+ iMeds.pl

Primovist 0,25 mmol/mlUlotka Primovist

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Primovist, 0,25 mmol/ml, roztwór do wstrzykiwań

Dinatrii gadoxetas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem produktu, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza (radiologa), który zalecił Primovist lub personelu pracowni rezonansu magnetycznego.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Primovist i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem produktu Primovist

3.    Jak stosować Primovist

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Primovist

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Primovist i w jakim celu się go stosuje

Primovist jest środkiem kontrastowym stosowanym w obrazowaniu wątroby metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Używa się go, aby umożliwić rozpoznanie i polepszyć wykrywalność, zmian które mogą występować w wątrobie. Dzięki niemu można lepiej ocenić nieprawidłowe zmiany w wątrobie (ich liczbę, rozmiar oraz rozmieszczenie). Primovist może również pomóc lekarzowi w ustaleniu rodzaju zmian, zwiększając wiarygodność diagnozy.

Primovist jest przeznaczony do wstrzykiwania dożylnego. Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

MRI jest rodzajem badania diagnostycznego, wykorzystującego do tworzenia obrazów różnice w rozmieszczeniu i ilości cząsteczek wody w tkankach prawidłowych i nieprawidłowych. Podstawą tej techniki jest wykorzystanie kompleksowego systemu magnesów i fal radiowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem produktu Primovist Kiedy nie stosować produktu Primovist

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na disodu gadoksetynian lub którykolwiek z pozostałych składników tego produktu (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania produktu Primovist należy omówić to z lekarzem, jeśli u pacjenta:

- stwierdzono obecnie lub w przeszłości alergię (np. katar sienny, pokrzywka) lub astmę.

-    w przeszłości wystąpiła reakcja alergiczna po zastosowaniu środka kontrastowego.

-    stwierdzono zaburzenia czynności nerek. Stosowanie niektórych środków kontrastowych zawierających gadolin u pacjentów w takim stanie wiązało się z występowaniem nerkopochodnego zwłóknienia układowego (NSF). NSF jest chorobą wywołującą zmiany grubości skóry i tkanki łącznej. NSF może prowadzić do niesprawności wynikającej z unieruchomienia stawów, osłabienia mięśni albo zaburzeń funkcjonowania wewnętrznych organów, a zatem może zagrażać życiu.

-    stwierdzono ciężką chorobę serca i naczyń krwionośnych.

-    stwierdzono niskie stężenie potasu.

- lub w jego rodzinie stwierdzono nieprawidłowości w zapisie pracy serca EKG (zespół wydłużonego odstępu QT).

-    występował nieprawidłowy rytm i częstość pracy serca po zastosowaniu leków.

W poniższych sytuacjach należy poinformować lekarza przed podaniem leku. Lekarz oceni czy można przeprowadzić badanie.

- Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje przypominające uczulenie. Mogą to być reakcje ciężkie. Opóźnione reakcje mogą pojawić się po kilku godzinach lub dniach (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

-    Jeśli pacjent ma wszczepiony rozrusznik serca lub jakikolwiek implant lub stent wykonany z materiału zawierającego żelazo.

Należy poinformować lekarza o tym, że:

•    nerki pacjenta nie pracują prawidłowo,

•    pacjent niedawno przebył lub w najbliższym czasie ma mieć przeszczep wątroby.

Lekarz może podjąć decyzję o wykonaniu badania krwi w celu kontroli czynności nerek przed podjęciem decyzji o zastosowaniu produktu Primovist, zwłaszcza u osób w wieku powyżej 65 lat.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu Primovist u pacjentów poniżej 18 lat. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu Primovist w tej grupie pacjentów.

Primovist a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. W tym szczególnie:

-    jeśli pacjent stosuje beta-adrenolityki, leki używane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub chorób serca.

-    jeśli pacjent stosuje leki wpływające na rytm lub częstość pracy serca (np. amiodaron, sotalol).

-    jeśli pacjent stosuje ryfampicynę (lek stosowany w leczeniu gruźlicy).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża

Kobiety, które uważają, że są w ciąży lub mogą być w ciąży powinny powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż produktu Primovist nie należy stosować podczas ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Kobiety karmiące piersią lub zamierzające rozpocząć karmienie piersią powinny powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz omówi z pacjentką czy powinna ona kontynuować karmienie piersią, czy też powinna przerwać karmienie piersią na okres 24 godzin po otrzymaniu produktu Primovist.

Primovist zawiera sód

Primovist zawiera 82 mg sodu w dawce (w przeliczeniu na średnią dawkę podawaną pacjentowi o masie ciała 70 kg). Należy o tym pamiętać podczas stosowania diety z kontrolowaną zawartością sodu.

3. Jak stosować Primovist

Primovist jest podawany za pomocą niewielkiej igły do żyły, tuż przed rozpoczęciem badania metodą rezonansu magnetycznego.

Po wstrzyknięciu środka kontrastowego pacjent pozostanie pod obserwacją, co najmniej 30 minut.

Zalecana dawka

Dawka produktu Primovist jest różna, w zależności od masy ciała.

0,1 ml produktu Primovist na kg masy ciała.

Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów

Nie zaleca się stosowania produktu Primovist u pacjentów z poważnymi chorobami nerek, a także u pacjentów, którzy niedawno przebyli lub w najbliższym czasie mają mieć przeszczep wątroby. Jeżeli jednak zastosowanie produktu jest konieczne, pacjent powinien otrzymać tylko jedną dawkę produktu Primovist podczas badania i nie powinien otrzymywać drugiego wstrzyknięcia, przez co najmniej 7 dni.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma konieczności korygowania dawek u pacjentów w wieku powyżej 65 lat, lecz należy wykonać badanie krwi w celu kontroli czynności nerek.

Dalsze informacje dotyczące podawania i posługiwania się produktem Primovist znajdują się na końcu tej ulotki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki produktu Primovist

Ryzyko przedawkowania jest bardzo małe. W razie wystąpienia objawów przedawkowania ich przebieg będzie obserwował lekarz i on też podejmie odpowiednie działanie.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Większość z tych działań niepożądanych jest łagodna lub umiarkowana.

Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi u pacjentów otrzymujących Primovist (może dotyczyć 5 lub więcej na 1 000 osób) są nudności, ból głowy, uczucie gorąca, podwyższenie ciśnienia krwi, ból pleców i zawroty głowy.

Najcięższym działaniem niepożądanym u pacjentów otrzymujących Primovist jest wstrząs anafilaktoidalny (ciężka reakcja alergiczna).

Podobnie jak podczas stosowania innych środków kontrastowych, mogą rzadko wystąpić reakcje alergiczne, bardzo rzadko ciężkie przypadki takich reakcji (wstrząs), które będą wymagały natychmiastowej interwencji lekarza.

Niewielki obrzęk twarzy, warg, języka albo gardła, kaszel, świąd, katar, kichanie i wysypka (pokrzywka) mogą być pierwszymi oznakami, że nastąpiła ciężka reakcja alergiczna. Jeżeli pojawi się którykolwiek

z tych objawów lub wystąpią trudności z oddychaniem należy natychmiast powiedzieć o tym personelowi pracowni rezonansu magnetycznego.

Po upływie godzin lub dni od podania produktu Primovist mogą wystąpić reakcje opóźnione. Należy wówczas poinformować lekarza.

Poniżej wymieniono działania niepożądane, które uszeregowano według częstości występowania:

Często:

mogą wystąpić u 1 na 10 osób

Niezbyt często:

mogą wystąpić u 1 na 100 osób

Rzadko:

mogą wystąpić u 1 na 1000 osób

Nie znana:

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Ból głowy

Nudności

(mdłości)

Zawroty głowy z zaburzeniami równowagi Zawroty głowy Zdrętwienie i mrowienie Zaburzenia smaku Zaburzenia węchu Zaczerwienienie Zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi Zaburzenia oddychania Wymioty Suchość w ustach Wysypka Nasilony świąd*

Ból pleców

Ból w klatce piersiowej Reakcje w miejscu wstrzyknięcia **

Uczucie gorąca Dreszcze Zmęczenie Złe samopoczucie

Niemożność długiego siedzenia lub stania Drżenie

Uczucie zbyt silnego lub szybkiego bicia serca (kołatanie)

Nieregularne bicie serca (objawy zatrzymania pracy serca)

Dyskomfort w ustach Zwiększone wydzielanie śliny

Czerwona wysypka z występowaniem grudek lub plam na skórze Nadmierne pocenie się Niepokój Osłabienie

Szybkie bicie serca Niepokój ruchowy Nadwrażliwość/objawy przypominające reakcje alergiczne (np. wstrząs, niskie ciśnienie krwi, obrzęk języka lub gardła, pokrzywka (reakcja o typie pokrzywki) obrzęk twarzy, katar, zapalenie spojówek, ból żołądka, zmniejszona wrażliwość skóry, kichanie, kaszel, świąd, blada skóra

* nasilony świąd (uogólniony świąd, swędzenie oczu)

** reakcje w miejscu wstrzyknięcia (różnego rodzaju), na które składają się: niezamierzone przedostanie się środka kontrastowego poza naczynie krwionośne wraz z krwawieniem do tkanek otaczających miejsce wstrzyknięcia, uczucie ciepła, zimna, podrażnienia lub bólu w miejscu wstrzyknięcia.

Następujące działania niepożądane stanowiły zagrożenie życia lub w niektórych przypadkach zakończyły się śmiercią: wstrząs i trudności w oddychaniu.

Po podaniu środka kontrastowego Primovist obserwowano zmienione wartości wyników badań laboratoryjnych. Należy poinformować personel medyczny, jeśli ostatnio zastosowano lek Primovist i wykonuje się badania krwi lub moczu.

Zgłaszano przypadki nerkopochodnego zwłóknienia układowego (choroby związanej ze stwardnieniem skóry, która może także obejmować tkanki miękkie i narządy wewnętrzne) w związku ze stosowaniem innych produktów leczniczych zawierających gadolin.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub personelowi pracowni rezonansu magnetycznego. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Primovist

Produkt należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego środka kontrastowego po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie oraz na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Produkt należy zużyć natychmiast po otwarciu.

Ten produkt to klarowny, bezbarwny lub bladożółty roztwór. Przed zastosowaniem, wygląd produktu należy ocenić wizualnie. Produktu Primovist nie należy używać w przypadku stwierdzenia dużego przebarwienia, pojawienia się w nim substancji stałych lub uszkodzenia opakowania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Primovist

-    Substancją czynną jest disodu gadoksetynian 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 0,25 mmol disodu gadoksetynianu (co odpowiada 181,43 mg disodu gadoksetynianu).

-    Inne składniki produktu to: trisodu kaloksetynian, trometamol, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) , kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH) oraz woda do wstrzykiwań

1 fiolka z 5,0 ml zawiera 907 mg disodu gadoksetynianu,

1 fiolka z 7,5 ml zawiera 1361 mg disodu gadoksetynianu,

1 fiolka z 10,0 ml zawiera 1814 mg disodu gadoksetynianu.

Jak wygląda Primovist i co zawiera opakowanie

Primovist to klarowny, bezbarwny lub jasnożółty roztwór, niezawierający cząstek stałych. Wielkość opakowań:

1, 5, 10 fiolek po 5,0 ml roztworu do wstrzykiwań (w fiolce o pojemności 6 ml)

1, 5, 10 fiolek po 7,5 ml roztworu do wstrzykiwań (w fiolce o pojemności 10 ml)

1, 5, 10 fiolek po 10,0 ml roztworu do wstrzykiwań (w fiolce o pojemności 10 ml)

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Pharma AG 13342 Berlin Niemcy

Wytwórca Bayer Pharma AG Mullerstrasse 170-178 D-13353 Berlin Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa tel. (0-22) 572 35 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu pod nazwą Primovist w następujących krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: {MM/RRRR}

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla pracowników służby zdrowia.

Zaburzenia czynności nerek

Przed podaniem produktu Primovist zalecane jest objęcie wszystkich pacjentów badaniem w zakresie zaburzeń czynności nerek, obejmującym testy laboratoryjne.

Zgłaszano przypadki nerkopochodnego zwłóknienia układowego (ang. Nephrogenic systemie fibrosis, NSF) związanego ze stosowaniem niektórych produktów leczniczych zawierających gadolin u pacjentów, u których występuje ostre lub przewlekłe ciężkie zaburzenie czynności nerek (GFR < 30 ml/min/1,73 m2). Pacjenci poddani zabiegowi przeszczepienia wątroby są szczególnie narażeni, ponieważ ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek w tej grupie pacjentów jest wysokie. Ze względu na możliwość wystąpienia NSF podczas stosowania produktu Primovist należy unikać stosowania tego produktu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów w okołooperacyjnym okresie przeszczepienia wątroby, chyba że informacja diagnostyczna jest niezbędna i niedostępna dla badania MR bez wzmocnienia kontrastem. Jeżeli nie można uniknąć zastosowania produktu Primovist, wówczas dawka nie powinna być większa niż 0,025 mmol/kg masy ciała. Nie należy stosować więcej niż jednokrotnego podania podczas obrazowania. Ze względu na brak danych dotyczących wielokrotnego podawania, wstrzyknięć produktu Primovist nie powinno się powtarzać, chyba że przerwy pomiędzy wstrzyknięciami wynoszą co najmniej 7 dni.

Ponieważ klirens nerkowy gadoksetynianu może ulec zmniejszeniu u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie ważne jest obserwowanie pacjentów w wieku 65 lat i starszych w zakresie zaburzeń czynności nerek.

Hemodializa zaraz po podaniu produktu Primovist może ułatwić usunięcie produktu Primovist z organizmu. Brak dowodów uzasadniających rozpoczęcie hemodializy w celu zapobiegania lub leczenia NSF u pacjentów niepoddawanych jeszcze hemodializie.

Ciąża i karmienie piersią

Produktu Primovist nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli stan kliniczny kobiety nie wymaga stosowania gadoksetynianu.

Lekarz wraz z karmiącą matką powinni podjąć decyzję o kontynuowaniu karmienia piersią lub o jego przerwaniu na okres 24 godzin po podaniu produktu Primovist.

Przed podaniem

Primovist jest przejrzystym bezbarwnym lub jasnożółtym roztworem pozbawionym cząstek stałych. Należy zawsze sprawdzić wizualnie wygląd produktu przed użyciem. W przypadku znacznej zmiany zabarwienia, obecności cząstek w roztworze lub uszkodzenia fiolki środki kontrastowe nie nadają się do stosowania.

Podanie

Primovist należy podawać bez rozcieńczania we wstrzyknięciu dożylnym z szybkością przepływu około 2 ml/s. Po wstrzyknięciu kaniulę / przewód należy przepłukać roztworem soli fizjologicznej (9 mg/ml).

- pacjent powinien pozostawać w pozycji leżącej, a po wstrzyknięciu należy go obserwować przez co najmniej 30 minut.

-    nie należy podawać produktu Primovist jednocześnie z innymi produktami leczniczymi.

-    nie wolno podawać produktu Primovist domięśniowo.

Przygotowanie

Primovist jest gotowym do użycia roztworem do jednorazowego użytku.

Fiolki zawierające środek kontrastowy nie nadają się do wielokrotnego pobierania dawek. Roztwór należy pobrać z fiolki tuż przed użyciem.

W żadnym wypadku nie należy przekłuwać gumowego korka więcej niż jednokrotnie.

Całą pozostałość środka kontrastowego, który nie został zużyty w czasie jednego badania, należy wyrzucić zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami.

Inne informacje dotyczące stosowania środka kontrastowego Primovist są zamieszczone w punkcie 3 tej ulotki.

Zerwaną z fiolki etykietę należy przykleić w karcie pacjenta w celu umożliwienia właściwej rejestracji zastosowanego produktu leczniczego zawierającego gadolin. Należy także udokumentować zastosowaną dawkę.

7

Primovist

Charakterystyka Primovist

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Primoyist, 0,25 mmol/ml, roztwór do wstrzykiwań.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 0,25 mmol disodu gadoksetynianu (disodu Gd-EOB-DTPA), co odpowiada 181,43 mg disodu gadoksetynianu.

1 fiolka z 5,0 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 907 mg disodu gadoksetynianu,

1 fiolka z 7,5 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 1361 mg disodu gadoksetynianu,

1 fiolka z 10,0 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 1814 mg disodu gadoksetynianu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 11,7 mg sodu/ ml

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań:

Przejrzysty, bezbarwny lub jasnożółty płyn, bez widocznych cząstek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Primovist jest środkiem kontrastowym przeznaczonym do wykrywania zmian ogniskowych w wątrobie. Przy T1-zależnym obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MR) dostarcza informacje na temat zmian chorobowych.

Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki w postaci roztworu do wstrzykiwań, do podania dożylnego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Sposób podawania

Primovist jest gotowym do użycia wodnym roztworem, który może być podawany bez rozcieńczenia, dożylnie, w postaci bolusa z szybkością około 2 ml/s. Po wstrzyknięciu środka kontrastowego kaniulę należy przepłukać jałowym roztworem 9 mg/ml (0,9%) soli fizjologicznej.

Szczegółowe informacje na temat obrazowania, patrz punkt 5.1.

Dodatkowe instrukcje, patrz punkt 6.6.

Dawkowanie

Zalecane dawkowanie produktu Primovist:

Dorośli:

0,1 ml produktu Primovist na kilogram masy ciała.

Wielokrotne podawanie:

Brak klinicznych danych dotyczących wielokrotnego podawania produktu Primovist.

Dodatkowe informacje dotyczące specjalnych grup pacjentów

Zaburzenia, czynności nerek

Należy unikać stosowania produktu Primovist u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (GFR < 30 ml/min/1,73 m2) oraz u pacjentów w okołooperacyjnym okresie po przeszczepie wątroby, chyba że informacja diagnostyczna jest niezbędna i niewidoczna w badaniu MR, a dla której zobrazowania niezbędny jest wystąpienie efektu wzmocnienia pokontrastowego (patrz punkt 4.4). Jeżeli nie można uniknąć zastosowania produktu Primovist, wówczas dawka nie powinna być większa niż 0,025 mmol/kg masy ciała. Nie należy stosować więcej niż jednokrotnego podania podczas obrazowania. Ze względu na brak danych dotyczących wielokrotnego podawania, wstrzyknięć produktu Primovist nie powinno się powtarzać, chyba że przerwy pomiędzy wstrzyknięciami wynoszą co najmniej 7 dni.

Pacjenci z niewydolnością wątroby Zmiana dawkowania nie jest konieczna.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności produktu Primovist u pacjentów poniżej 18 lat. Z tego względu stosowanie produktu Primovist w tej grupie pacjentów nie jest zalecane.

Osoby w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i starsze)

Dostosowanie dawkowania nie jest uważane za konieczne. Należy zachować ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas obrazowania metodą MR, takich jak wykluczenie z badania osób z rozrusznikami serca i implantami z materiałów o właściwościach ferromagnetycznych.

Badania diagnostyczne z wykorzystaniem środków kontrastowych należy wykonywać pod nadzorem odpowiednio przeszkolonego lekarza, który gruntownie zna wykonywaną procedurę.

Pacjenta należy obserwować, przez co najmniej 30 minut po wstrzyknięciu, ponieważ dane dotyczące podawania środków kontrastowych wskazują, że w tym czasie występuje większość działań niepożądanych.

Zaburzenia czynności nerek

Przed podaniem produktu Primovist zalecane jest objęcie wszystkich pacjentów badaniem w zakresie zaburzeń czynności nerek, obejmującym testy laboratoryjne.

Zgłaszano przypadki nerkopochodnego zwłóknienia układowego (ang. Nephrogenic systemie fibrosis, NSF) związanego ze stosowaniem niektórych produktów leczniczych zawierających gadolin u pacjentów, u których występuje ostre lub przewlekłe ciężkie zaburzenie czynności nerek (GFR< 30 ml/min/1,73 m2). Pacjenci poddani zabiegowi przeszczepienia wątroby są szczególnie narażeni, ponieważ ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek w tej grupie pacjentów jest wysokie. Ze względu na możliwość wystąpienia NSF podczas stosowania produktu Primovist należy unikać stosowania tego produktu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów w okołooperacyjnym okresie po przeszczepie wątroby, chyba, że informacja diagnostyczna jest niezbędna i niewidoczna w badaniu MR, a dla której zobrazowania konieczne jest wystąpienie efektu wzmocnienia pokontrastowego.

Hemodializa zaraz po podaniu produktu Primovist może ułatwić usunięcie produktu Primovist z organizmu. Brak dowodów uzasadniających rozpoczęcie hemodializy w celu zapobiegania lub leczenia NSF u pacjentów niepoddawanych jeszcze hemodializie.

Osoby w podeszłym wieku

Ponieważ klirens nerkowy gadoksetynianu może ulec zmniejszeniu u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie ważne jest obserwowanie pacjentów w wieku 65 lat i starszych pod kątem możliwości wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi

Należy zachować ostrożność stosując Primovist u pacjentów z ciężkimi schorzeniami sercowo-naczyniowymi, ponieważ dane zebrane do tej pory są ograniczone.

Nie należy stosować produktu Primovist u pacjentów z nieskorygowaną hipokaliemią.

Należy zachować ostrożność, stosując Primovist, jeśli:

-    u pacjenta lub w rodzinie stwierdzono wrodzony zespół wydłużonego odstępu QT,

-    u pacjenta występowały w przeszłości zaburzenia rytmu po zastosowaniu leków wydłużających repolaryzacj ę serca,

-    pacjent przyjmuje leki wydłużające repolaryzację serca, takie jak, np. leki przeciwarytmiczne III klasy (np. amiodaron, sotalol).

Primovist może powodować przemijające wydłużenie odstępu QT w indywidualnych przypadkach (patrz punkt 5.3).

Nadwrażliwość

Po podaniu środków kontrastowych do obrazowania metodą MR zawierających gadolin rzadko występują odczyny podobne do reakcji alergicznych, w tym wstrząs. Większość tych reakcji występuje w ciągu pół godziny po podaniu środka kontrastowego. Jednak, podobnie jak w przypadku innych środków kontrastowych tej klasy po upływie kilku godzin do kilku dni mogą, w rzadkich przypadkach, wystąpić reakcje opóźnione. Przed podaniem środków kontrastowych należy się upewnić, że istnieje możliwość łatwego zastosowania odpowiednich środków przeznaczonych do resuscytacji i leczenia reakcji nadwrażliwości.

Ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości jest wyższe u pacjentów:

-    z reakcją alergiczną na środek kontrastowy w wywiadzie,

-    z astmą oskrzelową w wywiadzie,

-    zaburzeniami alergicznymi w wywiadzie.

U pacjentów, u których występuje skłonność do reakcji alergicznych (w szczególności u pacjentów z wyżej wymienionymi czynnikami ryzyka w wywiadzie) decyzję o zastosowaniu produktu Primovist należy podejmować po szczególnie starannej ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

Reakcje nadwrażliwości mogą być nasilone u pacjentów przyjmujących leki beta-adrenolityczne, szczególnie, jeśli współwystępuje u nich astma oskrzelowa. Należy wziąć pod uwagę, że pacjenci stosujący beta-adrenolityki mogą wykazywać oporność na typowe leczenie reakcji nadwrażliwości za pomocą beta-mimetyków.

Jeśli wystąpi reakcja nadwrażliwości, należy natychmiast wstrzymać wstrzykiwanie środka kontrastowego.

Nietolerancja miejscowa

Podanie środka kontrastowego domięśniowo może spowodować wystąpienie miejscowej reakcji nietolerancji, w tym martwicy ogniskowej, dlatego trzeba bezwzględnie unikać takiej sytuacji (patrz punkt 5.3).

Substancje pomocnicze

Ten produkt leczniczy zawiera 11,7 mg sodu w 1 ml i jest podawany w dawce 0,1 ml/kg mc. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących spożycie sodu w diecie.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ponieważ w transporcie gadoksetynianu do wątroby mogą pośredniczyć polipeptydy transportujące aniony organiczne (OATP), nie można wykluczyć, że silne inhibitory OATP mogą powodować interakcje lekowe i w ten sposób zmniejszać efekt wzmocnienia pokontrastowego miąższu wątroby. Nie przedstawiono jednak danych potwierdzających tę teorię.

W badaniu dotyczącym interakcji wśród osób zdrowych wykazano, że jednoczesne podanie erytromycyny nie wpływa na skuteczność i parametry farmakokinetyczne produktu Primovist. Nie przeprowadzono dalszych badań nad interakcją z innymi produktami leczniczymi.

Wpływ zwiększonego stężenia bilirubiny lub ferrytyny u pacjentów

Zwiększone stężenie bilirubiny lub ferrytyny może osłabić efekt wzmocnienia pokontrastowego produktu Primovist (patrz punkt 5.1).

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Oznaczanie stężenia żelaza w surowicy z użyciem metod kompleksometrycznych (np. metoda kompleksowania z ferrocyną) może wykazywać błędne wartości przez 24 godziny od badania przeprowadzonego z użyciem produktu Primovist, z uwagi na obecność wolnego związku kompleksującego w roztworze środka kontrastowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania gadoksetynianu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję po wielokrotnym zastosowaniu dużych dawek (patrz punkt 5.3). Produktu Primovist nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli stan kliniczny kobiety nie wskazuje na konieczność stosowania gadoksetynianu.

Karmienie piersią

Produkty lecznicze zawierające gadolin przenikają w bardzo małych ilościach do mleka matki (patrz punkt 5.3). W dawkach klinicznych nie jest spodziewany wpływ na niemowlę, ze względu na małą ilość wydalaną z mlekiem i słabe wchłanianie z jelita. Lekarz wraz z karmiącą matką powinni podjąć decyzję o kontynuowaniu karmienia piersią lub o jego przerwaniu na okres 24 godzin po podaniu produktu Primovist.

Płodność

Badania na zwierzętach nie wykazały uszkadzającego wpływu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Ogólny profil bezpieczeństwa produktu Primovist opiera się na danych pochodzących z badań klinicznych z udziałem ponad 1 900 pacjentów oraz z obserwacji po wprowadzeniu leku do obrotu.

Do najczęściej występujących działań niepożądanych (> 0,5%) u pacjentów otrzymujących Primovist należą nudności, bóle głowy, uczucie gorąca, podwyższenie ciśnienia tętniczego, ból pleców i zawroty głowy.

Najpoważniejszym działaniem niepożądanym zaobserwowanym u pacjentów otrzymujących Primovist jest wstrząs anafilaktoidalny.

Rzadko obserwuje się opóźnione reakcje alergiczne (występujące w ciągu następnych godzin lub kilku dni).

Większość działań niepożądanych była przejściowa i miała łagodne lub umiarkowane nasilenie.

Tabela zawierająca wykaz działań niepożądanych

W zamieszczonej poniżej tabeli przedstawiono działania niepożądane obserwowane po przyjęciu produktu Primovist. Pogrupowano je zgodnie z klasyfikacją układów i narządów (MedDRA, wersja 12.1). Do opisu określonego działania, jego synonimów oraz powiązanych stanów użyto najodpowiedniejszych określeń ze słownika MedDRA.

Działania niepożądane zaobserwowane w ramach badań klinicznych pogrupowano zgodnie z ich częstością występowania. Grupy częstości określono zgodnie z następującą konwencją: często:

> 1/100 do < 1/10; niezbyt często: > 1/1 000 do < 1/100; rzadko: > 1/10 000 do < 1/1 000. Działania niepożądane leku, które wykryto wyłącznie podczas obserwacji po wprowadzeniu do obrotu oraz których częstości występowania nie oszacowano, są wymienione jako „nie znane”.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1: Działania niepożądane zaobserwowane w ramach badań klinicznych lub w trakcie badań po wprowadzeniu do obrotu, u pacjentów leczonych produktem Primovist.

Klasyfikacja układów i narządów (MedDRA)

Często

Niezbyt często

Rzadko

Nie znana

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość/

reakcje

rzekomoanafilaktyczne (np. wstrząs*, niedociśnienie, obrzęk gardła i krtani pokrzywka, obrzęk twarzy, nieżyt nosa, zapalenie spojówek, ból brzucha, niedoczulica, kichanie, kaszel, bladość)

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Zawroty głowy

z zaburzeniami

równowagi

Zawroty głowy

Zaburzenia

smaku

Parestezje

Zaburzenia

węchu

Drżenie

Akatyzja

Niepokój

Klasyfikacja układów i narządów (MedDRA)

Często

Niezbyt często

Rzadko

Nie znana

Zaburzenia serca

Blok odnogi pęczka Hisa Kołatanie serca

Tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi Zaczerwienienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zaburzenia

oddechowe

(duszność*,

niewydolność

oddechowa)

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Wymioty Suchość w ustach

Dyskomfort w ustach Zwiększone wydzielanie śliny

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd**

Wysypka grudkowo-plamista Nadmierne pocenie się

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle pleców

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból w klatce

piersiowej

Reakcje

w miejscu

wstrzyknięcia

(różnego

rodzaju)***

Uczucie gorąca

Dreszcze

Zmęczenie

Złe

samopoczucie

Niepokój

Osłabienie

* zagrożenie życia i (lub) przypadki zakończone zgonem. Te zgłoszenia pochodzą z doświadczeń po wprowadzeniu produktu do obrotu.

**świąd (uogólniony świąd, swędzenie oczu).

*** reakcje w miejscu wstrzyknięcia (różnego rodzaju), na które składają się: wstrzyknięcie pozanaczyniowe, uczucie ciepła, zimna, podrażnienia lub bólu w miejscu wstrzyknięcia.

Opis wybranych działań niepożądanych

W badaniach klinicznych donoszono o zmianach w wynikach badań laboratoryjnych takich jak: zwiększone stężenie żelaza w surowicy, zwiększone stężenie bilirubiny, zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych, zmniejszone stężenie hemoglobiny, zwiększona aktywność amylazy, leukocyturia, hiperglikemia, zwiększone stężenie albuminy w moczu, hiponatremia, zwiększone stężenie fosforanów nieorganicznych, zmniejszone stężenie białka w osoczu, leukocytoza, hipokaliemia, zwiększona aktywność LDH. W badaniach klinicznych regularnie wykonywano badanie EKG i u niektórych pacjentów obserwowano przemijające wydłużenie odstępu QT bez znaczenia klinicznego.

Zgłaszano przypadki nerkopochodnego zwłóknienia układowego (NSF) podczas stosowania innych produktów leczniczych zawierających gadolin (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie ma doniesień o przypadkach przedawkowania i nie można opisać jego objawów.

Pojedyncze dawki produktu Primovist dochodzące do 0,4 ml/kg (0,1 mmol/kg) mc. były dobrze tolerowane.

Na etapie badań klinicznych obejmujących ograniczoną liczbę pacjentów, u których oceniano podanie środka kontrastowego w dawce 2,0 ml/kg mc. (0,5 mmol/kg mc.), odnotowano częstsze występowanie działań niepożądanych, ale w tej grupie nie opisano nowych działań niepożądanych.

W przypadku dużego niezamierzonego przedawkowania należy poddać pacjenta uważnej obserwacji, obejmującej również monitorowanie czynności serca. W takich przypadkach może dojść do wydłużenia odstępu QT (patrz punkt 5.3).

Primovist można usunąć za pomocą hemodializy. Jednak brak dowodów, że hemodializa jest odpowiednia do zapobiegania nerkopochodnemu zwłóknieniu układowemu (NSF).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: paramagnetyczny środek kontrastowy, kod ATC: V08 C A10 Mechanizm działania

Primovist jest paramagnetycznym środkiem kontrastowym przeznaczonym do badań MR.

Działanie zwiększające kontrastowość wywiera gadoksetynian (Gd EOB DTPA) - kompleks jonowy składający się z gadolinu(III) oraz ligandu - kwasu etoksybenzylodietylenotriaminopentaoctowego (EOB-DTPA). Przy T1-zależnym obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego wywołane przez jon gadolinu skrócenie czasu relaksacji spin-siatka wzbudzonych jąder atomowych prowadzi do wzmocnienia intensywności sygnału i w konsekwencji do wzmocnienia kontrastowości pewnych tkanek.

Skutki działania farmakodynamicznego

Gadoksetynian disodu powoduje wyraźne skrócenie czasów relaksacji nawet w niskich stężeniach. Przy pH równym 7, w polu magnetycznym o indukcji 0,47 T i w temperaturze 40 °C relaksacyjność (r1) - określona poprzez wpływ na czas relaksacji spin-siatka (T1) protonów w osoczu - wynosi około 8,18 l/mmol/s, a relaksacyjność (r2) - określona poprzez wpływ na czas relaksacji spin-spin (T2) protonów - wynosi około 8,56 l/mmol/s. Przy indukcji pola wynoszącej 1,5 T i temperaturze 37 °C relaksacyjności w osoczu wynoszą odpowiednio ri = 6,9 l/mmol/s oraz r2 = 8,7 l/mmol/s. Relaksacyjność wykazuje nieznaczną odwrotną zależność względem indukcji pola magnetycznego.

EOB-DTPA tworzy stabilny kompleks z paramagnetycznym jonem gadolinu o niezwykle wysokiej stabilności termodynamicznej (log Kadl = 23,46). Gd-EOB-DTPA jest dobrze rozpuszczalną w wodzie, hydrofilną cząsteczką o współczynniku podziału między n-butanolem oraz buforem o pH 7,6 wynoszącym około 0,011. Ze względu na lipofilność grupy etoksybenzylowej gadoksetynian disodu wykazuje dwufazowy mechanizm działania: najpierw podlega dystrybucji w przestrzeni zewnątrzkomórkowej po wstrzyknięciu bolusa, a następnie jest selektywnie wychwytywany przez hepatocyty. Relaksacyjność ri w tkance wątroby wynosi 16,6 l/mmol/s (przy indukcji 0,47 T), co powoduje wzmocnienie intensywności sygnału tkanki wątroby. Następnie gadoksetynian sodu jest wydzielany do żółci.

Zmiany w wątrobie wykazujące brak lub bardzo małą czynność hepatocytów (torbiele, przerzuty nowotworowe, większość przypadków raka wątrobowokomórkowego) nie będą gromadziły produktu Primovist. Zmiany nowotworowe zbudowane z wysoko zróżnicowanych komórek wątroby mogą wykazywać obecność czynnych hepatocytów i charakteryzować się pewnym stopniem wzmocnienia w fazie obrazowania hepatocytów. Dlatego do ustalenia prawidłowego rozpoznania potrzebne są dodatkowe informacje kliniczne.

Związek nie wykazuje istotnego działania hamującego enzymy w występujących klinicznie stężeniach.

Obrazowanie

Po dożylnym wstrzyknięciu produktu Primovist w bolusie, w procesie dynamicznego obrazowania w fazie tętniczej, wrotnej oraz w fazie równowagi wykorzystuje się różnice charakterystyki czasowego wzmocnienia poszczególnych zmian w wątrobie, jako podstawę radiologicznego różnicowania charakteru zmian.

Efekt wzmocnienia pokontrastowego widoczny w miąższu wątroby w fazie hepatocytarnej pomaga w rozróżnieniu liczby, rozmieszczenia w zakresie poszczególnych segmentów, w obrazowaniu i odgraniczaniu zmian w wątrobie, poprawiając ich wykrywanie. Różnicowa charakterystyka wzmocnienia/eliminacji środka kontrastowego w zakresie zmian w wątrobie ma udział w informacji uzyskiwanej z fazy dynamicznej.

Faza późna (hepatocytarna) może być oceniana po 20 minutach od wstrzyknięcia środka kontrastowego, przy czym przedział czasowy, w którym może być dokonywane obrazowanie, wynosi co najmniej 120 minut. Wyniki badań klinicznych w zakresie skuteczności diagnostycznej i technicznej wykazują minimalną poprawę skuteczności w warunkach dokonywania badania po 20 minutach od podania środka kontrastowego względem wyników uzyskanych w warunkach wykonywania badania po 10 minutach od podania środka kontrastowego.

U pacjentów wymagających hemodializy oraz u pacjentów ze zwiększonym stężeniem bilirubiny (> 3 mg/dl) przedział czasowy, w którym można dokonać obrazowania, jest skrócony do 60 minut. Wątrobowe wydalanie produktu Primovist powoduje wykontrastowanie dróg żółciowych.

Właściwości fizykochemiczne środka kontrastowego Primovist w postaci roztworu gotowego do podania są następujące:

Osmolalność w temperaturze 37 °C (mOsm/kg H2O)

688

Lepkość w temperaturze 37 °C (mPas)

1,19

Gęstość w temperaturze 37 °C (g/ml)

1,0881

JH_

7,4

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dystrybucja

Stężenie Gd-EOB-DTPA po dożylnym podaniu zmniejszało się wykładniczo.

Gd-EOB-DTPA ulega dystrybucji w przestrzeni pozanaczyniowej (objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi około 0,21 l/kg).

Związek ten nieznacznie wiąże się z białkami (mniej niż 10%).

Nie przechodzi on przez nieuszkodzoną barierę krew-mózg i jedynie w niewielkim stopniu przenika przez barierę łożyskową.

Metabolizm

Gadoksetynian disodu nie jest metabolizowany.

Eliminacja.

Gd-EOB-DTPA jest eliminowany w równym stopniu przez nerki i wątrobę. Okres połowicznej eliminacji Gd-EOB-DTPA wynosi około 1 godziny. Krzywa farmakokinetyczna wykazuje liniową zależność od dawki - dla dawek wynoszących do 0,4 ml/kg (100 pmol/kg).

Odnotowano, że całkowity klirens z surowicy (Cltot) wynosi około 250 ml/min, przy czym klirens nerkowy (Clr) wynosi około 120 ml/min.

Charakterystyka w poszczególnych grupach pacjentów

Pacjenci w wieku podeszłym (w wieku 65 lat i starsi)

Wraz z fizjologicznymi zmianami czynności nerek zachodzącymi z wiekiem klirens osoczowy gadoksetynianu disodu spada z 210 ml/min u pacjentów młodszych do 163 ml/min u pacjentów w wieku podeszłym (w wieku 65 lat i starszych). Końcowy okres półtrwania i ekspozycja ogólnoustrojowa były wyższe u osób w wieku podeszłym (odpowiednio 2,3 h i 197 pmol*h/l w porównaniu z 1,6 h i 153 pmol*h/l). Wydalanie przez nerki kończyło się po 24 godzinach u wszystkich pacjentów i nie stwierdzono pod tym względem różnicy między pacjentami w wieku podeszłym i pacjentami młodszymi.

Zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby obserwowano nieznaczne oraz umiarkowane zwiększenie wartości stężenia w osoczu, okresu półtrwania i wydalania z moczem, a także spadek wydalania z żółcią w porównaniu ze zdrowymi pacjentami. Nie stwierdzono jednak istotnej klinicznie różnicy pod względem wzmocnienia intensywności sygnału tkanki wątroby. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami wątroby, szczególnie z nieprawidłowo wysokimi (> 3 mg/dl) stężeniami bilirubiny w osoczu, AUC wzrosło do 259 pmol*h/l w porównaniu z 160 pmol*h/l w grupie kontrolnej. Okres półtrwania wydalania, w grupie kontrolnej, zwiększył się do 2,6 h w porównaniu z 1,8 h. Wydalanie z żółcią ulegało znacznemu spadkowi do 5,7% podanej dawki, a wzmocnienie intensywności sygnału tkanki wątroby było wśród tych pacjentów słabsze.

U pacjentów w stadium schyłkowym niewydolności nerek AUC wzrosło sześciokrotnie do około 903 pmol*h/l, a końcowy okres półtrwania ulegał wydłużeniu do 20 h. Dializowanie krwi zwiększało klirens gadoksetynianu sodowego (zob. punkt 4.4). W trakcie przeciętnej sesji dializacyjnej trwającej około 3 godzin i rozpoczynającej się 1 godzinę po podaniu zastrzyku usuwano około 30% dawki gadoksetynianu disodu. Oprócz klirensu za pośrednictwem dializowania istotna część podanej dawki gadokestynianu jest wydalana u tych pacjentów z żółcią - badania wykazały średnio 50% wydalanie z kałem w ciągu 4 dni (zakres 24,6 do 74,0%, n = 6 pacjentów).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących toksyczności ostrej i toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Bezpieczeństwo kardiologiczne

U badanych, przytomnych psów zaobserwowano niewielkie i przejściowe wydłużenie odstępu QT przy testowanych dawkach maksymalnych 0,5 mmol/kg, które odpowiadają 20-krotności dawki stosowanej u ludzi. Gd-EOB-DTPA w wysokich stężeniach blokował kanał potasowy HERG, co prowadziło do wydłużenia czasu trwania potencjału czynnościowego w izolowanych mięśniach brodawkowych świnek morskich. To może dowodzić, że w przypadku przedawkowania produktu Primovist może powodować wydłużenie odstępu QT.

Badania nad innymi układami dotyczące bezpieczeństwa farmakologicznego niczego nie wykazały. Toksyczny wpływ na reprodukcję i laktację

W badaniach dotyczących działania toksycznego na zarodki królicze odnotowano zwiększoną liczbę poronień po zagnieżdżeniu zarodka w macicy oraz zwiększoną częstość poronień po wielokrotnym podawaniu Gd-EOB-DTPA w dawce 2,0 mmol/kg, która jest 25,9 raza (w przeliczeniu na powierzchnię ciała) lub około 80 razy (w przeliczeniu na masę ciała) większa od dawki zalecanej u ludzi. U karmiących szczurów, mniej niż 0,5% dawki podanej dożylnie (0,1 mmol/kg) radioaktywnie znakowanego gaoksetynianu przenikało do mleka. Wchłanianie po podaniu doustnym było bardzo niskie i wynosiło 0,4%.

Tolerancja miejscowa

Miejscowe reakcje nietolerancji obserwowano jedynie po podaniu Gd-EOB-DTPA domięśniowo. Działanie rakotwórcze

Nie prowadzono badań dotyczących działania rakotwórczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Trisodu kaloksetynian

Kwas solny rozcieńczony (do regulacji pH)

Sodu wodorotlenek (do regulacji pH)

Trometamol Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Wobec braku badań dotyczących zgodności nie należy mieszać środka kontrastowego Primovist z innymi produktami leczniczymi.

6.3    Okres ważności

5 lat.

Produkt należy zużyć natychmiast po otwarciu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki o pojemności 6 i 10 ml, z bezbarwnego szkła typu I, zamknięte korkiem z elastomeru chlorobutylowego oraz aluminiowym uszczelnieniem w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań:

1, 5 lub 10 fiolek po 5 ml (w szklanej fiolce o pojemności 6 ml)

1, 5 lub 10 fiolek po 7,5 ml (w szklanej fiolce o pojemności 10 ml)

1, 5 lub 10 fiolek po 10 ml (w szklanej fiolce o pojemności 10 ml)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Kontrola

Primovist to klarowny, bezbarwny lub jasnożółty roztwór. Przed zastosowaniem wygląd produkt należy ocenić wizualnie.

Produktu Primovist nie należy używać w przypadku stwierdzenia dużego przebarwienia, pojawienia się w nim substancji stałych lub uszkodzenia pojemnika.

Sposób postępowania

Primovist jest gotowym do użycia roztworem do jednorazowego użytku.

Fiolki zawierające środek kontrastowy nie nadają się do wielokrotnego pobierania dawek. W żadnym wypadku nie należy przekłuwać gumowego korka więcej niż jednokrotnie. Roztwór należy pobrać z fiolki tuż przed użyciem.

Usuwanie

Całą pozostałość niezużytego środka kontrastowego, należy usunąć zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

Zerwaną z fiolki etykietę należy przykleić w karcie pacjenta w celu umożliwienia właściwej rejestracji zastosowanego produktu leczniczego zawierającego gadolin. Należy również odnotować zużytą dawkę.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bayer Pharma AG 13342 Berlin Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11141

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 09 grudzień 2004 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 07 styczeń 2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

{DD/MM/RRRR}

11

Primovist