+ iMeds.pl

Probeven 750 mgUlotka Probeven

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Probeven

750 mg, tabletki powlekane

Glucosamini sulfas sodium chloride

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty:

-    należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać,

-    należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja,

-    jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie,

-    jeśli po upływie 1 miesiąca nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Probeven i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Probeven

3.    Jak przyjmować lek Probeven

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Probeven

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK PROBEVEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Probeven należy do grupy leków określanej jako inne niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne.

Probeven jest przeznaczony do łagodzenia objawów łagodnej do umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest rodzajem schorzenia stawów, w którym występują objawy takie, jak sztywność (po śnie lub długim wypoczynku) oraz ból podczas ruchu (n.p. wchodzenie po schodach lub chodzenie po nierównej powierzchni).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PROBEVEN

Kiedy nie przyjmować leku Probeven

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na:

-    glukozaminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    skorupiaki, ponieważ lek Probeven jest wytwarzany ze skorupiaków.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Probeven

-    jeśli pacjent ma upośledzoną tolerancję glukozy, po rozpoczęciu leczenia lekiem Probeven może być konieczne częstsze kontrolowanie stężenia glukozy we krwi

-    jeśli pacjent ma zaburzoną czynność nerek lub wątroby, ponieważ nie przeprowadzono badań u takich pacjentów i nie można podać zaleceń dotyczących dawkowania leku

-    jeśli u pacjenta występuje ryzyko chorób serca (sercowo-naczyniowych), ponieważ obserwowano hipercholesterolemię w kilku przypadkach pacjentów leczonych glukozaminą.

-    jeśli pacjent choruje na astmę, ze względu na możliwość zaostrzenia objawów choroby na początku przyjmowania glukozaminy

-    jeśli u pacjenta występują objawy, takie jak obrzęk stawu, ocieplenie i zaczerwienienie, ból stawu, uporczywa sztywność stawów, ból spoczynkowy, ból więcej niż jednego stawu, podwyższona temperatura ciała, chudnięcie, ponieważ mogą to być objawy innego poważniejszego schorzenia stawów np. reumatoidalnego zapalenia stawów, uogólnionego tocznia, dny moczanowej, guza nowotworowego.

Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania Probeven , jeśli którykolwiek z wymienionych powyżej stanów dotyczy pacjenta.

Inne leki i Probeven

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zachować ostrożność, jeśli lek Probeven jest stosowany w skojarzeniu z innymi lekami, szczególnie:

-    z warfaryną (lek przeciwzkrzepowy) lub podobnymi lekami (leki przeciwzakrzepowe stosowane w celu zapobiegania krzepnięciu krwi). W skojarzeniu z glukozaminą, działanie leków przeciwzakrzepowych może być nasilone. Dlatego, podczas rozpoczynania lub po zakończeniu leczenia glukozaminą, takich pacjentów należy szczególnie uważnie obserwować.

-z lekami przeciwcukrzycowymi, gdyż lekarz może wymagać dokładniej szego kontrolowania poziom cukru we krwi pacjenta

-    z tetracyklinami (antybiotyki stosowane w szerokim zakresie w zakażeniach bakteryjnych)

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Probeven w przypadku przyjmowania któregokolwiek z wymienionych powyżej leków.

Stosowanie leku Probeven z jedzeniem i piciem

Można przyjmować Probeven z posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Probeven nie należy stosować w czasie ciąży. Stosowanie leku Probeven nie jest zalecane także podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwanie maszyn.

Jeśli podczas stosowania leku Probeven występują zawroty głowy lub senność, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Probeven

Ten lek zawiera w 1 tabletce 76 mg sodu. Należy zachować ostrożność u osób stosujących dietę ubogosodową.

Lek Probeven zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Probeven zawiera lecytynę sojową. Nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na soję lub orzeszki ziemne.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK PROBEVEN

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja

Sposób podawania:

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku:

1 tabletka 2 razy na dobę lub 2 tabletki raz na dobę.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Lek Probeven nie jest wskazany do leczenia ostrych objawów bólowych (nagle rozpoczynający się krótkotrwały silny ból). Złagodzenie objawów (zwłaszcza bólu) może nie być odczuwane przez kilka tygodni leczenia, a w niektórych przypadkach, nawet dłużej. Jeśli objawy nie ustępują po 2-3 miesiącach stosowania, leczenie lekiem Probeven należy poddać ponownej ocenie i rozważyć zasięgnięcie porady lekarskiej.

Dzieci i młodzież:

Lek Probeven nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie jest wymagane dostosowanie dawkowania w leczeniu poza tym zdrowych, pacjentów w podeszłym wieku.

Mimo wszystko lekarz może zdecydować o przyjmowanej dawce.

Zaburzenie czynności nerek i (lub) wątroby:

Nie można podać zaleceń dotyczących dawkowania, ponieważ nie przeprowadzono badań kierunkowych. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Probeven

Jeśli pacjent zażył zbyt dużo tabletek leku Probeven, należy koniecznie skonsultować się z lekarzem lub szpitalem.

W przypadku przedawkowania możliwe jest wystąpienie objawów takich jak:

ból głowy,

zawroty głowy,

dezorientacja,

ból stawów,

nudności lub wymioty,

biegunka lub zaparcie.

Pominięcie przyjęcia leku Probeven

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Probeven

Przerwanie zażywania leku może spowodować nawrót objawów.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Probeven może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystapią objawy, takie jak: obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności w połykaniu lub wysypka razem z trudnościami w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Często (rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż 1 na 100 leczonych pacjentów):

-    ból głowy,

-    zmęczenie,

-    nudności,

-    ból brzucha,

-    niestrawność,

-    biegunka,

-    zaparcia,

-    wiatry.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż 1 na 1000 leczonych pacjentów):

-    wysypka,

-    świąd,

-    zaczerwienienie twarzy.

Objawy o nieznanej częstości:

-    reakcje uczuleniowe,

-    zaburzenia widzenia,

-    utrata włosów (łysienie),

-    obrzęki stóp i kostek,

-    wymioty,

-    nieprawidłowa kontrola cukrzycy,

-    astma lub nasilenie objawów astmy,

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

-    zażółcenie skóry (żółtaczka).

Obserwowano także wzrost poziomu cholesterolu. Nie jest możliwe określenie czy takie działanie było pośrednio związane z Probeven.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PROBEVEN

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Probeven

Jedna tabletka powlekana zawiera 942 mg glukozaminy siarczanu z sodu chlorkiem,

Glucosamini sulfas sodium chloride, która odpowiada 750 mg glukozaminy siarczanu Glucosamini sulfas.

Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna 101, skrobia żelowana kukurydziana, krospowidon typ B, celuloza mikrokrystaliczna 102, kwas stearynowy, laktoza jednowodna, otoczka - Opadry White 85G68918: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol, lecytyna sojowa (E 322).

Jak wygląda lek Probeven i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane, podłużne, w kolorze złamanej bieli.

Dostępne są dwa rodzaje opakowań:

Blister PVDC/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawierające 8, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 112, 120, 168, 180, 336, 360 tabletek

powlekanych.

lub

Pojemnik z HDPE z zakrętką z HDPE w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawierające 8, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 112, 120, 168, 180, 336, 360 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Proenzi s.r.o.

Oldrichovice 44; 73961 Trinec, Republika Czeska

Wytwórca:

Millmount Healthcare Ltd., Block 7, CityNorth Business Campus, Stamullen, County Meath, Ireland. Chanelle Medical, Loughrea, Co.Galway, Ireland.

WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Republika Czeska.

Data zatwierdzenia ulotki: Październik 2013

Probeven

Charakterystyka Probeven

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Probeven

750mg, tabletki powlekane.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka powlekana zawiera 942 mg glukozaminy siarczanu s chlorkiem sodu, która odpowiada 750 mg siarczanu glukozaminy.

Substancje pomocnicze: sód 75,9 mg (3,3 mmol), laktoza jednowodna 3 mg, lecytyna sojowa (E 322).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana.

Tabletki podłużne, białawe, 8mm x 19 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Probeven jest wskazany do łagodzenia objawów łagodnej do umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania:

Tabletki Probeven należy połykać w całości

Tabletki można przyjmować w trakcie lub niezależnie od posiłku.

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku:

1 tabletka 2 razy na dobę lub 2 tabletki raz na dobę.

Glukozamina nie jest wskazana do łagodzenia ostrych objawów bólowych. Złagodzenie objawów (zwłaszcza bólu) może nie być odczuwane przez kilka tygodni leczenia, a w niektórych przypadkach, nawet dłużej.

Jeśli objawy nie ustępują po 2-3 miesiącach stosowania, leczenie glukozaminą należy poddać ponownej ocenie.

Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych populacji Dzieci i młodzież:

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci i młodzieży, dlatego produktu Probeven nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie przeprowadzono specjalnych badań dotyczących stosowania u osób w podeszłym wieku, lecz zgodnie z doświadczeniem klinicznym nie jest wymagane dostosowanie dawkowania w leczeniu poza tym zdrowych pacjentów w podeszłym wieku.

Zaburzenie czynności nerek i (lub) wątroby:

Nie można sformułować zaleceń dotyczących dawkowania u osób z zaburzeniem czynności nerek i (lub) wątroby, ponieważ nie przeprowadzono badań kierunkowych..

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na glukozaminę (lub którekolwiek jej pochodne), siarczany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w pkt 6.1.

Produktu Probeven nie wolno stosować u pacjentów uczulonych na skorupiaki, ponieważ substancja czynna otrzymywana jest ze skorupiaków.

Probeven zawiera lecytynę sojową, dlatego też osoby uczulone na soję lub orzeszki ziemne nie powinny stosować tego produktu leczniczego.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Probeven zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Preparat zawiera w 1 tabletce 75,9 mg sodu. Dzienne zalecane spożycie sodu wynosi 151,7 mg (6,6 mmol), należy zatem zachować ostrożność u osób stosujących dietę ubogosodową.

Należy wykluczyć inne choroby stawów, które mogą wymagać odmiennego leczenia.

U pacjentów z nieprawidłową tolerancją glukozy zaleca się kontrolę stężenia glukozy we krwi i, co istotne, zapotrzebowanie na insulinę przed rozpoczęciem leczenia oraz okresowo w trakcie leczenia.

U pacjentów z czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych zaleca się kontrolę stężenia lipidów we krwi, ponieważ obserwowano hipercholesterolemię u kilku pacjentów leczonych glukozaminą.

Opisano zaostrzenie objawów astmy, które wystąpiło po rozpoczęciu leczenia glukozaminą (objawy ustąpiły po odstawieniu glukozaminy). Dlatego pacjenci z astmą rozpoczynający leczenie glukozaminą powinni zdawać sobie sprawę z możliwego nasilenia objawów.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Zgłaszano zwiększenie działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryny) podczas skojarzonego leczenia z glukozaminą. Pacjentów leczonych przeciwzakrzepowymi lekami z grupy kumaryny należy szczególnie uważnie obserwować na początku lub po zakończeniu leczenia glukozaminą.

U pacjentów z cukrzycą przyjmujących leki hipoglikemizujące zalecane jest dokładne kontrolowanie poziomu cukru we krwi.

Jednoczesne leczenie glukozaminą może zwiększać wchłanianie i stężenia tetracyklin w surowicy, chociaż kliniczne znaczenie tej interakcji jest prawdopodobnie ograniczone.

Ze względu na małą ilość badań dotyczących interakcji glukozaminy z innymi lekami, należy ogólnie zdawać sobie sprawę z zmienionej reakcji lub stężenia jednocześnie stosowanych produktów leczniczych.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest właściwych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania glukozaminy u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone na zwierzętach są niewystarczające. Glukozaminy nie należy stosować w czasie ciąży .

Karmienie piersią

Nie ma badań dotyczących wydzielania glukozaminy do mleka kobiecego. Brak również danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dziecka, dlatego stosowanie glukozaminy nie jest zalecane w okresie karmienia piersią

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwanie maszyn. W razie wystąpienia senności i zawrotów głowy po przyjęciu leku, nie jest zalecane prowadzenie pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej obserwowane działania niepożądane związane z leczeniem glukozaminą to: nudności, ból brzucha, niestrawność, biegunka, zaparcia. Ponadto zgłaszano ból głowy, zmęczenie, swędzącą wysypkę i zaczerwienienie twarzy. Zwykle obserwowane działania niepożądane są łagodne i przemijające.

Klasyfikacja układów lub narządów

Często (od > 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (od > 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (od > 1/10000 do < 1/1000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Schorzenia układu nerwowego

Ból głowy Zmęczenie

Zawroty głowy

Schorzenia układu oddechowego

Astma/zaostrzenie

astmy

Schorzenia żołądka i jelit

Nudności Ból brzucha Niestrawność Zaparcie Biegunka

Wymioty

Schorzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

Zaczerwienienie

twarzy

Obrzęk

naczynioruchowy

Pokrzywka

Zaburzenia metaboliczne i dotyczące odżywiania

Nieprawidłowa kontrola cukrzycy Hhipercholesterolemia

Zaburzenia ogólne

Obrzęk/obrzęk

obwodowy

Obserwowano przypadki hipercholesterolemii, zaostrzenia astmy, wahań poziomu cukru, lecz nie ustalono związku przyczynowego.

Probeven może spowodować zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz w rzadkich przypadkach żółtaczkę.

4.9 Przedawkowanie

W sytuacji przypadkowego lub celowego przedawkowania glukozaminy możliwe jest wystąpienie objawów przedmiotowych i podmiotowych, takich jak: ból głowy, zawroty głowy, dezorientacja, ból stawów, nudności, wymioty, biegunka lub zaparcie.

Jeśli wystąpią objawy przedawkowania należy zaprzestać leczenia glukozaminą i jeśli potrzeba zastosować standardowe leczenie podtrzymujące.

W badaniach klinicznych u jednej na pięć zdrowych, młodych osób obserwowano ból głowy po infuzji dawki glukozaminy wynoszącej do 30 g. Ponadto, opisano jeden przypadek przedawkowania u 12-letniej dziewczyny, która przyjęła doustnie 28 g chlorowodorku glukozaminy. Wystąpiły bóle stawowe, wymioty i dezorientacja. Pacjentka całkowicie powróciła do zdrowia.

5.    Właściwości farmakologiczne

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne.

Kod ATC: M01AX05

Glukozamina jest substancją endogenną naturalnie wystepującą w organizmie jako część składowa łańcucha polisacharydowego budującego chrząstkę stawową oraz występujących w płynie stawowym glikozaminoglikanów. Badania in vivo i in vitro wykazały, że glukozamina pobudza syntezę naturalnie występujących glukozaminoglikanów i proteoglikanów przez chondrocyty oraz kwasu hialuronowego przez synowiocyty. Mechanizm działania glukozaminy u ludzi nie jest poznany. Nie można oszacować okresu po jakim wystąpi odpowiedź na leczenie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Glukozamina jest małą cząsteczką (masa cząsteczkowa 179), która jest łatwo rozpuszczalna w wodzie oraz w hydrofilnych rozpuszczalnikach organicznych. Dostępne informacje dotyczące farmakokinetyki glukozaminy są ograniczone. Bezwzględna biodostępność nie jest znana. Objętość dystrybucji wynosi około 5 litrów, okres półtrwania po podaniu dożylnym wynosi około 2 godziny. Po podaniu dożylnym około 38% dawki jest wydalana z moczem w postaci niezmienionej.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

D-glukozamina ma niską ostrą toksyczność. Brak danych z badań u zwierząt dotyczących toksyczności po podaniu wielokrotnym, toksycznego wpływu na rozmnażanie, mutagenności i działania rakotwórczego glukozaminy.

Wyniki badań in vitro i in vivo u zwierząt wykazały, że glukozamina zmniejsza wydzielanie insuliny i wywołuje oporność na insulinę, prawdopodobnie poprzez zahamowanie glukokinazy w komórkach beta. Znaczenie kliniczne nie jest znane.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Substancje pomocnicze rdzenia tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna 101 Skrobia żelowana kukurydziana Krospowidon typ B Celuloza mikrokrystaliczna 102 Kwas stearynowy Laktoza jednowodna Otoczka-Opadry White 85G68918:

Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E171)

Talk

Makrogol

Lecytyna sojowa (E322)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 3 lata

Po pierwszym otwarciu pojemnika z tabletkami produkt należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu celem ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVDC/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawierające 8, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 112,120, 168, 180, 336, 360 tabletek powlekanych.

Pojemnik z HDPE z zakretką z HDPE w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawierające 8, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 112, 120, 168, 180, 336, 360 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się obrocie.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowywania leku do stosowania

Brak specjalnych zaleceń.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Proenzi s.r.o.

Oldřichovice 44; 73961 Třinec, Republika Czeska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20989

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 21.02.2013

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO Październik 2013

Probeven