+ iMeds.pl

Procto-glyvenol 40 mg + 400 mgUlotka Procto-glyvenol

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PROCTO-GLYVEN OL

400 mg + 40 mg, czopki Tribenosidum + Lidocainum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Procto-Glyvenol ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

* Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po kilku dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Procto-Glyvenol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Procto-Glyvenol

3.    Jak stosować lek Procto-Glyvenol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Procto-Glyvenol

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PROCTO-GLYVENOL IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Procto-Glyvenol w postaci czopków jest lekiem przeznaczonym do leczenia zewnętrznych i wewnętrznych żylaków odbytu.

Tribenozyd działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, przeciwbólowo, przeciwświądowo, a także przeciwdziała uszkodzeniom śródbłonka naczyniowego.

Lidokaina jest substancjąmiejscowo znieczulającą i łagodzi dolegliwości spowodowane żylakami odbytu tj. świąd, pieczenie i ból.

Lek działa miejscowo, praktycznie nie wywiera działania ogólnoustrojowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PROCTO-GLYVENOL Kiedy nie stosować leku Procto-Glyvenol

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na tribenozyd, lidokainę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Procto-Glyyenol

U osób z zaburzeniami czynności wątroby lek może być stosowany wyłącznie na zlecenie lekarza.

Stosowanie leku Procto-Glyvenol z innymi lekami

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami

Należy powiadomić lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, także tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Procto-Glyvenol nie należy stosować podczas pierwszych 3 miesięcy ciąży.

Procto-Glyvenol może być stosowany od 4 miesiąca ciąży, pod warunkiem nie przekraczania zalecanych dawek.

Procto-Glyvenol może być stosowany w okresie karmienie piersią, pod warunkiem nie przekraczania zalecanych dawek.

Stosowanie leku Procto-Glyvenol u dzieci.

Nie należy stosować leku Procto-Glyvenol u dzieci.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Procto-Glyvenol nie ogranicza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PROCTO-GLYVENOL

1 czopek rano oraz 1 czopek wieczorem - aż do ustąpienia ostrych objawów.

Następnie dawkę można zmniejszyć, stosując 1 czopek raz na dobę.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek leku.

Należy dokładnie umyć ręce po każdym zastosowaniu leku.

Nie należy stosować leku doustnie.

Jak długo należy stosować lek Procto-Glyvenol

Lek Procto-Glyvenol należy stosować do ustąpienia objawów.

Jeżeli po 7 dniach stosowania leku nie ma poprawy lub gdy pojawią się inne nieobserwowane wcześniej działania niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Procto-Glyvenol

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania dawki leku

W przypadku pominięcia dawki leku nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Procto-Glyvenol

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

4.


Jak każdy lek, Procto-Glyvenol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Procto-Glyvenol jest na ogół dobrze tolerowany.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić po zastosowaniu leku Procto-Glyvenol to:

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): reakcje skórne takie jak pieczenie w miejscu podania, wysypka, świąd i pokrzywka. Wymienione objawy mogą wystąpić także poza miejscem podania.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): reakcje anafilaktyczne w tym obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, skurcz oskrzeli i zaburzenia sercowo-naczyniowe.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PROCTO-GLYVENOL

Lek Procto-Glyvenol czopki należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Procto -Glyvenol

-    Substancjami czynnymi leku sątribenozyd i lidokaina. Jeden czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy

-    Inne składniki leku to: tłuszcz (Witepsol E85) i tłuszcz (Witepsol W35)

Jak wygląda Procto-GIyyenol i co zawiera opakowanie

Lek Procto-Glyvenol jest dostępny w postaci żółtawo-białych, stożkowatego kształtu czopków. Dostępne opakowania: 10 czopków (2 blistry po 5 sztuk w tekturowym pudełku).

Podmiot odpowiedzialny:

Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 81379 Monachium Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Novartis Poland Sp, z o. o.

Consumer Health ul. Bokserska 66 02-690 Warszawa tel. (0-22) 375-75-75

Data opracowania ulotki:

- 4 -

Procto-Glyvenol

Charakterystyka Procto-glyvenol

1

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

PROCTO-GLYVENOL, 400 mg + 40 mg, czopki

2,    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 czopek zawiera 400 mg tribenozydu (Tribenosidum) i 40 mg lidokainy (Lidocainum) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Czopki

Żółtawobiałe, stożkowatego kształtu czopki, jednolite, bez pęknięć, lekko tłuste, nie miękkie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie zewnętrznych i wewnętrznych żylaków odbytu.

4.2    Dawkowanie i sposób stosowania

1 czopek rano oraz wieczorem - aż do ustąpienia ostrych objawów.

Następnie dawkę można zmniejszyć, stosując 1 czopek raz na dobę.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tribenozyd lub lidokainę, lub na substancje pomocnicze produktu leczniczego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i szczególne środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby produkt leczniczy należy stosować po konsultacji z lekarzem.

Należy poinformować pacjenta, aby skontaktował się z lekarzem, w przypadku, gdy nie ma poprawy po tygodniu stosowania lub w przypadku pojawienia się innych nie obserwowanych wcześniej objawów, aby wykluczyć inne potencjalne przyczyny tych dolegliwości.

W uzupełnieniu leczenia żylaków odbytu produktem leczniczym Procto-Glyvenol, zaleca się utrzymywanie należytej higieny okolicy odbytu, stosowanie odpowiednich ćwiczeń fizycznych oraz stosowanie odpowiedniej diety w celu utrzymania odpowiednio miękkiej konsystencji stolca.

Nie należy stosować produktu leczniczego u dzieci, gdyż brak jest danych na temat bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego w tej grupie wiekowej.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji

Nie znane.

4.6    Ciąża lub laktacja

Produktu Procto-Glyvenol nie należy stosować podczas pierwszych 3 miesięcy ciąży.

Procto-Glyvenol może być stosowany od 4 miesiąca ciąży i w okresie laktacji, pod warunkiem nie przekraczania zalecanych dawek.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Stosowanie produktu leczniczego Procto~Glyvenol nie ogranicza zdolności psychomotorycznych osób prowadzących pojazdy mechaniczne lub obsługujących urządzenia mechaniczne w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały zestawione według częstości ich występowania w następującej konwencji: rzadko (>1/10 000, < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko (>1/10 000, <1/1000): obserwowano reakcje skórne w miejscu podania, takie jak pieczenie w miejscu podania, wysypkę, świąd i pokrzywkę. Wymienione objawy mogą wystąpić poza miejscem aplikacji.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko (<1/10 000): reakcje anafilaktyczne w tym obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, skurcz oskrzeli i zaburzenia sercowo-naczyniowe.

4.9    Przedawkowanie

Nie stwierdzono przypadków ostrych lub przewlekłych zatruć.

Przedawkowanie nie powinno występować w przypadku stosowania preparatu zgodnie z podanym schematem dawkowania.

W przypadku spożycia preparatu należy rozważyć konieczność zastosowania leczenia objawowego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Kod ATC dla leku Procto-Glyvenol nie został nadany przez WHO Tribenozyd

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki złożone przeciw żylakom do stosowania miejscowego.

Kod ATC: C05 A X03

Tribenozyd redukuje przepuszczalność naczyń włosowatych i poprawia napięcie naczyniowe. Ma działanie przeciwzapalne i wywiera antagonistyczne działanie na szereg substancji endogennych, które odgrywają rolę mediatorów procesów zapalnych i bólu.

Lidokaina

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki do stosowania miejscowego w leczeniu hemoroidów i szczeliny odbytu; leki miejscowo znieczulające.

Kod ATC: C05 A D01

Lidokaina jest substancją znieczulającą miejscowo i przynosi ulgę poprzez redukcję świądu, pieczenia i dolegliwości bólowych spowodowanych żylakami odbytu.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Produkt leczniczy Procto-<jlyvenol, czopki doodbytnicze, działa miejscowo, praktycznie nie wywierając działania ogólnego. Biodostępność tribenozydu zawartego w czopkach wynosi 30 % biodostępności osiąganej po podaniu doustnym lub dożylnym. Po zastosowaniu 1 czopka maksymalne stężenie tribenozydu i jego metabolitów we krwi pojawia się po 2 godzinach i wynosi 1 jLig/ml (1 czopek zawiera 400 mg tribenozydu).

Związek ten jest szybko metabolizowany w organizmie człowieka, 20% do 27 % ilości tribenozydu zawartej w 1 czopku wydalane jest w moczu w postaci metabolitów.

W przypadku czopków biodostępność lidokainy wynosi 50 %, Po użyciu 1 czopka maksymalne stężenie lidokainy we krwi pojawia się po 112 minutach i wynosi 0,70 pg/ml.

Szybki metabolizm zachodzi w wątrobie. 10% nie zmienionej lidokainy wraz z metabolitami wydalane jest z moczem.

5.3 Przedkłiniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność:

Tribenozyd: wyniki badań toksyczności ostrej i przewlekłej wykazały, że tribenozyd jest praktycznie nietoksyczny po podaniu doustnym. Z danych farmakokinetycznych wynika, że po wchłonięciu, substancja podlega szybkim i całkowitym przemianom metabolicznym i jest usuwana z organizmu. Po podaniu doodbytniczym tribenozyd osiąga stężenie terapeutyczne w miejscu podania, a ilość substancji, która wchłania się do krążenia ogólnego jest niewielka. W związku z tym nie istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, innych niż te obserwowane po podaniu doustnym. Lidokaina: wyniki badań toksyczności ostrej, po podaniu doustnym, wykazały niewielką toksyczność lidokainy, porównywalną do toksyczności po podaniu dożylnym, która spowodowana jest efektem pierwszego przejścia. Po podaniu doodbytniczym stężenia, które obserwowano we krwi mieściły się w zakresie stężeń obserwowanych po podaniu doustnym i dożylnym. Brak jest danych przedklinicznych dotyczących toksyczności przewlekłej lidokainy.

Wpływ na rozrodczość:

Tribenozyd: brak danych dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcję. Ograniczone dane dotyczące genotoksyczności nie potwierdzają mutagennych właściwości tribenozydu.

Lidokaina: z ograniczonych danych wynika, że lidokaina nie wywiera toksycznego wpływu na reprodukcję i nie wykazuje właściwości teratogennych lub genotoksycznych.

6.    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Tłuszcz (Witepsol E85)

Tłuszcz (Witepsol W35)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie znane.

6.3    Okres ważności

5 lat.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

10 czopków (2 blistry po 5 sztuk) w tekturowym pudelku.

6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium, Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu R/2083

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

1 grudnia 1990 roku

8    czerwca 1999 roku

9    lipca 2004 roku

10    sierpnia 2004 roku 10 czerwca 2005 roku 13 marca 2008 roku

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO4

Procto-Glyvenol