+ iMeds.pl

Procto-glyvenol (20 mg + 50 mg)/gUlotka Procto-glyvenol

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PROCTO-GLYVENOL

(50 mg + 20 mg)/g krem doodbytniczy Tribenosidum + Lidocaini hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Procto-Glyvenol ostrożnie i zgodnie z informacjąw ulotce.

-    Należy zachować tę ulotką, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po kilku dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Procto-Głyvenol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Procto-Glyvenol

3.    Jak stosować lek Procto-Glyvenol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Procto-Glyvenol

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK FROCTO-GLYVENOLIW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Procto-Glyvenol w postaci kremu doodbytniczego jest lekiem przeznaczonym do leczenia zewnętrznych i wewnętrznych żylaków odbytu.

Tribenozyd działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, przeciwbólowo, przeciwświądowo, a także przeciwdziała uszkodzeniom śródbłonka naczyniowego.

Lidokaina jest substancją miejscowo znieczulającą i łagodzi dolegliwości spowodowane żylakami odbytu tj. świąd, pieczenie i ból.

Lek działa miejscowo, praktycznie nie wywiera działania ogólnoustrojowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PROCTO-GLYVENOL Kiedy nie stosować leku Procto-Glyvenol

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na tribenozyd, lidokainę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Procto-Glyvenol

U osób z zaburzeniami czynności wątroby lek może być stosowany wyłącznie na zlecenie lekarza. Stosowanie leku Procto-Glyvenol z innymi lekami Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Procto-Glyvenol nie należy stosować podczas pierwszych 3 miesięcy ciąży.

Procto-Glyvenol może być stosowany od 4 miesiąca ciąży, pod warunkiem nie przekraczania zalecanych dawek.

Procto-Glyvenol może być stosowany w okresie karmienie piersią pod warunkiem nie przekraczania zalecanych dawek.

Stosowanie leku Procto-Glyvenol u dzieci

Nie należy stosować leku Procto-Glyvenol u dzieci.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Procto-Glyvenol nie ogranicza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PROCTO-GLWENOL

Krem doodbytniczy Procto-Glyvenol należy stosować rano i wieczorem aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć stosując krem raz na dobę.

W przypadku leczenia wewnętrznych żylaków odbytu krem należy nakładać za pomocą załączonego aplikatora, który należy nakręcić na gwint tuby. Aplikator zaopatrzony jest w kapturek ochronny. Należy go zdjąć przed użyciem kremu a po aplikacji umieścić na swoim miejscu.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek leku

Należy unikać kontaktu leku z oczami

Należy dokładnie umyć ręce po każdym zastosowaniu leku

Nie należy stosować leku doustnie

Jak długo należy stosować lek Procto-Glyvenol

Lek Procto-Glywenol należy stosować do ustąpienia objawów.

Jeżeli po 7 dniach stosowania leku nie ma poprawy lub gdy pojawią się inne nieobserwowane wcześniej działania niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowania większej niż zalecana dawki leku Procto-Glyvenol

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania dawki leku Procto-Glyvenol

W przypadku pominięcia dawki leku nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Procto-GIyvenol

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

4.


Jak każdy lek, Procto-Glyvenol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić po zastosowaniu leku Procto-Glyvenol to:

Rzadko (występują rzadziej niżu 1 na 1000 pacjentów): reakcje skórne takie jak: pieczenie w miejscu podania, wysypka, świąd i pokrzywka. Wymienione objawy mogą wystąpić także poza miejscem podania.

Bardzo rzadko (występująrzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): reakcje anafilaktyczne w tym obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, skurcz oskrzeli i zaburzenia sercowo-naczyniowe.

Inne możliwe działania niepożądane związane z obecnością w leku Procto-Glyvenol krem niektórych substancji pomocniczych:

alkohol cetylowy może powodować miejscowe reakcje skórne (np.: kontaktowe zapalenie skóry), parahydroksybenzoesan metylu i para-hydroksybenzoesan propylu mogą powodować reakcje uczuleniowe (typu późnego).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PROCTO-GLYVENOL

Lek Procto-Glyvenol należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Procto -Glyvenol

-    Substancjami czynnymi leku są: tribenozyd i chlorowodorek lidokainy, 1 g kremu zawiera 50 mg tribenozydu + 20 mg chlorowodorku lidokainy

-    Inne składniki leku to: sorbitanu stearynian (Arlacel 60); makrogolu eter cetostearylowy (cetomakrogol 1000); alkohol cetylowy; izopropylu palmitynian; parafina ciekła; metylu parahydroksybenzoesan; propylu parahydroksybenzoesan; sorbitol ciekły, niekrystalizujący; kwas stearynowy; woda oczyszczona.

Jak wygląda Procto-Glyvenol i co zawiera opakowanie

Lek Procto-Glyvenol jest dostępny w postaci białego, jednorodnego kremu.

Dostępne opakowania: Aluminiowa tuba, która zawiera 30 g kremu doodbytniczego, z polietylenową zakrętką i lateksowym połączeniem. Aplikator polietylenowy.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 81379 Monachium Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Novartis Poland Sp. z o. o.

Consumer Health ul. Bokserska 66 02-690 Warszawa tel. (0-22) 375-75-75

Data opracowania ulotki:

i i

- 4 -

Procto-Glyvenol

Charakterystyka Procto-glyvenol

ÍVCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

PROCTO-GLYYENOL, (50 mg + 20 mg)/g, krem doodbytniczy
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 g kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu (Tribenosidum) i 20 mg lidokainy chlorowodorku (Lidocaini hydrochłoridum).

Substancje pomocnicze m.in.: metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, alkohol cetylowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem doodbytniczy

Biały, jednorodny krem o słabym, charakterystycznym zapachu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie zewnętrznych i wewnętrznych żylaków odbytu.

4.2    Dawkowanie i sposób stosowania

Krem doodbytniczy należy stosować rano i wieczorem, aż do ustąpienia ostrych objawów.

Następnie dawkę można zmniejszyć stosując krem raz na dobę.

W przypadku leczenia wewnętrznych żylaków odbytu krem należy nakładać za pomocą załączonego aplikatora, który należy nakręcić na gwint tuby. Aplikator zaopatrzony jest w kapturek ochronny. Należy go zdjąć przed użyciem kremu, a po aplikacji umieścić na swoim miejscu.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tribenozyd, lidokainę lub na substancje pomocnicze produktu leczniczego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i szczególne środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby produkt leczniczy należy stosować po konsultacji z lekarzem.

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego produkt leczniczy może powodować miejscowe reakcje skórne (np.: kontaktowe zapalenie skóry). Niektóre reakcje alergiczne, mogą być typu późnego ze wglądu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i parahydroksybenzoesanu propylu. Opakowanie bezpośrednie produktu leczniczego zawiera nakrętkę z gumy lateksowej. Lateks może powodować ciężkie reakcje alergiczne.

Należy poinformować pacjenta, aby skontaktował się z lekarzem, w przypadku, gdy nie ma poprawy po tygodniu stosowania lub w przypadku pojawienia się innych nie obserwowanych wcześniej objawów, aby wykluczyć inne potencjalne przyczyny tych dolegliwości.

W uzupełnieniu leczenia żylaków odbytu produktem leczniczym Procto-Glyvenol, zaleca się utrzymywanie należytej higieny okolicy odbytu, stosowanie odpowiednich ćwiczeń fizycznych oraz stosowanie odpowiedniej diety w celu utrzymania odpowiednio miękkiej konsystencji stolca.

Należy unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami.

Nie należy stosować produktu leczniczego u dzieci, gdyż brak jest danych na temat bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji

Nie znane.

4.6    Ciąża i laktacja

Produktu Procto-Glyvenol nie należy stosować podczas pierwszych 3 miesięcy ciąży.

Procto-Glyvenol może być stosowany od 4 miesiąca ciąży i w okresie laktacji, pod warunkiem nie przekraczania zalecanych dawek.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Stosowanie produktu leczniczego Procto~Glyvenoł nie ogranicza zdolności psychomotorycznych osób prowadzących pojazdy mechaniczne łub obsługujących urządzenia mechaniczne w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały zestawione według częstości ich występowania w następującej konwencji: rzadko (>1/10 000, < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko (>1/10 000, <1/1000): obserwowano reakcje skórne w miejscu podania, takie jak pieczenie w miejscu podania, wysypka, świąd i pokrzywka. Wymienione objawy mogą wystąpić poza miejscem aplikacji.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko (<1/10 000): reakcje anafiłaktyczne w tym obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twar/ skurcz oskrzeli i zaburzenia sercowo-naczyniowe.

4.9    Przedawkowanie

Nie stwierdzono przypadków ostrych łub przewlekłych zatruć.

Przedawkowanie nie powinno występować w przypadku stosowania preparatu zgody schematem dawkowania.

W przypadku spożycia produktu należy rozważyć konieczność zastosowania lec'

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Właściwości farmakodynamiczne

Kod ATC dla leku Procto~Głyvenoł nie został nadany przez WHO Tribenozyd

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki złożone przeciw żylak Kod ATC: COS A X03

Tribenozyd redukuje przepuszczalność naczyń włosowa* działanie przeciwzapalne i wywiera antagonistyczne dr które odgrywają rolę mediatorów procesów zapalnych

Lidokaina

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki do stosowania miejscowego w leczeniu hemoroidów i szczeliny odbytu; leki miejscowo znieczulające.

Kod ATC: C05 A DOI

Lidokaina jest substancją znieczulającą miejscowo i przynosi ulgę poprzez redukcję świądu, pieczenia i dolegliwości bólowych spowodowanych żylakami odbytu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Produkt leczniczy Procto-Glyvenol działa miejscowo, praktycznie nie wywierając działania ogólnego. Biodostępność tribenozydu zawartego w kremie wynosi 30 % biodostępności osiąganej po podaniu doustnym lub dożylnym. Po jednej aplikacji kremu maksymalne stężenie tribenozydu i jego metabolitów we krwi pojawia się po 2 godzinach i wynosi 1 pg/ml.

Związek ten jest szybko metabolizowany w organizmie człowieka, 20% do 27 % ilości tribenozydu zawartego w kremie wydalane jest w moczu w postaci metabolitów.

Lidokaina jest szybko absorbowana ze śluzówki i słabo ze skóry.

W przypadku kremu, biodostępność lidokainy wynosi 50 % po podaniu doodbytniczym.

Szybki metabolizm zachodzi w wątrobie. 10% nie zmienionej lidokainy wraz z metabolitami wydalane jest z moczem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność:

Tribenozyd: wyniki badań toksyczności ostrej i przewlekłej wykazały, że tribenozyd jest praktycznie nietoksyczny po podaniu doustnym. Z danych farmakokinetycznych wynika, że po wchłonięciu, substancja podlega szybkim i całkowitym przemianom metabolicznym i jest usuwana z organizmu. Po podaniu doodbytniczym tribenozyd osiąga stężenie terapeutyczne w miejscu podania, a ilość substancji, która wchłania się do krążenia ogólnego jest niewielka. W związku z tym nie istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, innych niż te obserwowane po podaniu doustnym. Lidokaina: wyniki badań toksyczności ostrej, po podaniu doustnym, wykazały niewielką toksyczność lidokainy, porównywalną do toksyczności po podaniu dożylnym, która spowodowana jest efektem pierwszego przejścia. Po podaniu doodbytniczym stężenia, które obserwowano we krwi mieściły się w zakresie stężeń obserwowanych po podaniu doustnym i dożylnym. Brak jest danych przedklinicznych dotyczących toksyczności przewlekłej lidokainy.

Wpływ na rozrodczość:

Tribenozyd: brak danych dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcję. Ograniczone dane dotyczące genotoksyczności nie potwierdzają mutagennych właściwości tribenozydu.

Lidokaina: z ograniczonych danych wynika, że lidokaina nie wywiera toksycznego wpływu na reprodukcję i nie wykazuje właściwości teratogennych lub genotoksycznych.

6.    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitanu stearynian (Arlacel 60); makrogolu eter cetostearylowy (cetomakrogol 1000); alkohol cetylowy; izopropylu palmitynian; parafina ciekła; metylu parahydroksybenzoesan; propylu parahydroksybenzoesan; sorbitol ciekły, niekrystalizujący; kwas stearynowy; woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie znane.

Okres ważności

6.3


5 lat.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Aluminiowa tuba, która zawiera 30 g kremu doodbytniczego, z polietylenową zakrętką i lateksowym połączeniem. Aplikator polietylenowy.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium, Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu R/2084

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

27 listopada 1990 roku

8    czerwca 1999 roku

9    lipca 2004 roku

10    sierpnia 2004 roku 10 czerwca 2005 roku 18 marca 2008 roku

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Procto-Glyvenol