+ iMeds.pl

Prilotekal 20 mg/mlUlotka Prilotekal

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Prilotekal

20 mg/mL, roztwór do wstrzykiwań Prylokainy chlorowodorek

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Prilotekal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Prilotekal u pacjenta

3.    Jak stosować Prilotekal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Prilotekal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Prilotekal i w jakim celu się go stosuje

Prilotekal roztwór do wstrzykiwań 20 mg/mL jest rodzajem leku nazywanym znieczuleniem miejscowym, należy do grupy amidów i jest roztworem do wstrzykiwań. Prilotekal roztwór do wstrzykiwań jest stosowany do znieczulenia określonych części ciała i zapobiegania bólowi podczas operacji u osób dorosłych.

Prilotekal jest wstrzykiwany do dolnych części kręgosłupa pacjenta. Pomaga w szybkim zatrzymaniu bólu u pacjenta od pasa w dół na ograniczony czas (krótkotrwałe zabiegi chirurgiczne).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Prilotekal u pacjenta Kiedy nie stosować Prilotekal u pacjenta

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na prylokainy chlorowodorek, inne znieczulenia z grupy amidów lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli pacjent ma ciężkie problemy z przewodnictwem serca,

•    jeśli pacjent ma ostrą anemię,

•    jeśli pacjent ma niewyrównaną niewydolność serca,

•    jeśli pacjent ma wstrząs hipowolemiczny i kardiogenny,

•    jeśli pacjent ma methemoglobinemię wrodzoną lub nabytą,

•    jeśli pacjent ma ogólne lub szczegółowe przeciwwskazania dotyczące techniki wykonywania znieczulenia podpaj ęczynówkowego.

Nie należy podawać leku Prilotekal do naczynia krwionośnego.

Nie należy stosować leku Prilotekal u dzieci młodszych niż 6 miesięcy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku jakichkolwiek dolegliwości przedstawionych poniżej należy zgłosić ten fakt lekarzowi przed zastosowaniem niniejszego leku.

•    jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek w przeszłości niepożądana reakcja na lek do znieczulenia

•    jeśli u pacjenta występuje zakażenie skóry w proponowanym miejscu wstrzyknięcia lub w jego pobliżu

•    jeśli pacjent cierpi na którąkolwiek z poniższych dolegliwości:

-    choroby ośrodkowego układu nerwowego, takie jak: zapalenie opon mózgowych, polio i problemy z rdzeniem kręgowym w wyniku anemii

-    silny ból głowy

-    guzy mózgu, rdzenia lub jakiekolwiek inne

-    gruźlica rdzenia kręgowego

-    niedawny uraz rdzenia kręgowego

-    bardzo niskie ciśnienie krwi lub mała objętość krwi

-    problemy z krzepnięciem krwi

-    ostra porfiria

-    płyn w płucach

-    posocznica (zatrucie krwi)

•    jeśli u pacjenta występuje choroba serca (m.in. całkowita lub częściowa blokada serca, niewyrów-nana niewydolność serca, arytmia)

•    jeśli pacjent ma zaburzenia wątroby lub nerek

•    jeśli u pacjenta występuje zaburzenie neurologiczne, takie jak stwardnienie rozsiane, porażenie połowicze, porażenie poprzeczne lub zaburzenia nerwowo-mięśniowe

•    jeśli u pacjenta występuje ogólne osłabienie organizmu.

Znieczulenie rdzeniowe może być podawane tylko przez lekarza posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie. Lekarz jest odpowiedzialny za podjęcie działań niezbędnych w celu uniknięcia wstrzyknięcia do naczynia krwionośnego i posiadanie umiejętności rozpoznawania oraz leczenia działań niepożądanych.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Prilotekal u dzieci i młodzieży. Skuteczność i bezpieczeństwo leku Prilotekal u dzieci i młodzieży nie została określona. Dane w tym zakresie nie są dostępne.

Stosowanie leku Prilotekal u dzieci młodszych niż 6 miesięcy jest przeciwwskazane w związku z wyższym ryzykiem rozwoju methemoglobinemii.

Prilotekal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie, ostatnio lub tych które zamierza się przyjmować, także o lekach, które wydawane są bez recepty. Zwłaszcza w przypadku przyjmowania leków na nieregularny rytm pracy serca (leków przeciwarytmicznych klasy III) i uśmierzających ból.

Ciąża, karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, który zadecyduje, czy powinna otrzymać prylokainę we wstrzyknięciu, czy też nie. Nie podawać prylokainy do znieczulenia miejscowego lub regionalnego podczas porodu.

Nie wiadomo czy prylokaina przenika do mleka matki. Karmienie piersią może być wznowione po upływie 24 godzin od zastosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać jakichkolwiek narzędzi bądź maszyn, gdyż Prilotekal może przez pewien czas wpływać na reakcje i koordynacje mięśni.

Prilotekal zawiera sód

Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę (maksymalna dawka odpowiadająca 4 ml roztworu do wstrzykiwań Prilotekal), to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować Prilotekal

Lek ten jest podawany pacjentowi przez lekarza, który określi właściwą dawkę dla pacjenta. Zazwyczaj stosowana dawka u osób dorosłych to 40-60 mg prylokainy chlorowodorku (2-3 ml leku Prilotekal); maksymalna dawka to 80 mg prylokainy chlorowodorku (4 ml leku Prilotekal).

Lekarz wstrzykuje pacjentowi lek Prilotekal w dolną część kręgosłupa, pacjent przyjmuje pozycje siedzącą lub leżącą.

Hiperbaryczny roztwór prylokainy chlorowodorku nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży. Bezpieczeństwo i skuteczność leku Prilotekal u dzieci i młodzieży nie zostało zbadane. Stosowanie leku Prilotekal u dzieci młodszych niż 6 miesięcy jest przeciwwskazane w związku z wyższym ryzykiem rozwoju methemoglobinemii.

U pacjentów ze złym stanem ogólnym i chorobami współistniejącymi (np. niedrożnością naczyń krwionośnych, miażdżycą naczyń krwionośnych, polineuropatią cukrzycową i złym stanem wątroby czy zaburzeniem czynności nerek), wskazana jest zmniejszona dawka.

W przypadku upośledzenia czynności nerek lub wątroby zaleca się stosowanie niższych dawek.

Hiperbaryczny roztwór prylokainy chlorowodorku jest wstrzykiwany podpajęczynówkowo.

Sprzęt, leki i personel potrafiący postępować w nagłej sytuacji musi być natychmiast dostępny. W rzadko występujących przypadkach po zastosowaniu leków do miejscowego znieczulenia zgłaszano ciężkie reakcje, nawet pomimo braku nadwrażliwości w wywiadzie u indywidualnego pacjenta.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Prilotekal

Jest mało prawdopodobne, że pacjent otrzyma za dużo leku Prilotekal, jeśli będzie on podawany przez lekarza doświadczonego w stosowaniu miejscowych znieczuleń rdzeniowych. Jednakże, gdy przypadkowo zostanie wstrzyknięta dawka bezpośrednio do krwi, u pacjenta mogą rozwinąć się w krótkim czasie problemy z widzeniem lub słuchem, drganie mięśni, drżenie, trzęsienie się, napady

padaczkowe i utrata przytomności. W każdym przypadku, gdy pacjent otrzymuje lek Prilotekal odpowiedni sprzęt do leczenia musi być dostępny w razie wystąpienia przedawkowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Prilotekal może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Tak, jak w przypadku wszystkich leków do znieczulenia miejscowego, mogą często wystąpić zmniejszenie ciśnienia tętniczego i wolniejsze bicie serca.

Pacjent może odczuwać nudności, mieć obniżone ciśnienie krwi lub wolne bicie serca. Inne możliwe działania niepożądane to: ból głowy po operacji, wymioty i trudności w oddawaniu moczu.

Możliwe działania niepożądane to:

Bardzo często: mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób

Obniżone ciśnienie krwi, mdłości.

Często: mogą wystąpić u 1 na 10 osób

Parestezje, zawroty głowy, wymioty.

Niezbyt często: mogą wystąpić u 1 na 100 osób

Drgawki, parestezje wokół ust, utrata przytomności, drżenie, uczucie drętwienia języka, problemy z mówieniem, problemy ze słuchem, szumy uszne, problemy ze wzrokiem, ból pleców, przejściowe osłabienie mięśni. Wolne bicie serca, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi.

Rzadko: mogą wystąpić u 1 na 1 000 osób

Methemoglobinemia, sinica, wstrząs anafilaktyczny, reakcje anafilaktyczne, reakcje alergiczne, swędzenie.

Zapalenie pajęczynówki, neuropatia, zmiany w nerwach obwodowych.

Podwójne widzenie. Zatrzymanie akcji serca, nieregularne bicie serca. Zahamowanie czynności oddechowej.

Jest mało prawdopodobne, aby roztwór do wstrzykiwań Prilotekal spowodował ciężkie działania niepożądane, chyba, że przypadkowo został niewłaściwie podany bądź został zastosowany jednocześnie z innymi znieczuleniami miejscowymi. W takim przypadku mogą wystąpić: drętwienie języka, zamroczenie, zawroty głowy, drżenia i drgawki. W bardzo rzadko występujących przypadkach w wyniku zastosowania prylokainy może nastąpić: zawał serca, problemy z oddychaniem, utrata czucia w dolnych częściach ciała i reakcje alergiczne, mogące powodować wysypki, obrzęk lub bardzo niskie ciśnienie krwi.

Rzadko występującym, ale ciężkim działaniem niepożądanym w znieczuleniu rdzeniowym jest wysoka bądź całkowita blokada rdzeniowa, wraz z następującym zahamowaniem czynności układu krążenia i czynności oddechowej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Prilotekal

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Prilotekal, po upływie terminu ważności zamieszczonym na ampułkach i pudełku zewnętrznym. Termin ważności (EXP) oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Użyć natychmiast po pierwszym otwarciu.

Nie stosować Prilotekal w przypadku zaobserwowania, że roztwór nie jest klarowny i wolny od cząsteczek.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Ze względu na ograniczenie do stosowania w szpitalu, usunięcie pozostałości leku jest wykonywane bezpośrednio przez szpital. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Prilotekal

Substancją czynną leku jest prylokainy chlorowodorek.

1 mL roztworu do wstrzykiwań zawiera 20 mg prylokainy chlorowodorku (co odpowiada 2%).

1 ampułka z 5 mL roztworu zawiera 100 mg prylokainy chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: glukoza bezwodna, woda do wstrzykiwań, sodu wodorotlenek 1N.

Jak wygląda Prilotekal i co zawiera opakowanie

Roztwór do wstrzykiwań. Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

Hiperbaryczny roztwór prylokainy chlorowodorku 2% w bezbarwnych ampułkach ze szkła typu I. Pudełko z 10 ampułkami, każda zawierająca po 5 ml roztworu do wstrzykiwań.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società Di Esercizio SpA Strada Statale 67 - Tosco Romagnola 50018 Scandicci (Firenze)

Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:


Nazwa Państwa Członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Takipril hyperbar 2% Injektionslosung

Niemcy

Takipril

Włochy

Prilotekal

Hiszpania

Takipril hiperbárica, 20mg/ml solución inyectable

Wielka Brytania

Prilotekal 20mg/ml solution for injection

Belgia

Tachipri Hyperbar 20 mg/ml Oplossing voor injectie

Tachipri Hyperbar 20 mg/ml Solution injectable Tachipri Hyperbar 20 mg/ml Injektionslosung

Bułgaria

Takipril 20 mg/ml HH^e^HOHeH pa3TBop

Czechy

Takiprin 20 mg/ml Injekční roztok

Dania

Takipril 20 mg/ml Injektionsv^ske, opl0sning

Finlandia

Takipril 20 mg/ml Injektioneste, liuos

Francja

Baritekal 20 mg/ml Solution injectable

Węgry

Prilotekal 20 mg/ml oldatos injekció

Luksemburg

Tachipri Hyperbar 20 mg/ml Solution injectable

Holandia

Prilotekal 20 mg/ml Oplossing voor injectie

Norwegia

Takipril 20 mg/ml injeksjonsv^ske, oppl0sning

Polska

Prilotekal

Rumunia

Prilotekal 20 mg/ml Solune injectabilá

Słowacja

Prilotekal 20 mg/ml Injekčný roztok

Szwecja

Takipril 20 mg/ml Injektionsvatska, losning


Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla fachowego personelu medycznego: {ChPL jest dodana na końcu wydrukowanej ulotki, jako część do oderwania.}


Prilotekal

Charakterystyka Prilotekal

1 z 10

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. Nazwa produktu leczniczego

Prilotekal, 20 mg/mL, roztwór do wstrzykiwań

2. Skład jakościowy i ilościowy

1 mL roztworu do wstrzykiwań zawiera 20 mg prylokainy chlorowodorku (Prilocaini hydrochloridum) (co odpowiada 2%)

1 ampułka z 5 mL roztworu zawiera 100 mg prylokainy chlorowodorku Substancje pomocnicze:

0,0086 mg sodu na 1 mL

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. Postać farmaceutyczna

Roztwór do wstrzykiwań. Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

Wartość pH roztworu zawiera się pomiędzy 5,0 a 5,6. Roztwór jest hiperbaryczny z osmolalnością zawierającą się pomiędzy 490 - 540 mOsm/kg.

4. Szczegółowe dane kliniczne

4.1    Wskazania do stosowania

Prilotekal jest przeznaczony do znieczulenia rdzeniowego u osób dorosłych w krótkotrwałych zabiegach chirurgicznych (patrz punkt 4.2).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania wyłącznie w lecznictwie szpitalnym

Znieczulenie rdzeniowe musi być podawane przez (lub pod nadzorem) specjalistycznego personelu medycznego posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie (patrz punkt 4.4).

Sprzęt, leki i personel potrafiący postępować w nagłej sytuacji, np. utrzymaniem drożności dróg oddechowych i podawaniem tlenu, musi być natychmiast dostępny, ponieważ w rzadko występujących przypadkach zgłaszano ciężkie reakcje, czasami zakończone zgonem, po zastosowaniu miejscowych leków znieczulających, nawet w przypadku braku nadwrażliwości w historii przypadku danego pacjenta.

Jeżeli zostaną zaobserwowane objawy ostrej toksyczności ogólnoustrojowej lub całkowitej blokady rdzeniowej, wstrzykiwanie miejscowego znieczulenia należy natychmiast przerwać (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie

Dawkowanie musi być ustalone indywidualnie, zgodnie z charakterystyką danego przypadku. Podczas ustalania dawki należy uwzględnić stan zdrowia pacjenta, a także jednoczesne podawanie innych produktów leczniczych. Należy wybrać najniższą możliwą dawkę.

Czas działania leku zależy od dawki.

Wskazania odnoszące się do zalecanych dawek dotyczą osób dorosłych o średnim wzroście i masie ciała (około 70 kg) w celu uzyskania skutecznej blokady po jednokrotnym podaniu. Istnieją znaczne osobnicze różnice w odniesieniu do stopnia i czasu trwania działania. W celu ustalenia dawki niezbędne jest doświadczenie anestezjologa i znajomość ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Przy dawkowaniu zastosowanie mają następujące wytyczne: Osoby dorosłe___

Stopień wymaganej blokady czuciowej T10

ml

mg

Średni czas trwania (w minutach)

2-3

40-60

w przybliżeniu 100-130

Ogólna wytyczna: Maksymalna zalecana dawka to 80 mg prylokainy c

llorowodorku (= 4 ml leku

Prilotekal).

Dzieci i młodzież

Skuteczność i bezpieczeństwo leku Prilotekal u dzieci i młodzieży nie została określona. Dane w tym zakresie nie są dostępne. Nie zaleca się stosowania leku Prilotekal u dzieci i młodzieży. Przeciwwskazane jest stosowanie leku Prilotekal u dzieci młodszych niż 6 miesięcy (patrz punkt 4.3).

Szczególne grupy pacjentów

Zaleca się zmniejszenie dawki u pacjentów ze złym stanem ogólnym.

Ponadto u pacjentów ze stwierdzonymi chorobami współistniejącymi (np. niedrożnością naczyń krwionośnych, miażdżycą naczyń krwionośnych, polineuropatią cukrzycową) wskazane jest zmniejszenie dawki.

W przypadku złego stanu wątroby lub zaburzeń czynności nerek zaleca się mniej szy zakres stosowanych dawek.

Sposób podania

W związku z zawartością glukozy Prilotekal jest stosowany wyłącznie do znieczuleń rdzeniowych. Nie może być stosowany w znieczuleniach zewnątrzoponowych.

Wstrzykiwać Prilotekal drogą dooponową do przestrzeni międzykręgowej L2/L3, L3/L4 oraz L4/L5. Podawać (wstrzykiwać) powoli, po wcześniej szym pobraniu minimalnej ilości płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF), aby potwierdzić prawidłową pozycję i sprawdzać funkcje życiowe pacjenta bardzo starannie utrzymując ciągły kontakt słowny.

Jeżeli zostaną zaobserwowane objawy ostrej toksyczności ogólnoustrojowej lub całkowitej blokady rdzeniowej, wstrzykiwanie miejscowego znieczulenia należy natychmiast przerwać (patrz punkt 4.4). Jeśli pacjent znajduje się w pozycji siedzącej, wstrzyknięty roztwór dyfunduje głównie w kierunku ogonowym (w kierunku kości krzyżowej); jeśli pacjent leży, znieczulenie dyfunduje dzięki grawitacji zgodnie z pozycją pacjenta (pozycja Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga).

Przy pomocy substancji pomocniczej glukozy, gęstość Prilotekal wynosi 1,026 g/g przy 20°C, odpowiednio do 1,021 g/g przy 37°C.

4.3 Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Prilotekal u pacjentów z:

•    nadwrażliwością na prylokainy chlorowodorek, inne leki do znieczulenia miejscowego typu amidowego lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

•    ciężkimi problemami związanymi z przewodnictwem serca,

•    ostrą niedokrwistością,

•    niewyrównaną niewydolnością serca,

•    wstrząsem hipowolemicznym i kardiogennym,

•    wrodzoną lub nabytą methemoglobinemią,

•    jednoczesnym leczeniem przeciwzakrzepowym,

•    ogólnymi i szczegółowymi przeciwwskazaniami dotyczącymi techniki wykonywania znieczulenia podpajęczynówkowego.

Stosowanie leku Prilotekal u dzieci młodszych niż 6 miesięcy jest przeciwwskazane w związku z wyższym ryzykiem rozwoju methemoglobinemii.

Przeciwwskazane jest wewnątrznaczyniowe wstrzyknięcie hiperbarycznego roztworu Prilotekal 20 mg/ml.

Nie należy wstrzykiwać Prilotekal do miejsc zainfekowanych.

4.4 Szczegółowe ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W związku z zawartością glukozy, lek Prilotekal może być stosowany wyłącznie w znieczuleniu rdzeniowym. Nie jest zalecany do stosowania w znieczuleniu zewnątrzoponowym.

Prylokaina może nasilać tworzenie methemoglobin przez produkty lecznicze znane z wywoływania powstawania methemoglobiny (patrz punkt 4.5).

Znieczulenie rdzeniowe może być podawane tylko przez (bądź pod nadzorem) wykwalifikowany personel medyczny posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie. Lekarz prowadzący jest odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych działań w celu uniknięcia wstrzyknięcia donaczyniowego.

Ponadto dla lekarza sprawą zasadniczą jest wiedza, w jaki sposób rozpoznawać i leczyć działania niepożądane, toksyczność ogólnoustrojową i inne powikłania. W przypadku zaobserwowania objawów ostrej toksyczności ogólnoustrojowej lub całkowitej blokady rdzeniowej, należy natychmiast przerwać wstrzykiwanie leku do znieczulenia miejscowego (patrz punkt 4.9).

Niektórzy pacjenci wymagają szczególnej uwagi w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, nawet jeśli znieczulenie miejscowe stanowi optymalny wybór dla interwencji chirurgicznej:

•    Pacjenci z całkowitą lub częściową blokadą serca, gdyż znieczulenie miejscowe może hamować przewodnictwo mięśnia sercowego.

•    Pacjenci o dużym stopniu dekompensacji serca. Należy wziąć pod uwagę ryzyko methemoglobinemii (patrz punkt 4.8).

•    Pacjenci z zaawansowanym uszkodzeniem wątroby lub nerek.

•    Pacjenci w starszym wieku i pacjenci w złym stanie ogólnym.

•    Pacjenci leczeni lekami przeciwarytmicznymi klasy III (np. amiodaronem). Pacjentów tych należy poddać dokładnej obserwacji i monitorowaniu EKG, z racji możliwości pojawienia się problemów z sercem (patrz punkt 4.5).

U pacjentów z ostrą porfirią, lek Prilotekal należy podawać tylko w przypadku ważnego wskazania do zastosowania, ponieważ lek Prilotekal może spowodować wystąpienie porfirii. U wszystkich pacjentów z porfirią powinny zostać zastosowane odpowiednie środki ostrożności.

Zaleca się zapewnienie odpowiedniego dostępu do żył.

Tak, jak w przypadku wszystkich znieczuleń miejscowych, istnieje możliwość pojawienia się zmniejszenia ciśnienia tętniczego oraz zmniejszenia się częstości pracy serca.

U pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, zaleca się poprawienie ich stanu ogólnego przed interwencją.

Rzadko występującym, ale ciężkim działaniem niepożądanym znieczulenia rdzeniowego jest wysoka lub całkowita blokada rdzeniowa, wraz z następującą po niej depresją sercowo-naczyniową i depresją oddechową. Depresja sercowo-naczyniowa wywoływana jest przez przedłużoną blokadę współczulnego układu nerwowego, co może wywołać ciężkie niedociśnienie tętnicze i bradykardię, a także może doprowadzić do zatrzymania akcji serca.

Depresja oddechowa wywoływana jest przez blokadę mięśni oddechowych i przepony.

W szczególności u osób w starszym wieku i u kobiet w ostatnim okresie ciąży istnieje zwiększone ryzyko wysokiej lub całkowitej blokady rdzeniowej: dlatego też zalecane jest zmniejszenie dawki leku do znieczulenia.

Szczególnie u osób w starszym wieku może pojawić się zmniejszenie ciśnienia tętniczego jako komplikacja znieczulenia rdzeniowego.

Rzadko mogą wystąpić uszkodzenia neurologiczne po znieczuleniu rdzeniowym, objawiające się parestezją, utratą wrażliwości na bodźce, osłabieniem motorycznym i paraliżem. Okazjonalnie objawy te mogą się utrzymywać.

Nie istnieje żaden dowód potwierdzający, że zaburzenia neurologiczne, takie jak stwardnienie rozsiane, porażenie połowiczne lub poprzeczne czy zaburzenia nerwowo-mięśniowe mogą być negatywnym następstwem znieczulenia rdzeniowego. Mimo to, należy postępować bardzo uważnie. Przed rozpoczęciem leczenia zalecana jest dokładna ocena stosunku korzyści do ryzyka.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę (maksymalna dawka odpowiadająca 4 ml leku Prilotekal), to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Prylokaina może wzmacniać działanie leków indukujących powstawanie methemoglobiny (np. sulfonamidów, leków przeciwmalarycznych, nitroprusydku sodu czy nitrogliceryny).

W przypadku jednoczesnego przyjmowania prylokainy i innych leków znieczulających miejscowo lub leków o strukturze chemicznej podobnej do struktury prylokainy, tj. niektórych leków przeciwarytmicznych, takich jak apryndyna, lidokaina, meksyletyna i tokainid, możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji pomiędzy prylokainą a lekami przeciwarytmicznymi klasy III (np. amiodaronem), należy więc zachować ostrożność w tym przypadku (patrz punkt 4.4).

Jednoczesne stosowanie różnych leków znieczulających miejscowo wywołuje dodatkowe objawy w układzie krążenia i OUN.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie istnieją wiarygodne dane odnośnie stosowania prylokainy u kobiet w ciąży. Prylokaina ma zdolność przenikania przez barierę krew-łożysko. U noworodków odnotowano przypadki wymagającej leczenia methemoglobinemii w wyniku stosowania prylokainy do blokady okołoszyjkowej lub blokady nerwu sromowego podczas porodu. Odnotowano także przypadki zgonu z powodu bradykardii u płodu w przypadku stosowania prylokainy z innymi lekami znieczulającymi o budowie amidowej w wyniku założenia blokady okołoszyjkowej. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozwój (patrz punkt 5.3). Stąd, Prilotekal może być podawany jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Należy unikać stosowania prylokainy do wykonywania blokad okołoszyjkowych lub blokad nerwu sromowego.

Karmienie piersią

Brak danych odnośnie przenikania prylokainy do mleka kobiecego. Jeżeli zachodzi konieczność podania leku podczas laktacji, karmienie piersią można wznowić po około 24 godzinach od podania leku.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu prylokainy na płodność u ludzi. Prylokaina nie ma wpływu na płodność samic i samców u szczurów (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W przypadku stosowania leku Prilotekal, lekarz jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji w każdym indywidualnym przypadku, czy pacjent może prowadzić pojazdy lub obsługiwać maszyny.

4.8    Działania niepożądane

Możliwe działania niepożądane po zastosowaniu Prilotekal są ogólnie podobne do działań niepożądanych po innych lekach do znieczulenia miejscowego rdzeniowego z grupy amidowej. Działania niepożądane wywołane przez ten produkt leczniczy są trudne do odróżnienia od skutków fizjologicznych blokady nerwów (np. obniżenie ciśnienia tętniczego, bradykardia, tymczasowe zatrzymanie moczu), od skutków bezpośrednich (np. krwiak rdzeniowy) lub skutków pośrednich (np. zapalenie opon mózgowych) wstrzyknięcia, lub od skutków spowodowanych utratą płynu mózgowo-

rdzeniowego (np. bóle głowy po znieczuleniu rdzeniowym).

Częstość występowania wymienionych poniżej działań niepożądanych określona jest w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10000).

W każdej grupie częstości, działania niepożądane przedstawione zostały zgodnie ze zmniejszającą się ich ważnością.___


Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko

Methemoglobinemia,

sinica.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Wstrząs anafilaktyczny, reakcje anafilaktyczne, reakcje alergiczne, świąd.

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Parestezja, zawroty głowy.

Niezbyt często

Objawy i symptomy toksyczności OUN (konwulsje, parestezja okołoustna, utrata przytomności, drżenie, uczucie drętwienia języka, problemy z mówieniem, problemy ze słuchem, szumy uszne, problemy ze wzrokiem).

Rzadko

Zapalenie pajęczynówki, neuropatia, zmiany w nerwach obwodowych.

Zaburzenia oka

Rzadko

Podwójne widzenie.

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Bradykardia.

Rzadko

Zatrzymanie akcji serca, arytmia.

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

Niedociśnienie tętnicze.

Niezbyt często

Nadciśnienie tętnicze.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko

Depresja oddechowa.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często

Ból pleców, przej ściowe osłabienie mięśni.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Nudności.

Często

Wymioty.


Objawy zatrucia wywołane lekami do znieczulenia miejscowego są podobne do zatruć wywołanych innymi lekami do wstrzykiwań, zarówno w odniesieniu do objawów, jak i do metod leczenia. Pomimo wysokiej tolerancji klinicznej leku Prilotekal, nie można wykluczyć pojawienia się niepożądanych działań toksycznych w przypadku stężeń osoczowych większych niż poziom krytyczny. Działania takie to głównie objawy dotyczące ośrodkowego układu nerwowego oraz układu sercowo-naczyniowego.

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania ich wystąpieniu jest dokładne stosowanie się do zalecanego dawkowania leku Prilotekal. Konieczne jest także monitorowanie przez lekarza oddziaływania leku na pacjenta (poprzez kontakt wzrokowy i słowny z pacjentem). Zaleca się także uważną aspirację przed wstrzyknięciem roztworu.

Działania niepożądane o charakterze łagodnym (zawroty głowy, uczucie oszołomienia) mogą wynikać z umiarkowanego przedawkowania leku i ustępują w krótkim czasie po zmniejszeniu dawki lub zaprzestaniu podawania leku Prilotekal.

Działania niepożądane o charakterze ciężkim wynikają ze znacznego przedawkowania leku i (lub) przypadkowego wstrzyknięcia znieczulenia miejscowego donaczyniowo. Obejmują one objawy ze strony centralnego układu nerwowego (niepokój, zaburzenia mowy, dezorientacja, zawroty głowy, skurcze i kurcze mięśni, wymioty, utrata przytomności, zatrzymanie oddychania i rozszerzenie źrenic) oraz układu sercowo-naczyniowego (podwyższone ciśnienie tętnicze, podwyższone tętno, arytmia, spadek ciśnienia tętniczego, asystolia) występujące w następstwie podrażnienia i (lub) depresji kory mózgowej i części podkorowej (patrz punkt 4.9).

Ponadto, w wyniku zahamowania lub blokady systemu przewodzenia serca, może wystąpić zmniejszenie częstotliwości skurczów serca oraz depresja mięśnia sercowego.

Wszelkie problemy związane z metabolizmem (wątroba) oraz wydalaniem (nerki) należy wziąć pod uwagę jako możliwe działanie niepożądane związane ze stosowaniem leku Prilotekal.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.:

+ 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Jest mało prawdopodobne, że lek Prilotekal spowoduje, po podaniu w zalecanych dawkach, wystąpienie w osoczu stężeń mogących wywołać toksyczność ogólnoustrojową.

Ostra toksyczność ogólnoustrojową

Działania niepożądane o charakterze ogólnoustrojowym, które mogą wystąpić w przypadku stężeń osoczowych większych niż 5-10 mikrogramów prylokainy/ml są pochodzenia jatrogennego, farmakokinetycznego lub farmakodynamicznego. Dotyczą one ośrodkowego układu nerwowego oraz układu sercowo-naczyniowego. Działania niepożądane pochodzenia jatrogennego mogą być spowodowane:

•    wstrzyknięciem zbyt dużej ilości roztworu

•    przypadkowym wstrzyknięciem do naczynia krwionośnego

•    niewłaściwą pozycj ą pacj enta

•    wysokim znieczuleniem rdzeniowym (znaczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi).

W sytuacji przypadkowego podania leku donaczyniowo, toksyczne działanie leku można zaobserwować w ciągu 1-3 minut. Natomiast w przypadku przedawkowania, maksymalne stężenie osoczowe osiągane jest dopiero po upływie 20-30 minut, w zależności od miejsca wstrzyknięcia leku, a objawy toksyczności pojawiają się z opóźnieniem.

Objawy przedawkowania leku można sklasyfikować do dwóch grup o różnym charakterze i natężeniu:

a) Objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego

Zasadniczo, pierwsze objawy to parestezja w okolicy ust, uczucie odrętwienia języka, uczucie oszołomienia, zaburzenia słuchu i szumy uszne. Zaburzenia widzenia i skurcze mięśni są cięższe i poprzedzają wystąpienie drgawek uogólnionych. Objawów tych nie należy pomylić z zachowaniami neurotycznymi. Następnie może wystąpić utrata przytomności oraz drgawki toniczno-kloniczne, o czasie trwania od kilku sekund do kilku minut. Bezpośrednio po napadzie drgawkowym występuje niedotlenienie oraz zwiększenie stężenia dwutlenku węgla we krwi (hiperkapnia). Są one wynikiem zwiększonej aktywności mięśniowej powiązanej z zaburzeniami oddychania. W ciężkich przypadkach może wystąpić zatrzymanie czynności oddechowej. Kwasica nasila toksyczność leków do znieczulenia miejscowego.

Zmniejszenie lub złagodzenie objawów ze strony centralnego układu nerwowego jest rezultatem redystrybucji leku do znieczulenia miejscowego poza OUN, a następnie jego metabolizmu i wydalaniem. Regresja może być szybka, chyba że zastosowano ogromne ilości środka.

b) Objawy sercowo-naczyniowe

W ciężkich przypadkach może wystąpić toksyczność wobec układu sercowo-naczyniowego. Niedociśnienie tętnicze, bradykardia, arytmia, a także zatrzymanie krążenia mogą wystąpić w przypadku dużego stężenia ogólnoustrojowego leku do znieczulenia miejscowego.

Pierwsze objawy toksyczności wobec układu nerwowego zwykle poprzedzają wystąpienie objawów toksyczności wobec układu sercowo-naczyniowego. Powyższe stwierdzenie nie ma zastosowania, w przypadku, gdy pacjent jest poddany znieczuleniu ogólnemu lub silnej sedacji lekami takimi jak benzodiazepina lub leki z grupy barbituranów.

Postępowanie w przypadku wystąpienia ostrej toksyczności ogólnoustrojowej Niezwłocznie należy podjąć następujące działania:

•    przerwać podawanie leku Prilotekal.

•    zapewnić odpowiednie zaopatrzenie w tlen: utrzymywać drożność dróg oddechowych, podać tlen, w razie konieczności zastosować sztuczną wentylację (intubację).

W przypadku wystąpienia depresji sercowo-naczyniowej konieczne jest ustabilizowanie krążenia. W przypadku wystąpienia drgawek nieustępujących samoistnie po upływie 15-20 sekund, zaleca się podanie dożylnie środka przeciwdrgawkowego.

Leki analeptyczne o działaniu ośrodkowym są przeciwwskazane w przypadku zatrucia wywołanego lekami do znieczulenia miejscowego!

W przypadku pojawienia się ciężkich powikłań podczas leczenia pacjenta wskazane jest uzyskanie pomocy ze strony lekarza specjalizującego się w medycynie ratunkowej i resuscytacji (np. anestezjologa).

Methemoglobinemia

W następstwie podania prylokainy może wystąpić methemoglobinemia. Przeciwskazaniem dla zastosowania leku Prilotekal są techniki wykonywania znieczulenia regionalnego wymagające podawania leku w sposób ciągły. Dawki stosowane w znieczuleniu podpajęczynówkowym nie powodują takich stężeń leku we krwi, które mogłyby wywołać methemoglobinemię, zachodzącą przy dawce prylokainy chlorowodorku wynoszącej lub przekraczającej 600 mg.

Jednym z metabolitów prylokainy jest o-toluidyna, która może powodować zwiększenie stężenia methemoglobiny we krwi. W zasadzie, powstawanie methemoglobiny uważa się za klinicznie nieistotne, za wyjątkiem przypadków ciężkiej niedokrwistości oraz dekompensacji serca znacznego stopnia.

U pacjentów ze stwierdzoną ostrą anemią istnieje ryzyko wystąpienia niedotlenienia. Konieczne jest wykluczenie innych znaczących przyczyn wystąpienia sinicy, takich jak ostre niedotlenienie i (lub) niewydolność serca.

Postępowanie w przypadku wystapienia methemoglobinemii

Udowodniono, że methemoglobinemia ustępuje po 15 minutach od podania dożylnie błękitu toluidynowego w dawce 2-4 mg/kg masy ciała.

Informacje dodatkowe:

Nawet niewielkie stężenie methemoglobiny może wpłynąć na wartości pomiarów pulsoksymetrycznych.

5. Właściwości farmakologiczne

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środki znieczulenia miej scowego, amidy Kod ATC: N01BB04

Mechanizm działania: Prylokaina jest lekiem do znieczulenia miejscowego o budowie amidowej. Prylokaina hamuje funkcjonowanie struktur pobudliwych (np. wszystkich rodzajów włókien nerwowych [czuciowych, ruchowych, autonomicznych]).

Działanie farmakodynamiczne: Prylokaina miejscowo i w sposób odwracalny znosi pobudliwość receptorów bólu i przewodnictwo czuciowych włókien nerwowych, zmniejszając odczuwanie bólu, a w konsekwencji zimna, ciepła, dotyku i nacisku.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania:

Prylokaina obniża przepływ jonów sodu przez błonę komórkową. Obniża to pobudliwość włókien nerwowych zgodnie ze stężeniem, poprzez uniemożliwienie przeniknięcia odpowiedniej ilości jonów sodu, koniecznej do powstania potencjału czynnościowego. Działanie zależne jest od pH substancji i pH środowiska. Miejscowe działanie znieczulające jest skutkiem formy protonowanej. W tkankach objętych stanem zapalnym działanie znieczulające jest obniżone ze względu na niższe pH środowiska.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i dystrybucja

Dla znieczulenia podpajęczynówkowego stężenie osoczowe uznaje się za nieistotne.

Metabolizm i eliminacja

Stopień wiązania prylokainy z białkami osocza wynosi około 55%.

Biodostępność prylokainy w miejscu podania wynosi 100%.

Główne metabolity prylokainy to o-toluidyna i N-n-propyloanilina, oba produkowane są w wątrobie i nerkach przy udziale amidaz. Związek o-Toluidyna w znacznym stopniu jest hydrolitycznie metabolizowana in vivo, dawka jest wydalana główne z moczem w ciągu 24 godzin. Podobnie, inne aromatyczne aminy, uważa się że przechodzą metaboliczną aktywację początkowo przez N-hydroksylację, prowadzącą do kowalencyjnego wiązania z makrocząsteczkami w tkankach. Związek o-Toluidyna jest potencjalnym utleniaczem tlenku żelaza hemoglobiny.

Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji prylokainy wynosi 1,6 godziny.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dawka terapeutyczna stosowana miejscowo u ludzi jest bliska dawce toksycznej dla zwierząt podanej dożylnie. W badaniach na zwierzętach zaobserwowano następujące działania ostrej toksyczności: obniżona aktywność, drgawki, duszność, sinica oraz śmierć w wyniku niewydolności serca.

Po wstrzyknięciu prylokainy chlorowodorku 3 ml/kg masy ciała podskórnie zaobserwowano u szczurów miejscowe występowanie martwicy o charakterze przemijającym. U małp, przy takim samym dawkowaniu, nie zaobserwowano działań szkodliwych.

W wyniku podawania szczurom prylokainy 60 mg/kg masy ciała przez 5 dni tygodniowo, przez okres 7 tygodni, zauważono nieznaczną utratę wagi u tych zwierząt.

Badania dotyczące mutagenności nie wykazały mutagennego wpływu prylokainy. Natomiast w zróżnicowanych badaniach in vitro, zaobserwowano potencjalną mutagenność w odniesieniu do metabolitu prylokainy: o-toluidyny, która powodowała powstawanie wad genetycznych i proliferację komórek (mutacje chromosomowe, aneuploidię, naprawę DNA, konwersję komórek).

W badaniach dotyczących działania rakotwórczego przeprowadzonych na szczurach i myszach, z dużymi dawkami metabolitu o-toluidyny, zauważono zwiększoną zapadalność zwierząt na raka śledziony i pęcherza moczowego.

Dane uzyskane z powyższych badań nie są istotne dla człowieka w przypadku krótkotrwałego terapeutycznego stosowania prylokainy. Jednakże, ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się

stosowania dużych dawek w wydłużonym okresie czasu.

Nie odnotowano wpływu prylokainy na płodność samic i samców u szczurów. Jednakże, zauważono większą śmiertelność potomstwa w okresie poporodowym u samic przyjmujących ten lek. W jednym z badań nad embriotoksycznością u szczurów zaobserwowano letalne działanie na płód, jak również występowanie u płodów wodonercza zależnego od dawki.

6. Dane farmaceutyczne

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glukoza bezwodna Woda do wstrzykiwań Sodu wodorotlenek 1N

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Produkt leczniczy należy zużyć natychmiast po pierwszym otwarciu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przez światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułka ze szkła bezbarwnego typu I.

10 ampułek po 5 mL w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Ampułki po 5 mL roztworu do wstrzykiwań wyłącznie do jednorazowego użycia.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Produkt leczniczy należy dokładnie obejrzeć przed użyciem. Tylko klarowne roztwory pozbawione jakichkolwiek cząstek mogą być użyte.

7. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società Di Esercizio SpA, Strada Statale 67- Tosco Romagnola, 50018 Scandicci (Firenze), Włochy

8. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 21926

9.    Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu / Data przedłużenia pozwolenia

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13.06.2014 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu charakterystyki produktu leczniczego

Prilotekal