+ iMeds.pl

Polyvaccinum mite nieswoista szczepionka bakteryjna -Ulotka Polyvaccinum mite nieswoista szczepionka bakteryjna

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Polyvaccinum mite, krople do nosa, zawiesina Nieswoista szczepionka bakteryjna

Inaktywowane bakterie: Staphylococcus aureus 50 mln komórek, Staphylococcus epidermidis 50 mln komórek, Streptococcus salivarius 10 mln komórek, Streptococcus pneumoniae 10 mln komórek, Streptococcus pyogenes 10 mln komórek, Escherichia coli 20 mln komórek, Klebsiella pneumoniae 10 mln komórek, Haemophilus influenzae 10 mln komórek, Corynebacterium pseudodiphtheriticum 20 mln komórek, Moraxella catarrhalis 10 mln komórek/ 1 ml

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Szczepionkę tę przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy jej przekazywać innym. Szczepionka może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest szczepionka Polyvaccinum mite i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Polyvaccinum mite

3.    Jak stosować szczepionkę Polyvaccinum mite

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę Polyvaccinum mite

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest szczepionka Polyvaccinum mite i w jakim celu się ją stosuje

Polyvaccinum mite w postaci kropli do nosa jest szczepionką bakteryjną, która chroni przed nawracającymi zakażeniami górnych dróg oddechowych. Szczepionka stymuluje układ odpornościowy, ponieważ zawiera zabite bakterie, które najczęściej wywołuj ą zakażenia lub towarzyszą stanom zapalnym górnych dróg oddechowych.

Polyvaccinum mite stosuje się zgodnie ze schematem dawkowania u dzieci i dorosłych w celu:

-    zapobiegania nawracającym zakażeniom górnych dróg oddechowych (stosowanie zapobiegawcze),

-    leczenia wspomagającego zakażeń górnych dróg oddechowych (stosowanie lecznicze).

Schemat dawkowania podano w punkcie 3.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Polyvaccinum mite

Kiedy nie stosować szczepionki Polyvaccinum mite:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta stwierdzono:

-    chorobę zakaźną,

-    niewydolność krążenia,

-    chorobę nerek lub chorobę wątroby,

-    chorobę rozrostową układu krwiotwórczego (nowotwór układu krwiotwórczego),

-    chorobę układową (chorobę obejmującą kilka rodzajów tkanek i narządów lub zajmującą całe ciało),

- jeśli pacjent stosuje leki immunosupresyjne (leki hamujące odpowiedź immunologiczną organizmu).

Nie należy rozpoczynać leczenia, jeśli u pacjenta występuje ostry stan chorobowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Szczepienie powinno być poprzedzone badaniem lekarskim i wywiadem na temat ogólnego stanu zdrowia oraz wcześniej wykonanych i zanotowanych szczepień. Postępowanie takie pozwala przewidzieć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych oraz zmianę schematu dawkowania.

Zachować szczególną ostrożność, jeśli po poprzedniej dawce szczepionki Polyvaccinum mite wystąpiły opisane w punkcie 4. działania niepożądane lub jakiekolwiek inne niepokojące reakcje. Szczepionka może być stosowana w przebiegu infekcji, jeśli leczenie szczepionką rozpoczęto przed rozwojem zakażenia.

Szczepionka Polyvaccinum mite a inne leki

U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu (hamującemu aktywność układu odpornościowego) odpowiedź na szczepionkę może być obniżona. W takim przypadku lekarz może podjąć decyzję o przesunięciu szczepień do zakończenia terapii.

Szczepionka może być stosowana w trakcie antybiotykoterapii, jeśli lekarz uzna podanie antybiotyku za konieczne.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych na temat stosowania szczepionki w okresie ciąży i karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Szczepionka nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować szczepionkę Polyvaccinum mite

Szczepionkę podawać donosowo odmierzając zakraplaczem odpowiednią ilość kropli.

Przed każdym użyciem należy mocno wstrząsnąć butelką.

Przed podaniem należy sprawdzić termin ważności szczepionki na opakowaniu.

Szczepionki nie należy stosować po upływie terminu ważności.

Kuracj ę prowadzić dwa razy w roku w okresach poprzedzaj ących najbardziej niekorzystne warunki klimatyczne: w styczniu-lutym i sierpniu-wrześniu, przez okres co najmniej 2 lat. Szczepionkę podawać codziennie przez 6 tygodni.

W przypadku wystąpienia zakażenia górnych dróg oddechowych w trakcie stosowania szczepionki kontynuować jej podawanie, nie podwyższając już dawki.

Nie rozpoczynać leczenia, jeśli u pacjenta występuje ostry stan chorobowy.

Dawkowanie

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować pełny cykl szczepień zgodnie ze schematem dawkowania przedstawionym w tabeli.

Grupa

wiekowa

Liczba kropli podawanych jednorazowo

Dzienna ilość kropli

Okres podawania (w tygodniach)

Rano

Wieczorem

Jama nosa

Jama nosa

Prawa

Lewa

Prawa

Lewa

Dzieci od 6

-

-

-

1

1

Tydzień I

miesięcy

-

-

1

1

2

Tygodnie II i III

do 3 lat

1

1

1

1

4

Tygodnie IV, V, VI

Dzieci od 3 lat

-

-

1

1

2

Tydzień I

1

1

1

1

4

Tygodnie II i III

UW / ICtL

1

1

2

2

6

Tygodnie IV, V, VI

Dzieci

1

1

1

1

4

Tygodnie I i II

powyżej

1

1

2

2

6

Tygodnie III i IV

7 lat i dorośli

2

2

2

2

8

Tygodnie V i VI

Sposób dawkowania zależy od reakcji chorego. U osób, u których stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na zawarte w szczepionce antygeny bakteryjne, lekarz może wydłużyć okres stosowania niższych dawek.

Najlepszą ochronę przed nawracającymi zakażeniami górnych dróg oddechowych uzyskuje się po zastosowaniu pełnego cyklu szczepień z zachowaniem schematu dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki szczepionki Polyvaccinum mite

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy kontynuować dawkowanie zgodnie ze schematem.

Pominięcie zastosowania szczepionki Polyvaccinum mite

W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania szczepionki Polyvaccinum mite

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tej szczepionki należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każda szczepionka, szczepionka ta może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- odczyn miejscowy: podrażnienie błony śluzowej nosa - uczucie pieczenia, swędzenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Szczepionkę należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera szczepionka Polyvaccinum mite

Substancjami czynnymi szczepionki są inaktywowane (zabite) bakterie:

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis    po 50 milionów komórek/1 ml

Escherichia coli, Corynebacterium pseudodiphtheriticum    po 20 milionów komórek/1 ml

Streptococcus salivarius, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus po 10 milionów komórek/1 ml pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae,

Moraxella catarrhalis

Pozostałe składniki to: fenol, sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda szczepionka Polyvaccinum mite i co zawiera opakowanie

Szczepionka jest opalizującą, bezbarwną zawiesiną.

Opakowanie: jedna butelka zawierająca 10 ml zawiesiny z zakraplaczem.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna

Al. Sosnowa 8

30-224 Kraków

Tel.: +48 12 37 69 200

Fax: +48 12 37 69 205

e-mail: marketing@biomed .pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Polyvaccinum mite Nieswoista szczepionka bakteryjna

Charakterystyka Polyvaccinum mite nieswoista szczepionka bakteryjna

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Polyvaccinum mite, krople do nosa, zawiesina. Nieswoista szczepionka bakteryjna.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml szczepionki zawiera inaktywowane bakterie (w milionach komórek):

Staphylococcus aureus    50

Staphylococcus epidermidis    50

Streptococcus salivarius    10

Streptococcus pneumoniae    10

Streptococcus pyogenes    10

Escherichia coli    20

Klebsiella pneumoniae    10

Haemophilus influenzae    10

Corynebacterium pseudodiphtheriticum    20

Moraxella catarrhalis    10

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do nosa, zawiesina.

Szczepionka jest opalizującą, bezbarwną zawiesiną.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Wskazaniem do stosowania szczepionki są nawracające nieżyty górnych dróg oddechowych. Szczepionkę stosuje się profilaktycznie i leczniczo u dzieci i dorosłych zgodnie ze schematem dawkowania podanym w punkcie 4.2.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Kurację należy prowadzić dwa razy w roku w okresach poprzedzających najbardziej niekorzystne warunki klimatyczne: w styczniu-lutym i sierpniu-wrześniu, przez okres co najmniej 2 lat. Szczepionkę podawać codziennie przez 6 tygodni.

W przypadku wystąpienia nieżytu górnych dróg oddechowych w trakcie stosowania szczepionki kontynuować jej podawanie, nie podwyższając jednak dawki. W przypadku przerwania leczenia skonsultować się z lekarzem.

Polyvaccinum mite w postaci kropli do nosa należy podawać wg niżej zamieszczonego schematu.

Grupa

wiekowa

Liczba kropli podawanych jednorazowo

Dzienna ilość kropli

Okres podawania (w tygodniach)

Rano

Wieczorem

Jama nosa

Jama nosa

Prawa

Lewa

Prawa

Lewa

Dzieci od 6

-

-

-

1

1

Tydzień I

miesięcy

-

-

1

1

2

Tygodnie II i III

do 3 lat

1

1

1

1

4

Tygodnie IV, V, VI

Dzieci od 3 lat

-

-

1

1

2

Tydzień I

1

1

1

1

4

Tygodnie II i III

UU / ICll

1

1

2

2

6

Tygodnie IV, V, VI

Dzieci

1

1

1

1

4

Tygodnie I i II

powyżej

1

1

2

2

6

Tygodnie III i IV

7 lat i dorośli

2

2

2

2

8

Tygodnie V i VI

Sposób dawkowania uzależniać od reakcji chorego. U osób, u których stwierdzono nadwrażliwość na zawarte w szczepionce antygeny bakteryjne, wydłużyć okres stosowania niższych dawek.

Sposób podawania

Podawać donosowo.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Choroby zakaźne.

-    Niewydolność krążenia.

-    Choroby nerek i wątroby.

-    Choroby rozrostowe układu krwiotwórczego.

-    Choroby układowe.

-    Stosowanie preparatów immunosupresyjnych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim.

Nie rozpoczynać leczenia w ostrym okresie choroby.

U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu odpowiedź na szczepionkę może być obniżona. W takim przypadku zaleca się przesunięcie szczepień do zakończenia terapii.

Szczepionka może być podawana w przebiegu infekcji, jeśli leczenie rozpoczęto przed rozwojem zakażenia.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Szczepionka może być podawana w trakcie antybiotykoterapii, jeśli to konieczne.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania szczepionki Polyvaccinum mite, krople do nosa u kobiet w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Brak wystarczających danych dotyczących przenikania substancji czynnych szczepionki Polyvaccinum mite, krople do nosa do mleka ludzkiego.

Płodność

Szczepionka Polyvaccinum mite, krople do nosa nie była oceniana w badaniu dotyczącym płodności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Polyvaccinum mite nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość działań niepożądanych definiowana jest w następujący sposób:

-    bardzo często (>1/10)

-    często (>1/100 do <1/10)

-    niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

-    rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

-    bardzo rzadko (<1/10 000)

-    częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Działania niepożądane (częstość nieznana):

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

-    podrażnienie błony śluzowej nosa - uczucie pieczenia, swędzenia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

W przypadku podania większej ilości kropli niż zalecana, należy kontynuować dawkowanie zgodnie ze schematem.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne szczepionki bakteryjne, kod ATC: J07AX.

Polyvaccinum mite w postaci kropli do nosa jest szczepionką bakteryjną podawaną profilaktycznie i leczniczo. Substancjami czynnymi są zawiesiny bakterii zabitych za pomocą wysokiej temperatury, które najczęściej wywołują zakażenia górnych dróg oddechowych lub towarzyszą stanom zapalnym górnych dróg oddechowych. Szczepionka działa immunostymulująco wzmagając ogólną, nieswoistą odporność układu immunologicznego prowadzącą do wzmocnienia procesów obronnych ustroju przed zakażeniami. Równocześnie wywołuje swoistą odporność na bakterie, których antygeny zawarte są w produkcie. Szczepionka chroni w ten sposób przed nawracającymi nieżytami górnych dróg oddechowych.

Najlepszy efekt terapeutyczny uzyskuje się po zastosowaniu pełnego cyklu szczepień z zachowaniem schematu dawkowania.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Każda seria szczepionki przed dopuszczeniem do obrotu podlega standardowym badaniom toksyczności, zgodnie z wymogami Farmakopei Europej skiej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Fenol

Sodu chlorek

Disodu fosforan dwunastowodny Sodu diwodorofosforan dwuwodny Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

18 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

10 ml zawiesiny w butelce ze szkła barwnego typu III, zamykanej zakrętką z zakraplaczem z polipropylenu i elastomeru termoplastycznego w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed każdym użyciem należy mocno wstrząsnąć.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna

Al. Sosnowa 8

30-224 Kraków

Tel.: +48 12 37 69 200

Fax: +48 12 37 69 205

e-mail: marketing@biomed.pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0386

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25 maja 1964. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: .......................

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Polyvaccinum mite Nieswoista szczepionka bakteryjna