Imeds.pl

Posterisan H 387,1 Mg + 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pusterisan H. 387,1 mg + 5 mg, czopki

Standaryzowana zcneiesinu kulimy bakteryjnej Eschericha coli + Hydrocortisonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.    ___________

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie prz.ec/> tac.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Tesli u pacjenta wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy' niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Posterisan H i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Posterisan H

3.    Jak stosować lek Posterisan H

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Posterisan H

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Posterisan H i w jakim celu się go stosuje

Posterisan H pobudza układ odpornościowy organizmu i wspomaga naturalną reakcję obronną na zakażenia. Działanie to doprowadza do uśmierzenia świądu i pieczenia. Dzięki zawartości hydrokortyzonu, Posterisan H dodatkowo zmniejsza świąd i proces} zapalne.

Czopki Posterisan H stosuje się w szczególnie ciężkich przypadkach świądu i zapalenia okolicy odbytu spowodowanych guzkami krwawniczymi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Posterisan H Kiedy nie stosować leku Posterisan H

-jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)..

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Posterisan H należ} omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli wystąpią:

-    zmiany skórne w okolicy odbytu wywołane przez np. gruźlicę, kiłę, rzeżączkę,

-    ospa wietrzna, reakcje poszczepicnne, zakażenia grzybicze oraz stany chorobowe skóry w obrębie twarzy (zapalenia skóry okolicy ust, trądzik różowaty).

W przypadku zakażeń grzybiczych wymagane jest jednoczesne stosowanie działających miejscowo środków przeciwgrzybiczych.

Dzieci

Czopki Posterisan H nie powinny być stosowane u niemow ląt i dzieci w wieku poniżej 4 lat (zwłaszcza w przypadku czasu leczenia powyżej 2 do 3 tygodni) o ile nie jest to zdecydowanie konieczne.

Lek Posterisan H a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować

Jednoczesne stosowanie czopków Posterisan H i kortykosteroidów w postaci tabletek, kropli lub wstrzyknięć może powodować zwiększenie występowania opisanych działań niepożądanych leku Posterisan H i działań niepożądanych kortykosteroidów.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może by ć w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Posterisan H nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Posterisan H zawiera hydroksystearynian makrogologlicerolu

Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ważne informacje dla pacjentów z guzkami krwawniczymi

Co to są guzki krwawnicze

Dokładne zamknięcie odbytu umożliwiają miękkie, szeroko rozłożone oraz silnie ukrwione poduszeczki naczyniowe, leżące w zakończeniu jelita prostego powyżej zwieracza odbytu pod błoną śluzową.

Do dolegliwości dochodzi wtedy, gdy poduszeczki ulegają powiększeniu z powodu zastoju krwi i tworzą guzkowate zgrubienia. Mówi się wtedy o guzkach krwawniczych (żylakach odbytu, hemoroidach). Przyczyną powstawania tych dolegliwości jest niewłaściwe odżywianie, ubogie we włókna roślinne, chroniczne zaparcia, zbyt silne parcie podczas wypróżniania, częste stosowanie środków przeczyszczających, siedząca praca oraz czasami niewydolność tkanki łącznej.

Uwagę pacjentów na tę dolegliwość zwraca zazwyczaj uczucie parcia lub krwawienia podczas wypróżniania lub po nim. Krwawienia tc powstają przez skaleczenia błony śluzowej wokół hemoroidów lub rozerwanie guzka krwawniczego. W dalszym przebiegu dolegliwości może wystąpić dokuczliwe i czasami bolesne kłucie, swędzenie, pieczenie i wysięk w okolicy odbytu, połączone ze stanem zapalnym i wysypką. W zaawansowanym stadium może dochodzić do przemijającego lub stałego wypadania guzków krwawniczych z odbytu.

Możliwości terapii

Po dokładnym przebadaniu lekarz udzieli wskazówek dotyczących leczenia. Stosowanie maści i czopków łagodzi ostre dolegliwości, takie jak swędzenie, kłucie, pieczenie, wysięk i ból na początku choroby oraz przed zabiegami chirurgicznymi i po nich. Bardzo istotna jest kontynuacja terapii, również jeśli nastąpi poprawa, ponieważ w przeciwnym wypadku po paru dniach dolegliwości mogą powrócić. Terapia ta jednak nie usuwa powiększonych guzków krwawniczych. W zaawansowanym stadium powiększone guzki krwawnicze należy poddać leczeniu chirurgicznemu.

Zapobieganie

Zapobieganie polega przede wszy stkim na regulacji wypróżnienia i higienie okolicy odbytu.

Ponieważ zbyt twardy stolec sprzyja powstawaniu hemoroidów, należy zadbać o regularne oddawanie (niekoniecznie codziennie) miękkiego stolca.

Nie chodzi jednak o wymuszanie zbyt miękkiego stolca z zastosowaniem środków przeczyszczających, które drażnią i osłabiają odbyt. Stolec należy wyregulować za pomocą odpowiedniej diety zawierającej dużo włókien roślinnych (owoce, warzywa nie powodujące wzdęć, chleb razowy i kleik), produktami mlecznymi i wy starczającą ilością płynów. Należy unikać mocno przyprawionych potraw, alkoholu oraz żywności powodującej zaparcia. Należy kontrolować masę ciała i redukować nadwagę.

Ponadto należy - zwłaszcza przy siedzącej pracy - dbać o regularny ruch, jak np. spacery, rower, pływanie. Unikać chłodnych miejsc do siedzenia.

Istotna jest również regularna i gruntowna higiena okolicy odbytu. Po każdym wypróżnieniu należy używać miękkiego papieru toaletowego oraz wymyć okolicę odbytu letnią wodą i miękką ściereczką. bez użycia mydlą i środków dezynfekujących. Nie trzeć! Skuteczne są dostępne w handlu nawilżone chusteczki higieniczne. Okolicę odbytu należy gruntownie oczyścić w podany sposób przynajmniej wieczorem. Dokładne i ostrożne osuszenie miękkim papierem toaletowym lub watą może zapobiec zakażeniu (przez bakterie, grzy by lub drożdże).

Zastojowi krwi w guzkach krwawniczych można zapobiec wykonując ćwiczenia polepszające ukrwienie. polegające na napinaniu i rozluźnianiu zw ieracza co 2 sekundy codziennie łącznie przez 3 minuty. Również nasiadówka lub spłukiwanie odby tu chłodną wodą pod prysznicem poprawia ukrwienie i przynosi ulgę swędzeniu i pieczeniu.

Czego należy bezwzględnie przestrzegać

Ponieważ pod opisanymi dolegliwościami mogą czasami kryć się poważne choroby, w przypadku krwawego stolca i w razie częstych lub długotrwałych dolegliwości należy koniecznie udać się do lekarza. Jeżeli lekarz przepisze leki, to należy uważnie przeczytać załączoną ulotkę i stosować się do sposobu użycia oraz zaleceń lekarza dotyczących dawkowania.

Ponadto dla własnego bezpieczeństwa należy regularnie (nawet bez ostrych dolegliwości) przeprowadzać profilaktyczne badanie odby tnicy.

3. Jak stosować lek Posterisan H

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliw ości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj należy stosować czopki 2 razy na dobę. rano i wieczorem najlepiej po wypróżnieniu, wprowadzając czopek głęboko do odbytnicy.

Czopki Posterisan H należy stosować tylko do czasu ustąpienia ostrych dolegliwości.

Czopki nie powinny być stosowane dłużej niż 3 tygodnie bez przerwy. Jeżeli objawy nawracają czopki Posterisan H mogą być zastosowane ponownie.

Uwaga:

W celu wyjęcia czopka rozerwać lub rozciąć folię aluminiową wzdłuż opakowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Posterisan II

Nie są znane przypadki przedawkowania lub zatrucia.

W przypadku pomyłkowego doustnego zażycia czopków mogą wystąpić dolegliwości żolądkowo-jelitowe, takie jak ból brzucha i nudności.

Pominięcie zastosowania leku Posterisan H

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W leku Posterisan H jako środek konserwujący zastosowano fenol. W razie szczególnej nadwrażliwości może dojść w wyjątkowych przypadkach do skórnych reakcji alergicznych, powodujących zaczerwienienia i świąd.

Duża dawka stosowana przez długi okres może powodować atrofię skóry (stopniowe zmniejszanie objętości skóry), telangiektazje (obecność poszerzonych drobnych naczyń krwionośnych, potocznie określonych jako pajączki naczyniowe), rozstępy i trądzik sterydowy.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C PL-02 222 Warszawa Tek:+ 48 22 49 21 301 Faks:+ 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Posterisan H

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu blistrowym i pudelku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 =C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Posterisan H

1 czopek Posterisan H zaw iera:

-    Substancje czynne: 387,1 mg standaryzowanej zawiesiny kultury bakteryjnej Escherichia coli (zabitej 6,6 mg płynnego fenolu) i 5,0 mg hydrokortyzonu. W skiad zawiesiny wchodzą składniki komórkowe i produkty przemiany materii z I mld bakterii Escherichia coli zabitych i konserwowanych fenolem.

-    Pozostałe składniki leku to: tłuszcz stał} , hydroksj stearynian makrogologlicerolu. aeetylocysteina, disodu edetynian, all-rac-a-tokoferol.

Jak wygląda lek Posterisan H i co zawiera opakowanie

Opakowanie biistrowe zawierające 10 czopków.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH

Rigistrasse 2

12277 Berlin

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Kadefarm Sp. z o.o.

Sierosław ul. Gipsowa 1 8 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska

tek:+48 61 862 99 43

e-mail: kadefarm@kadefarm.nl