+ iMeds.pl

Primolut-nor 5 mgUlotka Primolut-nor

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Primolut-Nor, 5 mg, tabletki

(Norethisteroni acetas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

• Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

• Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Primolut-Nor i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Primolut-Nor

3.    Jak stosować Primolut-Nor

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Primolut-Nor

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Primolut-Nor i w jakim celu się go stosuje

Lek Primolut-Nor zawiera progestagen (octan noretysteronu ) sztuczny odpowiednik naturalnego żeńskiego hormonu (progesteronu).

Wskazania do stosowania leku Primolut-Nor

Krwawienia na tle zaburzeń czynnościowych, endometrioza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Primolut-Nor

Leku Primolut-Nor nie należy stosować, jeżeli występuje którykolwiek ze stanów opisanych poniżej.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych stanów podczas stosowania leku Primolut-

Nor należy natychmiast przerwać stosowanie leku.

Kiedy nie stosować leku Primolut-Nor

• jeżeli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (patrz punkt 6);

• jeżeli stwierdzono ciążę lub podejrzewa się ciążę;

•    jeżeli kobieta karmi piersią;

•    jeżeli obecnie występują lub w przeszłości występowały zaburzenia zakrzepowe lub zakrzepowo-zatorowe żył lub tętnic (np. zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, zawał mięśnia sercowego) bądź udar mózgu;

• jeżeli w przeszłości występowały lub obecnie występują objawy zwiastunowe zakrzepicy (np. przemijający atak niedokrwienny mózgu, dławica piersiowa);

•    jeżeli w przeszłości występowały lub obecnie występują incydenty naczyniowo-mózgowe;

• jeżeli występuje poważny czynnik ryzyka lub wiele czynników ryzyka zakrzepicy żył lub tętnic;

•    jeżeli występowała migrena, której towarzyszyły ogniskowe objawy neurologiczne np. zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy, drętwienie lub niedowład części ciała;

•    jeżeli występuje cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi;

•    jeżeli w przeszłości występowała lub obecnie występuje ciężka choroba wątroby (do momentu powrotu wyników prób czynnościowych wątroby do prawidłowych wartości);

•    jeżeli w przeszłości występowały lub obecnie występują łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby;

• jeżeli stwierdzono obecnie lub w przeszłości nowotwór hormonozależny (nowotwór piersi lub narządów płciowych).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Primolut-Nor należy zwrócić się do lekarza.

Hormon płciowy (progesteron), który jest zawarty w tym leku, jest częściowo przekształcany w estrogen. Dlatego oprócz ostrzeżeń związanych ze stosowaniem leku Primolut-Nor należy rozważyć również ogólne ostrzeżenia związane ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Jeżeli stosuje się Primolut-Nor w którymkolwiek z wymienionych poniżej przypadków, konieczna jest szczególna i systematyczna kontrola lekarska. Dlatego przed rozpoczęciem przyjmowania leku Primolut-Nor pacjentka powinna poinformować lekarza o występowaniu:

•    nałogu palenia tytoniu,

•    cukrzycy,

•    otyłości,

•    wysokiego ciśnienia tętniczego krwi,

•    wady zastawkowej serca lub zaburzeń rytmu serca,

•    zapalenia żył powierzchownych,

•    żylaków,

•    przypadków zakrzepicy, zawału serca lub udaru u bliskich krewnych,

•    migreny,

•    padaczki,

•    zwiększonego stężenia cholesterolu lub trójglicerydów (tłuszczów) we krwi (również w przeszłości lub u bliskich krewnych),

•    raka piersi w bliskiej rodzinie,

•    depresji,

•    choroby wątroby lub pęcherzyka żółciowego,

•    choroby Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (przewlekłe choroby zapalne jelit),

•    tocznia rumieniowatego układowego (SLE),

• zespołu hemolityczno-mocznicowego (zaburzenia krzepnięcia krwi powodujące niewydolność nerek),

•    niedokrwistości sierpowatokrwinkowej,

• chorób, które wystąpiły po raz pierwszy lub nasiliły się w czasie ciąży lub wcześniejszego stosowania hormonów steroidowych (np. utrata słuchu, porfiria, opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama),

• przebarwień skóry (żółto-brunatne zmiany pigmentowe, tzw. ostuda) obecnie lub w przeszłości; należy wówczas unikać nadmiernej ekspozycji na słońce lub promieniowanie ultrafioletowe,

•    wrodzonego obrzęku naczynioruchowego. W przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak obrzęk twarzy, języka lub gardła i/lub trudności z połykaniem bądź pokrzywka z dusznością, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem (przyjmowane estrogeny mogą wywoływać lub pogarszać objawy tej choroby).

Jeśli którykolwiek z wymienionych powyżej objawów występuje po raz pierwszy, nawraca lub nasila się w czasie przyjmowania leku Primolut-Nor, należy skontaktować się z lekarzem.

Doustna antykoncepcja i zakrzepica

Zakrzepica polega na powstaniu zakrzepu, który może zamykać naczynia krwionośne. Badania epidemiologiczne wskazują, że stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających estrogen/progestagen jest związane ze zwiększoną częstością występowania powikłań zakrzepowo-zatorowych w porównaniu do kobiet nie stosujących żadnych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Zakrzepica występuje czasem w głębokich żyłach kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych). W przypadku oderwania się fragmentu zakrzepu z miejsca, w którym powstaje, może dojść do zablokowania tętnic w płucach i tzw. zatorowości płucnej. Zakrzepica żył głębokich występuje rzadko; może dojść do niej nawet wówczas, gdy nie stosuje się leku, np. w czasie ciąży. Ryzyko zakrzepicy jest większe u kobiet stosujących leki hormonalne niż u pozostałych, ale nie tak duże jak w okresie ciąży.

Podwyższone ryzyko występowania choroby zakrzepowo-zatorowej występuje w okresie połogu.

Zakrzepy mogą również, choć bardzo rzadko, wystąpić w naczyniach krwionośnych serca (powodując zawał serca) lub mózgu (powodując udar). Wyjątkowo rzadko występują w wątrobie, jelicie, nerce lub oku.

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem

•    Regularne badania kontrolne

W czasie stosowania leku Primolut-Nor lekarz poinformuje o konieczności przeprowadzania regularnych badań lekarskich.

• Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym jeżeli:

—    zauważy się niepokojące zmiany w stanie zdrowia, szczególnie jeśli dotyczy to stanów wymienionych w tej ulotce (patrz także „Kiedy nie stosować leku Primolut-Nor” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”. Należy także pamiętać o punktach dotyczących najbliższych krewnych);

—    stwierdzi się obecność guzka w piersi;

—    zamierza się stosować inne leki (patrz także „Inne leki i Primolut-Nor ”);

—    możliwe jest unieruchomienie lub planowany jest zabieg chirurgiczny (należy poinformować lekarza przynajmniej 4 tygodnie wcześniej);

—    występuje intensywne krwawienie z dróg rodnych.

• Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Primolut-Nor i skonsultować się z lekarzem w przypadku zauważenia potencjalnych objawów zakrzepicy:

—    kaszel bez wyraźnej przyczyny;

—    uczucie bólu lub ucisku w klatce piersiowej, który może promieniować do lewego ramienia;

—    duszność;

—    częstsze, niezwykle silne lub przedłużające się bóle głowy lub napad migreny;

—    częściowa lub całkowita utrata widzenia lub widzenie podwójne;

—    mowa niewyraźna lub utrata zdolności mowy;

—    nagłe zaburzenia czynności narządów zmysłów (słuchu, powonienia lub czucia);

—    zawroty głowy lub omdlenia;

—    drętwienie lub niedowład części ciała;

—    silny ból lub obrzęk nóg.

• Należy również przerwać stosowanie leku Primolut-Nor i skontaktować się jak najszybciej z lekarzem w przypadku zauważenia następujących objawów:

—    żółtaczka (zażółcenie skóry, białek oczu mogą to być objawy zapalenia wątroby);

—    ciężki, uogólniony świąd;

—    wysokie ciśnienie krwi;

ciąża.

Sytuacje i objawy wymienione powyżej zostały w bardziej szczegółowy sposób opisane w innych częściach tej ulotki.

Sporadycznie zakrzepica może spowodować inwalidztwo lub zgon.

Ryzyko wystąpienia powikłań żylnych lub tętniczych zaburzeń zatorowych, zaburzeń zakrzepowo-zatorowych lub incydentów naczyniowo-mózgowych zwiększa się z:

•    wiekiem;

•    nadwagą;

•    w przypadkach występowania kiedykolwiek w rodzinie zakrzepu w nodze, płucu (zatorowość płucna) lub innym narządzie w młodym wieku;

•    w przypadku występowania kiedykolwiek w bliskiej rodzinie zawału serca lub udaru w młodym wieku;

•    z koniecznością przeprowadzenia operacji, dłuższym okresem unieruchomienia, lub poważnym wypadkiem. Ważne jest aby powiedzieć lekarzowi, że przyjmuje się lek Primolut-Nor, ponieważ może się tak zdarzyć, że stosowanie tego produktu trzeba będzie przerwać. Lekarz powie, kiedy ponownie rozpocząć stosowanie leku Primolut-Nor. Zwykle ma to miejsce po około 2 tygodniach od ponownego stanięcia na nogi.

•    paleniem tytoniu. Doradza się zaprzestanie palenia gdy stosuje się lek Primolut-Nor, szczególnie w wieku powyżej 35 lat;

•    jeżeli zawartość tłuszczów we krwi zwiększa się (cholesterolu lub trójglicerydów);

•    wysokim ciśnieniem krwi;

•    migreną;

•    problemami z sercem (wadą zastawkową, zaburzeniami rytmu serca).

W przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakrzepicę należy przerwać przyjmowanie tabletek i skonsultować się natychmiast z lekarzem (patrz „Kiedy należy skontaktować się z lekarzem”).

Doustna antykoncepcja i nowotwór

U kobiet, które przyjmują doustne produkty antykoncepcyjne, występowanie raka piersi jest nieco częstsze niż u kobiet w tym samym wieku, które ich nie stosują. Nie wiadomo, czy ta różnica jest spowodowana wyłącznie stosowaniem hormonalnych produktów antykoncepcyjnych. Przyczyną może być również to, że kobiety stosujące antykoncepcję hormonalną są częściej badane i rak piersi jest u nich wcześniej wykrywany. Opisana różnica w częstości występowania raka piersi zmniejsza się stopniowo i zanika w ciągu 10 lat po zaprzestaniu przyjmowania doustnych produktów antykoncepcyjnych. Należy regularnie badać piersi i skontaktować się z lekarzem w przypadku wyczucia jakiegokolwiek guzka.

U kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne rzadko opisywano przypadki łagodnych lub, jeszcze rzadziej, przypadki złośliwych nowotworów wątroby, które powodowały zagrażające życiu krwawienia do jamy brzusznej. Jeżeli wystąpi silny ból w nadbrzuszu, należy jak najszybciej poinformować lekarza.

Istnieją doniesienia o częstszym występowaniu raka szyjki macicy u kobiet, które stosują doustne produkty antykoncepcyjne przez długi czas. Zależność ta może jednak nie mieć związku z przyjmowaniem tabletek, lecz z zachowaniem seksualnym lub innymi czynnikami np. zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego.

Inne leki i Primolut-Nor

Niektóre leki, przyjmowane jednocześnie z lekiem Primolut-Nor mogą hamować jego działanie. Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina), gruźlicy (np. ryfampicyna, ryfabutyna), antybiotyków (np. gryzeofulwina) stosowanych w leczeniu zakażeń, jak również preparatów zawierających ziele

dziurawca zwyczajnego (Hypericumperforatum), stosowane głównie w leczeniu nastrojów depresyjnych.

Primolut-Nor może wpływać na działanie innych leków, np. cyklosporyny.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Udzieli on informacji, czy należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji, a jeśli tak, to jak długo.

Badania laboratoryjne

Przed przystąpieniem do badania krwi, należy powiadomić lekarza prowadzącego lub personel laboratorium o stosowaniu leku Primolut-Nor, gdyż może to wpływać na wyniki badań.

Stosowanie leku Primolut-Nor z jedzeniem i piciem

Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością płynu.

Ciąża i karmienie piersią

Stosowanie leku Primolut-Nor w czasie ciąży jest przeciwwskazane.

Leku Primolut-Nor nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Nie są znane.

Lek Primolut-Nor zawiera laktozę jednowodną

Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Primolut-Nor

Lek Primolut-Nor należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością płynu.

Jeśli konieczne jest zabezpieczenie antykoncepcyjne, należy, zamiast tabletek antykoncepcyjnych, stosować niehormonalne metody antykoncepcyjne (np. prezerwatywy). Jeśli istnieje podejrzenie, że pacjentka jest w ciąży pomimo stosowania antykoncepcji, należy przerwać stosowanie leku do momentu wyjaśnienia sytuacji.

Sposób stosowania leku Primolut-Nor

• Krwawienia na tle zaburzeń czynnościowych

Należy zażywać jedną tabletkę leku Primolut-Nor 3 razy na dobę przez 10 dni. W większości przypadków zahamuje to krwawienie z macicy, które nie jest związane ze zmianami organicznymi, w ciągu 1 do 3 dni. Jednakże w celu zapewnienia skuteczności leczenia tabletki Primolut-Nor należy zażywać przez pełne 10 dni. W ciągu 2 do 4 dni po zakończeniu leczenia wystąpi krwawienie z odstawienia, porównywalne pod względem obfitości i czasu trwania z normalnym krwawieniem miesiączkowym.

Czasami po wstępnym zatrzymaniu krwawienia może wystąpić niewielkie krwawienie. Również w takim przypadku należy kontynuować przyjmowanie leku.

Jeśli pomimo prawidłowego zażywania leku krwawienie z dróg rodnych nie ustanie, należy wziąć pod uwagę inne stany. Zaleca się wtedy stosowne badania. Dotyczy to również przypadków, gdy po początkowym zatrzymaniu krwawienia występuje nawrót stosunkowo silnego krwawienia podczas zażywania tabletek.

Jeśli krwawienie nie ustąpi, należy skontaktować się z lekarzem.

W celu zapobieżenia nawrotom krwawień na tle zaburzeń czynnościowych u pacjentek z cyklami bezowulacyjnymi lek Primolut-Nor można stosować profilaktycznie (1 tabletka 1 do 2 razy na dobę od 16. do 25. dnia cyklu (1 dzień cyklu = 1 dzień ostatniego krwawienia). W ciągu kilku dni po zażyciu ostatniej tabletki wystąpi krwawienie z odstawienia.

• Endometrioza

Leczenie należy rozpocząć pomiędzy 1. a 5. dniem cyklu od 1 tabletki leku Primolut-Nor przyjmowanej 2 razy na dobę. W przypadku plamienia dawkę można zwiększyć do 2 tabletek przyjmowanych 2 razy na dobę. Jeśli krwawienie ustąpi, należy rozważyć zmniejszenie dawki do dawki początkowej. Leczenie należy prowadzić przez co najmniej 4 do 6 miesięcy. Przy niezakłóconym przyjmowaniu leku owulacja i menstruacja zazwyczaj nie występują.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Primolut-Nor

Brak doniesień o wystąpieniu ciężkich działań niepożądanych po jednoczesnym zażyciu wielu tabletek leku Primolut-Nor. Jeśli przyjęto większą dawkę leku niż zalecana lub zrobił to ktoś inny, należy poinformować o tym lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Primolut-Nor

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Skuteczność leku Primolut-Nor może być zmniejszona, jeśli pacjentka zapomni przyjąć tabletkę zgodnie z zaleceniami. W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć ostatnią, pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe i zażyć następną o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Primolut-Nor

Lek można odstawić w dowolnym czasie. Nie ma specyficznych objawów wynikających z przerwania stosowania leku Primolut-Nor. Jednak istnieje możliwość nawrotu objawów początkowych.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Primolut-Nor może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane występują częściej podczas pierwszych kilku miesięcy stosowania leku Primolut-Nor i ustępują w trakcie leczenia. Oprócz działań niepożądanych wymienionych w punkcie „Ostrzeżenia i środki ostrożności”, u pacjentów stosujących Primolut-Nor obserwowano następujące działania niepożądane, chociaż nie we wszystkich przypadkach można było potwierdzić związek przyczynowy ze stosowaniem leku.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane uporządkowane według układów narządów oraz częstości występowania.

Bardzo często występują u 10 lub więcej osób na 100

—    Krwawienie z macicy / pochwy w tym plamienie*,

—    Skąpe miesiączki*

Często    występują u 1 do 10 osób na 100

—    Ból głowy

—    Nudności

—    Brak krwawienia*

—    Obrzęk

Niezbyt często występuje u 1 do 10 osób na 1 000

—    Migrena

Rzadko    występują u 1 do 10 osób na 10 000

—    Reakcje nadwrażliwości

—    Pokrzywka

—    Wysypka

Bardzo rzadko występują u mniej niż 1 osoby na 10 000

—    Zaburzenia widzenia

—    Duszność

* we wskazaniu „endometrioza”

5. Jak przechowywać Primolut-Nor

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Bez specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Primolut-Nor

Substancją czynną leku jest 5 mg noretysteronu octanu (Norethisteroni acetas).

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon 25 000, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Primolut-Nor i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Primolut-Nor są białe, okrągłe ze znakiem krzyża na jednej stronie.

Opakowanie zawiera 2 blistry po 10 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy

Wytwórca:

Bayer Pharma AG D-13353 Berlin Niemcy

Bayer Weimar GmbH und Co. KG Dobereinerstrasse 20 99427 Weimar Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lekarza lub przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa tel.: (22) 5723500 fax: (22) 5723555

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8

Primolut-Nor

Charakterystyka Primolut-nor

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Primolut-Nor, 5 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka Primolut-Nor zawiera 5 mg noretysteronu octanu (Norethisteroni acetas). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Białe, okrągłe tabletki ze znakiem krzyża na jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krwawienia na tle zaburzeń czynnościowych, endometrioza.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością płynu.

Jeśli konieczne jest zabezpieczenie antykoncepcyjne, należy stosować dodatkowe, niehormonalne (mechaniczne) metody antykoncepcyjne.

Krwawienia na tle zaburzeń czynnościowych

Należy zażywać jedną tabletkę produktu Primolut-Nor 3 razy na dobę przez 10 dni. W większości przypadków zahamuje to krwawienie z macicy, które nie jest związane ze zmianami organicznymi, w ciągu 1 do 3 dni. Jednakże w celu zapewnienia skuteczności leczenia tabletki Primolut-Nor należy zażywać przez pełne 10 dni. W ciągu 2 do 4 dni po zakończeniu leczenia wystąpi krwawienie z odstawienia, porównywalne pod względem obfitości i czasu trwania z normalnym krwawieniem miesiączkowym.

• Niewielkie krwawienie podczas przyjmowania tabletek

Czasami po wstępnym zatrzymaniu krwawienia może wystąpić niewielkie krwawienie. Również w takim przypadku należy kontynuować przyjmowanie produktu.

•    Brak zatrzymania krwawienia, ciężkie krwawienie międzymiesiączkowe

Jeśli pomimo prawidłowego zażywania produktu krwawienie z dróg rodnych nie ustanie, należy wziąć pod uwagę inne stany np. polipy, rak szyjki macicy lub rak endometrium, mięśniak, pozostałości tkanki po poronieniu, ciąża pozamaciczna lub zaburzenia krzepnięcia. Zaleca się wtedy stosowne badania. Dotyczy to również przypadków, gdy po początkowym zatrzymaniu krwawienia występuje nawrót stosunkowo silnego krwawienia podczas zażywania tabletek.

•    Zapobieganie nawrotom krwawienia

W celu zapobieżenia nawrotom krwawień na tle zaburzeń czynnościowych u pacjentek z cyklami bezowulacyjnymi produkt Primolut-Nor można podawać profilaktycznie (1 tabletka 1 do 2 razy na dobę od 16. do 25. dnia cyklu (1 dzień cyklu = 1 dzień ostatniego krwawienia). W ciągu kilku dni po zażyciu ostatniej tabletki wystąpi krwawienie z odstawienia.

Endometrioza

Leczenie należy rozpocząć pomiędzy 1. a 5. dniem cyklu od 1 tabletki produktu Primolut-Nor przyjmowanej 2 razy na dobę. W przypadku plamienia dawkę można zwiększyć do 2 tabletek przyjmowanych dwa razy na dobę. Jeśli krwawienie ustąpi, należy rozważyć zmniejszenie dawki do dawki początkowej. Leczenie należy prowadzić przez co najmniej 4 do 6 miesięcy. Przy niezakłóconym przyjmowaniu leku owulacja i menstruacja zazwyczaj nie występują.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu Primolut-Nor w przypadku wystąpienia poniższych chorób. Jeżeli którakolwiek z poniższych chorób wystąpi podczas stosowania produktu Primolut-Nor należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie.

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

•    Ciąża lub podejrzenie ciąży,

•    Karmienie piersią,

• Występowanie obecnie lub w przeszłości zaburzeń zakrzepowych lub zakrzepowo-zatorowych żył lub tętnic (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, zawał mięśnia sercowego).Występowanie obecnie lub w przeszłości incydentów naczyniowo-mózgowych,

•    Występowanie obecnie lub w przeszłości objawów zwiastunowych zakrzepicy (np. dławicy piersiowej, przemijającego ataku niedokrwiennego mózgu). Występowanie poważnego czynnika ryzyka zakrzepicy żył lub tętnic (patrz punkt 4.4),

• Występowanie w przeszłości migrenowych bólów głowy z ogniskowymi objawami neurologicznymi,

•    Cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,

• Występowanie obecnie lub w przeszłości ciężkiej choroby wątroby (do czasu powrotu wyników prób czynnościowych wątroby do prawidłowych wartości),

•    Występowanie obecnie lub w przeszłości łagodnych bądź złośliwych nowotworów wątroby,

•    Wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia nowotworów hormonozależnych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli występuje lub nasili się którykolwiek z poniższych czynników ryzyka, należy rozważyć potencjalne korzyści i ryzyko dla pacjentki przed rozpoczęciem lub kontynuacją podawania produktu Primolut-Nor.

•    Zaburzenia krążenia

Badania epidemiologiczne wskazują, że stosowanie doustnych środków hamujących owulację zawierających estrogen/progestagen jest związane ze zwiększoną częstością występowania powikłań zakrzepowo-zatorowych. Należy zatem wziąć pod uwagę podwyższone ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych, szczególnie w przypadku choroby zakrzepowo-zatorowej w wywiadzie.

Ogólnie uznawane czynniki ryzyka występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) obejmują pozytywny wywiad osobniczy lub rodzinny (ŻChZZ u rodzeństwa lub rodziców w stosunkowo młodym wieku), wiek, otyłość, długotrwałe unieruchomienie, rozległy zabieg chirurgiczny lub rozległy uraz.

Należy wziąć pod uwagę podwyższone ryzyko występowania choroby zakrzepowo-zatorowej w okresie połogu.

Należy przerwać stosowanie produktu w przypadku wystąpienia objawów zakrzepów tętniczych lub żylnych lub podejrzenia ich występowania.

•    Nowotwory

W rzadkich przypadkach łagodne, a w jeszcze rzadszych złośliwe nowotwory wątroby, obserwowano w przypadku stosowania hormonów takich, jak te występujące w produkcie Primolut-Nor.

W pojedynczych przypadkach te nowotwory mogą prowadzić do wystąpienia zagrażaj ących życiu krwawień do jamy brzusznej.

•    Inne

U pacjentek chorych na cukrzycę konieczna jest ścisła obserwacja medyczna.

Obserwowano rzadkie przypadki ostudy, szczególnie u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety ze skłonnością do ostudy powinny unikać słońca lub promieniowania ultrafioletowego w czasie stosowania produktu Primolut-Nor.

Pacjentki z zaburzeniami depresyjnymi w wywiadzie należy dokładnie monitorować i przerwać stosowanie produktu, jeśli wystąpi nawrót ciężkiej depresji.

•    Badanie lekarskie

Przed rozpoczęciem lub ponownym wdrożeniem leczenia produktem Primolut-Nor należy zebrać pełen wywiad lekarski, w tym rodzinny oraz przeprowadzić badanie lekarskie mając na względzie przeciwwskazania (punkt 4.3) oraz ostrzeżenia specjalne (punkt 4.4). Czynności te należy powtarzać okresowo w czasie stosowania produktu Primolut-Nor. Częstość oraz charakter tych badań powinny być ustalone indywidualnie dla każdej pacjentki, w oparciu o ustalone wytyczne. Badania te powinny obejmować badanie narządów miednicy mniejszej z badaniem cytologicznym wymazu z szyjki macicy włącznie, badanie brzucha, badanie piersi oraz pomiar ciśnienia krwi.

•    Natychmiastowe przerwanie stosowania leku

Wystąpienie migrenowych bólów głowy po raz pierwszy lub częstsze występowanie niezwykle silnych bólów głowy, nagłe zaburzenia percepcji, początkowe objawy zakrzepowego zapalenia żył lub choroby zatorowo-zakrzepowej (np. ból lub puchnięcie kończyn dolnych, ostre bóle podczas oddychania lub kaszlu bez wyraźnego powodu), ból i uczucie ucisku w klatce piersiowej, planowane zabiegi chirurgiczne (z 6-tygodniowym wyprzedzeniem), unieruchomienie (np. po wypadku), pojawienie się żółtaczki, pojawienie się bezżółtaczkowego zapalenia wątroby, uogólniony świąd, znaczące podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, ciąża.

Produkt zawiera laktozę jednowodną. Produktu Primolut-Nor nie powinny przyjmować pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp czy zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Dodatkowe ostrzeżenia wynikające z częściowego metabolizowania noretysteronu do etynyloestradiolu

Po podaniu doustnym noretysteron jest częściowo metabolizowany do etynyloestradiolu, w wyniku czego dochodzi do ekspozycji na dawkę około 4 - 6 gg etynyloestradiolu na 1 mg przyjętego doustnie noretysteronu/octanu noretysteronu (patrz punkt 5.2).

Ze względu na częściowe przekształcanie noretysteronu w etynyloestradiol, należy oczekiwać, że produkt Primolut-Nor będzie wykazywał podobne działania farmakologiczne jak złożone doustne środki antykoncepcyjne. W związku z tym należy dodatkowo uwzględnić ogólne ostrzeżenia związane ze stosowaniem złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.

•    Zaburzenia krążenia

Ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania u kobiet, które rozpoczynają po raz pierwszy przyjmowanie złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego lub kiedy ponownie rozpoczynają stosowanie po przynajmniej jedno miesięcznej przerwie w przyjmowaniu złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego.

Wyniki badań epidemiologicznych pokazują, że żylna choroba zakrzepowo-zatorowa u pacjentek stosujących doustne produkty antykoncepcyjne z małą zawartością estrogenów (<50 gg etynyloestradiolu) występuje u około 20 do 40 przypadków na 100 000 kobietolat w porównaniu z 5 do 10 przypadków na 100 000 kobietolat u pacjentek nie stosujących doustnych produktów antykoncepcyjnych. Stosowanie wszystkich złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu z sytuacją kiedy nie stosuje się produktów z tej grupy. Zwiększone ryzyko występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest mniejsze w porównaniu do ryzyka związanego z ciążą, gdzie szacuje się 60 przypadków na 100 000 ciąż.

Choroba zakrzepowo-zatorowa jest śmiertelna w 1 do 2% przypadków.

Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych może wystąpić żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ) pod postacią zakrzepicy żył głębokich i (lub) zatorowości płucnej.

U kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne bardzo rzadko opisywano występowanie zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych np.: żył i tętnic wątrobowych, krezkowych, nerkowych, siatkówki. Nie ustalono jednoznacznie związku pomiędzy występowaniem wymienionych powyżej działań niepożądanych, a stosowaniem złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.

Zaburzenia zatorowe żył lub tętnic, zaburzenia zakrzepowo zatorowe lub incydenty naczyniowo-mózgowe mogą zawierać następujące objawy:

•    nietypowy, jednostronny ból i (lub) obrzęk nogi,

•    nagły, silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować do lewego ramienia,

•    nagła duszność,

•    nagłe napady kaszlu,

•    nietypowy, nasilony i długotrwały ból głowy,

•    nagła częściowa lub całkowita utrata wzroku,

•    podwójne widzenie,

•    niewyraźna mowa lub afazja,

•    zawroty głowy,

•    utrata przytomności z lub bez napadów ogniskowych,

•    uczucie osłabienia lub silne drętwienie połowicze lub w jednej części ciała,

•    zaburzenia motoryczne,

•    „ostry” brzuch.

U kobiety z wieloma czynnikami ryzyka lub z większym nasileniem określonego czynnika ryzyka należy brać pod uwagę możliwość podwyższonego łącznego ryzyka wystąpienia zakrzepicy.

Takie zwiększone ryzyko może być większe niż zwykła suma ryzyka wynikającego z poszczególnych czynników. W przypadku ujemnego wyniku oceny stosunku korzyści do ryzyka nie należy przepisywać złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego (patrz punkt 4.3).

Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia powikłań żylnych lub tętniczych zaburzeń zatorowych, zaburzeń zakrzepowo-zatorowych lub incydentów naczyniowo-mózgowych:

•    wiek,

•    otyłość (BMI - wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2),

•    dodatni wywiad rodzinny (występowanie żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa lub rodziców w stosunkowo młodym wieku). Jeżeli podejrzewa się predyspozycje genetyczne, przed podjęciem decyzji o zastosowaniu jakiegokolwiek złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego, pacjentka powinna poradzić się lekarza,

•    długotrwałe unieruchomienie, rozległa operacja, jakikolwiek zabieg chirurgiczny w obrębie kończyn dolnych lub poważny uraz. W powyższych sytuacjach zaleca się zaprzestanie stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego (na co najmniej cztery tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym) i niewznawianie przyjmowania produktu przed upływem dwóch tygodni do czasu powrotu pacjentki do pełnej sprawności ruchowej,

•    palenie tytoniu (ryzyko to dodatkowo wzrasta u kobiet w wieku powyżej 35 lat),

•    dyslipoproteinemia,

•    nadciśnienie tętnicze,

•    migrena,

•    wady zastawkowe serca,

•    migotanie przedsionków.

Istnieją rozbieżności dotyczące wpływu żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył powierzchniowych na patogenezę żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Do innych chorób sprzyjających wystąpieniu działań niepożądanych ze strony układu krążenia zalicza się cukrzycę, toczeń rumieniowaty układowy (ang. Systemic lupus erythematosus, SLE), zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit (chorobę Leśniowskiego - Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowatokrwinkową.

Zwiększenie częstości występowania i nasilenia migrenowych bólów głowy w trakcie przyjmowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych może stanowić objaw prodromalny udaru niedokrwiennego mózgu oraz wymagać natychmiastowego zaprzestania stosowania złożonego produktu antykoncepcyjnego.

Czynniki biochemiczne, które mogą wskazywać na wrodzoną lub nabytą predyspozycję do zakrzepicy żył lub tętnic to: oporność na aktywowane białko C, hiperhomocysteinemię, niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, występowanie przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).

Rozważając stosunek ryzyka i korzyści, należy również uwzględnić, że właściwe leczenie danej choroby może zmniejszać ryzyko zakrzepicy oraz że ryzyko związane z ciążą jest większe niż ryzyko wynikające ze stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających małe dawki estrogenu (<0,05 mg etynyloestradiolu).

• Nowotwory

W niektórych badaniach epidemiologicznych wykazano wzrost ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy u kobiet długotrwale stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne. Wciąż istnieją jednak rozbieżności dotyczące wpływu dodatkowych czynników, takich jak zachowania seksualne oraz zakażenia ludzkim wirusem brodawczaka (HPV).

W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko względne (ang. Relative Risk, RR=1,24) wystąpienia raka piersi u kobiet aktualnie stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne. Zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat od zakończenia przyjmowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego. Rak piersi rzadko występuje u kobiet przed 40 rokiem życia. Tak więc zwiększona liczba rozpoznań tego nowotworu u kobiet aktualnie lub niedawno stosujących złożony doustny produkt antykoncepcyjny jest niewielka w stosunku do całkowitego ryzyka wystąpienia raka piersi. We wspomnianych badaniach nie dostarczono dowodów na istnienie związku przyczynowo-skutkowego.

Obserwowane zwiększone ryzyko może wynikać z wcześniejszego rozpoznawania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne, skutków biologicznych złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych lub obu tych czynników łącznie. U kobiet, które stosowały złożone doustne produkty antykoncepcyjne, rozpoznawany rak piersi jest zwykle mniej zaawansowany klinicznie niż u kobiet, które nigdy nie stosowały tych produktów.

Nowotwory złośliwe mogą stanowić zagrożenie dla życia lub mogą prowadzić do zgonu.

• Inne stany

U wielu kobiet przyjmujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne obserwowano niewielkie zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, jednak rzadko rozpoznawano istotne klinicznie zwiększenie ciśnienia. Jednak jeżeli podczas przyjmowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego dojdzie do wystąpienia utrwalonego nadciśnienia tętniczego, lekarz powinien rozważyć zaprzestanie stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego i wdrożenie leczenia przeciwnadciśnieniowego. Jeżeli istnieją wskazania, to po uzyskaniu prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego na skutek leczenia przeciwnadciśnieniowego można ponownie rozpocząć stosowanie złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.

Opisywano występowanie następujących stanów lub pogorszenie ich przebiegu zarówno w czasie ciąży, jak i podczas stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego, jednak nie dowiedziono w pełni istnienia związku pomiędzy tymi stanami a stosowaniem złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego: żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.

U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub pogarszać objawy tej choroby.

Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej, która po raz pierwszy wystąpiła w ciąży lub podczas poprzedniego stosowania hormonów płciowych, wymaga zaprzestania przyjmowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.

Wykazano związek pomiędzy stosowaniem złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych i chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje prowadzące do zwiększonego klirensu hormonów płciowych mogą powodować zmniejszenie skuteczności terapeutycznej produktu. Interakcje tego typu wykazano w przypadku wielu leków indukujących enzymy wątroby (np. fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna, okskarbazepina, dziurawiec zwyczajny oraz ryfabutyna); podobne działanie jest również podejrzewane w przypadku gryzeofulwiny.

Progestageny mogą zakłócać metabolizm innych leków. Tym samym mogą wpływać na ich stężenie w osoczu i tkankach (np. cyklosporyny).

Uwaga: W celu określenia potencjalnych interakcji należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi stosowanych jednocześnie preparatów.

• Badania laboratoryjne

Stosowanie progestagenów może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w tym na biochemiczne parametry czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenie białek osocza (nośnikowych), np. globulin wiążących kortykosteroidy oraz frakcji lipidów / lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów oraz parametry krzepliwości i fibrynolizy. Zmiany na ogół mieszczą się w normie dla poszczególnych badań laboratoryjnych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie produktu Primolut-Nor w czasie ciąży jest przeciwwskazane. Produktu Primolut-Nor nie należy podawać w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie są znane.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane występują częściej podczas pierwszych miesięcy stosowania produktu Primolut-Nor i ustępują w trakcie leczenia. Oprócz działań niepożądanych wymienionych w punkcie 4.4, u pacjentów stosujących Primolut-Nor obserwowano następujące działania niepożądane, chociaż nie we wszystkich przypadkach można było potwierdzić związek przyczynowy ze stosowanym produktem.

Tabela poniżej przedstawia działania niepożądane uporządkowane według systemu klasyfikacji układów narządów MedDRA. Częstość występowania opiera się na doniesieniach z badań po wprowadzeniu leku do obrotu oraz literaturze.

Układ narządów

Bardzo często > 1/10

Często > 1/100 do < 1/10

Niezbyt

często

> 1/1 000 do < 1/100

Rzadko > 1/10 000 do < 1/1 000

Bardzo rzadko < 1/10 000

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje

nadwrażliwości

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Migrena

Zaburzenia oka

Zaburzenia

widzenia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pokrzywka

Wysypka

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Krwawienie z macicy / pochwy w tym plamienie* Skąpe miesiączki*

Brak

miesiączki*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęk

* we wskazaniu „endometrioza”

Do opisu niektórych działań niepożądanych, ich synonimów i stanów pokrewnych zastosowano najbardziej odpowiednie terminy MedDRA.

4.9 Przedawkowanie

Badania toksyczności ostrej noretysteronu octanu na zwierzętach nie wykazały ryzyka ciężkich działań niepożądanych w przypadku nieumyślnego przyjęcia wielokrotności dobowej dawki terapeutycznej.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Progestageny Kod ATC: G 03 DC 02

Noretysteron jest silnym progestagenem. Całkowita przemiana błony śluzowej trzonu macicy z fazy proliferacyjnej do fazy wydzielniczej u kobiet poddanych działaniu estrogenów następuje po doustnym podaniu noretysteronu w dawce 100-150 mg na cykl. Progestagenne działanie noretysteronu na endometrium stanowi podstawę leczenia krwawień na tle zaburzeń czynnościowych oraz endometriozy produktem Primolut-Nor.

Zahamowanie wydzielania hormonów gonadotropowych oraz brak jajeczkowania można osiągnąć stosując dawkę 0,5 mg noretysteronu octanu na dobę.

Noretysteron wykazuje stabilizujące działanie na endometrium.

Podobnie jak progesteron, noretysteron ma działanie termogenne i wpływa na podstawową temperaturę ciała.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

• Wchłanianie

Po podaniu doustnym noretysteronu octan jest szybko i całkowicie wchłaniany w szerokim zakresie dawki. Już podczas wchłaniania oraz przy pierwszym przejściu przez wątrobę octan noretysteronu jest hydrolizowany do noretysteronu, substancji czynnej oraz kwasu octowego. Maksymalne stężenie noretysteronu we krwi wynoszące około 18 ng/ml (po podaniu 5 mg noretysteronu octanu) oraz 25 ng/ml (po podaniu 10 mg noretysteronu octanu) obserwowano po 2 godzinach po podaniu produktu Primolut-Nor. W badaniach względnej biodostępności wykazano całkowite uwalnianie leku z tabletki.

•    Dystrybucja

Noretysteron wiąże się z albuminami oraz z globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG). Jedynie około 3 - 4% leku w surowicy obecne jest jako wolny steroid, około 35% i 61% wiąże się odpowiednio z SHBG i albuminą. Pozorna objętość dystrybucji noretysteronu wynosi 4,4 ± 1,3 l/kg.

Po podaniu doustnym stężenie leku w surowicy względem czasu ma charakter dwufazowy. Fazy charakteryzują się okresami półtrwania odpowiednio 1-3 i około 5-13 godzin.

Noretysteron jest wydzielany do mleka karmiącej matki. Jego stężenie w mleku wynosi około 10% stężenia w osoczu matki, bez względu na sposób podania. Na podstawie średniego maksymalnego stężenia leku w surowicy matki wynoszącego około 16 ng/ml oraz dobowego spożycia mleka przez niemowlę karmione piersią w ilości około 600 ml, do niemowlęcia może dotrzeć dawka leku w maksymalnej wielkości około 1 pg (0,02% dawki otrzymywanej przez matkę).

•    Metabolizm

Noretysteron jest metabolizowany głównie przez nasycenie podwójnego wiązania w pierścieniu A oraz redukcję grupy 3-keto do grupy hydroksylowej, a następnie sprzęganie z odpowiednimi siarczanami oraz glukuronianami. Niektóre z tych metabolitów są stosunkowo wolno wydalane z osocza, a ich okres półtrwania wynosi około 67 godzin. Zatem podczas długotrwałego stosowania codziennie doustnych dawek noretysteronu niektóre z tych metabolitów kumulują się w osoczu.

Noretysteron jest częściowo metabolizowany do etynyloestradiolu, tj. na 1 mg doustnie podanego noretysteronu lub octanu noretysteronu, powstały etynyloestradiol jest równoważny doustnej dawce w wysokości około 4 - 6 pg u ludzi.

•    Wydalanie

Noretysteron jest w znacznym stopniu wydalany w postaci zmienionej. Głównymi metabolitami są noretysteron zredukowany w pierścieniu A i hydroksylowany, jak również metabolity w formie sprzężonej (w postaci glukuronianów lub siarczanów) wydalane z moczem i kałem w stosunku około 7:3. Większość metabolitów wydalanych przez nerki była wydalana w ciągu 24 godzin, a ich okres półtrwania wynosił około 19 godzin.

•    Stan stacjonarny

Podczas podawania wielokrotnego dobowych dawek noretysteronu prawdopodobieństwo akumulacji leku jest niewielkie ze względu na stosunkowo krótki okres półtrwania. Jednakże jednoczesne podawanie leków indukujących SHBG, takich jak etynyloestradiol, może doprowadzić do zwiększenia stężenia noretysteronu w surowicy ze względu na wiązanie noretysteronu z SHBG.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne dotyczące noretysteronu lub jego estrów, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka, innego niż wymienione w pozostałych punktach Charakterystyki. Należy jednak pamiętać, że steroidy płciowe mogą stymulować rozrost tkanek i nowotworów zależnych od hormonów.

Badania toksycznego wpływu na reprodukcję wykazały ryzyko działania maskulinizującego na płody żeńskie w przypadku podawania dużych dawek produktu w okresie rozwoju zewnętrznych narządów płciowych. Ponieważ w badaniach epidemiologicznych wykazano, że powyższe działanie dotyczy podawania dużych dawek produktu u ludzi, należy stwierdzić, że Primolut-Nor może wywoływać objawy wirylizacji płodów żeńskich w przypadku podawania leku na wrażliwym na działanie hormonów etapie różnicowania płci (od 45 dnia ciąży). Badania nie wykazały żadnych innych niż wymienione powyżej działań teratogennych produktu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Powidon 25 000 Talk

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Brak.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Bez specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

10 tabletek w blistrze PVC/Aluminium, 2 blistry w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

571/Z

R/2225

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

19.02.1980 r.

08.06.1999 r.

16.08.2004    r.

06.06.2005    r.

11.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Primolut-Nor