Imeds.pl

Pramipexol Stada 0,088 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Pramipexol STADA, 0,088 mg, tabletki Pramipexol STADA, 0,18 mg, tabletki Pramipexol STADA, 0,35 mg, tabletki Pramipexol STADA, 0,7 mg, tabletki Pramipexol STADA, 1,1 mg, tabletki

(Pramipexolum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza

lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pramipexol STADA i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pramipexol STADA.

3.    Jak stosować lek Pramipexol STADA.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Pramipexol STADA.

6.    Inne informacje.

1. CO TO JEST LEK PRAMIPEXOL STADA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Pramipexol STADA należy do grupy leków, znanych jako agoniści dopaminy, które pobudzaj ą receptory dopaminy w mózgu. Pobudzanie receptorów dopaminy wyzwala impulsy nerwowe w mózgu, ułatwiaj ące kontrolę ruchów ciała.

Tabletki leku Pramipexol STADA są stosowane w:

•    leczeniu objawów pierwotnej choroby Parkinsona. Można go stosować pojedynczo lub w skojarzeniu z lewodopą (inny lek stosowany w chorobie Parkinsona).

•    leczeniu objawów umiarkowanego do ciężkiego pierwotnego Zespołu Niespokojnych Nóg.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PRAMIPEXOL STADA

Kiedy nie stosować leku Pramipexol STADA

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pramipeksol lub na którykolwiek z pozostałych składników tabletek (patrz punkt 6 „Inne informacje”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pramipexol STADA

Należy    poinformować    lekarza    jeśli    występują (występowały)    bądź    też    rozwijają    się    choroby lub

objawy, szczególnie takie, jak:

•    Choroba nerek.

•    Halucynacje (widzenie, słyszenie lub czucie rzeczy, które nie są realne). Większość halucynacji to omamy wzrokowe.

•    Dyskinezy (np. nieprawidłowe, niekontrolowane ruchy kończyn). U pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona przyjmujących lewodopę mogą wystąpić dyskinezy w przypadku zwiększania dawki leku Pramipexol STADA.

•    Senność i napady nagłego zasypiania.

•    Zmiany w zachowaniu. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent, jego rodzina lub opiekunowie zauważą u pacjenta nietypowe dla niego przymusowe albo niepohamowane zachowania lub jeśli nie jest on w stanie oprzeć się impulsowi, pokusie albo przymusowi wykonania pewnych działań, które mogą zaszkodzić jemu lub innym osobom. Zachowania te określa się jako zaburzenia kontroli impulsu i można do nich zaliczyć uzależnienie od hazardu, nieumiarkowane jedzenie lub niepohamowane wydawanie pieniędzy, nadmierny popęd płciowy lub wzmożone zainteresowanie seksem, w tym częstsze myśli i odczucia z nim związane.

Lekarz może uznać za konieczne dostosowanie dawki lub zakończenie leczenia.

•    Psychozy (np. porównywalne z objawami schizofrenii).

•    Zaburzenia widzenia. Podczas leczenia lekiem Pramipexol STADA należy poddawać się regularnym badaniom okulistycznym

•    Ciężka choroba serca lub naczyń krwionośnych. Należy regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, szczególnie na początku leczenia. Ma to na celu uniknięcie hipotonii posturalnej (spadku ciśnienia tętniczego krwi podczas wstawania).

•    Nasilenie objawów. Objawy mogą występować wcześniej niż zwykle, być bardziej intensywne i obejmować inne kończyny.

Dzieci i młodzież

Pramipexol STADA nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również o tych lekach, preparatach ziołowych, zdrowej żywności lub suplementach diety, które wydawane są bez recepty.

Należy unikać przyjmowania leku Pramipexol STADA jednocześnie z lekami przeciwpsychotycznymi.

Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania następuj ących leków:

•    cymetydyna (stosowana w leczeniu nadkwasoty i wrzodów żołądka);

•    amantadyna (może być stosowana w leczeniu choroby Parkinsona);

•    meksyletyna (stosowana w leczeniu nieregularnych uderzeń serca, stanu znanego jako niemiarowość komorowa);

•    zydowudyna (może być stosowana w leczeniu zespołu nabytego upośledzenia odporności (AIDS),choroby ludzkiego układu odpornościowego);

•    cisplatyna (stosowana w leczeniu różnych rodzajów nowotworów);

•    chinina (stosowana w zapobieganiu bolesnym nocnym kurczom nóg oraz w leczeniu typu malarii, znanego jako malaria tropikalna (malaria złośliwa));

•    prokainamid (stosowany w leczeniu nieregularnego tętna).

U pacjentów przyjmujących lewodopę zaleca się zmniejszenie dawki lewodopy przed rozpoczęciem stosowania leku Pramipexol STADA.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leków, które mogą wywoływać senność (maj ą działanie uspokajające), a także spożywając alkohol. W takich przypadkach lek Pramipexol STADA może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Stosowanie leku Pramipexol STADA z jedzeniem i piciem

Należy zachować ostrożność podczas spożywania alkoholu w trakcie stosowania leku Pramipexol STADA.

Pramipexol STADA może być przyjmowany z posiłkiem lub niezależnie od niego.

Ciąża i karmienie piersią

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli kobieta jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje ciążę. Lekarz omówi z pacjentką, czy powinna ona kontynuować leczenie lekiem Pramipexol STADA.

Wpływ leku Pramipexol STADA na nienarodzone dziecko nie jest znane. Dlatego nie należy stosować leku Pramipexol STADA podczas ciąży, chyba, że tak zalecił lekarz.

Nie należy stosować leku Pramipexol STADA w okresie karmienia piersią. Lek Pramipexol STADA może zmniejszać produkcj ę mleka. Dodatkowo, lek przenika do mleka kobiecego i może przeniknąć do ustroju dziecka. Jeśli leczenie lekiem Pramipexol STADA jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Pramipexol STADA może powodować halucynacje (pacjent widzi, słyszy lub odczuwa rzeczy, których nie ma). W przypadku występowania omamów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Stosowanie leku Pramipexol STADA wiązało się z sennością lub epizodami nagłego zasypiania, szczególnie u pacjentów z chorobą Parkinsona. W przypadku wystąpienia powyższych działań niepożądanych nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy poinformować o tym lekarza.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PRAMIPEXOL STADA

Lek Pramipexol STADA należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz zaleci odpowiednie dawkowanie leku.

Lek Pramipexol STADA może być przyjmowany z pokarmem lub bez. Tabletki należy połykać, popijaj ąc wodą.

Choroba Parkinsona

Dawkę dobową należy przyjmować w 3 równych dawkach.

W pierwszym tygodniu najczęściej stosowana dawka wynosi 1 tabletkę leku Pramipexol STADA 0,088 mg trzy razy na dobę (co odpowiada dawce dobowej 0,264 mg).

1. tydzień

Liczba tabletek

1 tabletka leku Pramipexol STADA 0,088 mg trzy razy na dobę

Całkowita dawka dobowa (mg)

0,264

Następnie dawkę należy zwiększać co 5-7 dni, zgodnie z zaleceniami lekarza, aż do momentu osiągnięcia właściwej kontroli objawów (dawki podtrzymującej)

2. tydzień

3. tydzień

Liczba tabletek

1 tabletka leku Pramipexol

1 tabletka leku Pramipexol

STADA 0,18 mg trzy razy na

STADA 0,35 mg trzy razy na

dobę

dobę

LUB

LUB

2 tabletki leku Pramipexol

2 tabletki leku Pramipexol

STADA 0,088 mg trzy razy na

STADA 0,18 mg trzy razy na

dobę

dobę

Całkowita dawka dobowa (mg) 0,54


1,1


Najczęściej stosowana dawka podtrzymująca wynosi 1,1 mg na dobę. Jednakże, konieczne może być dalsze zwiększanie dawki. W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę leku do maksymalnej wielkości 3,3 mg pramipeksolu na dobę. Możliwe jest również stosowanie mniejszej dawki podtrzymującej w wielkości trzech tabletek 0,088 mg leku Pramipexol STADA na dobę.

Najmniejsza dawka podtrzymująca

Największa dawka podtrzymująca

Liczba tabletek

1 tabletka leku Pramipexol STADA 0,088 mg trzy razy na dobę

1 tabletka leku Pramipexol STADA 1,1 mg trzy razy na dobę

Całkowita dawka dobowa (mg)

0,264

3,3

Pacjenci z chorobami nerek

Jeśli pacjent ma umiarkowaną lub ciężką chorobę nerek, lekarz przepisze mniejszą dawkę. Wówczas tabletki będą przyjmowane raz lub dwa razy na dobę. W przypadku pacjentów z umiarkowaną chorobą nerek najczęściej stosowana dawka początkowa wynosi 1 tabletkę 0,088 mg leku Pramipexol STADA dwa razy na dobę. W przypadku ciężkiej choroby nerek najczęściej stosowana dawka początkowa wynosi 1 tabletkę 0,088 mg leku Pramipexol STADA raz na dobę.

Zespół Niespokojnych Nóg

Lek przyjmuje się na ogół raz na dobę, wieczorem, 2-3 godziny przed pójściem spać.

W pierwszym tygodniu leczenia zazwyczaj stosowana dawka wynosi 1 tabletkę 0,088 mg leku Pramipexol STADA raz na dobę (co odpowiada dawce 0,088 mg na dobę).

1. tydzień

Liczba tabletek

1 tabletka leku Pramipexol STADA 0,088 mg

Całkowita dawka dobowa (mg)

0,088

Następnie dawkę należy zwiększać co 4-7 dni, zgodnie z zaleceniami lekarza, aż do uzyskania odpowiedniej kontroli objawów (dawki podtrzymującej).

2. tydzień

3. tydzień

4. tydzień

Liczba tabletek

1 tabletka leku Pramipexol STADA 0,18 mg

1 tabletka leku Pramipexol STADA 0,35 mg

1 tabletka leku Pramipexol STADA 0,35 mg i 1 tabletka leku Pramipexol STADA 0,18 mg

LUB

LUB

LUB

2 tabletki leku Pramipexol STADA 0,088 mg

2 tabletki leku Pramipexol STADA 0,18 mg

3 tabletki leku Pramipexol STADA 0,18 mg

LUB

LUB

4 tabletki leku Pramipexol STADA 0,088 mg

6 tabletek leku Pramipexol STADA 0,088 mg

Całkowita dawka dobowa (mg)

0,18

0,35

0,54

Dawka dobowa nie powinna przekroczyć 6 tabletek 0,088 mg leku Pramipexol STADA lub dawki 0,54 mg (0,75 mg soli pramipeksolu).

W przypadku przerwania leczenia na okres dłuższy niż kilka dni ponowne leczenie należy rozpocząć od najmniejszej dawki. Następnie można zwiększać dawkę, tak jak za pierwszym razem. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Po trzech miesiącach lekarz oceni leczenie i zdecyduje, czy należy je dalej kontynuować, czy przerwać.

Pacjenci z chorobami nerek

Jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek, lek Pramipexol STADA może nie być odpowiedni

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Pramipexol STADA

Jeżeli przypadkowo pacjent zażył zbyt dużo tabletek, należy

-    natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza lub oddziału ratunkowego najbliższego szpitala.

-    mogą wystąpić wymioty, niepokój lub którekolwiek z działań niepożądanych wymienionych w punkcie 4 „Możliwe działania niepożądane”.

W przypadku pominięcia dawki leku Pramipexol STADA

Nie należy się martwić. Należy po prostu pominąć całkowicie dawkę i zażyć następną dawkę leku o właściwej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pramipexol STADA

Nie należy przerywać stosowania leku Pramipexol STADA bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. W przypadku konieczności przerwania leczenia lekarz będzie stopniowo zmniejszał dawkę leku.

Takie postępowanie pozwoli zmniejszyć ryzyko pogorszenia objawów.

Pacjenci z chorobą Parkinsona nie powinni gwałtownie przerywać leczenia lekiem Pramipexol STADA. Nagłe przerwanie stosowania leku może spowodować wystąpienie złośliwego zespołu neuroleptycznego. Choroba ta może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Objawy tej choroby obejmują:

-    akinezę (utrata ruchliwości mięśni),

-    zesztywnienie mięśni,

-    gorączkę,

-    niestabilne ciśnienie tętnicze krwi,

-    częstoskurcz (przyspieszenie czynności serca),

-    splątanie,

-    zaburzenia świadomości (np. śpiączka).

W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Pramipexol STADA może powodować objawy niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ocena tych działań niepożądanych opiera się na następuj ącej skali częstości występowania:

Bardzo często

występują częściej niż u 1 na 10 osób

Często

występują u 1 do 10 osób na 100

Niezbyt często

występują u 1 do 10 osób na 1000

Rzadko

występują u 1 do 10 osób na 10 000

Bardzo rzadko

występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób

Nie znane

nie można ocenić częstości występowania na podstawie dostępnych danych

Jeśli pacjent ma chorobę Parkinsona, mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Bardzo często:

•    Dyskinezy (np. nieprawidłowe, niekontrolowane ruchy kończyn)

•    Senność

•    Zawroty głowy

•    Nudności (mdłości)

Często:

•    Omamy (widzenie, słyszenie lub czucie rzeczy, których nie ma)

•    Splątanie

•    Zmęczenie

•    Bezsenność

•    Nadmiar płynów, na ogół w nogach (obrzęki obwodowe)

•    Ból głowy

•    Niedociśnienie (niskie ciśnienie krwi)

•    Niezwykłe sny

•    Zaparcia

•    Zaburzenia widzenia

•    Wymioty (mdłości)

•    Zmniejszenie masy ciała, w tym zmniejszenie apetytu

•    Niemożność oparcia się impulsowi, pokusie albo przymusowi wykonywania pewnych potencjalnie szkodliwych działań, do których można zaliczyć:

•    silny przymus uczestniczenia w grach hazardowych, mimo poważnych osobistych lub rodzinnych konsekwencji;

•    zmiana zainteresowania lub zwiększone zainteresowanie seksem oraz zachowania budzące znaczne zaniepokojenie samego pacjenta lub innych osób, na przykład wzmożony popęd płciowy;

•    niekontrolowane robienie zakupów lub nadmierne wydawanie pieniędzy;

•    napady objadania się (spożywanie dużych ilości pokarmu w krótkim czasie) lub jedzenie kompulsywne (spożywanie większych niż zwykle ilości pokarmu, także większych niż potrzeba, by zaspokoić głód).

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych zachowań należy powiadomić lekarza, aby omówić możliwe sposoby złagodzenia objawów lub radzenia sobie z nimi.

Niezbyt często:

•    Obłęd (np. wyolbrzymiony strach o własne dobro)

•    Urojenia

•    Nadmierna senność w ciągu dnia i nagłe zasypianie

•    Amnezj a (zaburzenia pamięci)

•    Hiperkineza (wzmożona ruchliwość i niemożność siedzenia nieruchomo)

•    Zwiększenie masy ciała

•    Podwyższone pożądanie płciowe (np. podwyższone libido)

•    Reakcje alergiczne (np. wysypka, świąd, nadwrażliwość)

•    Omdlenia

•    Niepokój ruchowy

•    Duszność (trudności w oddychaniu)

•    Czkawka

•    Zapalenie płuc (infekcja płuc)

Zespół Niespokojnych Nóg

Jeśli pacjent choruje na Zespół Niespokojnych Nóg , mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Bardzo często:

•    Nudności (mdłości)

Często:

•    Zmiana w sposobie snu, jak bezsenność i senność

•    Zmęczenie (znużenie)

•    Ból głowy

•    Koszmary senne

•    Zaparcie,

•    Zawroty głowy

•    Wymioty (mdłości)

Niezbyt często:

•    Dyskineza (np. nieprawidłowe, niekontrolowane ruchy kończyn)

•    Hiperkineza (zwiększona ruchliwość i niemożność siedzenia spokojnie)

•    Paranoja (np. nadmierna obawa o własne samopoczucie)

•    Urojenia

•    Amnezj a (zaburzenia pamięci)

•    Halucynacje (widzenie, słyszenie lub odczuwanie nieistniejących bodźców)

•    Splątanie

•    Nadmierna senność w ciągu dnia oraz epizody nagłego zasypiania

•    Zwiększenie masy ciała

•    Zwiększenie popędu płciowego (np. zwiększone libido)

•    Niedociśnienie (niskie ciśnienie tętnicze krwi)

•    Nadmiar płynów, na ogół w nogach (obrzęk obwodowy)

•    Reakcje alergiczne (np. wysypka, swędzenie, nadwrażliwość)

•    Omdlenia

•    Niepokój ruchowy

•    Zaburzenia widzenia

•    Zmniejszenie masy ciała,    w tym zmniejszenie apetytu

•    Duszność (trudności w oddychaniu)

•    Czkawka

•    Zapalenie płuc (infekcja płuc)

•    Niezdolność odparcia impulsu, pokusy czy przymusu wykonania czynności, które mogą być szkodliwe dla pacjenta lub innych osób; dotyczy to:

•    silnego impulsu do niepohamowanego uprawiania hazardu, mimo poważnych osobistych lub rodzinnych konsekwencji,

•    zmienionych lub zwiększonych zainteresowań oraz zachowań seksualnych o dużym znaczeniu dla pacjenta lub innych osób, np. czynności związanych z nasilonym popędem seksualnym,

•    kompulsywnego, niekontrolowanego kupowania lub wydawania pieniędzy,

•    napadowego objadania się (spożywania ogromnych ilości jedzenia w krótkim czasie) lub kompulsywnego jedzenia (spożywania większej ilości jedzenia niż normalnie oraz większych ilości niż jest to potrzebne do zaspokojenia głodu).

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przejawia któreś z tych zachowań, aby omówić sposoby kontrolowania lub ograniczenia tych objawów.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PRAMIPEXOL STADA

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci,

Nie należy stosować leku Pramipexol STADA po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i na pudełku kartonowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Pramipexol STADA

Substancją czynną leku jest pramipeksol.

Pramipexol STADA; 0,088 mg, tabletki

Jedna tabletka zawiera 0,125 mg jednowodnego dichlorowodorku pramipeksolu, co odpowiada 0,088 mg pramipeksolu

Pramipexol STADA; 0,18 mg, tabletki

Jedna tabletka zawiera 0,25 mg jednowodnego dichlorowodorku pramipeksolu co odpowiada 0,18 mg pramipeksolu.

Pramipexol STADA; 0,35 mg, tabletki

Jedna tabletka zawiera 0,5 mg jednowodnego dichlorowodorku pramipeksolu co odpowiada 0,35 mg pramipeksolu.

Pramipexol STADA; 0,7 mg, tabletki

Jedna tabletka zawiera 1,0 mg jednowodnego dichlorowodorku pramipeksolu co odpowiada 0,7 mg pramipeksolu.

Pramipexol STADA; 1,1 mg, tabletki

Jedna tabletka zawiera 1,5 mg jednowodnego dichlorowodorku pramipeksolu co odpowiada 1,1 mg pramipeksolu.

Pozostałe składniki leku to:

•    betadeks

•    skrobia kukurydziana

•    powidon (K30)

•    celuloza mikrokrystaliczna

•    krzemionka koloidalna bezwodna

•    magnezu stearynian

Jak wygląda lek Pramipexol STADA i co zawiera opakowanie.

Pramipexol STADA; 0,088 mg: biała do białawej, okrągła tabletka, gładka po obu stronach.

Pramipexol STADA; 0,18 mg: biała do białawej, owalna tabletka, z rowkiem dzielącym po obu stronach. Tabletkę można podzielić na połowy.

Pramipexol STADA; 0,35 mg: biała do białawej, owalna tabletka, z rowkiem dzielącym po obu stronach. Tabletkę można podzielić na połowy.

Pramipexol STADA; 0,7 mg: biała do białawej, okrągła tabletka, z rowkiem dzielącym po obu stronach. Tabletkę można podzielić na połowy.

Pramipexol STADA; 1,1 mg: biała do białawej, okrągła tabletka, z rowkiem dzielącym po obu stronach. Tabletkę można podzielić na połowy.

Tabletki leku Pramipexol STADA we wszystkich dawkach są dostępne są w blistrach zawierających 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

STADA Arzneimittel aG, StadastraPe 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy.

Wytwórcy:

STADA Arzneimittel AG, StadastraPe 2-18, D- 61118 Bad Vilbel, Niemcy.

Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9; 4879 Etten Leur, Holandia Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road, Clonmel, Co Tipperary, Irlandia LAMP SANPROSPERO S.p.A., Via della Pace, 25/A, 41030 San Prospero (Modena), Włochy PharmaCoDane ApS., Marielundvej 46A, DK-2730 Herlev, Dania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

CZ: Pramipexol STADA 0,088 mg tablety DE: Pramipexol STADA 0.088 mg Tabletten DK: Pramipexol STADA 0,088 mg tabletter FI:    Pramipexol STADA 0,088 mg tabletti

HU: Pramipexol STADA 0,088 mg tabletta IE:    Miramel 0.088 mg tablets

NO: Pramipexol STADA 0,088 mg tabletter PL:    Pramipexol STADA

RO: Pramipexol STADA 0,088 mg comprimate SK: Pramipexol STADA 0,088 mg tablety SE:    Pramipexol STADA 0,088 mg tabletter

NL: Pramipexol CF 0,088 mg tabletten

BE:    Pramipexole EG 0,18 mg tabletten

CZ: Pramipexol STADA 0,18 mg tablety

DE: Pramipexol STADA 0.18 mg Tabletten

DK: Pramipexol STADA 0,18 mg tabletter

FI:    Pramipexol STADA 0,18 mg tabletti

FR: PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg comprime

HU: Pramipexol STADA 0,18 mg tabletta

IE:    Miramel 0.18 mg tablets

IT:    Pramipexolo EG 0,18 mg compresse

LU: Pramipexole EG 0,18 mg comprimes

NO:    Pramipexol STADA    0,18    mg tabletter

PL:    Pramipexol STADA

RO: Pramipexol STADA 0,18 mg comprimate

SK: Pramipexol STADA 0,18 mg tablety

ES:    Pramipexol STADA 0,18 mg comprimidos EFG

SE:    Pramipexol STADA    0,18    mg tabletter

DE:    Pramipexol STADA    0.35    mg Tabletten

FI:    Pramipexol STADA    0,35    mg tabletti

PL:    Pramipexol STADA

SE:    Pramipexol STADA    0,35    mg tabletter

BE: Pramipexole EG 0,7 mg tabletten CZ: Pramipexol STADA 0,7 mg tablety DE: Pramipexol STADA 0.7 mg Tabletten DK: Pramipexol STADA 0,7 mg tabletter

FI:    Pramipexol STADA 0,7 mg tabletti

FR:    PRAMIPEXOLE EG 0,7 mg comprime

HU: Pramipexol STADA 0,7 mg tabletta

IE:    Miramel 0.7 mg tablets

IT:    Pramipexolo EG 0,7 mg compresse

LU: Pramipexole EG 0,7 mg comprimes

NO: Pramipexol STADA 0,7 mg tabletter

PL:    Pramipexol STADA

RO: Pramipexol STADA 0,7 mg comprimate

SK: Pramipexol STADA 0,7 mg tablety

ES:    Pramipexol STADA 0,7 mg comprimidos EFG

SE:    Pramipexol STADA 0,7 mg tabletter

NL: Pramipexol CF 0,7 mg tabletten

BE:    Pramipexole EG 1,1 mg tabletten

DE: Pramipexol STADA 1.1 mg Tabletten LU: Pramipexole EG 1,1 mg comprimes PL:    Pramipexol STADA

Data zatwierdzenia ulotki: 31.01.2013

10