Imeds.pl

Prinivil 5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PRINIVIL, 5 mg, tabletki PRINIVIL, 10 mg, tabletki PRINIVIL, 20 mg, tabletki

(Lisinoprilum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

NIE STOSOWAĆ U KOBIET W CIĄŻY


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Prinivil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Prinivil

3.    Jak stosować lek Prinivil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Prinivil

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PRINIVIL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Prinivil zawiera lizynopryl (tzw. inhibitor konwertazy angiotensyny - ACEI), który hamuje aktywność enzymu przekształcającego angiotensynę I w działającą naczynioskurczowo i zwiększającą ciśnienie krwi angiotensynę II.

Hamowanie konwertazy angiotensyny powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II w osoczu krwi, zmniejszenie wydzielania aldosteronu, obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz zmniejszenie objawów niewydolności serca. Lizynopryl przyjęty doustnie wchłania się w około 25%, obecność pokarmu nie wpływa na wchłanianie leku. Maksymalne stężenie w surowicy występuje po 6-8 godzinach. Okres półtrwania leku wynosi około 12 godzin. Długotrwałe przyjmowanie dawek leku Prinivil nie powoduje jego akumulacji w osoczu. W organizmie nie ulega przemianom metabolicznym, usuwany jest w moczu w postaci niezmienionej.

Prinivil jest wskazany do stosowania w celu:

-    leczenia nadciśnienia tętniczego samoistnego i naczyniowo-nerkowego, zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z lekami należącymi do innych grup środków przeciwnadciśnieniowych;

-    leczenia niewydolności serca, w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i glikozydami naparstnicy;

-    leczenia hemodynamicznie stabilnych pacjentów we wczesnej (24h) fazie zawału serca w celu zapobiegania rozwojowi dysfunkcji lewej komory i niewydolności serca;

-    leczenia pacjentów z cukrzycą i nadciśnieniem oraz współistniejącymi powikłaniami ze

strony nerek z mikroalbuminurią.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PRINIVIL Kiedy nie stosować leku Prinivil

-    jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na substancję czynną - lizynopryl lub inne składniki leku Prinivil;

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek w czasie przyjmowania inhibitorów konwertazy angiotensyny wystąpił obrzęk naczynioruchowy objawiający się obrzękiem twarzy, ust, języka i (lub) gardła, utrudnieniem połykania, oddychania (uczucie duszności);

-    jeśli u pacjenta występuje wrodzony lub samoistny (idiopatyczny) obrzęk naczynioruchowy;

-    u kobiet w ciąży lub karmiących piersią;

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Prinivil

Prinivil należy przyjmować w dawkach zaleconych przez lekarza przez cały okres leczenia, nawet jeżeli okres ten będzie bardzo długi.

Nie należy samodzielnie, bez zaleceń lekarza zmieniać dawek lub sposobu przyjmowania leku, szczególnie w przypadku zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń czynności nerek lub u pacjentów z niewydolnością serca.

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

•    antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

•    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Prinivil.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu innych leków, także tych dostępnych bez recepty. Należy poinformować lekarza m.in. o przyjmowaniu leków przeciwcukrzycowych - doustnych lub insuliny, soli litu (stosowanych m.in. w leczeniu depresji), soli złota (stosowanych w leczeniu szczególnego rodzaju bólu lub zwyrodnienia stawów).

Z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia niedociśnienia objawiającego się np. zawrotami głowy, zaburzeniami widzenia, omdleniami, należy przed zastosowaniem leku Prinivil poinformować lekarza o przyjmowaniu leków moczopędnych.

Należy także poinformować lekarza o wszelkich dolegliwościach lub zaburzeniach, w szczególności dotyczących nerek, wymiotów i biegunek, stosowania dializ lub diety bezsolnej.

Należy poinformować lekarza o występujących kiedykolwiek reakcjach nadwrażliwości (alergicznych), szczególnie gdy objawiały się obrzękiem twarzy, ust, języka i (lub) gardła, utrudnieniem oddychania lub połykania.

W razie wystąpienia niedociśnienia objawiającego się np. zaburzeniami widzenia, zawrotami głowy, omdleniami należy się położyć z uniesionymi nogami. Gdy objawy nie ustąpią po kilku minutach należy skontaktować się z lekarzem.

Należy zachować ostrożność stosując podczas terapii lekiem Prinivil produkty zawierające potas (w tym suplementy diety) oraz leki moczopędne oszczędzające potas.

U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub znacznym zwężeniem tętnic zaopatrujących mózg nadmierne obniżenie ciśnienia krwi może spowodować zawał mięśnia serca lub niedokrwienie mózgu. Podczas przyjmowania leku Prinivil lub innego leku z grupy ACEI może wystąpić obrzęk naczynioruchowy [obrzęk twarzy, kończyn, ust, języka, głośni i (lub) gardła]. W takim przypadku należy natychmiast odstawić lek i natychmiast zawiadomić lekarza.

U pacjentów stosujących inhibitory ACE i poddawanych dializie z zastosowaniem błon dializacyjnych o wysokiej przepuszczalności (high-flux) może wystąpić reakcja anafilaktoidalna.

Przed zabiegiem dializy należy poinformować lekarza o przyjmowaniu lizynoprylu. Podobnego typu reakcje występowały w czasie aferezy lipoprotein niskiej gęstości siarczanem dekstranu. Metody tej nie należy stosować u pacjentów przyjmujących inhibitory ACE.

U pacjentów przyjmujących lizynopryl i odczulanych przeciwko jadom owadów błonkoskrzydłych może wystąpić zagrażająca życiu reakcja anafilaktoidalna. Lekarz zaleci odstawienie leku na czas odczulania lub rezygnację z zabiegu odczulania.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Prinivil przed znieczuleniem ogólnym do zabiegów chirurgicznych.

Na początku leczenia lekiem Prinivil może wystąpić przemijające w czasie dalszego leczenia nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego, objawiające się uczuciem nadmiernego zmęczenia i zawrotami głowy. W przypadku wystąpienia takich objawów należy się położyć z uniesionymi nogami, a jeżeli objawy nie ustąpią po kilku minutach, skontaktować się z lekarzem.

W celu oceny skuteczności leczenia i dobrania najmniejszej dawki skutecznej lekarz może zalecić wykonywanie częstych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, szczególnie na początku leczenia i po zmianie dawki leku.

Lekarz może zalecić częste kontrole stężeń elektrolitów w surowicy, szczególnie u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia niewydolności nerek lub przyjmujących leki moczopędne oszczędzające potas.

W przypadku wystąpienia objawów takich, jak: gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, zapalenie migdałków podniebiennych, krwawienia z nosa, dziąseł, lub nadmiernej łatwości do powstawania wybroczyn skóry należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, gdyż mogą mieć związek z nadmiernym zmniejszeniem liczby białych krwinek lub płytek krwi.

Stosowanie innych leków

Na ogół Prinivil można przyjmować z innymi lekami. Niemniej jednak, jest ważne, aby poinformować lekarza o stosowaniu jakichkolwiek innych leków, nawet tych kupowanych bez recepty, ponieważ niektóre leki mogą wpływać na działanie innych.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

• jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także

informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Prinml” oraz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Prinml”).

Dla przepisania odpowiedniej dawki leku Prinivil jest szczególnie ważne, aby lekarz wiedział o przyjmowaniu: innych leków obniżających ciśnienie krwi, leków moczopędnych, produktów zawierających potas (w tym zamienników soli kuchennej), leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (w tym doustnych leków przeciwcukrzycowych lub insuliny), litu (leku stosowanego w leczeniu pewnych rodzajów depresji) oraz niektórych leków stosowanych w leczeniu bólu i chorób stawów.

Prinivil stosowany z lekami moczopędnymi może nasilać działanie zmniejszające ciśnienie tętnicze.

Indometacyna i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. kwas acetylosalicylowy) zmniejszają przeciwnadciśnieniowe działanie leku Prinivil.

Jednoczesne podawanie leku Prinivil i soli litu może spowodować zmniejszenie wydalania litu.

Lekarz zaleci regularne badanie stężenia litu w surowicy i w razie potrzeby zaleci mniejsze dawki litu.

Jednoczesne przyjmowanie produktów potasu, spożywanie soli potasu, stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas (spironolakton, amiloryd, triamteren) może prowadzić do hiperkaliemii (zwiększone stężenie potasu w surowicy krwi).

Stosowanie leku Prinml u dzieci

Prinivil był badany u dzieci. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie zaleca się stosowania lizynoprylu u dzieci w wieku poniżej 6 lat lub u dzieci z ciężkim zaburzeniem czynności nerek.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku Prinivil u kobiet w ciąży.

Inhibitory konwertazy angiotensyny, w tym Prinivil, mogą spowodować uszkodzenie lub śmierć płodu w przypadku ich przyjmowania w drugim lub trzecim trymestrze ciąży (czyli od czwartego miesiąca ciąży do porodu). Jeżeli w czasie leczenia okaże się, że kobieta jest w ciąży należy odstawić lek, skontaktować się z lekarzem i zgodnie z zaleceniem lekarza zmienić sposób leczenia.

Kobieta w ciąży lub planująca ciążę powinna powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku Prinivil.

Kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące lizynopryl powinny stosować skuteczną antykoncepcję. Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie wiadomo, czy lizynopryl przenika do mleka kobiecego. W przypadku karmienia piersią lub planowania karmienia piersią należy porozumieć się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Indywidualna reakcja na lek u poszczególnych osób może być różna. Niektóre działania niepożądane, które zgłaszano przy stosowaniu leku Priniyil mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych (patrz: Możliwe działania niepożądane).

3. JAK STOSOWAĆ LEK PRINIVIL

Lek Prinivil należy przyjmować raz na dobę, o tej samej porze dnia.

Tabletki można przyjmować przed posiłkami, w trakcie jedzenia lub po posiłkach. Pokarm nie wpływa na działanie leku.

Nadciśnienie samoistne

W nadciśnieniu tętniczym samoistnym zazwyczaj zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę, dawka podtrzymująca 20 mg na dobę. Maksymalna jednorazowa dawka dobowa wynosi 80 mg.

U pacjentów leczonych lekami moczopędnymi lekarz zwykle zaleca odstawienie lub zmniejszenie dawki środka moczopędnego na 2 - 3 dni przed rozpoczęciem leczenia lekiem Prinivil. Zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg.

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe

U pacjentów z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym, pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej nerki dawka początkowa wynosi od 2,5 mg do 5 mg na dobę. Lekarz może następnie zalecić większą dawkę leku.

Niewydolność serca

W niewydolności serca dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę, dawka podtrzymująca od 5 mg do 20 mg na dobę.

W przypadku, gdy nie można odstawić leków moczopędnych, u pacjentów odwodnionych, z niedoborem sodu, u pacjentów z niewydolnością nerek lekarz powinien zalecić mniejszą dawkę lizynoprylu dostosowując ją do nasilenia niewydolności nerek (klirensu kreatyniny).

Ostra faza zawału serca

W ostrej fazie zawału serca, u stabilnych hemodynamicznie pacjentów (u których nie wystąpił wstrząs pochodzenia sercowego), w ciągu 24 godzin od wystąpienia zwału lekarz powinien zalecić pierwszą dawkę leku wynoszącą 5 mg. Po kolejnych 24 godzinach należy przyjąć taką samą dawkę (5 mg), a po 48 godzinach od początku zawału dawkę 10 mg lizynoprylu. Następnie należy kontynuować przyjmowanie leku w jednorazowej dawce dobowej wynoszącej 10 mg przez 6 tygodni. Jeśli nie występują przeciwwskazania lekarz zaleci także przyjmowanie innych leków zwykle stosowanych w leczeniu zawału serca (przeciwzakrzepowych, przeciwagregacyjnych i beta-adrenolitycznych).

Pacjenci z niskim ciśnieniem skurczowym krwi (< 120 mmHg), na początku leczenia i przez trzy kolejne dni powinni przyjmować mniejszą dawkę - 2,5 mg lizynoprylu na dobę. W przypadku wystąpienia hipotonii (ciśnienie skurczowe poniżej 100 mmHg) lekarz może zalecić zmniejszenie dawki podtrzymującej do 5 mg lub 2,5 mg. Jeśli wystąpi długotrwała hipotonia (ciśnienie skurczowe poniżej 90 mmHg trwające dłużej niż 1 godzinę) lekarz powinien zalecić odstawienie leku Prinivil.

Nefropatia cukrzycowa

U pacjentów z nadciśnieniem i cukrzycą insulinoniezależną (typu 2), zazwyczaj jednorazowa, początkowa dobowa dawka leku Prinivil wynosi 10 mg, natomiast wielkość podtrzymującej dawki dobowej należy tak ustalić, aby obniżyć rozkurczowe ciśnienie krwi w pozycji siedzącej do wartości zalecanych obecnie u tych pacjentów.

Niewydolność nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek dawkowanie należy dostosować do nasilenia zaburzeń na

podstawie wartości klirensu kreatyniny korzystając z poniższej tabeli.

Klirens kreatyniny [ml/min]

Dawka początkowa [mg/dobę]

< 70 > 30 ml/min

5 - 10 mg/dobę

< 30 > 10 ml/min

2,5 - 5 mg/dobę

< 10 ml/min

2,5 mg/dobę

Następnie lekarz zwykle zaleca stopniowe zwiększenie dawki. Maksymalna jednorazowa dawka dobowa lizynoprylu wynosi 40 mg.

Stosowanie u dzieci w wieku od 6 do 16 lat z nadciśnieniem tętniczym Lekarz określi dawkę właściwą dla dziecka. Jest ona zależna od masy ciała.

Dla dzieci o masie ciała od 20 do <50 kg zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę.

Dla dzieci o masie ciała >50 kg zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg raz na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Prinivil

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku Prinivil pacjent powinien natychmiast porozumieć się z lekarzem. Konieczna jest obserwacja lekarska. Najbardziej prawdopodobnym objawem przedawkowania jest nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i związane z tym zawroty głowy.

Pominięcie zastosowania leku Prinivil

Lek należy przyjmować w dawce przepisanej przez lekarza.

W przypadku nie przyjęcia leku o zwykłej porze, nie należy przyjmować dodatkowej dawki. Następnego dnia należy powrócić do regularnego stosowania leku w dawce zaleconej przez lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek Prinivil może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Prinivil jest na ogół dobrze tolerowany.

Opisane poniżej działania niepożądane mogą wystąpić w czasie przyjmowania leku Prinivil. Działania

niepożądane są najczęściej niezbyt nasilone i zwykle przemijają bez leczenia. Najczęstsze działania

niepożądane to: zawroty i bóle głowy, biegunka, uczucie nadmiernego zmęczenia, nudności, suchy

kaszel. Nasilony i nieprzemijający kaszel może wiązać się z koniecznością odstawienia leku.

Inne, rzadziej występujące to: niedociśnienie ortostatyczne, wysypka, osłabienie.

Rzadko występujące działania niepożądane obejmują:

•    zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania - ból w klatce piersiowej, zaczerwienienie, omdlenie;

•    zaburzenia serca - zawał mięśnia sercowego lub niedokrwienie mózgu (udar niedokrwienny lub przemijające niedokrwienie mózgu) prawdopodobnie spowodowane nadmiernym obniżeniem ciśnienia u pacjentów z zwężeniem tętnic wieńcowych i zaopatrujących mózg (patrz Zanim zastosuje się lek Prinivil, Zachować szczególną ostrożność stosując lekPrinivil), uczucie kołatania serca, tachykardia (częstoskurcz), dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca;

•    zaburzenia żołądka i jelit - bóle brzucha, uczucie suchości w ustach, zaburzenia smaku, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby objawiające się żółtaczką miąższową lub cholestatyczną, anoreksja, zaparcie, niestrawność, wzdęcia, wymioty;

•    zaburzenia endokrynologiczne - zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego;

•    zaburzenia metabolizmu i odżywiania - dna, zgłaszano przypadki hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą, przyjmujących doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulinę;

•    zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej - bóle pleców, stawów, skurcze mięśni, ból barku;

•    zaburzenia układu nerwowego - zaburzenia nastroju, dezorientacja, parestezje, obniżone libido, depresja, bezsenność, senność, udar, zawroty głowy;

•    zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia - skurcz oskrzeli, uczucie duszności, nacieki w płucach, zapalenie zatok, zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, przekrwienie błony śluzowej nosa, ból gardła;

•    zaburzenia skóry i tkanki podskórnej - pokrzywka, świąd, nadmierna potliwość, łysienie, pęcherzyca, nadwrażliwość na światło, rumień wielopostaciowy; toksyczna martwica naskórka, zespół Stevensa i Johnsona, pseudochłoniak boreliozowy;

•    zaburzenia nerek i dróg moczowych - mocznica, skąpomocz lub bezmocz, zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek, impotencja, zakażenie dróg moczowych;

•    zaburzenia oka - niewyraźne widzenie.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Ze stosowaniem leku Prinivil rzadko były związane istotne klinicznie zmiany wyników badań laboratoryjnych. Obserwowano zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny w surowicy, zwykle przemijające bez leczenia po odstawieniu leku Prinivil (patrz Zanim zastosuje się lek Prinivil, Zachować szczególną ostrożność stosując lek Prinivil).

Występowało zahamowanie czynności szpiku kostnego objawiające się niedokrwistością i (lub) małopłytkowością i (lub) leukopenią. Stwierdzano niewielkie zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu, które rzadko miało kliniczne znaczenie, jeśli nie współistniały inne przyczyny niedokrwistości.

Występowały także hiperkaliemia i hiponatremia.

Należy odstawić lek i natychmiast zasięgnąć porady lekarza w przypadku trudności w oddychaniu, połykaniu, wystąpienia obrzęku twarzy, kończyn, ust, języka, głośni i (lub) gardła.

O wystąpieniu wymienionych lub innych działań należy poinformować lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PRINIVIL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować leku Prinivil po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Prinivil

-    Substancj ą czynną leku jest lizynopryl

-    Ponadto lek zawiera mannitol, wapnia wodorofosforan, skrobię kukurydzianą, skrobię żelowaną,

magnezu stearynian. Tabletki 10 mg zawierają dodatkowo żelaza tlenek żółty. Tabletki 20 mg zawierają dodatkowo żelaza tlenek żółty i żelaza tlenek czerwony.

Jak wygląda lek Prinivil i co zawiera opakowanie

Dostępne opakowania: Prinivil jest dostępny w opakowaniach zawierających 28 tabletek (2 blistry po 14 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: MSD Polska Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Wytwórca: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Holandia.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MSD Polska Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 0-22 549-51-00

Data zatwierdzenia ulotki:

8