+ iMeds.pl

Posorutin 50 mg/mlUlotka Posorutin

1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Posorutin

Troxerutinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Posorutin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Posorutin

3.    Jak stosować Posorutin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Posorutin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Posorutin i w jakim celu się go stosuje

Posorutin jest lekiem służącym do stabilizacji naczyń krwionośnych oka. Posorutin stosuje się w leczeniu uzupełniającym w przypadku osłabienia naczyń krwionośnych, np. przy zmianach w dnie oka spowodowanych retinopatią cukrzycową, lub przy wylewach krwawych do spojówki.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Posorutin Kiedy nie stosować leku Posorutin

Leku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Posorutin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podczas stosowania leku Posorutin nie należy używać soczewek kontaktowych.

Jeśli brak jest jednak przeciwwskazań do ich używania, należy przed zakropleniem leku zdjąć soczewki i zakroplić lek do worka spojówkowego. Soczewki można ponownie założyć po 15 minutach. Ze względu na możliwość uszkodzenia należy unikać kontaktu miękkich soczewek z lekiem.

Inne leki i Posorutin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane. W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli lub maści do oka, leki należy podawać w odstępie 15 minut.

Maści okulistyczne należy podawać jako ostatnie.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania w czasie ciąży.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie są zalecane specjalne środki ostrożności.

3. Jak stosować Posorutin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W celu podania leku Posorutin należy umyć dokładnie ręce, odkręcić zakrętkę pojemnika, odchylić nieco głowę do tyłu, odciągnąć lekko dolną powiekę, następnie ściskając niezbyt mocno butelkę, podać jedną kroplę do worka spojówkowego, powoli zamknąć powieki.

Należy unikać kontaktu zakraplacza z okiem i skórą twarzy. Po zakropleniu starannie zamknąć pojemnik zakrętką. Zakraplanie leku należy rozłożyć równomiernie w ciągu doby.

Posorutin jest lekiem przeznaczonym do długotrwałej terapii. Jej długość określa lekarz.

Zwykle zakrapla się 3 razy na dobę po 1 kropli do worka spojówkowego.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u 1 pacjenta na 1000 do 10 000 leczonych osób występowało pieczenie oczu.

Bardzo rzadko, (u 1 pacjenta na 10 000 leczonych osób lub rzadziej) mogą wystąpić objawy nadwrażliwości polegające na reakcjach alergicznych na jeden ze składników leku. W takim przypadku należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

U niektórych osób w czasie stosowania mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce należy poinformować o nich lekarza.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Posorutin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Po pierwszym otwarciu butelki, lek można stosować przez okres 6 tygodni.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Posorutin

Substancj ą czynną leku j est trokserutyna.

Pozostałe składniki to chloroheksydyny diglukonianu roztwór 20%, sodu chlorek, disodu edytynian, woda do wstrzykiwań lub woda wysokooczyszczona.

Jak wygląda Posorutin i co zawiera opakowanie

Posorutin jest przezroczystym, bezbarwnym lub lekko żółty roztworem znajdującym się w plastikowej butelce z kroplomierzem i zatyczką.

Każde opakowanie zawiera 1 plastikową butelkę 10 ml z zakraplaczem i zakrętką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny URSAPHARM Poland Sp. z o.o., ul. Malarska 6 05-092 Łomianki Telefon: 022 732 07 90 Telefax: 022 732 07 99 e-mail: info@ursapharm.pl

Wytwórca:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35

66129 Saarbrücken, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki.

Edition 05/2015

Posorutin

Charakterystyka Posorutin

1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Posorutin, 50 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 50 mg trokserutyny (Troxerutinum) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór

Przezroczysty, bezbarwny lub lekko żółty roztwór

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Terapia wspomagająca w niedomodze ścian naczyń krwionośnych, występującej np. w retinopatii cukrzycowej i krwawieniach podspojówkowych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zakraplać 3 razy na dobę po 1 kropli do worka spojówkowego.

Lek przeznaczony do długotrwałej terapii.

Sposób podawania

Lek należy zakraplać do worka spojówkowego, odciągając lekko dolną powiekę i kierując jednocześnie wzrok ku górze. W czasie zakraplania należy unikać kontaktu końcówki zakraplacza z okiem i skórą twarzy. Po zakropleniu leku butelkę należy starannie zabezpieczyć zakrętką.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych podawanych do oka, leki należy podawać w odstępie przynajmniej 15 minut.

Maści okulistyczne należy podawać jako ostatnie.

W przypadku pogorszenia się stanu pacjenta należy ponownie przeanalizować przebieg terapii. Podczas kuracji lekiem Posorutin nie zaleca się noszenia miękkich soczewek kontaktowych. Jeśli jednak brak jest przeciwwskazań do ich używania, przed zakropleniem leku soczewki należy zdjąć i zakroplić lek do worka spojówkowego. Soczewki można ponownie założyć po 15 minutach. Ze względu na możliwość uszkodzenia, należy unikać kontaktu miękkich soczewek z lekiem.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymil i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nieznane.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania w czasie ciąży i laktacji.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak wpływu.

4.8 Działania niepożądane

Zaburzenia okulistyczne:

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000) pieczenie oczu.

Bardzo rzadko (> 1/10 000) mogą wystąpić objawy nadwrażliwości polegające na reakcjach alergicznych na jeden ze składników leku.

4.9 Przedawkowanie

Dotychczas nie opisano żadnego przypadku przedawkowania. Nie jest znane specyficzne postępowanie lecznicze po przedawkowaniu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty okulistyczne; inne; kod ATC: S01XA20

Trokserutyna jest półsyntetyczną pochodną naturalnej substancji - rutozydu

(rutyny, witaminy P). Najważniejszym skutkiem farmakodynamicznym działania trokserutyny jest zmniejszenie kruchości naczyń włosowatych oraz ich przepuszczalności. Mechanizm działania hydroksyetylorutozydu nie jest do końca wyjaśniony. Istotnym czynnikiem w ochronnym wpływie trokserutyny na naczynia krwionośne jest hamujący wpływ na niefizjologiczne, nadmiernie silne działanie hialuronidazy. Enzym ten w warunkach fizjologicznych reguluje gęstość poprzecznego utkania elementów kolagenowych ścian naczyń krwionośnych. Wynikiem wzmożonej aktywności hialuronidazy jest zwiększenie kruchości i przepuszczalności naczyń krwionośnych, zatrzymywanie płynów na zewnątrz naczyń, utrudnienie wymiany substancji w zrębie naczyń.

Trokserutyna zapobiega procesom wysiękowym i powstawaniu obrzęków.

Działanie ochronne dotyczy także błon komórkowych krwinek czerwonych, co zmniejsza tendencję erytrocytów do agregacji, poprawiając w ten sposób przepływ krwi.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Ze względu na bardzo dobrą rozpuszczalność w wodzie, trokserutynę można stosować w postaci kropli ocznych. Podawana do oka działa w przednim odcinku oraz dyfunduje przez rogówkę. Substancja czynna, która dotrze do surowicy łączy się w około 30% z białkami. Okres półtrwania u zdrowych ochotników wynosi 18 godzin. Trokserutyna nie przenika przez barierę krew-mózg. W badaniach na zwierzętach (myszy) stwierdzono, że jedynie pomijalnie małe ilości przenikają do łożyska. Wchłonięta substancja czynna zostaje szybko przekształcona w glikozyd kwasu glukuronowego. W przewodzie pokarmowym niewchłonięta trokserutyna w większości rozkładana jest przez żółć i zostaje wydalona z kałem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Trokserutyna odznacza się bardzo dobrą tolerancją i minimalną toksycznością. LD50 dla szczurów po podaniu doustnym wynosi 27 g/kg, LD95 wynosi 45 g/kg. Badania toksyczności podostrej przeprowadzone na królikach i świnkach morskich (doustnie 1,25 g/kg przez okres 30 dni) i toksyczności subchronicznej u szczurów (doustnie 2,85 g/kg przez 3 miesiące), jak również badanie toksyczności ostrej u ludzi (doustnie, na dobę 3 g przez 3 doby), nie dostarczyły informacji o działaniach niepożądanych.

Badanie mutagenności, toksycznego wpływu na płód i teratogenności nie wykazały szkodliwego działania trokserutyny

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Chloroheksydyny diglukonianu roztwór 20%

Sodu chlorek

Disodu edytynian

Woda do wstrzykiwań lub

Woda wysokooczyszczona

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Dotychczas nieznane.

6.3 Okres ważności

2 lata

Nie stosować po terminie ważności (informacja na opakowaniu zewnętrznym lub butelce). Okres ważności po pierwszym otwarciu produktu leczniczego: 6 tygodni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z kroplomierzem z LDPE z zakrętką z HDPE i systemem zamknięcia (OCS) w tekturowym pudełku.

10 ml

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

URSAPHARM Poland Sp. z o.o.

ul. Malarska 6

05-092 Łomianki

Tel.: 022 732 07 90

Faks: 022 732 07 99

e-mail: info@ursapharm.pl

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 7283

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05.09.1997 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 07.09.2007 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Edition 05/2014

Posorutin