Imeds.pl

Potassium Chloride 0,15% + Glucose 5% B. Braun 1,5 G/L + 55 G/L

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Potassium Chloride 0,15% + Glucose 5% B. Braun, 1,5 g/l + 55,0 g/l, roztwór do infuzji Potassium Chloride 0,3% + Glucose 5% B. Braun, 3,0 g/l + 55,0 g/l, roztwór do infuzji

Kalii chloridum + Glucosum monohydricum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun

3.    Jak stosować lek Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun i w jakim celu się go stosuje

Lek ten jest roztworem do infuzji, tzn. jest podawany przez cienki dren wprowadzony bezpośrednio do żyły.

Lek podawany będzie w celu utrzymania lub przywrócenia równowagi stężeń potasu oraz jako źródło energii.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun

Kiedy nie stosować leku Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun

-    w przypadku nienormalnie wysokich stężeń potasu lub chlorku we krwi,

-    w przypadku    ciężkiej choroby nerek,

-    w przypadku    ostrego udaru,

-    w przypadku    urazu głowy (w okresie pierwszych 24 godzin po urazie),

-    w przypadku opuchlizny nóg, zbyt dużej ilości wody w tkankach (przewodnienie).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    w przypadku    choroby serca,

-    w przypadku    problemów z nerkami,

-    w przypadku    choroby wątroby,

-    w przypadku ciężkiej cukrzycy lub innego stanu związanego z nietolerancją glukozy,

-    w przypadku choroby płuc lub przekrwienia płuc lub w przypadku stwierdzenia obecności wody w płucach (odma płucna),

-    w przypadku nienormalnie niskiego stężenia elektrolitów (soli) we krwi,

-    w przypadku zaburzeń funkcjonowania nadnerczy.

W przypadku podawania tego leku dzieciom należy zachować szczególną ostrożność i dokładnie kontrolować stężenie soli i poziomy płynów.

Inne leki i Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy poinformować lekarza w przypadku przyjmowania niżej wymienionych leków, aby odpowiednio ustalić dawkę leku Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun:

-    glikokortykosteroidy, np. hydrokortyzon, prednizon, ponieważ mogą one obniżać tolerancję glukozy,

-    digoksyna (lek stosowany w chorobach serca),

-    leki moczopędne oszczędzające potas, np. leki zawierające spironolakton lub triamteren

-    inne leki mogące wpływać na wzrost stężenia potasu, takie jak pewne leki stosowane do leczenia nadciśnienia (tzw. inhibitory ACE), cyklosporyna lub suksametonium.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Jeśli istnieje podejrzenie ciąży należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lek ten może być podawany kobietom w ciąży, jeśli tak zadecyduje lekarz.

Karmienie piersią

Należy natychmiast poinformować lekarza o karmieniu piersią. Lek ten może być podawany kobietom karmiącym piersią, jeśli tak zadecyduje lekarz.

3. Jak stosować lek Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun

Sposób podawania

Lek ten będzie podawany na drodze infuzji bezpośrednio do żyły.

W butelce znajduje się duża ilość powietrza. Aby uniknąć ryzyka zatoru powietrznego, nie należy podawać leku metodą infuzji ciśnieniowej.

Dawkowanie

Wielkość dawki ustalana będzie przez lekarza w zależności od wieku, wagi i stanu klinicznego pacjenta. W trakcie podawania tego leku stężenie glukozy oraz elektrolitów (soli) we krwi oraz równowaga płynów będą rutynowo kontrolowane.

Normalna maksymalna wielkość dawki dla pacjenta dorosłego wynosi 40 ml/kg masy ciała/dobę. Wielkość dawki dla dzieci będzie ustalana w zależności od wieku dziecka.

Lek ten nie powinien być podawany przez tę samą linię infuzyjną co krew.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun

Przyjęcie zbyt dużej dawki leku nie jest prawdopodobne, ponieważ infuzja będzie nadzorowana przez lekarza lub pielęgniarkę. Jeśli jednak dojdzie do przedawkowania leku, możliwe objawy to zaburzenia równowagi płynów oraz elektrolitów, opuchlizna oraz zaburzenia serca i układu krążenia. Inne objawy przedawkowania opisane zostały w dalszej części ulotki (punkt 4). Sposób leczenia mający na celu unormowanie stanu pacjenta ustali lekarz. Możliwe jest zatrzymanie infuzji i podanie stosownych leków. W ekstremalnych przypadkach konieczne może okazać się dializowanie pacjenta.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku zaobserwowania niżej wymienionych działań niepożądanych należy natychmiast poinformować lekarza lub udać się na oddział pomocy doraźnej w najbliższym szpitalu:

-    trudności z oddychaniem,

-    nagły silny ból w klatce piersiowej,

-    przyspieszenie lub spowolnienie akcji serca,

-    niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie),

-    omdlenia lub zasłabnięcia,

-    uczucie osłabienia, zaburzenia pracy mięśni,

-    istotne odrętwienia, opuchlizna lub uczucie ciężkości kończyn,

-    chłodna lub blada skóra,

-    splątanie.

Należy poinformować lekarza w przypadku odczuwania bólu lub nadmiernej wrażliwości na dotyk w miejscu wkłucia.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Lek należy podać natychmiast. Jeśli lek nie zostanie podany natychmiast, odpowiedzialność za okres i warunki przechowywania ponosi użytkownik.

Lek ten przeznaczony jest jedynie do jednorazowego użytku.

Lek ten powinien być przejrzysty i bezbarwny. Nie należy stosować leku Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5%, jeśli jest mętny lub jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun

- Substancjami czynnymi leku są Potasu chlorek i Glukoza

1000 ml roztworu do infuzji zawiera:

Potasu chlorek    1,5 g (3,0 g)

Glukoza j ednowodna    55,0 g

- Pozostałe składniki to:

Woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun i co zawiera opakowanie

Lek Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun jest roztworem do infuzji, tzn. jest roztworem podawanym bezpośrednio do żyły z kroplówki.

Jest to sterylny, bezbarwny, przezroczysty roztwór w/w substancji w wodzie.

Jest on dostarczany w bezbarwnych butelkach polietylenowych o pojemności 500 ml lub 1000 ml, dostępnych w opakowaniach po 10 sztuk.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy

Wytwórca:

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy oraz

B. BRAUN Medical SA. Carretera de Terrassa 121, 08191 Rubi, Barcelona Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy    Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun

Estonia

Hiszpania

Finlandia

Irlandia

Holandia

Polska

Portugalia

Słowacja


Kalii chloridum/Glucosum B. Braun 1,5 mg/ml (3 mg/ml) + 50 mg/ml, infuusioneste, liuos / infusionsvatska, losning / infusioonilahus Cloruro Potasico 1,5 (3 mg/ml) mg/ml en Glucosa 50 mg/ml Prediluido B. Braun solución para perfusión

Kalii chloridum/Glucosum B. Braun 1,5 mg/ml (3 mg/ml) + 50 mg/ml infuusioneste, liuos / infusionsvatska, losning / infusioonilahus Potassium Chloride 0.15% (0.3%) w/v and Glucose 5% w/v solution for infusion Kaliumchloride 0,15% (0,3%) - Glucose 5%, oplossing voor intraveneuze infusie Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun Cloreto de Potassio 0.15% (0.3%) + Glucose 5% B.Braun Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun

Wielka Brytania Potassium Chloride 0.15% (0.3%) w/v and Glucose 5% w/v solution for infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5