+ iMeds.pl

Pramogen 5 mgUlotka Pramogen

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Pramogen, 5 mg, tabletki powlekane Pramogen, 10 mg, tabletki powlekane Pramogen, 15 mg, tabletki powlekane Pramogen, 20 mg, tabletki powlekane

Escitalopramum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych

wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielegniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pramogen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pramogen

3.    Jak stosować lek Pramogen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pramogen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pramogen i w jakim celu się go stosuje

Pramogen należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI - selective serotonin reuptake inhibitors). Leki te działają na układ serotoninergiczny w mózgu poprzez zwiększanie stężenia serotoniny. Zaburzenia w układzie serotoninergicznym są uważane za istotny czynnik w rozwoju depresji i związanych z nią chorób. Pramogen może być podawany w leczeniu:

- depresji (dużych epizodów depresyjnych)

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pramogen

Kiedy nie stosować leku Pramogen

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na escytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników leku Pramogen (patrz punkt 6 „Inne informacje”)

•    Jeśli pacjent przyjmuje inne leki należące do grupy nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy (MAO), w tym selegilinę (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona). moklobemid (stosowany w leczeniu depresji) oraz linezolid (antybiotyk).

•    Jeśli obecne są wrodzone zaburzenia rytmu serca lub stwierdzano epizod zaburzeń rytmu serca (widoczny w EKG; badanie oceniające czynność serca)

•    Jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca lub mogące wpływać na rytm serca (patrz punkt 2. “Inne leki i Pramogen”)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Pramogenu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Jeśli pacjent cierpi z powodu zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Wymagane może być dostosowanie dawki przez lekarza.

•    Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku

•    Jeśli pacjent ma padaczkę lub jeśli w przeszłości u pacjenta wystąpiły drgawki. W przypadku wystąpienia napadów drgawkowych po raz pierwszy lub zwiększenia częstości ich występowania należy przerwać terapię lekiem Pramogen (patrz także punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

•    Jeśli pacjent jest leczony elektrowstrząsami.

•    Jeśli u pacjenta stwierdza się zwiększoną skłonność do krwawień i łatwego siniaczenia.

•    Jeśli pacjent ma cukrzycę. Stosowanie terapii lekiem Pramogen może wpłynąć na kontrolę stężenia glukozy we krwi. Konieczne może być dostosowanie dawki insuliny i/ lub doustnych leków obniżających stężenie glukozy we krwi.

•    Jeśli u pacjenta stwierdza się zmniejszone stężenie sodu we krwi.

•    Jeśli u pacjenta stwierdza się chorobę niedokrwienną serca.

•    Jeśli pacjent cierpi lub cierpiał na chorobę serca lub przebył niedawno atak serca.

•    Jeśli u pacjenta występuje wolna czynność serca w spoczynku i/lub wiadomo, że pacjent może mieć niedobór soli w wyniku przedłużającej się ciężkiej biegunki i wymiotów lub przyjmowania diuretyków (leków moczopędnych).

•    Jeśli występuje szybkie lub nierówne bicie serca, omdlenia, zapaść lub zawroty głowy przy wstawaniu, mogące wskazywać na nieprawidłową czynność serca.

•    Jeśli pacjent cierpi na jaskrę (zwiększone ciśneinie w oku).

Należy pamiętać, że u niektórych pacjentów z chorobą dwubiegunową może wystąpić faza maniakalna. Charakteryzuje się ona niezwykłymi i szybko zmieniającymi się pomysłami, nieuzasadnionym uczuciem szczęścia i nadmierną aktywnością fizyczną. W przypadku wystąpienia tych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

W pierwszych tygodniach leczenia mogą wystąpić objawy takie jak niepokój, trudności w siedzeniu lub staniu w jednym miejscu. W razie pojawienia się takich objawów należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Myśli samobójcze oraz nasilenie się depresji lub zaburzenia lękowego

W przypadku depresji i/lub zaburzeń lękowych mogą występować myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia. Możliwe jest nasilenie się tych objawów na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, aż do czasu ujawnienia się pełnego działania leków; zwykle jest to około 2 tygodni, ale czasami może zająć więcej czasu.

Występowanie tych objawów jest bardziej prawdopodobne:

-    u pacjentów, u których wcześniej występowały myśli samobójcze lub o samookaleczeniu.

-    u młodych dorosłych. Badania kliniczne wykazały zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u młodych dorosłych (w wieku poniżej 25 lat) z zaburzeniami psychiatrycznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli pacjent ma myśli samobójcze lub o samookaleczeniu, powinien natychmiast zgłosić się do lekarza lub najbliższego szpitala.Pomocne może być dla pacjenta poinformowanie kogoś z rodziny lub ze znajomych o występowaniu depresji lub zaburzenia lękowego oraz poproszenie o zapoznanie się z tą ulotką. Pacjent może poprosić bliskich o pomoc w obserwacji ewentualnego nasilenia objawów depresji lub lęku oraz niepokoj ących zmian w zachowaniu.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Lek Pramogen nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Należy również zaznaczyć, że w przypadku przyjmowania leków tej klasy pacjenci w wieku poniżej 18 lat narażeni są na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Mimo tego lekarz może przepisać lek Pramogen pacjentom w wieku poniżej 18 lat stwierdzając, że leży to w ich najlepiej pojętym interesie. Jeżeli lekarz przepisał lek Pramogen pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, a pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z tym lekarzem. W przypadku wystąpienia lub nasilenia się wyżej wymienionych objawów u pacjentów w wieku poniżej 18 lat przyjmujących lek Pramogen należy poinformować o tym swojego lekarza. Do tej pory brak jest danych dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku Pramogen w tej grupie wiekowej dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania.

Inne leki i Pramogen

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

•    Nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy (MAO) zawierające fenelzynę, iproniazyd, izokarboksazyd, nilamid i tranylcyprominę jako substancje czynne (stosowane w leczeniu depresji). Jeśli pacjent przyjmował któryś z wymienionych leków, musi odczekać 14 dni przed rozpoczęciem stosowania leku Pramogen. Po zakończeniu leczenia lekiem Pramogen należy zaczekać 7 dni zanim przyjmie się którykolwiek z tych leków.

•    Odwracalne selektywne inhibitory monoaminooksydazy A (MAO-A) zawierające moklobemid (stosowany w leczeniu depresji).

•    Antybiotyk linezolid.

•    Nieodwracalne inhibitory monoaminooksydazy B (MAO-B) zawierające selegilinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona). Leki te zwiększają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

•    Sumatryptan i podobne leki (stosowane w leczeniu migreny) oraz tramadol (stosowany w silnym bólu). Leki te mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

•    Cymetydynę, omeprazol i lansoprazol (stosowane w leczeniu wrzodów żołądka), fluwoksaminę (lek przeciwdepresyjny) i tiklopidynę (stosowaną w celu zmniejszenia ryzyka udaru mózgu) Leki te mogą spowodować zwiększenie stężenia leku Pramogen we krwi.

•    Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) - lek ziołowy stosowany w leczeniu depresji.

•    Lit i tryptofan (stosowane w depresji), gdyż mogą nasilać działanie leku Pramogen.

•    Kwas acetylosalicylowy (aspiryna) oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne (leki stosowane przeciwbólowo lub w celu rozrzedzenia krwi) oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne NLPZ (leki stosowane do łagodzenia bólu). Mogą one zwiększyć skłonność do krwawienia.

•    Warfarynę, dipyrydamol i fenprokumon lub którykolwiek lek przeciwzakrzepowy (leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi). Lekarz prawdopodobnie zleci sprawdzenie czasu krzepnięcia krwi na początku stosowania leku Pramogen i po jego przerwaniu w celu ustalenia czy dawka leku przeciwzakrzepowego jest nadal odpowiednio dobrana.

•    Meflochinę (stosowana w leczeniu malarii), bupropion (stosowany używany podczas prób rzucenia palenia oraz w leczeniu depresji) oraz tramadol (stosowany w silnym bólu) ze względu na możliwe ryzyko obniżenia progu drgawkowego.

•    Neuroleptyki (leki stosowane w leczeniu schizofrenii, psychoz) i przeciwdepresyjne leki trójpierścieniowe oraz inne leki z grupy SSRI, ze względu na możliwe ryzyko obniżenia progu drgawkowego.

•    Flekainid, propafenon i metoprolol (stosowane w chorobach układu krążenia), imipraminę, desypraminę, klomipraminę i nortryptylinę (leki przeciwdepresyjne) oraz rysperydon, tiorydazynę oraz haloperydol (leki przeciwpsychotyczne). Może być wymagana zmiana dawkowania leku Pramogen.

•    Leki, które wywołują niskie stężenie potasu we krwi (hipokaliemia) lub niski poziom magnezu we krwi (hipomagnezemia).

Nie należy stosować leku Pramogen jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca lub mogące wpływać na rytm serca, takie jak leki antyarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciw drobnoustrojom (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna i.v., pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, szczególnie halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (np. astemizol, mizolastyna). W razie dodatkowych pytań na ten temat należy zwrócić się do swojego lekarza).

Pramogen z jedzeniem i piciem i alkoholem

Lek Pramogen można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od nich (patrz punkt 3 „Jak stosować lek Pramogen”).

W czasie przyjmowania leku Pramogen należy unikać spożywania alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza. Pacjentka nie powinna stosować leku Pramogen w ciąży, dopóki nie omówi z lekarzem zagrożeń i korzyści związanych z leczeniem. Nie należy nagle przerywać stosowania leku Pramogen.

Należy poinformować położną i/lub lekarza o przyjmowaniu leku Pramogen. Leki takie jak Pramogen przyjmowane w ostatnich 3 miesiącach ciąży mogą podwyższyć ryzyko wystąpienia poważnej choroby u niemowląt, zwanej nadciśnieniem płucnym noworodków (PPHN), powodującej przyspieszony oddech i zasinienie. Objawy te zwykle występują w ciągu 24 godzin po urodzeniu. Jeśli wystąpią u dziecka, należy niezwłocznie poinformować położną i/lub lekarza.

Inne objawy, które mogą wystąpić jeśli pacjentka stosuje Pramogen w późnym stadium ciąży, obejmuj ą trudności z zasypianiem lub karmieniem, drgawki, wahania ciepłoty ciała, wymioty, niski poziom glukozy we krwi, sztywność lub wiotkość mięśni, drażliwość, senność, drżenia, drżączkę lub drgawki. Jeśli u noworodka wystąpi jakikolwiek z tych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna o tym powiedzieć lekarzowi. Escytalopram w niewielkim stopniu przenika do mleka matki. Nie wolno karmić piersią w czasie przyjmowania leku Pramogen. Lekarz zadecyduje czy pacjentka powinna zaprzestać karmienia piersią czy zaprzestać leczenia lekiem Pramogen.

Wpływ na płodność

W badaniach na zwierzętach wykazano, że w przypadku stosowania cytalopramu, leku z tej grupy co escytalopram, następuje obniżenie jakości plemników. Teoretycznie może mieć to wpływ na płodność, natomiast do tej pory nie zaobserwowano takiego wpływu na płodność u ludzi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki nie stwierdzi jak wpływa na niego lek Pramogen.

Lek Pramogen zawiera laktozę.

Jeśli lekarz poinformował pacjenta o nietolerancji niektórych cukrów, przed przyj ęciem leku należy skontaktować się z lekarzem.

3.    Jak stosować lek Pramogen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy pamiętać, że może być konieczne przyjmowanie leku przez 2 tygodnie lub dłużej zanim pacjent odczuje poprawę.

Dorośli

Depresja- zalecana dawka leku Pramogen wynosi 10 mg na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę leku maksymalnie do 20 mg na dobę. Może upłynąć 2 do 4 tygodni zanim będzie odczuwalna poprawa. Leczenie należy kontynuować co najmniej przez 6 miesięcy po zaobserwowaniu poprawy.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Zwykle lekarz prowadzący zaleca mniejszą dawkę początkową leku niż opisane powyżej dawki, gdyż pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwi na działanie leku Pramogen.

Zwykle zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg, przyjmowana jako jedna dawka na dobę.

Lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzież (poniżej 18 lat)

Leku Pramogen nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. W celu uzyskania dalszych informacji patrz punkt 2. " Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pramogen".

Jeśli pacjent ma problemy z wątrobą lub nerkami, lekarz może przepisać niższą dawkę leku niż dawki wymienione powyżej.

Lek Pramogen może byś stosowany z posiłkami lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połykać popijaj ąc wodą. Nie należy żuć tabletek, ze względu na ich gorzki smak.

Tabletki należy przyjmować tak długo, jak to zaleci lekarz, nawet jeśli poprawa samopoczucia wystąpi na początku leczenia. Zaleca się kontynuowanie leczenia przez co najmniej 3 do 6 miesięcy po ustąpieniu objawów, aby nie nastąpił nawrót choroby.

Tabletki 10mg, 15 mg i 20 mg moża podzielić na dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pramogen

Jeśli pacjent przyjął większą niż przepisana dawkę leku Pramogen, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala.

Należy to zrobić, nawet jeśli pacjent nieodczuwa żadnych dolegliwości. Niektórymi z objawów przedawkowania mogą być zawroty głowy, drżenie, pobudzenie, drgawki, śpiączka, nudności i wymioty, zaburzenia rytmu serca (przyspieszona lub spowolniona częstotliwość bicia serca), obniżenie ciśnienia krwioraz zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Jadąc do lekarza lub szpitala.należy zabrać ze sobą opakowanie leku i pozostałe tabletki.

Pominięcie zastosowania leku Pramogen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent zapomni przyjąć lek Pramogen a przypomni sobie o tym przed pójściem spać, powinien natychmiast przyjąć pominiętą dawkę. Kolejną dawkę należy zażyć o zwykłej porze następnego dnia. Jeśli pacjent przypomni sobie o pominiętej dawce w nocy lub następnego dnia, należy opuścić pominiętą dawkę i kontynuować leczenie zgodnie z wcześniejszym schematem.

Przerwanie stosowania leku Pramogen

Nie należy przerywać stosowania leku Pramogen, dopóki nie zaleci tego lekarz. Kiedy pacjent kończy cały cykl terapeutyczny, zazwyczaj zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku Pramogen przez okres kilku tygodni.

Po przerwaniu stosowania leku Pramogen, zwłaszcza jeśli jest ono nagłe, pacjent może odczuwać objawy odstawienia. Objawy te są częste, gdy leczenie lekiem Pramogen jest przerywane. Ryzyko jest większe, gdy lek Pramogen był stosowany przez długi czas, w dużych dawkach lub gdy dawkę zbyt szybko zmniejszono. U większości pacjentów objawy są łagodne i ustępują samoistnie w ciągu dwóch tygodni. U niektórych pacjentów mogą być jednak bardziej nasilone lub utrzymywać się dłużej (2-3 miesiące lub dłużej). W przypadku wystąpienia ciężkich objawów odstawienia po przerwaniu stosowania leku Pramogen, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić powtórne rozpoczęcie przyjmowania leku i wolniejsze jego odstawianie.

Do objawów odstawienia zalicza się: zawroty głowy (niepewny chód lub zaburzenia równowagi), uczucie mrowienia i drętwienia, uczucie pieczenia oraz (rzadziej) wrażenie porażenia prądem elektrycznym, również w głowie, zaburzenia snu (wyraziste sny, koszmary senne, bezsenność), uczucie niepokoju, bóle głowy, mdłości (nudności), pocenie się (w tym poty nocne), niepokój psychoruchowy lub pobudzenie, drżenia, uczucie splątania i dezorientacji, chwiejność emocjonalną lub drażliwość, biegunkę (luźne stolce), zaburzenia widzenia, trzepotanie serca lub kołatanie serca (palpitacje).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane ustępują zazwyczaj po kilku tygodniach leczenia. Należy pamiętać, że wiele z obserwowanych działań może być objawami leczonej choroby i ustępować wraz z poprawą samopoczucia.

W razie wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych podczas leczenia, należy zgłosić się do lekarza:

Nieprawidłowe krwawienia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego.

W przypadku obrzęku skóry, języka, warg lub twarzy bądź trudności w oddychaniu lub przełykaniu (reakcja alergiczna) - należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub do najbliższego szpitala.

Objawy takie jak wysoka gorączka, pobudzenie, dezorientacja, drżenie oraz gwałtowne skurcze mięśni mogą być objawami rzadko występującego zaburzenia określanego jako zespół serotoninowy.

W razie wystąpienia takich objawów należy zgłosić się do lekarza.

W razie wystąpienia następujących objawów należy niezwłocznie udać się do lekarza lub szpitala:

•    trudności w oddawaniu moczu;

•    drgawek (napadów drgawkowych) - patrz także punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”;

• zażółcenia skóry i białkówek oczu - są to objawy zaburzeń czynności wątroby i (lub) zapalenia wątroby;

•    szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenie, które mogą być objawami zagrażającego życiu zaburzenia zwanego Torsade de Pointes

Odnotowywano również doniesienia o następujących działaniach niepożądanych:

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    ból głowy

•    nudności

Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 pacjentów):

•    utrata apetytu

•    zwiększenie się apetytu

•    zwiększenie masy ciała

•    niepokój, niepokój psychoruchowy

•    trudności w zasypianiu

■    uczucie senności

•    dziwne sny

•    uczucie mrowienia lub drętwienia dłoni i stóp

•    drgawki

•    zawroty głowy

•    ziewanie

•    zapalenie zatok z obrzękiem powodujące ból, wysoką temperaturę ciała, tkliwość (zapalenie zatok)

•    biegunka

■    zaparcia

•    wymioty

•    suchość w jamie ustnej

•    nasilone pocenie się

•    gorączka

•    bóle mięśni lub bóle stawów

•    uczucie zmęczenia

•    zaburzenia seksualne (opóźniony wytrysk, problemy z erekcją, spadek popędu płciowego, kobiety mogą doświadczyć trudności w osiągnięciu orgazmu)

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 100 pacjentów):

■    spadek wagi

•    uczucie splątania

•    uczucie pobudzenia

•    nerwowość

•    zgrzytanie zębami w czasie snu

•    napady lęku

•    zaburzenia smaku

•    zaburzenia snu

•    omdlenia

•    rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia

•    dzwonienie w uszach

•    szybkie bicie serca

•    krwawienie z nosa

•    krwawienie z przewodu pokarmowego w tym odbytu (obecność krwi w stolcach)

•    wypadanie włosów

•    wysypka pokrzywkopodobna lub pokrzywka

•    wysypka

•    świąd skóry

•    obfite miesiączki lub krwawienia pomiędzy miesiączkami

•    nadmiar płynu w organizmie

Rzadkie działania niepożądane (występujące u 1 do 1000 pacjentów):

•    uczucia agresywne wobec siebie samego

•    halucynacje

• wolniejsze bicie serca

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

• trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi co powoduje zwiększone ryzyko krwawień i siniaczenia)

•    podwyższony poziom hormonu (ADH) prowadzący do zatrzymania płynów lub wody w organizmie

•    sztywność mięśni

■    zmniejszenie stężenia sodu we krwi powodujące takie objawy jak osłabienie, uczucie splątania, ból

•    mania ( uczucie nadmiernego podekscytowania, powodujące dziwne zachowanie)

■    myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze- patrz także punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”

•    mimowolne ruchy mięśni

•    konwulsje

•    zawroty głowy podczas szybkiego przechodzenia do pozycji stojącej na skutek obniżenia ciśnienia krwi (niedociśnienia ortostatycznego)

■    nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi)

• bolesny, utrzymujący się przez dłuższy czas wzwód prącia

•    wytwarzanie mleka w piersiach mężczyzn

•    zwiększone ryzyko złamań kości obserwowano u pacjentów przyjmujących tego typu leki

•    nieprawidłowość rytmu serca (zwana wydłużeniem odstępu QT”, widoczna w EKG, zapisie elektrycznej aktywności serca).

Ponadto znane są działania niepożądane pojawiające się przy stosowaniu leków o podobnym mechanizmie działania jak escytalopram. Są to:

•    niepokój psychoruchowy, trudności z siedzeniem w jednym miejscu (akatyzja)

•    jadłowstręt

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Pramogen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pojemniku polipropylenowym, blistrze lub kartonie po: EXP.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 250C.

Butelki: szczelnie zamykać pojemnik

Blistry: przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku jeśli zauważy się widoczne oznaki zepsucia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pramogen

Substancją czynną leku jest escytalopram.

Jedna tabletka zawiera 5 mg, 10 mg, 15 mg lub 20 mg escytalopramu (w postaci szczawianu). Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa i stearynian magnezu.

Otoczka tabletki zawiera jednowodną laktozę, makrogol 4000, dwutlenek tytanu (E1710 i hypromelozę.

Jak wygląda lek Pramogen i co zawiera opakowanie

Lek Pramogen ma postać tabletek powlekanych.

5mg tabletki powlekane są białe, okrągłe z oznaczeniem „EC 5” po jednej stronie i „G” po drugiej stronie.

10 mg tabletki są białe, podłużne z linią podziałową i oznaczeniem „EC 10” po jednej stronie oraz „G” po drugiej stronie. Tabletki można dzielić na połowy.

15 mg tabletki są białe, podłużne z linią podziałową i oznaczeniem „EC 15” po jednej stronie oraz „G” po drugiej stronie. Tabletki można dzielić na połowy.

20 mg tabletki są białe, podłużne z linią podziałową i oznaczeniem „EC 20” po jednej stronie oraz „G” po drugiej stronie. Tabletki można dzielić na połowy.

Pramogen jest dostępny w pojemnikach zawierających 49, 100, 200, 250 i 500 tabletek powlekanych,w blistrach zawierających 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 90, 100, 180 i 200 tabletek powlekanych oraz w blistrach perforowanych zawierających 28x1 tabletek (tylko dawki 10 mg, 15 mg i 20 mg)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Generics [UK] Limited,

Station Close,

Potters Bar, Herts EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórca

McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories

35-36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road

Dublin 13

Irlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Escitalopram Arcana 5mg Filmtabletten, Escitalopram Arcana 10mg Filmtabletten, Escitalopram Arcana 15mg Filmtabletten, Escitalopram Arcana 20mg Filmtabletten.

Republika Czech: Escitalopram Mylan.

Dania: Escitalopram Mylan Finlandia: Escitalopram Mylan.

Grecja: ESCITALOPRAM/GENERICS Węgry: Escigen

Irlandia: Escitalpro 5mg tablets, Escitalpro 10mg tablets, Escitalpro 15mg tablets, Escitalpro 20 mg tablets

Norwegia: Escitalopram Mylan Polska: PramoGen Portugalia: Escitalopram Mylan Słowacja: Escitalopram Mylan 10mg

Słowenia: Escitalopram Mylan 5mg filmsko oblozene tablete, Escitalopram Mylan 10mg filmsko oblozene tablete,

Hiszpania: Escitalopram Mylan 5mg comprimidos recubiertos con pelicula, Escitalopram Mylan 10mg comprimidos recubiertos con pelicula, Escitalopram Mylan 15mg comprimidos recubiertos con pelicula, Escitalopram Mylan 20mg comprimidos recubiertos con pelicula

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2013

10/10

Pramogen

Charakterystyka Pramogen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pramogen, 5 mg, tabletki powlekane Pramogen, 10 mg, tabletki powlekane Pramogen, 15 mg, tabletki powlekane Pramogen, 20 mg, tabletki powlekane

(Escitalopram)

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Pramogen, 5 mg, tabletki powlekane: Każda tabletka zawiera 5 mg escytalopramu (w postaci szczawianu)

Pramogen, 10 mg, tabletki powlekane: Każda tabletka zawiera 10 mg escytalopramu (w postaci szczawianu)

Pramogen, 15 mg, tabletki powlekane: Każda tabletka zawiera 15 mg escytalopramu (w postaci szczawianu)

Pramogen, 20 mg, tabletki powlekane: Każda tabletka zawiera 20 mg escytalopramu (w postaci szczawianu)

(w dalszej części charakterystyki produktu leczniczego określane jako tabletki escytalopramu) Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Tabletka powlekana 5 mg zawiera 0,4 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej)

Tabletka powlekana 10 mg zawiera 0,7 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej)

Tabletka powlekana 15 mg zawiera 1,1 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej)

Tabletka powlekana 20 mg zawiera 1,5 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Pramogen, 5 mg, tabletki powlekane: okrągłe, białe tabletki powlekane z oznaczeniem „EC 5” po jednej stronie i „G” po drugiej stronie.

Pramogen, 10 mg, tabletki powlekane: podłużne, białe tabletki powlekane z linią podziału, z oznaczeniem „EC 10” po jednej stronie i „G” po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na dawki.

Pramogen, 15 mg, tabletki powlekane: podłużne, białe tabletki powlekane z linią podziału, z oznaczeniem „EC 15” po jednej stronie i „G” po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na dawki.

Pramogen, 20 mg, tabletki powlekane: podłużne, białe tabletki powlekane z linią podziału, z oznaczeniem „EC 20” po jednej stronie i „G” po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie dużych epizodów depresyjnych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Nie wykazano bezpieczeństwa stosowania dawek dobowych wynoszących powyżej 20 mg.

Duże epizody depresyjne

Zwykła dawka to 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta, dawkę można zwiększyć maksymalnie do 20 mg na dobę.

Działanie przeciwdepresyjne uzyskuje się zazwyczaj po 2-4 tygodniach stosowania preparatu. Po ustąpieniu objawów, leczenie należy kontynuować przez co najmniej 6 miesięcy aby uzyskać utrwalenie się odpowiedzi na leczenie.

Pacjenci w podeszłym wieku (>65 lat)

Dawka początkowa wynosi 5 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta, dawkę można zwiększyć do maksimum 10 mg na dobę (patrz punkt 5.2).

Nie badano skuteczności stosowania escytalopramu w fobii społecznej u osób w podeszłym wieku. Dzieci i młodzież

Escytalopram nie powinien być stosowany w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek nie jest konieczna modyfikacja dawki. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (CLcr poniżej 30 ml/min) (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

W pierwszych dwóch tygodniach leczenia zaleca się stosowanie początkowej dawki 5 mg na dobę u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta dawkę można zwiększyć do 10 mg na dobę. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby zaleca się zachowanie wyjątkowej ostrożności, również podczas dostosowywania dawki (patrz punkt 5.2).

Osoby wolno metabolizujące leki przy udziale izoenzymu CYP2C19

dla pacjentów, o których wiadomo, że wolno metabolizują leki z udziałem izoenzymu CYP2C19, zaleca się dawkę początkową 5 mg na dobę w pierwszych dwóch tygodniach leczenia. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta dawkę można zwiększyć do 10 mg na dobę (patrz punkt 5.2).

Reakcje odstawienne obserwowane po zakończeniu leczenia

Należy unikać nagłego odstawienia preparatu. Podczas kończenia leczenia preparatem Pramogen dawkę należy stopniowo zmniejszać przez okres przynajmniej 1-2 tygodni aby uniknąć wystąpienia objawów odstawiennych (patrz punkty 4.4 i 4.8). W przypadku wystąpienia objawów nietolerowanych przez pacjenta, będących następstwem zmniejszania dawki lub odstawienia preparatu, należy rozważyć wznowienie stosowania poprzednio przepisanej dawki. Następnie lekarz może kontynuować zmniejszanie dawki bardziej stopniowo.

Sposób podawania

Pramogen, tabletki podaje się w pojedynczej dawce dobowej i może być przyjmowany z jedzeniem lub bez.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na escytalopram lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Jednoczesne leczenie z nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) jest przeciwwskazane z uwagi na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, charakteryzującego się pobudzeniem, drżeniem, hipertermią itp. (patrz punkt 4.5).

Połączenie escytalopramu z odwracalnymi inhibitorami MAO-A (np. moklobemid) lub odwracalnym nieselektywnym inhibitorem MAO linezolidem jest przeciwwskazane z uwagi na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego (patrz punkt 4.5).

Escytalopram jest przeciwwskazany u pacjentów ze stwierdzonym wydłużeniem odstępu QT lub wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT.

Stosowanie escytalopramu jednocześnie z produktami leczniczymi mającymi wpływ na wydłużenie odstępu QT jest przeciwwskazane.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wymienione poniżej specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania odnoszą się do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Pramogen nie powinien być stosowany w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. W toku prób klinicznych zachowania samobójcze (próby samobójcze oraz myśli samobójcze) a także wrogość (szczególnie agresję, zachowania buntownicze i przejawy gniewu) obserwowano częściej u dzieci i młodzieży leczonych preparatami przeciwdepresyjnymi niż u grupy, której podawano placebo. Jeśli jednak zostanie podjęta decyzja o leczeniu, w oparciu o istniejącą potrzebę kliniczną, pacjent powinien być uważnie obserwowany pod kątem wystąpienia objawów samobójczych. Ponadto, brak jest długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i behawioralnego.

Lęk paradoksalny

U niektórych pacjentów z zaburzeniem lękowym z napadami lęku w początkowym okresie leczenia środkami przeciwdepresyjnymi może nastąpić nasilenie objawów lękowych. Ta paradoksalna reakcja zazwyczaj ustępuje w ciągu dwóch tygodni kontynuowanego leczenia. Zaleca się stosowanie małej dawki początkowej w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia stanów lękowych (patrz punkt 4.2).

Napady drgawkowe

Stosowanie escytalopramu należy przerwać, jeżeli u pacjenta wystąpią drgawki po raz pierwszy lub jeżeli nastąpi wzrost częstości występowania napadów drgawkowych (u pacjentów ze stwierdzoną wcześniej padaczką). U pacjentów z niestabilną padaczką należy unikać stosowania preparatów z grupy SSRI, a pacjenci z kontrolowaną padaczką powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą.

Mania

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatów z grupy SSRI u pacjentów z manią lub hipomanią w wywiadzie. Preparaty z grupy SSRI należy odstawić u każdego pacjenta, u którego wystąpi faza maniakalna.

Cukrzyca

U chorych na cukrzycę leczenie środkami z grupy SSRI może wpływać na kontrolowane uprzednio stężenie glukozy we krwi (hipoglikemia lub hiperglikemia). Może to wymagać zmiany dawkowania insuliny oraz (lub) doustnych preparatów o działaniu hipoglikemizującym.

Samobójstwo/ myśli samobójcze

Depresja wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania myśli samobójczych, samookaleczeń i samobójstwa (zdarzeń związanych z samobójstwem. Ryzyko takie utrzymuje się aż do momentu uzyskania istotnej remisji. W związku z tym, że pierwsze tygodnie leczenia a nawet dłuższy okres terapii może nie przynieść znaczącej poprawy, pacjenci muszą być starannie monitorowani aż do czasu uzyskania poprawy. Ogólne doświadczenie kliniczne wskazuje, że ryzyko samobójstwa może się zwiększyć w pierwszym okresie zdrowienia.

Inne zaburzenia psychiczne, w leczeniu których stosuje się escytalopram, również mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem zachowań związanych z samobójstwem. Poza tym zaburzenia te mogą współistnieć depresją endogenną. Dlatego w leczeniu chorych z innymi zaburzeniami psychiatrycznymi należy zachować taką samą ostrożność, jak w czasie leczenia chorych z depresją endogenną.

Wiadomo, że pacjenci ze zdarzeniami związanymi z samobójstwem w wywiadzie chorobowym oraz pacjenci wykazujący znacznie nasilone wyobrażenia samobójcze przed rozpoczęciem leczenia są bardziej zagrożeni myślami i próbami samobójczymi i powinni być dokładnie nadzorowani w trakcie leczenia.

Meta-analiza badań klinicznych z grupą kontrolną placebo leków przeciwdepresyjnych u dorosłych pacjentów z chorobami psychicznymi wykazały zwiększone ryzyko zachowań samobójczych przy stosowaniu leków przeciwdepresyjnych w porównaniu z placebo u pacjentów poniżej 25 roku życia. Leczenie farmakologiczne powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem pacjentów, zwłaszcza tych z grupy wysokiego ryzyka i szczególnie we wczesnym okresie leczenia oraz po zmianach dawek preparatu. Należy zwrócić szczególną uwagę pacjentów (oraz ich opiekunów) na konieczność monitorowania wszelkich objawów pogorszenia klinicznego, zachowań lub myśli samobójczych i niezwykłych zmian zachowania oraz natychmiastowy kontakt z lekarzem w razie wystąpienia takich objawów.

Akatyzja/ niepokój psychoruchowy

Stosowanie leków z grupy SSRI/SNRI (SNRI-Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) może wiązać się z rozwojem akatyzji, charakteryzującej się nieprzyjemnie odczuwalnym stanem niepokoju i potrzebą poruszania się, którym często towarzyszy niezdolność siedzenia lub stania bez ruchu. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia akatyzji istnieje w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia. U osób, u których pojawią się takie objawy, zwiększanie dawki może być szkodliwe.

Hiponatremia

Hiponatremia jest zapewne wywoływana przez zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (wazopresyny)-SIADH i na ogół ustępuje po odstawieniu preparatu. Należy zachować ostrożność u pacjentów z grup ryzyka, tzn. osób w podeszłym wieku, z marskością wątroby lub jednocześnie leczonych lekami, które powoduj ą hiponatremię.

Krwotoki

Podczas stosowania preparatów z grupy SSRI informowano o krwawieniu w obrębie skóry w postaci wybroczyn i plamicy. U pacjentów leczonych środkami z grupy SSRI należy zachować ostrożność, zwłaszcza wtedy, jeśli równocześnie stosuje się u nich doustne leki przeciwzakprzepowe, leki wpływające na czynność płytek krwi (np. atypowe leki przeciwpsychotyczne oraz pochodne fenotiazyny, większość trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne, tyklopidynę oraz dipyrydamol) oraz u pacjentów z rozpoznaną skazą krwotoczną.

Leczenie elektrowstrząsami

Doświadczenia kliniczne dotyczące równoczesnego stosowania leków z grupy SSRI i leczenia elektrowstrząsami są ograniczone, i dlatego zaleca się zachowanie ostrożności.

Zespół serotoninowy

Zaleca się zachowanie ostrożności stosując escytalopram w skojarzeniu z lekami o działaniu serotoninergicznym, takimi jak sumatryptan lub inne tryptany, tramadol i tryptofan. W rzadkich przypadkach informowano o wystąpieniu zespołu serotoninowego u pacjentów stosujących równocześnie leki z grupy SSRI oraz środki lecznicze o działaniu serotoninergicznym. Na wystąpienie tego zespołu wskazuje jednoczesne wystąpienie takich objawów, jak pobudzenie, drżenia mięśniowe, drgawki kloniczne mięśni i hipertermia. W razie wystąpienia takiego zespołu objawów, lek z grupy SSRI i lek o działaniu serotoninergicznym należy natychmiast odstawić oraz rozpocząć leczenie objawowe.

Dziurawiec zwyczajny

Stosowanie w skojarzeniu leków z grupy SSRI i preparatów ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) może doprowadzić do zwiększenia częstości występowania działań niepożądanych (patrz punkt 4.5).

Reakcje odstawienne obserwowane po zaprzestaniu leczenia

Objawy odstawienne po przerwaniu leczenia są częste, zwłaszcza jeśli odstawienie leku jest nagłe (patrz punkt 4.8). W badaniach klinicznych zdarzenia niepożądane obserwowane po odstawieniu leku wystąpiły u około 25% leczonych escytalopramem i 15% pacjentów przyjmujących placebo.

Ryzyko objawów odstawiennych może zależeć od wielu czynników, takich jak czas trawania leczenia i dawka oraz szybkość zmniejszania dawki. Najczęściej zgłaszanymi reakcjami są zawroty głowy, zaburzenia czuciowe ( w tym parestezje i wrażenie porażenia prądem elektrycznym), zaburzenia snu ( w tym bezsenność i wyraziste sny), pobudzenie lub niepokój, nudności oraz (lub) wymioty, drżenie, splątanie, pocenie się, bóle głowy, biegunka, kołatanie serca, chwiejność emocjonalna, drażliwość oraz zaburzenia widzenia. Na ogół objawy te mają łagodne i umiarkowane nasilenie, choć u niektórych pacjentów mogą być silnie wyrażone.

Zazwyczaj objawy występują w ciągu kilku pierwszych dni po odstawieniu preparatu, choć istnieją bardzo rzadkie doniesienia o takich objawach u pacjentów, którzy przypadkowo pominęli dawkę preparatu. Na ogół objawy te ustępują samoistnie, zazwyczaj w ciągu 2 tygodni, choć u niektórych osób mogą utzymywać się dłużej (2-3 miesięcy lub dłużej). W przypadku odstawienia preparatu zaleca się zatem stopniowe zmniejszanie dawki escytolopramu przez okres kilk tygodni lub miesięcy, w zależności od potrzeb pacjenta (patrz „Reakcje odstawienne obserwowane po odstawieniu leku”, punkt 4.2).

Choroba niedokrwienna serca

Ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (patrz punkt 5.3).

Wydłużenie odstępu QT

Stwierdzono, że escytalopram powoduje zależne od dawki wydłużenie odstępu QT. W okresie porejestracyjnym opisywano przypadki wydłużenia odstępu QT i komorowych zaburzeń rytmu serca, w tym torsade de pointes, szczególnie u kobiet, u osób z hipokalemią i u osób z istniejącym wcześniej wydłużeniem odstępu QT lub innymi chorobami serca (patrz punkty 4.3, 4.5, 4.8, 4.9 i 5.1).

Zaleca się ostrożność u pacjentów z istotną bradykardią; lub u osób po niedawno przebytym ostrym zawale mięśnia serca lub z niewyrównaną niewydolnością serca.

Zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokalemia i hipomagnezemia, zwiększają ryzyko złośliwych zaburzeń rytmu serca i przed rozpoczęciem leczenia escytalopramem powinny być skorygowane.

W przypadku leczenia pacjentów ze stabilną chorobą serca przed rozpoczęciem leczenia należy rozważyć kontrolę EKG.

Jeśli w czasie leczenia escytalopramem wystąpią objawy zaburzeń rytmu serca leczenie należy przerwać i wykonać badanie EKG.

Laktoza

Produkt zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub z niedoborem laktazy typu Lappa nie powinni stosować tego preparatu.

Jaskraz zamkniętym kątem przesączania

SSRI w tym escitalopram może mieć wpływ na wielkość źrenicy, w wyniku jej rozszerzenia Efekt rozszerzający źrenicę może zmniejszyć kąt oka, powodując zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego i jaskrę z zamkniętym kątem przesączania, szczególnie u pacjentów predysponowanych. Escitalopram powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania lub chorujących na jaskrę.

4. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakodynamiczne

Połączenia przeciwwskazane

Nieselektywne, nieodwracalne inhibitoryMAOI

U pacjentów leczonych środkiem z grupy SSRI w skojarzeniu z niesleketywnym, nieodwracalnym inhibitorem monoaminooksydazy (MAOI) oraz u pacjentów, którzy niedawno przerwali leczenie środkiem z grupy SSRI i rozpoczęli leczenie inhibitorem MAOI donoszono o wystąpieniu ciężkich reakcji (patrz punkt 4.3). W niektórych przypadkach u pacjentów wystąpił zespół serotoninowy (patrz punkt 4.8).

Przeciwskazane jest stosowanie escytalopramu w skojarzeniu z nieslelektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami MAOI. Stosowanie escytalopramu można rozpocząć 14 dni po zaprzestaniu stosowania nieodwracalnego inhibitora MAOI. Między odstawieniem escytalopramu a rozpoczęciem leczenia nieselektywnym inhibitorem MAO należy zachować co najmniej 7-dniową przerwę.

Odwracalny, selektywny inhibitor MAO-A (moklobemid)

Ze względu na zagrożenie wystąpieniem zespołu serotoninowego nie jest zalecane stosowanie escytalopramu w skojarzeniu z inhibitorem MAO-A (patrz punkt 4.3). Jeśli takie leczenie skojarzone jest konieczne, należy je rozpocząć podając minimalną zalecaną dawkę, a pacjent powinien pozostawać pod stałą kontrolą kliniczną.

Odwracalny, nieselektywny inhibitor MAO (linezolid)

Antybiotyk linezolid jest odwracalnym nieselektywnym inhibitorem MAO i nie powinno się go podawać pacjentom leczonym escytalopramem. Jeśli takie skojarzenie jest konieczne, należy podawać minimalną dawkę i wprowadzić ścisłą medyczną obserwację (patrz punkt 4.3).

Nieodwracalny,selektywny inhibitorMAO-B (selegilina)

Podczas stosowania escytalopramu w skojarzeniu z selegiliną (nieodwracalny inhibitor MAO-B), należy zachować ostrożność ze względu na zagrożenie wystąpieniem zespołu serotoninowego. Stosowanie selegiliny w dawkach do 10 mg na dobę w skojarzeniu z racemicznym cytalopramem było bezpieczne.

Nie prowadzono farmakokinetycznych i farmakodynamicznych badań escitalopramu stosowanego łącznie z innymi produktami leczniczymi mogącymi wydłużać odstęp QT. Nie można wykluczyć addycyjnego działania escitalopramu i takich produktów leczniczych. W związku z tym jednoczesne stosowanie escitalopramu i leków, które wydłużają odstęp QT, takich jak leki antyarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciw drobnoustrojom (np., sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna i.v., pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, szczególnie halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna), jest przeciwwskazane.

Leczenie skojarzone wymagające zachowania środków ostrożności

Leki o działaniu serotoninergicznym

Podawane w skojarzeniu z preparatami o działaniu seretoninergicznym (np. tramadol, sumatryptan oraz inne tryptany) może doprowadzić do zespołu serotoninowego.

Leki obniżające próg drgawkowy

Leki z grupy SSRI mogą obniżać próg drgawkowy. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania w skojarzeniu z innymi lekami, które mogą obniżać próg drgawkowy [np. lekami przeciwdrepresyjnymi (lekami trójpierścieniowymi, lekami z grupy SSRI), lekami neuroleptycznymi (pochodnymi fenotiazyny, pochodnymi trioksantenu i pochodnymi butyrofenonu), meflochiną, bupropionem i tramadolem).

Lit, tryptofan

Informowano o nasileniu działania w przypadkach stosowania leków z grupy SSRI w skojarzeniu z litem lub tryptofanem. Z tego względu należy zachować ostrożność podejmując skojarzone leczenie środkami z grupy SSRI oraz wymienionymi lekami.

Dziurawiec zwyczajny

Stosowanie w skojarzeniu leków z grupy SSRI i preparatów ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) może doprowadzić do zwiększenia częstości występowania działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Krwotoki

Stosowanie escytalopramu w skojarzeniu z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi może wpływać na ich działanie. W czasie wprowadzania leczenia escytalopramem lub jego odstawiania u pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi należy prowadzić dokładną kontrolę parametrów krzepnięcia krwi (patrz punkt 4.4).

Jednoczesne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może zwiększać skłonność krwawienia (patrz punkt 4.4).

Alkohol

Nie należy oczekiwać interakcji farmakodynamicznych lub farmakokinetycznych escytalopramu z alkoholem. Jednakże, podobnie jak w przypadku innych leków psychotropowych, równoczesne spożycie alkoholu nie jest zalecane.

Produkty lecznicze powodując hipokaliemię / hipomagnezemia

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania produktów leczniczych powodujących hipokaliemię/hipomagnezemię, gdyż mogą one zwiększać ryzyko złośliwych zaburzeń rytmu serca (patrz punkt 4.4).

Interakcje farmakokinetyczne

Wpływ innych leków na właściwości farmakokinetyczne escytalopramu

Metabolizm escytalopramu zachodzi głównie z udziałem izoenzymu CYP2C19. Izoenzymy CYP3A4 i CYP2D6 mogą również przyczyniać się do metabolizowania escytalopramu, choć w mniejszym stopniu. Wydaje się, że metabolizm głównego metabolitu S-DCT (demetylowanego escytalopramu) jest częściowo katalizowany przez CYP2D6.

Podawanie escytalopramu w skojarzeniu z 30 mg omeprazolu raz na dobę (inhibitor CYP2C9) spowodowało umiarkowane (o około 50%) zwiększenie stężenia escytalopramu w osoczu.

Podawanie escytalopramu w skojarzeniu z 400 mg cymetydyny dwa razy na dobę (umiarkowanie silny inhibitor enzymów) spowodowało umiarkowane (o około 70%) zwiększenie stężenia escytalopramu w osoczu. Doradzana jest ostrożność podczas podawania escytalopramu w skojarzeniu z cymetydyną. Może być konieczne dostosowanie dawki.

Należy tym samym zachować ostrożność podczas stosowania w skojarzeniu z inhibitorami CYP2C19 (np. omeprazolem, ezomeprazolem, fluwoksaminą, lanzoprazolem, tyklopidyną) lub cymetydyną. Konieczne może być zmniejszenie dawki escytalopramu na podstawie wyników monitorowania działań niepożądanych podczas leczenia skojarzonego.

Wpływ escytalopramu na właściwości farmakokinetyczne innych leków

Escytalopram jest inhibitorem izoenzymu CYP2D6. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas podawania escytalopramu w skojarzeniu z lekami, które są metabolizowane głównie z udziałem tego enzymu i mają mały wskaźnik terapeutyczny, np. flekainid, propafenon i metoprolol (stosowane w niewydolności serca) lub niektóre leki działające na OUN, metabolizowane głównie z udziałem CYP2D6, np. leki przeciwdepresyjne, takie jak dezypramina, klomipramina, nortryptylina lub leki przeciwpsychotyczne, takie jak rysperydon, tiorydazyna i haloperydol. Może być konieczne dostoswanie dawki.

Podawanie w skojarzeniu z dezypraminą lub metoprololem spowodowało w obydwu przypadkach dwukrotne zwiększenie stężenia w osoczu tych dwóch substratów CYP2D6.

Badania in vitro wykazały, że escytalopram może również wykazywać słabe działanie hamujące na izoenzym CYP2C19. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas podawania w skojarzeniu leków metabolizowanych z udziałem CYP2C19.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania escytalopramu w okresie ciąży są ograniczone. W badaniach nad toksycznym działaniem escytalopramu na rozrodczość, przeprowadzonych na szczurach, zaobserwowano działanie toksyczne na zarodek i płód, ale nie stwierdzono zwiększonej częstości wad wrodzonych (patrz punkt 5.3). Produktu Pramogen tabletki nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne oraz jedynie po dokładnym rozważeniu zagrożeń i korzyści.

Noworodki należy poddać obserwacji, jeśli matka kontynuuje stosowanie produktu Pramogen w późniejszych stadiach ciąży, zwłaszcza w trzecim trymestrze. W okresie ciąży należy unikać nagłego odstawiania preparatu.

Po stosowaniu przez matkę leku z grupy SSRI/SNRI w późniejszych stadiach ciąży, u noworodka wystąpić mogą następujące objawy: zaburzenia oddechowe, sinica, bezdech, napady drgawek, wahania ciepłoty ciała, trudności w karmieniu, wymioty, hipoglikemia, wzmożone napięcie mięśniowe, zmniejszone napięcie mięśniowe, hiperrefleksja, drżenia, drżączka, drażliwość, letarg, ciągły płacz, senność i trudności w zasypianiu. Objawy te mogą być wynikiem działania serotoninergicznego lub reakcji odstawiennych. W większości przypadków powikłania pojawiają się natychmiast lub wkrótce (< 24 h) po porodzie.

Dane epidemiologiczne sugerują, że stosowanie SSRI (leków z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny) w czasie ciąży, zwłaszcza w późniejszych miesiącach, może podwyższać ryzyko wystąpienia nadciśnienia płucnego u noworodków (PPHN). Obserwowane ryzyko dotyczyło średnio 5 przypadków na 1000 ciąż. W populacji ogólnej występuje 1 do 2 przypadków PPHN na 1000 ciąż.

Karmienie piersią

Przypuszcza się, że escytalopram wydziela się do mleka matki. Karmienie piersią nie jest zalecane w trakcie leczenia.

Płodność

Dane dotyczące zwierząt wskazują, że cytalopram może miec wpływ na jakość plemników (patrz punkt 5.3). Dane dotyczące ludzi w przypadku niektórych leków z grupy SSRI wykazały, że wpływ escytalopramu na jakość plemników jest odwracalny.

Nie zaobserwowano do tej pory wpływu na płodnośc u ludzi.

4.7    Wpłw na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Wykazano, że escytalopram nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych. jednakże. Pacjentów należy ostrzec o możliwym ryzyku wpływu leku na ich zdolność prowadzenia samochodu i obsługi urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane występują najczęściej w pierwszym lub drugim tygodniu leczenia, a ich nasilenie i częstość występowania na ogół ulegają zmniejszeniu waz z kontynuacją leczenia.

Tabelaryczne lista działań niepożądanych

Znane reakcje niepożądane na leki z grupy SSRI, zgłaszano również w przypadku stosowania escytalopramu w kontrolowanych placebo badaniach klinicznych lub jako zdarzenia spontaniczne po wprowadzeniu leku do obrotu, przedstawiono poniżej według klasyfikacji układów narządowych oraz częstości występowania.

Dane o częstości występowania pochodzą z badań klinicznych, nie skorygowano ich z uwzględnieniem stosowano placebo. Częstość występowania zdefiniowano jako: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1, 000 do <1/100), rzadko (> 1/10 000 do <1 / 1000), bardzo rzadko (<1/10, 000) lub częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Nie znana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Trombocytop

e-nia

Zaburzenia

układu

immunologi

Reakcja

anafilaktyczn

a

cznego

Zaburzenia

endokrynolo

giczne

Nieprawidło

we

wydzielanie

hormonu

antydiuretycz

nego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zmniejszenie

łaknienia,

zwiększenie

łaknienia,

zwiększenie

masy ciała

Zmniejszenie masy ciała

Hiponatre

mia,

anorexia2

Zaburzenia

psychiczne

Niepokój, niepokój psychoruchowy, nieprawidłowe marzenia senne, zmniejszenie popędu płciowego u kobiet i

mężczyzn, brak orgazmu u kobiet

Bruksizm,

pobudzenie,

nerwowość,

napady

panicznego

lęku, stany

splątania

Agresja, depersonaliza cja, omamy,

Mania, myśli samobójc ze i

zachowan

ia

samobójc

ze1-1

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból

głowy

Bezsenność, senność, zawroty głowy, parestezje, drżenie

Zaburzenia smaku, zaburzenia snu, omdlenie

Zespół

serotoninowy

Dyskinez

a,

zaburzeni

a

ruchowe,

drgawki,

niepokój

ruchowy/

akatyzja2

Zaburzenie

oka

Rozszerzenie

źrenic,

zaburzenia

widzenia

Zaburzenie ucha i błędnika

Szumy uszne

Zaburzenia

serca

Tachykardia

Bradykardia

Wydłużen ie odcinka QT w EKG, komorow e

zaburzeni a rytmu w tym typu

torsade de pointes

Zaburzenia

Hipotonia

naczyniowe

ortostatyc

zna

Zaburzenia układu oddechoweg o, klatki piersiowej i śródpiersia

Zapalenie zatok, ziewanie

Krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudno

ści

Biegunka, zaparcia, wymioty, suchość w jamie ustnej

Krwawienie z przewodu pokarmoweg o (obejmujące krwawienie z odbytnicy)

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

Zapalenie

wątroby, ,

nieprawid

łowe

wyniki

prób

czynności

wych

wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zwiększone pocenie się

Pokrzywka,

łysienie,

wysypka,

świąd

Siniaki,

obrzęki

naczynioruch

owe

Wybroczy

obrzęki

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów, bóle mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

U mężczyzn: zaburzenia ejakulacji, impotencja

U kobiet: krwotok miesiączkow y, krowtok maciczny

Mlekotok,

u

mężczyzn : priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Uczucie

zmęczenia,

gorączka

Obrzęk

^Zgłaszano przypadki myśli i zachowań samobójczych w czasie leczenia escytalopramem lub wkrótce po zaprzestaniu leczenia (patrz punkt 4.4)

2) Te zdarzenia są zgłaszane dla leków z grupy SSRI

Działanie związane z grupą leku

Badania epidemiologiczne, przeprowadzone głównie u pacjentów w wieku 50 lat i starszych wykazały zwiększone ryzyko złamań kości u pacjentów otrzymujących leki z grupy SSRI (selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny) i TCA (trójcykliczne antydepresanty). Mechanizm powstawania takiego ryzyka jest nieznany.

Reakcje odstawienne obserwowane po zaprzestaniu leczenia

Odstawienie leków z grupy SSRI/SNRI (zwłaszcza nagłe) często prowadzi do objawów odstawiennych. Najczęściej zgłaszanymi reakcjami są zawroty głowy, zaburzenia czuciowe (w tym parestezje i wrażenie porażenia prądem elektrycznym), zaburzenia snu ( w tym bezsenność i wyraziste sny), pobudzenie lub niepokój, nudności oraz (lub) wymioty, drżenia, splątanie, pocenie się, bóle głowy, biegunka, kołatanie serca, chwiejność emocjonalna, drażliwość oraz zaburzenia widzenia. Na ogół objawy te mają łagodne lub umiarkowane nasilenie i ustępują samoistnie, choć u niektórych pacjentów mogą być ciężkie oraz (lub) utrzymywać się dłużej. W przypadku, gdy stosowanie escytalopramu nie jest już dłużej wymagane, zaleca się stopniowe odstawianie preparatu przez zmniejszanie dawki (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Wydłużenie odcinka QT

Informowano o następujących reakcjach niepożądanych leków z grupy SSRI: niepokój psychoruchowy/akatyzacja (patrz punkt 4.4) oraz jadłowstręt.

Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki wydłużenia odstępu QT i komorowych zaburzeń rytmu serca, w tym torsade de pointes, szczególnie u kobiet, u osób z hipokalemią i u osób z istniejącym wcześniej wydłużeniem odstępu QT lub innymi chorobami serca (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 i 5.1).

4.9 Przedawkowanie

Toksyczność

Dane kliniczne na temat przedawkowania escytalopramu są ograniczone i w wielu przypadkach dotyczą jednoczesnego przedawkowania innych preparatów. W większości przypadków informowano o łagodnym nasileniu objawów lub niewystępowaniu objawów. Rzadko informowano o zgonach w wyniku przedawkowania samego escytalopramu. W większości przypadków dochodziło do przedawkowania przyjętych jednocześnie preparatów. Przyjęte dawki od 400 do 800 mg samego escytalopramu nie powodowąły wystąpienia ciężkich objawów.

Objawy

Do objawów obserwowanych w zgłaszanych przypadkach przedawkowania escytalopramu zalicza się głównie objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (od zawrotów główy, drżenia i pobudzenia po rzadkie przypadki zespołu seroninowego, drgawek i śpiączki), układu pokarmowego (nidności/wymioty) i układu sercowo-naczyniowego (niedociśnienie tętnicze, częstoskurcz, wydłużenie odstępu QT i niemiarowość rytmu serca) oraz zaburzenia gospodarki elektrolitowej i wodnej (hipokaliemia, hiponatremia).

Leczenie

Nie ma swoistego antidotum. Należy udrożnić drogi oddechowe i utrzymywać ich drożność oraz zapewnić dostateczną podaż tlenu i prawidłową czynność układu oddechowego. Należy rozważyć zastosowanie płukania żołądka oraz podanie węgla aktywowanego. Płukanie żołądka należy wykonać możliwie jak najszybciej po doustnym przyjęciu preparatu. Zaleca się monitorowanie czynności i objawów czynności życiowych oraz stosowanie ogólnego leczenia objawowego podtrzymującego czynności organizmu.

Kontrola EKG jest zalecana w przypadku przedawkowania, u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca/ bradyarytmią, u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki mogące wydłużać odstęp QT oraz u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu, np. z upośledzeniem czynności wątroby.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwdrepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny Kod ATC: N 06 AB 10.

Mechanizm działania

Escytalopram jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (5-HT) o dużym powinowactwie do pierwotnego miejsca wiązania. Wiąże się również z allosterycznym miejscem na transporterze serotoniny, ale powinowactwo jest 1000 razy mniejsze.

Escytalopram nie ma powinowactwa do wielu receptorów, w tym 5-HT1A, 5-HT2, DA D1 i D2, receptorów adrenergicznych a1, a2, P, histaminowych H1, muskarynowych cholinergicznych, benzodiazepinowych i opioidowych lub to powinowactwo jest niewielkie.

Hamowanie wychwytu zwrotnego 5-HT jest jedynym prawdopodobnym mechanizmem działania wyjaśniającym farmakologiczne i kliniczne działanie escytalopramu.

Działanie farmakodynamiczne

W podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo, obejmującym zdrowe osoby badaniu z oceną EKG stwierdzono, że zmiana wyjściowej wartości QTc (po korekcji metodą Fridercia) wyniosła 4,3 msek (90%przedział ufności [confidence interval; CI] 2,2, 6,4) przy dawce 10 mg na dobę i 10,7 msek (90% CI: 8,6, 12,8) przy ponadterapeutycznej dawce 30 mg na dobę (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 i 4.9).

Skuteczność kliniczna Duże epizody depresyjne

Escytalopram okazał się skuteczny w krótkoterminowym leczeniu dużych epizodów depresyjnych w trzech z czterech krótkoterminowych (8-tygodniowych) badań z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanych placebo. W długoterminowym badaniu dotyczącym profilaktyki nawrotów, 274 pacjentów, którzy odpowiedzieli na escytalopram w dawce 10 mg lub 20 mg na dobę, w ciągu poczatkowej 8-tygodniowej fazy otwartej, zostało zrandomizowanych do kontynuacji leczenia escytalopramem w tej samej dawce lub placebo, w czasie do 36 tygodni.

W tym badaniu u pacjentów, u których kontynuowanio podawanie escytalopramu, czas do nawrotu choroby w przeciągu następujących 36 tygodni był znacząco dłuższy, w stosunku do czasu u tych, którzy otrzymywali placebo.

Fobia społeczna

Escytalopram okazał się skuteczny zarówno w trzech krótkoterminowych (12-tygodniowych) badaniach oraz u osób odpowiadaj ących na leczenie w 6-miesięcznym badaniu dotyczącym zapobieganiu nawrotom fobii społecznej. W 24-tygodniowym badaniu, którego celem było ustalenie sposobu dawkowania, wykazano skuteczność escytalopramu w dawce 5 mg, 10 mg i 20 mg.

Zaburzenie lękowe uogólnione

Escytalopram w dawce 10 mg i 20 mg na dobę okazał się skutecznych w czterech z czterech badań z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanych placebo.

W wynikach zbiorczych uzyskanych z trzech badań o podobnym schemacie obejmującym 421 pacjentów leczonych escytalopramem i 419 pacjentów otrzymujących placebo - odpowiednio 47,5% i 28,9% pacjentów odpowiedziało na leczenie i 37,1% i 20,8% uzsykało remisję. Nieprzerwane działanie było obserwowane od 1 tygodnia.

Utrzymywanie się skuteczności escytalopramu w dawce 20 mg na dobę zostało dowiedzione 24 do 76 tygodniowym, randomizowanym badaniu, oceniającym utrzymywanie się skuteczności u 373 pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie podczas 12 tygodniowego leczenia (faza otwarta).

Zaburzenie obsesjno-kompulsyjne

W randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, pacjenci otrzymujący escytalopram w dawce 20 mg na dobę wyodrębnili się pod względem całkowitej punktacji w skali Y-BOCS od grupy otrzymującej placebo po 12 tygodniach. Po 24 tygodniach, pacjenci otrzymujący escytalopram w dawkach 10 i 20 mg na dobę wykazywali przewagę w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo.

Zapobieganie nawrotom wykazano dla escytalopramu w dawkach 10 i 20 mg na dobę u pacjentów, którzy wykazali pożąaną reakcję na escytalopram w trwającej 16 tygodni fazie otwartej i byli poddawani leczeniu w trwającej 24 tygodniowej randomizowanej, kontrolowanej placebo fazie próby podwójnie ślepej.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Escytalopram wchłania się nieomal całkowicie, niezależnie od spożycia pokarmu (średni czas do uzyskania maksymalnego stężenia wartość Tmax wynosi 4 godziny po podaniu dawki wielokrotnej). Należy się spodziewać, że bezwzględna biodostepność escytlopramu wyniesie około 80%, podobnie jak racemicznego cytalopramu.

Dystrybucja

Pozorna objętość dystrybucji (Vd,p/F) po podaniu doustnym wynosi około 12 do 26 1/kg mc. Escytalopram i jego główne metabolity wiążą się z białkami osocza w mniej niż 80%.

Metabolizm

Escytalopram jest metabolizowany w wątrobie do metabolitu demetylowanego oraz didemetylowanego. Obydwa metabolity są farmakologicznie czynne. Jest również możliwe, że azot ulega utlenieniu tworząc metabolit w postaci N-tlenku. Zarówno preparat macierzysty jak i metabolity są częściowo wydalane w postaci glukuronidów. Po wielokrotnym podaniu dawki średnie stężenia metabolit demetylowanego i didemetylowanego wynoszą zazwyczaj odpowiednio 28-31% i <5% stężenia escytalopramu. Biotransformacja escytalopramu do metabolitu demetylowanego zachodzi głównie z udziałem izoenzymu CYP2C19. Możliwy jest również pewien udział izoenzymów CYP3A4 oraz CYP2D6.

Eliminacja

Okres półtrwania wyznaczony w fazie eliminacji (t ^P) po wielokrotnym podaniu dawki wynosi około 30 godzin, a klirens osoczowy po podaniu doustnym (Cloral) wynosi około 0,6 l/min. Okres półtrwania głównych metabolitów jest znamiennie dłuższy. Zakłada się, że escytalopram i jego główne metabolity są eliminowane zarówno drogą wątrobową (metaboliczną) jak i nerkową, a zasadnicza część dawki wydalana jest w postaci metabolitów w moczu.

Farmakokinetyka ma charakter liniowy. Stan stacjonarny stężenia w osoczu osiągany jest po około tygodniu. Średnie stężenia w stanie stacjonarnym wynoszące 50 nmol/l (zakres od 20 do 125 nmol/l) osiągane są podczas podawania dawki dobowej wynoszącej 10 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Wydaje się, że eliminacja escytalopramu zachodzi wolniej u pacjentów w podeszłym wieku w porównaniu z młodszymi pacjentami. Wartość pola pod krzywą stężenie - czas (AUC) jest o około 50% większa u osób w podeszłym wieku w porównaniu z młodymi zdrowymi ochotnikami (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzenaimi czynności wątroby (kryterium A i B) według klasyfikacji Childa i Pugha) okres półtrwania escytalopramu był około dwa razy dłuższy, a ekspozycja około 60% większa niż u osób z prawidłową czynnością wątroby (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia czynności nerek

W przypadku podawania racemicznego cytalopramu u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (Clcr 10-53 ml/min) obserwowano dłuższy okres półtrwania oraz niewielkie zwiększenie ekspozycji. Nie badano stężeń w osoczu metabolitów, ale mogą być one zwiększone (patrz punkt 4.2).

Polimorfizm

Zaobserowwano, że u osób wolno metabolizujących leki przy udziale izoenzymu CYP2C19, stężenie escytalopramu w osoczu było dwa razy większe niż u osób o szybkim metabolizmie. U osób z wolniejszym metabolizmem leków przy udziale izoenzymu CYP2D6 nie zaobserwowano istotnej zmiany ekspozycji (patrz punkt 4.2).

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W przypadku escytalopramu nie wykonano pełnego zestawu konwencjonalnych badań przedklinicznych, ponieważ przeprowadzone na szczurach badania toksykologiczno-kinetyczne i toksykologiczne escytalopramu i cytalopramu wykazały podobny profil. Wszystkie informacje dotyczące cytalopramu można zatem odnieść do escytalopramu.

W porównawczych badaniach toksykologicznych na szczurach escytalopram i cytalopram powodowały toksyczne działanie na serce, w tym zastoinową niewydolność serca, po trwającym kilka tygodni podawaniu dawek wywołujących ogólne działanie toksyczne. Toksyczne działanie na serce wydaje się mieć raczej związek z maksymalnymi stężeniami w osoczu niż z ogólną ekspozycj ą (AUC). Maksymalne stężenia w osoczu, przy braku działań niepożądanych, były osiem razy większe od osiąganych podczas stosowania klinicznego, a wartość AUC dla escytalopramu była zaledwie 3 do 4 razy większa niż ekspozycja podczas stosowania klinicznego. W przypadku cytalopramu wartości AUC dla S-enancjomeru były 6 do 7 razy większe niż ekspozycja podczas stosowania klinicznego. Wyniki te są zapewne związane z silnym wpływem na aminy biogenne, tzn. wtórne do pierwotnego działania farmakologicznego, skutkuj ąc efektem hemodynamicznym (redukcja przepływu krwi w naczyniach wieńcowych) oraz niedokrwieniem. Jednakże dokładny mechanizm działania kardiotoksycznego nie jest jasny. Doświadczenia kliniczne w stosowaniu cytalopramu oraz doświadczenia uzyskane na podstawie badań klinicznych z escytalopramem nie wskazują, aby wyniki te korelowały z działaniem obserwowanym podczas stosowania klinicznego.

Po dłuższym podawaniu escytalopramu i cytalopramu u szczurów obserwowano zwiększenie zawartości fosfolipidów w niektórych tkankach, np. płucach, naj ądrzach i wątrobie. Zwiększenie zawartości fosfolipidów w najądrzach i wątrobie stwierdzono podczas ekspozycji na preparat podobnej jak u ludzi. Działanie to przemijało po zaprzestaniu podawania preparatu. Kumulację fosfolipidów (fosfolipidozę) u zwierząt obserwowano w związku z wieloma lekami o właściwościach amfifilnych kationów. Nie wiadomo, czy zjawisko to ma jakieś znaczenie u człowieka.

W badaniu toksycznego oddziaływania na rozwój u szczurów działanie embriotoksyczne (zmniejszenie masy ciała płodów i przemijające opóźnienie kostnienia) obserwowano w przypadku narażenia wyrażonego wartością AUC większego od narażania obserwowanego podczas zastosowania klinicznego. Nie stwierdzono zwiększonej częstości występowania wad rozwojowych. Badania w okresie około - i pourodzeniowym wykazały zmniejszenie przeżywalności w okresie laktacji, podczas narażenia wyrażonego wartością AUC większego od narażenia obserwowanego podczas zastosowania klinicznego.

Dane z badań na zwierzętach wykazały, że citalopram wywołuje zmniejszenie wskaźnika płodności i wskaźnika ciąży, zmniejszenie liczby implantacji i nieprawidłowe plemniki przy nadmiernej ekspozycji u ludzi. Brak danych dotyczących zwierząt w odniesieniu do stosowania escytalopramu u zwierząt.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, talk

kroskarmeoloza sodowa, magnezu stearynian

Otoczka tabletki: jednowodna laktoza, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E 171), hypromeloza

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 250C.

Blistry: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Polipropylenowy pojemnik na tabletki: Pojemnik szczelnie zamykać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczyste blistry aluminiowe z PVC/PVdC w tekturowym opakowaniu zewnętrznym zawierające 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 90, 100, 180, 200 tabletek

Przezroczyste perforowane blistry aluminiowe z PVC/PVdC w tekturowym opakowaniu zewnętrznym zawierające 28x1 tabletek (tylko dawki 10 mg, 15 mg i 20 mg)

Pojemniki polipropylenowe na tabletki: 49, 100, 200, 250, 500 tabletek Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Limited,

Station Close,

Potters Bar, Herts EN6 1TL Wielka Brytania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA (Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17598/ 17597/ 17596/ 17595

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 16.12.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Kwiecień 2013

17/17

Pramogen