Imeds.pl

Pramipeksol Synthon 1,1 Mg

Document: dokument 0 change

Sformatowano: Francuski

(Francja)

Common Technical Document

Pramipexole dihydrochloride monohydrate 1.5 mg tablets

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Pramipeksol Synthon, 1,1 mg, tabletki

Pramipexolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pramipeksol Synthon i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pramipeksol Synthon

3.    Jak stosować lek Pramipeksol Synthon

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pramipeksol Synthon

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Pramipeksol Synthon i w jakim celu się go stosuje

Pramipeksol zawiera substancj ę czynną pramipeksol należącą do grupy leków znanych jako agoniści dopaminy, które pobudzają receptory dopaminy w mózgu. Pobudzanie receptorów dopaminy wyzwala impulsy nerwowe w mózgu, ułatwiające kontrolę ruchów ciała.

Lek Pramipeksol Synthon stosuje się w:

-    leczeniu objawów idiopatycznej choroby Parkinsona osób dorosłych w monoterapii (pojedynczo) lub w skojarzeniu z lewodopą (inny lek stosowany w chorobie Parkinsona).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pramipeksol Synthon Kiedy nie stosować leku Pramipeksol Synthon:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na pramipeksol lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zwrócić się do lekarza, jeśli pacjent, opiekun lub rodzina pacjenta zauważą, że pojawiły się u niego niepohamowana ochota lub pociąg do zachowań nietypowych i nie może on się oprzeć impulsowi, przymusowi lub pociągowi do wykonywania czynności, które mogą zaszkodzić pacjentowi lub innym osobom. Nazywa się to zaburzeniem kontroli impulsów i może obejmować takie zachowania jak uzależnienie od hazardu, nadmierne jedzenie lub wydawanie pieniędzy, wzmożony popęd seksualny lub nasilenie myśli i odczuć seksualnych. Lekarz może zalecić zmianę dawki lub przerwanie leczenia.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Pramipeksol Synthon należy omówić to z lekarzem.

Należy powiedzieć lekarzowi o występujących w przeszłości, obecnie lub jeśli pojawią się nowe choroby lub objawy, szczególności takie, jak:

-    choroba nerek.

-    omamy (widzenie, słyszenie lub czucie rzeczy, które nie istnieją), w większości omamy są wzrokowe.

-    dyskinezy (np. nieprawidłowe, niekontrolowane ruchy kończyn)

U pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona oraz przyjmujących lewodopę mogą wystąpić dyskinezy w przypadku zwiększenia dawki leku pramipeksol.

-    senność lub naoady nagłego zasypiania

-    psychozy (np. podobne do objawów schizofrenii)

-    zaburzenia widzenia

Podczas leczenia lekiem Pramipeksol Synthon należy poddawać się regularnym badaniom okulistycznym.

-    ciężka choroba serca lub naczyń krwionośnych

Należy regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, zwłaszcza na początku leczenia, w celu uniknięcia wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego (spadek ciśnienia tętniczego krwi podczas wstawania).

Dzieci i młodzież

Pramipeksol Synthon nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i Pramipeksol Synthon:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucieo wszystkich lekach przyjmowanych

obecnie lub ostatnio a także lekach, preparatach ziołowych, zdrowej żywności lub suplementach, które

wydawane są bez recepty.

Należy unikać przyjmowania leku Pramipeksol Synthon jednocześnie z lekami przeciwpsychotycznymi.

Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania następujących leków:

-    cymetydyna (stosowana w leczeniu nadmiernej kwaśności soku żołądkowego lub wrzodów żołądka)

-    amantadyna (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona)

-    meksyletyna (stosowana w leczeniu nieregularnych uderzeń serca, stanu znanego jako niemiarowość komorowa);

-    zydowudyna (stosowana w leczeniu zepołu nabytego upośledzenia odporności (AIDS),choroby ludzkiego układu odpornościowego);

-    cisplatyna (stosowana w leczeniu różnych typów nowotworów);

-    chinina (stosowana w prewencji bolesnych nocnych kurczów nóg oraz w leczeniu typu malarii, znanego jako malaria tropikalna (malaria złośliwa));

-    prokainamid (stosowany w leczeniu nieregularnego tętna).

U pacjentów przyjmujących lewodopę zaleca się zmniejszenie dawki lewodopy przed rozpoczęciem stosowania leku Pramipeksol Synthon.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leków, które mogą wywoływać senność, a także spożywając alkohol. W takich przypadkach lek Pramipeksol Synthon może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Lek Pramipeksol Synthon z jedzeniem, piciem i alkoholem:

Należy zachować ostrożność podczas spożywania alkoholu w trakcie stosowania leku Pramipeksol Synthon.

Pramipeksol Synthon może być przyjmowany z pokarmem lub bez. Tabletki należy popijać wodą.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarzaLekarz omówi z pacjentką możliwości dalszego stosowania leku Pramipeksol Synthon.

Działanie leku Pramipeksol Synthon na nienarodzone dziecko nie jest znane. W związku z tym, nie należy przyjmować leku Pramipeksol Synthon w okresie ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Leku Pramipeksol Synthon nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Lek Pramipeksol Synthon może prowadzić do zahamowania laktacji. Lek może być również wydzielany do mleka matki i tym samym przedostać się do ustroju dziecka. Jeśli stosowanie leku Pramipeksol Synthon jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek Pramipeksol Synthon może powodować omamy (widzenie, słyszenie lub czucie rzeczy, których nie ma). W przypadku występowania omamów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Stosowanie leku Pramipeksol Synthon jest związane z sennością lub napadami nagłego zasypiania, szczególnie u pacjentów z chorobą Parkinsona. W przypadku wystąpienia powyższych działań niepożądanych nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych. Należy poinformować o tym lekarza.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Pramipeksol Synthon

Tabletki leku Pramipeksol Synthon zawierają mannitol, który może mieć łagodnie działanie przeczy szczaj ące.

3. Jak stosować lek Pramipeksol Synthon

Ten leknależy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. Lekarz zaleci odpowiednie dawkowanie leku.

Lek Pramipeksol Synthon może być przyjmowany z pokarmem lub bez. Tabletki należy popijać wodą.

Choroba Parkinsona

Dawkę dobową należy przyjmować w 3 równych dawkach.

W pierwszym tygodniu najczęściej stosowana dawka wynosi 1 tabletkę leku Pramipeksol Synthon 0,088 mg trzy razy na dobę (co odpowiada dawce dobowej 0,264 mg).

1 tydzień

Liczba tabletek

1 tabletka leku Pramipeksol Synthon 0,088 mg trzy razy na dobę

Całkowita dawka dobowa (mg)

0,264

Następnie dawkę należy zwiększać co 5-7 dni, zgodnie z zaleceniami lekarza, aż do momentu osiągnięcia właściwej kontroli objawów (dawki podtrzymującej).

2 tydzień

3 tydzień

Liczba tabletek

1 tabletka leku Pramipeksol Synthon 0,18 mg trzy

1 tabletka leku Pramipeksol Synthon 0,35 mg trzy

razy na dobę LUB

2 tabletki leku Pramipeksol Synthon 0,088 mg trzy razy na dobę

razy na dobę

LUB

2 tabletki leku Pramipeksol Synthon 0,18 mg trzy razy na dobę

Całkowita dawka dobowa (mg)

0,54

1,1

Najczęściej stosowana dawka podtrzymująca wynosi 1,1 mg na dobę. Jednakże konieczne może być dalsze zwiększanie dawki. W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę leku do maksymalnej wielkości 3,3 mg pramipeksolu na dobę. Możliwe jest również stosowanie mniejszej dawki podtrzymującej w wielkości trzech tabletek 0,088 mg leku Pramipeksol Synthon na dobę.

Najmniejsza dawka podtrzymująca

Największa dawka podtrzymująca

Liczba tabletek

1 tabletka leku Pramipeksol Synthon 0,088 mg trzy razy na dobę

1 tabletka leku Pramipeksol Synthon 1,1 mg trzy razy na dobę

Całkowita dawka dobowa (mg)

0,264

3,3

Pacjenci z chorobą nerek

W przypadku pacjentów z umiarkowaną lub ciężką chorobą nerek lekarz przepisze mniej szą dawkę leku. Wówczas tabletki będą przyjmowane raz lub dwa razy na dobę. W przypadku pacjentów z umiarkowaną chorobą nerek najczęściej stosowana dawka początkowa wynosi 1 tabletkę 0,088 mg leku Pramipeksol Synthon dwa razy na dobę. W przypadku ciężkiej choroby nerek najczęściej stosowana dawka początkowa wynosi 1 tabletkę 0,088 mg leku Pramipeksol Synthon raz na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pramipeksol Synthon:

Jeżeli przypadkowo przyjęto zbyt dużo tabletek leku Pramipeksol Synthon, należy:

-    niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej lub zwrócić się do najbliższego oddziału ratunkowego.

-    mogą wystąpić wymioty, niepokój lub którekolwiek z działań niepożądanych wymienionych w punkcie 4 (Możliwe działania niepożądane).

Pominięcie zastosowania leku Pramipeksol Synthon:

Nie należy się tym martwić. Należy pominąć dawkę i przyjąć kolejną dawkę o odpowiedniej godzinie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pramipeksol Synthon

Nie należy przerywać stosowania leku Pramipeksol Synthon bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. W przypadku konieczności przerwania leczenia lekarz będzie stopniowo zmniejszał dawkę leku. Takie postępowanie pozwoli zmniejszyć ryzyko pogorszenia objawów.

Pacjenci z chorobą Parkinsona nie powinni gwałtownie przerywać leczenia preparatem Pramipeksol Synthon. Nagłe przerwanie stosowania leku może spowodować wystąpienie złośliwego zespołu neuroleptycznego.

Choroba ta może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Objawy tej choroby są następujące:

-    akineza (utrata ruchliwości mięśni)

-    zesztywnienie mięśni

-    gorączka

-    niestabilne ciśnienie tętnicze krwi

-    częstoskurcz (przyspieszenie czynności serca)

-    splątanie

-    zaburzenia świadomości (np. śpiączka)

W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ocena tych działań niepożądanych opiera się na następującej skali częstości występowania:

Bardzo często dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często dotyczy 1 do 10 na 100 pacjentów_

Niezbyt często dotyczy 1 do 10 na 1000 pacjentów Rzadko dotyczy 1 do 10 na 10 000 pacjentów Bardzo rzadko dotyczy mniej niż 1 10 000 pacjentów

Nieznana: częstości występowania nie można oszacować na podstawie dostępnych danych


Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często:

dyskinezy (np. nieprawidłowe, niekontrolowane ruchy kończyn), senność, zawroty głowy, nudności (mdłości)

Często:

potrzeba niezwykłych zachowań, omamy (widzenie, słyszenie lub czucie rzeczy, których nie ma), splątanie zmęczenie, bezsenność, nadmiar płynów, na ogół w nogach (obrzęk obwodowy), ból głowy, niedociśnienie (niskie ciśnienie krwi), niezwykłe sny, zaparcia, zaburzenia widzenia, wymioty (mdłości), zmniejszenie masy ciała, w tym zmniejszenie apetytu

Niezbyt często:

obłęd (np. wyolbrzymiony strach o własne dobro), urojenia, nadmierna senność w ciągu dnia i nagłe zasypianie, amnezja (zaburzenia pamięci), hiperkineza (wzmożona ruchliwość i niemożność siedzenia nieruchomo), zwiększenie masy ciała, reakcje alergiczne (np. wysypka, świąd, nadwrażliwość), omdlenia, niewydolność serca (zaburzenia serca, które mogą powodować zadyszkę lub obrzęk kostek)*, nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego*, niepokój ruchowy, duszność (trudności w oddychaniu), czkawka, zapalenie płuc (infekcja płuc), niezdolność do oparcia się impulsowi, popędowi lub pokusie podjęcia aktywności, która może zaszkodzić pacjentowi lub innym, obejmująca zachowania takie jak:

-    silny impuls do nadmiernego uprawiania hazardu mimo poważnych konsekwencji osobistych lub rodzinnych.

-    zmienione bądź zwiększone zainteresowanie sferą seksualną i zachowania znacząco niepokojące pacejnta lub innych, na przykład wzmożony popęd seksualny.

-    niekontrolowane nadmierne zakupy lub wydawanie pieniędzy

-    niepohamowany apetyt (jedzenie dużej ilości pożywienia w krótkim czasie) lub jedzenie kompulsywne (jedzenie więcej pokarmu niż zazwyczaj i więcej niż potrzeba do zaspokojenia głodu)*

W przypadku działań niepożądanych oznaczonych symbolem * precyzyjne oszacowanie częstości występowania jest niemożliwe, ponieważ tych działań nie obserwowano w badaniach klinicznych z udziałem 2762 pacjentów leczonych pramipeksolem. Kategoria częstości występowania prawdopodobnie nie jest wyższa niż „niezbyt często”.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce należy, poinformować lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek Pramipeksol Synthon

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Blister oPA/Al/PCW:Al: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Blister PCW/PE/PVDC/Al: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pramipeksol Synthon

Substancją czynną leku jest pramipeksol.

Każda tabletka 1,1 mg leku Pramipeksol Synthon zawiera 1,1 mg zasady pramipeksolu (co odpowiada 1,5 mg pramipeksolu dichlorowodorku jednowodnego).

Pozostałe składniki to: mannitol, skrobia żelowana, kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K 29/32, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Pramipeksol Synthon i co zawiera opakowanie

Tabletki Pramipeksol Synthon 1,1 mg są białe, okrągłe tabletki, z wytłoczonym napisem P9AL 1,1 na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie tabletki.

Lek Pramipeksol Synthon jest dostępny w opakowaniach po 30 lub 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Holandia

Wytwórca

Synthon Hispania S.L.

Castelló 1

Poligono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat

Common Technical Document

Pramipexole dihydrochloride monohydrate 1.5 mg tablets Sformatowano: Francuski

(Francja)

Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy

Bułgaria

Węgry

Norwegia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Pramipexol Synthon 1,1 mg Tabletten Pramipexole Synthon 1,1 mg tablets Pramipexol Synthon 1,1 mg tabletta Pramipexole Synthon 1,1 mg Tablett Pramipexol Synthon 1,1 mg comprimate Pramipexol Synthon 1,1 mg tablety Pramipeksol Synthon 1,1 mg tableta Pramipexol Synthon 1,1 mg comprimidos EFG

Data zatwierdzenia ulotki {data}

M1.3.1_03.PAL.dhc.mhy.tab1x5.001.08.PL.1218.02