+ iMeds.pl

Pridinol alvogen 5 mgUlotka Pridinol alvogen

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika Pridinol Alvogen, 5 mg, tabletki

(Pridinoli hydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Pridinol Alvogen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pridinol Alvogen

3.    Jak stosować Pridinol Alvogen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Pridinol Alvogen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Pridinol Alvogen i w jakim celu się go stosuje

Pridinol Alvogen jest lekiem stosowanym we wszystkich postaciach parkinsonizmu, usuwaj ącym nadmierne napięcie i drżenie mięśni szkieletowych, ułatwiaj ącym wykonywanie ruchów dowolnych, hamuj ącym występowanie ruchów mimowolnych. Pridinol Alvogen ma również wpływ na mięśnie gładkie. Pridinol Alvogen działa wspomagaj ąco w leczeniu i zapobieganiu nocnym skurczom mięśni oraz w leczeniu ślinotoku występującego w przebiegu różnych schorzeń.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pridinol Alvogen Kiedy nie stosować leku Pridinol Alvogen

-    jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek prydynolu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    je śli u pacj enta występuj e j askra;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono przerost gruczołu krokowego;

-    jeśli u pacjenta występują trudności lub zaburzenia w oddawaniu moczu;

-    jeśli u pacjenta zaobserwowano mechaniczne zwężenia w obrębie przewodu pokarmowego;

-    jeśli u pacjenta występuje ostre rozdęcie okrężnicy;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ostrą niewydolność wieńcową;

-    jeśli u pacjenta występuje niewydolność krążenia;

-    jeśli u pacjenta zaobserwowano zaburzenia rytmu serca;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono występowanie dyskinez (nieskoordynowanych i niezależnych od woli ruchów kończyn lub całego ciała) w przebiegu parkinsonizmu;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono miastenię rzekomoporaźną (chorobliwe zmęczenie i osłabienie mięśni).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pridinol Alvogen należy omówić to z lekarzem:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono padaczkę;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wieńcową;

-    w czasie stosowania leku Pridinol Alvogen nie należy pić alkoholu.

Pridinol Alvogen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy unikać równoczesnego stosowania dwóch leków cholinolitycznych (np. prydynol, orfenadryna, triheksyfenidyl) w leczeniu parkinsonizmu ze względu na możliwość nasilenia działań niepożądanych obu leków.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. imipramina, doksepina), leki przeciwhistaminowe (leki stosowane w uczuleniach) (np. loratadyna, cetyryzyna), atropina i leki o zbliżonym działaniu, dyzopiramid, neuroleptyki z grupy fenotiazyny (np. chloropromazyna, perazyna), amantadyna i chinidyna nasilają działanie cholinolityczne prydynolu.

Metoklopramid zmniejsza działanie prydynolu na ruchy przewodu pokarmowego.

Pridinol Alvogen z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować w czasie posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Pridinol Alvogen w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Prydynol może znacznie zaburzyć zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Prydynol może powodować zawroty głowy i objawy podobne jak po przedawkowaniu takie jak: rozszerzenie źrenic, zaburzenia akomodacji, zaburzenia widzenia, zaburzenia poznawcze, pobudzenie, psychozę i omamy.

W okresie stosowania leku Pridinol Alvogen nie należy kierować pojazdami mechanicznymi, obsługiwać maszyn w ruchu ani wykonywać czynności wymagaj ących pełnej koncentracji i sprawności ruchowej.

Pridinol Alvogen zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak stosować Pridinol Alvogen

Dorośli

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. Zazwyczaj stosowana początkowa dawka leku Pridinol Alvogen, to 1 tabletka 3 razy na dobę w trakcie posiłków. W uzasadnionych przypadkach dawka może być zwiększona do 2 tabletek 3 razy na dobę. Leczenie należy kontynuować stosując 1 do 2 tabletek na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Pridinol nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa w tej grupie wiekowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pridinol Alvogen

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić takie objawy zatrucia, jak rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, suchość błon śluzowych, ciężkie zaburzenia czynności jelit, zatrzymanie moczu, przyśpieszenie rytmu serca, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, splątanie, zaburzenia psychiczne.

W przypadku przyjęcia większej ilości leku Pridinol Alvogen należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Pridinol Alvogen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Przerwanie stosowania leku Pridinol Alvogen

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U niektórych pacjentów stosujących Pridinol Alvogen wystąpiły następujące objawy niepożądane: Często (dotyczące mniej niż 1 na 10 pacjentów):

Zaburzenia żołądka i jelit: suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Niezbyt często (dotyczące mniej niż 1 na 100 pacjentów):

Zakażenia: ropne zapalenia ślinianek w wyniku zahamowania wydzielania śliny.

Rzadko (dotyczące mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

Zaburzenia ogólne: bóle i zawroty głowy.

Zaburzenia skóry: wysypka.

U niektórych osób mogą wystąpić także objawy takie, jak przy przedawkowaniu, zazwyczaj jednak maj ą one łagodniejszy przebieg.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Pridinol Alvogen

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Pridinol Alvogen po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Pridinol Alvogen

- Substancj ą czynną leku jest prydynolu chlorowodorek;

-    Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda Pridinol Alvogen i co zawiera opakowanie

Pridinol Alvogen ma postać tabletek, opakowanych w pojemnik z PP i tekturowe pudełko. Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Alvogen IPCo S.ár.l.

5 Rue Heienhaff L-1736, Senningerberg Luksemburg

Wytwórca

Mako Pharma Sp. z o.o. ul. Wiśniowa 9 05-092 Kiełpin

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku należy zwrócić się do:

Alvogen Poland Sp. z o.o.

ul. Kniaźnina 4a

01-607 Warszawa

tel. 22 460 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Pridinol Alvogen

Charakterystyka Pridinol alvogen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pridinol Alvogen, 5mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 5 mg prydynolu chlorowodorku (Pridinoli hydrochloridum) Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza 75 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Choroba Parkinsona.

Jako leczenie wspomagające we wszystkich postaciach parkinsonizmu.

Zespoły spastyczne (wzmożone napięcie mięśniowe) pochodzenia ośrodkowego i obwodowego. Wspomagająco w leczeniu i zapobieganiu nocnym skurczom mięśni.

Leczenie objawowe ślinotoku w przebiegu różnych schorzeń (m.in. SLA - postępujące porażenie opuszkowe).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Dawka początkowa to 1 tabletka 3 razy na dobę po w trakcie posiłków. W uzasadnionych przypadkach dawka może być zwiększona do 2 tabletek do 3 razy na dobę. Dawka podtrzymująca wynosi 1 do 2 tabletek na dobę.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu Pridinol Alvogen u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Sposób podawania Podanie doustne.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancj ę czynną lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą. Przeciwwskazaniami do stosowania prydynolu są również jaskra, przerost gruczołu krokowego, trudności lub zaburzenia w oddawaniu moczu, mechaniczne zwężenia w obrębie przewodu pokarmowego, megakolon, ostra niewydolność wieńcowa, niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca, późne dyskinezy w przebiegu parkinsonizmu, miasthenia gravis.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W czasie stosowania produktu leczniczego Pridinol Alvogen nie należy pić alkoholu.

Produkt Pridinol Alvogen należy stosować ostrożnie w przypadku współistniejącej padaczki oraz stabilnej choroby wieńcowej.

Stosowanie produktu leczniczego Pridinol Alvogen u osób starszych wymaga ścisłej kontroli lekarskiej.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy unikać kojarzenia dwóch leków cholinolitycznych w leczeniu parkinsonizmu ze względu na możliwość nasilenia działań niepożądanych obu leków.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwhistaminowe, atropina i leki o zbliżonym działaniu, dyzopiramid, neuroleptyki z grupy fenotiazyny, amantadyna i chinidyna nasilają działanie cholinolityczne prydynolu.

Metoklopramid zmniejsza działanie leku Pridinol Alvogen na motorykę przewodu pokarmowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu i (lub) rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3) są niewystarczające. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciąży oraz w okresie laktacji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Prydynol wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Prydynol może znacznie zaburzyć zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn ponieważ może powodować zawroty głowy i objawy podobne jak przy przedawkowaniu takie jak: rozszerzenie źrenic, zaburzenia akomodacji, zaburzenia widzenia, zaburzenia poznawcze, pobudzenie, psychozę i omamy.

W czasie stosowania produktu leczniczego Pridinol Alvogen nie należy kierować pojazdami, obsługiwać maszyn w ruchu ani wykonywać czynności wymagaj ących pełnej koncentracji i sprawności ruchowej.

4.8 Działania niepożądane

U niektórych pacjentów stosujących produkt leczniczy Pridinol Alvogen, 5 mg, tabletki wystąpiły następuj ące objawy niepożądane:

Często (>1/100 do <1/10):

Zaburzenia żołądka i jelit: suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100):

Zakażenia: ropne zapalenia ślinianek w wyniku zahamowania wydzielania śliny.

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000): Zaburzenia ogólne: bóle i zawroty głowy.

Zaburzenia skóry: wysypka.

Pridinol Alvogen stosowany w dawkach terapeutycznych może powodować objawy podobne jak przy przedawkowaniu. Zwykle mają one łagodniejszy przebieg i wymagają korekty dawkowania leku.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania prydynolu mają charakter atropinowy i są to najczęściej: rozszerzenie źrenic, zaburzenia akomodacji i nieostre widzenie, wzrost ciśnienia śródgałkowego, suchość błon śluzowych, niedrożność porażenna jelit, zatrzymanie moczu, przyśpieszenie czynności serca, obniżenie ciśnienia tętniczego, upośledzenie sprawności intelektualnej, pobudzenie, psychozy i omamy.

Postępowanie przy przedawkowaniu Po przedawkowaniu należy stosować leczenie objawowe.

Po ostrym przedawkowaniu u pacjenta przytomnego może zachodzić konieczność płukania żołądka. Należy zabezpieczyć podstawowe funkcje życiowe pacjenta.

Lekiem znoszącym objawy atropinowe jest fizostygmina podawana w dawce 1-2mg.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki zwiotczające mięśnie działające ośrodkowo, inne kod ATC: M03BX03

Prydynol jest silnie działającym lekiem cholinolitycznym o działaniu obwodowym i ośrodkowym. Usuwa nadmierne napięcie i drżenie mięśni szkieletowych, hamuje występowanie ruchów mimowolnych, obdarzony jest również działaniem zwiotczajacym mięśnie. Lek wpływa depresyjnie na układ pozapiramidowy, hamuje ruchy mimowolne. Wpływa także na mięśniówkę gładką.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Prydynol łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego.

Wydalany jest z organizmu głównie z moczem. Nie obserwuje się zjawiska kumulacji leku.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Brak wystarczających danych przedklinicznych dotyczących toksycznego wpływu leku na reprodukcję.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik z PP z wieczkiem z PE w tekturowym pudełku 50 szt. (1 pojemnik po 50 szt.)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Alvogen IPCo S.ar.l.

5 Rue Heienhaff L-1736, Senningerberg Luksemburg

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2018

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 07.06.1999 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 29.12.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Pridinol Alvogen