+ iMeds.pl

Portora 35 mgUlotka Portora

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Portora, 35 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Trimetazidini dihydrochloridum

^^Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Portora i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Portora

3.    Jak stosować lek Portora

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Portora

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Portora i w jakim celu się go stosuje

Portora, 35 mg to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, zawierające trimetazydynę jako substancję czynną.

Trimetazydyna optymalizuje procesy energetyczne w komórkach i chroni komórki mięśnia sercowego przed następstwami niedotlenienia.

Wskazania do stosowania leku Portora:

- Lek ten stosuje się u pacjentów dorosłych w leczeniu uzupełniającym dusznicy bolesnej (ból w jamie piersiowej spowodowany chorobą serca).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Portora Kiedy nie stosować leku Portora

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na trimetazydynę lub którykolwiek z pozostałych

składników leku Portora (patrz punkt 6 „Inne informacje”).

-    Jeśli pacjent ma chorobę Parkinsona: choroba mózgu wpływająca na poruszanie się (drżenie,

sztywność ciała, powolne ruchy oraz powłuczenie nogami, chwiejny chód)

-    jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Portora należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    jeśli pacjent ma chorobę nerek, może być konieczne dostosowanie dawki leku przez lekarza

prowadzącego.

-    lek ten może wywołać albo nasilić takie objawy jak drżenie, sztywność ciała, powolne ruchy oraz

powłuczenie nogami i chwiejny chód, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Jeśli wystąpią należy je zgłosić lekarzowi, który je oceni i oceni ponownie sposób leczenia.

Dzieci i młodzież

Leku Portora nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Inne leki i Portora

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o tych lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie stwierdzono wpływu leku Portora na inne leki.

Portora z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Portora można stosować niezależnie od posiłków i napojów.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Portora może powodować zawroty głowy i senność, które mogą wpływać na na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Portora

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Portora, 35 mg to jedna tabletka przyjmowana dwa razy na dobę rano i wieczorem w trakcie posiłku.

Sposób stosowania:

Tabletki należy stosować doustnie.

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wystarczającą ilością płynu, np. szklanką wody.

Jeżeli pacjent ma chorobę nerek lub pacjent jest w wieku powyżej 75 lat lekarz prowadzący może dostosować zwykle stosowana dawkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Portora

Nie zgłoszono żadnych przypadków zatrucia po zastosowaniu większej niż zalecana dawki leku Portora.

Pominięcie zastosowania leku Portora

W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku, kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Portora

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek Portora jest zwykle dobrze tolerowany.

Często (występujące rzadziej niż u 1 pacjenta na 10)

Zawroty głowy, ból głowy, ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, wysypka, świąd, pokrzywka oraz osłabienie.

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 pacjenta na 1000)

Szybkie lub nieregularna bicie serca (określane jako kołatanie serca), dodatkowe uderzenia (bicie) serca, szybsze bicie serca, obniżenie ciśnienia krwi podczas wstawania, które powoduje zawroty głowy, lekkie podniecenie lub omdlenie, ogólnie złe samopoczucie, zawroty głowy, upadki, zaczerwnienienie skóry

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Objawy pozapiramidowe (zmiany w poruszaniu się, w tym drżenie i trzęsące się ręce i palce, drżące ciało, chwiejny chód oraz sztywność ramion i nóg), zwykle odwracalne po przerwaniu leczenia. Zaburzenia snu (trudności w zasypianiu, senność), zaparcia, poważne uogólnione zaczerwienienie skóry z pęcherzami, obrzęk twarzy, warg, ust, języka lub gardła, który może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu.

Znaczne zmniejszenie białych krwinek, które zwiększa prawdopodobeństwo infekcji, zmniejszenie płytek krwi, które zwiększa ryzyko krwawień oraz wybroczyn.

Choroby wątroby (nudności, wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i oczu, jasny stolec, ciemny mocz).

Jeśli nasili wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Portora

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: „Termin ważności (EXP)” lub blistrze po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Portora:

Substancją czynną leku jest trimetazydyny dichlorowodorek. Każda tabletka zawiera 35 mg trimetazydyny dichlorowodorku, co odpowiada 27,5 mg trimetazydyny.

Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K30, guma ksantan, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian.

Otoczka tabletki Opadry 03B84788 Pink o składzie: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400 i żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Portora i co zawiera opakowanie:

Lek Portora to różowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki o przedłużonym uwalnianiu, z wytłoczoną liczbą „35” po jednej stronie, druga strona jest gładka.

Tabletki leku Portora pakowane są w blistry po 30, 60 lub 90 tabletek w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvézdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143 566 17 Vysoké Mýto Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o. ul. Postępu 6 02-676 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2014 r.

4

Portora

Charakterystyka Portora

^^Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Portora, 35 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 35 mg trimetazydyny dichlorowodorku, co odpowiada 27,5 mg trimetazydyny. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu

Różowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z wytłoczoną liczbą „35” po jednej stronie, druga strona jest gładka.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Trimetazydyna jest wskazana w objawowym leczeniu uzupełniającym pacjentów dorosłych ze stabilną dusznicą bolesną, u których objawy nie są wystarczająco kontrolowane lub występuje nietolerancja na leki pierwszego rzutu stosowane w leczeniu dusznicy bolesnej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania

Dorośli:

Zazwyczaj stosuje się 35 mg trimetazydyny dichlorowodorku dwa razy na dobę - po jednej tabletce rano i wieczorem w trakcie posiłku, popijając szklanką wody.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny od 30 do 60 ml/min) (patrz punkt 4.4 i 5.2) zalecana dawka wynosi 1 tabletka (35 mg) rano w trakcie śniadania.

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat):

U pacjentów w podeszłym wieku ekspozycja na trimetazydynę jest zwiększona ze względu na związaną z wiekiem zmniejszoną czynność nerek (patrz punkt 5.2). U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny od 30 do 60 ml/min zalecana dawka wynosi 1 tabletka (35 mg) rano w trakcie śniadania. Należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności trimetazydyny u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych .

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.

Choroba Parkinsona, objawy parkinsonizmu, drżenia, zespół niespokojnych nóg oraz inne zburzenia motoryczne.

Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny ' 30 ml/min).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Trimetazydyna może wywołać lub nasilić objawy parkinsonizmu (drżenie, akineza, wzmożone napięcie mięśni), które powinny być regularnie monitorowane przez lekarza, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. W przypadku wątpliwości, pacjent powinien zostać zbadany przez lekarza neurologa w celu właściwej oceny objawów parkinsonizmu.

W przypadku pojawienia się zaburzeń motorycznych, takich jak objawy parkinsonizmu, zespół niespokojnych nóg, drżenia, niestabilny chód trimetazydynę należy całkowicie odstawić.

Objawy te występują rzadko i zwykle ustępują po przerwaniu leczenia. U większości pacjentów objawy ustępują zwykle w ciągu 4 miesięcy po odstawieniu trimetazydyny. Jeżeli objawy parkinsonizmu utrzymują się dłużej niż 4 miesiące po przerwaniu leczenia, należy zasięgnąć opinii lekarza neurologa.

Mogą wystąpić upadki, związane z niestabilnym chodem lub nadciśnieniem, szczególnie u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność przepisując trimetazydynę pacjentom, u których spodziewana jest zwiększona ekspozycja:

•    Umiarkowana niewydolność nerek (patrz punkt 4.2 i 5.2)

•    Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 75 lat) (patrz punkt 4.2)

Trimetazydyna jest wydalana głównie przez nerki, dlatego u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny powyżej 15 ml/min) należy w razie konieczności odpowiednio zmniejszyć dawkę.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi produktami leczniczymi ani pokarmem.

Trimetazydynę można stosować w skojarzeniu z heparyną, kalcyparyną, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, produktami leczniczymi stosowanymi w zaburzeniach gospodarki lipidowej, kwasem salicylowym, lekami beta-adrenolitycznymi, antagonistami kanału wapniowego i glikozydami naparstnicy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania trimetazydyny w tabletkach u kobiet w ciąży. Dane uzyskane z badań na zwierzętach są niewystarczające (patrz punkt 5.3) do oceny ryzyka dla płodu. W związku z tym nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży.

Karmienie piersią:

Nie określono, czy trimetazydyna przenika do mleka kobiecego ani do mleka samic. Ze względu na to, że nie można wykluczyć przenikania trimetazydyny do mleka kobiecego ani do mleka samic, ani związanego z tym ryzyka dla dziecka, nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania produktu leczniczego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W badaniach klinicznych z zastosowaniem trimetazydyny nie wykazano jej wpływu na parametry hemodynamiczne krwi, jednak po wprowadzeniu trimetazydyny do obrotu zgłaszano przypadki występowania zawrotów głowy i senności, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane przedstawione poniżej zostały pogrupowane według układów i narządów, których dotyczyły oraz częstości ich występowania.

Częstości ich występowania określono w następujący sposób: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (> 1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działąnie niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy, ból głowy

Nieznana

Objawy parkinsonizmu (drżenie, akineza, wzmożone napięcie mięśni), niestabilny chód, zespół niespokojnych nóg, inne zaburzenia motoryczne, zwykle ustępują po przerwaniu leczenia

Nieznana

Zaburzenia snu (bezsenność, senność)

Zaburzenia serca

Rzadko

Kołatanie serca, skurcze dodatkowe, tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko

Niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne, które może być związane z ogólnym złym samopoczuciem, zawroty góry i upadki, szczególnie u pacjentów stosujących leki przeciwnadciśnieniowe, zaczerwienienie skóry

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności i

wymioty

Nieznana

Zaparcia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Wysypka, świąd, pokrzywka

Nieznana

Ostra uogólniona osutka krostkowa, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Niemoc (astenia)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Nieznana

Agranulocytoza Małopłytkowość Plamica małopłytkowa

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana

Zapalenie wątroby

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono przypadków zatrucia na skutek przedawkowania trimetazydyny.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki stosowane w chorobach serca, kod ATC: C01EB15 U zwierząt:

W warunkach niedokrwienia mięśnia sercowego, trimetazydyna hamuje ostatni etap utleniania kwasów tłuszczowych poprzez blokowanie aktywności enzymu KAT (długołańcuchowej tiolazy 3-ketoacylokoenzymu A). W rezultacie trimetazydyna pośrednio zwiększa utlenianie glukozy. Działanie ochronne trimetazydyny przed skutkami niedokrwienia komórek i tkanek (np. zapobieganie zmniejszeniu stężenia wewnątrzkomórkowego ATP, kwasicy wewnątrzkomórkowej, akumulacji w komórkach jonów Na+ i Ca2+ i ucieczce z komórek jonów K+) wykazano w warunkach in vitro na wyizolowanych kardiomiocytach oraz mięśniu sercowym w warunkach niedotlenienia. Działanie ochronne trimetazydyny wykazano również w warunkach in vivo, szczególnie na szczurach, u których podawanie trimetazydyny ograniczyło obszar występowania martwicy po podwiązaniu tętnicy wieńcowej. Trimetazydyna nie wywołuje większego wpływu na parametry hemodynamiczne krążenia ogólnoustrojowego lub naczyń wieńcowych.

U ludzi:

Kardiologia

W kontrolowanych badaniach z udziałem pacjentów ze stabilną dusznicą bolesną trimetazydyna:

•    znacząco zmniejszyła ilość bólów dusznicowych, co spowodowało zmniejszenie dawki jednocześnie przyjmowanych azotanów,

•    zapobiegała dysfunkcji mięśni komór serca podczas niedokrwienia,

•    zwiększała rezerwę wieńcową, od 15 dnia stosowania znacząco wydłużając czas do pojawienia się niedokrwienia wywołanego wysiłkiem,

•    w tych samych badaniach trimetazydyna nie wykazała działania hamującego czynność mięśnia sercowego ani obniżającego ciśnienie tętnicze krwi.

U pacjentów ze stabilną dusznicą bolesną przeprowadzono 3 miesięczne badanie z zastosowaniem podwójnie ślepej próby i grupą kontrolną otrzymującą placebo.

Wykazano, że trimetazydyna powoduje:

•    podwyższenie progu niedokrwienia podczas wysiłku.

•    zwiększenie rezerwy wieńcowej, poprzez:

•    wydłużenie czasu marszu do wystąpienia obniżenia odcinka ST o 1 mm.

•    zwiększenie wydolności podczas testu wysiłkowego.

•    wydłużenie całkowitego czasu wykonywania wysiłku podczas testu wysiłkowego.

•    zmniejszenie częstości napadów bólu dusznicowego oraz dawki przyjmowanych azotanów.

Działanie przeciwniedokrwienne i przeciwdusznicowe trimetazydyny utrzymuje się przez 12 godzin po przyjęciu produktu leczniczego.

Mechanizm działania

Trimetazydyna hamuje beta-oksydację kwasów tłuszczowych poprzez blokowanie aktywności długołańcuchowej tiolazy 3-ketoacylokoenzymu A). W rezultacie trimetazydyna zwiększa utlenianie glukozy. W warunkach niedokrwienia komórek, uzyskanie energii z utleniania glukozy zużywa mniej tlenu niż podczas procesu beta-oksydacji. Zwiększenie utleniania glukozy optymalizuje komórkowe procesy energetyczne, co powoduje utrzymanie właściwego metabolizmu energetycznego w warunkach niedokrwienia komórek.

Działanie farmakodynamiczne

U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, trimetazydyna stanowi związek metaboliczny, który chroni w komórkach mięśnia sercowego wewnątrzkomórkowe stężenie wysoko energetycznych fosforanów.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Badania kliniczne wykazały skuteczność i bezpieczeństwo stosowania trimetazydyny u pacjentów z przewlekłą dusznicą bolesną w monoterapii oraz u pacjentów, u których korzyści ze stosowania innych leków przeciwdusznicowych były niewystarczające.

W randomizowanym badaniu (badanie TRIMPOL-II), z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanym placebo przeprowadzonym z udziałem 426 pacjentów, trimetazydyna w dawce 60 mg na dobę podawana jednocześnie z metoprololem w dawce 100 mg na dobę (podawana w dwóch dawkach po 50 mg) przez 12 tygodni znacząco statystyczne poprawiła wyniki próby wysiłkowej oraz objawy kliniczne w porównaniu z placebo: całkowity czas trwania próby wysiłkowej +20,1 s, p=0,023, całkowite obciążenie +0,54 METs, p=0,001, czas do wystąpienia 1 mm obniżenia odcinka ST +33,4 s, p=0,003, czas do wystąpienia napadu dusznicy bolesnej =33,9 s, p'0,001, ilość napadów dusznicy bolesnej/na tydzień -0,73, p=0,014 oraz ilość spożycia krótko działających nitratów/na tydzień -0,63, p=0,032, nie wykazano za to zmian parametrów hemodynamicznych krwi.

W randomizowanym badaniu (badanie Sellier), z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanym placebo przeprowadzonym z udziałem 223 pacjentów, trimetazydyna w dawce 35 mg (dwa razy na dobę) w postaci tabletek o modyfikowanym uwalnianiu podawana jednocześnie z atenololem w dawce 50 mg o.d. przez 8 tygodni znacząco zwiększyła (+34,4 s, p=0,03) czas do wystąpienia 1 mm obniżenia odcinka ST podczas próby wysiłkowej w podgrupie pacjentów otrzymujących lek (n=173) w porównaniu z grupą placebo po 12 godzinach po podaniu leku. Wykazano również znaczący wpływ na parametr czasu do wystąpienia napadu dusznicy bolesnej (p=0,049). Nie wykazano znaczącego wpływu na drugorzędowe punkty końcowe (całkowity czas trwania próby wysiłkowej, całkowite obciążenie oraz punkty końcowe badania klinicznego).

W trwającym trzy tygodnie randomizowanym badaniu (badanie Vasco), z podwójnie ślepą próbą, przeprowadzonym z udziałem 1962 pacjentów, zastosowano jednocześnie atenolol w dawce 50 mg na dobę oraz trimetazydynę w dwóch dawkach (70 mg na dobę i 140 mg na dobę) oraz porównano z placebo. W całej populacji pacjentów z objawami lub bez objawów dusznicy, nie wykazano skuteczności trimetazydyny zarówno na parametry ergometryczne (całkowity czas trwania próby wysiłkowej, czas do wystąpienia 1 mm obniżenia odcinka ST oraz czas do wystąpienia napadu dusznicy bolesnej) oraz na punkty końcowe badania klinicznego. Jednak, w podgrupie pacjentów z objawami dusznicy (n=1574), w analizie post-hoc, trimetazydyna (w dawce 140 mg) znacząco poprawiła całkowity czas próby wysiłkowej. (+23,8 s w porównaniu do +13,1 s w grupie placebo; p=0,001) oraz czas do wystąpienia napadu dusznicy bolesnej (+46,3 s w porównaniu do +32,5 s w grupie placebo; p=0,005).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie:

Trimetazydyna po podaniu doustnym i wchłonięciu z przewodu pokarmowego osiąga maksymalne stężenie w surowicy po około 5 godzinach od podania.

Stan stacjonarny stężenia we krwi jest osiągany po 60 godzinach i utrzymuje się przez cały okres leczenia. Nie wykazano żadnej interakcji z przyjmowanym pokarmem.

Dystrybucja:

Produkt leczniczy wiąże się z białkami osocza w około 16%. Objętość dystrybucji wynosi 4,8 l/kg, co wskazuje na łatwe przenikanie produktu leczniczego do tkanek.

Wydalanie:

Trimetazydyna jest wydalana głównie w moczu, w postaci niezmienionej. Średni okres półtrwania wynosi 7 godzin, a u pacjentów w wieku powyżej 65 lat wydłuża się do 12 godzin.

Właściwości farmakokinetyczne u szczególnych grup pacjentów:

Nie ma dostępnych danych dotyczących właściwości farmakokinetycznych trimetazydyny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra trimetazydyny u myszy, szczurów i świnek morskich jest mała. Badania toksyczności po podaniu wielokrotnym, prowadzone na szczurach i psach, nie wykazały toksycznego działania na żaden z narządów. W żadnym ze standardowych badań in vitro i in vivo nie wykazano właściwości genotoksycznych trimetazydyny. Badania toksycznego wpływu na rozród, prowadzone na szczurach, myszach i królikach, nie wskazały niekorzystnego działania trimetazydyny (przede wszystkim nie wykazano działania teratogennego).

Badania toksycznego wpływu na rozwój płodu, prowadzone na szczurach i królikach, nie wykazały teratogennego działania trimetazydyny. Nie wykazano żadnych zmian w funkcjach rozrodczych w trzypokoleniowym badaniu prowadzonym na szczurach. Nie przeprowadzono żadnych konwencjonalnych badań wpływu na płodność lub na rozwój przed i pourodzeniowy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Wapnia wodorofosforan dwuwodny Celuloza mikrokrystaliczna Powidon K30 Guma ksantan

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Opadry 03B84788 Pink o składzie:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Blister PVC/PVDC/Aluminium 18 miesięcy Blister PVC/ACLAR/Aluminium 18 miesięcy Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium 2 lata Blister OPA/Aluminium/PE/Aluminium 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki mogą być pakowane w blister:

PVC/PVDC/Aluminium

PVC/ACLAR/Aluminium

OPA/Aluminium/PVC/Aluminium

OPA/Aluminium/PE/Aluminium

Tabletki pakowane są w blistry po 10, 20, 30, 40, 60, 90, 120 lub 180 tabletek o przedłużonym uwalnianiu umieszczone w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvezdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 18423

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.06.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13.03.2014

8

Portora