Imeds.pl

Poulvac Ndw Liofilizat Dla Kur I Indyków 10^5,7 - 10^6,6 Eid50

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

POULYAC ND W liofilisat dla kur i indyków

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH) 1 dawka szczepionki zawiera:

— atenuowany wirus rzekomego pomoru ptaków (choroby Newcastle), szczep Lister 2( nie mniej niż 10v EID50 i nic więcej niż 106,6 EIDS0

W ykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 1 aofilizat.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Kura, indyk.

J

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków’ zwierząt

Do czynnego uodparniania kurcząt brojlerów, stad rodzicielskich brojlerów i stad towarowych niosek ja] konsumpcyjnych przeciw rzekomemu pomorowi ptaków. Szczepionkę można bezpiecznie stosować począwszy od pierwszego dnia życia.

4.3.    Przeciwwskazania

Nie szczepić ptaków chorych.

Unikać stresowania ptaków zarówno przed jak i po szczepieniu.

4.4. Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

4.5.    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Przeprowadzając szczepienie metodą rozpylania należy chronić oczy używając okularów ochronnych, zaś nos i usta stosując maską ochronną. Zamiast maski i okularów ochronnych można używać specjalnego hełmu posiadającego filtrowany obieg powietrza.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Niektóre szczepionki mogą po podaniu wywołać reakcję o charakterze miejscowym i/lub ogólnym. Odczyny te mają zwykle charakter przejściowy. Mogą być one spowodowane niewłaściwą techniką szczepienia.

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w okresie nieśności nie zostało określone.

4.8. Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.9. Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Szczepionkę można podawać przez podanie do oka/podanie donosowc. w wodzie do picia lub droga rozpylania, w zależności od wieku ptaków, przeznaczając jedną dawkę na ptaka.

Poulvac NDW może być stosowany u brojlerów od pierwszego dnia życia.

Najlepsze rezultaty osiąga się szczepiąc pisklęta automatyczną wytwornicą aerozolu grubocząsteczkowcgo w zakładzie wylęgowym w pierwszym dniu życia. W kurniku szczepionkę można rozpylać przy pomocy atomizera, nawet, jeśli jest to pierwsze szczepienie ptaków przeciw rzekomemu pomorowi ptaków.

Przygotowanie szczepionki do użycia:

•    Szczepionkę rozpuszczać bezpośrednio przed użyciem w czystej, zimnej wodzie bez chloru i jonów metali np. w wodzie dejonizowanej lub destylowanej;

•    Otworzyć fiolkę ze szczepionką pod wodą, napełnić do połowy wodą, rozpuścić szczepionkę przez potrząśnięcic fiolką, opróżnić a następnie ponownie przepłukać fiolkę wodą;

•    Przygotowany roztwór szczepionki ostrożnie wymieszać, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie wirusa szczepionkowego w wodzie.

Ilość wody potrzebnej do szczepienia zależy od rodzaju użytego aparatu, ilości dawek, sposobu utrzymywania ptaków etc.

Do zaszczepienia 1000 szt. ptaków:

•    Automatyczną wytwornicą aerozolu grubocząsteczkowcgo w wylęgarni - używać 0,15 litra wody,

•    Atomizerem — używać 0,2 litra wody (ptaki w klatkach) lub 0,4 litra wody (ptaki na ściółce),

•    Zakraplaczem (zakrapianie do worka spojówkowego / nosa) - używać 50 ml wody,

•    Z wodą do picia - na każde 1000 ptaków przeznaczyć tyle litrów wody, ile dni mają kurczęta, maksymalnie do 40 litrów. Dla brojlerów w wieku od 2,5 tygodnia życia zaleca się podwojenie objętości wody.

Wykonanie szczepienia:

Ręczna lub automatyczna wytwornica aerozolu gruboczastcczkowego

•    Szczepionkę rozpylać równomiernie z odległości około 50 cm ponad głowami ptaków zwracając uwagę na to, aby szczepionka dotarła bezpośrednio do każdego ptaka;

•    Średnica kropli rozpylanej szczepionki powinna wynosić 0,12 -0,15 mm;

•    W’ okresie upałów szczepienie należy wykonywać w najchłodniejszej porze dnia.

Atomizer

•    Zalecana wielkość cząsteczek aerozolu wynosi około 0,05 mm (pozycja nr 5 regulatora atomizera);

•    Nic należy bezpośrednio opryskiwać ptaków, jednak przestrzeń pomieszczenia, w którym wykonuje się szczepienie powinna zostać całkowicie wypełniona aerozolem,

•    Przed rozpyleniem szczepionki w kurniku należy uszczelnić pomieszczenie oraz wyłączyć wentylację. Warunki takie powinny być utrzymywane przez 20 minut po zakończeniu szczepienia;

•    W okresie upałów szczepienie należy wykonywać w najchłodniejszej porze dnia.

Podanie do oka/podanie donosowe:

•    Podczas szczepienia szczepionkę przechowywać w chłodzie (np. w pojemniku z kruszonym lodem).

•    Zakraplacz napełniać każdorazowo roztworem szczepionki.

•    Zakrapiać po jedne) kropli do jednego worka spojówkowego lub jednego otworu nosowego.

•    Unieruchomić głowę ptaka w taki sposób, aby szczepionka nie mogła wypłynąć.

•    Podczas podawania szczepionki donosowo, zatkać jeden otwór nosowy, aż do momentu, gdy szczepionka zostanie zaaspirowana przez ptaka.

Podawanie w wodzie do picia:

•    Nic stosować preparatów leczniczych, myjących i dezynfekcyjnych na 24 godziny przed szczepieniem i w dniu szczepienia.

•    Upewnić się, czy wszystkie elementy składowe systemu pojenia są dokładnie wyczyszczone i wolne od śladów jakichkolwiek leków, detergentów czy preparatów dezynfekcyjnych.

•    \Y przypadku podawania roztworu szczepionki bezpośrednio do poideł, jej jakość może ulec pogorszeniu.

•    Ptaki nie powinny dostawać wody na 2-4 godziny przed rozpoczęciem szczepienia (z wyjątkiem dni upalnych).

•    Upewnić się, że wszystkie ptaki mają dostęp do poideł.

•    Zamknąć dopływ wody do poideł, aż do momentu, gdy roztwór szczepionki zostanie całkowicie lub prawie całkowicie wypity.

•    Szczepionka powinna zostać wypita w ciągu 2 godzin.

4.10.    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Przy podaniu dawki dwukrotnie przekraczającej dawkę zalecaną nie zaobserwowano żadnych objawów ubocznych

4.11.    Okres(-y) karencji

Zero dni.

C i nipa farmakotcrapcutyczna: Preparaty immunologiczne dla ptaków

Kod ATCvet: OI01AD06

Do czynnego uodparniania kurcząt brojlerów, stad rodzicielskich brojlerów i stad towarowych niosek jaj konsumpcyjnych przeciw rzekomemu pomorowi ptaków. Szczepionkę można bezpiecznie stosować począwszy od pierwszego dnia życia.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Skład jakościowy substancji pomocniczych

Mannitol

Inozytol

Pepton (NZ Case Plus)

Żelatyna

6.2. Główne niezgodności farmaceutyczne

Nic mieszać z innymi szczepionkami ani produktami immunologicznymi.

6.3. Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

2 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży. 2 godziny po rckonstytucji zgodnie z instrukcją.

6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w lodówce (2 — 8 °C). Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

6.5. Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Fiolki ze szklą typu 1 borosylikatowego zawierające 2000, 5000 lub 10000 dawek szczepionki, zamykane korkami z gumy butylowej, pakowane po 10 sztuk w pudelka kartonowe.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów7 pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Pozostałości unieszkodliwić poprzez gotowanie, spalanie lub zanurzenie w odpowiednim środku dezynfekcyjnym zatwierdzonym przez właściwe władze.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Trading Polska sp. z o.o. ul. Postępu 17B 02 - 676 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

180/95

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

31.08.1995,15.02.2001,24.12.2008

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nic dotyczy.

J J