Imeds.pl

Prazolacid 20 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Prazolacid

20 mg, tabletki dojelitowe

Pantoprazolum

(w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Prazolacid ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2 tygodniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Nie należy przyjmować leku Prazolacid przez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Prazolacid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Prazolacid

3.    Jak stosować lek Prazolacid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Prazolacid

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PRAZOLACID I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Prazolacid należy do grupy leków zwanych inhibitorami pompy protonowej. Substancją czynną leku jest pantoprazol, który blokuje “pompę” wytwarzającą kwas żołądkowy. W ten sposób lek zmniejsza ilość kwasu w żołądku.

Prazolacid stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (takich jak zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.

Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, co może prowadzić do wystąpienia stanu zapalnego przełyku i wywoływać ból. Mogą pojawić się też takie objawy, jak: bolesne pieczenie w klatce piersiowej sięgające aż do gardła (zgaga), kwaśny smak w ustach (kwaśne odbijanie).

Prazolacid może usunąć dolegliwości związane z chorobą refluksową już po pierwszym dniu stosowania, nie jest jednak lekiem przeznaczonym do natychmiastowego usuwania objawów. W celu uzyskania pełnego ustąpienia objawów, konieczne może być przyjmowanie tabletek przez 2 do 3 kolejnych dni.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PRAZOLACID

Kiedy nie stosować leku Prazolacid

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Prazolacid (Patrz punkt 6 „Inne informacje”).

•    Jeśli pacjent stosuje lek zawierający atazanawir (w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

•    Jeśli pacjent stosuje inne leki zmniejszające ilość kwasu produkowanego w żołądku, takie jak inne inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol lub rabeprazol) lub antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna). Patrz „Stosowanie innych leków”.

•    Jeśli pacjent nie ukończył 18 lat.

•    W przypadku ciąży lub karmienia piersią.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek z podanych objawów lekarz może zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Prazolacid

Ważne jest, aby przed zastosowaniem leku Prazolacid pacjent skontaktował się z lekarzem, jeśli dotyczy go którakolwiek z poniższych sytuacji. Lekarz może rozważyć alternatywne sposoby leczenia lub wykonanie dodatkowych badań, jeśli pacjent:

•    jest leczony z powodu zgagi lub niestrawności nieprzerwanie przez 4 lub więcej tygodni;

•    ma ponad 55 lat i codziennie stosuje leki na niestrawność wydawane bez recepty i (lub) zauważył nowe niepokojące objawy lub zmienił się charakter dotychczasowych objawów;

•    przebył chorobę wrzodową żołądka lub przeszedł operację żołądka;

•    ma problemy z wątrobą lub żółtaczkę (zażółcenie skóry i oczu);

•    jest pod stałą opieką lekarza z powodu innych ciężkich dolegliwości lub chorób;

•    będzie miał wykonane badanie krwi, badanie endoskopowe lub test urazowy.

Należy natychmiast poinformować lekarza przed lub po zastosowaniu tego leku, jeśli pacjent zauważy pojawienie się następujących objawów, mogących być oznaką innych, poważnych chorób:

•    niezamierzona utrata masy ciała (nie związana z dietą lub ćwiczeniami);

•    wymioty, szczególnie nawracające;

•    wymioty z krwią, które mogą wyglądać jak ciemne fusy po kawie;

•    krew w kale, kał czarny lub smolisty;

•    problemy z połykaniem lub ból w trakcie przełykania;

•    bladość i osłabienie (niedokrwistość);

•    ból w klatce piersiowej;

•    ból brzucha;

•    ciężkie i (lub) uporczywe biegunki. Stosowanie pantoprazolu wiąże się z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunki zakaźnej.

Jeżeli od pewnego czasu u pacjenta występuje nawracająca zgaga lub objawy niestrawności, powinien pozostawać pod regularną kontrolą lekarza.

Jeśli pacjent ma mieć wykonane badanie krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.

Możliwe jest, że pacjent stwierdzi złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania pantoprazolu w postaci tabletek. Nie jest to jednak lek przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów. Nie należy go stosować zapobiegawczo.

Stosowanie innyich leków

Lek Prazolacid może wpływać hamująco na skuteczność działania innych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności należy poinformować lekarza o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków:

•    atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV). Nie należy stosować pantoprazolu jednocześnie z atazanawirem.

•    leki zmniejszające ilość kwasu produkowanego w żołądku, takie jak inne inhibitory pompy protonowej (np. omeprazol, lanzoprazol, rabeprazol) lub antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna). Nie należy stosować pantoprazolu jednocześnie z jakimkolwiek z tych leków.

•    ketokonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych);

•    warfaryna i fenprokumon (wpływają na gęstość krwi i zapobiegają zakrzepom). Może być konieczne dodatkowe badanie krwi.

Prazolacid można stosować w razie konieczności z lekami zobojętniającymi (np. magaldrat, kwas alginowy, sodu wodorowęglan, glinu wodorotlenek, magnezu węglan lub ich połączenia).

Stosowanie leku Prazolacid z jedzeniem i piciem

Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, połykać w całości, popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Prazolacid u kobiet w ciąży oraz w przypadku kobiet, u których nie można wykluczyć ciąży

Nie należy stosować leku Prazolacid u kobiet karmiących piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Prazolacid

Lek zawiera 2,93 mg sodu w tabletce. Należy uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PRAZOLACID

Prazolacid należy zawsze stosować zgodnie z informacjami zawartymi w tej ulotce. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjmować 1 tabletkę (20 mg) leku Prazolacid na dobę. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Tabletki przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać w całości, obficie popijając wodą. Tabletek nie należy ich żuć, rozgryzać ani dzielić.

Lek należy przyjmować przynajmniej przez 2 do 3 kolejnych dni. Należy zakończyć stosowanie leku Prazolacid po całkowitym ustąpieniu objawów. Możliwe jest złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania leku Prazolacid. Należy jednak pamiętać, że lek ten nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów. W celu uzyskania całkowitego ustąpienia objawów konieczne może być przyjmowanie leku przez 7 kolejnych dni.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli po stosowaniu tego leku przez pełne 2 tygodnie objawy nie ustąpią.

Nie należy przyjmować leku Prazolacid przez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.

Dzieci

Prazolacid nie powinien być stosowany przez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Prazolacid

Należy natychmiast poradzić się lekarza lub farmaceuty w przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości leku Prazolacid. Jeżeli to możliwe należy zabrać ze sobą lek i ulotkę. Objawy przedawkowania nie są znane.

Pominięcie zastosowania leku Prazolacid

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną, zaplanowaną dawkę, kolejnego dnia o zwykłej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, Prazolacid może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często

więcej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów

Często

od 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów

Niezbyt często

od 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów

Rzadko

od 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów

Bardzo rzadko

mniej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów

Częstość nieznana

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z poniższych ciężkich objawów niepożądanych należy

natychmiast zaprzestać stosowania tego leku i niezwłocznie poinformować lekarza lub

skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Należy zabrać ze sobą

ulotkę i (lub) tabletki.

•    Ciężkie reakcje uczuleniowe (rzadko): Reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny i obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu, pokrzywka, silne zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.

•    Ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana): wysypka z obrzękiem, pęcherzami lub łuszczeniem się skóry, płatowe łuszczenie się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust lub narządów płciowych oraz szybkie pogarszanie się stanu ogólnego, wysypka po ekspozycji na słońce.

•    Inne ciężkie reakcje (częstość nieznana): zażółcenie skóry i białkówek oczu (żółtaczka) spowodowane ciężkim uszkodzeniem wątroby lub zmianami w obrazie krwi, problemy

z nerkami przejawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części pleców z towarzyszącą gorączką.

Inne działania niepożądane to:

•    Niezbyt często: ból głowy, zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia (uczucie pełności lub ucisku w jamie brzusznej), wzdęcia z oddawanie gazów, zaparcia, suchość w jamie ustnej, ból i dyskomfort w obrębie brzucha, wysypka skórna lub pokrzywka, świąd, osłabienie, wyczerpanie lub złe samopoczucie, zaburzenia snu, problemy z wątrobą, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (stwierdzana w badaniu krwi).

•    Rzadko: zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie, obrzęk kończyn (rąk i nóg), bóle stawów (artralgia), bóle mięśni (mialgia), depresja, zmiany masy ciała, podwyższona temperatura ciała, zwiększone stężenie bilirubiny (barwnik żółci) i stężenia lipidów we krwi (stwierdzane

w badaniu krwi).

•    Bardzo rzadko: dezorientacja, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zwiększoną tendencję do krwawień i tworzenia się wybroczyn („siniaków”) na skórze (trombocytopenia); zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom (leukopenia). 1

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PRAZOLACID

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Blistry Aluminium/Aluminium - Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Butelka z HDPE - Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Po pierwszym otwarciu butelki z HDPE okres trwałości leku wynosi 28 dni.

Nie stosować leku Prazolacid po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki, blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Prazolacid

•    Substancj ą czynną leku jest pantoprazol. Każda tabletka doj elitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (22,6 mg pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

•    Ponadto lek zawiera disodu fosforan bezwodny, mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, hypromeloza (typ 6cP), trietylu cytrynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30%, żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Prazolacid i co zawiera opakowanie

Prazolacid to owalne, żółte tabletki dostępne w blistrach aluminiowych zawierających 7 i 14 tabletek

*    lub butelkach HDPE z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem dzieci, zawierających 28 tabletek 1.

*    Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca/importer

Podmiot odpowiedzialny: Pharmafile Limited, Medici House, Unit 2, Ashbourne Manufacturing Park, Ashbourne, Co. Meath, Irlandia

Wytwórca/importer:

Teva Pharma S.L.U., Poligono Industrial Malpica, c/C, No. 4, 50016 ZARAGOZA, Hiszpania

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi ut 13, 4042 Debrecen, Węgry

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, H-02100 Gódólló, Tancsics Mihaly ut 82, Węgry

TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Wielka Brytania

Wielka Brytania - Prazolacid 20 mg Gastro-resistant Tablets

Data zatwierdzenia ulotki:

Poniższe zalecenia dotyczące stylu życia i zmian w diecie mogą również pomóc w złagodzeniu zgagi

lub innych objawów zależnych od kwasu solnego w żołądku:

•    zmniejszenie masy ciała (w przypadku nadwagi), unikanie obfitych posiłków, jedzenie powoli i unikanie spożywania posiłków później niż trzy godziny przed położeniem się do snu;

•    zaprzestanie palenia, ograniczenie spożycia alkoholu i kofeiny;

•    unikanie obcisłych ubrań lub pasków;

•    sen z głową uniesioną (w przypadku objawów nocnych);

•    ograniczenie spożywania pokarmów zwykle wywołujących zgagę, jak: czekolada, mięta pieprzowa, mięta zielona, pokarmy tłuste i smażone, kwaśne, ostre, owoce cytrusowe, soki owocowe i pomidory.

6

1

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: