+ iMeds.pl

Priligy 30 mgUlotka Priligy

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Priligy, 30 mg, tabletki powlekane Priligy, 60 mg, tabletki powlekane

Dapoxetinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Priligy i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Priligy

3.    Jak stosować lek Priligy

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Priligy

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Priligy i w jakim celu się go stosuje

Lek Priligy zawiera substancj ę czynną zwaną dapoksetyną i należy do grupy leków zwanych „selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny” (SSRI). Priligy może być również znany jako lek „urologiczny”.

Lek Priligy wydłuża czas potrzebny do wytrysku oraz pomaga utrzymać kontrolę nad wytryskiem. Może to zmniejszyć poczucie frustracji oraz przygnębienia spowodowanego przedwczesnym wytryskiem.

Lek Priligy stosowany jest w leczeniu przedwczesnego wytrysku u dorosłych mężczyzn w wieku od 18 do 64 lat.

Przedwczesny wytrysk ma miejsce, gdy dochodzi do niego pod wpływem niewielkiej stymulacji seksualnej, niezależnie od kontroli mężczyzny. Może być on przyczyną różnych problemów, w tym problemów w relacjach seksualnych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Priligy

Kiedy nie stosować leku Priligy:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na dapoksetynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma problemy z sercem, takie jak niewydolność serca lub zaburzenia rytmu serca;

•    jeśli u pacjenta występowały w przeszłości omdlenia;

•    jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek mania (uwzględniając uczucie nadmiernej ekscytacji, rozdrażnienia lub braku możliwości logicznego myślenia) lub ciężka depresja;

•    jeśli pacjent stosuje:

o inhibitory monoaminooksydazy (MAO) - leki stosowane w leczeniu depresji; o tiorydazynę - stosowaną w leczeniu schizofrenii; o inne leki stosowane w leczeniu depresji;

o lit - lek stosowany w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych; o linezolid - antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń; o tryptofan - lek ułatwiający zasypianie; o ziele dziurawca zwyczajnego - lek ziołowy; o tramadol - stosowany w leczeniu silnych bólów; o leki stosowane w leczeniu migren.

Nie należy stosować leku Priligy jednocześnie z żadnym z wymienionych powyżej leków.

Jeśli pacjent przyjmował którykolwiek z wymienionych leków, powinien odczekać 14 dni przed rozpoczęciem stosowania leku Priligy. Po zakończeniu stosowania leku Priligy należy odczekać 7 dni przed rozpoczęciem stosowania któregokolwiek z leków wymienionych na liście powyżej. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego leku (patrz punkt „Lek Priligy a inne leki”).

o niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych w tym ketokonazolem i itrakonazolem (patrz punkt „Lek Priligy a inne leki”); o niektóre leki stosowane w leczeniu HIV w tym rytonawirem, sakwinawirem, nelfinawirem i atazanawirem (patrz punkt „Lek Priligy a inne leki”); o niektóre antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń, w tym telitromycyną (patrz punkt „Lek Priligy a inne leki”);

o nefazodon - lek stosowany w leczeniu depresji (patrz punkt „Lek Priligy a inne leki”);

•    jeśli pacjent ma umiarkowaną lub ciężką chorobę wątroby.

Nie należy stosować tego leku, jeśli którykolwiek z wymienionych powyżej punktów dotyczy pacjenta. W przypadku dalszych wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Priligy należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli:

•    u pacjenta nie zdiagnozowano przedwczesnego wytrysku;

•    jeśli pacjent ma inne problemy seksualne, takie jak zaburzenia erekcji;

•    pacjent miał w przeszłości zawroty głowy spowodowane niskim ciśnieniem;

•    pacjent stosuje substancje psychoaktywne, takie jak ekstazy, LSD, narkotyki lub benzodiazepiny;

•    pacjent spożywa alkohol (patrz punkt „Priligy z jedzeniem, piciem i alkoholem”);

•    pacjent miał problemy natury psychicznej, w tym depresję, manię (do objawów których należą: uczucie nadmiernej ekscytacji, drażliwość lub brak zdolności do logicznego myślenia), zaburzenia afektywne dwubiegunowe (do objawów których należą: ciężkie zaburzenia nastroju pomiędzy manią a depresj ą) lub schizofrenię (zaburzenie psychiczne);

•    pacj ent ma padaczkę;

•    pacjent miał wcześniej krwawienia lub problemy z krzepnięciem krwi;

•    pacjent ma problemy z nerkami;

•    pacjent ma lub zagraża mu wysokie ciśnienie śródgałkowe (jaskra).

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub jeśli pacjent nie jest pewien), pacjent powinien zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku, lekarz powinien wykonać badanie, aby upewnić się czy u pacjenta nie występuje nagłe zmniejszenie ciśnienia podczas zmiany pozycji z leżącej na stojącą.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Priligy a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków, które wydawane są bez recepty, np. leków ziołowych. Lek Priligy może wpływać na działanie innych leków. Stosowanie innych leków może również wpływać na działanie leku Priligy. Stosowanie innych leków może wpływać na maksymalną dawkę leku Priligy, którą pacjent może przyjąć.

Nie należy stosować leku Priligy razem z:

•    lekami stosowanymi w leczeniu depresji, zwanymi Inhibitorami monoaminooksydazy (MAO);

•    tiorydazyną stosowaną w leczeniu schizofrenii;

•    innymi lekami o działaniu przeciwdepresyjnym;

•    litem - lekiem stosowanym w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych;

•    linezolidem - antybiotykiem stosowanym w leczeniu zakażeń;

•    tryptofanem - lekiem ułatwiającym zasypianie;

•    zielem dziurawca zwyczajnego - lekiem ziołowym;

•    tramadolem - stosowanym w leczeniu silnego bólu;

•    lekami stosowanymi w leczeniu migren.

Nie należy stosować leku Priligy z żadnym z wyżej wymienionych leków w tym samym czasie. Jeśli pacjent przyjmował którykolwiek z wymienionych powyżej leków, należy odczekać 14 dni przed rozpoczęciem stosowania leku Priligy. Po zakończeniu stosowania leku Priligy, należy odczekać 7 dni przed rozpoczęciem stosowania któregokolwiek z leków wymienionych powyżej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

•    niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń grzybiczych, w tym ketokonazolem i itrakonazolem;

•    niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu HIV, w tym rytonawirem, sakwinawirem, nelfinawirem i atazanawirem;

•    niektórymi antybiotykami stosowanymi w leczeniu zakażeń, w tym telitromycyną;

•    nefazodonem - lekiem stosowanym w leczeniu depresji.

Pacjenci powinni powiadomić lekarza lub farmaceutę, jeśli przyjmują którykolwiek z wymienionych niżej leków:

•    leki stosowane w leczeniu innych niż depresja zaburzeń psychicznych;

•    niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym ibuprofen i kwas acetylosalicylowy;

•    leki o działaniu przeciwzakrzepowym, w tym warfaryna;

•    niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji, takie jak syldenafil, tadalafil lub wardenafil, mogą prawdopodobnie zmniejszać ciśnienie tętnicze po zmianie pozycji na stojącą;

•    niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego i bólu w klatce piersiowej (dusznica bolesna) (jak werapamil i diltiazem) lub rozroście gruczołu krokowego, z uwagi na to, że te leki mogą również zmniejszać ciśnienie krwi podczas zmiany pozycji na stojącą.

•    niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, jak flukonazol;

•    niektóre leki stosowane w leczeniu HIV, jak amprenawir, fosamprenawir;

•    niektóre antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń, jak erytromycyna i klarytromycyna;

•    aprepitant - stosowany w leczeniu nudności.

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy którykolwiek z powyższych punktów go dotyczy powinien, przed zastosowaniem tego leku zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Priligy z jedzeniem, piciem i alkoholem

•    Ten lek może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

•    Tabletkę należy popić przynajmniej jedną, pełną szklanką wody.

•    Podczas stosowania tego leku należy unikać spożywania alkoholu.

•    Stosowanie tego leku z alkoholem może spowodować nasilenie zawrotów głowy, senność lub opóźnione reakcje.

•    Spożywanie alkoholu podczas stosowania tego leku może zwiększyć ryzyko urazów w wyniku omdlenia lub innych działań niepożądanych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Kobiety nie powinny stosować tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania tego leku pacjent może odczuwać senność, zawroty głowy, osłabienie, trudności z koncentracją oraz niewyraźnie widzenie. W przypadku, gdy którykolwiek z opisanych objawów występuje u pacjenta, powinien on unikać prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania niebezpiecznych maszyn. Działanie alkoholu może ulec nasileniu u pacjentów stosuj ących ten lek, co powoduje zwiększenie ryzyka urazów w wyniku omdlenia lub w wyniku innych działań niepożądanych, które występuj ą podczas stosowania leku Priligy wraz z alkoholem.

Lek Priligy zawiera laktozę

Ten lek zawiera laktozę (rodzaj cukru). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3. Jak stosować lek Priligy

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Zalecana dawka to 30 mg. Lekarz może zwiększyć dawkę do 60 mg.

•    Lek należy stosować tylko 1 do 3 godzin przed podjęciem aktywności seksualnej.

   Nie należy przyjmować tego leku częściej niż jeden raz na 24 godziny (raz na dobę).

•    Tabletki leku Priligy należy połykać w całości, aby uniknąć ich gorzkiego smaku, popijając co najmniej szklanką wody. Takie postępowanie ma na celu zapobiec omdleniom (patrz punkt 4 „Omdlenia oraz niskie ciśnienie krwi”).

•    Ten lek może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

•    Ten lek nie powinien być stosowany przez mężczyzn w wieku poniżej 18 lat lub u mężczyzn w wieku 65 lat i starszych.

•    Należy porozmawiać z lekarzem na temat leczenia lekiem Priligy, po pierwszych 4 tygodniach lub po 6 dawkach leku, w celu stwierdzenia, czy leczenie powinno być kontynuowane.

Jeśli leczenie będzie kontynuowane pacjent powinien rozmawiać na ten temat z lekarzem co 6 miesięcy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Priligy

W przypadku przyjęcia większej dawki niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Pacjent może odczuwać nudności lub mogą wystąpić wymioty.

Przerwanie stosowania leku Priligy

Należy skontaktować się z lekarzem przed przerwaniem stosowania leku Priligy. Możliwe jest wystąpienie senności oraz zawrotów głowy po zaprzestaniu stosowania tego leku, nawet jeśli lek nie był stosowany codziennie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Priligy i natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli:

•    u pacjenta wystąpiły napady drgawkowe (drgawki);

•    u pacjenta wystąpiło omdlenie lub zawroty głowy po zmianie pozycji na stojącą;

•    pacjent zaobserwował zmiany nastroju;

•    u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o wyrządzeniu sobie krzywdy.

W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z wymienionych powyżej objawów, należy przerwać stosowanie leku Priligy oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Omdlenia oraz niskie ciśnienie krwi

Przyjmowanie tego leku może prowadzić do utraty przytomności oraz do zmniejszenia ciśnienia podczas zmiany pozycji na stojącą. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tego działania, należy:

•    tabletkę popić co najmniej jedną, pełną szklanką wody;

•    nie stosować tego leku jeśli pacjent jest odwodniony (niedobór wody w organizmie).

Może się tak dziać, jeśli:

-    pacjent nie pił niczego w przeciągu ostatnich 4 - 6 godzin;

-    pacjent od dłuższego czasu poci się;

-    u pacjenta występuje choroba z wysoką gorączką, biegunką lub wymiotami.

•    jeśli pacjent czuje się jakby miał stracić przytomność (występują nudności, zawroty głowy, uczucie oszołomienia, splątanie, pocenie się, zaburzenia rytmu serca) lub jeśli występuje uczucie oszołomienia podczas przyjmowania pozycji stojącej, pacjent powinien natychmiast położyć się tak aby jego głowa znajdowała się poniżej tułowia lub usiąść z głową pomiędzy kolanami i poczekać, aż objawy ustąpią. Takie postępowanie pozwoli uniknąć upadku

i zranienia, gdyby doszło do utraty przytomności;

•    nie należy wstawać gwałtownie, jeśli pacjent przed dłuższy czas siedział lub leżał;

•    nie należy prowadzić pojazdów, używać jakichkolwiek narzędzi lub obsługiwać maszyn, jeśli pacjent odczuwa osłabienie podczas stosowania leku;

   należy skontaktować się z lekarzem, jeśli po zastosowaniu leku Priligy doszło do omdlenia.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 mężczyzn):

•    zawroty głowy;

•    bóle głowy;

•    nudności.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 mężczyzn):

•    rozdrażnienie, lęk, pobudzenie lub niepokój;

•    drętwienie lub mrowienie;

•    trudności w osiąganiu lub utrzymywaniu erekcji;

•    nadmierne pocenie się lub nagłe zaczerwienienie twarzy;

•    biegunka, zaparcia lub oddawanie gazów;

•    ból brzucha, wzdęcia lub wymioty;

•    problemy ze snem lub dziwne sny;

•    uczucie zmęczenia, senność, ziewanie;

•    niedrożność nosa (obrzęk błony śluzowej nosa);

•    zwiększenie ciśnienia krwi;

•    trudności w koncentracji;

•    drżenie lub roztrzę sienie;

•    osłabienie popędu seksualnego;

•    szum w uszach;

•    niewyraźne widzenie;

•    niestrawność;

•    suchość w ustach.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 mężczyzn):

•    omdlenia lub zawroty głowy podczas zmiany pozycji na stojącą (patrz porady powyżej);

•    zmiany nastroju, wzmożona czujność i podniecenie, lub paranoi;

•    splątanie, dezorientacja oraz brak    zdolności do logicznego myślenia;

•    zwolnienie lub nieregularna częstość rytmu serca lub przyspieszenie rytmu serca;

•    utrata popędu płciowego, trudności w osiągnięciu orgazmu;

•    osłabienie, uspokojenie, apatia lub przemęczenie;

•    depresja/nastrój depresyjny, zdenerwowanie lub zobojętnienie;

•    uczucie gorąca, uczucie roztrzęsienia, uczucie nienormalności lub upojenia alkoholowego;

•    zaburzenia widzenia, ból oka lub rozszerzone źrenice;

•    niskie lub wysokie ciśnienie krwi;

•    świąd lub zimne poty;

•    uczucie wirowania;

•    zaburzenia smaku;

•    zgrzytanie zębów.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 mężczyzn):

•    zawroty głowy występujące po wysiłku;

•    nagłe zapadanie w sen;

•    nagła potrzeba wypróżnienia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Priligy

•    Bez specjalnych zaleceń.

•    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i    inne informacje

Co zawiera lek Priligy

-    Substancją czynną leku jest dapoksetyna. Każda tabletka powlekana zawiera 30 mg lub 60 mg dapoksetyny w postaci chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to:

o Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalana bezwodna, magnezu stearynian. o Otoczka tabletki: laktoza jednowodna, hypromeloza 15 cP, tytanu dwutlenek (E171), triacetyna, żelaza tlenek czarny (E172), żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Priligy i co zawiera opakowanie

•    Priligy 30 mg tabletki powlekane są koloru jasnoszarego, okrągłe, wypukłe, o średnicy około

6,5 mm, oznaczone “30” wewnątrz trójkąta umieszczonego z jednej strony.

• Priligy 60 mg tabletki powlekane są koloru szarego, okrągłe, wypukłe, o średnicy około 8 mm, oznaczone “60” wewnątrz trójkąta umieszczonego z jednej strony.

Bezpieczny dla dzieci blister z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym opakowaniu.

Priligy 30 mg tabletki powlekane: 3, 6 szt.

Priligy 60 mg tabletki powlekane: 1, 2, 3, 6 szt.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Niemcy

Wytwórca:

Janssen-Cilag SpA

Via C Janssen, Borgo San Michele

Latina 04010

Włochy

lub

Menarini - Von Heyden GmbH, Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresden, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania: Priligy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Priligy

Charakterystyka Priligy

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Priligy, 30 mg, tabletki powlekane Priligy, 60 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera chlorowodorek dapoksetyny, odpowiadający 30 mg lub 60 mg dapoksetyny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza. Każda tabletka Priligy 30 mg zawiera 45,88 mg laktozy. Każda tabletka Priligy 60 mg zawiera 91,75 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Tabletki powlekane 30 mg, jasnoszare, okrągłe, wypukłe, o średnicy około 6,5 mm, oznaczone “30” wewnątrz trójkąta umieszczonego z jednej strony.

Tabletki powlekane 60 mg, szare, okrągłe, wypukłe, o średnicy około 8 mm, oznaczone “60” wewnątrz trójkąta umieszczonego z jednej strony.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Priligy jest wskazany w leczeniu przedwczesnej ejakulacji (ang.: Premature Ejaculation, PE) u dorosłych mężczyzn w wieku od 18 do 64 lat.

Produkt leczniczy Priligy powinien być przepisywany wyłącznie pacjentom spełniającym wszystkie poniższe kryteria:

•    czas wewnątrzpochwowego opóźnienia ejakulacji (ang.: Intravaginal Ejaculatory Latency Time, IELT) krótszy niż dwie minuty;

•    chroniczna lub nawracająca ejakulacja przy minimalnej stymulacji seksualnej lub krótko po penetracji oraz niezależnie od kontroli mężczyzny;

•    znaczny niepokój osobisty lub interpersonalny jako konsekwencja przedwczesnej ejakulacji;

•    słaba kontrola nad ej akulacj ą;

•    przedwczesne ejakulacje podczas większości stosunków seksualnych w czasie ostatnich 6 miesięcy w wywiadzie.

Priligy powinien być stosowany wyłącznie jako terapia na żądanie przed rozpoczęciem stosunku seksualnego. Nie powinno się przepisywać produktu Priligy w celu opóźnienia ejakulacji u pacjentów, u których nie zdiagnozowano przedwczesnej ejakulacji.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli mężczyźni (w wieku od 18 do 64 lat)

Zalecana dawka początkowa u wszystkich pacjentów wynosi 30 mg, powinna być przyjmowana

w razie potrzeby 1 do 3 godzin przed podjęciem aktywności seksualnej. Nie należy rozpoczynać leczenia produktem Priligy zaczynając od dawki 60 mg.

Priligy nie jest przeznaczony do stałego, codziennego stosowania. Produkt powinien być przyjmowany wyłącznie przed planowanym stosunkiem seksualnym. Priligy nie może być przyjmowany częściej niż jeden raz na 24 godziny.

Jeśli indywidualna odpowiedź pacjenta na dawkę 30 mg jest niewystarczająca, a pacjent nie doświadczył umiarkowanych, ani ciężkich zdarzeń niepożądanych, ani objawów poprzedzających omdlenie, dawka może zostać zwiększona do maksymalnej dawki zalecanej 60 mg, przyjmowanej zgodnie z potrzebą około 1 do 3 godzin przed stosunkiem seksualnym. Częstość występowania oraz stopień ciężkości zdarzeń niepożądanych są większe przy zastosowaniu dawki 60 mg.

Jeśli pacjent miał reakcje ortostatyczne po podaniu dawki początkowej, nie należy zwiększać dawki do 60 mg (patrz punkt 4.4).

Po pierwszych czterech tygodniach leczenia lub co najmniej po podaniu pierwszych 6 dawek produktu, lekarz, powinien przeprowadzić u pacjenta dokładną, indywidualną ocenę korzyści do ryzyka, wynikającą ze stosowania produktu Priligy, w celu stwierdzenia, czy kontynuacja leczenia jest właściwa.

Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Priligy przez okres ponad 24 tygodni są ograniczone. Potrzeba kliniczna kontynuacji leczenia z zastosowaniem produktu Priligy oraz bilans korzyści i ryzyka powinny być ponownie oceniane przynajmniej co sześć miesięcy.

Pacjenci w podeszłym wieku (65 lat i powyżej)

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu Priligy u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, nie zostały określone (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Produkt Priligy nie ma odpowiedniego zastosowania w tej populacji, w leczeniu przedwczesnej ejakulacji.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Nie zaleca się stosowania produktu Priligy u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Stosowanie produktu Priligy jest przeciwwskazane u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (klasa B i C wg skali Childa-Pugha) (patrz punkty 4.3 i 5.2).

Pacjenci słabo metabolizujący w CYP2D6 lub pacjenci leczeni silnymi inhibitorami CYP2D6

Zaleca się zachowanie ostrożności podczas zwiększania dawki do 60 mg u pacjentów, u których stwierdzono genotyp wolnych metabolizerów CYP2D6 lub u pacjentów leczonych silnymi inhibitorami CYP2D6 (patrz punkty 4.4, 4.5 i 5.2).

Pacjenci leczeni umiarkowanymi lub silnymi inhibitorami CYP3A4

Jednoczesne stosowanie silnych inhibitorów CYP3A4 jest przeciwwskazane. U pacjentów leczonych równocześnie umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 należy zachować ostrożność. Dawka produktu w tej grupie pacjentów powinna zostać ograniczona do 30 mg (patrz punkty 4.3, 4.4 i 4.5).

Doustnie. Tabletki powinny być połykane w całości w celu uniknięcia gorzkiego smaku. Zalecane jest aby tabletkę popijać przynajmniej jedną, pełną szklanką wody. Produkt Priligy może być przyjmowany niezależnie od posiłku (patrz punkt 5.2).

Środki ostrożności, które należy podjąć przed użyciem lub podaniem produktu leczniczego

Przed rozpoczęciem leczenia, patrz punkt 4.4 dotyczący hipotonii ortostatycznej.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancj ę czynną lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Istotne zaburzenia patologiczne serca, takie jak:

•    niewydolność serca (klasy II-IV wg skali NYHA);

•    zaburzenia przewodzenia takie j ak blok przedsionkowo-komorowy lub zespół chorego węzła zatokowego;

•    istotna choroba niedokrwienna serca;

•    istotna wada zastawkowa;

•    omdlenia w wywiadzie.

Mania lub ciężka depresja w wywiadzie.

Podczas leczenia inhibitorami monoaminooksydazy (MAO-I) lub w ciągu 14 dni od odstawienia MAO-I. Podobnie, MAO-I nie należy stosować w ciągu 7 dni od odstawienia produktu Priligy (patrz punkt 4.5).

Podczas leczenia tiorydazyną, lub w ciągu 14 dni od odstawienia tiorydazyny. Podobnie, tiorydazyny nie należy stosować w ciągu 7 dni od odstawienia produktu Priligy (patrz punkt 4.5).

Podczas leczenia inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny [selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD)] oraz innymi produktami leczniczymi i (lub) preparatami ziołowymi o działaniu serotoninergicznym [np.: L-tryptofan, tryptany, tramadol, linezolid, lit, ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)] lub w ciągu 14 od odstawienia leczenia wyżej wymienionymi produktami leczniczymi i (lub) preparatami ziołowymi. Podobnie, nie należy stosować ww. produktów leczniczych i (lub) preparatów ziołowych w ciągu 7 dni od odstawienia produktu Priligy (patrz punkt 4.5).

Podczas jednoczesnego leczenia potencjalnymi inhibitorami CYP3A4, w tym ketokonazolem, itrakonazolem, rytonawirem, sakwinawirem, telitromycyną, nefazadonem, nelfinawirem, atazanawirem (patrz punkt 4.5)

Umiarkowane i ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólne zalecenia

Priligy jest wskazany do stosowania tylko u mężczyzn z przedwczesną ejakulacją, którzy spełniają wszystkie kryteria wymienione w punktach 4.1 i 5.1. Nie powinno przepisywać się produktu leczniczego Priligy pacjentom, u których nie zdiagnozowano przedwczesną ejakulację. Nie zbadano bezpieczeństwa stosowania produktu ani działania opóźniającego ejakulację u mężczyzn bez przedwczesnej ejakulacji.

Inne rodzaje zaburzeń seksualnych

Pacjenci mający inne rodzaje zaburzeń seksualnych, w tym zaburzenia erekcji, przed rozpoczęciem terapii powinni zostać dokładnie zbadani przez lekarza. Nie powinno się stosować produktu leczniczego Priligy u pacjentów z zaburzeniami erekcji stosujących inhibitory PDE5 (patrz punkt 4.5).

Hipotonia ortostatyczna

Przed rozpoczęciem leczenia pacjent powinien zostać dokładnie zbadany przez lekarza, łącznie z zebraniem wywiadu dotyczącego epizodów hipotonii ortostatycznej. Przed rozpoczęciem terapii należy wykonać test pionizacyjny (pomiar ciśnienia tętniczego krwi i tętna w pozycji na wznak oraz po pionizacji). W przypadku podejrzeń lub udokumentowanych informacji na temat reakcji ortostatycznych w wywiadzie, należy unikać leczenia produktem Priligy.

W badaniach klinicznych odnotowano występowanie hipotonii ortostatycznej. Lekarz przepisujący produkt powinien uprzedzić pacjenta, że w przypadku, kiedy wystąpią u niego objawy zwiastuj ące omdlenie, jak zawroty głowy występuj ące zaraz po wstaniu, pacjent powinien natychmiast położyć się tak, aby jego głowa znajdowała się poniżej tułowia lub przyjąć pozycję siedzącą, umieszczając głowę między kolanami i poczekać aż objawy ustąpią. Lekarz przepisuj ący produkt leczniczy powinien także poinformować pacjenta, iż nie należy gwałtownie wstawać, jeśli przez dłuższy czas pacjent leżał lub siedział.

Samobójstwo i (lub) myśli samobójcze

Badania krótkoterminowe przeprowadzone z udziałem dzieci oraz osób dorosłych z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi oraz innymi zaburzeniami psychicznymi wykazały, że w porównaniu z placebo, leki przeciwdepresyjne, włączając inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) zwiększają ryzyko samobójstw oraz myśli samobójczych. Badania krótkoterminowe nie wykazały zwiększenia ryzyka samobój stw u dorosłych w wieku powyżej 24 lat. W badaniach klinicznych produktu leczniczego Priligy, stosowanego w leczeniu przedwczesnej ejakulacji, w czasie oceny możliwych zdarzeń niepożądanych związanych z samobójstwem ocenianych za pomocą Kolumbijskiego Algorytmu Klasyfikacji Samobójstw (C-CASA), skali depresji Montgomery-Asberg lub skali depresji Becka II, nie zaobserwowano żadnych wyraźnych oznak występowania samobójstw wynikających z prowadzonej terapii.

Omdlenie

Powinno się ostrzec pacjenta by unikał sytuacji, takich jak prowadzenie pojazdu lub obsługiwanie maszyn niebezpiecznych, w czasie których może doj ść do urazu w wyniku wystąpienia omdlenia lub jego objawów zwiastunowych, jak zawroty głowy czy uczucie zamroczenia (patrz punkt 4.8).

Możliwe objawy zwiastunowe, takie jak nudności, zawroty głowy i (lub) uczucie oszołomienia oraz obfite pocenie się obserwowano częściej u pacjentów leczonych produktem Priligy w porównaniu z placebo.

W badaniach klinicznych przypadki omdleń, opisywanych jako utrata przytomności z bradykardią lub zahamowaniem zatokowym obserwowanym u pacjentów w czasie badania holterowskiego, miały etiologię wazowagalną. Większość omdleń występowała w ciągu pierwszych 3 godzin po zastosowaniu produktu leczniczego, po podaniu pierwszej dawki produktu lub były to omdlenia związane z procedurami badania klinicznego (jak pobieranie krwi, ortostatyczne zmiany pozycji ciała, pomiary ciśnienia tętniczego krwi). Możliwe objawy zwiastunowe jak nudności, zawroty głowy, zamroczenie, kołatanie serca, osłabienie, splątanie oraz obfite pocenie się, zazwyczaj występuj ą w ciągu pierwszych trzech godzin po przyjęciu produktu i często poprzedzają omdlenie. Należy poinformować pacjentów, iż podczas leczenia może doj ść do omdlenia poprzedzonego objawami zwiastunowymi lub bez objawów zwiastunowych. Lekarze przepisuj ący produkt powinni informować pacjentów o tym jak ważne jest utrzymanie odpowiedniego nawodnienia organizmu oraz jak rozpoznać objawy zwiastunowe omdlenia by zmniejszyć prawdopodobieństwo poważnego urazu w wyniku upadku podczas utraty przytomności. W przypadku wystąpienia objawów zwiastunowych, pacjent powinien natychmiast położyć się tak, aby jego głowa znajdowała się poniżej reszty ciała lub usiąść z głową umieszczoną pomiędzy kolanami i poczekać aż objawy ustąpią. Powinien także zachować ostrożność unikając sytuacji, takich jak prowadzenie pojazdu lub obsługiwanie maszyn niebezpiecznych, w czasie, których może dojść do urazu w wyniku omdlenia lub wystąpienia innych objawów ze strony OUN (patrz punkt 4.7).

Pacjenci z czynnikami ryzyka chorób sercowo naczyniowych

Pacjenci z chorobami układu krążenia zostali wykluczeni z 3 fazy badań klinicznych.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu krążenia w wyniku omdlenia (omdlenia kardiogennego oraz omdlenia z innych przyczyn) jest większe u pacjentów z anomaliami budowy serca (np.: zdiagnozowane zwężenia drogi odpływu lewej komory, wada zastawkowa serca, zwężenie tętnicy szyjnej oraz choroba wieńcowa). Brak jest wystarczających danych, by określić, czy zwiększone ryzyko omdleń u pacjentów z chorobami układu krążenia dotyczy także omdleń wazowagalnych.

Stosowanie jednocześnie z substancjami psychoaktywnymi

Należy poinformować pacjentów, aby nie stosowali produktu Priligy jednocześnie z substancjami psychoaktywnymi.

Stosowanie substancji psychoaktywnych z aktywnością serotoninergiczną, w tym ketaminy, metylenodioksymetamfetaminy (MDMA) i dietyloamidu kwasu lizerginowego (LSD) w skojarzeniu z produktem Priligy może prowadzić do wystąpienia potencjalnie ciężkich reakcji. Reakcje te obejmują, ale nie są ograniczone, do arytmii, hipertermii oraz zespołu serotoninowego. Jednoczesne stosowanie Priligy z substancjami psychoaktywnymi o właściwościach uspokajaj ących, jak narkotyki i benzodiazepiny może prowadzić do nasilenia senności i zawrotów głowy.

Etanol

Należy poinformować pacjentów, aby nie stosowali produktu Priligy w połączeniu z alkoholem.

Łączenie alkoholu z dapoksetyną może nasilić neuropoznawcze działanie alkoholu oraz zwiększyć ryzyko neurokardiogennych działań niepożądanych, w tym omdleń, zwiększając w ten sposób ryzyko przypadkowych urazów, w związku z czym należy informować pacjentów, aby unikali alkoholu podczas stosowania produktu Priligy (patrz punkty 4.5 i 4.7).

Produkty lecznicze o właściwościach wazodylatacyjnych

Priligy powinien być przepisywany ostrożnie u pacjentów przyjmuj ących produkty lecznicze o właściwościach wazodylatacyjnych (jak antagoniści receptora a - adrenergicznego, azotany) ze względu na możliwość zmniejszenia tolerancji ortostatycznej (patrz punkt 4.5).

Umiarkowane inhibitory CYP3A4

Należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących umiarkowane inhibitory CYP3A4, dawkę produktu należy ograniczyć do 30 mg (patrz punkty 4.2 i 4.5).

Silne inhibitory CYP2D6

Należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki produktu leczniczego Priligy do 60 mg u pacjentów stosujących silne inhibitory CYP2D6 oraz podczas zwiększania dawki do 60 mg u pacjentów, u których stwierdzono genotyp wolnych metabolizerów CYP2D6, gdyż może to prowadzić do nasilenia działania produktu leczniczego Priligy, a w konsekwencji doprowadzić do zwiększenia częstości i nasilenia zależnych od dawki zdarzeń niepożądanych (patrz punkty 4.2, 4.5 i 5.2).

Produktu Priligy nie należy stosować u pacjentów z manią i (lub) hipomanią lub zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi w wywiadzie. Leczenie nie powinno być kontynuowane w przypadku, gdy u pacjenta wystąpią objawy któregokolwiek z ww. zaburzeń.

Drgawki

Z uwagi na to, że SSRI obniżają próg drgawkowy, należy przerwać leczenie produktem Priligy, jeśli u pacjenta wystąpią drgawki. Należy również unikać stosowania produktu Priligy u pacjentów z niestabilną epilepsją. Należy ściśle monitorować stosowanie produktu Priligy u pacjentów z kontrolowaną epilepsją.

Dzieci i młodzież

Produktu Priligy nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Depresja i (lub) zaburzenia psychiczne

Mężczyźni z objawami depresji powinni zostać poddani ocenie przed rozpoczęciem leczenia produktem Priligy, w celu wykluczenia wcześniej niezdiagnozowanych zaburzeń depresyjnych. Jednoczesne stosowanie produktu Priligy z lekami przeciwdepresyjnymi, włączając SSRI i SNRI jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Nie zaleca się przerwania leczenia przecidepresyjnego lub przeciwlękowego, w celu rozpoczęcia leczenia produktem leczniczym Priligy z powodu przedwczesnej ejakulacji. Produkt leczniczy Priligy nie jest wskazany do leczenia zaburzeń psychicznych i nie należy go stosować u mężczyzn z tymi zaburzeniami, włączaj ąc schizofrenię lub u mężczyzn ze współistniejącą depresją, gdyż nie można wykluczyć możliwości pogorszenia się objawów depresji. Pogorszenie objawów może być wynikiem obecności bezobjawowych zaburzeń psychicznych lub stosowanego leczenia. Lekarze powinni zachęcać pacjentów do zgłaszania jakichkolwiek niepokoj ących myśli oraz odczuć w każdym momencie leczenia. W przypadku rozwoju objawów depresji podczas leczenia, należy zaprzestać leczenie produktem leczniczym Priligy.

Krwotoki

Zgłaszano anomalie krwawień podczas leczenia SSRI. Należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących produkt Priligy, jednocześnie z produktami wpływającymi na czynność płytek krwi (np.: atypowe leki przeciwpsychotyczne, fenotiazyny, kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ], leki przeciwpłytkowe) lub leki przeciwkrzepliwe (np.: warfaryna), jak również u pacjentów z krwawieniami lub zaburzeniami krzepnięcia w wywiadzie (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia, czynności nerek

Nie zaleca się stosowania produktu Priligy u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2 i 5.2).

Objawy odstawienne

Nagłe odstawienie przyjmowanych przewlekle SSRI w celu leczenia chronicznych zaburzeń depresyjnych powodowało występowanie następuj ących objawów: zaburzenia nastroju, rozdrażnienie, pobudzenie, zawroty głowy, zaburzenia czucia (np.: parestezje, w tym uczucie porażenia prądem elektrycznym), niepokój, splątanie, bóle głowy, letarg, niestabilność emocjonalna, bezsenność oraz hipomania.

Wyniki badania klinicznego przeprowadzonego z podwójnie ślepą próbą u pacjentów z przedwczesną ejakulacją, którego celem była ocena objawów odstawiennych po 62 dniach stosowania produktu Priligy w dawce 60 mg, raz na dobę lub w razie potrzeby wykazały łagodne objawy z nieznacznie

częściej występującą bezsennością i zawrotami głowy u pacjentów przestawionych na placebo, po codziennym przyjmowaniu produktu Priligy (patrz punkt 5.1).

Zaburzenia oka

Podczas stosowania produktu Priligy odnotowano zaburzenia oka takie jak rozszerzenie źrenic i ból oka. Priligy należy stosować ostrożnie u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem śródgałkowym lub z ryzykiem jaskry z zamkniętym kątem przesączania.

Nietolerancja laktozy

Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakodynamiczne

Możliwość interakcji z inhibitorami monoaminooksydazy

U pacjentów leczonych SSRI w skojarzeniu z inhibitorami monoaminoksydazy (MAO-I) zgłaszano występowanie ciężkich, niekiedy śmiertelnych reakcji, włączaj ąc hipertermię, sztywność, mioklonię, niestabilność autonomicznego układu nerwowego z gwałtownymi wahaniami funkcji życiowych, zmiany stanu psychicznego od skrajnego pobudzenia do delirium i śpiączki. Opisane reakcje obserwowane były również u pacjentów, którzy w ostatnim czasie odstawili SSRI i rozpoczęli leczenie MAO-I. W niektórych przypadkach obserwowano objawy przypominające złośliwy zespół neuroleptyczny. Dane z badań przeprowadzonych na zwierzętach wskazują, że SSRI stosowane w skojarzeniu z MAO-I mogą działać synergistycznie na zwiększenie ciśnienia krwi oraz wywoływanie pobudzenia behawioralnego. Z tego powodu produkt Priligy nie powinien być stosowany w skojarzeniu z MAO-I lub w ciągu 14 dni od momentu przerwania leczenia MAO-I. Podobnie, MAO-I nie należy stosować w ciągu 7 dni od momentu przerwania leczenia produktem Priligy (patrz punkt 4.3).

Możliwość interakcji z tiorydazyną

Stosowanie tiorydazyny w monoterapii prowadzi do wydłużenia odstępu QT, co wiąże się z ciężkimi komorowymi zaburzeniami rytmu serca. Produkty takie jak Priligy, które hamują izoenzym CYP2D6, mogą również hamować metabolizm tiorydazyny, co w rezultacie powoduje zwiększenie stężenia tiorydazyny i dalsze wydłużenie odstępu QT. Produkt Priligy nie powinien być stosowany w skojarzeniu z tiorydazyną lub w ciągu 14 dni od momentu przerwania leczenia tiorydazyną. Podobnie, tiorydazyny nie należy stosować w przeciągu 7 dni od przerwania leczenia produktem Priligy (patrz punkt 4.3).

Produkty lecznicze i (lub) preparaty ziołowe o działaniu serotoninergicznym

Podobnie jak w przypadku innych SSRI, jednoczesne stosowanie produktów leczniczych i (lub) preparatów ziołowych o działaniu serotoninergicznym (włączając MAO-I, L-tryptofan, tryptany, tramadol, linezolid, SSRI, SNRI, lit oraz ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)) może prowadzić do występowania zespołu serotoninowego. Nie należy stosować Priligy w skojarzeniu z innymi SSRI, MAO-I oraz innymi produktami leczniczymi i (lub) preparatami ziołowymi o działaniu serotoninergicznym lub w ciągu 14 dni od momentu przerwania leczenia wymienionymi produktami leczniczymi i (lub) preparatami ziołowymi. Podobnie wymienionych produktów leczniczych i (lub) preparatów ziołowych nie należy stosować w przeciągu 7 dni od przerwania leczenia produktem Priligy (patrz punkt 4.3).

Produkty lecznicze działające na ośrodkowy układ nerwowy (OUN)

Nie dokonano rutynowej oceny stosowania Priligy w skojarzeniu z produktami leczniczymi

działającymi na OUN (jak leki przeciwpadaczkowe, przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne, przeciwlękowe, uspokajające i nasenne) u pacjentów z przedwczesną ejakulacją. W związku z tym należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących Priligy w skojarzeniu z produktami leczniczymi działającymi na OUN.

Interakcje farmakokinetyczne

Wpływ stosowanych jednocześnie produktów leczniczych na farmakokinetykę dapoksetyny

Badania in vitro przeprowadzone na ludzkiej wątrobie, nerkach i mikrokosmkach jelitowych wskazują, że dapoksetyna jest metabolizowana głównie przez CYP2D6, CYP3A4 oraz monooksygenazę flawinową 1 (FMO1). W związku z tym, inhibitory ww. enzymów mogą zmniejszać klirens nerkowy dapoksetyny.

Inhibitory CYP3A4

Silne inhibitory CYP3A4

Podawanie ketokonazolu (200 mg dwa razy na dobę, przez 7 dni) prowadziło do zwiększenia Cmax oraz AUCinf dapoksetyny (60 mg dziennie, dawka jednorazowa) odpowiednio o 35% i 99%.

Biorąc pod uwagę niezwiązaną frakcję dapoksetyny oraz demetylodapoksetyny, Cmax czynnej frakcji może zwiększyć się o 25% natomiast AUC czynnej frakcji może ulec podwojeniu podczas stosowania silnych inhibitorów CYP3A4.

Zwiększenie Cmax i AUC czynnej frakcji może być znaczne u części populacji, u której brak działającego enzymu CYP2D6, np.: słabi metabolizerzy CYP2D6 lub w skojarzeniu z silnymi inhibitorami CYP2D6.

Z tego powodu, stosowanie Priligy w skojarzeniu z silnymi inhibitorami CYP3A4, w tym ketokonazolem, itrakonazolem, rytonawirem, sakwinawirem, telitromycyną, nefazodonem, nelfinawirem i atazanawirem jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Umiarkowane inhibitory CYP3A4

Skojarzone leczenie z umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (np.: erytromycyna, klarytromycyna, flukonazol, amprenawir, fosamprenawir, aprepitant, werapamil, diltiazem) może nasilać działanie dapoksetyny i demetylodapoksetyny, w szczególności u wolnych metabolizerów CYP2D6. Maksymalna dawka dapoksetyny powinna wynosić 30 mg w przypadku skojarzonego leczenia z ww. produktami (patrz punkty 4.2 i 4.4 oraz poniżej).

Powyższe ma zastosowanie do wszystkich pacjentów, jeśli nie stwierdzono u nich fenotypu lub genotypu intensywnych metabolizerów CYP2D6. U pacjentów będących intensywnymi metabolizerami CYP2D6, zaleca się stosowanie maksymalnej dawki dapoksetyny 30 mg w przypadku skojarzonego stosowania z silnymi inhibitorami CYP3A4 oraz należy zachować ostrożność podczas stosowania dapoksetyny w dawce 60 mg w skojarzeniu z umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4.

Silne inhibitory CYP2D6

W obecności fluoksetyny (60 mg na dobę, przez 7 dni), Cmax i AUCinf dapoksetyny (60 mg, pojedyncza dawka) zwiększały się odpowiednio o 50% i 88%. Biorąc pod uwagę frakcję niezwiązanej dapoksetyny oraz demetylodapoksetyny, Cmax czynnej frakcji ulegało zwiększeniu o około 50%, natomiast AUC czynnej frakcji może ulec podwojeniu podczas stosowania silnych inhibitorów CYP2D6. Zwiększenie wartości Cmax oraz AUC czynnej frakcji było zbliżone do wartości przewidywanych u wolnych metabolizerów, co może prowadzić do zwiększenia częstości i nasilenia zdarzeń niepożądanych zależnych od dawki (patrz punkt 4.4).

Inhibitory PDE5

Nie należy stosować produktu Priligy u pacjentów przyjmujących inhibitory PDE5 ze względu na możliwość obniżenia tolerancji ortostatycznej (patrz punkt 4.4).

Farmakokinetyka dapoksetyny (60 mg) stosowanej w skojarzeniu z tadalafilem (20 mg) i syldenafilem (100 mg) oceniona została na podstawie badania krzyżowego dawki jednorazowej. Tadalafil nie wpływał na farmakokinetykę dapoksetyny. Syldenafil powodował niewielkie zmiany w farmakokinetyce dapoksetyny (zwiększenie wartości AUCinf o 22% i zwiększenie wartości Cmax o 4%), co nie miało znaczenia klinicznego.

Skojarzone stosowanie produktu Priligy z inhibitorami PDE5 może prowadzić do hipotonii ortostatycznej (patrz punkt 4.4). Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Priligy, u pacjentów jednocześnie z przedwczesną ejakulacją i zaburzeniami erekcji, leczonych jednocześnie produktem leczniczym Priligy i inhibitorami PDE5.

Wpływ dapoksetyny na farmakokinetykę jednocześnie stosowanych produktów leczniczych

Tamsulosyna

Jednoczesne zastosowanie dawki jednorazowej lub dawek wielokrotnych 30 mg lub 60 mg dapoksetyny pacjentom, którzy stosują codziennie tamsulosynę nie wpływa na farmakokinetykę tamsulosyny. Włączenie dapoksetyny do terapii tamsulosyną nie powoduje zmiany profilu ortostatycznego. Nie zaobserwowano różnic w reakcjach ortostatycznych podczas terapii skojarzonej tamsulosyny z dapoksetyną w dawkach 30 lub 60 mg, a tamsulosyną w monoterapii. Jednakże, należy zachować ostrożność przepisując produkt Priligy pacjentom, którzy stosują antagonistów receptora a -adrenergicznego z uwagi na możliwość zmniejszenia tolerancji ortostatycznej (patrz punkt 4.4).

Produkty lecznicze metabolizowane przez CYP2D6

Wielokrotne dawki dapoksetyny (60 mg/dobę przez 6 dni) po podaniu jednorazowej dawki 50 mg dezypraminy prowadziły do zwiększenia średniej wartości Cmax i AUCinf dezypraminy odpowiednio o 11% i 19%, w porównaniu do monoterapii dezypraminą. Dapoksetyna może powodować zwiększenie stężenia w osoczu innych produktów metabolizowanych przez CYP2D6. Znaczenie kliniczne tego działania jest niewielkie.

Produkty lecznicze metabolizowane przez CYP3A4

Wielokrotne dawki dapoksetyny (60 mg na dobę, przez 6 dni) zmniejszały AUCinf midazolamu (dawka jednorazowa 8 mg) o około 20% (zakres -60 do +18%). Znaczenie kliniczne opisanego działania jest niewielkie u większości pacjentów. Zwiększenie aktywności CYP3A4 może mieć znaczenie kliniczne u niektórych osób leczonych produktem z wąskim indeksem terapeutycznym metabolizowanym głównie przez CYP3A4.

Produkty lecznicze metabolizowane przez CYP2C19

Wielokrotne dawki dapoksetyny (60 mg/dobę przez 6 dni) nie hamowały metabolizmu omeprazolu w dawce jednorazowej 40 mg. Dapoksetyna nie wpływa na farmakokinetykę innych substratów CYP2C19.

Produkty lecznicze metabolizowane przez CYP2C9

Wielokrotne dawki dapoksetyny (60 mg na dobę, przez 6 dni) nie wpływały na farmakokinetykę lub farmakodynamikę gliburydu w dawce jednorazowej 5 mg. Dapoksetyna nie wpływa na farmakokinetykę innych substratów CYP2C9.

Warfarvna i produkty lecznicze wpływające na krzepliwość krwi i (lub) czynność płytek krwi

Brak danych oceniających wielokrotne podawanie warfaryny z dapoksetyną; dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania dapoksetyny u pacjentów przyjmuj ących przewlekle warfarynę (patrz punkt 4.4). W badaniu farmakokinetycznym, dapoksetyna (60 mg na dobę, przez 6 dni) nie wpływała

na farmakokinetykę lub farmakodynamikę (PT lub INR) warfaryny podawanej w dawce jednorazowej 25 mg.

Podczas stosowania leków z grupy SSRI zaobserwowano wystąpienie zaburzeń krwawienia (patrz punkt 4.4).

Etanol

Skojarzone podanie jednorazowej dawki etanolu 0,5 g/kg (około 2 drinków) nie wpływało na farmakokinetykę dapoksetyny (60 mg w dawce jednorazowej), jednakże dapoksetyna stosowana w skojarzeniu z etanolem nasilała senność oraz zmniejszała czujność (w samoocenie). Pomiary farmakodynamiczne zaburzeń funkcji poznawczych (za pomocą: Digit Vigilance Speed, Digit Symbol Substitution Test) również wykazały nasilone działanie podczas stosowania dapoksetyny jednocześnie z etanolem. Skojarzone stosowanie dapoksetyny z alkoholem powodowało zwiększenie ryzyka wystąpienia oraz nasilenie działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy, senność, opóźnione reakcje lub zmiana oceny. Łączenie alkoholu z dapoksetyną może nasilić działanie alkoholu oraz zwiększyć ryzyko neurokardiogennych działań niepożądanych, w tym omdleń, zwiększaj ąc w ten sposób ryzyko przypadkowych urazów, w związku z czym należy informować pacjentów, aby unikali alkoholu podczas stosowania produktu Priligy (patrz punkty 4.4 i 4.7).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt Priligy nie jest wskazany do stosowania przez kobiety.

Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na płodność, ciążę lub na rozwój zarodka i (lub) płodu (patrz punkt 5.3).

Nie wiadomo, czy dapoksetyna i (lub) jej metabolity przenikają do mleka ludzkiego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Priligy wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W badaniach klinicznych zgłaszano zawroty głowy, trudności z koncentracją, omdlenia, niewyraźne widzenie oraz senność. Dlatego należy ostrzegać pacjentów, aby unikali sytuacji, podczas których może doj ść do zranienia, włączaj ąc prowadzenie pojazdów i obsługiwanie niebezpiecznych maszyn.

Łączenie alkoholu z dapoksetyną może nasilić neuropoznawcze działanie alkoholu oraz zwiększyć ryzyko neurokardiogennych działań niepożądanych, w tym omdleń, zwiększaj ąc w ten sposób ryzyko przypadkowych urazów, w związku z czym należy informować pacjentów aby unikali alkoholu podczas stosowania produktu Priligy (patrz punkty 4.4 i 4.5).

4.8 Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W trakcie badań klinicznych stwierdzano przypadki omdleń i niedociśnienia ortostatycznego (patrz punkt 4.4).

W czasie 3 fazy badań klinicznych najczęściej stwierdzano następujące działania niepożądane produktu zależne od dawki: nudności (11% i 22,2% odpowiednio w grupie przyjmującej 30 mg i 60 mg dapoksetyny), zawroty głowy (5,8% i 10,9%), ból głowy (5,6% i 8,8%), biegunka (3,5% i 6,9%), bezsenność (2,1% i 3,9%) oraz zmęczenie (2% i 4,1%). Najczęstszymi działaniami niepożądanymi, które prowadziły do przerwania leczenia były nudności (2,2% pacjentów leczonych Priligy) oraz zawroty głowy (1,2% pacjentów leczonych Priligy).

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Bezpieczeństwo stosowania produktu Priligy oceniane było w pięciu badaniach kontrolowanych placebo, z podwójnie ślepą próbą, przeprowadzonych z udziałem 4224 pacjentów z przedwczesną ejakulacją, spośród których 1616 otrzymywało Priligy w dawce 30 mg w razie potrzeby, a 2608 pacjentów otrzymywało w dawce 60 mg w razie potrzeby lub raz na dobę.

Tabela 1 przedstawia działania niepożądane zgłaszane w trakcie badań klinicznych.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo

często

(>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 to <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Zaburzenia

psychiczne

lęk, pobudzenie, niepokój, bezsenność, dziwne sny, zmniejszone libido

depresja, nastrój depresyjny, nastrój euforyczny, zmiany nastroju, nerwowość, oboj ętność, apatia, stan splątania, dezorientacja, zaburzenia myślenia, wzmożona czujność i podniecenie, zaburzenia snu, trudności z zasypianiem, bezsenność śródnocna, koszmary senne, zgrzytanie zębami, utrata libido, anorgazmia

Zaburzenia

układu

nerwowego

zawroty

głowy,

bóle

głowy

senność, zaburzenia uwagi, drżenie, parestezje

omdlenia, omdlenia wazowagalne, ortostatyczne zawroty głowy, niepokój psychoruchowy, zaburzenia smaku, nadmierna senność, letarg, uspokojenie, zaburzenia świadomości

wysiłkowe zawroty głowy, nagłe zapadanie w sen

Zaburzenia

oka

niewyraźne widzenie

rozszerzenie źrenic (patrz punkt 4.4), ból oka, zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

szumy w uszach

zawroty głowy

Zaburzenia

serca

zahamowanie zatokowe, bradykardia zatokowa, tachykardia

Zaburzenia

naczyniowe

nagłe zaczerwienienie twarzy

niedociśnienie, nadciśnienie skurczowe, uderzenia gorąca

Zaburzenia

układu

oddechowego,

klatki

piersiowej

i śródpiersia

niedrożność zatok, ziewanie

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności

biegunka, wymioty, zaparcia, ból brzucha, ból górnej części brzucha, niestrawność, wzdęcia, uczucie dyskomfortu

dyskomfort brzuszny, dyskomfort w nadbrzuszu

nagła

potrzeba

defekacji

w żołądku, uczucie dyskomfortu w brzuchu, suchość w jamie ustnej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

nadmierne pocenie się

świąd, zimne poty

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

zaburzenia erekcji

brak ejakulacji, parestezje męskich narządów płciowych, zaburzenia orgazmu u mężczyzn

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

zmęczenie,

rozdrażnienie

osłabienie, uczucie gorąca, uczucie zdenerwowania, dziwne samopoczucie, uczucie upojenia alkoholowego

Badania

diagnostyczne

zwiększenie ciśnienia krwi

przyspieszenie rytmu serca, zwiększenie ciśnienia rozkurczowego, nasilenie hipotonii ortostatycznej

Działania niepożądane zgłaszane w dziewięciomiesięcznych, otwartych badaniach, były zgodne z tymi zgłaszanymi w badaniach z podwójnie ślepą próbą. Nie zaobserwowano żadnych dodatkowych działań niepożądanych.

Opis wybranych działań niepożądanych

W badaniach klinicznych odnotowano przypadki omdleń, opisywanych jako utrata przytomności z bradykardią lub zahamowaniem zatokowym, obserwowane u pacjentów w czasie badania holterowskiego i uważa się, że są one związane ze stosowaniem produktu leczniczego.

Większość przypadków występowała w ciągu pierwszych 3 godzin po podaniu pierwszej dawki produktu lub były to omdlenia związane z procedurami badania klinicznego (jak pobieranie krwi, ortostatyczne zmiany pozycji ciała, pomiary ciśnienia tętniczego krwi). Objawy zwiastunowe często poprzedzały omdlenie (patrz punkt 4.4).

Częstość występowania omdlenia i możliwych objawów zwiastunowych okazała się zależna od dawki, czego dowiodła większa częstość ich występowania u pacjentów leczonych dawkami wyższymi od zalecanych w III fazie badań.

W badaniach klinicznych odnotowano występowanie hipotonii ortostatycznej (patrz punkt 4.4). Częstość występowania omdleń, opisywanych jako utrata przytomności, w programie rozwoju klinicznego Priligy różniła się w zależności od badanej populacji i wahała się od 0,06% (30 mg) do 0,23% (60 mg), wśród pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych Fazy III z grupą kontrolną, przyjmującą placebo, do 0,64% (dla wszystkich dawek) w badaniach klinicznych Fazy I przeprowadzonych u zdrowych ochotników bez przedwczesnej ejakulacji.

Inne szczególne grupy pacjentów

Zaleca się zachowanie ostrożności w razie zwiększania dawki do 60 mg u pacjentów przyjmuj ących silne inhibitory CYP2D6 lub u pacjentów z genotypem wolnych metabolizerów CYP2D6 (patrz punkty 4.2, 4.4, 4.5 i 5.2).

Skutki odstawienia

Nagłe odstawienie przyjmowanych przewlekle SSRI w celu leczenia przewlekłych zaburzeń depresyjnych powodowało występowanie następuj ących objawów: zaburzenia nastroju, rozdrażnienie, pobudzenie, zawroty głowy, zaburzenia czucia (np.: parestezje, w tym uczucie porażenia prądem elektrycznym), niepokój, splątanie, bóle głowy, letarg, niestabilność emocjonalna, bezsenność oraz hipomania.

Wyniki badania bezpieczeństwa wykazały nieznacznie większą częstość występowania objawów odstawiennych w postaci łagodnej lub umiarkowanej bezsenności oraz zawrotów głowy u pacjentów przestawionych na placebo, po 62 dniach ciągłego przyjmowania produktu leczniczego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Nie zgłaszano żadnych niespodziewanych działań niepożądanych w badaniach klinicznych produktu Priligy podawanego w dawce dobowej do 240 mg (dwie dawki po 120 mg, podawane z przerwą 3 godzinną). Ogólnie objawy przedawkowania leków z grupy SSRI to działania niepożądane związane z działaniem serotoniny, takie jak senność, zaburzenia żołądka i jelit do których należą nudności i wymioty, tachykardia, drżenie, pobudzenie oraz zawroty głowy.

W przypadku przedawkowania, należy podjąć standardowy sposób postępowania. Ze względu na wysoki stopień wiązania się z białkami oraz obj ętość dystrybucji dapoksetyny chlorowodorku, wymuszona diureza, dializa, hemoperfuzja oraz transfuzja wymienna nie są skuteczne. Nie jest znana specyficzna odtrutka na produkt Priligy.

5.    WŁACIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki urologiczne, kod ATC : G04BX14. Mechanizm działania

Dapoksentyna jest silnym wybiórczym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) z IC50 1,12 nM, a jej główne metabolity w organizmie ludzkim demetyoldapoksetyna (IC50 <1 nM) i didemetylodapoksetyna (IC50 = 2 nM) są równie silne lub słabsze (tlenek-N-dapoksetyny (IC50 = 2 82 nM)).

Do ejakulacji u człowieka dochodzi za pośrednictwem współczulnego układu nerwowego. Szlak odruchu odpowiedzialnego za ejakulację bierze swój początek w rdzeniowym ośrodku odruchu, jest przewodzony przez pień mózgu, będący początkowo pod wpływem wielu jąder mózgu (jądro przedwzrokowe boczne oraz jądro przykomorowe).

Przypuszcza się, że mechanizm działania dapoksetyny w przedwczesnym ejakulacją związany jest z hamowaniem neuronalnego wychwytu zwrotnego serotoniny i wynikaj ącym z tego nasileniem działania neuroprzekaźnika na receptory pre- i postsynaptyczne.

U szczurów dapoksetyna hamuje odruch ejakulacji działając na poziomie ponadrdzeniowym w jądrze przy olbrzymiokomórkowym bocznym (LPGi). Współczulne włókna pozazwojowe unerwiające pęcherzyki nasienne, nasieniowody, prostatę, mięsień opuszkowo-cewkowy oraz szyj ę pęcherza

moczowego powodują ich skurcz w odpowiedniej kolejności doprowadzając do ejakulacji. Dapoksetyna wpływa na odruch ejakulacji u szczurów.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania w badaniach klinicznych

Skuteczność produktu leczniczego Priligy w leczeniu przedwczesnej ejakulacji określono na podstawie pięciu, randomizowanych badań z grupą kontrolną placebo, z podwójnie ślepą próbą, przeprowadzonych na grupie 6081 pacjentów. W badaniu wzięli udział mężczyźni w wieku 18 lat i powyżej z przedwczesną ejakulacją w wywiadzie, występującym podczas większości stosunków płciowych w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed rozpoczęciem badania. Przedwczesna ejakulacja została zdefiniowana zgodnie z kryteriami diagnostycznymi DSM-IV: krótki okres ejakulacji (IELT; czas od imisji prącia do wewnątrzpochwowej ejakulacji) wynosił <2 minuty i był mierzony przy pomocy stopera w czasie czterech badań), słaba kontrola nad ejakulacj ą, odczuwalny niepokój lub trudności interpersonalne związane z zaburzeniem.

Pacjenci z innymi rodzajami zaburzeń, włączaj ąc zaburzenia erekcji, jak również pacjenci stosuj ący inny rodzaj farmakoterapii z powodu PE byli wykluczani z badań.

Wyniki wszystkich przeprowadzonych badań były zgodne. Wykazano skuteczność produktu leczniczego po 12 tygodniach jego stosowania. W jednym 24 tygodniowym badaniu wzięli udział zarówno pacjenci mieszkający w UE jak i poza nią. W badaniu wzięło udział 1162 pacjentów, spośród których 385 zostało losowo przydzielonych do grupy placebo, 388 do grupy Priligy w dawce 30 mg, stosowanego w razie potrzeby oraz 389 pacjentów do grupy Priligy 60 mg, stosowanego w razie potrzeby. Średnia wartość IELT oraz mediana średniej wartości IELT na końcu badania zostały przedstawione w Tabeli 2 poniżej, a rozdział kumulacyjny osób biorących udział w badaniu, które osiągnęły co najmniej określony poziom średniego IELT na końcu badania został przedstawiony poniżej, w Tabeli 3. Inne badania i analizy zbiorcze danych z tygodnia 12 dały zgodne wyniki.

Tabela 2:    Średnia wartość IELT oraz mediana średniej wartości IELT na końcu badania wyliczone

metodą najmniejszych kwadratów*

Średnia wartość IELT

Placebo

Priligy 30 mg

Priligy 60 mg

Mediana

1,05 minut

1,72 minut

1,91 minut

Różnica w stosunku do placebo [95% CI]

0,6 minut* * [0,37; 0,72]

0,9 minut** [0,66; 1,06]

Średnia liczona metodą

najmniejszych

kwadratów

1,7 minut

2,9 minut

3,3 minut

Różnica w stosunku do placebo [95% CI]

1,2 minut** [0,59; 1,72]

1,6 minut** [1,02; 2,16]

*Ekstrapolacja wartości wyj ściowej dla osób biorących udział w badaniu dla których brak danych późniejszych niż wyjściowe.

**Różnice były istotne statystycznie (wartość p <= 0,001).

Tabela 3:    Osoby biorące udział w badaniu, które osiągnęły co najmniej określony poziom średniej

wartości IELT na końcu badania*

IELT

Placebo

Priligy 30 mg

Priligy 60 mg

(min.)

%

%

%

>1

51,6

68,8

77,6

>2

23,2

44,4

47,9

>3

14,3

26

37,4

>4

10,4

18,4

27,6

>5

7,6

14,3

19,6

>6

5

11,7

14,4

>7

3,9

9,1

9,8

>8

2,9

6,5

8,3

* Ekstrapolacja wartości wyjściowej dla osób biorących udział w badaniu, dla których brak danych późniejszych niż wyjściowe.

Stopień wydłużenia IELT związany był z wyjściowym IELT i był różny u różnych pacjentów biorących udział w badaniach. Istotność kliniczną skutków działania produktu Priligy wykazano dalej za pomocą zgłaszanych przez pacjentów różnych pomiarów wyników i analiz respondentów.

Respondenta zdefiniowano jako pacjenta biorącego udział w badaniu, który wykazał co najmniej 2-kategoryjną poprawę kontroli ejakulacji oraz co najmniej 1-kategoryjny spadek zdenerwowania związanego z ejakulacją. Odpowiedź stwierdzono u statystycznie większego odsetka pacjentów z grup Priligy w porównaniu do placebo na końcu badania, w tygodniu 12 lub 24. W grupach z dapoksentyną w dawce 30 mg (11,1% - 95% CI [7,24; 14,87]) i 60 mg (16,4% - 95% CI [13,01; 19,75]) obserwowano większy odsetek respondentów w Tygodniu 12 (analiza zbiorcza) w porównaniu z placebo.

Istotność kliniczna rezultatów leczenia produktem leczniczym Priligy została oceniona przez pacjentów biorących udział w badaniu za pomocą Skali Zmiany Ogólnego Wrażenia Klinicznego (ang.: Clinical Global Impression of Change, CGIC), w której pacjenci zostali poproszeni o porównanie ich przedwczesnej ejakulacji na początku badania i po jego zakończeniu oraz udzielenie odpowiedzi w zakresie: „dużo lepiej”, „dużo gorzej”. Na końcu badania (Tydzień 24.) 28,4% (grupa 30 mg) i 35,5 % (grupa 60 mg) pacjentów biorących udział w badaniu oceniło swój stan jako „lepszy” lub „dużo lepszy” w porównaniu z 14% w grupie placebo, a 53,4% i 65,6% pacjentów biorących udział w badaniu stosujących dapoksetynę w dawce odpowiednio 30 mg i 60 mg oceniło swój stan jako „nieznacznie lepszy”, w porównaniu z 28,8% w grupie placebo.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Dapoksetyna wchłania się szybko po podaniu doustnym, największe stężenie w osoczu (Cmax) osiąga średnio po 1-2 godzinach od momentu przyjęcia tabletki. Całkowita biodostępność wynosi 42% (zakres 15-76%), a proporcjonalny do dawki wzrost narażenia (AUC and Cmax) obserwowano pomiędzy dawkami o mocy 30 mg i 60 mg. Przy zastosowaniu kolejnych wielokrotnych dawek, wartość AUC zarówno dla dapoksetyny, jak i jej aktywnego metabolitu demetylodapoksetyny (DED) zwiększają się o około 50% w porównaniu z wartościami AUC, przy zastosowaniu pojedynczej dawki.

Spożycie z wysokotłuszczowym posiłkiem w umiarkowanym stopniu zmniejsza Cmax (o 10%) oraz umiarkowanie zwiększa AUC (o 12%) dapoksetyny oraz w niewielkim stopniu opóźnia czas, po którym dapoksetyna osiąga maksymalne stężenie w osoczu. Zmiany te nie mają klinicznego znaczenia. Priligy może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

Dystrybucja

Ponad 99% ilości dapoksetyny ulega w warunkach in vitro związaniu z ludzkimi białkami osocza. 98,5% metabolitu dapoksetyny, demetylodapoksetyny (DED) zostaje związana z białkami osocza. Objętość dystrybucji dapoksetyny w stanie stacjonarnym wynosi 162 L.

Metabolizm

Badania in vitro wykazały, że dapoksetyna jest metabolizowana przez złożony system enzymatyczny w wątrobie i nerkach, głównie CYP2D6, CYP3A4 oraz monooksygenazę flawinową (FMO1).

Po podaniu doustnym dapoksetyny, dapoksetyna była w dużym stopniu metabolizowana do wielu metabolitów, głównie za pośrednictwem następujących ścieżek biotransformacji: N-oksydacji, N-demetylacji, hydroksylacji pierścieniem naftylowym, glukuronizacji oraz siarczanowania. Zaobserwowano metabolizm pierwszego przejścia po podaniu doustnym.

Dapoksetyna w postaci niezmienionej i N-tlenek dapoksetyny są głównymi substancjami krążącymi w osoczu. Badania in vitro nad wiązaniem i transportem z białkami osocza wykazały, że N-tlenek dapoksetny jest nieaktywny. Innymi obecnymi w osoczu metabolitami były demetylodapoksetyna oraz didemetylodapoksetyna, które stanowiły mniej niż 3% materiału związanego z dapoksetyną w osoczu. Badania in vitro dotyczące wiązania z białkami osocza wykazały, że działanie DED jest porównywalne z działaniem dapoksetyny oraz siła działania demetylodapoksetyny odpowiada 50% aktywności dapoksetyny (patrz punkt 5.1). Oddziaływanie na organizm niezwiązanej frakcji DED (AUC i Cmax) stanowi odpowiednio 50% i 23% oddziaływania niezwiązanej frakcji dapoksetyny.

Eliminacja.

Metabolity dapoksetyny wydalane są głównie z moczem w postaci sprzężonej. Substancja czynna w postaci niezmienionej nie została wykryta w moczu. Po podaniu doustnym początkowy okres półtrwania dapoksetyny wynosi około 1,5 godziny, ze stężeniem w osoczu poniżej 5% w czasie najwyższego stężenia 24 godziny po podaniu i końcowy okres półtrwania około 19 godzin.

Ostateczny okres półtrwania DED wynosi około 19 godzin.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

Metabolit DED wpływa na działanie farmakologiczne produktu Priligy, w szczególności w sytuacjach zwiększonego całkowitego wpływu DED na organizm. Poniżej przedstawiono parametry zwiększenia frakcji aktywnej w niektórych populacjach. Jest to suma wyniku aktywności dapoksetyny w postaci frakcji niezwiązanej i DED. Aktywność DED jest porównywalna do działania dapoksetyny.

Dane szacunkowe zakładają równoważne z dapoksetyną przenikanie DED do OUN, ale nie wiadomo czy nie jest to przypadek.

Rasa

Analiza badań farmakologicznych dapoksetyny, stosowanej w dawce jednorazowej 60 mg, wykazała brak statystycznie znaczących różnic pomiędzy rasami kaukaską, czarną, latynoską i azjatycką. Badanie kliniczne przeprowadzone w celu porównania farmakokinetyki dapoksetyny u pacjentów z Japonii i rasy kaukaskiej wykazało wyższe o 10% i 20% stężenie w osoczu (AUC oraz maksymalne stężenie) dapoksetyny u pacjentów z Japonii, spowodowane mniejszą masą ciała. Nieco większy całkowity wpływ nie powinien mieć znaczącego działania klinicznego.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

W badaniu farmakologicznym dapoksetyny w dawce jednorazowej 60 mg, nie wykazano znaczących różnic w parametrach farmakokinetycznych (Cmax, AUCinf, Tmax) pomiędzy zdrowymi pacjentami w podeszłym wieku, a zdrowymi młodymi mężczyznami. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dla tej populacji (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia, czynności nerek

Przeprowadzono badanie farmakologii klinicznej z zastosowaniem pojedynczej dawki 60 mg dapoksetyny u pacjentów z łagodnymi (klirens kreatyniny 50 do 80 ml/min), umiarkowanymi (klirens kreatyniny 30 do <50 ml/min) i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) oraz u pacjentów z prawidłową czynnością nerek (klirens kreatyniny >80 ml/min).

Nie zaobserwowano ewidentnej skłonności do zwiększenia AUC dapoksetyny przy pogorszeniu czynności nerek. AUC u pacjentów biorących udział w badaniu z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek był około 2 razy większe w porównaniu z pacjentami o prawidłowej czynności nerek, choć dane dotyczące pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek są ograniczone. Nie oceniono farmakokinetyki dapoksetyny u pacjentów wymagających dializoterapii (patrz punkt 4.2 i 4.4).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby, wartość Cmax niezwiązanej dapoksetyny uległa zwiększeniu o 28%, natomiast wartość AUC nie zmieniła się. Wartości Cmax oraz AUC niezwiązanej czynnej frakcji (suma ekspozycji na niezwiązaną dapoksetynę i demetylodapoksetynę) zmniejszyły się odpowiednio o 30% i 5%. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, wartość Cmax niezwiązanej dapoksetyny zasadniczo nie uległa zmianie (zmniejszenie o 3%) natomiast wartość AUC uległa zwiększeniu o 66%. Wartość Cmax czynnej frakcji zasadniczo nie uległa zmianie a wartość AUC czynnej frakcji zwiększyła się dwukrotnie.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, wartość Cmax niezwiązanej dapoksetyny zmniejszyła się o 42%, lecz wartość AUC zwiększyła się o około 223%. Wartości Cmax i AUC czynnej frakcji zmieniały się podobnie (patrz punkty 4.2 i 4.3).

Polimorfizm CYP2D6

W farmakologicznych badaniach klinicznych dapoksetyny stosowanej w dawce jednorazowej 60 mg, stężenie dapoksetyny i demetylodapoksetyny w osoczu u wolnych metabolizerów CYP2D6 było większe, niż u intensywnych metabolizerów CYP2D6 (stężenie Cmax było zwiększone o 31%, natomiast AUCinf było zwiększone o 36% dla dapoksetyny oraz stężenie Cmax było zwiększone o 98%, podczas gdy AUCinf uległo zwiększeniu o 161% dla demetylodapoksetyny). Frakcja czynna produktu Priligy może ulec zwiększeniu o około 46% stężenia Cmax oraz o około 90% wartości AUC. Wzrost ten może wpływać na zwiększoną częstość występowania zależnych od dawki zdarzeń niepożądanych (patrz punkt 4.2). Należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo Priligy u wolnych metabolizerów CYP2D6, jednocześnie stosuj ących inne produkty, które mogą hamować metabolizm dapoksetyny, takie jak umiarkowane lub silne inhibitory CYP3A4 (patrz punkty 4.2 i 4.3).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Pełnej farmakologicznej oceny bezpieczeństwa, oceny toksykologicznej dawki wielokrotnej, toksykologii genetycznej, rakotwórczości, uzależnienia i (lub) skutków odstawienia, fototoksyczności, oraz toksycznego wpływu na reprodukcj ę dapoksetyny dokonano w oparciu o badania na zwierzętach (myszy, szczury, króliki, psy i małpy) stosuj ąc najwyższe tolerowane dawki u każdego z gatunków.

Z powodu szybszej biokonwersji dapoksetyny u gatunków zwierząt, na których prowadzono badania przedkliniczne, niż u człowieka, farmakokinetyczne wskaźniki oddziaływania produktu na organizm (Cmax oraz AUCo-24 h) w maksymalnych dawkach tolerowanych, były w niektórych z badań zbliżone do maksymalnych dawek tolerowanych u człowieka. Jednakże, wielokrotność znormalizowanej względem masy ciała dawki była większa od jej 100-krotności. W żadnym z przeprowadzonych badań nie stwierdzono klinicznie istotnych zagrożeń bezpieczeństwa.

W badaniach, w których dapoksetynę podawano doustnie szczurom, nie wykazano jej działania rakotwórczego, po dwóch latach codziennego stosowania dawki do 225 mg/kg/dobę, co stanowiło dwukrotnie większe narażenie na produkt (AUC) w porównaniu do narażenia u ludzi, ocenionego na podstawie Maksymalnej Zalecanej Dawki u Człowieka (MRHD), która wynosi 60 mg.

Dapoksetyna nie powodowała również rozwoju nowotworów u myszy Tg.rasH2, którym podawano doustnie maksymalne dawki 100 mg/kg/dobę, przez okres 6 miesięcy oraz 200 mg/kg/dobę, przez 4 miesiące. Całkowity wpływ dapoksetyny w stanie stacjonarnym na organizm myszy w wyniku 6-miesięcznego stosowania dawki 100 mg/kg/dobę był mniejszy niż narażenie człowieka na dapoksetynę stosowaną w dawce jednorazowej 60 mg w badaniach klinicznych.

Nie stwierdzono wpływu na płodność, rozrodczość, morfologię organów rozrodczych u szczurów płci męskiej i żeńskiej oraz żadnych objawów embriotoksyczności, fetotoksyczności zarówno u szczurów jak i u królików. Badania toksyczności reprodukcyjnej nie obejmowały badań oceniających ryzyko występowania zdarzeń niepożądanych w okresie około- i poporodowym.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Kroskarmeloza sodowa Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Coating Powder Grey 3:

Laktoza jednowodna Hypromeloza 15 cP Tytanu dwutlenek (E171)

Triacetyna

Żelaza tlenek czarny (E172)

Żelaza tlenek żółty (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Bez specjalnych zaleceń. Produkt nie jest wrażliwy na światło i wilgoć.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Bezpieczny dla dzieci blister z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym opakowaniu.

Priligy, 30 mg, tabletki powlekane - 3, 6 szt.

Priligy, 60 mg, tabletki powlekane - 1, 2, 3, 6 szt.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Tego produktu nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125

12489 Berlin Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20412/20413

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20.07.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

19

Priligy