+ iMeds.pl

Porcilis parvo zawiesina do wstrzykiwań dla świń 8,2 log2 HICharakterystyka Porcilis parvo zawiesina do wstrzykiwań dla świń

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Porcilis Parvo, zawiesina do wstrzykiwali dla świń

2. SKLAI) JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Dawka szczepionki (2 ml) zawiera:

inaktywowany parwowirus świń, szczep PPV-014 nie mniej niż 8,2 log: jednostek HI Adiuwant:

octan dl-a-tokoferolu 150 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwali.

Zawiesina zbliżona kolorem do białego.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

0

Świnia.

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Czynne uodpornianie loch i loszek w celu zabezpieczenia embrionów i płodów przed skutkami zakażenia parwowirusem świń.

Czas utrzymywania się odporności: 1 rok.

4.3.    Przeciwwskazania

Brak.

4.4. Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

4.5.    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Po szczepieniu może dochodzić do nieznacznego podniesienia temperatury wewnętrznej ciała, niechęci do ruchu oraz występowania w miejscu iniekcji ograniczonego i samoistnie ustępującego obrzęku (o średnicy nie przekraczającej 5 cm). W sporadycznych przypadkach może dochodzić do wystąpienia reakcji o charakterze nadwrażliwości.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności Szczepionka może być stosowana w okresie ciąży i laktacji.

4.8.    Interakcje / innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności wskazują, że ta szczepionka może być podawana równocześnie z Porcilis Ery. Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym oprócz produktu wymienionego powyżej. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie

4.9. Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Szczepionkę podaje się wstrzykując głęboko domięśniowo jednorazową dawkę (2 ml) w okolicy za uchem.

Szczepienie podstawowe:

Loszki należy szczepić jednokrotnie na 8 do 2 tygodni przed kryciem.

Ze względu na możliwość oddziaływania z przeciwciałami matczynymi loszki powinny być szczepione po ukończeniu 6 miesiąca życia.

Lochy powinny być szczepione, co najmniej na 2 tygodnie przed kryciem.

Szczepienia przypominające należy prowadzić raz do roku.

Szczepieniu należy poddawać wyłącznic zdrowe zwierzęta. Przed użyciem należy umożliwić szczepionce osiągnięcie temperatury pokojowej (15-25 °C). Wstrząsnąć przed użyciem oraz okresowo w trakcie stosowania.

4.10.    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Nie stwierdzono występowania specyficznych objawów związanych z przedawkowaniem po stosowaniu szczepionki w dawce dwukrotnie większej od zalecanej,

4.11.    Okres(-y) karencji

Zero dni.

5. WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOLOGICZNE

Grupa iarmakoterapeutyczna: Preparaty immunologiczne dla świniowatych Kod ATCvet: QI09AA02

Porcilis Parvo jest inaktywowaną szczepionką zabezpieczającą przed skutkami zakażenia parwowirusem świń. Frakcja antygenowa szczepionki zawieszona jest w adiuwancie zawierającym dl-a-tokoferol, przedłużającym i wzmacniającym wytwarzaną odporność. Stosowanie szczepionki Porcilis Parvo przed kryciem powoduje wytworzenie odpowiedzi immunologicznej zabezpieczającej embriony i płody przed śródmacicznym zakażeniem parwowirusem świń. Po szczepieniu zwierzęta wytwarzają wysoki stopień odporności. Ze względu na możliwość oddziaływania z przeciwciałami matczynymi świnie powinny być szczepione po ukończeniu 6 miesiąca życia. Kontakt z wirusem szczepionkowym przygotowuje układ immunologiczny świń do szybkiej i skutecznej odpowiedzi w przypadku późniejszego narażenia na zakażenie wirusem terenowym.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Roztwór formaldehydu 35%,

Polisorbat 80,

Si met ikon,

Sodu chlorek,

Woda do wstrzykiwali.

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

6.3    Okres ważności (w tym, jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu łub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

2 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

Po pierwszym otwarciu należy wykorzystać zawartość opakowania w ciągu 10 godzin.

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w lodówce (2 °C - 8 C). Chronić przed światłem. Nie zamrażać.

6.5 Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów, z którycli je wykonano

Butelki ze szkła hydrol ¡tycznego (typ 1), lub z tereftalanu polietylenu (PET), zawierające 20 ml (10 dawek) i 50 ml (25 dawek), zamykane korkami z gumy nitrylowej i kodowanymi aluminiowymi kapslami.

Butelki są pakowane pojedynczo w pudełko tekturowe.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania niezużytego produktu

leczniczego weterynaryjnego lub odpadów' pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Intervet International B.V.

Wim de Korverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holandia

tel.+ 31 485 587 600 telefax+ 31 485 587 333

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 413/97

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12.11.1997

14.03.2003

02.12.2004

28.12.2007

11.12.2008

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.

Porcilis Parvo zawiesina do wstrzykiwań dla świń