+ iMeds.pl

Posterisan h 387,1 mg + 5 mgUlotka Posterisan h

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pusterisan H. 387,1 mg + 5 mg, czopki

Standaryzowana zcneiesinu kulimy bakteryjnej Eschericha coli + Hydrocortisonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.    ___________

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie prz.ec/> tac.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Tesli u pacjenta wystąpiąjakiekoiwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy' niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Posterisan H i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Posterisan H

3.    Jak stosować lek Posterisan H

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Posterisan H

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Posterisan H i w jakim celu się go stosuje

Posterisan H pobudza układ odpornościowy organizmu i wspomaga naturalną reakcję obronną na zakażenia. Działanie to doprowadza do uśmierzenia świądu i pieczenia. Dzięki zawartości hydrokortyzonu, Posterisan H dodatkowo zmniejsza świąd i proces} zapalne.

Czopki Posterisan H stosuje się w szczególnie ciężkich przypadkach śwdądu i zapalenia okolicy odbytu spowodowanych guzkami krwawniczymi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Posterisan H Kiedy nie stosować leku Posterisan H

-jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)..

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Posterisan H należ} omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli wystąpią:

-    zmiany skórne w okolicy odbytu wywołane przez np. gruźlicę, kiłę, rzeżączkę,

-    ospa wietrzna, reakcje poszczepicnne, zakażenia grzybicze oraz stany chorobowe skóry w obrębie twarzy (zapalenia skóry okolicy ust, trądzik różowaty).

W przypadku zakażeń grzybiczych wymagane jest jednoczesne stosowanie działających miejscowo środków przeciwgrzybiczych.

Dzieci

Czopki Posterisan H nie powinny być stosowane u niemow ląt i dzieci w wieku poniżej 4 lat (zwłaszcza w przypadku czasu leczenia powyżej 2 do 3 tygodni) o ile nie jest to zdecydowanie konieczne.

Lek Posterisan H a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować

Jednoczesne stosowanie czopków Posterisan H i kortykosteroidów w postaei tabletek, kropli lub wstrzyknięć może powodować zwiększenie występowania opisanych działań niepożądanych leku Posterisan H i działań niepożądanych kortykosteroidów.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może by ć w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Posterisan H nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Posterisan H zawiera hydroksystearynian makrogologlicerolu

Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ważne informacje dla pacjentów z guzkami krwawniczymi

Co to są guzki krwawnicze

Dokładne zamknięcie odbytu umożliwiają miękkie, szeroko rozłożone oraz silnie ukrwione poduszeczki naczyniowe, leżące w zakończeniu jelita prostego powyżej zwieracza odbytu pod błoną śluzową.

Do dolegliwości dochodzi wtedy, gdy poduszeczki ulegają powiększeniu z powodu zastoju krwi i tworzą guzkowate zgrubienia. Mówi się wtedy o guzkach krwawniczych (żylakach odbytu, hemoroidach). Przyczyną powstawania tych dolegliwości jest niewłaściwe odżywianie, ubogie we włókna roślinne, chroniczne zaparcia, zbyt silne parcie podczas wypróżniania, częste stosowanie środków przeczyszczających, siedząca praca oraz czasami niewydolność tkanki łącznej.

Uwagę pacjentów na tę dolegliwość zwraca zazwyczaj uczucie parcia lub krwawienia podczas wypróżniania lub po nim. Krwawienia tc powstają przez skaleczenia błony śluzowej wokół hemoroidów lub rozerwanie guzka krwawniczego. W dalszym przebiegu dolegliwości może wystąpić dokuczliwe i czasami bolesne kłucie, swędzenie, pieczenie i wysięk w okolicy odbytu, połączone ze stanem zapalnym i wysypką. W zaawansowanym stadium może dochodzić do przemijającego lub stałego wypadania guzków krwawniczych z odbytu.

Możliwości terapii

Po dokładnym przebadaniu lekarz udzieli wskazówek dotyczących leczenia. Stosowanie maści i czopków łagodzi ostre dolegliwości, takie jak swędzenie, kłucie, pieczenie, wysięk i ból na początku choroby oraz przed zabiegami chirurgicznymi i po nich. Bardzo istotna jest kontynuacja terapii, również jeśli nastąpi poprawa, ponieważ w przeciwnym wypadku po paru dniach dolegliwości mogą powrócić. Terapia ta jednak nie usuwa powiększonych guzków krwawniczych. W zaawansowanym stadium powiększone guzki krwawnicze należy poddać leczeniu chirurgicznemu.

Zapobieganie

Zapobieganie polega przede wszy stkim na regulacji wypróżnienia i higienie okolicy odbytu.

Ponieważ zbyt twardy stolec sprzyja powstawaniu hemoroidów, należy zadbać o regularne oddawanie (niekoniecznie codziennie) miękkiego stolca.

Nie chodzi jednak o wymuszanie zbyt miękkiego stolca z zastosowaniem środków przeczyszczających, które drażnią i osłabiają odbyt. Stolec należy wyregulować za pomocą odpowiedniej diety zawierającej dużo włókien roślinnych (owoce, warzywa nie powodujące wzdęć, chleb razowy i kleik), produktami mlecznymi i wy starczającą ilością płynów. Należy unikać mocno przyprawionych potraw, alkoholu oraz żywności powodującej zaparcia. Należy kontrolować masę ciała i redukować nadwagę.

Ponadto należy - zwłaszcza przy siedzącej pracy - dbać o regularny ruch, jak np. spacery, rower, pływanie. Unikać chłodnych miejsc do siedzenia.

Istotna jest również regularna i gruntowna higiena okolicy odbytu. Po każdym wypróżnieniu należy używać miękkiego papieru toaletowego oraz wymyć okolicę odbytu letnią wodą i miękką ściereczką. bez użycia mydlą i środków dezynfekujących. Nie trzeć! Skuteczne są dostępne w handlu nawilżone chusteczki higieniczne. Okolicę odbytu należy gruntownie oczyścić w podany sposób przynajmniej wieczorem. Dokładne i ostrożne osuszenie miękkim papierem toaletowym lub watą może zapobiec zakażeniu (przez bakterie, grzy by lub drożdże).

Zastojowi krwi w guzkach krwawniczych można zapobiec wykonując ćwiczenia polepszające ukrwienie. polegające na napinaniu i rozluźnianiu zw ieracza co 2 sekundy codziennie łącznie przez 3 minuty. Również nasiadówka lub spłukiwanie odby tu chłodną wodą pod prysznicem poprawia ukrwienie i przynosi ulgę swędzeniu i pieczeniu.

Czego należy bezwzględnie przestrzegać

Ponieważ pod opisanymi dolegliwościami mogą czasami kryć się poważne choroby, w przypadku krwawego stolca i w razie częstych lub długotrwałych dolegliwości należy koniecznie udać się do lekarza. Jeżeli lekarz przepisze leki, to należy uważnie przeczytać załączoną ulotkę i stosować się do sposobu użycia oraz zaleceń lekarza dotyczących dawkowania.

Ponadto dla własnego bezpieczeństwa należy regularnie (nawet bez ostrych dolegliwości) przeprowadzać profilaktyczne badanie odby tnicy.

3. Jak stosować lek Posterisan H

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj należy stosować czopki 2 razy na dobę. rano i wieczorem najlepiej po wypróżnieniu, wprowadzając czopek głęboko do odbytnicy.

Czopki Posterisan H należy stosować tylko do czasu ustąpienia ostrych dolegliwości.

Czopki nie powinny być stosowane dłużej niż 3 tygodnie bez przerwy. Jeżeli objawy nawracają czopki Posterisan H mogą być zastosowane ponownie.

Uwaga:

W celu wyjęcia czopka rozerwać lub rozciąć folię aluminiową wzdłuż opakowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Posterisan II

Nie są znane przypadki przedawkowania lub zatrucia.

W przypadku pomyłkowego doustnego zażycia czopków mogą wystąpić dolegliwości żolądkowo-jelitowe, takie jak ból brzucha i nudności.

Pominięcie zastosowania leku Posterisan H

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W leku Posterisan H jako środek konserwujący zastosowano fenol. W razie szczególnej nadwrażliwości może dojść w wyjątkowych przypadkach do skórnych reakcji alergicznych, powodujących zaczerwienienia i świąd.

Duża dawka stosowana przez długi okres może powodować atrofię skóry (stopniowe zmniejszanie objętości skóry), telangiektazje (obecność poszerzonych drobnych naczyń krwionośnych, potocznie określonych jako pajączki naczyniowe), rozstępy i trądzik sterydowy.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C PL-02 222 Warszawa Tek:+ 48 22 49 21 301 Faks:+ 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Posterisan H

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu blistrowym i pudelku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 =C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Posterisan H

1 czopek Posterisan H zaw iera:

-    Substancje czynne: 387,1 mg standaryzowanej zawiesiny kultury bakteryjnej Escherichia coli (zabitej 6,6 mg płynnego fenolu) i 5,0 mg hydrokortyzonu. W skiad zawiesiny wchodzą składniki komórkowe i produkty przemiany materii z I mld bakterii Escherichia coli zabitych i konserwowanych fenolem.

-    Pozostałe składniki leku to: tłuszcz stał} , hydroksj stearynian makrogologlicerolu. aeetylocysteina, disodu edetynian, all-rac-a-tokoferol.

Jak wygląda lek Posterisan H i co zawiera opakowanie

Opakowanie biistrowe zawierające 10 czopków.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH

Rigistrasse 2

12277 Berlin

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Kadefarnt Sp. z o.o.

Sierosław ul. Gipsowa 1 8 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska

tek:+48 61 862 99 43

e-mail: kadefarm@kadefarm.nl

Posterisan H

Charakterystyka Posterisan h

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Posterisan H

387.1 mg + 5 mg, czopki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

I czopek Posterisan H zawiera:

387,1 mg standaryzowanej zawiesiny kultury bakteryjnej Escherichia coli (zabitej 6,6 mg płynnego fenolu) i 5,0 mg hydrokortyzonu. W sklad zawiesiny wchodzą składniki komórkowe i produkty przemiany materii z 1 mld bakterii Escherichia coli zabitych i konserwowanych fenolem. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: hydroksystearynian makrogologlicerolu Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Czopek

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Szczególnie ciężkie przypadki świądu i zapalenia okolicy odbytu spowodowane guzkami krwawniczymi.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Czopki stosuje się dwa razy na dobę (rano i wieczorem) miejscowo do odbytnicy, najlepiej po wypróżnieniu.

Leczenie za pomocą czopków Posterisan H powinno być kontynuowane wyłącznie do czasu ustąpienia objawów. Czopki nie powinny być stosowane dłużej niż 3 tygodnie bez przerwy. Jeżeli objawy nawracają, czopki Posterisan H mogą być zastosowane ponownie.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek zc składników.

Określone patologie skórne (np. gruźlica, kiła, rzeżączka) w leczonej okolicy, ospa wietrzna, reakcje poszczepienne, grzybica, zapalenie skóry okolicy ust i trądzik różowaty.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Czopki Posterisan H nie powinny być stosowane u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 4 lat o ile nie jest to zdecydowanie konieczne.

W przypadku zakażeń grzybiczych wymagane jest jednoczesne stosowanie działających miejscowo środków przeciwgrzybiczych.

Posterisan H zawiera hydroksystearynian makrogologlicerolu, który może powodować reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4,5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie czopków Posterisan H i kortykosteroidów w postaci tabletek, kropli lub wstrzyknięć może powodować zwiększenie występowania opisanych działań i działań niepożądanych kortykosteroidów.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktacje

Nie wiadomo, czy hydrokortyzon przenika przez łożysko oraz czy jest wydzielany z mlekiem ludzkim. Czopki Posterisan H powinny być stosowane wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Posterisan H nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach, kiedy istnieje nadwrażliwość, wystąpić mogą skórne reakcje uczuleniowe (przykładowo na środek konserwujący fenol).

Duża dawka stosowana długotrwale może powodować atrofię skóry, telangiektazje, rozstępy i trądzik sterydowy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C PL-02 222 Warszawa Tek: + 48224921301 Faks:+48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpi.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Nie są znane przypadki przedawkowania lub zatrucia.

W razie przypadkowego doustnego spożycia czopków (dzieci), mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe (ból brzucha, nudności).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamicznc

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki złożone przeciw hemoroidom do stosowania miejscowego, kod ATC: C05AX03

Substancjami czynnymi produktu Posterisan H w czopkach jest standaryzowana zawiesina kultury bakteryjnej (ang. bacteria culture Suspension - BCS) E. coli i hydrokortyzon.

W celu wyprodukowania zawiesiny kultury bakteryjnej E. coli bakterie są inaktywowane fenolem. Obok nienaruszonych komórek zawiesina zawiera także produkty degradacji komórek i metabolity, jednakże nie zawiera żywych bakterii. Następnie ta wodna zawiesina jest przekształcana w preparat galenowy.

Zawiesina kultury bakteryjnej jest szybko wchłaniana po podaniu doodbytniczym (u szczurów i miniaturowych świń) poprzez śluzówkę jelita. Po podaniu na skórę i błony śluzowe, zawiesina kultury bakteryjnej stymuluje swoiste i nieswoiste mechanizmy immunologiczne. Badania na modelach zwierzęcych i doświadczenia in vitro wykazały, iż zaw iesina kultury bakteryjnej indukuje proliferację limfocytów T i produkcję immunoglobulin (IgA i IgG). W ten sposób zapoczątkowują poliklonalną odpowiedź immunologiczną, która wspomaga naturalną obronę i zmniejsza podatność tkanki na zakażenie.

W modelu in vitro z zastosowaniem układów komórek ludzkich, proliferacja limfocytów jest indukowana w sposób specyficzny antygenowo poprzez prezentujące antygeny naskórkowe komórki Langerhansa. Liofilizaty zawiesin kultur bakteryjnych mają hamujący efekt in vitro na wywoływanie uwalniania histaminy z komórek tucznych i granulocytów zasadochłonnych, prezentując tym samym właściwości antyflogistyczne. Indukcja rozmaitych cytokin in vitro wskazuje na ich możliwy udział w regenerację tkanek, a co za tym idzie wspomaganie gojenia ran.

W eksperymentach na zwierzętach i ludziach występuje także, obok wpływu na gojenie ran działanie immunogenne na zmiany zapalne w skórze. Obrzęki ulegają szybszemu zmniejszeniu, kiedy w leczeniu stosowane są zawiesiny kultury bakteryjnej.

Hydrokortyzon (Kortyzol) jest naturalnym hormonem kory nadnerczy i prekursorem syntetycznych glukokortykoidów. W porównaniu z nimi hydrokortyzon jest klasyfikowany jako glikokoitykoid o słabym działaniu.

Podawany miejscowo na skórę lub błonę śluzową, hydrokortyzon silnie działa przeciwzapalnie, przeciwświądowo, przeciwalergicznie i immunosupresyjnie, jakkolwiek to ostatnie jest słabiej nasilone. Jednakże nie występuje działanie antyproliferacyjne.

Hydrokortyzon hamuje uwalnianie enzymów lizosomalnych, migrację komórek zapalnych i syntezę mediatorów zapalenia takich jak prostaglandyny i leukotrieny. Powoduje skurcz naczyń i zmniejszenie przepuszczalności naczyń w mezenchymic. Reaktywność naczyń tkanki łącznej zmniejsza się a procesy zapalne są tłumione.

Hydrokortyzon wpływa na układ immunologiczny poprzez redukcję aktywności immunogennej limfocytów T, komórek Langerhansa i makrofagów. Redukowana jest natychmiastowa odpowiedź związana z przeciwciałami.

Działania hydrokoityzonu są następstwem wiązanie zcytozolowym receptorem dla kortykosteroidów, co wpływa na syntezę kwasu rybonukleinowego i białek.

Działanie zawiesiny kultury bakteryjnej i hydrokoityzonu opisane powyżej uzupełnia się wzajemnie w składzie Posterisanu H.

Jak wykazały ostatnie eksperymenty, hydrokortyzon nie odwraca immunofarmakologicznego działania wywoływanego przez zawiesinę kultury bakteryjnej. Hydrokortyzon nie zaburza pożądanego działania zawiesiny kultury bakteryjnej na gojenie ran. Ostre zapalne i przeciwświądowe działania hydrokortyzonu wspomagają mechanizmy obrony immunologicznej indukowane przez zawiesinę kultury bakteryjnej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po miejscowym zastosowaniu zawiesiny kultury bakteryjnej E. coii, nie mogą być wykonane badania wchłaniania, stężenia we krwi i wydalania. Jednakże penetracja składników immunogennych zawiesiny kultury bakteryjnej została określona w badaniach immunohistologicznych na błonie śluzowej odbytnicy zwierząt (szczury i miniaturowe świnie).

Podawany miejscowo hydrokortyzon przenika przez skórę i ulega kumulacji w naskórku i skórze właściwej. Zasięg penetracji do skóry zależy w znacznym stopniu od okolicy skóiy. Jedynie niewielka ilość hydrokortyzonu wchodzi do krwioobiegu ze skóry właściwej, jednakże nie powoduje żadnych układowych działań niepożądanych.

Po podaniu miejscowym, wchłanianie hydrokoityzonu przez błonę śluzową odbytnicy jest znacząco większe niż przez normalną skórę. Jednakże, po podaniu dawek leczniczych towarzyszący wzrost stężenia we krwi jest krótkotrwały z poziomami maksymalnymi sięgającymi dolnej granicy zakresu fizjologicznego. Nie występują układowe działania niepożądane, jak również nie ma on wpływu na regulację hormonalną. Brak jest danych ilościowych dotyczących hydrokortyzonu z czopków Posterisan H.

Hydrokortyzon jest poddawany hydrogenacji w wątrobie w obrębie pierścienia i grup ketonowych, co sprawia, że jest szybko unieczynniany. Wydalanie odbywa się głównie poprzez nerki w formie glukuronidów i estrów siarczanowych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań ostrej toksyczności, toksyczności dawek powtórzonych i toksycznego wpływu na reprodukcję nie wykazują szczególnych zagrożeń dla ludzi, a

długoterminowe podawanie miejscowe nie wywołuje żadnych objawów podrażnienia lub toksyczności.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Tłuszcz stały

Hydroksystearynian makrogologlicerolu Acetylocysteina Di sod u edetynian all-roc-a-tokoferol

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii aluminiowej, w tekturowym pudelku Opakowanie zawiera: 10 czopków.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

DR. KADE

Pharmazeutische Fabrik GmbH

Rigistrasse 2

12277 Berlin, Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 1407

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27.03.1996 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 27.01.2014

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Posterisan H