Imeds.pl

Probeven 750 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Probeven

750 mg, tabletki powlekane

Glucosamini sulfas sodium chloride

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty:

-    należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać,

-    należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja,

-    jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie,

-    jeśli po upływie 1 miesiąca nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Probeven i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Probeven

3.    Jak przyjmować lek Probeven

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Probeven

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK PROBEVEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Probeven należy do grupy leków określanej jako inne niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne.

Probeven jest przeznaczony do łagodzenia objawów łagodnej do umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest rodzajem schorzenia stawów, w którym występują objawy takie, jak sztywność (po śnie lub długim wypoczynku) oraz ból podczas ruchu (n.p. wchodzenie po schodach lub chodzenie po nierównej powierzchni).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PROBEVEN

Kiedy nie przyjmować leku Probeven

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na:

-    glukozaminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    skorupiaki, ponieważ lek Probeven jest wytwarzany ze skorupiaków.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Probeven

-    jeśli pacjent ma upośledzoną tolerancję glukozy, po rozpoczęciu leczenia lekiem Probeven może być konieczne częstsze kontrolowanie stężenia glukozy we krwi

-    jeśli pacjent ma zaburzoną czynność nerek lub wątroby, ponieważ nie przeprowadzono badań u takich pacjentów i nie można podać zaleceń dotyczących dawkowania leku

-    jeśli u pacjenta występuje ryzyko chorób serca (sercowo-naczyniowych), ponieważ obserwowano hipercholesterolemię w kilku przypadkach pacjentów leczonych glukozaminą.

-    jeśli pacjent choruje na astmę, ze względu na możliwość zaostrzenia objawów choroby na początku przyjmowania glukozaminy

-    jeśli u pacjenta występują objawy, takie jak obrzęk stawu, ocieplenie i zaczerwienienie, ból stawu, uporczywa sztywność stawów, ból spoczynkowy, ból więcej niż jednego stawu, podwyższona temperatura ciała, chudnięcie, ponieważ mogą to być objawy innego poważniejszego schorzenia stawów np. reumatoidalnego zapalenia stawów, uogólnionego tocznia, dny moczanowej, guza nowotworowego.

Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania Probeven , jeśli którykolwiek z wymienionych powyżej stanów dotyczy pacjenta.

Inne leki i Probeven

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zachować ostrożność, jeśli lek Probeven jest stosowany w skojarzeniu z innymi lekami, szczególnie:

-    z warfaryną (lek przeciwzkrzepowy) lub podobnymi lekami (leki przeciwzakrzepowe stosowane w celu zapobiegania krzepnięciu krwi). W skojarzeniu z glukozaminą, działanie leków przeciwzakrzepowych może być nasilone. Dlatego, podczas rozpoczynania lub po zakończeniu leczenia glukozaminą, takich pacjentów należy szczególnie uważnie obserwować.

-z lekami przeciwcukrzycowymi, gdyż lekarz może wymagać dokładniejszego kontrolowania poziom cukru we krwi pacjenta

-    z tetracyklinami (antybiotyki stosowane w szerokim zakresie w zakażeniach bakteryjnych)

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Probeven w przypadku przyjmowania któregokolwiek z wymienionych powyżej leków.

Stosowanie leku Probeven z jedzeniem i piciem

Można przyjmować Probeven z posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Probeven nie należy stosować w czasie ciąży. Stosowanie leku Probeven nie jest zalecane także podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwanie maszyn.

Jeśli podczas stosowania leku Probeven występują zawroty głowy lub senność, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Probeven

Ten lek zawiera w 1 tabletce 76 mg sodu. Należy zachować ostrożność u osób stosujących dietę ubogosodową.

Lek Probeven zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Probeven zawiera lecytynę sojową. Nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na soję lub orzeszki ziemne.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK PROBEVEN

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja

Sposób podawania:

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku:

1 tabletka 2 razy na dobę lub 2 tabletki raz na dobę.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Lek Probeven nie jest wskazany do leczenia ostrych objawów bólowych (nagle rozpoczynający się krótkotrwały silny ból). Złagodzenie objawów (zwłaszcza bólu) może nie być odczuwane przez kilka tygodni leczenia, a w niektórych przypadkach, nawet dłużej. Jeśli objawy nie ustępują po 2-3 miesiącach stosowania, leczenie lekiem Probeven należy poddać ponownej ocenie i rozważyć zasięgnięcie porady lekarskiej.

Dzieci i młodzież:

Lek Probeven nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie jest wymagane dostosowanie dawkowania w leczeniu poza tym zdrowych, pacjentów w podeszłym wieku.

Mimo wszystko lekarz może zdecydować o przyjmowanej dawce.

Zaburzenie czynności nerek i (lub) wątroby:

Nie można podać zaleceń dotyczących dawkowania, ponieważ nie przeprowadzono badań kierunkowych. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Probeven

Jeśli pacjent zażył zbyt dużo tabletek leku Probeven, należy koniecznie skonsultować się z lekarzem lub szpitalem.

W przypadku przedawkowania możliwe jest wystąpienie objawów takich jak:

ból głowy,

zawroty głowy,

dezorientacja,

ból stawów,

nudności lub wymioty,

biegunka lub zaparcie.

Pominięcie przyjęcia leku Probeven

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Probeven

Przerwanie zażywania leku może spowodować nawrót objawów.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Probeven może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystapią objawy, takie jak: obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności w połykaniu lub wysypka razem z trudnościami w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Często (rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż 1 na 100 leczonych pacjentów):

-    ból głowy,

-    zmęczenie,

-    nudności,

-    ból brzucha,

-    niestrawność,

-    biegunka,

-    zaparcia,

-    wiatry.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż 1 na 1000 leczonych pacjentów):

-    wysypka,

-    świąd,

-    zaczerwienienie twarzy.

Objawy o nieznanej częstości:

-    reakcje uczuleniowe,

-    zaburzenia widzenia,

-    utrata włosów (łysienie),

-    obrzęki stóp i kostek,

-    wymioty,

-    nieprawidłowa kontrola cukrzycy,

-    astma lub nasilenie objawów astmy,

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

-    zażółcenie skóry (żółtaczka).

Obserwowano także wzrost poziomu cholesterolu. Nie jest możliwe określenie czy takie działanie było pośrednio związane z Probeven.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PROBEVEN

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Probeven

Jedna tabletka powlekana zawiera 942 mg glukozaminy siarczanu z sodu chlorkiem,

Glucosamini sulfas sodium chloride, która odpowiada 750 mg glukozaminy siarczanu Glucosamini sulfas.

Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna 101, skrobia żelowana kukurydziana, krospowidon typ B, celuloza mikrokrystaliczna 102, kwas stearynowy, laktoza jednowodna, otoczka - Opadry White 85G68918: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol, lecytyna sojowa (E 322).

Jak wygląda lek Probeven i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane, podłużne, w kolorze złamanej bieli.

Dostępne są dwa rodzaje opakowań:

Blister PVDC/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawierające 8, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 112, 120, 168, 180, 336, 360 tabletek

powlekanych.

lub

Pojemnik z HDPE z zakrętką z HDPE w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawierające 8, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 112, 120, 168, 180, 336, 360 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Proenzi s.r.o.

Oldrichovice 44; 73961 Trinec, Republika Czeska

Wytwórca:

Millmount Healthcare Ltd., Block 7, CityNorth Business Campus, Stamullen, County Meath, Ireland. Chanelle Medical, Loughrea, Co.Galway, Ireland.

WALMARK, a.s., Oldnchovice 44, 739 61 Trinec, Republika Czeska.

Data zatwierdzenia ulotki: Październik 2013