Imeds.pl

Poulvac Ib Qx Liofilizat Do Sporządzania Zawiesiny Do Aerozolu Dla Kurcząt -

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Poulvac IB QX


liofili/.at do sporządzania zawiesiny do aerozolu dla kurcz.

1. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 dawka zawiera:

Substancja czynna:Żywy, atentowany wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli kur. szczep LI 148 * BIDsq= dawka zakaźna dla 50% embrionów

Substancja pomocnicza:

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

I dofilizat do sporządzania zawiesiny.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Kurczęta

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Do czynnego uodparniania kurcząt w celu ograniczania objawów klinicznych zakaźnego ze strony układu oddechowego zapalenia oskrzeli wywołanego przez odmiany wirusa podobne do wariantu QX.

Rozpoczęcie odporności: 3 tygodnie po szczepieniu Czas trwania odporności: 63 dni po szczepieniu.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować w okresie nieśności.

Nie stosować u przyszłych niosek/kur zarodowych przed 1 tygodniem życia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Możliwe jest przenoszenie wirusa szczepionkowego na nieszczepione ptaki przez co najmniej 14 dni po podaniu produktu, dlatego należy odizolować od siebie szczepione i nieszczepione kurczęta. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności wirusa by zapobiec przenoszenia się wirusa szczepionkowego na dzikie ptaki. Zaleca się czyszczenie i dezynfekcje pomieszczeń po zakończeniu szczepienia.

Szczepionka powinna być stosowana tylko po potwierdzeniu występowania szczepów QX wirusa IBR.

Ważne jest by unikać wprowadzenia wirusa szczepionki IB QX na terenie w którym nie występują dzikie szczepy tego wirusa. Szczepionka IB QX powinna być stosowana w wylęgarniach tylko jeśli

zostaną wprowadzone odpowiednie środki kontroli zapobiegające siewstwu wirusa szczepionkowego na ptaki, które będą transportowane do stad w których nie stwierdzono wirusa QX IB.

Udowodniono, że szczepionka zapewnia ochronę przeciw odmianom QX wirusa. Ochrona przeciw innym obecnym w środowisku szczepom wirusa nie została zbadana.

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

.Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierzał Szczepić tylko zdrowe zwierzęta.

Wszystkie kurczęta powinny być szczepione w tym samym czasie.

Ponieważ margines pomiędzy skuteczną dawką szczepionki a dawką nieskuteczną jest niewielki, należy zapewnić podanie odpowiedniej dawki.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Należy zachować ostrożność podczas rekonstytucji i podawania szczepionki. Należy stosować odpowiednią ochronę układu oddechowego i oczu w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu z rozpylaną szczepionką. Po podaniu produktu należy umyć i zdezynfekować ręce.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nie obserwowano działań niepożądanych po szczepieniu.

4.7    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśnośei

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego nieśnośei nie zostało określone. Nie stosować u ptaków w okresie nieśnośei lub na 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśnośei.

4.S Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki produktu leczniczego stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

4.9 Dawkowanie i droga(i) podawania

Schemat szczepienia:

Brojlery: jedna dawka szczepionki od 1 dnia życia, podana w aerozolu.

Przyszłe nioski i ptaki zarodowe: jedna dawka szczepionki od 7 dnia życia podana w aerozolu.

Sposób podania:

Poulvac IB QX może być podawany przy zastosowaniu większości rodzajów sprzętu do rozpylania. Urządzenie do rozpylania powinno zapewnić podanie produktu w postaci aerozolu grubokroplistego (krople pomiędzy SO a 160 um). Należy zachować około 50 cm odległość pomiędzy ptakami a końcówką rozpylacza. W zależności od typu urządzenia do rozpylania należy użyć od 0.15 do 0.5 litra wody na 1000 ptaków.

Usunąć aluminiowy kapsel zabezpieczający fiolkę ze szczepionką. W celu rozpuszczenia liofiizatu. usunąć gumowy korek podczas gdy fiolka jest zanurzona w plastikowym pojemniku z. miarką zawierającym 1 litr czystej, chłodnej wody. Napełnić wodą fiolkę do potowy, ponownie zamknąć ją korkiem i wstrząsać do całkowitego rozpuszczenia szczepionki. Stężony roztwór należy następnie dodać do wody znajdującym się w pojemniku urządzenia do rozpylania i dokładnie wymieszać.

Należy zapewnić podanie każdemu kurczęciu odpowiedniej dawki tak przygotowanej szczepionki.

4.10 Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Zmiany nerkowe (bladość, mikroskopowe zmiany) mogą być stwierdzane po podaniu szczepionki w 10-cio krotnie większej dawce.

4.11 Okres karencji

Zero dni.

5. WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOLOGICZNE

Do czynnego uodparniania przeciw zakaźnemu zapaleniu oskrzeli ptaków wirusem należącym do szczepu IB QX, który powoduje zakaźne zapalenie oskrzeli u kurcząt.

Kod ATCvct; QJ01AD07

DANE EARMACEUTYCZNE:


6.1 Wykaz substancji pomocniczych

D-mannitol

Żelatyna

Inozytol

Pepton

Woda do wslr/ykiwań

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać / innym produktem leczniczym weterynaryjnym

6.3 Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 18 miesięcy Okres ważności po rekonstytucji: 2 godziny.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2 *C - 8 "C). Nie zamrażać.

Chronić przed światłem.

6.5 Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Szklane butelki zamykane korkiem z gumy ehlorobulylowej i aluminiowym kapslem.

Wielkość opakowań: Pudełko 10 x 2000 dawek Pudełko 10 x 5000 dawek Pudełko 10 x 10 000 dawek

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Animal Health Poland Sp. /. o.o. ul. Postępu I7B 02-676 Warszawa

S.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY. DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nie dotyczy.