+ iMeds.pl

Posterisan 166,7 mgUlotka Posterisan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Posterisan, 166,7 mg, maść

Standaryzowana zawiesina kultury bakteryjnej Escherichia coli

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Posterisan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Posterisan

3.    Jak stosować lek Posterisan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Posterisan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Posterisan i w jakim celu się go stosuje

Posterisan pobudza układ odpornościowy organizmu i wspomaga naturalną reakcję obronną na zakażenia. Działanie to doprowadza do uśmierzenia świądu i pieczenia. Maść Posterisan stosuje się w świądzie, sączeniu i pieczeniu w okolicy odbytu spowodowanym guzkami krwawniczymi, szczelinami i rozpadlinami (ragadami) odbytu oraz wypryskiem.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Posterisan Kiedy nie stosować leku Posterisan

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli wystąpią zakażenia grzybicze wymagane jest jednoczesne stosowanie działających miejscowo leków przeciwgrzybicznych.

Lek Posterisan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie są znane przeciwwskazania dotyczące stosowania maści Posterisan w okresie ciąży i karmienia piersią

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Posterisan nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Posterisan zawiera lanolinę

Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ważne informacje dla pacjentów z guzkami krwawniczymi

Co to sa guzki krwawnicze?

Dokładne zamknięcie odbytu umożliwiają miękkie, szeroko rozłożone oraz silnie ukrwione poduszeczki naczyniowe, leżące w zakończeniu jelita prostego powyżej zwieracza odbytu pod błoną śluzową.

Dolegliwości występują wtedy, gdy poduszeczki ulegają powiększeniu z powodu zastoju krwi i tworzą guzkowate zgrubienia. Mówi się wtedy o guzkach krwawniczych (żylakach odbytu, hemoroidach). Przyczyną powstawania tych dolegliwości jest niewłaściwe odżywianie, ubogie we włókna roślinne, chroniczne zaparcia, zbyt silne parcie podczas wypróżniania, częste stosowanie środków przeczyszczających, siedząca praca oraz czasami niewydolność tkanki łącznej.

Uwagę pacjentów na tę dolegliwość zwraca zazwyczaj uczucie parcia lub krwawienia podczas wypróżniania lub po nim. Krwawienia te powstają przez skaleczenia błony śluzowej wokół hemoroidów lub rozerwanie guzka krwawniczego. W dalszym przebiegu dolegliwości może wystąpić dokuczliwe i czasami bolesne kłucie, swędzenie, pieczenie i wysięk w okolicy odbytu, połączone ze stanem zapalnym i wysypką. W zaawansowanym stadium może dochodzić do przemijającego lub stałego wypadania guzków krwawniczych z odbytu.

Możliwości leczenia:

Po dokładnym przebadaniu lekarz udzieli wskazówek dotyczących leczenia. Stosowanie maści i czopków łagodzi ostre dolegliwości, takie jak swędzenie, kłucie, pieczenie, wysięk i ból na początku choroby oraz przed zabiegami chirurgicznymi i po nich. Bardzo istotna jest kontynuacja terapii, również jeśli nastąpi poprawa, ponieważ w przeciwnym wypadku po paru dniach dolegliwości mogą powrócić.

Terapia ta jednak nie usuwa powiększonych guzków krwawniczych. W zaawansowanym stadium powiększone guzki krwawnicze należy poddać leczeniu chirurgicznemu.

Zapobieganie

Zapobieganie polega przede wszystkim na regulacji wypróżnienia i higienie okolicy odbytu.

Ponieważ zbyt twardy stolec sprzyja powstawaniu hemoroidów, należy zadbać o regularne oddawanie (niekoniecznie codziennie) miękkiego stolca.

Nie chodzi jednak o wymuszanie zbyt miękkiego stolca z zastosowaniem środków przeczyszczających, które drażnią i osłabiają odbyt. Stolec należy wyregulować za pomocą odpowiedniej diety zawierającej dużo włókien roślinnych (owoce, warzywa niepowodujące wzdęć, chleb razowy i kleik), produktów mlecznych i wystarczającej ilości płynów. Należy unikać mocno przyprawionych potraw, alkoholu oraz żywności powodującej zaparcia. Należy kontrolować masę ciała i redukować nadwagę.

Ponadto należy- zwłaszcza przy siedzącej pracy- dbać o regularny ruch, jak np. spacery, jazda na rowerze, pływanie. Unikać chłodnych miejsc do siedzenia.

Istotna jest również regularna i gruntowna higiena okolicy odbytu. Po każdym wypróżnieniu należy używać miękkiego papieru toaletowego oraz wymyć okolicę odbytu letnią wodą i miękką ściereczką, bez użycia mydła i środków dezynfekujących Nie trzeć! Skuteczne są dostępne w handlu nawilżone chusteczki higieniczne. Okolicę odbytu należy gruntownie oczyścić w podany sposób przynajmniej wieczorem. Dokładne i ostrożne osuszenie miękkim papierem toaletowym lub watą może zapobiec zakażeniu (przez bakterie, grzyby lub drożdże).

Zastojowi krwi guzkach krwawniczych można zapobiec wykonując ćwiczenia polepszające ukrwienie, polegające na napinaniu i rozluźnianiu zwieracza co 2 sekundy codziennie łącznie przez 3 minuty. Również nasiadówka lub spłukiwanie odbytu chłodną wodą pod prysznicem poprawia ukrwienie i przynosi ulgę w swędzeniu i pieczeniu.

Czego należy bezwzględnie przestrzegać?

Ponieważ pod opisanymi dolegliwościami mogą czasami kryć się poważne choroby, w przypadku krwawego stolca i w razie częstych lub długotrwałych dolegliwości należy koniecznie udać się do lekarza. Jeżeli lekarz przepisze leki, to należy uważnie przeczytać załączoną ulotkę i stosować się do zaleceń lekarza dotyczących dawkowania.

Ponadto dla własnego bezpieczeństwa należy regularnie (nawet bez ostrych dolegliwości) przeprowadzać profilaktyczne badanie odbytnicy.

3. Jak stosować lek Posterisan

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Maść Posterisan należy stosować dwa razy na dobę, rano i wieczorem, po wypróżnieniu.

Cienką warstwę maści (ok. 2,5 g) należy wetrzeć w skórę i błony śluzowe wymagające leczenia.

W celu łatwiejszego stosowania zaleca się przechowywać maść w temperaturze pokojowej (od ok. 18°C do 20°C). Leczenie maścią Posterisan w celu zapobiegania nawrotom powinno trwać dłuższy okres czasu. Nawet wtedy gdy uciążliwe objawy stanu zapalnego oraz takie dolegliwości jak: ostry świąd, sączenie i pieczenie już ustąpiły, zaleca się kontynuowanie leczenia przez kilka dni.

Stosowanie maści w okolicy odbytu może powodować zanieczyszczenie bielizny, zaleca się stosowanie podkładów, podpasek itp.

W celu stosowania maści w kanale odbytu należy posługiwać się aplikatorem dołączonym do opakowania.

Stosowanie aplikatora

Aplikator nakręca się na tubkę z maścią i zdejmuje się jego górną część. Po naciśnięciu tubki maść dostaje się do aplikatora i pojawia się w jego bocznych otworach. Następnie aplikator wprowadza się ostrożnie do odbytu.

Zwilżenie aplikatora maścią może ułatwić jego wprowadzanie do odbytu. Ponowne naciśnięcie tubki sprawia, że maść dostaje się do kanału odbytu. Ostrożne obracanie tubki prowadzi do odpowiedniego rozprowadzenia maści. Po zastosowaniu należy oczyścić aplikator, wyciskając niewielką ilość maści przez boczne otwory, wycierając powierzchnię wchłaniającym papierem, a następnie przykręcić ponownie górną część aplikatora. To zabezpiecza maść przed wysychaniem.

Zaleca się równoczesne stosowanie maści i czopków

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Posterisan

Nie są znane przypadki przedawkowania lub zatrucia.

W przypadku pomyłkowego doustnego przyjęcia maści mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit, takie jak ból brzucha i nudności.

Pominięcie zastosowania leku Posterisan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Posterisan

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W leku Posterisan jako środek konserwujący zastosowano fenol. Rzadko, w przypadku nadwrażliwości mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne, powodujące zaczerwienienie i świąd.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Posterisan

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Posterisan 1 gram maści Posterisan zawiera:

Substancją czynną leku jest 166,7 mg standaryzowanej zawiesiny kultury bakteryjnej Escherichia coli (zabitej 3,3 mg płynnego fenolu). W skład zawiesiny wchodzą składniki komórkowe i produkty przemiany materii z 330 min bakterii Escherichia coli zabitych i konserwowanych fenolem.

Pozostałe składniki to: lanolina, wazelina żółta.

Jak wygląda lek Posterisan i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa z plastikowym aplikatorem w pudełku tekturowym.

Opakowanie zawiera: 25 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

DR. KADE PHARMAZEUTISCHE Fabrik GmbH Rigistrasse 2 12277 Berlin Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Kadefarm Sp. z o.o.

Sierosław ul. Gipsowa 18

62-080 Tarnowo Podgórne, Polska

tel.:+48 61 862 99 43 e-mail: kadefarm@kadefarm.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Posterisan

Charakterystyka Posterisan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Posterisan, 166,7 mg, maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści Posterisan zawiera:

166,7 mg standaryzowanej zawiesiny kultury bakteryjnej Escherichia coli (zabitej 3,3 mg płynnego fenolu). W skład zawiesiny wchodzą składniki komórkowe i produkty przemiany materii z 330 min bakterii Escherichia coli zabitych i konserwowanych fenolem.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: lanolina.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE    KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Świąd, sączenie i pieczenie w okolicy odbytu spowodowane guzkami krwawniczymi, szczelinami i rozpadlinami (ragadami) odbytu oraz wypryskiem.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Maść stosuje się dwa razy na dobę (rano i wieczorem) miejscowo na skórę i błonę śluzową - najlepiej po wypróżnieniu i dokładnie wciera palcem w skórę.

W celu wprowadzenia maści do odbytu i odbytnicy można zastosować zawarty w opakowaniu aplikator z bocznymi otworami.

Wcześniejsze doświadczenia wskazują, iż, jeżeli jest to konieczne, Posterisan może być podawany przez dłuższy okres czasu, zwłaszcza w celu uniknięcia nawrotów. Nawet po ustąpieniu ostrego świądu, sączenia i pieczenia, podawanie maści Posterisan powinno być kontynuowane przez kilka dni.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas leczenia za pomocą maści Posterisan, wytrzymałość na rozciąganie prezerwatyw może być zmniejszona ze względu na obecność nieaktywnego składnika - żółtej miękkiej parafiny, co może wpłynąć na bezpieczeństwo stosowania tych produktów.

W przypadku zakażeń grzybiczych wymagane jest jednoczesne stosowanie działających miejscowo leków przeciwgrzybiczych.

Posterisan zawiera lanolinę, która może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie dotyczy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie są znane przeciwwskazania dotyczące stosowania produktu Posterisan w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Posterisan nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach, kiedy istnieje nadwrażliwość, wystąpić mogą skórne reakcje alergiczne (np. na środek konserwujący fenol).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

Nie są znane przypadki przedawkowania lub zatrucia. W razie przypadkowego doustnego spożycia maści (dzieci), mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit (ból brzucha, nudności).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki stosowane zewnętrznie w leczeniu hemoroidów, kod ATC: C05AX03.

Substancją czynną produktu Posterisan w czopkach jest standaryzowana zawiesina kultury bakteryjnej (ang. Bacteria Culture Suspension, BCS) E. coli.

W celu wyprodukowania zawiesiny kultur bakterii E. coli bakterie są inaktywowane fenolem. Obok nienaruszonych komórek zawiesina zawiera także produkty degradacji komórek i metabolity, jednakże nie zawiera żywych bakterii.

Następnie ta wodna zawiesina jest przekształcana w preparat galenowy.

Zawiesina kultury bakteryjnej jest szybko wchłaniana po podaniu doodbytniczym (u szczurów i miniaturowych świń) poprzez śluzówkę jelita. Po podaniu na skórę i błony śluzowe, zawiesina kultury bakteryjnej stymuluje swoiste i nieswoiste mechanizmy immunologiczne. Badania na modelach zwierzęcych i doświadczenia in vitro wykazały, iż zawiesina kultury bakteryjnej indukuje proliferację limfocytów T i produkcję imunoglobulin (IgA i IgG). W ten sposób zapoczątkowują poliklonalną odpowiedź immunologiczną, która wspomaga naturalną obronę i zmniejsza podatność tkanki na zakażenie.

W modelu in vitro z zastosowaniem układów komórek ludzkich, proliferacja limfocytów jest indukowana w sposób specyficzny antygenowo poprzez prezentujące antygeny naskórkowe komórki Langerhansa. Liofilizaty zawiesin kolonii bakteryjnych mają hamujący efekt in vitro na wywoływanie uwalniania kultury bakteryjnej z komórek tucznych i granulocytów zasadochłonnych, prezentując tym samym właściwości antyflogistyczne. Indukcja rozmaitych cytokin in vitro wskazuje na ich możliwy udział w regeneracji tkanek, a co za tym idzie wspomaganiu gojenia ran.

W eksperymentach na zwierzętach i ludziach występuje także, obok wpływu na gojenie ran działanie immunogenne na zmiany zapalne w skórze. Obrzęki ulegają szybszemu zmniejszeniu, kiedy w leczeniu stosowana jest zawiesina kultury bakteryjnej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po miejscowym zastosowaniu zawiesiny kolonii bakterii E. coli, nie mogą być wykonane badania wchłaniania, stężenia we krwi i wydalania. Jednakże penetracja składników immunogennych zawiesiny kultury bakteryjnej została określona w badaniach immunohistologicznych na błonie śluzowej odbytnicy zwierząt (szczury i miniaturowe świnie).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badaniach ostrej toksyczności, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym i toksycznego wpływu na reprodukcję nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka, a długoterminowe podawanie miejscowe nie wywołuje żadnych objawów podrażnienia lub toksyczności.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Lanolina, wazelina żółta.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z aplikatorem w tekturowym pudełku.

25 g maści

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH

Rigistrasse 2

12277 Berlin, Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1406

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27.03.1996 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 16.09.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Posterisan