Imeds.pl

Priorix-Tetra Patrz: Skład Produktu Leczniczego

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Priorix-Tetra, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w ampułko-

strzykawce

Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej, żywa

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonemu dziecku i nie należy go przekazywać innym.

-    Jeśli u dziecka wystąpi którykolwiek z objawów niepożądanych należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dotyczy to któregokolwiek z możliwych objawów niepożądanych nie wymienionych w ulotce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest szczepionka Priorix-Tetra i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Priorix-Tetra

3.    Jak stosować szczepionkę Priorix-Tetra

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę Priorix-Tetra

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest szczepionka Priorix-Tetra i w jakim celu się ją stosuje

Priorix-Tetra jest szczepionką stosowaną u dzieci po ukończeniu 11. miesiąca do 12. roku życia włącznie w celu zapobiegania chorobom wywoływanym przez wirusy odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej. W pewnych okolicznościach, Priorix-Tetra może być także podany dzieciom po ukończeniu 9. miesiąca życia.

Jak działa szczepionka Priorix-Tetra

Po podaniu szczepionki Priorix-Tetra, układ immunologiczny (system obronny organizmu) osoby zaszczepionej zacznie wytwarzać przeciwciała, które mają za zadanie ochronę przed zakażeniem wirusem odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej.

Mimo, że Priorix-Tetra zawiera żywe wirusy, to zostały one osłabione w takim stopniu, że nie mogą u osób zdrowych wywołać odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej.

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek, Priorix-Tetra może nie w pełni chronić wszystkie zaszczepione osoby.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Priorix-Tetra

Kiedy nie stosować szczepionki Priorix-Tetra

•    jeśli u dziecka stwierdzono uczulenie na którykolwiek ze składników tej szczepionki (wymienione w pkt. 6). Wśród objawów reakcji uczuleniowej należy wymienić swędzącą wysypkę skórną, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy lub języka;

•    jeśli u dziecka wystąpiła reakcja uczuleniowa po uprzednim podaniu jakiejkolwiek szczepionki przeciwko odrze, śwince, różyczce i (lub) ospie wietrznej;

•    jeśli dziecko uczulone jest na neomycynę (antybiotyk). Stwierdzone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez neomycynę (wysypka skórna pojawiająca się w wyniku bezpośredniego kontaktu skóry z alergenem takim jak neomycyna) nie powinno stanowić problemu, ale najpierw należy porozmawiać z lekarzem;

•    jeśli u dziecka występuje ciężka infekcja przebiegająca z gorączką. W takim przypadku szczepienie powinno zostać odroczone do czasu powrotu do zdrowia. Łagodna infekcja, taka jak np. przeziębienie, nie powinna być przeciwwskazaniem do szczepienia, ale najpierw należy powiedzieć o tym lekarzowi

•    jeśli u osoby dorosłej lub dziecka występuje jakakolwiek choroba (np. zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) lub zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)) lub jeśli osoba dorosła lub dziecko przyjmuje leki, które mogą osłabić układ immunologiczny. To, czy osoba dorosła lub dziecko otrzyma szczepionkę będzie zależeć od poziomu odporności.

•    jeśli stwierdzono ciążę. Ponadto należy unikać ciąży przez 1 miesiąc po szczepieniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą, przed podaniem szczepionki Priorix-Tetra jeśli:

•    w wywiadzie lub w wywiadzie rodzinnym stwierdzono występowanie u dziecka drgawek w tym drgawek gorączkowych. W takim przypadku dziecko powinno być po szczepieniu uważnie obserwowane ponieważ gorączka związana ze szczepieniem może wystąpić szczególnie w okresie od 5 do 12 dni po podaniu szczepionki (patrz punkt 4.);

•    u dziecka wystąpiła ciężka reakcja uczuleniowa na białko jaja;

•    u dziecka wystąpiły działania niepożądane po szczepieniu przeciwko odrze, śwince lub różyczce obejmujące łatwe powstawanie siniaków lub krwawienie dłuższe niż zwykle (patrz punkt 4;

•    jeśli osoba dorosła lub dziecko ma osłabiony układ immunologiczny (np. w przypadku zakażenia wirusem HIV). Osobę dorosłą lub dziecko należy poddać ścisłej obserwacji z uwagi na to, że odpowiedź na szczepionkę może nie być wystarczająca do zapewnienia ochrony przed chorobą (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować szczepionki Priorix-Tetra).

Jeśli po zaszczepieniu u dziecka pojawi wysypka przypominająca ospę wietrzną (patrz punkt 4); powinno ono unikać kontaktu z:

-    osobami z obniżoną odpornością na zakażenia,

-    kobietami w ciąży, które wcześniej nie chorowały na ospę wietrzną lub nie były szczepione przeciwko ospie wietrznej.

Po lub nawet przed podaniem każdej szczepionki w postaci wstrzyknięcia może dojść do omdlenia (szczególnie u nastolatków). W związku z tym należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeżeli pacjenta kiedyś wystąpiło omdlenie podczas podawania zastrzyku.

Inne leki i szczepionka Priorix-Tetra

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, o lekach, które pacjent planuje przyjmować oraz o otrzymanych ostatnio szczepionkach.

Szczepienie może zostać odroczone na co najmniej 3 miesiące, jeśli dziecko ostatnio otrzymało przetoczenie krwi lub ludzkie przeciwciała (immunoglobulinę).

Jeżeli u dziecka ma być przeprowadzony test tuberkulinowy (skórne badanie w kierunku gruźlicy), należy je wykonać przed lub równocześnie z podaniem szczepionki albo po upływie 6 tygodni od szczepienia.

Należy unikać przyjmowania salicylanów (substancji wchodzących w skład wielu leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych) przez 6 tygodni po szczepieniu.

Priorix-Tetra może być podawany w tym samym czasie co szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi acelularna, zakażeniom Haemophilus influenzae typ b, inaktywowana szczepionka przeciwko poliomyelitis (polio) oraz szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Szczepionki powinny być podawane w różne miejsca ciała.

Ciąża i karmienie piersią

Szczepionki Priorix-Tetra nie powinno się podawać kobietom w ciąży.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tej szczepionki należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Ponadto ważne jest, aby przez miesiąc po zaszczepieniu pacjentka nie zaszła w ciążę. W tym czasie należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji w celu uniknięcia ciąży.

Priorix-Tetra zawiera sorbitol.

Jeśli u dziecka stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem szczepionki.

3. Jak stosować szczepionkę Priorix-Tetra

Priorix-Tetra jest podawany podskórnie w górną część ramienia lub zewnetrzną część uda.

Priorix-Tetra jest przeznaczony dla dzieci po ukończeniu 11. miesiąca do 12. roku życia włącznie. Termin szczepienia oraz ilość dawek, jaką otrzyma dziecko zostanie ustalona przez lekarza w oparciu o oficjalnie obowiązujące zalecenia.

Szczepionki w żadnym wypadku nie wolno podawać donaczyniowo.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak w przypadku każdego leku, działania niepożądane mogą także pojawić się po podaniu tej szczepionki, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po podaniu szczepionki mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

♦    Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż 1 na 10 dawek szczepionki):

•    ból i zaczerwienienie w miej scu wstrzyknięcia

•    gorączka 38oC lub wyższa*

♦    Często (mogą wystąpić nie częściej niż 1 na 10 dawek szczepionki):

•    obrzęk w miejscu wstrzyknięcia

• gorączka wyższa niż 39,5oC*

•    rozdrażnienie

•    wysypka (plamki i (lub) pęcherze)

♦    Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż 1 na 100 dawek szczepionki):

•    nietypowy płacz, nerwowość, bezsenność

•    ogólne złe samopoczucie, letarg, zmęczenie

•    obrzęk ślinianek przyusznych

•    biegunka, wymioty

•    utrata apetytu

•    infekcja górnych dróg oddechowych

•    katar

•    obrzęk węzłów chłonnych

♦    Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż 1 na 1 000 dawek szczepionki):

•    infekcja ucha środkowego

•    drgawki gorączkowe

•    kaszel

•    zapalenie oskrzeli

* Obserwowano częstsze występowanie gorączki po podaniu pierwszej dawki szczepionki Priorix-Tetra w porównaniu z oddzielnym podaniem szczepionki przeciw odrze, śwince, różyczce i szczepionki przeciw ospie wietrznej podczas tej samej wizyty.

Dodatkowo poniższe działania niepożądane były zgłaszane w czasie rutynowego stosowania szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce oraz szczepionki przeciwko ospie wietrznej produkowanych przez GlaxoSmithKline Biologicals.

•    zapalenie i ból stawów

•    reakcje uczuleniowe (alergiczne). Stan taki może objawiać się swędzącą lub pęcherzową wysypką, obrzękiem powiek i twarzy, trudnościami w oddychaniu lub połykaniu, nagłym spadkiem ciśnienia tętniczego krwi i utratą przytomności. Wymienione reakcje mogą pojawić się jeszcze przed opuszczeniem gabinetu lekarskiego. Jeśli u dziecka pojawi się którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

•    zespół Kawasaki (głównymi objawami choroby są: gorączka, wysypka skórna, obrzęk węzłów chłonnych, zapalenie i wysypka na błonach śluzowych jamy ustnej i gardła)

•    zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, udar, zespół Guillain-Barre (porażenie wstępujące aż do porażenia funkcji oddechowych), niestabilność podczas chodzenia,

•    małe miejscowe krwawienia lub łatwiejsze niż zwykle powstawanie siniaków na skutek zmniejszenia ilości płytek krwi

•    rumień wielopostaciowy wysiękowy (objawy obejmują czerwone, często swędzące plamki, podobne do wysypki występującej w przebiegu ospy wietrznej, które pojawiają się na kończynach, a czasami na twarzy i pozostałych częściach ciała).

•    zakażenie wirusem Herpes zoster (półpasiec)

•    objawy przypominające świnkę

•    przejściowy, bolesny obrzęk jąder

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać szczepionkę Priorix-Tetra

Przechowywać szczepionkę w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tej szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać i przewozić w stanie schłodzonym (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po rekonstytucji szczepionka powinna zostać bezzwłocznie podana lub powinna być przetrzymywana w lodówce (2°C - 8°C). Jeśli nie zostanie zużyta w ciągu 24 godzin, należy ją wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera szczepionka Priorix-Tetra

-    Substancjami czynnymi szczepionki są: żywe, atenuowane wirusy odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej

-    Inne składniki szczepionki to:

Proszek: aminokwasy, laktoza bezwodna, mannitol, sorbitol, medium 199 Rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwań

Jak wygląda szczepionka Priorix-Tetra i co zawiera opakowanie

Szczepionka jest dostarczana w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (proszek występuje w 1-dawkowej fiolce, rozpuszczalnik w ampułko-strzykawce po 0,5 ml), z osobnymi igłami lub bez igieł, w następujacych opakowaniach:

-    z 2 osobnymi igłami: opakowania po 1 lub 10

-    bez igieł: opakowania po 1, 10, 20 lub 50.

Szczepionka Priorix-Tetra ma postać białego do lekko różowego proszku oraz przezroczystego, bezbarwnego rozpuszczalnika (wody do wstrzykiwań) służącego do rozpuszczenia proszku.

Nie wszystkie opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89 B-1330 Rixensart Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2013

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, należy zawsze zapewnić możliwość odpowiedniego leczenia oraz nadzór medyczny na wypadek rzadko występujących po szczepieniu odczynów anafilaktycznych.

Alkohol, a także inne środki dezynfekujące powinny wyparować ze skóry przed podaniem szczepionki, gdyż mogą one unieczynnić atenuowane wirusy znajdujące się w szczepionce.

Szczepionki Priorix-Tetra w żadnym przypadku nie wolno podawać donaczyniowo oraz śródskórnie.

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności nie wolno mieszać produktu leczniczego z innymi lekami.

Szczepionkę po rekonstytucji należy skontrolować wzrokowo pod kątem obecności ciał obcych i (lub) nieprawidłowego wyglądu fizycznego. W razie stwierdzenia ich występowania, szczepionkę należy wyrzucić.

Szczepionkę należy poddać rekonstytucji poprzez dodanie całego rozpuszczalnika z ampułko -strzykawki do fiolki z proszkiem.

Aby dołączyć igłę do ampułko-strzykawki należy postępować jak na rysunku poniżej. Ampułko-strzykawka dostarczana ze szczepionką Priorix może jednak różnić się nieznacznie od przedstawionej na rysunku - może nie mieć gwintu (żłobionej końcówki do przykręcania igły). W takim przypadku igła powinna być zamocowana bez przykręcenia.

Igła


Osłonka na igłę
1.    Trzymając korpus ampułko-strzykawki w jednej ręce (unikać trzymania tłoka), należy odkręcić nasadkę kręcąc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

2.    Aby dołączyć igłę do ampułko-strzykawki, należy kręcić igłą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu, kiedy zostanie zamocowana (patrz rysunek).

3.    Następnie należy usunąć osłonkę igły, która może czasem stawiać opór.

Dodać rozpuszczalnik do proszku. Następnie należy energicznie wstrząsnąć, do momentu całkowitego rozpuszczenia proszku.

Z powodu niewielkich zmian pH, szczepionka po rekonstytucji może przyjmować kolor od jasno-brzoskwiniowego do różowego odcienia fuksji. Jest to zjawisko normalne i nie ma wpływu na działanie szczepionki. W razie stwierdzenia innych zmian szczepionkę należy wyrzucić.

Do podania szczepionki należy użyć nowej igły.

Należy podać całą zawartość fiolki.

Po rekonstytucji szczepionka powinna zostać bezwłocznie podana lub powinna być przetrzymywana w lodówce (2°C - 8°C). Jeśli nie zostanie zużyta w ciągu 24 godzin, należy ją wyrzucić.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Priorix-Tetra, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej, żywa

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonemu dziecku i nie należy go przekazywać innym.

-    Jeśli u dziecka wystąpi którykolwiek z objawów niepożądanych należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dotyczy to któregokolwiek z możliwych objawów niepożądanych nie wymienionych w ulotce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest szczepionka Priorix-Tetra i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Priorix-Tetra

3.    Jak stosować szczepionkę Priorix-Tetra

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę Priorix-Tetra

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest szczepionka Priorix-Tetra i w jakim celu się ją stosuje

Priorix-Tetra jest szczepionką stosowaną u dzieci po ukończeniu 11. miesiąca do 12. roku życia włącznie w celu zapobiegania chorobom wywoływanym przez wirusy odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej. W pewnych okolicznościach, Priorix-Tetra może być także podany dzieciom po ukończeniu 9. miesiąca życia.

Jak działa szczepionka Priorix-Tetra

Po podaniu szczepionki Priorix-Tetra, układ immunologiczny (system obronny organizmu) osoby zaszczepionej zacznie wytwarzać przeciwciała, które mają za zadanie ochronę przed zakażeniem wirusem odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej.

Mimo, że Priorix-Tetra zawiera żywe wirusy, to zostały one osłabione w takim stopniu, że nie mogą u osób zdrowych wywołać odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej.

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek, Priorix-Tetra może nie w pełni chronić wszystkie zaszczepione osoby.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Priorix-Tetra

Kiedy nie stosować szczepionki Priorix-Tetra

•    jeśli u dziecka stwierdzono uczulenie na którykolwiek ze składników tej szczepionki (wymienione w pkt. 6). Wśród objawów reakcji uczuleniowej należy wymienić swędzącą wysypkę skórną, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy lub języka;

•    jeśli u dziecka wystąpiła reakcja uczuleniowa po uprzednim podaniu jakiejkolwiek szczepionki przeciwko odrze, śwince, różyczce i (lub) ospie wietrznej;

•    jeśli dziecko uczulone jest na neomycynę (antybiotyk). Stwierdzone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez neomycynę (wysypka skórna pojawiająca się w wyniku bezpośredniego kontaktu skóry z alergenem takim jak neomycyna) nie powinno stanowić problemu, ale najpierw należy

porozmawiać z lekarzem;

•    jeśli u dziecka występuje ciężka infekcja przebiegająca z gorączką. W takim przypadku szczepienie powinno zostać odroczone do czasu powrotu do zdrowia. Łagodna infekcja, taka jak np. przeziębienie, nie powinna być przeciwwskazaniem do szczepienia, ale najpierw należy powiedzieć o tym lekarzowi;

•    jeśli u osoby dorosłej lub dziecka występuje jakakolwiek choroba (np. zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) lub zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)) lub jeśli osoba dorosła lub dziecko przyjmuje leki, które mogą osłabić układ immunologiczny. To, czy osoba dorosła lub dziecko otrzyma szczepionkę będzie zależeć od poziomu odporności.

•    jeśli stwierdzono ciążę. Ponadto należy unikać ciąży przez 1 miesiąc po szczepieniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą, przed podaniem szczepionki Priorix-Tetra jeśli:

•    w wywiadzie lub w wywiadzie rodzinnym stwierdzono występowanie u dziecka drgawek w tym drgawek gorączkowych. W takim przypadku dziecko powinno być po szczepieniu uważnie obserwowane ponieważ gorączka związana ze szczepieniem może wystąpić szczególnie w okresie od 5 do 12 dni po podaniu szczepionki (patrz punkt 4.);

•    u dziecka wystąpiła ciężka reakcja uczuleniowa na białko jaja;

•    u dziecka wystąpiły działania niepożądane po szczepieniu przeciwko odrze, śwince lub różyczce obejmujące łatwe powstawanie siniaków lub krwawienie dłuższe niż zwykle (patrz punkt 4.);

•    jeśli osoba dorosła lub dziecko ma osłabiony układ immunologiczny (np. w przypadku zakażenia wirusem HIV). Osobę dorosłą lub dziecko należy poddać ścisłej obserwacji z uwagi na to, że odpowiedź na szczepionkę może nie być wystarczająca do zapewnienia ochrony przed chorobą (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować szczepionki Priorix-Tetra).

Jeśli po zaszczepieniu u dziecka pojawi wysypka przypominająca ospę wietrzną (patrz punkt 4.), powinno ono unikać kontaktu z:

-    osobami z obniżoną odpornością na zakażenia,

-    kobietami w ciąży, które wcześniej nie chorowały na ospę wietrzną lub nie były szczepione przeciwko ospie wietrznej.

Po lub nawet przed podaniem każdej szczepionki w postaci wstrzyknięcia może dojść do omdlenia (szczególnie u nastolatków). W związku z tym należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeżeli pacjenta kiedyś wystąpiło omdlenie podczas podawania zastrzyku.

Inne leki i szczepionka Priorix-Tetra

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, o lekach, które pacjent planuje przyjmować oraz o otrzymanych ostatnio szczepionkach.

Szczepienie może zostać odroczone na co najmniej 3 miesiące, jeśli dziecko ostatnio otrzymało przetoczenie krwi lub ludzkie przeciwciała (immunoglobulinę).

Jeżeli u dziecka ma być przeprowadzony test tuberkulinowy (skórne badanie w kierunku gruźlicy), należy je wykonać przed lub równocześnie z podaniem szczepionki albo po upływie 6 tygodni od szczepienia.

Należy unikać przyjmowania salicylanów (substancji wchodzących w skład wielu leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych) przez 6 tygodni po szczepieniu.

Priorix-Tetra może być podawany w tym samym czasie co szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi acelularna, zakażeniom Haemophilus influenzae typ b, inaktywowana szczepionka przeciwko poliomyelitis (polio) oraz szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Szczepionki powinny być podawane w różne miejsca ciała.

Ciąża i karmienie piersią

Szczepionki Priorix-Tetra nie powinno się podawać kobietom w ciąży.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tej szczepionki należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Ponadto ważne jest, aby przez miesiąc po zaszczepieniu pacjentka nie zaszła w ciążę. W tym czasie należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji w celu uniknięcia ciąży.

Priorix-Tetra zawiera sorbitol.

Jeśli u dziecka stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem szczepionki.

3. Jak stosować szczepionkę Priorix-Tetra

Priorix-Tetra jest podawany podskórnie w górną część ramienia lub zewnetrzną część uda.

Priorix-Tetra jest przeznaczony dla dzieci po ukończeniu 11. miesiąca do 12. roku życia włącznie. Termin szczepienia oraz ilość dawek, jaką otrzyma dziecko zostanie ustalona przez lekarza w oparciu o oficjalnie obowiązujące zalecenia.

Szczepionki w żadnym wypadku nie wolno podawać donaczyniowo.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak w przypadku każdego leku, działania niepożądane mogą także pojawić się po podaniu tej szczepionki, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po podaniu szczepionki mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

♦    Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż 1 na 10 dawek szczepionki):

•    ból i zaczerwienienie w miej scu wstrzyknięcia

•    gorączka 38oC lub wyższa*

♦    Często (mogą wystąpić nie częściej niż 1 na 10 dawek szczepionki):

•    obrzęk w miejscu wstrzyknięcia

•    gorączka wyższa niż 39,5oC*

•    rozdrażnienie

•    wysypka (plamki i (lub) pęcherze)

♦    Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż 1 na 100 dawek szczepionki):

•    nietypowy płacz, nerwowość, bezsenność

•    ogólne złe samopoczucie, letarg, zmęczenie

•    obrzęk ślinianek przyusznych

•    biegunka, wymioty

•    utrata apetytu

•    infekcja górnych dróg oddechowych

•    katar

•    obrzęk węzłów chłonnych

♦    Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż 1 na 1 000 dawek szczepionki):

•    infekcja ucha środkowego

•    drgawki gorączkowe

•    kaszel

•    zapalenie oskrzeli

♦    Obserwowano częstsze występowanie gorączki po podaniu pierwszej dawki szczepionki Priorix-

Tetra w porównaniu z oddzielnym podaniem szczepionki przeciw odrze, śwince, różyczce i szczepionki przeciw ospie wietrznej podczas tej samej wizyty.

Dodatkowo poniższe działania niepożądane były zgłaszane w czasie rutynowego stosowania szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce oraz szczepionki przeciwko ospie wietrznej produkowanych przez GlaxoSmithKline Biologicals.

•    zapalenie i ból stawów

•    reakcje uczuleniowe (alergiczne). Stan taki może objawiać się swędzącą lub pęcherzową wysypką, obrzękiem powiek i twarzy, trudnościami w oddychaniu lub połykaniu, nagłym spadkiem ciśnienia tętniczego krwi i utratą przytomności. Wymienione reakcje mogą pojawić się jeszcze przed opuszczeniem gabinetu lekarskiego. Jeśli u dziecka pojawi się którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

•    zespół Kawasaki (głównymi objawami choroby są: gorączka, wysypka skórna, obrzęk węzłów chłonnych, zapalenie i wysypka na błonach śluzowych jamy ustnej i gardła)

•    zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, udar, zespół Guillain-Barre (porażenie wstępujące aż do porażenia funkcji oddechowych), niestabilność podczas chodzenia,

•    małe miejscowe krwawienia lub łatwiejsze niż zwykle powstawanie siniaków na skutek zmniejszenia ilości płytek krwi

•    rumień wielopostaciowy wysiękowy (objawy obejmują czerwone, często swędzące plamki, podobne do wysypki występującej w przebiegu ospy wietrznej, które pojawiają się na kończynach, a czasami na twarzy i pozostałych częściach ciała).

•    zakażenie wirusem Herpes zoster (półpasiec)

•    objawy przypominające świnkę

•    przejściowy, bolesny obrzęk jąder

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać szczepionkę Priorix-Tetra

Przechowywać szczepionkę w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tej szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać i przewozić w stanie schłodzonym (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po rekonstytucji szczepionka powinna zostać bezzwłocznie podana lub powinna być przetrzymywana w lodówce (2°C - 8°C). Jeśli nie zostanie zużyta w ciągu 24 godzin, należy ją wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera szczepionka Priorix-Tetra

-    Substancjami czynnymi szczepionki są: żywe, atenuowane wirusy odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej

-    Inne składniki szczepionki to:

Proszek: aminokwasy, laktoza bezwodna, mannitol, sorbitol, medium 199 Rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwań

Jak wygląda szczepionka Priorix-Tetra i co zawiera opakowanie

Szczepionka jest dostarczana w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (proszek występuje w 1-dawkowej fiolce, rozpuszczalnik w fiolce po 0,5 ml). Opakowania po 1, 10 lub 100.

Szczepionka Priorix-Tetra ma postać białego do lekko różowego proszku oraz przezroczystego, bezbarwnego rozpuszczalnika (wody do wstrzykiwań) służącego do rozpuszczenia proszku.

Nie wszystkie opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89 B-1330 Rixensart Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2013

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, należy zawsze zapewnić możliwość odpowiedniego leczenia oraz nadzór medyczny na wypadek rzadko występujących po szczepieniu odczynów anafilaktycznych.

Alkohol, a także inne środki dezynfekujące powinny wyparować ze skóry przed podaniem szczepionki, gdyż mogą one unieczynnić atenuowane wirusy znajdujące się w szczepionce.

Szczepionki Priorix-Tetra w żadnym przypadku nie wolno podawać donaczyniowo oraz śródskórnie.

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności nie wolno mieszać produktu leczniczego z innymi lekami.

Szczepionkę po rekonstytucji należy skontrolować wzrokowo pod kątem obecności ciał obcych i (lub) nieprawidłowego wyglądu fizycznego. W razie stwierdzenia ich występowania, szczepionkę należy wyrzucić.

Szczepionkę odtwarza się poprzez dodanie całej zawartości fiolki z rozpuszczalnikiem do fiolki zawierającej proszek. Po dodaniu rozpuszczalnika do proszku, należy energicznie wstrząsać mieszaniną do chwili całkowitego rozpuszczenia się proszku w rozpuszczalniku.

Z powodu niewielkich zmian pH, szczepionka po rekonstytucji może przyjmować kolor od jasno-brzoskwiniowego do różowego odcienia fuksji. Jest to zjawisko normalne i nie ma wpływu na

działanie szczepionki. W razie stwierdzenia innych zmian szczepionkę należy wyrzucić.

Do podania szczepionki należy użyć nowej igły.

Należy podać całą zawartość fiolki.

Po rekonstytucji szczepionka powinna zostać bezwłocznie podana lub powinna być przetrzymywana w lodówce (2°C - 8°C). Jeśli nie zostanie zużyta w ciągu 24 godzin, należy ją wyrzucić.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Priorix-Tetra, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej, żywa

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonemu dziecku i nie należy go przekazywać innym.

-    Jeśli u dziecka wystąpi którykolwiek z objawów niepożądanych należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dotyczy to któregokolwiek z możliwych objawów niepożądanych nie wymienionych w ulotce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest szczepionka Priorix-Tetra i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Priorix-Tetra

3.    Jak stosować szczepionkę Priorix-Tetra

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę Priorix-Tetra

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest szczepionka Priorix-Tetra i w jakim celu się ją stosuje

Priorix-Tetra jest szczepionką stosowaną u dzieci po ukończeniu 11. miesiąca do 12. roku życia włącznie w celu zapobiegania chorobom wywoływanym przez wirusy odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej. W pewnych okolicznościach, Priorix-Tetra może być także podany dzieciom po ukończeniu 9. miesiąca życia.

Jak działa szczepionka Priorix-Tetra

Po podaniu szczepionki Priorix-Tetra, układ immunologiczny (system obronny organizmu) osoby zaszczepionej zacznie wytwarzać przeciwciała, które mają za zadanie ochronę przed zakażeniem wirusem odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej.

Mimo, że Priorix-Tetra zawiera żywe wirusy, to zostały one osłabione w takim stopniu, że nie mogą u osób zdrowych wywołać odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej.

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek, Priorix-Tetra może nie w pełni chronić wszystkie zaszczepione osoby.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Priorix-Tetra

Kiedy nie stosować szczepionki Priorix-Tetra

•    jeśli u dziecka stwierdzono uczulenie na którykolwiek ze składników tej szczepionki (wymienione w pkt. 6). Wśród objawów reakcji uczuleniowej należy wymienić swędzącą wysypkę skórną, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy lub języka;

•    jeśli u dziecka wystąpiła reakcja uczuleniowa po uprzednim podaniu jakiejkolwiek szczepionki przeciwko odrze, śwince, różyczce i (lub) ospie wietrznej;

•    jeśli dziecko uczulone jest na neomycynę (antybiotyk). Stwierdzone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez neomycynę (wysypka skórna pojawiająca się w wyniku bezpośredniego kontaktu skóry z alergenem takim jak neomycyna) nie powinno stanowić problemu, ale najpierw należy porozmawiać z lekarzem;

•    jeśli u dziecka występuje ciężka infekcja przebiegająca z gorączką. W takim przypadku szczepienie powinno zostać odroczone do czasu powrotu do zdrowia. Łagodna infekcja, taka jak np. przeziębienie, nie powinna być przeciwwskazaniem do szczepienia, ale najpierw należy powiedzieć o tym lekarzowi;

•    jeśli u osoby dorosłej lub dziecka występuje jakakolwiek choroba (np. zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) lub zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)) lub jeśli osoba dorosła lub dziecko przyjmuje leki, które mogą osłabić układ immunologiczny. To, czy osoba dorosła lub dziecko otrzyma szczepionkę będzie zależeć od poziomu odporności.

•    jeśli stwierdzono ciążę. Ponadto należy unikać ciąży przez 1 miesiąc po szczepieniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą, przed podaniem szczepionki Priorix-Tetra jeśli:

•    w wywiadzie lub w wywiadzie rodzinnym stwierdzono występowanie u dziecka drgawek w tym drgawek gorączkowych. W takim przypadku dziecko powinno być po szczepieniu uważnie obserwowane ponieważ gorączka związana ze szczepieniem może wystąpić szczególnie w okresie od 5 do 12 dni po podaniu szczepionki (patrz punkt 4.);

•    u dziecka wystąpiła ciężka reakcja uczuleniowa na białko jaja;

•    u dziecka wystąpiły działania niepożądane po szczepieniu przeciwko odrze, śwince lub różyczce obejmujące łatwe powstawanie siniaków lub krwawienie dłuższe niż zwykle (patrz punkt 4.);

•    jeśli osoba dorosła lub dziecko ma osłabiony układ immunologiczny (np. w przypadku zakażenia wirusem HIV). Osobę dorosłą lub dziecko należy poddać ścisłej obserwacji z uwagi na to, że odpowiedź na szczepionkę może nie być wystarczająca do zapewnienia ochrony przed chorobą (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować szczepionki Priorix-Tetra).

Jeśli po zaszczepieniu u dziecka pojawi wysypka przypominająca ospę wietrzną (patrz punkt 4.), powinno ono unikać kontaktu z:

-    osobami z obniżoną odpornością na zakażenia,

-    kobietami w ciąży, które wcześniej nie chorowały na ospę wietrzną lub nie były szczepione przeciwko ospie wietrznej.

Po lub nawet przed podaniem każdej szczepionki w postaci wstrzyknięcia może dojść do omdlenia (szczególnie u nastolatków). W związku z tym należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeżeli pacjenta kiedyś wystąpiło omdlenie podczas podawania zastrzyku.

Inne leki i szczepionka Priorix-Tetra

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, o lekach, które pacjent planuje przyjmować oraz o otrzymanych ostatnio szczepionkach.

Szczepienie może zostać odroczone na co najmniej 3 miesiące, jeśli dziecko ostatnio otrzymało przetoczenie krwi lub ludzkie przeciwciała (immunoglobulinę).

Jeżeli u dziecka ma być przeprowadzony test tuberkulinowy (skórne badanie w kierunku gruźlicy), należy je wykonać przed lub równocześnie z podaniem szczepionki albo po upływie 6 tygodni od szczepienia.

Należy unikać przyjmowania salicylanów (substancji wchodzących w skład wielu leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych) przez 6 tygodni po szczepieniu.

Priorix-Tetra może być podawany w tym samym czasie co szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi acelularna, zakażeniom Haemophilus influenzae typ b, inaktywowana szczepionka przeciwko poliomyelitis (polio) oraz szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Szczepionki powinny być podawane w różne miejsca ciała.

Ciąża i karmienie piersią

Szczepionki Priorix-Tetra nie powinno się podawać kobietom w ciąży.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tej szczepionki należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Ponadto ważne jest, aby przez miesiąc po zaszczepieniu pacjentka nie zaszła w ciążę. W tym czasie należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji w celu uniknięcia ciąży.

Priorix-Tetra zawiera sorbitol.

Jeśli u dziecka stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem szczepionki.

3. Jak stosować szczepionkę Priorix-Tetra

Priorix-Tetra jest podawany podskórnie w górną część ramienia lub zewnetrzną część uda.

Priorix-Tetra jest przeznaczony dla dzieci po ukończeniu 11. miesiąca do 12. roku życia włącznie. Termin szczepienia oraz ilość dawek, jaką otrzyma dziecko zostanie ustalona przez lekarza w oparciu o oficjalnie obowiązujące zalecenia.

Szczepionki w żadnym wypadku nie wolno podawać donaczyniowo.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak w przypadku każdego leku, działania niepożądane mogą także pojawić się po podaniu tej szczepionki, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po podaniu szczepionki mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

♦    Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż 1 na 10 dawek szczepionki):

•    ból i zaczerwienienie w miej scu wstrzyknięcia

•    gorączka 38oC lub wyższa*

♦    Często (mogą wystąpić nie częściej niż 1 na 10 dawek szczepionki):

•    obrzęk w miejscu wstrzyknięcia

•    gorączka wyższa niż 39,5oC*

•    rozdrażnienie

•    wysypka (plamki i (lub) pęcherze)

♦    Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż 1 na 100 dawek szczepionki):

•    nietypowy płacz, nerwowość, bezsenność

•    ogólne złe samopoczucie, letarg, zmęczenie

•    obrzęk ślinianek przyusznych

•    biegunka, wymioty

•    utrata apetytu

•    infekcja górnych dróg oddechowych

•    katar

•    obrzęk węzłów chłonnych

♦    Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż 1 na 1 000 dawek szczepionki):

•    infekcja ucha środkowego

•    drgawki gorączkowe

•    kaszel

•    zapalenie oskrzeli

* Obserwowano częstsze występowanie gorączki po podaniu pierwszej dawki szczepionki Priorix-Tetra w porównaniu z oddzielnym podaniem szczepionki przeciw odrze, śwince, różyczce i szczepionki przeciw ospie wietrznej podczas tej samej wizyty.

Dodatkowo poniższe działania niepożądane były zgłaszane w czasie rutynowego stosowania szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce oraz szczepionki przeciwko ospie wietrznej produkowanych przez GlaxoSmithKline Biologicals.

•    zapalenie i ból stawów

•    reakcje uczuleniowe (alergiczne). Stan taki może objawiać się swędzącą lub pęcherzową wysypką, obrzękiem powiek i twarzy, trudnościami w oddychaniu lub połykaniu, nagłym spadkiem ciśnienia tętniczego krwi i utratą przytomności. Wymienione reakcje mogą pojawić się jeszcze przed opuszczeniem gabinetu lekarskiego. Jeśli u dziecka pojawi się którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

•    zespół Kawasaki (głównymi objawami choroby są: gorączka, wysypka skórna, obrzęk węzłów chłonnych, zapalenie i wysypka na błonach śluzowych jamy ustnej i gardła)

•    zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, udar, zespół Guillain-Barre (porażenie wstępujące aż do porażenia funkcji oddechowych), niestabilność podczas chodzenia,

•    małe miejscowe krwawienia lub łatwiejsze niż zwykle powstawanie siniaków na skutek zmniejszenia ilości płytek krwi

•    rumień wielopostaciowy wysiękowy (objawy obejmują czerwone, często swędzące plamki, podobne do wysypki występującej w przebiegu ospy wietrznej, które pojawiają się na kończynach, a czasami na twarzy i pozostałych częściach ciała).

•    zakażenie wirusem Herpes zoster (półpasiec)

•    objawy przypominające świnkę

•    przejściowy, bolesny obrzęk jąder

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać szczepionkę Priorix-Tetra

Przechowywać szczepionkę w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tej szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać i przewozić w stanie schłodzonym (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po rekonstytucji szczepionka powinna zostać bezzwłocznie podana lub powinna być przetrzymywana w lodówce (2°C - 8°C). Jeśli nie zostanie zużyta w ciągu 24 godzin, należy ją wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera szczepionka Priorix-Tetra

-    Substancjami czynnymi szczepionki są: żywe, atenuowane wirusy odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej

-    Inne składniki szczepionki to:

Proszek: aminokwasy, laktoza bezwodna, mannitol, sorbitol, medium 199 Rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwań

Jak wygląda szczepionka Priorix-Tetra i co zawiera opakowanie

Szczepionka jest dostarczana w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (proszek występuje w 1-dawkowej fiolce, rozpuszczalnik w ampułce po 0,5 ml). Opakowania po 1, 10 lub 100.

Szczepionka Priorix-Tetra ma postać białego do lekko różowego proszku oraz przezroczystego, bezbarwnego rozpuszczalnika (wody do wstrzykiwań) służącego do rozpuszczenia proszku.

Nie wszystkie opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89 B-1330 Rixensart Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2013

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, należy zawsze zapewnić możliwość odpowiedniego leczenia oraz nadzór medyczny na wypadek rzadko występujących po szczepieniu odczynów anafilaktycznych.

Alkohol, a także inne środki dezynfekujące powinny wyparować ze skóry przed podaniem szczepionki, gdyż mogą one unieczynnić atenuowane wirusy znajdujące się w szczepionce.

Szczepionki Priorix-Tetra w żadnym przypadku nie wolno podawać donaczyniowo oraz śródskórnie.

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności nie wolno mieszać produktu leczniczego z innymi lekami.

Szczepionkę po rekonstytucji należy skontrolować wzrokowo pod kątem obecności ciał obcych i (lub) nieprawidłowego wyglądu fizycznego. W razie stwierdzenia ich występowania, szczepionkę należy wyrzucić.

Szczepionkę odtwarza się poprzez dodanie całej zawartości ampułki z rozpuszczalnikiem do fiolki zawierającej proszek. Po dodaniu rozpuszczalnika do proszku, należy energicznie wstrząsać mieszaniną do chwili całkowitego rozpuszczenia się proszku w rozpuszczalniku.

Z powodu niewielkich zmian pH, szczepionka po rekonstytucji może przyjmować kolor od jasno-brzoskwiniowego do różowego odcienia fuksji. Jest to zjawisko normalne i nie ma wpływu na działanie szczepionki. W razie stwierdzenia innych zmian szczepionkę należy wyrzucić.

Do podania szczepionki należy użyć nowej igły.

Należy podać całą zawartość fiolki.

Po rekonstytucji szczepionka powinna zostać bezwłocznie podana lub powinna być przetrzymywana w lodówce (2°C - 8°C). Jeśli nie zostanie zużyta w ciągu 24 godzin, należy ją wyrzucić.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

18