Imeds.pl

Procto-Hemolan (50 Mg + 20 Mg)/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Procto-Hemolan (50 mg+20 mg)/g, krem doodbytniczy

Tribenosidum + Lidocaini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jako pisano w ulotce dla pacjenta lub według

wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Procto-Hemolan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Procto-Hemolan

3.    Jak stosować Procto-Hemolan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Procto-Hemolan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Procto-Hemolan i w jakim celu się go stosuje

Procto-Hemolan w postaci kremu jest przeznaczony do stosowania doodbytniczego. Działa leczniczo i łagodząco na objawy spowodowane żylakami odbytu (ból, pieczenie, swędzenie, napięcie skóry). Produkt zmniejsza przepuszczalność naczyń krwionośnych i poprawia napięcie ściany naczyniowej, zmniejsza też stan zapalny towarzyszący hemoroidom. Obecny w produkcie chlorowodorek lidokainy działa znieczulająco dzięki czemu łagodzi najbardziej dokuczliwe objawy. Substancje czynne zawarte w leku działają miejscowo i nie wywierają działania ogólnego.

Wskazania do stosowania

- zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Procto-Hemolan Kiedy nie stosować leku Procto-Hemolan

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), a w szczególności przy stwierdzonej nadwrażliwości na środki miejscowo znieczulające (stosowane np. do znieczuleń w stomatologii).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Procto-Hemolan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeżeli po 7 dniach stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub zaostrzyły się objawy choroby należy porozumieć się z lekarzem w celu określenia przyczyny schorzenia.

Podczas stosowania tego leku należy dbać o higienę osobistą w okolicy odbytu i zapobiegać zaburzeniom wypróżniania.

Procto-Hemolan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie są znane przypadki wzajemnego oddziaływania między podawanym doodbytniczo lekiem Procto-Hemolan, a innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Procto-Hemolan zawiera alkohol cetylowy, parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu

Alkohol cetylowy może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry). Parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować Procto-Hemolan

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania

Lek należy stosować doodbytniczo.

Za pomocą dołączonego aplikatora nakładać lek (pasmo długości około 1 cm) na miej sce zmienione chorobowo dwa razy na dobę rano i wieczorem.

Po ustąpieniu ostrych objawów lek można stosować jeden raz na dobę.

Uwaga: przed zastosowaniem leku należy starannie umyć okolicę odbytu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Procto-Hemolan

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie są znane przypadki przedawkowania.

Pominięcie zastosowania dawki leku Procto-Hemolan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Leczenie należy kontynuować przestrzegając sposobu dawkowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000)

-    uczucie lekkiego pieczenia;

-    ból;

-    nasilona perystaltyka jelit.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów należy odstawić lek i porozumieć się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Procto-Hemolan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Procto-Hemolan

-    Substancjami czynnymi leku są: tribenozyd i chlorowodorek lidokainy.

-    1 g kremu zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg chlorowodorku lidokainy.

-    Pozostałe składniki to: alkohol cetylowy, kwas stearynowy, parafina ciekła, izopropylu palmitynian, makrogolu eter cetostearylowy, sorbitanu stearynian, metylu parahydroksybenzoesan , propylu parahydroksybenzoesan , sorbitol, ciekły niekrystalizujący, woda oczyszczona.

Jak wygląda Procto-Hemolan i co zawiera opakowanie

Procto-Hemolan ma postać kremu.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 20 g lub 30 g produktu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel.: (42) 22-53-100

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4