Imeds.pl

Pram 20 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

PRAM

(Citalopramum)

20 mg, tabletki powlekane

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Pram i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pram

3.    Jak stosować Pram

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Pram

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Pram i w jakim celu się go stosuje

Cytalopram, aktywna substancja leku Pram, jest tzw. selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI). Hamuje on wychwyt neuroprzekaźników serotoniny w komórkach mózgu, a zatem ma działanie przeciwdepresyjne.

Pram stosowany jest:

-    w leczeniu zaburzeń nastroju i zaburzeń depresyjnych

-    w leczeniu lęku napadowego

-    w leczeniu zaburzeń lękowych (zaburzenia obsesyjno-kompulsywne)

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pram Kiedy nie stosować leku Pram

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na cytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników leku wymienionych w punkcie 6.

• jeśli jednocześnie stosowane są inne leki przeciwdepresyjne, zwane inhibitorami monoaminooksydazy (MAO). Należy zachować odpowiedni odstęp czasowy w trakcie zmiany z jednego leku na drugi. Zmiana może nastąpić jedynie pod kontrolą lekarza.

• jeśli u pacjenta występuje wrodzone zaburzenie rytmu serca lub wystąpiło takie zaburzenie (wykazane w badaniu EKG, służącym ocenie pracy serca).

•    jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca lub które mogą wpływać na rytm serca. (Patrz także punkt poniżej Pram i inne leki).

Do grupy inhibitorów MAO należą: fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid, tranylcypromina oraz moklobemid, które również są stosowane w leczeniu depresji.

W razie zakończenia przyjmowania któregoś z następujących leków: fenelzyny, iproniazydu, izokarboksazydu, nialamidu lub tranylcyprominy, należy odczekać 2 tygodnie przed rozpoczęciem przyjmowania leku Pram.

W przypadku zakończenia stosowania moklobemidu musi upłynąć 1 dzień.

Po zakończeniu stosowania leku Pram musi upłynąć 1 tydzień zanim zacznie się stosować jakiekolwiek inhibitory MAO.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pram należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność w czasie stosowania leku Pram:

- jeśli u pacjenta występuje wysypka skórna lub inne reakcje alergiczne. Należy poinformować o tym lekarza zaraz po wystąpieniu objawów. Lekarz zadecyduje czy można kontynuowac leczenie.

- jeśli u pacjenta występowały w przeszłości drgawki, należy poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem leczenia. Jeśli drgawki wystąpią po raz pierwszy, należy skontaktować się bezzwłocznie z lekarzem, który zadecyduje o kontynuacji lub przerwaniu leczenia.

- jeśli w przeszłości występowały poważne wahania nastroju, należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem leczenia. Jeśli przez kilka dni u pacjenta występuje nadmierne ożywienie, należy poinformować lekarza natychmiast. Lekarz zadecyduje o kontynuacji lub przerwaniu leczenia.

- jeśli na początku leczenia nastąpi pogorszenie zaburzeń lękowych. Zazwyczaj działanie to zmniejsza się po około dwóch tygodniach . Należy poinformować lekarza, jeśli stany lękowe pogorszą się.

- w przypadku zaburzeń czynności watroby. Cytalopram jest metabolizowany w wątrobie. W przypadku niewydolności watroby, lekarz zadecyduje czy konieczne jest regularne dostosowanie dawki i może zlecić badania laboratoryjne.

- w przypadku cukrzycy. Leki takie jak Pram mogą wpływać na stężenie cukru we krwi. Lekarz zadecyduje czy konieczne jest dostosowanie dawki insuliny lub innego leku przeciwcukrzycowego.

- jeśli u pacjenta wysępowały w przeszłości lub ostatnio zaburzenia serca lub jeśli ostatnio przebył atak serca.

- w przypadku niskiego tętnaspoczynkowego i (lub) niedoboru soli w organizmie w wyniku przedłużającej się ciężkiej biegunki i wymiotów lub stosowania leków moczopędnych.

-    w przypadku szybkiego lub nieregularnego bicia serca, omdleń, upadków lub zawrotów głowy podczas wstawania, co może wskazywać na zaburzenia rytmu serca.

-    u pacjentów z występującymi w przeszłości zaburzeniami krwawienia, ponieważ podczas stosowania leku Pram może wystapic krwawienie. Dlatego zaleca się ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami wpływaj ącymi na czynność płytek krwi i (lub) zwiększaj ącymi ryzyko krwawienia.

Dotyczy to szczególnie niektórych leków stosowanych w zaburzeniach psychicznych (znanych jako nietypowe neuroleptyki takie jak klozapina i fenotiazyna), niektórych leków stosowanych w leczeniu depresji (trójcykliczne leki przeciwdepresyjne) oraz leków stosowanych w leczeniu bólu i zapalenia (kwas acetylosalicylowy i inne leki znane jako niesteroidowe leki przeciwzapalne).

-    u pacjentów, u których stosowane jest leczenie elektrowstrząsami, w czasie stosowania leku Pram mogą wystapić przedłużające się napady drgawek.

-    w przypadku stosowania leków ziołowych zawieraj ących ziele dziurawca ponieważ mogą one nasilić działania niepożądane.

-    w przypadku stosowania leków o podobnym działaniu ponieważ może wystąpic tzw. zespół serotoninowy (patrz punkt 4 Możliwe działania niepożądane).

Istnieje możliwość, że podczas pierwszych tygodni stosowania leku Pram pacjent nie odczuje poprawy. Jeśli nastąpi pogorszenie objawów, należy skonsultować się z lekarzem, (patrz punkt Czas trwania leczenia).

Myśli samobójcze (w tym próby samobójcze) mogą utrzymywać się, a nawet ulegać pogłębieniu we wczesnym okresie leczenia. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku nagłego przerwania stosowania leku Pram mogą wystąpić tzw. objawy odstawienne (patrz punkt 4 Możliwe działania niepożądane). Z tego powodu nie należy nigdy samodzielnie przerywać stosowania leku Pram.

Jeśli pacjent chce przerwać stosowanie leku Pram, należy najpierw skonsultować się z lekarzem (patrz również punkt 3 Przerwanie stosowania leku Pram.).

Jeśli u pacjenta wystąpią jakichkolwiek myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może poprosić o informowanie go, gdy zauważą, że depresja lub lęk się nasiliły lub wystąpiły niepokoj ące zmiany w zachowaniu.

Należy wykonywać wszystkie badania czynności wątroby, stężenia sodu i badania krwi, które zaleci lekarz.

Podczas leczenia należy unikać spożywania alkoholu, mimo że badania nie wykazały, że lek Pram wzmacnia działanie alkoholu (patrz również punkt 3 Pram z jedzeniem, piciem i alkoholem).

Dzieci i młodzież

Leku Pram nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Należy również podkreślić, że w przypadku przyjmowania leków z tej grupy, pacjenci w wieku poniżej 18 lat narażeni są na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Mimo tego, lekarz może przepisać Pram pacjentom w wieku poniżej 18 lat, jeśli stwierdzi, że leży to w ich najlepiej pojętym interesie. Jeżeli lekarz przepisał Pram pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, w związku, z czym powstały jakiekolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. W przypadku rozwoju lub nasilenia się w/w objawów u pacjentów w wieku poniżej 18 lat przyjmuj ących Pram, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego. Ponadto, brak jest dotychczas danych dotyczących długookresowego bezpieczeństwa stosowania leku Pram w tej grupie wiekowej, dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania.

Pram a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jednoczesne stosowanie leku Pram z innymi lekami może prowadzic do nasilenia lub osłabienia ich działania. Lekarz określi, które laki mogą być stosowane jednocześnie.

Interakcje mogą wystąpić z następuj ącymi lekami:

•    inhibitory MAO (patrz również punkt 2 Ostrzeżenia i środki ostrożności)

•    tramadol (stosowany w leczeniu umiarkowanego bólu)

•    tryptany (leki stosowane w leczeniu migreny i ostrego bólu innego rodzaju)

•    lit i tryptofan (stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych)

•    leki metabolizowane tą samą droga, co Pram, takie jak trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, inne SSRI, flekainid, enkainid, cymetydyna i karbamazepina

•    leki wpływające na krzepliwość krwi

•    leki zwiększające ryzyko krwawienia, znane jako nietypowe leki przeciwpsychotyczne, fenotiazyny, oraz trójcykliczne leki przeciwdepresyjne

•    ziele dziurawca

NIE NALEŻY STOSOWAC LEKU PRAM, jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca lub leki, które mogą mieć wpływ na rytm serca, np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre antybiotyki (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna IV, pentamidyna, leki przeciw malarii, szczególnie halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna).

Jeśli nasuną się dodatkowe pytania, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku Pram z jedzeniem, piciem i alkoholem

Należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania leku Pram.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciążą

Należy poinformować lekarza i (lub) położną o stosowaniu leku Pram. Przyjmowanie podczas ciąży leków, takich jak Pram, zwłaszcza w trzech ostatnich miesiącach ciąży, może zwiększać u noworodka ryzyko ciężkich powikłań, zwanych zespołem przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka. Objawia się on przyspieszonym oddechem i sinicą. Objawy te pojawiają się zwykle w pierwszej dobie po porodzie. Jeśli takie objawy wystąpią u noworodka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i (lub) położną. Wiadomo, że stosowanie leków z grupy SSRI podczas trzeciego trymestru ciąży może powodować u noworodka objawy odstawienne (patrz również punkt 4 Możliwe działania niepożądane).

Z tego powodu kobiety ciężarne mogą przyjmować lek Pram tylko, jeśli lekarz uzna to za absolutnie konieczne.

Karmienie piersią

Substancja czynna leku Pram wydzielana jest do mleka ludzkiego w niewielkich ilościach. Kobiety przyjmujące Pram nie mogą karmić piersią.

Płodność

W badaniach na zwierzętach wykazano, że cytalopram wpływa na jakość spermy. Teoretycznie może to oddziaływać na płodność, jednak dotychczas nie zaobserwowano wpływu na płodność u ludzi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Mimo, że jak dotychczas nie ma doniesień o upośledzaj ącym wpływie na zdolność reagowania, należy zachować ostrożność podczas obsługiwania maszyn i prowadzenia pojazdów, tak jak w przypadku wszystkich leków wpływaj ących na mózg.

Pacjent może wykonywać te czynności, jeśli jest pewien, że leki nie wpływa na jego zdolność reagowania.

3.    Jak stosować lek Pram

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób stosowania

Pram przyjmuje się w pojedynczej dawce raz na dobę.

Pram można przyjmować o każdej porze dnia, z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Tabletkę należy połknąć popijaj ąc wodą.

Tabletka może być podzielona na dwie równe części.

Zalecane dawkowanie

Dorośli

Depresja

Zwykle stosuje się 20 mg na dobę.

Lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnie 40 mg na dobę.

Zaburzenia lękowe z napadami lęku.

Dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę przez pierwszy tydzień i następnie zwiększana jest do 20 mg na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 40 mg na dobę.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

Dawka początkowa wynosi 20 mg na dobę. Dawkę można zwiększyć maksymalnie do 40 mg na dobę. Stosowanie leku Pram u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Zalecana dawka początkowa powinna być zmniejszona do połowy zalecanej dawki dla dorosłych, czyli do 10-20 mg na dobę. Pacjenci w podeszłym wieku nie powinni otrzymywać więcej niż 20 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Pram nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczne dostosowanie dawki.

Nie ma doświadczenia z zastosowaniem leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Pacjenci z chorobami wątroby nie powinni otrzymywać więcej niż 20 mg na dobę.

Stosowanie u pacjentów, u których stwierdzono małą aktywność enzymu CYP

U niektórych pacjentów następuje wolniejszy niż u innych metabolizm pewnych leków. Metabolizm jest spowodowany działaniem cytochromu P450.

U pacjentów, u których stwierdzono małą aktywność enzymu CYP2C19, zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę przez pierwsze dwa tygodnie. W zależności od odpowiedzi na leczenie i tolerancji, dawkę można zwiększyć maksymalnie do 20 mg na dobę.

Czas trwania leczenia

Zazwyczaj poprawę uzyskuje się po około1 -2 tygodniach. W leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, poprawa następuje po 2 do 4 tygodniach.

Leczenie powinno być kontynuowane tak długo, aż u pacjenta ustąpią objawy, czyli co najmniej przez 6 miesięcy.

Nie należy nagle i bez konsultacji z lekarzem przerywać stosowania leku Pram. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent uważa, że lek ma zbyt silne lub zbyt słabe działanie (patrz również Przerwanie stosowania leku Pram).

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pram

Objawy przedawkowania to zmęczenie, uczucie osłabienia, śpiączka, drżenie rąk, nudności i mdłości, niezdolność poruszania się i trudności w oddychaniu.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy bezzwłocznie udać się do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Pram

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku Pram, powinien przyjąć ją tak szybko jak to jest możliwe.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pram

Nie należy nigdy przerywać stosowania leku Pram bez konsultacji z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent chce przerwać stosowanie leku lub jeśli sądzi, że działanie leku jest zbyt słabe lub zbyt silne.

Nawet, jeśli nie następuje poprawa objawów, nie należy samodzielnie bez konsultacji z lekarzem zmieniać dawkowania ani przerywać leczenia.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko i szczególnie w skojarzeniu z innymi lekami działającymi w podobny sposób, Pram może powodować następujące działania niepożądane zwane zespołem serotoninowym: wysoka gorączka, sztywność mięśni, skurcze mięśni, szybkie wahania tętna i oddechu oraz zmiany stanu psychicznego w tym stan splątania, drażliwość i pobudzenie oraz delirium i śpiączka. Może to prowadzić do zdarzeń zagrażających życiu. Jeśli wystąpią te objawy, konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska. Lekarz zadecyduje o koniecznym leczeniu. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy bezzwłocznie przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem: szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenie, które może być objawem zagrażaj ącego życiu Torsade de pointes.

U pacjentów przyjmujących leki tego typu obserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia złamań.

Najczęściej występuj ące działania niepożądane związane z zastosowaniem leków zawieraj ących tą sama substancję czynną jak Pram:

zwiększona potliwość, suchość w ustach, nadmierne pobudzenie, utrata apetytu, impotencja, zmniejszone odczuwanie przyjemności, senność, ziewanie, nudności, zaburzenia wytrysku oraz zarówno u kobiet jak i mężczyzn zaburzenia orgazmu.

Działania niepożądane takie jak zwiększona potliwość, suchość w ustach, bezsenność, senność, biegunka, nudności i zmęczenie są uzależnione od podawanej dawki.

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    senność, bezsenność

-    suchość w ustach

-    zwiększona potliwość

Często (mogą dotyczyć nie częściej niż 1 na 10 pacjentów):

-    zmniej szenie apetytu, utrata wagi

-    nadmierne pobudzenie, zmniejszenie popędu płciowego, niepokój, nerwowość, stan splątania, zaburzenia orgazmu u kobiet, nienormalne sny

-    drżenie (mimowolne ruchy), mrowienie i drętwienie skóry, zawroty głowy, zaburzenia uwagi

-    dzwonienie w uszach

-    biegunka, wymioty, zaparcia

-    ziewanie

-    świąd

-    ból mięśni, ból stawów

-    impotencja, zaburzenia wytrysku

-    zmęczenie, gorączka

Niezbyt często (mogą dotyczyć nie częściej niż 1 na 100 pacjentów):

-    zwiększenie apetytu, zwiększenie wagi

-    agresja, omamy, mania, depersonalizacja

-    przej ściowa utrata świadomości

-    rozszerzenie źrenic

-    bradykardia, tachykardia (zmniejszone lub zwiększone bicie serca)

-    wysypka skórna (pokrzywka, wysypka, plamica), łysienie, nadwrażliwość na światło słoneczne

-    trudności w oddawaniu moczu

-    wydłużona menstruacja u kobiet

-    obrzęk

Rzadko (mogą dotyczyć nie częściej niż 1 na 1000 pacjentów):

-    niskie stężenie sodu w surowicy (hiponatremia)

-    napady drgawek, zaburzenia ruchu, zaburzenia smaku

-    krwawienie

-    zapalenie wątroby

Częstość nieznana (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

-    zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia)

-    reakcje nadwrażliwości (alergia)

- zwiększenie poziomu hormonu antydiuretycznego, co może spowodować zaburzenia gospodarki wodnej i równowagi elektrolitowej

-    niskie stężenie potasu we krwi (hipokaliemia)

-    napady paniki, niepokój, myśli samobójcze, zachowania samobójcze, zgrzytanie zębami (bruksizm)

-    drgawki, zespól serotoninowy, zaburzenia ruchu, niepokój

-    zaburzenia widzenia

-    nagły spadek ciśnienia krwi

-    krwawienie z nosa

-    krwawienie z układu żołądkowo-jelitowego

-    nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych

- krwawienie między miesiączkowe u kobiet, przedłużona erekcja (priapizm) i mlekotok u mężczyzn Objawy odstawienne

Jak dotychczas nie ustalono czy stosowanie leku Pram może prowadzić do uzależnienia. Jednak po zakończeniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienne. Obejmują one zawroty głowy, mrowienie kończyn górnych i dolnych, nudności i napady paniki. Najczęściej objawy te mają łagodny przebieg i ustępują po krótkim czasie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Pram

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Pram

Substancj ą czynną leku jest cytalopram. Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg cytalopramu w postaci cytalopramu bromowodorku.

Pozostałe składniki to: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Skład otoczki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000.

Jak wygląda lek Pram i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z rowkiem dzielącym po obu stronach.

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

G.L. Pharma GmbH

SchloPplatz 1

A-8502 Lannach

Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

G.L. Pharma GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Al. Jana Pawła II 61 01-031 Warszawa Polska

Tel: 022/ 636 52 23; 636 53 02 Fax: 022/636 50 76

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8