+ iMeds.pl

Probeven 1500 mgUlotka Probeven

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta

Probeven

1500 mg, tabletki powlekane

Glucosamini sulfas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

•    Jeśli po upływie 1 miesiąca nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Probeven i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Probeven

3.    Jak przyjmować lek Probeven

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Probeven

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Probeven i w jakim celu się    go stosuje

Probeven należy do grupy leków określanej jako inne niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne.

Probeven jest przeznaczony do łagodzenia objawów łagodnej do umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest rodzaj em schorzenia stawów, w którym występuj ą obj awy takie, j ak sztywność (po śnie lub długim wypoczynku) oraz ból podczas ruchu (np. wchodzenie po schodach lub chodzenie po nierównej powierzchni).

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Probeven

KIEDY NIE PRZYJMOWAĆ leku Probeven

Jeśli pacjent ma uczulenie na:

•    glukozaminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    skorupiaki, ponieważ lek Probeven jest wytwarzany ze skorupiaków.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ:

•    jeśli pacjent ma upośledzoną tolerancję glukozy. Po rozpoczęciu leczenia lekiem Probeven może być konieczne częstsze kontrolowanie stężenia glukozy we krwi.

•    jeśli pacjent ma zaburzoną czynność nerek lub wątroby, ponieważ nie przeprowadzono badań u takich pacjentów i nie można podać zaleceń dotyczących dawkowania leku.

•    jeśli u pacjenta występuje ryzyko chorób serca (sercowo-naczyniowych), ponieważ obserwowano hipercholesterolemię w kilku przypadkach pacjentów leczonych lekiem Probeven.

•    jeśli pacjent choruje na astmę, ze względu na możliwość zaostrzenia objawów choroby na początku

leczenia lekiem Probeven.

•    jeśli u pacjenta występują objawy, takie jak obrzęk stawu, zwiększona ciepłota i zaczerwienienie, ból stawu, uporczywa sztywność stawów, ból spoczynkowy, ból więcej niż jednego stawu, podwyższona temperatura ciała, chudnięcie, ponieważ mogą to być objawy innego poważniejszego schorzenia stawów np. reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia układowego, dny moczanowej, guza nowotworowego.

W wymienionych powyżej przypadkach przed rozpoczęciem przyjmowania leku Probeveu należy omówić to z lekarzem.

Lek Probeven a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy zachować ostrożność, jeśli lek Probeven jest stosowany w skojarzeniu z innymi lekami, szczególnie:

•    z warfaryną (lek przeciwzakrzepowy) lub podobnymi lekami (leki przeciwzakrzepowe stosowane w celu zapobiegania krzepnięciu krwi). W skojarzeniu z glukozaminą, działanie leków przeciwzakrzepowych może być nasilone. Dlatego, podczas rozpoczynania lub po zakończeniu leczenia glukozaminą, takich pacjentów należy szczególnie uważnie obserwować.

•    z lekami przeciwcukrzycowymi, gdyż lekarz może wymagać dokładniejszego kontrolowania stężenia cukru we krwi pacjenta.

•    z tetracyklinami (antybiotyki stosowane w szerokim zakresie w zakażeniach bakteryjnych).

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Probeven w przypadku przyjmowania któregokolwiek z wymienionych powyżej leków.

Stosowanie leku Probeven z jedzeniem i piciem

Można przyjmować Probeven z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Probeven nie należy stosować w czasie ciąży. Stosowanie leku Probeven nie jest zalecane także podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Jeśli podczas stosowania leku Probeven występują zawroty głowy lub senność, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Probeven

Ten lek zawiera w jednej tabletce 152 mg sodu. Należy zachować ostrożność u osób stosujących dietę niskosodową. Lek Probeven zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Probeven zawiera lecytynę sojową. Nie stosować u osób uczulonych na soję lub orzeszki ziemne.

3. Jak przyjmować lek Probeven

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jedną tabletkę leku Probeven należy przyjmować raz na dobę.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Lek Probeven nie jest wskazany do leczenia ostrych objawów bólowych (nagle rozpoczynający się krótkotrwały silny ból). Złagodzenie objawów (zwłaszcza bólu) może nie być odczuwane przez kilka tygodni leczenia, a w niektórych przypadkach, nawet dłużej. Jeśli objawy nie ustępują po 2 - 3 miesiącach stosowania, leczenie lekiem Probeven należy poddać ponownej ocenie i rozważyć zasięgnięcie porady

lekarskiej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek Probeven nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest wymagane dostosowanie dawkowania w leczeniu zdrowych pacjentów w podeszłym wieku, jakkolwiek o przyjmowanej dawce zdecyduje lekarz.

Zaburzenie czynności nerek i (lub) wątroby

Nie można podać zaleceń dotyczących dawkowania, ponieważ nie przeprowadzono badań.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Probeven

Jeśli pacjent zażył zbyt dużo tabletek leku Probeven, należy koniecznie skonsultować się z lekarzem lub udać się do szpitalnego oddziału ratunkowego.

W przypadku przedawkowania możliwe jest wystąpienie objawów takich jak:

ból głowy,

zawroty głowy,

dezorientacja,

ból stawów,

nudności lub wymioty,

biegunka lub zaparcie.

Pominięcie przyjęcia leku Probeven

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Probeven

Przerwanie zażywania leku może spowodować nawrót objawów.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystapią objawy, takie jak: obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności w połykaniu lub wysypka razem z trudnościami w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Często (rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż 1 na 100 leczonych pacjentów):

-    ból głowy,

-    zmęczenie,

-    nudności,

-    ból brzucha,

-    niestrawność,

-    biegunka,

-    zaparcia,

-    gazy.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż 1 na 1000 leczonych pacjentów):

-    wysypka,

-    świąd,

-    zaczerwienienie.

Częstość nieznana:

-    reakcje uczuleniowe,

-    zaburzenia widzenia,

-    utrata włosów (łysienie),

-    obrzęki stóp i kostek,

-    wymioty,

-    nieprawidłowa kontrola cukrzycy,

-    astma lub nasilenie objawów astmy,

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

-    zażółcenie skóry (żółtaczka).

Obserwowano także wzrost stężenia cholesterolu. Nie jest możliwe określenie czy takie działanie było pośrednio związane ze stosowaniem leku Probeven.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Probeven

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po EXP:. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu pojemnika z tabletkami lek należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Probeven

•    Substancją czynną jest glukozaminy siarczan.

Jedna tabletka zawiera 1884 mg glukozaminy siarczanu z sodu chlorkiem, co odpowiada 1500 mg glukozaminy siarczanu lub 1178 mg glukozaminy.

•    Pozostałe składniki leku to:

Tabletka: celuloza mikrokrystaliczna 101, celuloza mikrokrystaliczna 102, laktoza jednowodna, skrobia żelowana kukurydziana, krospowidon, kwas stearynowy,

Otoczka: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), talk, lecytyna sojowa (E 322), makrogol 3350.

Jak wygląda lek Probeven i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Probeven są w kolorze złamanej bieli, podłużne, powlekane o wymiarach 9,5 x 2,1 mm.

Dostępne są dwa rodzaje opakowań:

Blister Aluminium/PVC/PVDC w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawierające 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 168, 180, tabletek powlekanych. lub

Pojemnik z HDPE z zakrętką z HDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku. Opakowanie zawierające 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 168, 180 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Proenzi s.r.o.

Oldřichovice 44 73961 Třinec Republika Czeska

Wytwórca/Importer:

Chanelle Medical Ireland, Co.Galway, Irlandia

Walmark, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Republika Czeska.

Millmount Healthcare Ltd., Block 7, CityNorth Business Campus, Stamullen, County Meath, Irlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria

Czechy

Estonia

Irlandia

Węgry

Łotwa

Litwa

Polska

Rumunia

Słowacja


npobeBeH 1500 mg ^nnMHpaHH TadneTKH (i.e. Probeven 1500 mg film coated tablets) Prubeven 1500 mg potahované tablety Prubeven

Glusamin 1500 mg Film-Coated Tablets Probeven 1500 mg filmtabletta Probeven 1500 mg apvalkotas tabletes Probeven 1500 mg plevele dengtos tabletes Probeven

Probeven 1500 mg comprimate filmate Prubeven 1500 mg, filmom obalené tablety

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Probeven

Charakterystyka Probeven

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Probeven, 1500 mg, tabletki powlekane.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 1884 mg glukozaminy siarczanu z sodu chlorkiem, co odpowiada 1500 mg glukozaminy siarczanu lub 1178 mg glukozaminy.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jedna tabletka zawiera: sód 151,8 mg (6,6 mmol), laktoza jednowodna 6 mg, lecytyna sojowa (E 322). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Tabletki w kolorze złamanej bieli, podłużne, powlekane o wymiarach 9,5 x 2,1 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lek Probeven jest wskazany do łagodzenia objawów łagodnej do umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania

Tabletki produktu leczniczego Probeven należy połykać w całości.

Tabletki można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku:

1 tabletkę produktu leczniczego Probeven należy przyjmować razy na dobę.

Dawkowanie

Glukozamina nie jest wskazana do łagodzenia ostrych objawów bólowych. Złagodzenie objawów (zwłaszcza bólu) może nie być odczuwane przez kilka tygodni leczenia, a w niektórych przypadkach, nawet dłużej. Jeśli objawy nie ustępują po 2 - 3 miesiącach stosowania, leczenie glukozaminą należy poddać ponownej ocenie.

Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych populacji

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować glukozaminy u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie przeprowadzono odpowiednich badań dotyczących stosowania u osób w podeszłym wieku, lecz zgodnie z doświadczeniem klinicznym nie jest wymagane dostosowanie dawkowania w leczeniu poza tym zdrowych pacjentów w podeszłym wieku.

Zaburzenie czynności nerek i (lub) wątroby

Nie można sformułować zaleceń dotyczących dawkowania u osób z zaburzeniem czynności nerek i (lub) wątroby, ponieważ nie przeprowadzono badań kierunkowych.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na glukozaminę (lub którekolwiek jej pochodne), siarczany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w pkt 6.1.

Produktu leczniczego Probeven nie wolno stosować u pacjentów uczulonych na skorupiaki, ponieważ substancja czynna otrzymywana jest ze skorupiaków.

Produkt leczniczy Probeven zawiera lecytynę sojową, dlatego też osoby uczulone na soję lub orzeszki ziemne nie powinny stosować tego produktu leczniczego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Probeven zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Produkt leczniczyProbeven zawiera w 1 tabletce 151,8 mg sodu, co odpowiada 6,6 mmol,

Należy zachować ostrożność u osób stosujących dietę ubogosodową.

Należy wykluczyć inne choroby stawów, które mogą wymagać odmiennego leczenia.

U pacjentów z nieprawidłową tolerancją glukozy zaleca się kontrolę stężenia glukozy we krwi i, co istotne, zapotrzebowanie na insulinę przed rozpoczęciem leczenia oraz okresowo w trakcie leczenia.

U pacjentów z czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych zaleca się kontrolę stężenia lipidów we krwi, ponieważ obserwowano hipercholesterolemię u kilku pacjentów leczonych glukozaminą.

Opisano zaostrzenie objawów astmy, które wystąpiło po rozpoczęciu leczenia glukozaminą (objawy ustąpiły po odstawieniu glukozaminy). Dlatego pacjenci z astmą rozpoczynający leczenie glukozaminą powinni zdawać sobie sprawę z możliwego nasilenia objawów.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Zgłaszano zwiększenie działania leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryny) podczas skojarzonego leczenia z glukozaminą. Pacjentów leczonych przeciwzakrzepowymi lekami z grupy kumaryny należy szczególnie uważnie obserwować na początku lub po zakończeniu leczenia glukozaminą.

U pacjentów z cukrzycą przyjmujących leki hipoglikemizujące zalecane jest dokładne kontrolowanie stężenia cukru we krwi.

Jednoczesne leczenie glukozaminą może zwiększać wchłanianie i stężenia tetracyklin w surowicy, chociaż kliniczne znaczenie tej interakcji jest prawdopodobnie ograniczone.

Ze względu na małą ilość badań dotyczących interakcji glukozaminy z innymi lekami, należy ogólnie zdawać sobie sprawę z zmienionej reakcji lub stężenia jednocześnie stosowanych produktów leczniczych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania glukozaminy u kobiet w okresie ciąży.

Badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na reprodukcję są niewystarczające Glukozaminy nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Brak wystarczających danych dotyczących przenikania glukozaminy do mleka ludzkiego.

Brak jest również wystarczających informacji dotyczących wpływu na dzieci, dlatego stosowanie glukozaminy nie jest zalecane podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak badań dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwanie maszyn.

W razie wystąpienia senności i zawrotów głowy po przyjęciu produktu leczniczego, nie jest zalecane prowadzenie pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej obserwowane działania niepożądane związane z leczeniem glukozaminą to: nudności, ból brzucha, niestrawność, biegunka, zaparcia. Ponadto zgłaszano ból głowy, zmęczenie, swędzącą wysypkę i zaczerwienienie twarzy. Zwykle obserwowane działania niepożądane są łagodne i przemijające.

Klasyfikacja układów lub narządów wg. MedDRA

Często (od > 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (od > 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (od > 1/10000 do < 1/1000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy Zmęczenie

Zawroty głowy

Zaburzenia układu oddechowego

Astma/zaostrzenie

astmy

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności Ból brzucha Niestrawność Zaparcie Biegunka

Wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

Zaczerwienienie

Obrzęk

naczynioruchowy

Pokrzywka

Zaburzenia metaboliczne i dotyczące odżywiania

Nieprawidłowa kontrola cukrzycy Hhipercholesterolemia

Zaburzenia ogólne

Obrzęk/obrzęk

obwodowy

Obserwowano przypadki hipercholesterolemii, astmy, wahań poziomu cukru, lecz nie ustalono związku przyczynowego.

Probeven może spowodować zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz w rzadkich przypadkach żółtaczkę.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.:22 49-21-301, fax: 22 49-21-309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W sytuacji przypadkowego lub celowego przedawkowania glukozaminy możliwe jest wystąpienie objawów, takich jak: ból głowy, zawroty głowy, dezorientacja, ból stawów, nudności, wymioty, biegunka lub zaparcie.

Jeśli wystąpią objawy przedawkowania należy zaprzestać leczenia glukozaminą i jeśli potrzeba zastosować standardowe leczenie podtrzymujące.

W badaniach klinicznych u jednej na pięć zdrowych, młodych osób obserwowano ból głowy po infuzji dawki glukozaminy wynoszącej do 30 g. Ponadto, opisano jeden przypadek przedawkowania u 12-letniej dziewczynki, która przyjęła doustnie 28 g chlorowodorku glukozaminy. Wystąpiły bóle stawowe, wymioty i dezorientacja. Pacjentka całkowicie powróciła do zdrowia.

5.    Właściwości farmakologiczne

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne.

Kod ATC: MOIA X05

Glukozamina jest substancją endogenną naturalnie wystepującą w organizmie jako część składowa łańcucha polisacharydowego budującego chrząstkę stawową oraz występujących w płynie stawowym glikozaminoglikanów. Badania in vivo i in vitro wykazały, że glukozamina pobudza syntezę naturalnie występujących glukozaminoglikanów i proteoglikanów przez chondrocyty oraz kwasu hialuronowego przez synowiocyty. Mechanizm działania glukozaminy u ludzi nie jest poznany. Nie można oszacować okresu po jakim wystąpi odpowiedź na leczenie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Glukozamina jest małą cząsteczką (masa cząsteczkowa 179), która jest łatwo rozpuszczalna w wodzie oraz w hydrofilnych rozpuszczalnikach organicznych. Dostępne informacje dotyczące farmakokinetyki glukozaminy są ograniczone. Bezwzględna biodostępność nie jest znana. Objętość dystrybucji wynosi około 5 litrów, okres półtrwania po podaniu dożylnym wynosi około 2 godziny. Po podaniu dożylnym około 38% dawki jest wydalana z moczem w postaci niezmienionej.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

D-glukozamina ma niską ostrą toksyczność. Brak danych z badań u zwierząt dotyczących toksyczności po podaniu wielokrotnym, toksycznego wpływu na reprodukcję, mutagenności i działania rakotwórczego glukozaminy.

Wyniki badań in vitro i in vivo u zwierząt wykazały, że glukozamina zmniejsza wydzielanie insuliny i wywołuje oporność na insulinę, prawdopodobnie poprzez zahamowanie glukokinazy w komórkach beta. Znaczenie kliniczne nie jest znane.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Tabletka:

Celuloza mikrokrystaliczna 101 Celuloza mikrokrystaliczna 102

Laktoza j ednowodna Skrobia żelowana kukurydziana Krospowidon (K-CL)

Kwas stearynowy

Otoczka Opadry White 85G68918:

Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Lecytyna sojowa (E 322)

Makrogol 3350

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Po pierwszym otwarciu pojemnika do tabletek produkt należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister Aluminium/PVDC/PVC w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawierające 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 168, 180, tabletek powlekanych. lub

Pojemnik z HDPE z zakrętką z HDPE z widocznym zabezpieczeniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawierające 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 168, 180 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych zaleceń.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Proenzi s.r.o. Oldřichovice 44 73961 Třinec Republika Czeska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU IDATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Probeven