+ iMeds.pl

Prazol neo 10 mgUlotka Prazol neo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Prazol neo, 10 mg, kapsułki

(Omeprazolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

-    Jeżeli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Prazol neo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Prazol neo

3.    Jak stosować lek Prazol neo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Prazol neo

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Prazol neo i w jaki celu się go stosuje

Lek Prazol neo zawiera 10 mg substancji czynnej zwanej omeprazol, która poprzez zahamowanie wydzielania kwaśnego soku żołądkowego zmniejsza drażniący wpływ kwaśnej treści żołądkowej na przełyk u pacjentów, u których występuje cofanie treści żołądkowej do przełyku.

Lek Prazol neo wskazany jest do stosowania u osób:

•    z objawami cofania treści żołądkowej do przełyku,

•    odczuwających dolegliwości pieczenia w przełyku (zgaga).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Prazol neo

Kiedy nie stosować leku Prazol neo

•    jeśli u pacjenta ma uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

• jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje atazanawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Prazol neo należy omówić to z farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Prazol neo

• jeśli leki stosowane w leczeniu zgagi przyjmowane są dłużej niż 4 tygodnie,

• jeśli u pacjenta w wieku powyżej 45 lat w ostatnim czasie zaobserwowano nowe dolegliwości,

•    jeśli u pacjenta wystąpiły: znaczna, niespodziewana utrata masy ciała, nawracające wymioty, zaburzenia połykania, wymioty z domieszką krwi, smoliste stolce wówczas u pacjenta zostanie wykonane badanie endoskopowe w celu wykluczenia nowotworowego charakteru choroby,

•    jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka lub zabiegi chirurgiczne w wywiadzie,

•    jeśli u pacjenta wystąpiło zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka lub inne choroby (np. niewydolność wątroby i nerek),

W przypadku planowania wykonania jakichkolwiek testów należy wcześniej poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Prazol neo, ponieważ może to mieć wpływ na ich wyniki.

Lek Prazol neo a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy przyjmować jednocześnie innych środków hamuj ących wydzielanie kwasu solnego w żołądku, takich jak np. ranitydyna, famotydyna.

Stosowanie leku Prazol neo należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli przyjmowany jest jeden z następuj ących leków:

•    warfaryna (lek przeciwzakrzepowy),

•    fenytoina (lek przeciwpadaczkowy),

•    diazepam (lek uspokajaj ący i nasenny),

•    leki przeciwgrzybicze i przeciwdrożdżakowe (np. ketokonazol),

•    takrolimus (lek stosowany podczas przeszczepu narządów oraz w leczeniu atopowego zapalenia skóry),

•    digoksyna (lek stosowany w leczeniu niewydolności serca),

•    cylostazol (lek stosowany w leczeniu objawów polegających na występowaniu bólów kończyn dolnych w czasie chodzenia),

•    metotreksat (lek stosowany w chorobach nowotworowych),

•    nifedypina (lek stosowany w zaburzeniach układu sercowo - naczyniowego),

•    ampicylina (antybiotyk),

•    disulfiram (lek stosowany w leczeniu alkoholizmu),

•    cyklosporyna (lek stosowany w zapobieganiu odrzucania przeszczepów),

•    sole żelaza (lek stosowany w leczeniu i zapobieganiu niedokrwistości na tle niedoboru żelaza),

•    witamina B12,

•    klarytromycyna (antybiotyk),

•    bizmut (lek o działaniu zoboj ętniaj ącym i ściągaj ącym),

•    klopidogrel (lek stosowany w zapobieganiu zakrzepom)

•    atazanawir (lek stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV).

Prazol neo z jedzeniem i piciem

Przyjmować rano przed jedzeniem, popijaj ąc wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak: zawroty głowy, nieostre widzenie, senność. Osoby, u których objawy takie występuj ą, nie powinny prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Prazol neo zawiera sacharozę.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3. Jak stosować lek Prazol neo

Ten lek należy przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Sposób podawania

Lek Prazol neo należy przyjmować rano przed jedzeniem, popijając wodą. Kapsułkę połykać w całości. Kapsułki nie należy żuć ani kruszyć przed połknięciem.

Dawkowanie

Dorośli (w wieku powyżej 18 lat)

Dawka początkowa wynosi 20 mg - jednorazowo 2 kapsułki leku Prazol neo raz na dobę. Jeśli objawy ustąpią należy zmniejszyć dawkę do 10 mg (1 kapsułka Prazol neo) raz na dobę.

U niektórych pacjentów dawka 10 mg może być wystarczająca i w związku z tym może być traktowana jako dawka początkowa. W przypadku nawrotu objawów zgagi można ponownie zwiększyć dawkę do 20 mg (jednorazowo 2 kapsułki Prazol neo) raz na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami połykania powinni otworzyć kapsułkę i jej zawartość wsypać do soku owocowego lub innego kwaśnego płynu, wymieszać i wypić.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby należy zmniejszyć dobową dawkę leku. Pacjenci z niewydolnością wątroby powinni zwrócić się do lekarza w celu ustalenia dawkowania.

Czas leczenia

Jeśli objawy nie ustąpią lub ulegną nasileniu po 14 dniach leczenia, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Prazol neo jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Prazol neo

Należy kontynuować przyjmowanie leku przestrzegając sposobu dawkowania leku Prazol neo.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Prazol neo

W razie przyjęcia dawki większej niż zalecana i wystąpienia niepokojących objawów (np. senności, zaburzeń widzenia, tachykardii, uderzeń gorąca), należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku pojawienia się niżej wymienionych obj awów, takich j ak:

•    Obrzęk naczynioruchowy (np. opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, które powodują zaburzenia oddychania),

•    Reakcja alergiczna (objawiająca się często wysypkami skórnymi, świądem i zaczerwienieniem skóry, pęcherzami na skórze i owrzodzeniami ust i (lub) oczu, niekiedy z towarzyszącą wysoką temperaturą),

•    Rumień wielopostaciowy - zespół Stevensa - Johnsona (pęcherze i ubytek naskórka z krwotocznymi strupami na błonach śluzowych jamy ustnej i nosa, spojówkach, narządach

płciowych, zespół Lyella (na skórze pojawiają się pęcherze, które po pęknięciu tworzą sączące się nadżerki).

Ogólnie lek jest dobrze tolerowany. Działania niepożądane, jeśli wystąpią, są łagodne i przemijające. Podczas przyjmowania leku obserwowano:

Często występujące działania niepożądane (u więcej niż 1 na 100 osób i u mniej niż 1 na 10 osób):

•    bóle i zawroty głowy,

•    biegunki,

•    zaparcia,

•    bóle w nadbrzuszu,

•    nudności, wymioty,

•    wzdęcia,

•    bóle pleców.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u więcej niż 1 na 1000 osób i u mniej niż 1 na 100 osób):

•    podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi (AspAT, AlAT, GGTP, fosfatazy alkalicznej),

•    senność, uczucie kłucia, palenia lub pieczenia dotyczące określonych okolic skóry

•    wysypka, zapalenie skóry, pokrzywka, świąd,

•    złe samopoczucie.

Rzadko występujące działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10000 osób i u mniej niż 1 na 1000 osób):

•    bóle w klatce piersiowej, częstoskurcz, rzadkoskurcz, kołatanie serca, obrzęki, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,

•    zakażenia układu oddechowego, kaszel,

•    skurcz oskrzeli, krwawienie z nosa, bóle gardła,

•    zapalenie wątroby, niekiedy z żółtaczką, zwiększenie stężenia bilirubiny, niewydolność wątroby, encefalopatia (uszkodzenie mózgu wywołujące wiele zaburzeń psychicznych i neurologicznych, często uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia intelektu i osobowości) u pacjentów z wcześniej występuj ącą ciężką chorobą wątroby,

•    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, kandydoza jamy ustnej (zakażenia grzybicze), uczucie suchości w jamie ustnej, zaburzenia smaku, brak łaknienia, odbarwienie stolca, zanik błony śluzowej j ęzyka, zapalenie trzustki,

• depresja, agresja, omamy, stan splątania, bezsenność, apatia, nerwowość, lęk,

• śródmiąższowe zapalenie nerek, zakażenia układu moczowego, częste oddawanie moczu, obecność białka, krwi, glukozy w moczu, bóle j ąder, zwiększenie stężenia kreatyniny

w surowicy,

•    ginekomastia (powiększenie gruczołu piersiowego u mężczyzny),

•    skurcze mięśni, bóle kończyn, bóle stawów, łysienie, nadwrażliwość na światło, wysypka pęcherzowa, zespół Stevensa - Johnsona (rumień wielopostaciowy), zespół Lyella (martwica toksyczno - rozpływna naskórka),

•    zmiany obrazu krwi (leukopenia, trombocytopenia, agranulocytoza, pancytopenia, niedokrwistość hemolityczna, leukocytoza),

• zmniejszenie stężenia cukru we krwi, zmniejszenie stężenia sodu we krwi, zwiększenie masy ciała,

•    gorączka, nadmierne pocenie się, zmęczenie, nieostre widzenie, reakcje alergiczne o różnym stopniu nasilenia (np. obrzęk naczynioruchowy).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Jeżeli przyjmowano Prazol neo przez okres dłuższy niż trzy miesiące, istnieje możliwość, zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu może objawiać się jako zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyspieszona akcja serca. W razie zaobserwowania któregoś z powyższych objawów, należy o tym niezwłocznie poinformować lekarza. Małe stężenie magnezu może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne przeprowadzanie badań krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu.

W wielu przypadkach nie udało się jednoznacznie stwierdzić związku pomiędzy występowaniem wymienionych wyżej objawów, a stosowaniem omeprazolu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Prazol neo

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze do 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Prazol neo

Substancją czynną leku jest 10 mg omeprazolu.

Pozostałe składniki leku to:

Zawartość wewnątrz kapsułki:

peletki cukrowe (sacharoza, skrobia kukurydziana), sól sodowa glikolanu skrobi, sodu laurylosiarczan, hypromeloza, talk, powidon (K-30), sodu fosforan dwunastowodny, sodu wodorotlenek, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer 1:1, trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E 171).

Skład kapsułki żelatynowej:

żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żółcień chinolinowa (E 104), żelaza tlenek czerwony (E 172), erytrozyna (E 127), tusz (szelak, glikol propylenowy, poliwinylopirolidon, sodu wodorotlenek, tytanu dwutlenek (E 171), alkohol etylowy bezwodny, alkohol izopropylowy, alkohol N-butylowy).

Jak wygląda lek Prazol neo i co zawiera opakowanie

Kapsułka leku Prazol neo składa się z pomarańczowego korpusu z nadrukiem „10” i czerwonego wieczka z nadrukiem „O”. Opakowanie zawiera 7 lub 14 kapsułek w pojemniku polietylenowym. Pojemnik, zamykany zakrętką polipropylenową z żelem suszącym, umieszczony jest w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 14 kapsułek w blistrach z folii Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku.

1 blister zawiera 7 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice tel.: 042 225 05 55-59

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Prazol neo

Charakterystyka Prazol neo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Prazol neo, 10 mg, kapsułki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 kapsułka zawiera 10 mg omeprazolu (Omeprazolum). Substancja pomocnicza: sacharoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki

Kapsułka leku Prazol neo składa się z pomarańczowego korpusu z nadrukiem "10" i czerwonego wieczka z nadrukiem "O".

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Prazol neo jest wskazany do stosowania u dorosłych.

-    objawy cofania treści żołądkowej do przełyku,

-    objawowy refluks żołądkowo-przełykowy (pieczenie w przełyku - zgaga).

4.2.    Dawkowanie i sposób stosowania Dorośli (w wieku powyżej 18 lat)

Zwykle stosuje się 20 mg leku Prazol neo (dawka początkowa). Jeśli objawy ustąpią należy dawkę zmniejszyć do 10 mg na dobę. U niektórych pacjentów dawka 10 mg może być wystarczająca i w związku z tym może być traktowana jako dawka początkowa. W przypadku nawrotu objawów zgagi ponownie można zwiększyć dawkę do 20 mg na dobę. Jeśli objawy nie ustępują po 2 tygodniach stosowania leku Prazol neo w dawce dobowej 20 mg zalecane jest wykonanie dalszych badań diagnostycznych.

U pacjentów z niewydolnością nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczne zmniejszenie dawek leku Prazol neo.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby biodostępność omeprazolu zwiększa się a okres półtrwania wydłuża, dlatego w tych przypadkach konieczna jest modyfikacja dawki leku, nie należy podawać dawki dobowej większej niż 20 mg.

Sposób podania

Zaleca się podawanie leku rano, przed śniadaniem popijaj ąc wodą.

Kapsułkę należy połykać w całości, nie należy jej żuć ani kruszyć przed połknięciem.

W przypadku zaburzeń połykania kapsułkę można otworzyć i jej zawartość wsypać do soku owocowego lub innego kwaśnego płynu, wymieszać i wypić.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na omeprazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie stosować jednocześnie z atazanawirem.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego, niezależnie od przyczyny - między innymi wynikające ze stosowania inhibitorów pompy protonowej, zwiększa ilość bakterii prawidłowo występujących w przewodzie pokarmowym. Stosowanie leków zmniejszających wydzielanie kwasu solnego powoduje niewielkie zwiększenie ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami, takimi jak

Salmonella czy Campylobacter.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów (tj. znaczna, niespodziewana utrata masy ciała, nawracające wymioty, zaburzenia połykania, wymioty z domieszką krwi, smoliste stolce, choroby wrzodowej żołądka lub zabiegów chirurgicznych w wywiadzie, żółtaczki lub innych chorób, np. niewydolności wątroby i nerek) należy wykluczyć możliwość nowotworowego charakteru choroby, ponieważ leczenie omeprazolem może złagodzić objawy i opóźnić rozpoznanie.

Omeprazol może powodować zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej i alkalicznej fosfatazy. Należy prowadzić badania kontrolne aktywności enzymów wątrobowych podczas podawania omeprazolu, zwłaszcza u pacjentów z chorobami wątroby.

Pacjenci w wieku powyżej 45 lat, u których w ostatnim czasie wystąpiły nowe dolegliwości powinni niezwłocznie poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Hipomagnezemia

U pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej (ang. proton pump inhibitors, PPI), jak omeprazol, przez co najmniej trzy miesiące oraz u większości pacjentów przyjmujących PPI przez rok, odnotowano przypadki wstępowania ciężkiej hipomagnezemii. Mogą występować ciężkie objawy hipomagnezemii, takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, zawroty głowy oraz arytmie komorowe, jednakże mogą one rozpocząć się niepostrzeżenie i pozostać niezauważone. U pacjentów najbardziej dotkniętych chorobą, hipomagnezemia zmniejszyła się po uzupełnieniu niedoborów magnezu i odstawieniu inhibitorów pompy protonowej.

U pacjentów, u których przypuszcza się, że leczenie będzie długotrwałe lub przyjmujących inhibitory pompy protonowej łącznie z digoksyną lub innymi lekami mogącymi wywołać hipomagnezemię (np. diuretyki), należy rozważyć pomiar stężenia magnezu we krwi przed rozpoczęciem leczenia inhibitorami pompy protonowej oraz okresowe pomiary w trakcie leczenia.

Ten produkt leczniczy zawiera sacharozę.

Leku Prazol neo nie należy stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji.

Ze względu na to, że omeprazol jest metabolizowany w wątrobie głównie w procesie utleniania przez układ enzymatyczny cytochromu P-450, może wydłużać eliminację z organizmu takich leków, jak: diazepam, warfaryna i fenytoina.

Jednoczesne podanie zdrowym ochotnikom omeprazolu (w dawce 40 mg raz na dobę) z atazanawirem 300 mg/rytonawirem 100 mg powodowało znaczne zmniejszenie ekspozycji na atazanawir (około 75% zmniejszenie AUC, Cmax i Cmin). Zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg nie wyrównywało wpływu omeprazolu na ekspozycję atazanawiru. Dlatego inhibitory pompy protonowej, w tym omeprazol, nie powinny być stosowane z atazanawirem. Chociaż nie przeprowadzono badań, istnieje możliwość, że inne dawki dobowe omeprazolu mogą powodować podobne działania, dlatego jednoczesne stosowanie atazanawiru z omeprazolem w jakiejkolwiek dawce jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

U pacjentów leczonych warfaryną lub fenytoiną zaleca się kontrolowanie stężenia tych leków w osoczu.

Interakcje występują również z cyklosporyną i disulfiramem.

Omeprazol podwyższa pH soku żołądkowego, dlatego też może zmniejszać biodostępność leków, których wchłanianie zależy od kwaśności soku żołądkowego, jak: ketokonazol, ampicylina, sole żelaza.

Brak dowodów na występowanie interakcji omeprazolu z teofiliną, kofeiną, propranololem, metoprololem, chinidyną, lidokainą, estradiolem oraz środkami zobojętniającymi sok żołądkowy.

Nie stwierdzono również interakcji z piroksykamem, diklofenakiem, naproksenem i amoksycyliną.

Stosowanie omeprazolu w skojarzeniu z digoksyną może prowadzić do zwiększenia jej dostępności biologicznej w wyniku podwyższenia pH soku żołądkowego.

Omeprazol zwiększa wchłanianie nifedypiny i bizmutu. Zwiększa także stężenie metotreksatu, prawdopodobnie wskutek zahamowania jego nerkowego wydalania.

Zmniejsza wchłanianie związanej z białkiem witaminy B12.

Klarytromycyna zwiększa stężenie omeprazolu w osoczu, prawdopodobnie przez hamowanie CYP3A4.

Jednoczesne stosowanie omeprazolu i takrolimusu może spowodować zwiększenie stężenie takrolimusu w surowicy.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania omeprazolu z klopidogrelem oraz cylostazolem.

Alkohol oraz pokarm nie wpływaj ą na wchłanianie omeprazolu.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak kontrolowanych badań klinicznych dotyczących stosowania omeprazolu u kobiet w ciąży. Sporadycznie opisywano przypadki występowania wad wrodzonych u dzieci urodzonych przez matki otrzymujące omeprazol w okresie ciąży.

Omeprazol może być stosowany w czasie ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Stosowanie leku Prazol neo w okresie karmienia piersią

Należy rozważyć, czy zastosować lek u kobiety karmiącej piersią uwzględniaj ąc korzyść dla matki i ewentualne ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u karmionych niemowląt.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Należy uprzedzić pacjenta o niebezpieczeństwie związanym z prowadzeniem pojazdów mechanicznych i obsługą maszyn, ponieważ omeprazol w początkowym okresie leczenia może powodować działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego (bóle i zawroty głowy, nieostre widzenie).

4.8.    Działania niepożądane

Lek Prazol neo jest na ogół dobrze tolerowany, a działania niepożądane są zwykle łagodne i przemijające. W wielu przypadkach nie udało się jednoznacznie stwierdzić związku pomiędzy występowaniem opisanych objawów, a stosowaniem omeprazolu.

Częstość występowania:

Bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Podczas stosowania omeprazolu obserwowano następuj ące działania niepożądane:

1.    Zaburzenia serca i naczyń

Rzadko: bóle w klatce piersiowej, tachykardia, bradykardia, kołatanie serca, obrzęki, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

2.    Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko: zakażenia układu oddechowego, kaszel, skurcz oskrzeli, krwawienie z nosa, bóle gardła.

3.    Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych w surowicy krwi (AspAT, AlAT, GGTP, fosfatazy alkalicznej).

Rzadko: zapalenie wątroby, niekiedy z żółtaczką, zwiększenie stężenia bilirubiny, niewydolność wątroby, encefalopatia wątrobowa (pojedyncze przypadki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie).

4.    Zaburzenia żołądka i jelit

Często: biegunka, bóle w nadbrzuszu, nudności, wymioty, zaparcie, wzdęcia.

Rzadko: zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, kandydoza jamy ustnej, uczucie suchości w jamie ustnej, zaburzenia smaku, brak łaknienia, zespół nadwrażliwego jelita, odbarwienie stolca, zanik błony śluzowej języka, zapalenie trzustki.

5.    Zaburzenia układu nerwowego i Często: bóle i zawroty głowy.

Niezbyt często: senność, parestezje.

6.    Zaburzenia psychiczne

Rzadko: depresja, agresja, omamy, stan splątania, bezsenność, apatia, nerwowość, lęk.

7.    Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek, zakażenia układu moczowego, częste oddawanie moczu, proteinuria, hematuria, glikozuria, bóle j ąder, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy.

8.    Zaburzenia endokrynologiczne Rzadko: ginekomastia.

9.    Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: bóle pleców.

Rzadko: skurcze mięśni, bóle kończyn, bóle stawów.

10.    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypka, zapalenie skóry, pokrzywka, świąd.

Rzadko: łysienie, nadwrażliwość na światło, wysypka pęcherzowa, zespół Stevensa-Johnsona (rumień wielopostaciowy), zespół Lyella (martwica toksyczno-rozpływna naskórka).

11.    Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: leukopenia, trombocytopenia, agranulocytoza, pancytopenia, niedokrwistość hemolityczna, leukocytoza.

12.    Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko: hipoglikemia, hiponatremia, zwiększenie masy ciała.

Częstość - nieznana: hipomagnezemia. [Patrz Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania (4.4)].

13.    Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje alergiczne (wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy).

14.    Zaburzenia oka Rzadko: nieostre widzenie.

15.    Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często: złe samopoczucie.

Rzadko: gorączka, nadmierne pocenie się, zmęczenie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania omeprazolu u ludzi.

Pojedyncze dawki doustne do 400 mg na dobę nie powodowały ciężkich objawów przedawkowania, wymagaj ących leczenia.

Nie ma specyficznej odtrutki w przypadku zatrucia omeprazolem.

W przypadkach zażycia leku w dawkach od 16 do 45 razy większych od zwykle zalecanych u ludzi, wystąpiły następujące objawy przedawkowania: splątanie, senność, zaburzenia widzenia, tachykardia, pocenie się, uderzenia gorąca, bóle głowy, suchość w jamie ustnej.

Ze względu na duży stopień wiązania omeprazolu z białkami osocza, nie można go usunąć z krwi za pomocą dializy.

W przypadku przedawkowania leku stosuje się leczenie objawowe i podtrzymujące czynności życiowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory pompy protonowej Kod ATC: A 02 BC 01

Omeprazol należy do grupy swoistych inhibitorów H+, K+ ATP-azy (pompy protonowej) w komórkach okładzinowych żołądka.

Hamuje wydzielanie kwasu solnego w komórkach okładzinowych żołądka, zarówno podstawowe, jak i po stymulacji, w tym również przez bodźce fizjologiczne (drażnienie nerwu błędnego, pokarm, rozciągnięcie żołądka).

Omeprazol wiąże się z podjednostką enzymu - H+, K+ ATP-azy na powierzchni wydzielniczej komórek okładzinowych żołądka. W niskim pH kanalików komórek okładzinowych żołądka, omeprazol tworzy wiązanie kowalencyjne w centrum aktywnym enzymu, hamuj ąc długotrwale wydzielanie kwasu solnego w końcowej fazie procesu wytwarzania.

Dzięki przedłużonemu wiązaniu omeprazolu z H+, K+ ATP-azą, hamujące wydzielanie kwasu solnego działanie leku utrzymuje się dłużej niż wynikałoby to z krótkiego okresu biologicznego półtrwania, wynoszącego mniej niż 1 h.

Po doustnym podaniu omeprazolu, początek działania antysekrecyjnego występuje po 1 h, a działanie maksymalne po 2 h. Po 24 godzinach od podania leku następuje zahamowanie czynności wydzielniczej komórek okładzinowych w 50% i efekt ten utrzymuje się do 72 h.

Działanie omeprazolu hamuj ące wydzielanie kwasu solnego nasila się stopniowo w miarę podawania kolejnych dawek leku, stan stacjonarny ustala się po 4 dniach.

Po odstawieniu leku aktywność wydzielnicza komórek okładzinowych żołądka powraca do normy w ciągu 3-5 dni.

W badaniu obejmującym grupę ponad 200 pacjentów, omeprazol stosowany raz na dobę w zwykle zalecanych dawkach terapeutycznych, powodował wzrost stężenia gastryny w surowicy w ciągu pierwszych 1-2 tygodni leczenia.

Nie wykazano zależnego od dawki wpływu omeprazolu na podstawowe oraz stymulowane wydzielanie pepsyny w żołądku.

Omeprazol nie wykazywał również działania na receptory cholinergiczne i histaminowe.

Podczas stosowania przez 2-4 tygodnie w dawkach 30 - 40 mg na dobę, omeprazol nie wpływał na czynność tarczycy, metabolizm węglowodanów oraz stężenie w surowicy takich hormonów, jak: parathormon, kortyzol, estradiol, testosteron, prolaktyna, cholecystokinina i sekretyna.

Omeprazol wykazuje działanie bakteriobójcze na Helicobacter pylori, jednakże w leczeniu zakażeń wywołanych tym drobnoustrojem stosowany jest w skojarzeniu z amoksycyliną, klarytromycyną i metronidazolem.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Omeprazol wchłania się szybko z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym, osiągając maksymalne stężenie w surowicy w ciągu 0,5-3,5 h.

Po podaniu omeprazolu w dawce 40 mg na dobę jego stężenie maksymalne w surowicy jest proporcjonalne do dawki, natomiast po podaniu omeprazolu w dawce dobowej wyższej niż 40 mg, stężenie to rośnie nieproporcjonalnie z powodu efektu wysycenia pierwszego przejścia.

Dostępność biologiczna omeprazolu po podaniu doustnym wynosi 30 - 40% (w porównaniu z podaniem dożylnym) w zakresie dawek 20-40 mg.

Okres półtrwania leku w osoczu wynosi 0,5-1 h, a całkowity klirens osoczowy 500-600 ml/min.

Po podaniu omeprazolu w dawce dobowej 30 mg, najwyższe maksymalne stężenie w osoczu wystąpiło w ciągu 1,5 h i wynosiło 558 pg/l.

Objętość dystrybucji omeprazolu jest mała i wynosi 0,3-0,4 l/kg.

Omeprazol wiąże się z białkami osocza w 95%.

Omeprazol jest całkowicie metabolizowany w wątrobie, a jednym z głównych metabolitów jest 5-hydroksyomeprazol. Pozostałe metabolity to pochodne sulfonowe i tioeterowe omeprazolu. Omeprazol wydala się głównie z moczem, a tylko niewielka jego ilość wydalana jest z kałem.

Mniej niż 0,1% dawki omeprazolu wydala się z moczem w postaci niezmienionej, około 60% wydalane jest w postaci metabolitów - głównie 5-hydroksyomeprazolu, w ciągu 6 godzin po podaniu leku. W czasie 4 dni podawania omeprazolu, jego stężenie w osoczu osiąga stan stacjonarny.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością wątroby mniejsza ilość leku ulega się efektowi pierwszego przej ścia przez wątrobę, czego wynikiem jest wzrost biodostępności leku do prawie 100% w porównaniu z podaniem dożylnym oraz wydłużenie okresu półtrwania do prawie 3 godzin.

Biodostępność leku jest również wyższa u osób w podeszłym wieku, u których zmniejszona jest szybkość eliminacji omeprazolu z organizmu.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Omeprazol nie wykazywał działania mutagennego w badaniach in vivo oraz w testach in vitro na komórkach bakterii i ssaków.

U myszy otrzymujących omeprazol w dawkach od 625 do 6250-krotnie wyższych od dawek stosowanych u ludzi nie uzyskano jednoznacznego wyniku w teście mikroj ąderkowym oraz w teście aberacji chromosomalnej. W innym badaniu, w którym myszy otrzymywały lek w dawce 2000-krotnie wyższej od dawek stosowanych u ludzi, uzyskano negatywny wynik w teście mikroj ąderkowym.

Działanie karcynogenne

W dwóch 24 miesięcznych badaniach karcynogenności u szczurów omeprazol podawano zwierzętom obu płci w dawkach od 4 do 352-krotnie wyższych od dawek stosowanych u ludzi. Stwierdzano występowanie rakowiaków wywodzących się z komórek enterochromafinopodobnych (ECL), przy czym efekt ten zależał od dawki omeprazolu.

Powyższe zmiany o charakterze nowotworowym występowały częściej u samic.

Ponadto stwierdzano przerost komórek ECL zarówno u samców jak i u samic.

U samic otrzymujących przez okres roku omeprazol w dawce 35-krotnie wyższej niż dawki stosowane u ludzi, a następnie nie otrzymujących omeprazolu przez kolejny rok, nie stwierdzono występowania rakowiaków w ciągu pierwszego roku leczenia. U 94% zwierząt obserwowano natomiast przerost komórek ECL pod koniec roku podawania omeprazolu.

W długotrwałych, trwających 78 tygodni, badaniach na myszach nie wykazano większej częstości występowania nowotworów, jednakże wyniki tych badań nie są wiążące.

6. DANE FARMACEUTUCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Peletki cukrowe (sacharoza, skrobia kukurydziana),

sól sodowa glikolanu skrobi,

sodu laurylosiarczan,

hypromeloza,

talk,

powidon (K-30),

sodu fosforan dwunastowodny,

sodu wodorotlenek,

kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer 1:1, trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E 171).

Skład kapsułki żelatynowej:

Żelatyna,

tytanu dwutlenek (E 171),

żółcień chinolinowa (E 104), żelaza tlenek czerwony (E 172), erytrozyna (E 127),

Tusz:

Szelak,

glikol propylenowy, poliwinylopirolidon, sodu wodorotlenek, tytanu dwutlenek (E 171), alkohol etylowy bezwodny, alkohol izopropylowy, alkohol N-butylowy.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze do 30°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik polietylenowy z zakrętką polipropylenową z żelem suszącym w tekturowym pudełku.

1 pojemnik zawiera 7 lub 14 kapsułek.

Blistry z folii Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku.

1 blister zawiera 7 kapsułek.

Opakowanie zawiera 2 blistry.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9327

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 kwiecień 2002 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 31 grudzień 2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Prazol neo