+ iMeds.pl

Procto-hemolan (50 mg + 20 mg)/gUlotka Procto-hemolan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Procto-Hemolan (50 mg+20 mg)/g, krem doodbytniczy

Tribenosidum + Lidocaini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jako pisano w ulotce dla pacjenta lub według

wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Procto-Hemolan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Procto-Hemolan

3.    Jak stosować Procto-Hemolan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Procto-Hemolan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Procto-Hemolan i w jakim celu się go stosuje

Procto-Hemolan w postaci kremu jest przeznaczony do stosowania doodbytniczego. Działa leczniczo i łagodząco na objawy spowodowane żylakami odbytu (ból, pieczenie, swędzenie, napięcie skóry). Produkt zmniejsza przepuszczalność naczyń krwionośnych i poprawia napięcie ściany naczyniowej, zmniejsza też stan zapalny towarzyszący hemoroidom. Obecny w produkcie chlorowodorek lidokainy działa znieczulająco dzięki czemu łagodzi najbardziej dokuczliwe objawy. Substancje czynne zawarte w leku działają miejscowo i nie wywierają działania ogólnego.

Wskazania do stosowania

- zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Procto-Hemolan Kiedy nie stosować leku Procto-Hemolan

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), a w szczególności przy stwierdzonej nadwrażliwości na środki miejscowo znieczulające (stosowane np. do znieczuleń w stomatologii).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Procto-Hemolan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeżeli po 7 dniach stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub zaostrzyły się objawy choroby należy porozumieć się z lekarzem w celu określenia przyczyny schorzenia.

Podczas stosowania tego leku należy dbać o higienę osobistą w okolicy odbytu i zapobiegać zaburzeniom wypróżniania.

Procto-Hemolan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie są znane przypadki wzajemnego oddziaływania między podawanym doodbytniczo lekiem Procto-Hemolan, a innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Procto-Hemolan zawiera alkohol cetylowy, parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu

Alkohol cetylowy może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry). Parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować Procto-Hemolan

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania

Lek należy stosować doodbytniczo.

Za pomocą dołączonego aplikatora nakładać lek (pasmo długości około 1 cm) na miej sce zmienione chorobowo dwa razy na dobę rano i wieczorem.

Po ustąpieniu ostrych objawów lek można stosować jeden raz na dobę.

Uwaga: przed zastosowaniem leku należy starannie umyć okolicę odbytu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Procto-Hemolan

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie są znane przypadki przedawkowania.

Pominięcie zastosowania dawki leku Procto-Hemolan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Leczenie należy kontynuować przestrzegając sposobu dawkowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000)

-    uczucie lekkiego pieczenia;

-    ból;

-    nasilona perystaltyka jelit.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów należy odstawić lek i porozumieć się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Procto-Hemolan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Procto-Hemolan

-    Substancjami czynnymi leku są: tribenozyd i chlorowodorek lidokainy.

-    1 g kremu zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg chlorowodorku lidokainy.

-    Pozostałe składniki to: alkohol cetylowy, kwas stearynowy, parafina ciekła, izopropylu palmitynian, makrogolu eter cetostearylowy, sorbitanu stearynian, metylu parahydroksybenzoesan , propylu parahydroksybenzoesan , sorbitol, ciekły niekrystalizujący, woda oczyszczona.

Jak wygląda Procto-Hemolan i co zawiera opakowanie

Procto-Hemolan ma postać kremu.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 20 g lub 30 g produktu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel.: (42) 22-53-100

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Procto-hemolan

Charakterystyka Procto-hemolan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Procto-hemolan, (50 mg+20 mg)/g, krem doodbytniczy

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 50 mg tribenozydu (Tribenosidum) i 20 mg chlorowodorku lidokainy (Lidocaini hydrochloridum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: alkohol cetylowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan.

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem doodbytniczy

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doodbytnicze.

Za pomocą dołączonego aplikatora nakładać produkt leczniczy (pasmo długości około 1 cm) na miejsce zmienione chorobowo dwa razy na dobę rano i wieczorem.

Po ustąpieniu ostrych objawów produkt leczniczy można stosować jeden raz na dobę.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1., a w szczególności stwierdzona nadwrażliwość na środki miejscowo znieczulające o budowie amidowej np. prilokaina, bupiwakaina.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy poinformować pacjenta, że brak poprawy po 7 dniach stosowania produktu lub zaostrzenie objawów chorobowych jest wskazaniem do porozumienia się z lekarzem.

Podczas leczenia produktem należy utrzymywać higienę osobistą w miejscu stosowania (odbyt) i zapobiegać zaburzeniom wypróżniania.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego produkt leczniczy może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu i parahydroksybenzoesanu propylu produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie opisano dotąd interakcji podawanego doodbytniczo tribenozydu.

Jest mało prawdopodobne, aby chlorowodorek lidokainy ulegał wchłonięciu do krążenia ogólnego podczas prawidłowego stosowania produktu leczniczego. Lidokaina może nasilać działanie methemoglobinotwórcze leków wywołujących taki efekt np. paracetamol, fenacetyna, chlorchinina, dapson, nitraty, kwas p-aminosalicylowy, fenobarbital, sulfonamidy. Może wywołać także zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego. Należy także zachować ostrożność podczas stosowania z lekami przeciwarytmicznymi klasy I (tokainid, meksyletyna) z powodu możliwości nasilenia działania toksycznego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie wiadomo, czy produkt leczniczy może powodować zagrożenie dla płodu ponieważ nie przeprowadzono odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych badań u człowieka.

Produkt leczniczy może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

W badaniach na szczurach którym podawano chlorowodorek lidokainy w iniekcjach podskórnych w dawkach 40 mg/kg mc. i 30 mg/kg mc. nie wykazano teratogenności, embriotoksyczności i toksycznego wpływu na płód. Szkodliwego wpływu na płód szczura nie wykazano także podczas podawania domięśniowego w dawce 300 mg/kg mc.

Nie wiadomo czy tribenozyd przenika do mleka karmiącej matki. Wchłonięta do krążenia ogólnego lidokaina przenika do mleka w niewielkim stopniu.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u karmiącej matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, są wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i częstością występowania.

Rzadko (> 1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: uczucie lekkiego pieczenia, bólu

Zaburzenia żołądka i jelit Rzadko: nasilona perystaltyka jelit

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne w tym obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, skurcz oskrzeli i zaburzenia sercowo naczyniowe.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Nie są znane przypadki przedawkowania tribenozydu.

Jest mało prawdopodobne by chlorowodorek lidokainy wchłonął się do krwiobiegu w dawkach wywołujących działanie toksyczne. Przedawkowanie lidokainy objawia się zwykle zaburzeniami krążenia i drgawkami, może też wystąpić methemoglobinemia. W razie stwierdzenia przedawkowania produktu należy usunąć produkt z miejsca wchłaniania. W celu opanowania zaburzeń krążenia można podać środki zwężające naczynia lub zastosować wlew dożylny np. izotonicznego roztworu chlorku sodu. W razie wystąpienia drgawek podać pochodną benzodiazepiny. Podanie błękitu metylenowego i kwasu askorbowego przeciwdziała methemoglobinemi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki chroniące naczynia krwionośne. Inne leki przeciw hemoroidom stosowane miejscowo.

Kod ATC: C05AX05

Tribenozyd jest syntetyczną pochodną glukofuranozydu działającą antagonizująco wobec różnych mediatorów zapalenia np. bradykininy, acetylocholiny, serotoniny, prostaglandyny E wywołujących obrzęki, stany zapalne, ból czy też wstrząs anafilaktyczny. Tribenozyd działa także przeciwuczuleniowo zmniejszając uwalnianie histaminy i reakcje antygen-przeciwciało. Zmniejsza przepuszczalność oraz poprawia napięcie ścian naczyń krwionośnych. Wykazuje także działanie przeciwzapalne i niewielkie działanie przeciwzakrzepowe. W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że przyspiesza gojenie ran i zapobiega degradacji chrząstki stawowej.

Lidokaina jest pochodną amidową z grupy leków miejscowo znieczulających. Blokując kanał sodowy w błonie komórkowej neuronów, zatrzymuje depolaryzację i przewodzenie impulsów co powoduje działanie miejscowo znieczulające.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ogólna charakterystyka wykonanych badań.

Według danych z dostępnej literatury naukowej badania farmakokinetyki tribenozydu przeprowadzono na 3 zdrowych ochotnikach w wieku 25-29. lat którym podawano tribenozyd doustnie w dawce 0,8 g przez okres 7 dni. Stężenie tribenozydu w surowicy określano za pomocą chromatografii gazowej.

Przeprowadzano także badania na zwierzętach, w których określano wchłanianie tribenozydu po podaniu na ucho myszy w rozpuszczalniku drażniającym tkankę.

Wchłanianie

Wchłanianie tribenozydu do krążenia ogólnego po podaniu doodbytniczym w postaci czopków wynosi 30% dawki doustnej w postaci kapsułek. Dwie godziny po podaniu stężenie tribenozydu i jego metabolitów w surowicy jest największe i wynosi lpg/ml.

Wchłanianie tribenozydu przez skórę wynosi od 2% do 20% dawki zawartej w nałożonym kremie.

Po podaniu tribenozydu na wewnętrzną stronę ucha myszy w roztworze drażniącym tkankę stężenie substancji w krwi pobieranej z serca po 4 godzinach wyniosło średnio 58,3% nałożonej dawki.

Lidokaina jest zasadą organiczną i może występować w dwóch formach: wolnej zasady, która ma dużą zdolność przenikania przez błony biologiczne i zjonizowanej, która takiej zdolności nie posiada. Zawarta w preparacie lidokaina występuje w formie zjonizowanej dzięki odpowiedniemu pH kremu około 3,5. Takie środowisko zapewnia, że 99,99% cząsteczek lidokainy występuje w formie jonowej (pKa lidokainy=7,86) i nie przenika przez błony biologiczne, działając znieczulająco tylko w obrębie zewnętrznych zakończeń nerwowych. W powyższych warunkach lidokaina nie wchłania się w ilościach, które mogłyby oddziaływać na układ sercowo-naczyniowy i ośrodkowy układ nerwowy.

Przyjmuje się, że granica toksycznego stężenia we krwi dla lidokainy wynosi 5(ig/ml.

Dystrybucja

Brak danych w literaturze na temat dystrybucji tribenozydu.

Lidokaina wiąże się z białkami krwi w 70% (głównie z kwaśną alfal-glikoproteiną). Lidokaina przenika przez barierę krew-mózg i łożysko. Względna objętość dystrybucji wynosi około 1,6 l/kg.

Metabolizm

Głównym metabolitem tribenozydu jest kwas benzoesowy, który w wyniku procesów metabolicznych ulega sprzęgnięciu z glicyną i wydaleniu jako kwas hipurowy.

Lidokaina jest intensywnie metabolizowana w wątrobie (70%). Jej głównymi metabolitami są 4-hydroksy-2,6-dimetyloanilina, monoetyloglicynoksylidyna i glicynoksylidyna. Te dwa ostatnie metabolity działają słabo przeciwarytmicznie i powodują działanie lidokainy na OUN. Okres półtrwania lidokainy wynosi około 110 min.

Eliminacja

W 8 godzinie od wystąpienia maksymalnego stężenia w surowicy stężenie tribenozydu zmniejsza się do 10% tej wartości. Główny metabolit - kwas benzoesowy jest wydalany w moczu jako kwas hipurowy w ilości odpowiadającej 20% wchłoniętej dawki tribenozydu.

Lidokaina jest wydalana w 98% w moczu. Tylko 3% stanowi niezmieniona lidokaina, reszta to jej metabolity. Średni klirens leku to około 13 ml/min/kg.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie określono śmiertelnej dawki tribenozydu u zwierząt laboratoryjnych. W badaniach nie zdołano podać doustnie dawki tribenozydu zdolnej do zabicia zwierzęcia. Jedynym objawem wywoływanym przez bardzo duże dawki (> 3 g/kg mc.) była oleista biegunka najprawdopodobniej związana z niezaabsorbowaną substancją (tribenozyd jest oleistą, lepką cieczą).

W badaniach toksyczności przewlekłej podczas rocznego podawania tribenozydu szczurom i psom w dawce 1 g/ kg mc. nie stwierdzono mikroskopowych zmian patologicznych, a jedynym objawem były luźne stolce. Należy odnotować fakt, iż długotrwałe podawanie substancji nie uszkadza przewodu pokarmowego ani nerek.

Nie wykazano działania mutagennego lidokainy. W testach in vivo nie wykazano też genotoksyczności lidokainy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol cetylowy Kwas stearynowy Parafina ciekła Izopropylu palmitynian Makrogolu eter cetostearylowy Sorbitanu stearynian Metylu parahydroksybenzoesan Propylu parahydroksybenzoesan Sorbitol, ciekły niekrystalizujący Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z polietylenową z zakrętką i membraną zabezpieczającą i kaniulą z LDPE z zatyczką w tekturowym pudełku.

1 op. po 20 g 1 op. po 30 g

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Przed użyciem należy osadzić kaniulę w miejscu zakrętki.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice Tel.: (42) 22-53-100 aflofarm@aflofarm.pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 11671

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30.04.2004 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 15.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Procto-hemolan