Imeds.pl

Prid Delta 1,55 G System Terapeutyczny Dopochwowy Dla Bydła 1,55 G

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

PRID delta 1,55 g system terapeutyczny dopochwowy dla bydła

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Każdy wkład zawiera:

Substancja czynna:

Progesteron 1,55 g Substancje pomocnicze:

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSI AĆ FARMACEUTYCZNA

System terapeutyczny dopochwowy

Białawe trójkątne urządzenie z podwójnym, 50 cm sznurkiem

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Bydło: krowy i jałówki.

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych    docelowych gatunków zwierząt

Do kontroli cyklu estralnego u krów i jałówek, włączając:

-    synchronizację rui u bydła przejawiającego cykle. Do stosowania w połączeniu z prostaglandyną (PGF2a).

-    indukcję i synchronizację rui u bydła nie przejawiającego cykli. Do stosowania w połączeniu z prostaglandyną i gonadotropiną surowicy źrebnej klaczy (eCG, dawniej zwaną PMSG).

4.3.    Przeciwwskazania

Nie stosować u niedojrzałych płciowo jałówek.

Nie stosować wcześniej niż po upływie 35 dni od poprzedniego porodu.

Nie stosować u zwierząt cierpiących na zakaźne lub niezakaźne choroby układu płciowego.

Nie stosować w okresie ciąży. Patrz punkt 4.7.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Leczenie samym progesteronem, zgodnie z zaproponowanym programem dawkowania, nie jest wystarczające do wywołania rui i owulacji u wszystkich samic przejawiających cykle.

W celu optymalizacji reguł postępowania zaleca się określenie cyklicznej aktywności jajników przed zastosowaniem leczenia progesteronem.

Zwierzęta w słabej kondycji spowodowanej chorobą, niewłaściwym żywieniem czy też innymi czynnikami, mogą słabo reagować na leczenie.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Zaleca się odczekanie minimum 35 dni po ocieleniu zanim rozpocznie się podawanie produktu.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Zarówno podczas wkładania jak i wyjmowania produktu należy nosić rękawiczki ochronne.

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

Po użyciu umyć ręce.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

W toku leczenia trwającego 7 dni, urządzenie może wywołać łagodną reakcję miejscową (np. stan zapalny ściany pochwy). Podczas badań klinicznych prowadzonych na 319 krowach i jałówkach, u 25% zwierząt podczas wyjmowania urządzenia obserwowano obecność lepkiej i mętnej wydzieliny sromowej. Ta reakcja miejscowa ustępuje szybko, bez żadnego leczenia w okresie pomiędzy usunięciem urządzenia a inseminacją i nie wywiera wpływu na płodność podczas inseminacji oraz wskaźniki ciążowe.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Może być stosowany w okresie laktacji.

Nie stosować wcześniej niż po upływie 35 dni od poprzedniego porodu.

Badania laboratoryjne na szczurach i królikach ujawniły działanie fetotoksyczne progesteronu po podaniach domięśniowych lub podskórnych oraz przy powtórnych podaniach wysokich dawek. Stosowanie produktu w czasie ciąży u bydła jest przeciwwskazane.

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.9. Dawkowanie i droga(i) podawania

Podanie dopochwowe.

1,55 g progesteronu/ zwierzę przez 7 dni.

Za pomocą aplikatora włożyć jedno urządzenie do pochwy zwierzęcia. Urządzenie dopochwowe powinno pozostać na miejscu przez 7 dni.

U bydła przejawiającego cykle urządzenie należy stosować w połączeniu z iniekcją prostaglandyny, podaną na 24 godziny przed usunięciem urządzenia.

U bydła nie przejawiającego cykli iniekcję prostaglandyny należy wykonać na 24 godziny przed usunięciem wkładu, a iniekcję eCG należy wykonać w czasie wyjmowania wkładu.

Procedura dezynfekcji:

Przed i po użyciu oraz pomiędzy zastosowaniem u poszczególnych zwierząt aplikator musi być czyszczony i dezynfekowany niedrażniącym roztworem antyseptycznym.

Sposób użycia aplikatora oraz wkładanie:

Przed umieszczeniem w aplikatorze urządzenie należy złożyć. Upewnić się, że sznurek znajduje się w odpowiednim miejscu.

Lekko nawilżyć końcówkę aplikatora za pomocą lubrykantu położniczego.

Oczyścić srom zwierzęcia, a następnie delikatnie wsunąć aplikator do pochwy.

Gdy tylko aplikator dotknie dna pochwy, wcisnąć rączkę i uwolnić urządzenie.

Delikatnie wysunąć aplikator, upewniając się, że sznurek pozostał na zewnątrz sromu. W przypadku konieczności skrócić sznurek stosownie do wielkości zwierzęcia.

Wyjmowanie:

Usunąć po 7 dniach od włożenia poprzez delikatne pociągnięcie za wystający sznurek.

Czas inseminacji:

Zwierzęta powinny być inseminowane 56 godzin po usunięciu urządzenia.

Urządzenie przeznaczone jest do jednorazowego użytku.

4.10.    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli niezbędne

Nie dotyczy.

4.11.    Okres (-y) karencji

Tkanki jadalne: zero dni Mleko: zero dni

Podczas leczenia tkanki jadalne oraz mleko mogą być przeznaczane do spożycia przez ludzi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony płciowe (progestageny)

Kod ATCvet: OG03DA04

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Progesteron oddziałuje ze specyficznymi wewnątrzjądrowymi receptorami i wiąże się ze specyficzną sekwencją DNA w genomie, a następnie inicjuje transkrypcję określonego zestawu genów, który jest ostatecznie odpowiedzialny za translację czynności hormonalnej na działania fizjologiczne. Progesteron na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego oddziałuje na oś podwzgórzowo-przysadkową, głównie na GnRH, a w konsekwencji także na sekrecję LH.

Progesteron zapobiega gwałtownemu wzrostowi hormonów przysadki (FSH i LH), a przez to powstrzymuje wystąpienie rui i owulacji. Po wyjęciu poziom progesteronu dramatycznie spada w ciągu 1 godziny, pozwalając na dojrzewanie pęcherzyków, ruję i owulację w krótkim okresie czasu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dopochwowym progesteron wchłania się szybko. Krążący progesteron jest wiązany z białkami krwi. Progesteron wiąże się z globuliną wiążącą kortykosteroidy (CBG) oraz z albuminą. Akumulowany jest w tkance tłuszczowej ze względu na swoje właściwości lipofilne oraz w tkankach/narządach zawierających receptory progesteronowe. Wątroba jest głównym miejscem metabolizmu progesteronu. Okres półtrwania progesteronu wynosi 3 godziny, Cmax wynosi 5 jj.g/1, a Tmax 9 godzin. Główną drogą wydalania progestronu jest kał, a drugą drogą eliminacji jest mocz.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Skład jakościowy substancji pomocniczych

Kopolimer etylenu i octanu winylu Poliamid

Poliestrowy sznurek

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu saszetki zawierającej 10 urządzeń: 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Materiał, z którego wykonano opakowanie bezpośrednie Trójkątna lub prostokątna saszetka z poliesteru/polietylcnu.

Wielkości opakowań

Tekturowe pudełko, zawierające 10 saszetek z jednym urządzeniem.

Tekturowe pudełko, zawierające 25 saszetek z jednym urządzeniem.

Tekturowe pudełko, zawierające 1 aplikator i 25 saszetek z jednym urządzeniem.

Tekturowe pudełko, zawierające 50 saszetek z jednym urządzeniem.

Tekturowe pudełko, zawierające 1 aplikator i 50 saszetek z jednym urządzeniem.

Polietylenowe pudełko, zawierające 50 saszetek z jednym urządzeniem.

Polietylenowe pudełko, zawierające 1 aplikator i 50 saszetek z jednym urządzeniem.

Saszetka zawierająca 10 urządzeń.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

CEVA ANIMAL HEALTH POLSKA Sp. z o.o., ul. Okrzei 1 A, 03-715 Warszawa, POLSKA

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA