+ iMeds.pl

Prazopant 40 mgUlotka Prazopant

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Prazopant, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

(Pantoprazolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Prazopant i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Prazopant

3.    Jak stosować lek Prazopant

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Prazopant

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Prazopant i w jakim    celu się go stosuje

Lek Prazopant jest selektywnym „inhibitorem pompy protonowej”, lekiem, który zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Lek ten jest sotosowany w leczeniu chorób żołądka i jelit związanych z nieprawidłowym wydzielaniem kwasu solnego.

Lek ten jest podawany do żyły i będzie podany pacjentowi tylko, gdy w opinii lekarza taka droga podania jest bardziej odpowiednia w danym momencie, od podania pantoprazolu w postaci tabletek. Tabletki zastąpią wstrzyknięcia, jak tylko lekarz uzna to za właściwe.

Lek Prazopant jest stosowany w leczeniu:

-    Refluksowego zapalenia przełyku. Zapalenia przełyku (odcinek łączący gardło z żołądkiem), któremu towarzyszy zarzucanie kwasu solnego z żołądka.

-    Choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

-    Zespołu Zollingera-Ellisona i innych stanów chorobowych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego w żołądku.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Prazopant

Kiedy nie stosować leku Prazopant:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli pacjent ma uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Prazopant należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką.

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby. Należy poinformować lekarza o wszelkich przebytych chorobach wątroby. Lekarz będzie częściej kontrolował aktywność enzymów wątrobowych. w razie zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać leczenie.

-    jeśli pacjent przyjmuje, jednocześnie z pantoprazolem, lek zawierący atazanawir (stosowany w leczeniu zakażeń HIV) powinien skonsultować się z lekarzem.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeżeli pacjent zauważył którykolwiek z następujących objawów:

-    niezamierzona utrata masy ciała

-    powtarzające się wymioty

-    trudności w połykaniu

-    krwawe wymioty

-    bladość i osłabienie (niedokrwistość)

-    krew w kale

-    ciężka i (lub) długotrwała biegunka, ponieważ przyjmowanie pantoprazolu może nieznacznie zwiększyć ryzyko wystąpienia biegunki zakaźnej.

Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania badań w celu wykluczenia podłoża nowotworowego choroby, ponieważ leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie. Jeśli objawy utrzymują się pomimo leczenia, należy rozważyć wykonanie dalszych badań.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku w postaci do wstrzykiwań u dzieci.

Lek Prazopant a inne leki

Lek Prazopant w postaci do wstrzykiwań może wpływać na skuteczność innych leków, dlatego należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje:

-    Leki takie jak ketokonazol, itrakonazol i pozakonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych) lub erlotynib (stosowany w leczeniu niektórych typów raka), ponieważ lek Prazopant może hamować właściwe działanie tych i innych leków.

-    Warfarynę i fenprokumon, które wpływają na zagęszczenie i rozrzedzenie krwi. Może zaistnieć konieczność wykonania dalszych badań.

-    Atazanawir (stosowany w leczeniu zakażeń HIV).

-    Metotreksat (lek chemioterapeutyczny stosowany w dużych dawkach w leczeniu raka) - jeśli pacjent przyjmuje duże dawki metotreksatu, lekarz może tymczasowo przerwać leczenie lekiem Prazopant.

Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Stwierdzono przenikanie pantoprazolu do mleka ludzkiego.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, powinna stosować ten lek tylko w przypadku, gdy lekarz uzna, że korzyść ze stosowania tego leku jest większa, niż potencjalne ryzyko dla nienarodzonego dziecka lub niemowlęcia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego lub zaburzenia widzenia, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Lek Prazopant zawiera sód

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, co oznacza, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Prazopant

Lekarz lub pielęgniarka poda dawkę dobową leku pacjentowi, jako wstrzyknięcie do żyły w ciągu 2 do 15 minut.

Zalecana dawka to:

W owrzodzeniu żołądka, owrzodzeniu dwunastnicy oraz refluksowym zapaleniu przełyku

Jedna fiolka (40 mg pantoprazolu) na dobę.

W długotrwałym leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona i innych stanów chorobowych związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego

Dwie fiolki (80 mg pantoprazolu) na dobę.

Lekarz może później dostosować dawkę w zależności od ilości wydzielanego kwasu w żołądku. Jeśli pacjent ma zalecone więcej niż dwie fiolki (80 mg) na dobę, lek należy podawać w dwóch równych dawkach. Lekarz może okresowo zalecić dawkę powyżej czterech fiolek (160 mg) na dobę. Jeśli potrzebna jest szybka kontrola wydzielania kwasu, dawka początkowa 160 mg (4 fiolki) powinna być wystarczająca do skutecznego zmniejszenia wydzielania kwasu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

- Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby, dawka dobowa powinna wynosić tylko 20 mg (połowa fiolki).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Prazopant

Pielęgniarka lub lekarz dokładnie sprawdza dawkowanie, dlatego też przedawkowanie leku jest mało prawdopodobne.

Nie są znane objawy przedawkowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek następujące objawy, należy niezwłocznie poinformować lekarza lub skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala:

-    Poważne reakcje alergiczne (występujące rzadko; mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów): obrzęk języka i (lub) gardła, problemy z przełykaniem, pokrzywka (wysypka jak po oparzeniu pokrzywą), problemy z oddychaniem, uczuleniowy obrzęk twarzy (choroba Quinckego/obrzęk naczynioruchowy), ciężkie zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.

-    Poważne reakcje skórne (częstość nieznana; częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): tworzenie się pęcherzy skórnych i gwałtowne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia, nadżerka (łącznie z lekkimi krwawieniami) oczu, nosa, jamy ustnej/ust albo narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, rumień wielopostaciowy)

i wrażliwość na światło.

-    Inne poważne działania (częstość nieznana; częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zażółcenie skóry lub białkówek oczu (ciężkie uszkodzenie komórek wątroby, żółtaczka) lub gorączka, wysypka i powiększenie nerek, czasami z bolesnym oddawaniem moczu i bólem w dolnej części pleców (ciężkie zapalenie nerek, które może również prowadzić do niewydolności nerek).

Inne możliwe działania niepożądane to:

-    Często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

zapalenie ściany naczyń i tworzenie się skrzepów krwi (zakrzepowe zapalenie naczyń) w miejscu wstrzykiwań.

-    Niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

ból głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego; biegunka; nudności; wymioty; wzdęcia i oddawanie gazów (wiatry); zaparcie; suchość w jamie ustnej; ból brzucha i dyskomfort; wysypka skórna; egzema; wykwity; swędzenie; osłabienie; wyczerpanie lub ogólne złe samopoczucie; zaburzenia snu.

-    Rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

zaburzenia lub całkowita utrata smaku; zaburzenia widzenia, takie jak zamazane widzenie; pokrzywka, bóle stawów, bóle mięśni; zmiany masy ciała; podwyższona temperatura ciała; obrzęk kończyn (obrzęk obwodowy); reakcje alergiczne; depresja; powiększenie piersi u mężczyzn.

-    Bardzo rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów): dezorientacja.

-    Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): omamy, splątanie (zwłaszcza u pacjentów z takimi objawami w wywiadzie); uczucie mrowienia, kłucia (parestezje); skurcze mięśni powodowane przez zaburzenia ilości elektrolitów (zmiany poziomu elektrolitów w ogranizmie).

Działania niepożądane rozpoznawane za pomocą badań krwi:

-    Niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów): zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

-    Rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie stężenia tłuszczów we krwi; zmniejszenie stężenia granulocytów.

-    Bardzo rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

zmniejszenie liczby płytek krwi, które może powodować odbiegające od normy występowanie krwawienia lub sińców; zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi, które może powodować częstsze zakażenia; jednoczesne zmniejszenie liczby czerwonych oraz białych krwinek, jak również płytek krwi.

-    Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zmniejszenie stężenia sodu we krwi; małe stężenie magnezu i potasu we krwi. Małe stężenie magnezu może prowadzić do obniżenia stężenia wapnia we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Prazopant

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i fiolce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Fiolkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Po rekonstytucji lub rekonstytucji i rozcieńczeniu, stabilność chemiczna i fizyczna jest zachowana przez 12 godzin w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć niezwłocznie. Jeśli nie zostanie wykorzystany niezwłocznie, za czas i warunki przechowywania przed podaniem odpowiada użytkownik. Nie należy stosować tego leku, jeśli zauważy się zmianę jego wyglądu (np. jeśli obserwuje się zmętnienie lub osad).

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Prazopant

-    Substancj ą czynną leku jest pantoprazol. Każda fiolka zawiera 40 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

-    Pozostałe składniki leku to: mannitol, sodu cytrynian dwuwodny i sodu wodorotlenek do ustalenia pH.

Jak wygląda lek Prazopant i co zawiera opakowanie

Lek Prazopant jest białą lub prawie białą, jednolitą porowatą substancją stałą.

Opakowania zawierają 1 lub 5 szklanych fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78 IS-220 Hafnarfjoróur Islandia

Wytwórca

Laboratorios Alcalá Farma, S.L Carretera M-300 Km 29,920 28802 Alcalá de Henares (Madrid)

Hiszpania

Actavis Italy S.P.A.

Via Pasteur 10 20014 Nerviano (MI)

Włochy

Valdepharm

Parc Industriel d’Incarville - BP 606 27106 Val de Reuil Cedex Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Gotowy do podania roztwór dożylny przygotowuje się przez wstrzyknięcie 10 ml roztworu do wstrzykiwań sodu chlorku o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) do fiolki zawierającej liofilizowany proszek. Przygotowany roztwór można podawać bezpośrednio lub po zmieszaniu ze 100 ml roztworu do wstrzykiwań sodu chlorku o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) lub roztworu do wstrzykiwań glukozy

0    stężeniu 50 mg/ml (5%). do rozcieńczenia należy stosować pojemniki szklane lub plastikowe.

Produktu leczniczego Prazopant 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, nie należy przygotowywać ani mieszać z innymi roztworami niż tutaj wymienione.

Po rekonstytucji lub rekonstytucji i rozcieńczeniu stabilność chemiczna i fizyczna jest zachowana przez 12 godzin w temperaturze 25°C. Produkt leczniczy po rekonstytucji lub po rekonstytucji

1    rozcieńczeniu nie powinien być przechowywany w lodówce.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt leczniczy należy zużyć niezwłocznie.

Jeśli nie zostanie wykorzystany niezwłocznie, za czas i warunki przechowywania przed podaniem odpowiada użytkownik.

Produkt leczniczy należy podawać dożylnie w ciągu 2 do 15 minut.

Zawartość fiolki jest przeznaczona do jednorazowego podania dożylnego. Każdą ilość produktu leczniczego, która pozostanie w fiolce lub produkt leczniczy, którego wygląd uległ zmianie (np. przez zmętnienie lub wytrącenie osadu) należy usunąć.

7

Prazopant

Charakterystyka Prazopant

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Prazopant, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 40 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego). Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda fiolka zawiera 5 mg sodu cytrynianu dwuwodnego i sodu wodorotlenku q.s.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na fiolkę, to znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Biała lub prawie biała, jednolita porowata substancja stała.

Dla roztworu uzyskanego po rekonstytucji w 10 ml 0,9% roztworu NaCl, pH wynosi około 10 i osmolarność około 382 mOsm/kg.

Dla roztworu uzyskanego po rekonstytucji w kolejnych 100 ml 0,9% roztworu NaCl lub 5% roztworu glukozy, pH wynosi odpowiednio około 9 i 8,5.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Refluksowe zapalenie przełyku.

-    Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

-    Zespół Zollingera-Ellisona oraz inne stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Ten produkt leczniczy powinien być podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny i pod odpowiednim nadzorem medycznym.

Dożylne podawanie pantoprazolu zalecane jest wyłącznie wtedy, gdy nie można zastosować pantoprazolu w postaci doustnej. Dostępne dane dla podawania dożylnego dotyczą okresu do 7 dni. Dlatego też tak szybko jak to możliwe, należy przerwać podawanie dożylne pantoprazolu i zamiast tego należy podawać pantoprazol doustnie w dawce 40 mg.

Dawkowanie:

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, refluksowe zapalenie przełyku Zalecana dawka dożylna to 1 fiolka pantoprazolu (40 mg) na dobę.

Zespół Zollingera-Ellisona i inne stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego

W długotrwałym postępowaniu w zespole Zollingera-Ellisona i innych stanach chorobowych związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego, pacjenci powinni rozpoczynać leczenie od dawki dobowej 80 mg pantoprazolu podawanego dożylnie. Następnie dawkę można zwiększać lub zmniejszać, w zależności od wyników pomiaru wydzielania kwasu solnego w żołądku. Przy dawkach dobowych większych niż 80 mg, dawkę należy podzielić i podawać dwa razy na dobę. Możliwe jest czasowe zwiększenie dawki pantoprazolu do ponad 160 mg, ale nie należy takiej dawki stosować dłużej, niż wymaga tego uzyskanie odpowiedniej kontroli wydzielania kwasu solnego.

W przypadku, gdy wymagane jest szybkie zmniejszenie wydzielania kwasu, u większości pacjentów dożylne podanie pantoprazolu w dawce początkowej 2 x 80 mg jest wystarczające do uzyskania w ciągu 1 godziny wydzielania w zakresie docelowym (<10 mEq/godz).

Szczególne grupy_pacjentów

Dzieci i młodzież

Doświadczenie w stosowaniu produktu leczniczego u dzieci jest ograniczone. Dlatego też, aż do czasu uzyskania dalszych danych, nie zaleca się stosowania pantoprazolu dożylnie u pacjentów w wieku poniżej 18 roku życia.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.4) nie należy przekraczać dawki dobowej 20 mg pantoprazolu (połowa fiolki zawierającej 40 mg pantoprazolu).

Zaburzenia czynności nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek nie wymagają dostosowania dawki produktu leczniczego.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku nie wymagają dostosowania dawki produktu leczniczego.

Sposób podawania

Gotowy do podania roztwór jest przygotowany w 10 ml roztworu do wstrzykiwań sodu chlorku

0    stężeniu 9 mg/ml (0,9%). Instrukcja przygotowania patrz punkt 6.6. Przygotowany w ten sposób roztwór można podawać bezpośrednio lub po zmieszaniu ze 100 ml roztworu do wstrzykiwań sodu chlorku o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) lub roztworu do wstrzykiwań glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%).

Po przygotowaniu roztwór musi być zużyty w ciągu 12 godzin (patrz punkt 6.3).

Produkt leczniczy należy podawać dożylnie w ciągu 2 do 15 minut.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wprzypadku wystąpienia objawów alarmowych

W przypadku wystąpienia objawów alarmowych (np. znaczna niezamierzona utrata masy ciała, nawracające wymioty, zaburzenia połykania (dysfagia), krwiste wymioty, niedokrwistość lub smoliste stolce) oraz przy podejrzeniu lub stwierdzeniu owrzodzenia żołądka, należy wykluczyć ich podłoże nowotworowe, gdyż leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby nowotworowej

1    opóźnić jej rozpoznanie.

Jeśli objawy utrzymują się mimo prawidłowego leczenia, należy wykonać dalsze badania.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, podczas leczenia należy kontrolować aktywność enzymów wątrobowych. W razie zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać leczenie (patrz także punkt 4.2).

Jednoczesne stosowanie atazanawiru

Nie zaleca się jednoczesne stosowanie atazanawiru z inhibitorami pompy protonowej (patrz punkt 4.5). Jeżeli skojarzenie atazanawiru z inhibitorem pompy protonowej jest uznane za konieczne, zaleca się dokładne monitorowanie kliniczne (tj. oznaczanie zawartości wirusa w surowicy) ze zwiększeniem dawki atazanawiru do 400 mg z 100 mg rytonawiru. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg pantoprazolu.

Bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego

Można się spodziewać, że pantoprazol, podobnie jak wszystkie inhibitory pompy protonowej zwiększa liczbę bakterii normalnie występujących w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Leczenie pantoprazolem może prowadzić do niewielkiego zwiększenia ryzyka zakażeń pokarmowych wywołanych przez bakterie (np. Salmonella, Campylobacter i C.difficile).

Sód

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na fiolkę, to znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ _pantoprazolu na wchłanianie innych _produktów leczniczych

Ze względu na całkowite i długotrwałe hamowanie wydzielania kwasu solnego, pantoprazol może zmniejszać wchłanianie produktów leczniczych, których biodostępność zależy od pH żołądka, np. niektórych azolowych leków przeciwgrzybiczych, takich jak ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol i innych produktów leczniczych, takich jak erlotynib.

Produkty lecznicze stosowane w zakażeniu HIV (atazanawir)

Jednoczesne podawanie atazanawiru i innych produktów leczniczych stosowanych w zakażeniu HIV, których wchłanianie jest zależne od pH, z inhibitorami pompy protonowej może powodować istotne zmniej szenie biodostępności produktów leczniczych stosowanych w zakażeniu HIV i wpływać na ich skuteczność. Dlatego też nie zaleca się jednoczesnego podawania inhibitorów pompy protonowej z atazanawirem (patrz także punkt 4.4).

Przeciwzakrzepowe pochodne kumaryny (fenprokumon lub warfaryna)

Chociaż na podstawie przeprowadzonych klinicznych badań farmakokinetyki nie stwierdzono występowania interakcji pomiędzy pantoprazolem, a fenprokumonem lub warfaryną, jednakże w okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu opisano kilka pojedynczych przypadków zmian wartości INR (ang. International Normalised Ratio, międzynarodowy współczynnik znormalizowany). Dlatego też u pacjentów leczonych przeciwzakrzepowymi produktami leczniczymi z grupy kumaryn (np. fenprokumon lub warfaryna) zaleca się kontrolowanie czasu protrombinowego lub INR po rozpoczęciu, zakończeniu lub podczas nieregularnego stosowania pantoprazolu.

Metotreksat

U niektórych pacjentów zaobserwowano, że równoczesne stosowanie dużych dawek metotreksatu (np. 300 mg) z inhibitorami pompy protonowej prowadziło do zwiększenia stężenia metotreksatu. Dlatego też u pacjentów przyjmujących duże dawki metotreksatu, np. w chorobie nowotworowej lub łuszczycy należy rozważyć czasowe przerwanie stosowania pantoprazolu.

Inne badania interakcji

Pantoprazol jest intensywnie metabolizowany w wątrobie z udziałem układu enzymatycznego cytochromu P450. Główny szlak metaboliczny to demetylacja przez CYP 2C19 i inne szlaki metaboliczne, w tym utlenianie przez CYP3A4.

Badania interakcji z produktami leczniczymi metabolizowanymi przez te same szlaki metaboliczne,

jak karbamazepina, diazepam, glibenklamid, nifedypina i doustne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel i etynyloestradiol, nie wykazały znaczących klinicznie interakcji.

Wyniki wielu badań dotyczących interakcji wskazują, że pantoprazol nie wpływa na metabolizm substancji czynnych metabolizowanych przez CYP1A2 (takich jak: kofeina, teofilina), CYP2C9 (takich jak: piroksykam, diklofenak, naproksen), CYP2D6 (takich jak: metoprolol), CYP2E1 (takich jak: etanol) lub nie wpływa na p-glikoproteinę związaną z wchłanianiem digoksyny.

Nie stwierdzono interakcji z jednocześnie stosowanymi lekami zobojętniającymi kwas solny w żołądku.

Badania interakcji prowadzono dla jednoczesnego podawania pantoprazolu z odpowiednimi antybiotykami (klarytromycyna, metronidazol, amoksycylina). Nie stwierdzono klinicznie znaczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane. Nie należy stosować pantoprazolu podczas ciąży, z wyjątkiem zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Badania na zwierzętach wykazały przenikanie pantoprazolu do mleka. Donoszono o przenikaniu pantoprazolu do mleka ludzkiego. Dlatego też decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu karmienia piersią albo kontynuowaniu lub przerwaniu leczenia pantoprazolem należy rozważyć, biorąc pod uwagę stosunek korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia pantoprazolem dla matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Mogą wystąpić takie działania niepożądane jak zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8). Pacjenci, u których one wystąpią, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W przypadku około 5% pacjentów należy spodziewać się występowania działań niepożądanych. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były biegunka i ból głowy, oba działania występowały u około 1% pacjentów.

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane obserwowane po podaniu pantoprazolu i sklasyfikowane zgodnie z następującą częstością:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (> l/1 000 do <l/100); rzadko (>1/10 000, do <1/1 000); bardzo rzadko (<l/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Nie można określić częstości wszystkich działań niepożądanych zgłaszanych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, dlatego wymienione są one jako „częstość nieznana’’.

W zakresie każdej częstości występowania, działania niepożądane wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1. Działania niepożądane pantoprazolu zgłaszane w czasie badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

\ Częstość

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Częstość

nieznana

Klasyfikacja\ układów i \ narządów \

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Agranulocy-

toza

Trombocyto-

penia;

leukopenia;

pancytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (w tym reakcje anafilaktycz-ne i wstrząs anafilaktycz-

ny)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiperlipide-mia i

zwiększenie

stężenia

lipidów

(triglicery-

dów,

cholesterolu); zmiana masy ciała

Hiponatremia;

hipomagneze-

mia;

hipokalcemia z towarzyszącą hipomagneze-mią;

hipokaliemia

Zaburzenia

psychiczne

Zaburzenia

snu

Depresja (i jej

zaostrzenia)

Dezorientacja (i jej

zaostrzenia)

Omamy: splątanie (zwłaszcza u pacjentów z predyspozycjami, jak również nasilenie objawów w razie wcześniejszego ich istnienia)

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy,

zawroty

głowy

pochodzenia

ośrodkowego

Zaburzenia

smaku

Parestezja

Zaburzenia oka

Zaburzenia

widzenia/za-

mazane

widzenie

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka;

nudności/

wymioty;

uczucie

pełności

w jamie

brzusznej

i wzdęcia;

zaparcie;

suchość

w ustach; ból

brzucha

i dyskomfort

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

(aminotrans-

feraz, y-GT)

Zwiększenie

stężenia

bilirubiny

Uszkodzenie

komórek

wątroby,

żółtaczka,

niewydolność

komórek

wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka/ osutka/ pękanie skóry; świąd

Pokrzywka;

obrzęk

naczynioru-

chowy

Zespół Stevensa-Johnsona; zespół Lyella; rumień

wielopostacio-

wy;

nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów; ból mięśni

Skurcze

mięśni

spowodowane

zaburzeniami

elektrolitów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Śródmiąższowe zapalenie nerek (z możliwą progresją do niewydolności nerek)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ginekomas-

tia

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Zakrzepowe zapalenie żyły w miejscu podania

Astenia, zmęczenie i złe

samopoczu

cie

Podwyższo

na

temperatura ciała, obrzęki obwodowe

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania u ludzi.

Ogólnoustrojowa ekspozycja na dawkę do 240 mg podawaną dożylnie przez ponad 2 minuty była dobrze tolerowana. Z uwagi na duży stopień wiązania z białkami, pantoprazol nie podlega łatwo dializie.

W przypadku przedawkowania z klinicznymi objawami zatrucia, poza leczeniem objawowym i podtrzymującym, brak innych, szczególnych zaleceń terapeutycznych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory pompy protonowej. Kod ATC: A02BC02

Mechanizm działania

Pantoprazol jest podstawioną pochodną benzoimidazolu, która hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku poprzez specyficzną blokadę pomp protonowych w komórkach okładzinowych.

Pantoprazol ulega przekształceniu do postaci czynnej w kwaśnym środowisku w komórkach okładzinowych, gdzie hamuje aktywność enzymu H+/K+-ATP-azy, czyli końcowego etapu wytwarzania kwasu solnego w żołądku. Stopień hamowania jest zależny od dawki i dotyczy zarówno podstawowego, jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego. U większości pacjentów, ustąpienie objawów uzyskuje się w ciągu 2 tygodni. Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów pompy protonowej i inhibitorów receptora H2, leczenie pantoprazolem powoduje zmniejszenie kwaśności treści żołądkowej i wtórne, proporcjonalne do niego zwiększenie wydzielania gastryny. Zwiększenie wydzielania gastryny jest odwracalne. Ponieważ pantoprazol wiąże się z enzymem w miejscu odległym od receptora komórkowego, może wpływać na wydzielanie kwasu solnego niezależnie od stymulacji przez inne substancje (acetylocholinę, histaminę, gastrynę). Efekt jest taki sam niezależnie od tego, czy produkt leczniczy jest podawany doustnie, czy dożylnie.

Wartości stężenia gastryny na czczo ulegają zwiększeniu pod wpływem pantoprazolu. Podczas krótkotrwałego stosowania w większości przypadków wartości te nie przekraczają górnej granicy normy. Podczas długotrwałego leczenia stężenie gastryny w większości przypadków ulega podwojeniu. Nadmierne zwiększenie stężenia gastryny występuje tylko w pojedynczych przypadkach. W wyniku tego, w rzadkich przypadkach podczas długotrwałego leczenia obserwowano łagodne do umiarkowanego zwiększenie liczby specyficznych komórek wydzielania wewnętrznego (tzw. ECL) w żołądku (rozrost prosty do gruczolakowatego). Zgodnie z dotychczas przeprowadzonymi badaniami powstawanie zmian przedrakowiakowych (rozrost atypowy) czy rakowiaków żołądka, jakie stwierdzono w badaniach na zwierzętach (patrz punkt 5.3), nie było obserwowane u ludzi.

Zgodnie z wynikami badań na zwierzętach, w razie długotrwałego leczenia pantoprazolem, dłuższego niż rok, nie można całkowicie wykluczyć wpływu produktu leczniczego na parametry określające czynność gruczołu tarczowego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka ogólna

Nie ma różnic w farmakokinetyce produktu leczniczego po pojedynczym i wielokrotnym podaniu. W

zakresie dawek od 10 do 80 mg kinetyka osoczowa pantoprazolu ma przebieg liniowy zarówno po podaniu doustnym, jak i dożylnym.

Dystrybucja

Pantoprazol wiąże się z białkami surowicy w około 98%. Objętość dystrybucji wynosi około 0,15 l/kg. Eliminacja

Pantoprazol jest metabolizowany prawie wyłącznie w wątrobie. Główną drogą metaboliczną jest demetylacja przez CYP2C19, po której następuje sprzęganie z siarczanem; do innych dróg metabolicznych należy utlenianie z udziałem CYP3A4. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 1 godzinę a klirens wynosi około 0,1 l/h/kg. Odnotowano kilka przypadków, w których stwierdzono opóźnienie eliminacji. W związku z tym, że pantoprazol specyficznie wiąże się z pompą protonową w komórkach okładzinowych, okres półtrwania w fazie eliminacji nie koreluje z dużo dłuższym okresem działania (zahamowanie wydzielania kwasu).

Metabolity pantoprazolu są wydalane przede wszystkim przez nerki (około 80%), pozostała część metabolitów wydalana jest z kałem. Głównym metabolitem zarówno w osoczu, jak i w moczu jest demetylopantoprazol, który jest sprzęgany z siarczanem. Okres półtrwania głównego metabolitu (około 1,5 godziny) jest nieznacznie dłuższy niż okres półtrwania pantoprazolu.

Charakterystyka u pacjentów/szczególne grupy pacjentów

U około 3% populacji europejskiej występuje brak aktywności enzymu CYP2C19; są to osoby tak zwane wolno metabolizujące. U tych pacjentów metabolizm pantoprazolu jest prawdopodobnie głównie katalizowany przez CYP3A4. Po podaniu pojedynczej dawki 40 mg pantoprazolu, średnie pole pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu, było około 6 razy większe dla pacjentów wolno metabolizujących niż u pacjentów posiadających funkcjonalny enzym CYP2C19 (szybko metabolizujących). Średnie stężenia w osoczu były zwiększone o około 60%. Te ustalenia nie mają wpływu na dawkowanie pantoprazolu.

Nie jest konieczne zmniejszenie dawki pantoprazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (w tym u pacjentów dializowanych). Podobnie jak w przypadku osób zdrowych, okres półtrwania pantoprazolu jest krótki. Tylko bardzo małe ilości pantoprazolu są usuwane metodą dializy. Wprawdzie okres półtrwania głównego metabolitu jest umiarkowanie wydłużony (2 do 3 godzin), jednak wydalanie następuje nadal szybko i nie dochodzi do kumulacji leku.

Chociaż u pacjentów z marskością wątroby (klasa A i B według Child-Pugh) okres półtrwania wydłuża się do 7-9 godzin, a wartości AUC zwiększają się od 5 do 7 razy, maksymalne stężenie w surowicy zwiększa się tylko nieznacznie, 1,5-krotnie w porównaniu do osób zdrowych.

Nieznaczne zwiększenie wartości AUC i C max u ochotników w podeszłym wieku w porównaniu z młodszymi osobami również nie ma znaczenia klinicznego.

Dzieci i młodzież

Po pojedynczym podaniu dożylnym pantoprazolu dzieciom w wieku od 2 do 16 lat w dawce 0,8 lub 1,6 mg/kg masy ciała, nie stwierdzono znaczącej zależności pomiędzy usuwaniem pantoprazolu a wiekiem lub masą ciała. Wartość AUC oraz objętość dystrybucji były zgodne z danymi uzyskanymi u osób dorosłych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności i genotoksyczności po podaniu wielokrotnym, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W trwającym dwa lata badaniu rakotwórczości u szczurów stwierdzono występowanie nowotworów neuroendokrynnych. Ponadto u szczurów obserwowano występowanie brodawczaków komórek nabłonka płaskiego w przedżołądku. Mechanizm prowadzący do powstawania rakowiaków żołądka poprzez udział podstawionych benzimidazoli został dokładnie zbadany i pozwalał na stwierdzenie, że jest to reakcja wtórna do bardzo dużego zwiększenia stężeń gastryny w surowicy krwi, występujących u szczurów podczas długotrwałego leczenia. W trwających 2 lata badaniach na gryzoniach obserwowano zwiększoną ilość guzów wątroby u szczurów i samic myszy, co zinterpretowano, jako wynik bardzo szybkiego wątrobowego metabolizmu pantoprazolu.

U szczurów, którym podawano najwyższą dawkę pantoprazolu (200 mg/kg mc.), zaobserwowano niewielkie zwiększenie częstości występowania zmian nowotworowych tarczycy. Występowanie tych nowotworów jest związane ze zmianami rozkładu tyroksyny w wątrobie szczurów wywołanymi przez pantoprazol. Ponieważ dawki terapeutyczne u ludzi są małe, nie oczekuje się działań niepożądanych na gruczoł tarczowy.

W badaniach nad reprodukcją u zwierząt, objawy nieznacznej fetotoksyczności obserwowano przy dawkach powyżej 5 mg/kg mc. Badania nie wykazały zaburzeń płodności lub działania teratogennego.

Stwierdzono, że przenikanie pantoprazolu przez łożysko u szczurów zwiększa się w zaawansowanej ciąży. Na skutek tego stężenie pantoprazolu u płodu jest zwiększone na krótko przed porodem.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol

Sodu cytrynian dwuwodny

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi poza tymi wymienionymi w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

W opakowaniu przeznaczonym do sprzedaży: 3 lata.

Po rekonstytucji lub rekonstytucji i rozcieńczeniu stabilność chemiczna i fizyczna jest zachowana przez 12 godzin w temperaturze 25°C. Produkt leczniczy po rekonstytucji lub po rekonstytucji i rozcieńczeniu nie powinien być przechowywany w lodówce.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt leczniczy należy zużyć niezwłocznie.

Jeśli nie zostanie wykorzystany niezwłocznie, za czas i warunki przechowywania przed podaniem odpowiada użytkownik.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Fiolkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

W celu zapoznania się z warunkami przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji i rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka o pojemności 15 ml, z bezbarwnego szkła, typu I, zamknięta szarym korkiem z gumy chlorobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem typu „flip-off", zawierająca 40 mg pantoprazolu, w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Wielkości opakowań: 1, 5, 10 i 20 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Gotowy do podania roztwór dożylny przygotowuje się przez wstrzyknięcie 10 ml roztworu do wstrzykiwań sodu chlorku o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) do fiolki zawierającej liofilizowany proszek. Przygotowany roztwór powinien być klarowny i bezbarwny.

Przygotowany roztwór można podawać bezpośrednio lub po zmieszaniu ze 100 ml roztworu do wstrzykiwań sodu chlorku o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) lub roztworu do wstrzykiwań glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%). Do rozcieńczenia należy stosować pojemniki szklane lub plastikowe.

Produktu leczniczego Prazopant 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, nie należy przygotowywać ani mieszać z innymi roztworami niż tutaj wymienione.

Ten produkt leczniczy należy podawać dożylnie w ciągu 2 do 15 minut.

Zawartość fiolki jest przeznaczona do jednorazowego podania. Każdą ilość produktu leczniczego, która pozostanie w fiolce lub produkt leczniczy, którego wygląd uległ zmianie (np. przez zmętnienie lub wytrącenie osadu) należy usunąć zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 IS-220 Hafnarfjöröur Islandia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17055

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10.08.2010 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Prazopant