+ iMeds.pl

Procapen 300 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni 300 mg/mlCharakterystyka Procapen 300 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni

CHARAKTERYSTYK \ PROM K ii ITX/.\lt/,E<,() WETERYNARYJNEGO

1.    NA/AN A PROIH Kii l.l (7.M( /li;() WETERYNARYJNEGO

Procapen. 300 mg/nil. zawiesina do wstrzykiwali dla bydła, świń i koni

2.    SKI AI) JAKOŚCIOWY I II.OŚCIOW Y

I ml zawiesiny do wstr/ykiwań zaw iera Substancja czy nna:

Ben/y lopenicy lina prokainowa jednowwina 300.00 mg Substancje pomocnicze:

•1 - hydroksy benzoesan metylu <1 218)    2.84 mg

1 - Indroksybenzoesan propylu 11. 216)    0,32 mg

Substancje pomocnicze:

Wyka/ wszystkich substancji pomocniczych patrz punkt 6 I.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwali

Zaw iesina O kolorze od białego <lo żółtawego

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Bydło, św inie (dorosłe osobniki I. konie

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

I eezenie bakteryjnych chorób zakaźnych wywołanych przez patogeny wrażliwe na ben/y lopenicy linę.

Bydło, cielęta i konie:

Uogólnione infekcje baktery jne (posocznica)

Pierwotne i wtórne infekcję

-    układu oddechowego

-    układu moczowego i rozrodczego

-    skóry i racic

-    stawów

Św inie (dorosłe .św inie)

Pierwotne i wtórne infekcje

-    układu moczowo - płciowego (infekcje wywołane przez ft- Itemoli/uiące Streptococais spp.)

-    układu mięśniowo - szkieletowego (iniekcje wy wołane pr/ez Slre/UiKtKcus sitis)

-    skóry (infekcje wywołane przez lirysipelolrix rhiisio/KUhunr)

Leczenie pow inno być oparte na podstawie wy ników antybiogramu.

4.3    Przeciw wskazaniu

Nie stosować w przypadku:

-    oporności na penicyliny

-    zakażenia wywołanego przez patogeny wy twarzające O-laktania/y

-    nadwrażliwości na penicyliny luli eefalosporyny. prokainę lub na jpkikoiwjOft 'Juty* 5ł?faJitik

produktu Procapen

- ciężkie zaburzeniu funkcji nerek / hczmoc/cm lub skąpomoczęm Nic podawać klaczom. których mleko przeznaczone jest do spożycia przez ludzi.

Nic podawać dożylnie.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania ii każdego / docelowych gatunków zwierząt

Brak.

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

l*o iniekcji, inhalacji, spożyciu lub kontakcie ze skórą penicyliny oraz cefalosporyny mogą wywołać reakcję nadwrażliwości (alergię). Nadwrażliwość na penicylinę może prowadzić do reakcji krzyżowej na cefalosporyny i na odwrót. W niektórych przypadkach reakcje alergiczne na te substancje mogą być poważne.

Osoba ze stwierdzona nadwrażliwością na penicyliny lub cefalosporyny lub. której zalecono unikać kontaktu z tymi preparatami nie powinna ich przygotowywać ani podawać.

Podczas uży wania tego produktu należy zachowywać specjalną ostrożność w celu uniknięcia kontaktu ze skóra lub oczami. Osoba, u której rozw inie sic reakcja alergiczna po kontakcie z produktem (oraz / innymi preparatami zawierającymi penicylinę lub ccfalosporynę). powinna unikać kontaktu z nim w przyszłości.

Zaleca sic noszenie rękawic podczas przygotowywania lub podawania leku. Skórę narażona na kontakt z lekiem należy umyć W przypadku kontaktu / oczami, należy je dokładnie przemyć dużą ilością czystej, bieżącej wody.

Jeżeli po kontakcie / lekiem pojawią się objawy takie jak wysypka skórna, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi niniejsze Ostrzeżenie. Poważniejszymi objawami wymagającymi pilnej pomocy lekarskiej są opuchlizna twarzy, ust lub oczu lub trudności w oddychaniu.

4.6 Działaniu niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Bydło

Możliwe jest wystąpienie reakcji alergicznych u zwierząt nadwrażliwych na penicylinę. / powodu występowania substancji pomocniczej w postaci powidonu może dojść do sporadycznych wstrząsów anafi taktyczny cli.

Konie

i: koni. z powodu występowania substancji prokainy, może dojść do objawów takich jak niepokój, utrata koordynacji i drżenia mięśniowego, prowadzących czasem do śmierci.

Świnie

Może dojść do wymiotów, kaszlu oraz niewielkiego obrzęku w okolicy wykonanego zastrzyku. Przez 24 godziio r>d wstrzyknięcia ben/ylopcnicyliny prokainowej, na skutek uwolnienia się prokainy, mogą pojawić się objawy nietolerancji takie jak podwyższenie temperatury ciała, drżenie, wymioty, zaburzenia koordynacji i brak łaknienia. U ciężarnych loch może dojść do poronienia. Do rzadziej wy stępujących reakcji niepożądanych należą anemia Itcmolityczna i tmmhocy topeni

Nie podawać penicylin zwierzętom ze stwierdzoną nadwrażliwością na te substancje

W s/ystkie gatunki

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych zwierzę należy leczyć objawowo. Środki stosowane w leczeniu reakcji alergicznych to:

Aiiafiluksja: l.pinctryna < Adrenalina > oraz głukokorty kosteroidy i. \.

Skórna reakcje alergiczne: l.cki antyhistaminowe i Inh glukokony koidy

4.7 Stosowanie w ciąży, laktacji luli w okresie niecności

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nic zostało określone. Do stosowania w okresie ciąży i laktacji jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

4.S Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

/ powodu możliwości wystąpienia niezgodności chemiczno li/yczineh. należy unikać mieszania z innymi lekami w jednej strzykawce.

Penicyliny rozpuszczalne w wodzie nie są kompatybilne z jonami metali, aminokwasami, kwasem askorhowym. heparyną oraz witaminami z grupy U.

Działanie bakteriobójcze penicyliny jest uzależnione od substancji bakteriostalycznych. takich jak erytromycyna i tetracykliny.

Penicy liny mogą zw iększyć skuteczność działania umiitoglikozydów.

Wydzielanie ben/ylopenicyliny wydłuża fenylohutazon oraz kwas acetylosalicylowy Inhibitory choliuestcrazy opóźniają ro/klad prokainy.

4.9 Dawkowanie i droga podawania

Podawanie domięśniowe:

By dlo:

20 mg henzylopcnicyliny prokainowej na kilogram masy ciała co odpowiada I ml produktu Procapeu na I 5 kg masy ciała

Jednorazowo do każdego miejsca wkłucia należy podać nie więcej niż 20 ml zaw iesiny .

Cielaki

15 - 20 mg henzylopcnicyliny prokainowej na kilogram masy ciała

co odpow iada 0.75 I ml produktu Pn>cupen na 15 kg masy ciała

Jednorazowo do każdego miejsca wkłucia należy podać nie więcej niż 20 ml zawiesiny.

Świnię:

20 mg henzylopcnicyliny prokainowej na kilogram masy ciula co odpow iada I ml produktu Procapen na 15 kg masy ciała

Jednorazowo do każdego miejsca wkłucia należy podać nic więcej niż 10 ml zawiesiny r

Konie:

15 mg ben/y lopenicy liny prokainowej na kilogram masy ciula co od po w iada o.5 ml produktu Procapen na 10 kg masy ciała

Jednorazowo do każdego miejsca wkłucia należy podać nie w ięcej niż 20 ml zawiesiny.

Jednorazowo do każdego miejsca wkłucia należy podać nic więcej niż 20 ml zawiesiny w przypadku koni oraz cieląt oraz 10 ml w przypadku świń.

l eczenie trwa i dni. podając I zastrzyk co 24 godziny Odpowiedź na leczenie obserwuje się zazwyczaj w ciągu 24 godzin. Ważne jest. żeby leczenie kontynuować przez 2 kolejne dni.

Jeżeli w ciągu 3 dni nie zaobserwuje się wyraźnej poprawy sianu klinicznego, nalepy zv>erdikuuae diagnozę lub zmienić sposób leczenia.

Dokładnie wstrząsnąć przed użyciem.

4.10    Przedawkowanie (objawy, spowił» postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

W przypadku przedawkowania może wystąpić pobudzenie centralnego układu nerwowego oraz drga w ki. Należy natychmiast zakończyć podawanie produktu Proca pen i rozpocząć leczenie objawowe (np. barbiturany),

Przedwczesne zakończenie leczenia produktem Procapen powinno mieć miejsce jedynie po konsultacji z lekarzem weterynarii, aby uniknąć rozwoju oporności szczepów bakterii.

4.11    Okresy karencji Bydlo:

I kanki jadalne    14 dni

Mleko    6    dni

Św inic (dorosłe osobniki)

Tkanki jadalne    15 dni

Konie:

I kank i jadalne    14 dni

Nie stosować u klaczy w laktacji produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez lud/i

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa larmakotcrapcutyczna: antybiotyki B-laktamowe. penicyliny

Kod Al Ivet    QJ0ICF.09

5.1    W łaściwości farmakodyiiaimc/nc

Bcn/y lopenicy lina prokainowa jest trudno rozpuszczalna w wodzie postacią penicyliny w formie depot Uwalnianie bonzylopenicyliny oraz prokainy w organizmie odbywa się na zasadzie dysoejacji. Wolna henzy lopenicy lina jest szczególnie aktywna względem bakterii gram-dodatnich W przypadku bakterii wrażliwych na ten antybiotyk minimalne stężenie hamujące (MIC) wynosi poniżej 0.06 pg/iiil W warunkach in \ivo stężenia bakteriobójcze penicyliny >ą od 5 do 20 razy wyższe niż minimalne stężenie hamujące. Mechanizm działania bakteriobójczego |ienicy lin polega na blokowaniu sy ntezy ściany komórkowej namnażajacych się bakterii. Bcnzy lopenicy lina jest lekiem ulegającym hydrolizie w środowisku kwaśnym i jest inakty wowana przez. |Haklamaz>

5.2    Właściwości farmakokinctyc/nc

Ponieważ henzy lopenicy lina prokainowa ma formę depot, jej wchłanianie w porównaniu z solami penicylin łatwo rozpuszczalnymi w wodzie jest opóźnione, a jej poziomy terapeutyczne utrzymują się przez dłuższy okres czasu.

( świń. po podaniu benzylopenicyliuy prokainowej drogą parcntcralną, maksymalne stężenia Icku w surowicy są osiągane po 30 minutach 5-3 Wpływ na środowisko

Nic dotyczy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wy kaz substancji pomocniczy cli 4 - hydroksy benzoesan metylu (I 218)

4 - hydroksybenzoesan propylu (I. 216) (3-sn-losfatydylo)cholino( Lecytyna)

Powidon K 25 Cyirynian sodu dwuwodny Tiosiarczan sodu pięciowodny Glikol propylenowy Wersenian sodu dwuwodny l)w uwodorolosforan potasu W oda do wsttv.y kiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nic wykonywano badan dotyczących zgodności tego produktu lecznic/ego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami lec/iiic/ynii w etery nary jnymi.

6.3    Okres ważności

()Krcs ważności produktu leczniczego wełen, nary jnego zapakowanego do sprzedaży:    4 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu Opakowania bezpośredniego:    28 dni 6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce w temperaturze od 2 do 8 *C'.

Chronić przed światłem.

6.5 Kodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Butelka ze szkła typu II pokryta silikonem.butelka z PP z korkiem z gumy bromobutylnwcj oraz aluminiowym wieczkiem typu Ilip-olT.

W ielkości opakowań:

I butelka szklana zawierająca 100 ml zawiesiny do wstrzykiwali.

I2 butelek szklanych zawierających HM) ml zawiesiny do wstrzykiwali.

I butelka z PP zawierająca 100 ml zawiesiny do wstrzykiwali.

I2 butelek z PP zawierających I00 ml zawiesiny do wstrzykiwali.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania nic/uży tego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obow ią/ujący mi przepisami.

7. NAZW A I ADRES PODMIOT! ODPOWIEDZIALNEGO

aniMcdica Cimbl I Im Siidfeld ‘)

48308 Sendcn-lldscnscll Niemcy

Przedstaw ¡ciel podmiotu od|H)w ied/ialnego

aniMcdica Polska Sp. z o.o.

8I-57I Gdynia

ul. Cli wasze zy ńska I98a

8. MMFK POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROM

1928'09

»ATA WYDANIA PIERW S/.K<;0 POZ.WOLENTA NA POPUSZC /.IMF DO OBROTl / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.12.2009

10. DAT A OST AT NIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKT l LECZNICZEGO WI T K in NAin.INKOO

28.02.2014

ZAKAZ W VT\N ARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA. SPRZEDAŻY. DOSTAW Y IT.LU STOSOW ANIA

Procapen 300 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni