+ iMeds.pl

Potassium chloride 0,3% + glucose 5% b. braun 3 g/l + 55 g/lUlotka Potassium chloride 0,3% + glucose 5% b. braun

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Potassium Chloride 0,15% + Glucose 5% B. Braun, 1,5 g/l + 55,0 g/l, roztwór do infuzji Potassium Chloride 0,3% + Glucose 5% B. Braun, 3,0 g/l + 55,0 g/l, roztwór do infuzji

Kalii chloridům + Glucosum monohydricum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun

3.    Jak stosować lek Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun i w jakim celu się go stosuje

Lek ten jest roztworem do infuzji, tzn. jest podawany przez cienki dren wprowadzony bezpośrednio do żyły.

Lek podawany będzie w celu utrzymania lub przywrócenia równowagi stężeń potasu oraz jako źródło energii.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun

Kiedy nie stosować leku Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun

-    w przypadku nienormalnie wysokich stężeń potasu lub chlorku we krwi,

-    w przypadku    ciężkiej choroby nerek,

-    w przypadku    ostrego udaru,

-    w przypadku    urazu głowy (w okresie pierwszych 24 godzin po urazie),

-    w przypadku opuchlizny nóg, zbyt dużej ilości wody w tkankach (przewodnienie).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    w przypadku    choroby serca,

-    w przypadku    problemów z nerkami,

-    w przypadku    choroby wątroby,

-    w przypadku ciężkiej cukrzycy lub innego stanu związanego z nietolerancją glukozy,

-    w przypadku choroby płuc lub przekrwienia płuc lub w przypadku stwierdzenia obecności wody w płucach (odma płucna),

-    w przypadku nienormalnie niskiego stężenia elektrolitów (soli) we krwi,

-    w przypadku zaburzeń funkcjonowania nadnerczy.

W przypadku podawania tego leku dzieciom należy zachować szczególną ostrożność i dokładnie kontrolować stężenie soli i poziomy płynów.

Inne leki i Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy poinformować lekarza w przypadku przyjmowania niżej wymienionych leków, aby odpowiednio ustalić dawkę leku Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun:

-    glikokortykosteroidy, np. hydrokortyzon, prednizon, ponieważ mogą one obniżać tolerancję

glukozy,

-    digoksyna (lek stosowany w chorobach serca),

-    leki moczopędne oszczędzające potas, np. leki zawierające spironolakton lub triamteren

-    inne leki mogące wpływać na wzrost stężenia potasu, takie jak pewne leki stosowane do leczenia nadciśnienia (tzw. inhibitory ACE), cyklosporyna lub suksametonium.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Jeśli istnieje podejrzenie ciąży należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lek ten może być podawany kobietom w ciąży, jeśli tak zadecyduje lekarz.

Karmienie piersią

Należy natychmiast poinformować lekarza o karmieniu piersią. Lek ten może być podawany kobietom karmiącym piersią, jeśli tak zadecyduje lekarz.

3. Jak stosować lek Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun

Sposób podawania

Lek ten będzie podawany na drodze infuzji bezpośrednio do żyły.

W butelce znajduje się duża ilość powietrza. Aby uniknąć ryzyka zatoru powietrznego, nie należy podawać leku metodą infuzji ciśnieniowej.

Dawkowanie

Wielkość dawki ustalana będzie przez lekarza w zależności od wieku, wagi i stanu klinicznego pacjenta. W trakcie podawania tego leku stężenie glukozy oraz elektrolitów (soli) we krwi oraz równowaga płynów będą rutynowo kontrolowane.

Normalna maksymalna wielkość dawki dla pacjenta dorosłego wynosi 40 ml/kg masy ciała/dobę. Wielkość dawki dla dzieci będzie ustalana w zależności od wieku dziecka.

Lek ten nie powinien być podawany przez tę samą linię infuzyjną co krew.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun

Przyjęcie zbyt dużej dawki leku nie jest prawdopodobne, ponieważ infuzja będzie nadzorowana przez lekarza lub pielęgniarkę. Jeśli jednak dojdzie do przedawkowania leku, możliwe objawy to zaburzenia równowagi płynów oraz elektrolitów, opuchlizna oraz zaburzenia serca i układu krążenia. Inne objawy przedawkowania opisane zostały w dalszej części ulotki (punkt 4). Sposób leczenia mający na celu unormowanie stanu pacjenta ustali lekarz. Możliwe jest zatrzymanie infuzji i podanie stosownych leków. W ekstremalnych przypadkach konieczne może okazać się dializowanie pacjenta.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku zaobserwowania niżej wymienionych działań niepożądanych należy natychmiast poinformować lekarza lub udać się na oddział pomocy doraźnej w najbliższym szpitalu:

-    trudności z oddychaniem,

-    nagły silny ból w klatce piersiowej,

-    przyspieszenie lub spowolnienie akcji serca,

-    niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie),

-    omdlenia lub zasłabnięcia,

-    uczucie osłabienia, zaburzenia pracy mięśni,

-    istotne odrętwienia, opuchlizna lub uczucie ciężkości kończyn,

-    chłodna lub blada skóra,

-    splątanie.

Należy poinformować lekarza w przypadku odczuwania bólu lub nadmiernej wrażliwości na dotyk w miejscu wkłucia.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Lek należy podać natychmiast. Jeśli lek nie zostanie podany natychmiast, odpowiedzialność za okres i warunki przechowywania ponosi użytkownik.

Lek ten przeznaczony jest jedynie do jednorazowego użytku.

Lek ten powinien być przejrzysty i bezbarwny. Nie należy stosować leku Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5%, jeśli jest mętny lub jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun

- Substancjami czynnymi leku są Potasu chlorek i Glukoza

1000 ml roztworu do infuzji zawiera:

Potasu chlorek    1,5 g (3,0 g)

Glukoza j ednowodna    55,0 g

- Pozostałe składniki to:

Woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun i co zawiera opakowanie

Lek Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun jest roztworem do infuzji, tzn. jest roztworem podawanym bezpośrednio do żyły z kroplówki.

Jest to sterylny, bezbarwny, przezroczysty roztwór w/w substancji w wodzie.

Jest on dostarczany w bezbarwnych butelkach polietylenowych o pojemności 500 ml lub 1000 ml, dostępnych w opakowaniach po 10 sztuk.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy

Wytwórca:

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy oraz

B. BRAUN Medical S.A. Carretera de Terrassa 121, 08191 Rubi, Barcelona Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy    Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun

Estonia

Hiszpania

Finlandia

Irlandia

Holandia

Polska

Portugalia

Słowacja


Kalii chloridum/Glucosum B. Braun 1,5 mg/ml (3 mg/ml) + 50 mg/ml, infuusioneste, liuos / infusionsvätska, lösning / infusioonilahus Cloruro Potásico 1,5 (3 mg/ml) mg/ml en Glucosa 50 mg/ml Prediluido B. Braun solución para perfusión

Kalii chloridum/Glucosum B. Braun 1,5 mg/ml (3 mg/ml) + 50 mg/ml infuusioneste, liuos / infusionsvätska, lösning / infusioonilahus Potassium Chloride 0.15% (0.3%) w/v and Glucose 5% w/v solution for infusion Kaliumchloride 0,15% (0,3%) - Glucose 5%, oplossing voor intraveneuze infusie Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun Cloreto de Potássio 0.15% (0.3%) + Glucose 5% B.Braun Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun

Wielka Brytania Potassium Chloride 0.15% (0.3%) w/v and Glucose 5% w/v solution for infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Potassium Chloride 0,3% + Glucose 5% B. Braun

Charakterystyka Potassium chloride 0,3% + glucose 5% b. braun

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Potassium Chloride 0,15% + Glucose 5% B. Braun, 1,5 g/l + 55,0 g/l, roztwór do infuzji Potassium Chloride 0,3% + Glucose 5% B. Braun, 3,0 g/l + 55,0 g/l, roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Roztwór potasu chlorku 0,15% (0,3%) oraz glukozy 5% do infuzji dożylnych (określany dalej jako „0,15% (0,3%) KCl i 5% Glukoza”) zawiera:

1000 ml

mg/ml

Potasu chlorek

1,50 g

1,50

(3,00 g)

(3,00)

Glukoza j ednowodna

55,00 g

55,00

Stężenie elektrolitów: Potas

20 mmol/l 40 mmol/l

Chlorek

20 mmol/l 40 mmol/l

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

Przezroczysty lub lekko słomkowy roztwór.

200 kcal 318 mOsmol/l (358 mOsmol/l)

3,5 - 6,5


Wartość kaloryczna (w przybliżeniu) Osmolarność teoretyczna (w przybliżeniu)

pH

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Korygowanie hipokaliemii i utrzymywanie homeostazy jonu potasu w przypadkach, kiedy wymagane jest dostarczenie energii.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie jest zależne od wieku, masy ciała oraz stanu klinicznego pacjenta, w szczególności w przypadku pacjentów z niewydolnością nerek lub serca. Dawkowanie i szybkość infuzji należy ustalić w oparciu o badania EKG oraz kontrolę stężenia elektrolitów w osoczu.

Dawkowanie

Dorośli:

Zasady dotyczące dawkowania/szybkości infuzji potasu

Serum K+

Maksymalna szybkość infuzji

Maksymalne stężenie

> 2,5 mmol/l < 2 mmol/l

10 mmol/godz. 40 mmol/godz.

40 mmol/l 80 mmol/l

Maksymalna zalecana dawka potasu wynosi 2 - 3 mmol/kg m.c./dobę.

Łączna ilość glukozy nie powinna przekroczyć 3 - 4 g/kg m.c./dobę. Zwykle nie należy podawać więcej, niż 40 ml roztworu/kg m.c./dobę.

Dzieci i młodzież:

Wielkość dawki oraz szybkość infuzji będą uzależnione od wymagań indywidualnego pacjenta. Konieczne może być zmniejszenie wielkości dawki oraz szybkości infuzji.

Łączna ilość potasu nie powinna przekroczyć 2 - 3 mmol/kg m.c./dobę.

Szybkość infuzji:

Szybkość infuzji należy ustalać w oparciu o badania EKG oraz kontrolę stężenia elektrolitów w osoczu. Należy zapewnić wystarczający odpływ moczu.

Maksymalna szybkość infuzji nie powinna przekraczać 10 mmol potasu/godz. w przypadku stężeń potasu we krwi powyżej 2,5 mmol/l, a w przypadku stężeń poniżej 2 mmol/l - 40 mmol/godz.

Czas stosowania

Produkt leczniczy „0,15% (0,3%) KCl i 5% Glukoza” może być podawany tak długo, jak długo istnieją wskazania do podawania energii, elektrolitów i płynów.

Sposób podawania

Infuzja dożylna do dużej żyły obwodowej lub żyły centralnej w celu uniknięcia ryzyka stwardnienia. W przypadku podawania do żyły centralnej nie należy umieszczać cewnika w przedsionku ani komorze w celu uniknięcia miejscowej hiperkaliemii.

W butelce znajduje się duża ilość powietrza. Aby uniknąć ryzyka zatoru powietrznego, nie należy podawać produktu leczniczego metodą infuzji ciśnieniowej.

4.3    Przeciwwskazania

-    hiperkaliemia

-    ciężka niewydolność nerek z oligurią, anurią lub azotemią

-    hiperchloremia

-    ostry udar niedokrwienny

-    uraz głowy (w przeciągu pierwszych 24 godzin)

-    nadmierne nawodnienie

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

-    Roztwory o niskich stężeniach soli, w szczególności sodu, należy podawać dzieciom ze szczególną ostrożnością, jednocześnie kontrolując równowagę elektrolitów i płynów.

-    Roztwory zawierające potas należy podawać powoli i po uprzednim ustaleniu prawidłowości funkcjonowania nerek. W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek należy dokładnie kontrolować podawanie roztworów zawierających potas poprzez regularne oznaczanie stężeń potasu w osoczu i okresowe badania EKG. Jeśli w trakcie infuzji zaobserwowano objawy niewydolności nerek, należy przerwać infuzję.

Należy zachować ostrożność poddając suplementy potasu pacjentom z chorobą serca, w szczególności pacjentom przyjmującym glikozydy naparstnicy. Gwałtowne obniżenie stężenia potasu w osoczu (np. w momencie przerwania infuzji) u pacjentów przyjmujących glikozydy naparstnicy może prowadzić do toksyczności glikozydów nasercowych.

Należy zachować ostrożność w przypadku infuzji dużych objętości płynów hipotonicznych pacjentom w stanie przekrwienia lub z odmą płucną.

W związku z niską zawartością elektrolitów w roztworze (zaledwie 20 (40) mmol potasu/l) infuzję należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności w przypadku pacjentów z odwodnieniem hipotonicznym oraz w przypadku pacjentów z hiponatremią.

Należy zachować ostrożność w przypadku podawania roztworu pacjentom z cukrzycą, w szczególności w przypadku hiperglikemii opornej na insulinę oraz pacjentów z nietolerancją na glukozę (patrz punkt 4.5). Należy kontrolować stężenie glukozy we krwi.

Należy zachować ostrożność podając roztwór pacjentom z chorobą Addisona z uwagi na ryzyko wystąpienia hiperkaliemii u tej grupy pacjentów.

Roztworów zawierających glukozę nie należy podawać jednocześnie, przed oraz po transfuzji krwi z wykorzystaniem tej samej linii do infuzji z uwagi na ryzyko pseudoaglutynacji.

Zaleca się wymianę zestawu do infuzji dożylnej przynajmniej raz na 24 godziny.

Nadzór kliniczny powinien obejmować EKG, regularne oznaczanie równowagi płynów i stężeń elektrolitów w osoczu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

„0,15% (0,30%) KCl i 5% Glukoza” jest roztworem zawierającym glukozę i dlatego nie należy podawać go jednocześnie, przed oraz po transfuzji krwi z wykorzystaniem tej samej linii do infuzji z uwagi na ryzyko pseudoaglutynacji (patrz punkt 4.4).

Glikokortykosteroidy oraz hormon adrenokortykotropowy mogą prowadzić do obniżonej tolerancji glukozy.

W przypadku pacjentów przyjmujących digoksynę hipokaliemia może prowadzić do toksyczności digoksyny. Należy zachować szczególną ostrożność podczas przerywania podawania potasu u tej grupy pacjentów (patrz punkt 4.4).

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania leków zawierających potas oraz leków mogących potencjalnie wywoływać hiperkaliemię, takich jak:

-    leki moczopędne oszczędzające potas np. spironolakton, triamteren,

-    inhibitory ACE,

-    antagoniści receptora angiotensyny II,

-    takrolimus,

-    cyklosporyna,

-    suksametonium.

Inne klinicznie istotne interakcje farmakologiczne nie są znane.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych lub istnieje ograniczona ilość danych w zakresie stosowania potasu chlorku i glukozy u kobiet w ciąży.

Wyniki badań dotyczących toksyczności reprodukcyjnej prowadzonych na zwierzętach są niewystarczające (patrz punkt 5.3). Jednakże z uwagi na to, że wszystkie składniki „0,15 (0,3%) KCl i 5% Glukoza” występują naturalnie w organizmie człowieka i ich właściwości biochemicznie są dobrze znane, nie należy spodziewać się żadnego toksycznego wpływu na ciążę.

Sugerowano, że podawanie glukozy matce w trakcie porodu może prowadzić do hiperglikemii płodowej, hiperinsulinemii oraz kwasicy z równoczesną hipoglikemią noworodkową, jednakże inne badania nie potwierdziły takiego działania.

Produkt leczniczy „0,15% (0,3%) KCl i 5% Glukoza” może być podawany kobietom w ciąży, jeśli jest to wskazane z klinicznego punktu widzenia.

Karmienie piersią

Brak danych lub istnieje ograniczona ilość danych w zakresie stosowania potasu chlorku i glukozy u kobiet karmiących piersią.

Jednakże z uwagi na to, że wszystkie składniki „0,15 (0,3%) KCl i 5% Glukoza” występują naturalnie w organizmie człowieka i ich właściwości biochemicznie są dobrze znane, nie należy spodziewać się żadnego toksycznego wpływu w związku z karmieniem piersią.

Produkt leczniczy „0,15% (0,3%) KCl i 5% Glukoza” może być podawany matkom karmiącym piersią, jeśli jest to wskazane z klinicznego punktu widzenia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

W przypadku podawania roztworu zgodnie z zaleceniami nie należy spodziewać się wystąpienia żadnych działań niepożądanych.

Częstość występowania opisanych poniżej działań niepożądanych zależy od wielkości dawki oraz techniki stosowania.

Zaburzenia metabolizmu i odżywania

W przypadku pacjentów z poważnym upośledzeniem czynności nerek lub ciężkimi zaburzeniami metabolizmu, lub w przypadku zbyt szybkiego lub zbyt obfitego wlewu, możliwe jest wystąpienie przewodnienia, hiperglikemii lub zatrucia potasem.

Objawy hiperkaliemii obejmują drętwienie kończyn, paraliż mięśniowy lub oddechowy, arefleksję, osłabienie, uczucie przemęczenia, chłodną skórę, bladość skóry, splątanie, uczucie słabości lub ciężkości nóg, niedociśnienie, zaburzenia rytmu serca, blok sercowy, nieprawidłowości w zapisie EKG wraz z występowaniem załamka dwufazowego oraz zatrzymaniem akcji serca.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

W trakcie podawania roztworów zawierających 40 mmol/l potasu lub więcej może pojawić się miejscowy ból oraz zapalenie żyły.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Jeśli układ wydalniczy nie działa prawidłowo lub, gdy wlew jest zbyt szybki lub zbyt obfity, może dojść do hiperkaliemii, przewodnienia, zaburzenia metabolizmu i równowagi elektrolitowej. W przypadku przedawkowania zaburzona jest w szczególności homeostaza potasu. Możliwe objawy przedawkowania potasu są opisane w punkcie 4.8.

Podanie zbyt dużej ilości chlorku może prowadzić do utraty dwuwęglanu z efektem zakwaszenia. Leczenie przedawkowania

Natychmiastowe przerwanie infuzji, monitorowanie EKG, w razie potrzeby korygowanie odpływu moczu, a w konsekwencji wydalania płynów i elektrolitów, podanie dwuwęglanu sodu. W przypadku podawania insuliny w celu zwiększenia wychwytu komórkowego potasu, należy podać glukozę w celu uniknięcia hipoglikemii. W przypadku utrzymujących się nieprawidłowości w zapisie EKG pacjenta np. można podać glukonian wapnia w celu przeciwdziałania kardiotoksycznemu działaniu potasu. Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów przyjmujących glikozydy nasercowe, gdyż gwałtowne obniżenie stężenia potasu może prowadzić do toksyczności glikozydów nasercowych.

Może być konieczne przeprowadzenie hemodializy lub dializy otrzewnowej w przypadku pacjentów z niewydolnością nerek.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: płyny infuzyjne wpływające na równowagę elektrolitową, kod ATC: B05BB

Produkt leczniczy „0,15% (0,3%) KCl i 5% Glukoza” zawiera glukozę oraz elektrolity potasu i chlorku w wodzie do wstrzykiwań.

Potas to podstawowy kation przestrzeni wewnątrzkomórkowej i jest niezbędny do zachowania równowagi kwasowo - zasadowej, izotoniczności oraz właściwości elektrodynamicznych komórki. Elektrolit jest ważnym aktywatorem w wielu reakcjach enzymatycznych i jest niezbędny w wielu procesach fizjologicznych, w tym transmisji impulsów nerwowych, skurczach mięśnia sercowego oraz mięśni gładkich i szkieletowych, wydzielania żołądkowego, funkcjonowaniu nerek, syntezie tkanek, metabolizmie węglowodanów oraz syntezie białek. Chlorek, jako główny anion w przestrzeni zewnątrzkomórkowej, ściśle naśladuje dystrybucję fizjologiczną sodu i potasu. W połączeniu z sodem i dwuwęglanem chlorek odgrywa znaczącą rolę w regulacji równowagi kwasowo - zasadowej i zmiany w równowadze kwasowo - zasadowej odzwierciedlają zmiany w zakresie stężenia chlorku w osoczu.

Glukoza jest głównym węglowodanem występującym w organizmie człowieka i jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania niektórych narządów. W organizmie człowieka glukoza i pochodne glukozy dostarczają energii i są wykorzystywane do modyfikowania białek i tłuszczów, formowania mukopolisacharydów i laktozy, jako komponenty kwasów nukleinowych oraz koniugaty wspomagające wydalanie różnych substancji.

W fazie pooperacyjnej, pourazowej oraz innych przypadkach klinicznych dochodzi często do znacznego ubytku płynów i elektrolitów oraz sytuacji katabolicznych, a w konsekwencji opisane wcześniej funkcje fizjologiczne ulegają zaburzeniu. W takich przypadkach wskazane jest podawanie składników zawartych w „0,15% (0,3%) KCl i 5% Glukoza” w celu przywrócenia równowagi elektrolitowej, dostarczenia energii i w związku z tym zapobieżenia dalszym uszkodzeniom organizmu pacjenta.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

W związku z tym, że składniki „0,15% (0,3%) KCl i 5% Glukoza” są podawane metodą infuzji dożylnej, ich biodostępność wynosi 100%.

Dystrybuci a/Metabolizm

Podany na drodze infuzji potas jest transportowany do komórek, gdzie jego stężenie przekracza 40-krotnie poziom stężenia poza komórką. Stężenia potasu w osoczu mieszczą się generalnie w przedziale 3,5 - 5 mmol/l. Chlorek jest dystrybuowany w większości w przestrzeni pozakomórkowej. Stężenie chlorku w osoczu w normalnych warunkach utrzymuje się na poziomie 95 - 107 mmol/l/.

Stężenia glukozy we krwi są szczególnie ściśle regulowane przede wszystkim przez wątrobę oraz różne hormony i mięśnie szkieletowe. W normalnych warunkach glukoza jest utleniana w całości do CO2 i wody, ale ta ścieżka metaboliczna jest ograniczona. Nadmiar glukozy jest magazynowany w postaci glikogenu lub przekształcany w tłuszcz. W ciężkich urazach lub innych sytuacjach klinicznych, takich jak np. cukrzyca, klirens glukozy, utlenianie oraz recykling są zaburzone. W takich przypadkach należy zachować szczególną ostrożność w trakcie podawania glukozy, gdyż w przeciwnym wypadku może dojść do hiperglikemii. Ostrożne podawanie glukozy może w znacznym stopniu ograniczyć katabolizm, pomóc w pokryciu zwiększonego zapotrzebowania na energię oraz dostarczyć wystarczająco glukozy do tkanek, które są zależne od dostaw glukozy.

Eliminacja.

Potas i chlorek są wydalane głównie przez nerki, aczkolwiek niewielkie ilości tych substancji są wydalane przez skórę i jelita. Szczególnie w konsekwencji zabiegów chirurgicznych dochodzi do zwiększonego wydalania z moczem potasu, podczas gdy woda i sód są zatrzymywane w organizmie. Ustalając suplementację należy wziąć pod uwagę fakt, że homeostaza pojedynczych elektrolitów jest uzależniona od innych, a więc ich uregulowanie jest w pewnym przedziale niezależne. Na przykład, niedobór potasu lub chlorku będzie prowadził do deficytu innych elektrolitów, zatem w tym wypadku suplementacja powinna obejmować oba elektrolity, aby być skuteczna.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie prowadzono żadnych badań przedklinicznych z udziałem„0,15% (0,3%) KCl i 5% Glukoza”. Niemniej jednak, jeśli przestrzegane są instrukcje dawkowania, podawanie „0,15 (0,3%) KCl i 5% Glukoza” będzie prowadzić wyłącznie do przywrócenia fizjologicznej homeostazy elektrolitów i płynów oraz dostarczenia energii wymaganej dla pacjenta. Wszystkie składniki „0,15% (0,3%) KCl i 5% Glukoza” występują naturalnie w organizmie człowieka, a ich właściwości biochemicznie są dobrze znane. Dlatego też działanie toksyczne nie jest prawdopodobne.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Wszelkie pytania dotyczące zgodności dodatków należy kierować do wytwórcy, tzn. firmy B.Braun Melsungen AG lub wytwórcy dodatku.

Jak w przypadku innych roztworów do podawania pozajelitowego, przed zmieszaniem leków należy ustalić, czy występuje zgodność farmaceutyczna.

W przypadku braku badań zgodności farmaceutycznej nie należy mieszać tego produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi.

Nie należy dodawać substancji, dla których stwierdzono niezgodność.

Ustalenie zgodności dodatków z „0,15% (0,3%) KCl i 5% Glukoza” leży w kompetencjach użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić roztwór pod kątem ewentualnego przebarwienia i/lub ewentualnego formowania się nierozpuszczalnych cząsteczek lub kryształków.

Przed dodaniem jakichkolwiek dodatków należy sprawdzić, czy są one rozpuszczalne i stabilne w wodzie z odczynem pH właściwym dla „0,15% (0,3%) KCl i 5% Glukoza”.

6.3 Okres ważności

Okres ważności _przed otwarciem 3 lata

Okres ważności _po_pierwszym otwarciu (dodatki):

Przed zastosowaniem należy ustalić chemiczną i fizyczną stabilność dodatków w roztworze o odczynie pH właściwym dla „0,15% (0,3%) KCl i 5% Glukoza”.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, mieszaniny powinny być podawane bezpośrednio po przygotowaniu. Jeśli mieszanina nie zostanie podana natychmiast, odpowiedzialność za okres i warunki przechowywania ponosi użytkownik.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki polietylenowe o pojemności 500 ml i 1000 ml, pakowane po 10 sztuk. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Stosowanie

Produkt nadaje się do użytku jeśli roztwór jest bezbarwny, bez widocznych cząsteczek, a opakowanie nie jest uszkodzone. Nie należy stosować roztworu, jeśli butelka lub zamknięcie są uszkodzone.

Wyłącznie do jednorazowego użytku. Nie należy ponownie stosować częściowo zużytej butelki. Podawać natychmiast po założeniu zestawu do infuzji.

Roztwór należy podawać przy pomocy sterylnego zestawu do infuzji za pomocą technik aseptycznych. W celu wyeliminowania możliwości przedostania się powietrza do systemu, przed rozpoczęciem infuzji należy przepłukać roztworem zestaw do infuzji.

Należy całkowicie zachować warunki aseptyczne w trakcie dodawania do roztworu wszelkich dodatków. Mieszaniny należy podawać bezpośrednio po przygotowaniu, chyba że rozcieńczanie było przeprowadzone w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

W razie wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy natychmiast przerwać infuzję.

Usuwanie

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Potassium Chloride 0,3% + Glucose 5% B. Braun