+ iMeds.pl

Preflucel 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H3N2) i 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H1N1) i 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy B/0,5 mUlotka Preflucel

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PREFLUCEL zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Sezon 2012/2013

Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana, przygotowana w hodowlach komórek

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zaszczepieniem.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w    razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub    farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych    wątpliwości.

-    Szczepionkę tę przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy jej przekazywać innym.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest PREFLUCEL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem PREFLUCEL

3.    Jak stosować PREFLUCEL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać PREFLUCEL

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST PREFLUCEL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

PREFLUCEL to szczepionka. Ta szczepionka pomaga chronić dorosłych i osoby w podeszłym wieku przed grypą. Szczepionkę PREFLUCEL należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Gdy dana osoba otrzymuje szczepionkę PREFLUCEL, układ odpornościowy (naturalny system obronny organizmu) wytwarza własną ochronę (przeciwciała) przeciwko chorobie. Żaden ze składników szczepionki nie może spowodować grypy.

Grypa to choroba, która może szybko się rozprzestrzeniać i jest wywoływana przez różne szczepy, które mogą się zmieniać co roku. Z tego powodu może być konieczne szczepienie co roku. Największe ryzyko zachorowania na grypę występuje w zimnych miesiącach, od października do marca. Osoba niezaszczepiona jesienią może być poddana szczepieniu aż do wiosny, ponieważ do tego czasu jest narażona na ryzyko zachorowania na grypę. Lekarz może zalecić najlepszy termin szczepienia.

Szczepionka PREFLUCEL chroni przeciw trzem zawartym w niej szczepom wirusa po około 2 do 3 tygodni po wstrzyknięciu.

Okres inkubacji dla grypy wynosi kilka dni, więc narażenie na grypę tuż przed lub wkrótce po szczepieniu nadal grozi rozwojem choroby.

Szczepionka nie zabezpieczy przed przeziębieniem, chociaż niektóre z jego objawów są podobne do grypy.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM PREFLUCEL

Kiedy nie stosować PREFLUCEL

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą lub pozostałości z procesu wytwarzania (np. formaldehyd, benzonazę lub sacharozę) szczepionki PREFLUCEL, patrz punkt 6.

-    Jeżeli pacjent jest chory, ma podwyższoną temperaturę (gorączkę) lub ostre zakażenie, podanie szczepionki musi zostać przełożone do czasu powrotu do zdrowia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed szczepieniem należy powiedzieć lekarzowi o osłabionej odporności (niedobór odporności lub przyjmowanie leków wpływających na układ odpornościowy).

Lekarz zdecyduje, czy można podać szczepionkę.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu planowane jest wykonanie badania krwi w ciągu kilku dni po szczepieniu przeciw grypie, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Powodem są fałszywie dodatnie wyniki badań krwi, które były obserwowane u kilku pacjentów po szczepieniu.

Podobnie jak wszystkie szczepionki, PREFLUCEL może nie w pełni chronić wszystkich zaszczepionych osób. Zgłaszano przypadki anafilaksji związane z podaniem szczepionki PREFLUCEL. (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

Tak jak w przypadku innych preparatów podawanych domięśniowo, PREFLUCEL należy podawać ostrożnie osobom z zaburzeniami krzepnięcia, takimi jak hemofilia lub poddanym leczeniu przeciwzakrzepowemu, aby uniknąć ryzyka wystąpienia krwiaka w następstwie wstrzyknięcia.

PREFLUCEL a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich aktualnie lub ostatnio przyjmowanych szczepionkach lub jakichkolwiek innych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

-    Szczepionkę PREFLUCEL można podawać jednocześnie z innymi szczepionkami, ale wstrzyknięcia należy podawać w różne kończyny.

Należy pamiętać, że działania niepożądane mogą się nasilić.

-    Odpowiedź odpornościowa może zmniejszyć się w przypadku terapii lekami immunosupresyjnymi, takimi jak kortykosteroidy, leki cytotoksyczne lub radioterapia.

Nie mieszać z inną szczepionką w tej samej strzykawce lub fiolce.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem szczepionki PREFLUCEL.

Bezpieczeństwo stosowania szczepionki PREFLUCEL w ciąży i w okresie karmienia piersią nie było oceniane w badaniach klinicznych. Ograniczone dane uzyskane o szczepieniach kobiet w ciąży przeciwko grypie nie wskazują, żeby szczepionka mogła mieć szkodliwy wpływ na ciążę lub dziecko. Zastosowanie tej szczepionki można rozważać począwszy od drugiego trymestru ciąży. W przypadku kobiet w ciąży, u których występują warunki medyczne zwiększające ryzyko powikłań spowodowanych grypą, szczepionkę można podać zgodnie z zaleceniami krajowymi.

Nie został oceniony wpływ szczepionki PREFLUCEL na płodność u mężczyzn.

Szczepionkę PREFLUCEL można stosować w okresie karmienia piersią.

Lekarz zdecyduje, czy będzie można podać szczepionkę PREFLUCEL. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

PREFULCEL nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach PREFLUCEL

PREFLUCEL zawiera sód.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 0,5 ml, jest zatem zasadniczo pozbawiony sodu.

3. JAK STOSOWAĆ PREFLUCEL

Lekarz poda PREFLUCEL we wstrzyknięciu do górnej części ramienia (mięsień naramienny).

Szczepionki w żadnym wypadku nie wolno podawać dożylnie.

Dorośli w wieku od 18 lat i starsi otrzymują jedno wstrzyknięcie po 0,5 ml szczepionki PREFLUCEL. Stosowanie u dzieci

Brak jest informacji na temat stosowania szczepionki PREFLUCEL u osób poniżej 18 roku życia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, szczepionka PREFLUCEL może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce,

należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

Podczas badań klinicznych obserwowano następujące działania niepożądane.

-    Bardzo często (dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów),: ból głowy* ból mięśni, ból w miejscu wstrzyknięcia*, ogólne złe samopoczucie, uczucie zmęczenia

-    Często (dotyczy 1 do 10 pacjentów na 100): kaszel, ból w jamie ustnej i w gardle (ból w części ustnej gardła), cieknący katar (wodnisty wyciek z nosa), chęć wymiotowania (nudności)*, wymioty*, nadmierne pocenie się, wzrost ciśnienia krwi, ból stawów*, w miejscu wstrzyknięcia: obrzęk, zaczerwienienie (rumień), stwardnienie*; reakcje układowe: dreszcze, gorączka.

-    Niezbyt często (dotyczy 1 do 10 pacjentów na 1000): nieprawidłowe lub osłabione czucie (zaburzenia czucia) *, zaczerwienienie (przekrwienie) oczu, śluzowa wydzielina z oka (wyciek z oka)*, podrażnienie gardła, obrzęk gardła, skrócenie oddechu (duszność), ból brzucha, swędzenie (świąd), zaczerwienienie skóry (rumień), podrażnienie oka, sztywność mięśniowo-szkieletowa, w miejscu wstrzyknięcia: swędzenie (świąd), niewielkie krwawienie (krwotok), uczucie ciepła*; reakcja układowa: odczucie dyskomfortu w klatce piersiowej

-    Rzadko (dotyczy 1 do 10 pacjentów na 10 000): reakcje alergiczne, mogące potencjalnie prowadzić do obniżenia ciśnienia krwi, które nieleczone może prowadzić do wstrząsu. Lekarze są świadomi tej możliwości i podejmą w takich przypadkach odpowiednie leczenie. Zaburzenie smaku (niesmak), trudności w przełykaniu (dysfagia) *, wysypka (pokrzywka), omdlenie, obrzęk miejscowy (obrzęk obwodowy)

*Te reakcje zazwyczaj ustępują w ciągu 1 - 2 dni bez leczenia.

Zgłoszono jeden przypadek stwardnienia rozsianego u szczepionego mężczyzny. Pierwsze objawy wystąpiły 6

tygodni po szczepieniu.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ PREFLUCEL

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować PREFLUCEL po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku kartonowym po: Termin ważn.(Exp). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Lek przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera PREFLUCEL

Substancją czynną jest wirus grypy (inaktywowany, rozszczepiony) następujących szczepów*:

A/Califomia/07/2009 (H1N1)

15 mikrogramów HA**

A/Victoria/361/2011 (A/H3N2)

15 mikrogramów HA**

B/Hubei-Wujiagang/158/2009 (B)

15 mikrogramów HA**

w dawce 0,5 ml

* namnażane w hodowlach komórek Vero (ciągła linia komórek pochodząca od ssaków) ** hemaglutynina

Szczepionka jest zgodna z zaleceniami WHO (ang. World Health Organization — Światowa Organizacja Zdrowia) (półkula północna) i decyzją UE dotyczącą sezonu 2012/2013.

- Substancje pomocnicze:

trometamol, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań i polisorbat 80.

Jak wygląda PREFLUCEL i co zawiera opakowanie

Szczepionka PREFLUCEL jest dostarczana po 0,5 mililitra zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka jest przejrzystą do opalizującej zawiesiną.

Wielkość opakowań:

1 lub 10 ampułko-strzykawek z dołączoną igłą;

1 lub 10 ampułko-strzykawek bez dołączonej igły

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórca:

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wiedeń Austria

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: PREFLUCEL Injektionssuspension in einer Fertigspritze

Belgia: PREFLUCEL suspensión injectable en seringue préremplie, PREFLUCEL suspensie voor injectie in een

voorgevulde spuit, PREFLUCEL Injektionssuspension in einer Fertigspritze

Republika Czeska: PREFLUCEL injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce

Dania: PREFLUCEL injektionsv^ske, suspension, i fyldt injektionssprojte

Finlandia: PREFLUCEL-injektioneste, suspensio, esitaytetyssa ruiskussa

Niemcy: PREFLUCEL Injektionssuspension in einer Fertigspritze

Irlandia: PREFLUCEL suspension for injection in a pre-filled syringe

Włochy: PREFLUCEL, sospensione iniettabile in siringa preriempita

Norwegia: PREFLUCEL injeksjonsv^ske, suspensjon i en ferdigfylt sproyte

Polska: PREFLUCEL zawiesina do wstrzykiwan w ampulko-strzykawce

Portugalia: PREFLUCEL

Hiszpania: PREFLUCEL Suspension inyectable en jeringa precargada Szwecja: Preflucel injektionsvatska, suspension i forfylld spruta Holandia: PREFLUCEL 2012/2013, suspensie voor injectie 0,5 ml Wielka Brytania: PREFLUCEL suspension for injection in a pre-filled syringe

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2014

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Przed użyciem szczepionka powinna osiągnąć temperaturę pokojową.

Przed podaniem wstrząsnąć ampułko-strzykawką, aby zawiesina szczepionki była dobrze wymieszana. Po wstrząśnięciu PREFLUCEL jest przejrzystą do opalizującej zawiesiną. Przed podaniem szczepionka powinna być oceniona wizualnie pod kątem obecności wszelkich obcych cząstek i/lub zmian cech fizycznych wyglądu. W przypadku zaobserwowania zmian, należy wyrzucić szczepionkę.

Zdjąć osłonkę igły w następujący sposób:

1.    Chwycić ampułko-strzykawkę w dolnej części osłonki igły przymocowanej do szklanego pojemnika (Ryc. 1).

2.    Chwycić górną część osłonki igły kciukiem oraz palcem wskazującym drugiej ręki i przekręcić, aby

rozerwać plombę (zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem) (Ryc. 2). 3. Pionowym ruchem zdjąć z igły oderwaną część osłonki igły (Ryc. 3).


Aby uniknąć utraty jałowości i/lub zatkania igły, nie należy jej pozostawiać przez dłuższy czas bez osłonki. Dlatego osłonka igły powinna być zdejmowana wyłącznie po wstrząśnięciu i niezwłocznie przed użyciem.

Dodatkowe informacje dotyczące szczepionki PREFLUCEL bez dołączonej igły:

Po usunięciu nasadki ze strzykawki, należy niezwłocznie dołączyć igłę oraz usunąć osłonkę z igły przed podaniem szczepionki.

Po dołączeniu igły szczepionka musi zostać natychmiast podana.

W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia miejscowych reakcji niepożądanych, należy zachować ostrożność i nie dopuścić do pojawienia się kropel szczepionki na końcówce lub zewnętrznej powierzchni igły przed iniekcją. Jeżeli w miejscu iniekcji stosowany jest alkohol, przed szczepieniem należy poczekać na jego całkowite wyschnięcie, aby nie wchodził on w kontakt ze szczepionką.

Szczepionki PREFLUCEL nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi. Szczepionka PREFLUCEL może być podawana jednocześnie z innymi szczepionkami. Szczepienie należy wykonać w różne kończyny.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7

Preflucel

Charakterystyka Preflucel

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PREFLUCEL, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana, przygotowana w hodowlach komórek

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Wirus grypy (inaktywowany, rozszczepiony) następujących szczepów*:

A/Califomia/07/2009 (H1N1)

15 mikrogramów HA**

A/Victoria/361/2011 (A/H3N2)

15 mikrogramów HA**

B/Hubei-Wujiagang/158/2009 (B)

15 mikrogramów HA**

w dawce 0,5 ml

* namnożone w hodowlach komórek Vero (ciągła linia komórek pochodząca od ssaków) ** hemaglutynina

Szczepionka jest zgodna z zaleceniem WHO (półkula północna) i decyzją UE dotyczącą sezonu 2012/2013. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. PREFLUCEL jest przejrzystą do opalizującej zawiesiną.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Profilaktyka grypy u dorosłych i osób w podeszłym wieku.

Szczepionkę PREFLUCEL należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dorośli (w wieku 18 lat i powyżej) i osoby w podeszłym wieku (powyżej 60 lat): 0,5 ml Dzieci i młodzież

Nie oceniano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u pacjentów w wieku do 18 lat (patrz punkt 5.1). Sposób podawania

Szczepienie należy wykonywać poprzez wstrzyknięcie domięśniowe (w mięsień naramienny).

Instrukcja przygotowania, patrz punkt 6.6.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 lub pozostałości z procesu wytwarzania (np. formaldehyd, benzonazę lub sacharozę).

Immunizację należy odroczyć u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką chorobą przebiegającą z lub bez gorączki.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tak jak w przypadku wszystkich innych szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, należy zawsze zapewnić odpowiednie leczenie i nadzór medyczny na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki.

Zgłaszano przypadki anafilaksji związane z podaniem szczepionki PREFLUCEL.

W żadnym wypadku nie wolno podawać szczepionki PREFLUCEL donaczyniowo.

U pacjentów z wrodzonym lub nabytym upośledzeniem odporności odpowiedź immunologiczna na szczepienie może być niewystarczająca.

Tak jak w przypadku innych preparatów podawanych domięśniowo, PREFLUCEL należy podawać ostrożnie osobom z zaburzeniami krzepnięcia, takimi jak hemofilia lub poddanym leczeniu przeciwzakrzepowemu, aby uniknąć ryzyka wystąpienia krwiaka w następstwie wstrzyknięcia.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 0,5 ml, jest zatem zasadniczo pozbawiony sodu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

PREFLUCEL można podawać jednocześnie z innymi szczepionkami.

Nie mieszać z inną szczepionką w tej samej strzykawce lub fiolce.

Szczepienie należy wykonać w różne kończyny. Należy zaznaczyć, że działania niepożądane mogą być bardziej nasilone. Odpowiedź immunologiczna na szczepienie może być osłabiona, jeśli pacjent jest poddany leczeniu immunosupresyjnemu. Chociaż nie obserwowano tego w przypadku szczepionki PREFLUCEL, po szczepieniu przeciw grypie obserwowano fałszywie dodatnie wyniki testów serologicznych przeprowadzanych metodą ELISA, wykrywających przeciwciała przeciwko HIV-1, wirusowemu zapaleniu wątroby typu C, a szczególnie wirusowi HTLV1. Fałszywie dodatnie wyniki testu ELISA można zweryfikować metodą Western Blot. Przejściowe fałszywie dodatnie reakcje mogą być wywołane obecnością przeciwciał IgM, które powstały w odpowiedzi na szczepionkę.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania szczepionki PREFLUCEL u kobiet w ciąży lub karmiących piersią nie było oceniane w badaniach klinicznych. Ogólnie, dane dotyczące szczepienia przeciw grypie u kobiet w ciąży nie wskazują na występowanie niekorzystnego wpływu na płód i matkę związanego ze stosowaniem szczepionki. Zastosowanie tej szczepionki można rozważać od drugiego trymestru ciąży. Przed zaleceniem podania szczepionki PREFLUCEL lekarze powinni starannie rozważyć potencjalne ryzyko i korzyści indywidualnie dla każdego pacjenta. W przypadku kobiet w ciąży, u których występują stany medyczne zwiększające ryzyko powikłań spowodowanych grypą, szczepionkę można podać zgodnie z zaleceniami krajowymi.

Karmienie piersią

Szczepionkę PREFLUCEL można stosować w okresie karmienia piersią.

Płodność

Nie został oceniony wpływ szczepionki PREFLUCEL na płodność u mężczyzn.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

PREFULCEL nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania PREFLUCEL opierają się na danych z badań klinicznych u więcej niż 10 000 dorosłych i osób w podeszłym wieku (8 600 dorosłych w wieku 18-59 lat; 2 225 osób w podeszłym wieku powyżej 60 lat). Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi w badaniach klinicznych był ból głowy, ból mięśni, ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, złe samopoczucie.

Nie przeprowadzono badań z zastosowaniem szczepionki PREFLUCEL w grupie pacjentów pediatrycznych.

Lista działań niepożądanych

Działania niepożądane raportowano z następującymi częstościami:

Bardzo często (>1/10);

Często (>1/100, <1/10);

Niezbyt często (>1/1000, <1/100);

Rzadko (>1/10 000, <1/1 000);

Klasyfikacja układów narządowych

Bardzo często >1/10

Często

>1/100, <1/10

Niezbyt często >1/1 000, <1/100

Rzadko >1/10 000 <1/1 000

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Reakcja

anafilaktyczna

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy*

Zaburzenia czucia*: (niedoczulica, przeczulica, drgawki)

Zaburzenia smaku

Zaburzenia oka

Przekrwienie

oka,

Podrażnienie

oka

Wydzielina z oka*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel

Ból w części ustnej gardła

Wodnisty wyciek z nosa

Podrażnienie

gardła

Obrzęk gardła Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności*,

wymioty

Ból brzucha

Trudności w przełykaniu*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadmierna potliwość

Swiąd

Rumień

Pokrzywka

Badani laboratoryjne

Podwyższone ciśnienie krwi

Zaburzenia

mięśniowo -szkieletowe i tkanki łącznej

Ból mięśni

Ból stawów*

Sztywność

mięśniowo-

szkieletowa

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia: ból*

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia: obrzęk, rumień, stwardnienie*,

Reakcje w

miejscu

wstrzyknięcia:

świąd,

krwotok,

uczucie ciepła*

Obrzęki

obwodowe

Reakcje układowe: zmęczenie, złe samopoczucie

Reakcje układowe: dreszcze, gorączka

Reakcje

układowe:

odczucie

dyskomfortu w

klatce

piersiowej

Zaburzenia naczyń

Omdlenie

* Te reakcje zazwyczaj ustępują w ciągu 1-2 dni bez leczenia

Zgłoszono jeden przypadek stwardnienia rozsianego u jednego szczepionego mężczyzny. Pierwsze objawy wystąpiły 6 tygodni po szczepieniu. Nie można wykluczyć związku przyczynowego z podaniem szczepionki.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail:ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Jest mało prawdopodobne, aby przedawkowanie miało jakiekolwiek niekorzystne działanie.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: szczepionka przeciw grypie, oczyszczony antygen, kod ATC: J07BB02 Seroprotekcja jest zazwyczaj uzyskiwana w ciągu 2 do 3 tygodni. Czas trwania odporności po szczepieniu na szczepy homologiczne lub blisko spokrewnione ze szczepami zawartymi w szczepionce jest różny, ale zazwyczaj wynosi 6 do 12 miesięcy.

Skuteczność kliniczna

Skuteczność kliniczną szczepionki przeciw zakażeniu grypą badano w sezonie grypy 2008/2009 w badaniu klinicznym III fazy, randomizowanym, kontrolowanym placebo, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, przeprowadzonym z udziałem osób zdrowych w wieku od 18 do 49 lat, którzy otrzymywali PREFLUCEL (n=3626) lub placebo (n=3620). Skuteczność szczepionki PREFLUCEL definiowano jako zapobieganie zakażeniu wirusem grypy, potwierdzone hodowlą (CCII) dla szczepów dopasowanych i niedopasowanych.

Szacunki skuteczności szczepionki podczas sezonu grypy 2008/2009*

Szczepy grypy

Szczepy dopasowane**

Łącznie szczepy dopasowane i niedopasowane***

Dorośli w wieku 18-49 lat

Dorośli w wieku 18-49 lat

N=3626

N=3626

A/H1N1

79,0%

75,2%

(95% CI)

(59,7 do 89,0)

(55,4 do 86,2)

A/H3N2

50,0%1

50,0%

(95% CI)

(-173,0 do 90,8)

(-173,0 do 90,8)

Łącznie szczepy A

77,0%

73,5%

(95% CI)

(57,9 do 87,4)

(54,0 do 84,7)

Szczep B

100%2

60,1%

(95% CI)

(4,1 do 100,0)

(9,5 do 82,4)

WSZYSTKIE szczepy

78,5%

71,5%

(95% CI)

(60,8 do 88,2)

(54,7 do 82,1)

* Badanie kliniczne fazy 3 przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych w sezonie grypy 2008/2009 ** Skuteczność przeciw szczepom wirusa grypy zbliżonym antygenowo do szczepów szczepionki (potwierdzone w hodowli wirusowej)

*** Skuteczność przeciw szczepom wirusa grypy niezależnie od dopasowania antygenowego (potwierdzone w hodowli wirusowej i(lub) RT-PCR)

1)    2 udokumentowane przypadki CCII w grupie szczepionki i 4 udokumentowane przypadki w grupie placebo

2)    4 udokumentowane przypadki CCII, wszystkie w grupie placebo

3)    wyizolowano 28 szczepów grypy typu B, z czego 4 były zgodne z linią genetyczną na poziomie szczepu szczepionki (o rodowodzie Yamagata).

Skuteczność szczepionki obliczona dla wszystkich szczepów, niezależnie od antygenowej zgodności, utrzymywała się przez okres trwania badania ze średnią, zbiorczą skutecznością wynosząca 68% - 83% na tydzień, przez cały sezon grypy.

Immunogenność

W badaniu III fazy, u dorosłych w wieku 18-59 lat (2008/2009) odpowiedzi immunologiczne na każdy z antygenów są przedstawione w tabeli poniżej :

PREFLUCEL

Przeciwciało anty-HA swoiste wobec szczepu

A/H1N1

A/H3N2

B

Dorośli w wieku 1849 lat

Dorośli w wieku 1849 lat

Dorośli w wieku 1849 lat

N=3473

N=3473

N=3473

Wskaźnik seroprotekcji *(95% CI)

88,0% (86,8 do 89,0)

93,3% (92,4 do 94,1)

97,1% (96,5 do 97,7)

Wskaźnik serokonwersji** Wskaźnik istotnego wzrostu (95% CI)

70,4%

(68,9 do 71,9)

79,1%

(77,7 do 80,4)

65,7%

(64,1 do 67,3)

Średnia geometryczna wzrostu miana*** (95% CI)

11,1

(10,52 do 11,74)

13,5

(12,85 do 14,20)

7,6

(7,22 do 7,97)

* Seroprotekcja = miano HI >40

** Serokonwersja = ujemne miano HI przed szczepieniem oraz miano HI po szczepieniu >40: znaczący wzrost = dodatnie miano HI przed szczepieniem i co najmniej 4-krotny wzrost miana HI po szczepieniu;

*** Średnia geometryczna wzrostu miana to wzrost odpowiedzi przeciwciał (miano inhibicji hemaglutynacji) po szczepieniu w porównaniu z sytuacją przed szczepieniem. Wzrost odpowiedzi przeciwciał jest zgłaszany, jako średnia geometryczna wzrostu miana przeciwciał u każdej osoby 21 dni po szczepieniu w porównaniu z mianem przed szczepieniem;

W poprzednim randomizowanym badaniu 3 fazy, kontrolowanym placebo, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, prowadzonym u osób zdrowych w wieku od 18 do 49 lat w sezonie 2007/2008,

1744 osobom podano PREFULCEL. Wskaźnik seroprotekcji w obrębie wszystkich trzech szczepów był w zakresie od 75,9% do 97,1%, wskaźnik serokonwersji od 57,0% do 71,7%, a średnia geometryczna wzrostu miana 21 dni po podaniu szczepionki wynosiła od 6,5 do 10,8 powyżej bazowych mian HI.

W badaniu randomizowanym trzeciej fazy, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, aktywnie kontrolowanym, podczas sezonu 2008/2009 oceniano immunogenność oraz bezpieczeństwo stosowania szczepionki PREFLUCEL u dorosłych i osób starszych (w wieku 50 lat lub starszych), którzy otrzymali PREFLUCEL (N=2842) lub porównawczą, namnażaną na zarodkach jaj kurzych, triwalentną szczepionkę zawierającą wirusa grypy (N=366). Wskaźnik seroprotekcji, serokonwersji i średnia geometryczna wzrostu miana (GMFI) zostały przedstawione w tabeli poniżej:

PREFLUCEL

Przeciwciało anty-HA swoiste wobec szczepu

A/H1N1

A/H3N2

B

50-59 lat N=1248

60+ lat N=1548

50-59 lat N=1248

60+ lat N=1548

50-59 lat N=1248

60+ lat N=1548

Wskaźnik seroprotekcji* (95% CI)

76,9% (74,5; 79,2)

71,1%

(68,7; 73,3)

90,1%

(88,3; 91,7)

90,8%

(89,3; 92,2)

87,5%

(85,5 ; 89,3)

82,8%

(80,8; 84,6)

Wskaźnik

serokonwersji**

50,6% (47,7; 53,4)

37,2 % (34,8; 39,7)

70,1%

(67,5; 72,6)

59,8%

(57,3; 62,3)

49,1%

(46,3; 51,9)

37,5% (35,0; 39,9)

Średnia geometryczna wzrostu miana***

5,18

(4,78;5,63)

3,35

(3,14;3,57)

9,67

(8,86;10,55)

6,14

(5,71; 6,59)

4,59

(4,25;4,97)

3,20

(3,00; 3,40)

(95% CI)


* Seroprotekcja = miano HI >40; kryterium Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi >70% dla osób w wieku 1859 lat oraz >60% dla osób w wieku 60 lat i starszych.

** Serokonwersja = ujemne miano HI przed szczepieniem oraz miano HI po szczepieniu >40: znaczący wzrost = dodatnie miano HI przed szczepieniem i co najmniej 4-krotny wzrost miana HI po szczepieniu; kryterium Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi >40% dla osób w wieku 18-59 lat oraz >30% dla osób w wieku 60 lat i starszych.

*** Średnia geometryczna wzrostu miana to wzrost odpowiedzi przeciwciał (miano inhibicji hemaglutynacji) po szczepieniu w porównaniu z sytuacją przed szczepieniem. Wzrost odpowiedzi przeciwciał jest zgłaszany, jako średnia geometryczna wzrostu miana przeciwciał u każdej osoby 21 dni po szczepieniu w porównaniu z mianem przed szczepieniem; kryterium Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi >2,5 dla osób w wieku 18-59 lat oraz >2,0 dla osób w wieku 60 lat i starszych.

Dla szczepionki porównawczej, namnażanej na zarodkach jaj kurzych uzyskano wskaźnik seroprotekcji w obrębie wszystkich trzech szczepów w zakresach 86,7% do 95,8% i 79,7% to 96,2% , odpowiednio u osób w wieku 50-59 lat (n=143) i w wieku 60 lat i starszych (n=212). 21 dni po podaniu szczepionki wskaźnik serokonwersji wynosił 61,5% do 87,4% (u osób w wieku 50-59 lat) i 47,6% to 72,6% (w wieku 60 lat i starszych). 21 dni po podaniu szczepionki średnia geometryczna wzrostu miana była w zakresach pomiędzy 5,8 i 13,9, 4,0 i 10,7, odpowiednio w obu grupach wiekowych.

Szczepionka PREFLUCEL nie była badana w populacji pediatrycznej i dlatego dla tej grupy wiekowej nie ma dostępnych danych dotyczących odpowiedzi immunologicznej (patrz punkt 4.2).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań toksykologicznych nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka. Szczepionka PREFLUCEL była dobrze tolerowana i immunogenna u myszy, szczurów i świnek morskich. W badaniach oceniających toksyczność po pojedynczym podaniu oraz po podaniu wielokrotnym u szczurów nie stwierdzono toksyczności układowej i szczepionka wykazywała dobrą tolerancję miejscową. Nie oceniano genotoksyczności i rakotwórczości, ponieważ takie badania nie są właściwe dla szczepionki.

W badaniach dotyczących rozwoju i reprodukcji u szczurów nie wystąpiły żadne reakcje niepożądane w następstwie zaszczepienia ciężarnych samic.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Trometamol Sodu chlorek Polisorbat 80 Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać szczepionki PREFLUCEL z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

6.3 Okres ważności 1 rok

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 lub 10 ampułko-strzykawek (szkło typu I) z bezlateksową zatyczką tłoka (guma bromobutylowa), z dołączoną igłą;

1 lub 10 ampułko-strzykawek (szkło typu I) z bezlateksową zatyczką tłoka (guma bromobutylowa), bez dołączonej igły.

Każda ampułko-strzykawka zwiera 0,5 ml zawiesiny. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed użyciem szczepionka powinna osiągnąć temperaturę pokojową.

Przed podaniem wstrząsnąć ampułko-strzykawką, aby zawiesina szczepionki była dobrze wymieszana. Po wstrząśnięciu PREFLUCEL jest przejrzystą do opalizującej zawiesiną. Przed podaniem szczepionka powinna być oceniona wizualnie pod kątem obecności wszelkich obcych cząstek i/lub zmian cech fizycznych wyglądu. W przypadku zaobserwowania zmian, należy wyrzucić szczepionkę.

Zdjąć osłonkę igły w następujący sposób:

1.    Chwycić ampułko-strzykawkę w dolnej części osłonki igły przymocowanej do szklanego pojemnika (Ryc. 1).

2.    Chwycić górną część osłonki igły kciukiem oraz palcem wskazującym drugiej ręki i przekręcić, aby rozerwać plombę (zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem) (Ryc. 2).

3.    Pionowym ruchem zdjąć z igły oderwaną część osłonki igły (Ryc. 3).


Po usunięciu osłonki igły należy natychmiast użyć szczepionkę PREFLUCEL.

Aby uniknąć utraty jałowości i/lub zatkania igły, nie należy jej pozostawiać przez dłuższy czas bez osłonki. Dlatego osłonka igły powinna być zdejmowana wyłącznie po wstrząśnięciu i niezwłocznie przed użyciem.

Dodatkowe informacje dotyczące szczepionki PREFLUCEL bez dołączonej igły:

Po usunięciu nasadki ze strzykawki, należy niezwłocznie dołączyć igłę oraz usunąć osłonkę z igły przed podaniem szczepionki.

Po dołączeniu igły szczepionka musi zostać natychmiast podana.

W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia miejscowych reakcji niepożądanych, należy zachować ostrożność i nie dopuścić do pojawienia się kropel szczepionki na końcówce lub zewnętrznej powierzchni igły przed iniekcją. Jeżeli w miejscu iniekcji stosowany jest alkohol, przed szczepieniem należy poczekać na jego całkowite wyschnięcie, aby nie wchodził on w kontakt ze szczepionką.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18259

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

03.06.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

kwiecień 2014

10

Preflucel