Imeds.pl

Porcilis Coli 6c Zawiesina Do Wstrzykiwań Dla Świń (Min. 100 J. + Min. 100 J. + Min. 100 J. + Min. 100 J. + Równoważność 300 J.M. + Równoważność 200 J.M.)/ 1 Dawka

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Porcihs Coli 6C zawiesina do wstrzykiwali dh
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY' SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

5 ml szczepionki (jedna dawka) zawiera;

Inaktywowane ant wen v li. coli

nie mniej niż:

K88ab

100 jednostek

K88ac

100 jednostek

K99

100 jednostek

98 7 P

ICC jednostek

Anatoksyny (i. perfriiinęns

nic mniej niz:

Beta otrzymana ze szczepu typu li i C

równoważne »ć

300 j.m.

Lpsilon otrzymana ze szczepu typu D

równoważne >ść

200 j.m.

Ad i u want:

Glin (w postaci żelu wodorotlenku glinu) 15 mg Wykaz wszystkich substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Docelowe gatunki zwierząt

*

Świnia.

4.2. Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Zapobieganie występowaniu biegunek prosiąt \vvwolvwanvch przez /;. co!i serot\p KSSab; KSSac; K99: 987p, oraz występowaniu zakaźnego martwiczego zapalenia jelit prosiąt wywoływanego przez C. pe/fiiiigctłs typu C. Szczepionka chroni nowonarodzone prosięta w okresie karmienia mlekiem przez matki.

4.3. P r z cc i wws ka z a n i a

Brak.

4.4. Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

4.5. Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

być poddane wcześniejszej sterylizacji lub milkę należy wstrzykiwać w miejsca w ostrożności dla uniknięcia wprowadzeniaStrzykawki i igły używane do wstrzykiwali powinny powinny to być igły i strzykawki jednorazowe. Sz których skóra jest czysta i sucha, z zachowaniem

zanieczyszczeń. Opakowania z których zużyto tylko część zawartości, powinny zostać zniszczone pod koniec dnia w którym przeprowadzano szczepienia.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Po podaniu szczepionki Porcilis Coli 6C, podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek, mogą niekiedy występować reakcje nadwrażliwości. Niezwłoczne, podskórne podanie adrenaliny może spowodować ich ustąpienie. U większości szczepionych świń może powstać w miejscu wstrzyknięcia obrzęk o średnim nasileniu (do 6 cm), który samoistnie ustępuje, choć u niektórych zwierząt może utrzymywać się 14-21 dni.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Preparat może być stosowany w okresie ciąży.

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie laktacji nie zostało określone.

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Brak jest dostępnych informacji dotyczących stosowania tej szczepionki z innymi. Dlatego bezpieczeństwo i skuteczność stosowania tego produktu z innymi (albo tego samego dnia, albo w innym czasie) nie zostało przedstawione.

4.9.    Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Jednorazowa dawka dla loch wynosi 5 ml.

Wstrzykiwać podskórnie lub domięśniowo, najlepiej w miejsce za uchem zwierzęcia. Należy wstrząsnąć butelką przed pobraniem preparatu.

Schemat dawkowania:

(Początkowy schemat podawania składa się z dwóch dawek szczepionki.)

Pierwszą dawkę podaje się po nabyciu zwierzęcia lub w dowolnym czasie przed rozpoczęciem sześciu ostatnich tygodni ciąży. Drugą dawkę szczepionki lub kolejne dawki przypominające podaje się na dwa tygodnie przed spodziewanym porodem.

4.10.    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Po podaniu podwójnej dawki szczepionki lub powtórzeniu dawki nie występują żadne inne objawy niż opisane w punkcie „Działania niepożądane”.

4.11.    Okres (-y) karencji

Zero dni.

5. WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty immunologiczne dla świniowatych Kod ATCvet: OI09AB08

Stymulacja odporności czynnej świń w celu ochrony nowonarodzonych prosiąt przeciw biegunkom wywoływanym przez E. coli oraz przed zakaźnym martwiczym zapaleniem jelit wywoływanym przez C. perfńtigens typu C.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

Skład jakościowy substancji pomocniczych

Zel wodorotlenku glinu Sodu chlorek Formaldehyd Tiomersal

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innymi produktami leczniczymi.

Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieóczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

18 miesięcy dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

Zużyć natychmiast po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w lodówce (2 do 8°C). Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Butelka z polietylenu o małej gęstości, o pojemności 50 ml, zamykana gumowym korkiem i zabezpieczona kapslem aluminiowym.

Butelki pakowane są pojedynczo w pudełko tekturowe.

Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Essex Tierarznei

Niederlassung der Essex Pharma GmbH Thomas — Dehler — Strasse 27 81737 Monachium Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.