Imeds.pl

Poulvac Nd Lasota Liofilizat Do Sporządzania Zawiesiny Dla Kur 10^5,5 - 10^7,9 Eid50

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Poulvac ND LaSota liofilizat do sporządzania zawiesiny dla kur

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH) 1 dawka szczepionki zawiera:

- atenuowany wirus rzekomego pomoru ptaków(choroby Neweastle), szczep LaSota nie mniej niż 10 5'5 EID.so i nie więcej niż 107,9 EID.so,

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Liofilizat do sporządzania zawiesiny

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Docelowe gatunki zwierząt

Kura.

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Do czynnego uodparniania zdrowych kur przeciwko rzekomemu pomorowi ptaków.

4.3.    Przeciwwskazania

Nie szczepie ptaków chorych. Unikać stresowania ptaków zarówno przed jak i po szczepieniu.

4.4. Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak

4.5. Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Po kontakcie ze szczepionką myć ręce używając skutecznych środków dezynfekcyjnych Szczepienie należy przeprowadzać w goglach i masce ochronnej.

4.6. Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nieznane.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w okresie nieśności nie zostało określone.

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Brak jesl dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania tej szczepionki z innymi. Dlatego nie zaleca się stosowania innych żywych szczepionek w ciągu 14 dni przed i po szczepieniu przy użyciu tego produktu

4.9.    Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Szczepionkę można podawać przez podanie do oka/podanie donosowe, w wodzie do picia lub przez zamgławicnie, w zależności od wieku ptaków:

-    od 1 dnia życia - przy podaniu do oka/podanie donosowe

-    od 2 tygodni życia - przy podawaniu w wodzie do picia.

Do wykonywania szczepień przypominających u ptaków w wieku 4 tygodni i starszych, zaleca się podawanie szczepionki przez zamgławienie.

Szczepionkę należy rozpuścić w wymaganej ilości wody. Zaleca się użycie czystej, zimnej wody, najlepiej nie zawierającej chloru i jonów metali.
Podanie do oka/podanie donosowe:

100 ml roztworu szczepionki wystarcza do zaszczepienia 1000 kurcząt, Szczepionkę podczas szczepienia przetrzymywać w pojemniku z kruszonym lodem,

Do małego zakraplacza często dolewać niewielkie ilości szczepionki (chodzi o utrzymanie bardzo niskiej temperatury roztworu szczepionki),

-    Używać zakraplacza z okrągłym otworem, dającego duże krople,

-    Należy zawsze sprawdzać czy kropla szczepionki została zaaspirowana przez ptaka.

W wodzie do picia:

Nie stosować preparatów leczniczych, myjących i dezynfekujących 24 godz. przed i po szczepieniu,

Używać czystej, zimnej wody (bez chloru i jonów żelaza) z dodatkiem mleka (2-4 g odtłuszczonego mleka w proszku na 1 1 wody lub 1 1 odtłuszczonego mleka na 50 1 wody),

-    Na 2-4 godz. przed podaniem szczepionki ptaki nie powinny dostawać wody (z wyjątkiem dni upalnych),

Przygotować taką ilość wody, aby została wypita w ciągu 2 godzin (rozpuścić 1000 dawek szczepionki w tylu litrach wody, ile dni mają kurczęta, maksymalnie do 40 litrów),

Fiolki otwierać pod wodą,

Zapewnić dostęp do poideł dla 2/3 ptaków w jednym czasie.

Przez zamgławienie:

-    Do rozpuszczenia szczepionki używać czystej, zimnej wody bez chloru i jonów metali (wskazana woda dejonizowana) przeznaczając 500 ml wody na 1000 dawek,

Fiolki otwierać pod wodą,

Rozpuszczoną szczepionkę przelać do czystego zbiornika aparatu do rozpylania (używać aparatu przeznaczonego wyłącznie do szczepień), - Szczepionkę rozpylać ponad głowami ptaków (najlepiej jeśli ptaki są skupione, a światło przyciemnione),

- Przed rozpylaniem szczepionki kurnik należy uszczelnić i wyłączyć wentylację, warunki takie powinny być utrzymane przez 20 minut po szczepieniu),

Szczepienie należy wykonywać w goglach i masce.

4,10. Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

N ieznane

4.11. Okres(-y) karencji Zero dni.

5. WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOLOGICZNE

Grupa rarmakoterapeutyczna: Preparaty immunologiczne dla ptaków

Kod ATCvet: OIOIAOIOIC

Szczepionka namnażanajest na zarodkach kurzych pochodzących ze stad SPF i jest wolna od wszystkich znanych wirusów drobiu, mykoplazm (Mycoplasnui gallisepticum, M. synoviae, M meleagridis) i innych niepożądanych patogenów i grzybów.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Stabilizator „Pharmatone”

Bacto pepton

Sacharoza

N-Z Amina typ YT

Sól sodowa kwasu glutaminowego

6.2.    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane

6.3.    Okres ważności (w tym, jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

30 miesięcy dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży Zużyć natychmiast po rekonstytucji zgodnie z instrukcją

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w lodówce (2-8 °C). Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

6.5.    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Fiolki ze szkła borokrzemianowego zawierające 1000 lub 2500 dawek szczepionki, zamykane korkami z bromobutylu, pakowane po 10 sztuk w pudełka kartonowe.

6.6. Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Pozostałości unieszkodliwić poprzez gotowanie, spalanie lub zanurzenie w odpowiednim środku dezynfekcyjnym zatwierdzonym przez właściwe władze.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17B 02-676 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

109/95

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14 stycznia 2011 r.

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy