+ iMeds.pl

Progynova-21 2 mgUlotka Progynova-21

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Progynova-21, 2 mg, tabletki powlekane

Estradioli valeras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Progynova-21 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Progynova-21

3.    Jak stosować lek Progynova-21

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Progynova-21

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Progynova-21 i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Progynova-21

Progynova 21 jest lekiem stosowanym w Hormonalnej Terapii Zastępczej (HTZ). Zawiera hormon żeński: estrogen. U kobiet po menopauzie jajniki przestają wytwarzać ten hormon.

W jakim celu stosuje się lek Progynova-21

Lek Progynova-21 stosuje się w leczeniu objawów niedoboru estrogenów (tj. objawów menopauzy, takich jak: uderzenia gorąca, problemy z zasypianiem, zawroty głowy, suchość pochwy) u kobiet w wieku okołomenopauzalnym i po menopauzie.

Lek Progynova-21 nie jest środkiem antykoncepcyjnym.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Progynova-21

Kiedy nie stosować leku Progynova-21

Nie należy stosować leku Progynova-21 jeśli występuje którykolwiek ze stanów wymienionych

poniżej.

-    uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-    rak piersi - rozpoznany lub podejrzewany

-    stany przednowotworowe lub nowotwory zależne od estrogenów (zwłaszcza rak trzonu macicy) -stwierdzone lub podejrzewane

-    krwawienia z dróg rodnych o nieznanej przyczynie

-    nieleczony rozrost błony śluzowej trzonu macicy

-    żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył, zaburzenia zakrzepowo-zatorowe), np. zakrzepica żył głębokich, zator tętnicy płucnej, obecnie lub w przeszłości;

-    rozpoznane zaburzenia zakrzepowe (np. niedobór białka C, białka S, antytrombiny)

-    dusznica bolesna lub zawał serca lub inne ostre, aktualne lub niedawno przebyte zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic

-    ostra choroba wątroby obecnie lub choroba wątroby w przeszłości, o ile parametry czynności wątroby nie powróciły do normy

-    porfiria

Jeżeli jakikolwiek z wymienionych stanów wystąpi po raz pierwszy w okresie przyjmowania leku Progynova-21, lek należy natychmiast odstawić i zwrócić się do lekarza prowadzącego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Co należy wziąć pod uwagę przed zastosowaniem leku Progynova-21

Przed rozpoczęciem stosowania Progynova-21 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz prowadzący przeprowadzi wywiad lekarski dotyczący pacjentki i jej rodziny. Wykona badanie ginekologiczne, badanie piersi, zmierzy ciśnienie tętnicze krwi oraz wykona wszelkie inne badania, które uzna za konieczne. Lekarz prowadzący omówi korzyści i ryzyko stosowania leku Progynova-21. Podczas leczenia zaleca się przeprowadzanie okresowych kontroli, przynajmniej raz w roku. Należy regularnie badać piersi oraz robić cytologię (wymaz z szyjki macicy), zgodnie z zaleceniami lekarza.

Lekarz sprawdzi czy pacjentka znajduje się w grupie zwiększonego ryzyka zakrzepicy z uwagi na kombinacje czynników ryzyka lub jednego silnego czynnika ryzyka. W przypadku występowania kombinacji czynników ryzyka, ryzyko może być większe niż w przypadku dodania dwóch indywidualnych czynników ryzyka. Jeżeli ryzyko jest za duże, lekarz nie zaleci stosowania hormonalnej terapii zastępczej.

Pacjentki z gruczolakiem przysadki wymagają uważnej obserwacji (w tym z okresowym badaniem stężenia prolaktyny).

Jeśli u pacjentki wystąpił (np. w okresie ciąży lub w trakcie poprzedniego leczenia hormonalnego) którykolwiek z niżej opisanych stanów klinicznych, pozostanie ona prawdopodobnie pod stałą kontrolą lekarza, gdyż stosowanie leku Progynova-21 może prowadzić do nasilenia lub nawrotu niektórych z tych stanów:

-    Jeśli występują mięśniaki macicy lub choroba, w której fragmenty błony śluzowej trzonu macicy znajdują się w miejscach nietypowych dla tej tkanki (endometrioza)

-    Jeśli w przeszłości występowały zaburzenia zakrzepowo-zatorowe lub obecne są czynniki ryzyka ich wystąpienia (patrz punkt poniżej: Progynova-21 a zakrzepy krwi)

-    Jeśli występują czynniki ryzyka rozwoju nowotworów, których rozrost zależy od estrogenów, np. rak piersi u matki, siostry lub babci

-    Jeśli występuje nadciśnienie tętnicze

-    Jeśli występują choroby wątroby (np. gruczolak wątroby)

-    Jeśli występuje cukrzyca ze zmianami naczyniowymi lub bez

-    Jeśli występuje kamica żółciowa

-    Jeśli występuje migrena lub (silne) bóle głowy

-    Jeśli występuje toczeń rumieniowaty układowy (choroba autoimmunologiczna rozwijająca się na tle złożonych i niejasnych zaburzeń układu odpornościowego, doprowadzająca do procesu zapalnego wielu tkanek i narządów)

-    Jeśli w przeszłości występował rozrost błony śluzowej trzonu macicy

-    Jeśli występuje padaczka

-    Jeśli występuje astma

-    Jeśli występuje otoskleroza (choroba ucha, która prowadzi do stopniowej utraty słuchu)

-    Jeśli występuje pląsawica mniejsza (mimowolne ruchy, głównie mięśni twarzy i kończyn, którym towarzyszy osłabienie z chwiejnością emocjonalną)

Jeśli wystąpi którykolwiek ze stanów wymienionych w punkcie,.Kiedy nie stosować leku Progynova-21” lub którykolwiek z poniższych stanów, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Progynova-21 i zgłosić się do lekarza:

-    żółtaczka albo zaburzenia czynności wątroby

-    znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi

-    wystąpienie po raz pierwszy bólu głowy typu migrenowego

-    ciąża

HTZ a rak

Rak trzonu macicy (rak endometrium)

Ryzyko rozrostu i raka błony śluzowej trzonu macicy może się zwiększać, jeśli przez dłuższy czas przyjmuje się wyłącznie estrogeny.

Stosowanie estrogenów w skojarzeniu z progestagenem, przez co najmniej 12 dni na cykl lub ciągłe stosowanie terapii skojarzonej, pozwala znacznie zmniejszyć to dodatkowe ryzyko.

Pojawienie się krwawienia lub plamienia w środku cyklu nie powinno być powodem do niepokoju, zwłaszcza jeśli wystąpi w ciągu pierwszych kilku miesięcy stosowania leku Progynova-21.

> należy skontaktować się z lekarzem, jeśli krwawienia lub plamienia:

-    utrzymują się dłużej niż przez kilka pierwszych miesięcy

-    pojawią się po pewnym czasie stosowania leku Progynova-21

-    utrzymują się po zaprzestaniu stosowania leku Progynova-21

Dla porównania

Ocenia się, że u kobiet z zachowaną macicą, które nie stosują HTZ, rak błony śluzowej trzonu macicy będzie przypuszczalnie rozpoznany średnio u około 5 na 1000 kobiet w wieku 50-65 lat.

U kobiet, które stosują wyłącznie estrogenową HTZ liczba ta wyniesie od 10 do 60 na 1000 kobiet, w zależności od zastosowanej dawki i czasu trwania leczenia.

Dołączenie progestagenu do estrogenowej HTZ znacznie zmniejsza zwiększone ryzyko raka endometrium.


Rak piersi

Kobiety, u których występuje lub występował w przeszłości rak piersi nie powinny stosować HTZ. Stosowanie zarówno złożonej jak i wyłącznie estrogenowej HTZ, przez kilka lat wiąże się z nieznacznym zwiększeniem ryzyka raka piersi, podobnie jak to ma miejsce w przypadku: późnej menopauzy, znacznej otyłości lub przypadków raka piersi u bliskich krewnych (matki, siostry lub babci).

Wydaje się, że ryzyko raka piersi jest większe, jeśli stosuje się leki złożone (estrogen i progestagen w składzie), niż takie, które zawierają wyłącznie estrogen. Bez względu na rodzaj HTZ, im dłużej się j ą stosuje, tym większe jest ryzyko raka piersi, przy czym powraca ono do normalnego poziomu w ciągu kilku lat po zaprzestaniu leczenia (maksymalnie po 5 latach).

U kobiet z usuniętą macicą, stosujących estrogenową HTZ przez 5 lat, obserwowano niewielkie zwiększenie lub brak zwiększenia ryzyka raka piersi.

Pacjentka powinna regularnie badać piersi. Jeśli wystąpi jakakolwiek z niżej wymienionych zmian należy skontaktować się z lekarzem:

• wgłębienie w skórze

•    zmiany w brodawce sutkowej

•    jakiekolwiek zauważalne lub wyczuwalne guzki

Dla porównania, wyniki pochodzące z dwóch różnych badań

Badanie 1

Ocenia się, że u kobiet w wieku 50 lat, które nie stosują HTZ, rak piersi będzie przypuszczalnie rozpoznany średnio u około 32 na 1000 kobiet w wieku 65 lat.

U kobiet, które w wieku 50 lat rozpoczynają wyłącznie estrogenową HTZ i kontynuują ją przez 5 lat, liczba ta wyniesie od 33 do 34 na 1000 kobiet (czyli 1do 2 przypadków więcej).

Jeśli przyjmowanie estrogenu potrwa 10 lat, liczba ta wyniesie 37 na 1000 kobiet (czyli 5 przypadków więcej).

U kobiet, które w wieku 50 lat rozpoczynają złożoną estrogenowo-progestagenową HTZ i kontynuują ją przez 5 lat, liczba ta wyniesie 38 na 1000 kobiet (czyli 6 przypadków więcej).

Jeśli przyjmowanie estrogenu z progestagenem potrwa 10 lat, liczba ta wyniesie 51 na 1000 kobiet (czyli 19 przypadków więcej).


Badanie 2

Ocenia się, że u kobiet w wieku od 50 do 79 lat, które nie stosują HTZ, rak piersi będzie przypuszczalnie rozpoznany średnio u 9 do 17 na 1000 kobiet w ciągu 5 lat.

U kobiet, które stosują złożoną HTZ estrogen + progestagen przez 5 lat, liczba ta wyniesie od 13 do 23 na 1000 kobiet (czyli 4-6 przypadków więcej).

Lek Progynova-21 to HTZ zawierająca estrogen.


Rak jajnika

Rak jajnika jest bardzo rzadką, lecz ciężką chorobą. Może być trudny do rozpoznania ze względu na brak jednoznacznych objawów. Niewielkie zwiększenie ryzyka raka jajnika obserwowano u kobiet stosujących HTZ przez okres od 5 do 10 lat.

Niektóre badania wykazały, że przyjmowanie wyłącznie estrogenowej HTZ przez ponad 5 lat, przez kobiety, którym usunięto macicę, może nieznacznie zwiększyć ryzyko raka jajnika. Niektóre badania sugerują, iż do podobnego lub nieznacznie mniejszego zwiększenia ryzyka może dojść również w związku z długoterminowym stosowaniem złożonej HTZ (estrogenowo-progestagenowa).


Progynova-21 a zakrzepy

Stosowanie HTZ może wiązać się ze zwiększonym (1,3-3-krotnie) ryzykiem zakrzepów w żyłach (nazywanych także zakrzepicą żył głębokich), szczególnie w pierwszym roku stosowania.

Taki zakrzep nie musi być groźny, ale jeśli jeden z nich przemieści się do płuc może spowodować ból w klatce piersiowej, nagłą duszność, zapaść lub nawet śmierć. Stan ten nazywa się zatorowością płucną.

Ryzyko zakrzepu zwiększa się:

•    gdy u pacjentki lub jej bliskich krewnych w przeszłości wystąpiły zakrzepy

•    u pacjentek ze znaczną otyłością

•    u pacjentek z toczniem rumieniowatym układowym

•    u pacjentek z zaburzeniami zakrzepowymi, które wymagają podania leków, np. warfaryny

•    u pacjentek, które poroniły

•    u pacjentek, które nie mogą chodzić lub stać przez dłuższy czas w związku z przebytą operacją, ciężkim urazem lub chorobą

•    u pacjentek w podeszłym wieku

•    u pacjentek z nowotworem

•    u kobiet w ciąży i w okresie poporodowym

•    w okresie stosowania estrogenów

Jeśli pacjentka stwierdzi, że którykolwiek z wyżej wymienionych stanów jej dotyczy, przed zastosowaniem leku Progynova-21 powinna skontaktować się z lekarzem.

•    Należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi jakikolwiek z poniższych objawów, który może świadczyć o wystąpieniu zakrzepu:

•    bolesna opuchlizna (obrzęk) jednej z nóg

•    nagły, silny ból w klatce piersiowej

•    trudności z oddychaniem

Dla porównania

Ocenia się, że u kobiet w wieku od 50 do 59 lat, które nie stosują HTZ, zakrzep wystąpi przypuszczalnie średnio u 4 do 7 na 1000 kobiet w okresie 5 lat.

U kobiet w wieku od 50 do 59 lat, które stosują HTZ, ta liczba byłaby na poziomie 9 do 12 na 1000 kobiet.

Ocenia się, że u kobiet w wieku od 60 do 69 lat, które nie stosują HTZ, zakrzep wystąpi przypuszczalnie średnio u 8 na 1000 kobiet w okresie 5 lat.

U kobiet w wieku od 60 do 69 lat, które stosują HTZ, ta liczba byłaby na poziomie 17 na 1000 kobiet.


Progvnova-21 a choroba serca

Hormonalna Terapia Zastępcza (HTZ) nie chroni przed chorobą serca.

HTZ nie jest zalecana kobietom, u których wystąpiła choroba serca.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i przerwać stosowanie HTZ, jeśli wystąpi:

•    Ból w klatce piersiowej, który promieniuje w kierunku ramienia lub szyi.

•    Taki ból może być oznaką choroby serca.

Badania przeprowadzone z zastosowaniem jednego z rodzajów HTZ (zawierającym skoniugowane estrogeny i progestagen - octan medroksyprogesteronu) wykazały nieznaczne zwiększenie ryzyka choroby serca u kobiet w pierwszym roku stosowania leku. Niewiadomo, czy podobnie jest w przypadku innej HTZ, takiej jak lek Progynova-21.


Progynova-21 a udar mózgu

HTZ nie jest zalecana kobietom, u których wystąpił udar mózgu.

Najnowsze badania sugerują, że HTZ nieznacznie (1,5 krotnie) zwiększa ryzyko udaru mózgu. Inne czynniki, które mogą zwiększać ryzyko udaru mózgu to:

•    starzenie się

•    wysokie ciśnienie tętnicze krwi

•    palenie tytoniu

•    spożywanie nadmiernej ilości alkoholu

•    nieregularny rytm pracy    serca.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i zaprzestać stosowania HTZ jeśli u pacjentki wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

•    zamglone lub pogorszone widzenie w jednym lub obydwu oczach

•    nagły, ostry ból głowy

•    osłabienie, odrętwienie lub paraliż twarzy, ręki lub nogi

•    zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji.

Mogą to być wczesne symptomy udaru mózgu.

Dla porównania

Ocenia się, że u kobiet w wieku od 50 do 59 lat, które nie stosują HTZ, udar mózgu wystąpi przypuszczalnie średnio u 8 na 1000 kobiet w okresie 5 lat.

U kobiet w wieku od 50 do 59 lat, które stosują HTZ liczba ta wyniesie 11 na 1000 kobiet.

Ocenia się, że u kobiet w wieku od 60 do 69 lat, które nie stosują HTZ, udar mózgu wystąpi średnio u 11 na 1000 kobiet w okresie 5 lat.

U kobiet w wieku od 60 do 69 lat, które stosują HTZ liczba ta wyniesie 15 na 1000 kobiet.


Progynova-21 a utrata pamięci

HTZ nie zapobiega utracie pamięci (demencji).

Badanie przeprowadzone z zastosowaniem jednego z rodzajów HTZ (zawierającym skoniugowane estrogeny i progestagen - octan medroksyprogesteronu) wykazało, że u kobiet w wieku powyżej 65 lat, które rozpoczęły stosowanie tego rodzaju HTZ występuje nieznacznie zwiększone ryzyko demencji. Niewiadomo, czy podobnie jest w przypadku zastosowania HTZ, takiej jak lek Progynova-21, ani jak to wygląda w przypadku młodszych kobiet.

Inne choroby

•    Jeśli pacjentka choruje na choroby nerek lub serca powinna być monitorowana, gdyż estrogeny mogą powodować zatrzymanie płynów w organizmie. W ciężkiej niewydolności nerek stężenie substancji czynnych leku Progynova-21 we krwi będzie zwiększone.

•    Jeśli u pacjentki stwierdzono zwiększone stężenie triglicerydów (rodzaj związku tłuszczowego, który jest obecny we krwi) powinna być monitorowana, gdyż stężenie to może się jeszcze zwiększyć i w konsekwencji doprowadzić do zapalenia trzustki.

•    Jeżeli u pacjentki stwierdzono wrodzony obrzęk naczynioruchowy, stosowanie leku Progynova-21 może prowadzić do nasilenia jego objawów.

Jeśli u pacjentki występuje tendencja do rozwoju brązowych plam (ostuda) na twarzy, powinna ona unikać słońca lub promieni ultrafioletowych w trakcie stosowania leku Progynova-21.

Po stosowaniu hormonów, takich jak w leku Progynova-21, występowały łagodne (rzadko) i złośliwe (jeszcze rzadziej) nowotwory wątroby. Mogą one prowadzić do wystąpienia zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej.

Estrogeny zwiększają stężenie całkowitej ilości krążących hormonów tarczycy, kortykosteroidów i hormonów płciowych. Ten fakt może mieć znaczenie przy ocenie wyników badań laboratoryjnych.

Lek Progynova-21 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Zwłaszcza należy poinformować o przyjmowaniu:

•    leków stosowanych do leczenia padaczki np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina;

•    leków stosowanych do leczenia zakażeń np. ryfampicyna, ryfabutyna, newirapina, efawirenz;

•    antybiotyków np. penicylin i tetracyklin;

•    leków przeciwwirusowych np. rytonawir, nelfinawir.

Jeśli pacjentka przyjmuje paracetamol, działanie leku Progynova-21 może być nasilone.

Pacjentki z cukrzycą powinny skontaktować się z lekarzem prowadzącym, gdyż może być konieczna zmiana dawkowania leków stosowanych w tej chorobie.

Spożywanie dużych ilości alkoholu w okresie stosowania HTZ wpływa na leczenie. Poinformuje

0    tym lekarz.

Preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) mogą pobudzać metabolizm estrogenów.

Stosowanie HTZ może wpływać na wyniki niektórych testów laboratoryjnych (np. badanie czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, badanie tolerancji glukozy, ocena stanu układu krzepnięcia). Zawsze należy uprzedzić lekarza lub personel laboratorium o stosowaniu hormonalnej terapii zastępczej.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Progynova-21 jest niewskazany w okresie ciąży i karmienia piersią. Jeżeli podczas stosowania leku Progynova-21 pacjentka zajdzie w ciążę, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie

1    poinformować o tym lekarza.

Niewielkie ilości hormonów płciowych mogą przenikać do mleka ludzkiego. Hormonalna terapia zastępcza nie jest wskazana do stosowania w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Progynova-21 zawiera laktozę jednowodną i sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Progynova-21

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz zdecyduje jak długo należy stosować lek Progynova-21.

Stosowana dawka leku Progynova-21 to 1 tabletka raz na dobę, w miarę możliwości o tej samej porze.

Jeśli pacjentka nadal miesiączkuje, powinna rozpocząć przyjmowanie leku Progynova-21 w terapii skojarzonej z progestagenem (patrz dalej: „Terapia złożona”) w ciągu pierwszych 5 dni krwawienia miesiączkowego.

W każdym innym przypadku lekarz prowadzący może zalecić rozpoczęcie leczenia w dowolnym dniu.

Przyjmuje się 1 tabletkę na dobę. Po przyjęciu 21 tabletek można zrobić, zazwyczaj tygodniową lub krótszą, przerwę w przyjmowaniu tabletek (cykliczna HTZ) lub można kontynuować przyjmowanie tabletek codziennie (ciągła HTZ). W terapii ciągłej, po dokończeniu jednego opakowania rozpoczyna się nowe opakowanie.

O stosowaniu leku Progynova-21 zadecyduje lekarz, który może także przepisać dodatkowy lek zawierający progestagen.

Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek Progynova-21 nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak danych mówiących o konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów w wieku podeszłym. Należy poinformować lekarza, jeżeli ma się 65 lat lub więcej.

Pacjenci z zaburzeniami wątroby

Nie przeprowadzono odpowiednich badań dotyczących stosowania produktu Progynova-21 u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Lek jest przeciwwskazany u kobiet z ciężką chorobą wątroby (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Progynova-21”).

Pacjenci z zaburzeniami nerek

Nie przeprowadzono odpowiednich badań dotyczących stosowania produktu Progynova-21 u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Dostępne dane nie wskazują na konieczność dostosowania dawkowania u tych pacjentów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Progynova-21

Nie ma potrzeby specjalnego leczenia, ale w razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Progynova-21

Jeśli pacjentka zapomniała przyjąć tabletkę o zwykłej porze, powinna ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli od przyjęcia poprzedniej tabletki upłynęło więcej niż 24 godziny, nie ma potrzeby przyjmowania pominiętej dawki. Jeżeli pominięto kilka tabletek, może wystąpić krwawienie.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane związane ze stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej opisane są w punkcie „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Poniżej wymieniono objawy, które mogą być związane ze stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej.

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na każde 100 pacjentek):

-    zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała,

-    ból głowy,

-    ból brzucha, nudności,

-    wysypka, swędzenie skóry,

-    krwawienia lub plamienia z macicy lub pochwy.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na każde 1000 pacjentek):

-    reakcje nadwrażliwości,

-    nastrój depresyjny,

-    zawroty głowy,

-    zaburzenia widzenia,

-    szybkie bicie serca (kołatanie serca),

-    niestrawność,

-    rumień guzowaty (choroba zapalna tkanki tłuszczowej, objawiająca się powstaniem słabo odgraniczonych, bolesnych, czerwonych, ucieplonych guzów w tkance podskórnej o średnicy 1-10 cm, występujących najczęściej na podudziach, ale pojedyncze guzy mogą występować również na udach i przedramionach. Guzy nie ulegają rozpadowi, ustępują bez pozostawienia blizn, mogą pozostawiać pozapalne przebarwienia), pokrzywka,

-    ból piersi, tkliwość piersi,

-    obrzęk.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na każde 10 000 pacjentek):

-    niepokój,

-    zmniejszenie lub nasilenie popędu seksualnego (libido),

-    migrena,

-    nietolerancja soczewek kontaktowych,

-    wzdęcia, wymioty,

-    owłosienie ciała typu męskiego u kobiet (hirsutyzm), trądzik,

-    kurcze mięśni,

-    bolesne miesiączkowanie, wydzielina z pochwy, zespół napięcia przedmiesiączkowego, obrzęk piersi,

-    zmęczenie.

Działania niepożądane, występujące u kobiet z zachowaną macicą, przyjmujących lek Progynova-21 w terapii skojarzonej z progestagenem:

-    choroba pęcherzyka żółciowego,

-    choroba skóry i tkanki podskórnej: ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, plamica naczyniowa,

-    możliwa demencja u kobiet w wieku powyżej 65 lat.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Progynova 21

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Progynova-21

Substancją czynną leku jest estradiolu walerianian.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon 25 000, talk, magnezu stearynian. Otoczka: sacharoza, powidon 700 000, makrogol 6000, wapnia węglan, talk, glicerol 85%, tytanu dwutlenek (E171), indygotyna (E132), wosk Montana.

Jak wygląda lek Progynova-21 i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Progynova-21 są koloru niebieskiego.

W blistrze znajduje się 21 tabletek powlekanych.

Opakowanie może zawierać 1 lub 3 blistry.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy

Wytwórca:

Delpharm Lille S.A.S.

Z.I. de Roubaix Est Rue de Toufflers 59390 Lys Lez Lannoy Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Bayer Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa tel.: (22) 5723500 fax: (22) 5723555

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9

Progynova-21

Charakterystyka Progynova-21

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Progynova-21, 2 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 2 mg estradiolu walerianianu (Estradioli valeras).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna i sacharoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Niebieskie tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) w leczeniu objawów przedmiotowych i podmiotowych wywołanych niedoborem estrogenów w następstwie naturalnej menopauzy lub usunięcia narządu rodnego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne

Jak rozpocząć stosowanie produktu Progynova-21

Pacjentki po histerektomii, mogą rozpocząć stosowanie produktu Progynova-21 w każdej chwili.

Jeśli pacjentka ma zachowaną macicę i ciągle miesiączkuje, powinna rozpocząć przyjmowanie produktu Progynova-21 w terapii skojarzonej z progestagenem (patrz dalej: „Terapia złożona”) w ciągu pierwszych 5 dni krwawienia miesiączkowego.

Pacjentki, które nie miesiączkują, miesiączkują sporadycznie lub pacjentki po menopauzie, mogą rozpocząć leczenie skojarzone (patrz dalej: „Terapia złożona”) w każdej chwili, pod warunkiem że lekarz upewni się, że pacjentka nie jest w ciąży.

Przejście z innej hormonalnej terapii zastępczej (cyklicznej, ciągłej sekwencyjnej, ciągłej złożonej) Kobiety, które przechodzą z innego typu HTZ powinny, zanim zaczną stosować produkt Progynova-21, dokończyć dotychczas stosowany cykl terapii.

Dawkowanie 1 tabletka raz na dobę.

Sposób podawania

Każde opakowanie wystarcza na 21 dni leczenia. Po każdym 21-dniowym cyklu można zrobić, zazwyczaj tygodniową lub krótszą, przerwę w przyjmowaniu tabletek (cykliczna HTZ) lub można kontynuować przyjmowanie tabletek codziennie (ciągła HTZ). W terapii ciągłej, po dokończeniu jednego opakowania rozpoczyna się nowe opakowanie.

Terapia złożona

Pacjentkom z zachowaną macicą zaleca się jednoczesne stosowanie odpowiedniego progestagenu przez 12 do 14 dni w ciągu każdych 4 tygodni (ciągła sekwencyjna lub cykliczna HTZ) lub z każdą tabletką estrogenu (ciągła złożona HTZ). O ile uprzednio nie rozpoznano endometriozy, nie zaleca się stosować progestagenu u kobiet po histerektomii.

W razie konieczności dodatkowego stosowania progestagenu lekarz powinien poinformować o tym pacjentkę i przepisać jej odpowiedni produkt leczniczy.

Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.

Tabletki należy przyjmować codziennie, w miarę możliwości o tej samej porze.

W razie pominięcia tabletki

W razie pominięcia tabletki, należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli od przyjęcia poprzedniej tabletki upłynęło więcej niż 24 godziny, nie ma potrzeby przyjmowania pominiętej dawki. Jeżeli pominięto kilka tabletek, może wystąpić krwawienie.

Specjalne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież

Produkt Progynova-21 nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak danych sugerujących konieczność dostosowania dawkowania u pacjentów w wieku podeszłym. W przypadku kobiet w wieku 65 lat i starszych, patrz punkt 4.4.

Pacjenci z zaburzeniami wątroby

Nie przeprowadzono odpowiednich badań dotyczących stosowania produktu Progynova-21 u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Produkt Progynova-21 jest przeciwwskazany u kobiet z ciężką chorobą wątroby, patrz punkt 4.3.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie przeprowadzono odpowiednich badań dotyczących stosowania produktu Progynova-21 u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Dostępne dane nie wskazują na konieczność dostosowania dawkowania u tych pacjentów.

4.3 Przeciwwskazania

Nie należy rozpoczynać hormonalnej terapii zastępczej (HTZ), jeżeli występuje którykolwiek ze stanów wymienionych poniżej. Jeżeli jakikolwiek stan wystąpi w okresie stosowania HTZ, produkt należy natychmiast odstawić.

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    Rak piersi w wywiadzie, rozpoznany lub podejrzewany;

-    Znane lub podejrzewane stany przednowotworowe lub nowotwory złośliwe zależne od hormonów płciowych;

-    Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej etiologii;

-    Nieleczona hiperplazja endometrium;

-    Przebyta idiopatyczna lub obecnie występująca żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna);

-    Rozpoznane zaburzenia zakrzepowe (np. niedobór białka C, białka S, antytrombin);

-    Aktualne lub niedawno przebyte zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic (np. dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego);

-    Ostra choroba wątroby albo choroba wątroby w wywiadzie, tak długo jak wyniki testów czynnościowych wątroby pozostają nieprawidłowe;

-    Porfiria.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Hormonalną terapię zastępczą (HTZ) w leczeniu objawów pomenopauzalnych należy rozpocząć tylko wówczas, jeśli objawy te niekorzystnie wpływają na jakość życia. W każdym przypadku należy przynajmniej raz w roku starannie określić indywidualny bilans korzyści i ryzyka. HTZ należy kontynuować wyłącznie do czasu, gdy korzyści przewyższają ryzyko.

U kobiet, u których występuje kilka czynników ryzyka, lub też, które wykazują większe nasilenie indywidualnych czynników ryzyka, należy wziąć pod uwagę nasilenie ryzyka zakrzepicy. Ryzyko to może być większe niż wskazywałaby na to suma tych czynników. Nie powinno się przepisywać HTZ w przypadku, gdy ryzyko przewyższa korzyści.

Badanie lekarskie i (lub) późniejsza obserwacja

Przed rozpoczęciem lub wznowieniem HTZ, należy przeprowadzić pełen wywiad lekarski, w tym rodzinny. Badanie fizykalne (w tym narządów miednicy i piersi) należy przeprowadzić z uwzględnieniem wywiadu oraz przeciwwskazań i ostrzeżeń dotyczących tej terapii. Podczas leczenia zaleca się przeprowadzanie okresowych kontroli, których częstość i zakres powinien być dostosowany indywidualnie do pacjentki. Kobiety należy poinformować o jakich zmianach w piersiach powinny powiadomić lekarza albo pielęgniarkę (patrz poniżej „Rak piersi”). Badania, włączając mammografię, należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami badań przesiewowych, z uwzględnieniem klinicznych potrzeb indywidualnie.

Sytuacje wymagające monitorowania

Pacjentka wymaga dokładnego monitorowania, jeśli którykolwiek z poniższych stanów występuje obecnie, wystąpił w przeszłości i (lub) zaostrzył się w okresie ciąży lub uprzedniego leczenia hormonalnego. Należy wziąć pod uwagę, że może dojść do nawrotu lub nasilenia niżej wymienionych stanów w czasie stosowania produktu Progynova-21:

-    mięśniak gładki (włókniaki macicy) lub endometrioza (gruczolistość)

-    zaburzenia zakrzepowo-zatorowe w wywiadzie lub obecność czynników ryzyka (patrz poniżej)

-    czynniki ryzyka nowotworów estrogenozależnych, np. pierwsza grupa pokrewieństwa dla raka piersi

-    nadciśnienie tętnicze krwi

-    choroba wątroby (np. gruczolak wątroby)

-    cukrzyca ze zmianami naczyniowymi lub bez

-    kamica żółciowa

-    migrena albo (silny) ból głowy

-    toczeń rumieniowaty układowy

-    hiperplazja endometrium w wywiadzie (patrz poniżej)

-    padaczka

-    astma

-    otoskleroza

-    pląsawica mniejsza.

Wskazania do natychmiastowego zaprzestania leczenia

Należy natychmiast przerwać leczenie, jeśli pojawią się przeciwwskazania lub w niżej wymienionych stanach:

-    żółtaczka albo zaburzenia czynności wątroby

-    znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi

-    wystąpienie po raz pierwszy bólu głowy typu migrenowego

-    ciąża

Hiperplazja i rak endometrium

•    Ryzyko hiperplazji i raka błony śluzowej trzonu macicy u kobiet z zachowaną macicą zwiększa się, kiedy przez dłuższy czas stosuje się wyłącznie estrogeny (patrz punkt 4.8). Obserwowane zwiększenie ryzyka raka endometrium wśród pacjentów stosujących wyłącznie estrogeny było od 2 do 12 razy większe niż u osób niestosujących produktu, w zależności od czasu trwania terapii i stosowania dawki estrogenów. Po przerwaniu terapii ryzyko może być zwiększone przez 10 lat. Dodatkowe zastosowanie progestagenu przez przynajmniej 12 dni w cyklu lub ciągłe stosowanie terapii estrogenowo-progestagenowej u kobiet z zachowaną macicą znacząco zmniejsza to ryzyko.

•    Ryzyko hiperplazji endometrium podczas jednoczesnego stosowania doustnie progestagenu

z estradiolem w dawce >2 mg, skoniugowanymi estrogenami końskimi w dawce >1,25 mg lub estradiolem podawanym poprzez system transdermalny w dawce >50pg/dzień nie było badane.

•    W pierwszych miesiącach leczenia mogą wystąpić śródcykliczne krwawienia i plamienie. Jeżeli pojawią się po pewnym czasie od rozpoczęcia terapii, albo będą utrzymywać się pomimo jej zaprzestania, należy ustalić ich przyczynę, co może wymagać biopsji błony śluzowej trzonu macicy, w celu wykluczenia zmian złośliwych w endometrium.

•    Niezrównoważona (nadmierna) stymulacja estrogenowa może prowadzić do powstawania przedrakowych albo złośliwych zmian w resztkowych ogniskach endometriozy. U kobiet po histerektomii z powodu endometriozy, u których stwierdzono endometriozę resztkową należy więc rozważyć dodatkowe zastosowanie progestagenu.

Rak piersi

Ogólna częstość występowania sugeruje zwiększone ryzyko raka piersi u kobiet stosujących terapię

skojarzoną, estrogenowo-progestagenową oraz prawdopodobnie estrogenową HTZ. Ryzyko to zależne

jest od czasu trwania terapii.

•    Randomizowane, kontrolowane placebo badanie Women’s Heath Initiative (WHI) i badania epidemiologiczne, włączając Million Women Study (MWS), wykazały zwiększone ryzyko zachorowalności na raka piersi u kobiet stosujących skojarzone leczenia estrogenu

z progestagenem w ramach kilkuletniej HTZ (patrz punkt 4.8). Dla każdego rodzaju HTZ zwiększone ryzyko pojawia się w ciągu kilku lat i zwiększa się wraz z długością trwania leczenia, przy czym powraca ono do wartości wyjściowych w ciągu kilku (najwyżej pięciu) lat po zaprzestaniu terapii.

•    Badanie WHI wykazało brak zwiększonego ryzyka raka piersi u kobiet po histerektomii stosujących tylko estradiol jako HTZ. Badania obserwacyjne w większości wykazały niewielkie zwiększenie ryzyka raka piersi, jednakże było ono mniejsze niż u pacjentek stosujących estrogen w skojarzeniu z progestagenem (patrz punkt 4.8).

•    W badaniu MWS, przy zastosowaniu skoniugowanych estrogenów (CEE) albo estradiolu (E2), względne ryzyko zachorowania na raka piersi było większe, gdy dodatkowo podawano progestagen (sekwencyjnie lub ciągle, bez względu na typ progestagenu). Droga podania nie miała wpływu na różnice w zakresie ryzyka.

•    W badanu WHI stosowanie ciągłej złożonej HTZ ze skoniugowanymi estrogenami końskimi i octanem medroksyprogesteronu (CEE + MPA) wiązało się z nieco większymi rozmiarami raków piersi i częstszymi ich przerzutami do miejscowych węzłów chłonnych niż u kobiet stosujących placebo.

•    HTZ, zwłaszcza leczenie skojarzone estrogenu i progestagenu, zwiększa gęstość obrazów mammograficznych, co może utrudniać radiologiczne wykrywanie raka piersi.

Rak jajnika

Rak jajnika występuje rzadziej niż rak piersi. W niektórych badaniach epidemiologicznych wykazano, że długotrwałe (przynajmniej 5-10 letnie) stosowanie w ramach HTZ wyłącznie estrogenu, wiąże się z nieznacznie zwiększonym ryzykiem raka jajnika (patrz punkt 4.8). Niektóre badania, w tym badanie WHI, sugerują, iż długotrwała HTZ produktami złożonymi może powodować podobne lub nieznacznie mniejsze ryzyko, niż HTZ zawierająca wyłącznie estrogen.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ)

•    HTZ wiąże się ze zwiększonym (1,3-3-krotnie) względnym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), to jest zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej.

W jednym randomizowanym badaniu i w badaniach epidemiologicznych, stwierdzono dwu- do trzykrotnie większe ryzyko u pacjentek stosujących HTZ. Dla kobiet niestosujących HTZ szacowana liczba przypadków ŻChZZ, które wystąpią w ciągu 5 lat wynosi: około 3 na 1000 kobiet w wieku 50-59 i 8 na 1000 kobiet w wieku 60-69 lat. Szacuje się, że u zdrowych kobiet, które stosują HTZ przez 5 lat, liczba dodatkowych przypadków ŻChZZ w tym okresie wyniesie od 2 do 6 (średnio 4) na 1000 kobiet w wieku 50-59 lat oraz od 5 do 15 (średnio 9) na 1000 kobiet w wieku 60-69 lat. Wystąpienie tych zdarzeń chorobowych jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku HTZ.

•    Za czynniki ryzyka ŻChZZ uznaje się: stosowanie estrogenów, podeszły wiek, zabiegi chirurgiczne, długotrwałe unieruchomienie, otyłość (WMC >30 kg/m2), ciąża oraz okres poporodowy, toczeń rumieniowaty układowy (SLE) i rak. Nie ma zgodności co do ewentualnej roli żylaków kończyn dolnych w rozwoju ŻChZZ.

•    U pacjentek z ŻChZZ w wywiadzie lub ze skłonnością do zakrzepicy występuje zwiększone ryzyko ŻChZZ. HTZ może je dodatkowo zwiększać. Jeżeli u pacjentki nie występuje ŻChZZ w wywiadzie, ale u najbliższych członków rodziny w młodym wieku w wywiadzie występują zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, należy wykonać badania w celu wykluczenia predyspozycji do trombofilii (podczas badań przesiewowych jedynie odsetek zaburzeń zakrzepowo-zatorowych może zostać zidentyfikowany). Jeśli zaburzenia zakrzepowo-zatorowe zostały zidentyfikowane u członków najbliższej rodziny sugerując zakrzepicę lub jeśli zaburzenia te są ciężkie (np. niedobór antytrombiny, białka S, białka C lub kombinacja zaburzeń) HTZ jest przeciwwskazana. U kobiet, które już przyjmują leki przeciwzakrzepowe należy szczególnie wnikliwie rozważyć bilans korzyści do ryzyka przy zastosowaniu HTZ.

•    Ryzyko ŻChZZ może się okresowo zwiększać przy dłuższym unieruchomieniu, ciężkim urazie lub rozległej operacji. Podobnie, jak u każdego pacjenta po operacji, należy zwrócić szczególną uwagę na podjęcie działań profilaktycznych, aby zapobiec wystąpieniu ŻChZZ po operacji. Jeżeli spodziewamy się długotrwałego unieruchomienia w związku z planowanym zabiegiem operacyjnym, zwłaszcza w obrębie jamy brzusznej lub zabiegu ortopedycznego kończyn dolnych, należy rozważyć czasowe zaprzestanie stosowania HTZ, w miarę możliwości na 4 do 6 tygodni przed zabiegiem. Nie należy powracać do stosowania HTZ przed pełnym „uruchomieniem” pacjentki.

•    Jeżeli po rozpoczęciu leczenia dojdzie do rozwoju ŻChZZ należy przerwać podawanie produktu. Należy poinformować pacjentki o konieczności pilnego zgłoszenia się do lekarza, jeżeli zauważą potencjalne objawy zakrzepicy (np. bolesny obrzęk kończyny dolnej, nagły ból w klatce piersiowej, duszność).

Choroba wieńcowa

•    Kontrolowane, randomizowane badania nie potwierdzają jakichkolwiek korzyści sercowo-naczyniowych przy stosowaniu w sposób ciągły HTZ w postaci złożonej, estrogenowo-progestagenowej, lub wyłącznie estrogenów, u kobiet z chorobą wieńcową lub bez. W dwóch dużych badaniach klinicznych (WHI and HERS, ang Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study) wykazano zwiększone ryzyko zachorowalności na choroby układu krążenia w pierwszym roku stosowania oraz brak ogólnej korzyści. Dane z randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych, oceniających wpływ innych produktów stosowanych

w HTZ na zachorowalność i śmiertelność sercowo-naczyniową są ograniczone. Trudno jest zatem jednoznacznie stwierdzić, czy te spostrzeżenia odnoszą się także do innych produktów stosowanych w HTZ.

Relatywne ryzyko rozwoju choroby wieńcowej u kobiet stosujących estrogenowo-progestagenowej HTZ jest nieznacznie zwiększone. Jako, że ryzyko choroby wieńcowej jest ściśle zależne od wieku, ilość dodatkowych przypadków choroby wieńcowej podczas stosowania estrogenu i progestagenu jest bardzo mała u zdrowych kobiet w wieku okołomenopauzalnym, ale zwiększa się wraz z wiekiem. Randomizowane, kontrolowane badania wykazały brak zwiększonego ryzyka choroby wieńcowej u kobiet po histerektomii stosujących wyłącznie estrogeny.

Udar mózgu

•    Stosowanie terapii złożonej estrogenowo-progestagenowej oraz wyłącznie estrogenów wiąże się z 1,5-krotnie zwiększonym ryzykiem udaru niedokrwiennego. Relatywne ryzyko nie zmienia się wraz z wiekiem ani czasem od menopauzy. Jednakże, pierwotne ryzyko udaru mózgu jest ściśle zależne od wieku, dlatego ogólne ryzyko udaru mózgu u kobiet stosujących HTZ zwiększa się z wiekiem.

•    W jednym dużym, randomizowanym badaniu klinicznym (WHI) zaobserwowano, jako drugorzędowy wynik, zwiększone ryzyko niedokrwiennego udaru mózgu u zdrowych kobiet, które przyjmowały w sposób ciągły złożony skoniugowane estrogeny i MPA. Dla kobiet, które nie stosują HTZ, liczbę udarów mózgu w okresie 5 lat szacuje się na około 3 wśród 1000 kobiet w wieku 50-59 lat i na 11 wśród 1000 kobiet w wieku 60-69 lat. Szacuje się, że dla kobiet, które stosują skoniugowane estrogeny i MPA przez 5 lat, liczba dodatkowych zdarzeń wyniesie od

0 do 3 (najbardziej prawdopodobnie 1) na 1000 „użytkowniczek” w wieku 50-59 lat i od 1 do 9 (najbardziej prawdopodobnie 4) na 1000 kobiet w wieku 60-69 lat. Niewiadomo, czy to zwiększone ryzyko występuje także przy stosowaniu innych produktów HTZ.

Inne stany

•    Estrogeny mogą prowadzić do zatrzymywania płynów, dlatego należy monitorować pacjentki z zaburzeniami czynności serca lub nerek. Należy bardzo dokładnie monitorować pacjentki ze schyłkową niewydolnością nerek, gdyż należy przypuszczać, że zwiększa się u nich stężenie substancji czynnych we krwi.

•    Kobiety z hipertriglicerydemią należy dokładnie monitorować w czasie substytucji estrogenowej bądź HTZ, ponieważ opisano rzadkie przypadki, w których po leczeniu estrogenem dochodziło do znacznego zwiększenia stężenia triglicerydów, prowadzących do zapalenia trzustki.

•    Estrogeny zwiększają stężenie globuliny wiążącej tyroksynę (TBG), prowadząc do zwiększenia całkowitej ilości krążących hormonów tarczycy, co oceniano na podstawie pomiarów jodu związanego z białkiem (PBI), stężenia T4 (metodą kolumnową lub radioimmunologiczną) albo stężenia T3 (metodą radioimmunologiczną). Zmniejsza się wiązanie T3 przez żywicę, co odzwierciedla zwiększone stężenie TBG. Stężenia wolnych T4 i T3 pozostają niezmienione. Mogą zwiększać się stężenia innych białek wiążących w osoczu, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy (CBG), globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), prowadząc do zwiększenia ilości krążących kortykosteroidów i steroidów płciowych. Stężenia wolnych albo biologiczne czynnych hormonów pozostają niezmienione. Stężenia innych białek w osoczu mogą być zwiększone (angiotensynogen/substrat reniny, alfa-1-antytrypsyna, ceruloplazmina).

•    Sporadycznie może wystąpić ostuda, zwłaszcza u pacjentek z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Pacjentki ze skłonnościami do ostudy powinny unikać ekspozycji na słońce i promieniowanie ultrafioletowe w czasie HTZ.

•    Nie ma jednoznacznych dowodów świadczących o poprawie funkcji poznawczych. Pewne dane z badania WHI wskazują na zwiększone ryzyko potencjalnej demencji u kobiet, które rozpoczynają ciągłą terapię HTZ złożoną lub estrogenową po ukończeniu 65 lat. Niewiadomo, czy te doniesienia mogą dotyczyć także młodszych kobiet po menopauzie lub kobiet stosujących inną HTZ

•    U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywoływać albo nasilać jego objawy.

Kobiety, u których występuje gruczolak przysadki wymagają dokładnego monitorowania (w tym z okresowych pomiarów stężenia prolaktyny).

Produkt zawiera laktozę i sacharozę. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, nietolerancją fruktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp), zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Metabolizm estrogenów może być nasilony przez jednoczesne zastosowanie leków, które indukują aktywność enzymów metabolizujących leki, zwłaszcza enzymów cytochromu P450, takich jak: leki przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) i leki przeciwbakteryjne (np. ryfampicyna, ryfabutyna, newirapina, efawirenz).

Rytonawir i nelfinawir, mimo że są silnymi inhibitorami, dla kontrastu odznaczają się właściwościami pobudzającymi podczas jednoczesnego stosowania z hormonami steroidowymi. Preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) mogą pobudzać metabolizm estrogenów.

Zwiększony metabolizm estrogenów i progestagenów może prowadzić do osłabienia działania i zmian w profilu krwawień macicznych.

Rzadko obserwowano zmniejszenie stężenia estradiolu po jednoczesnym przyjęciu produktu z niektórymi antybiotykami (np. z grupy penicylin lub tetracyklin).

Substancje, które ulegają istotnym przemianom (np. paracetamol) mogą zwiększać biodostępność estradiolu poprzez konkurencyjne hamowanie przemian ustrojowych w czasie wchłaniania.

W indywidualnych przypadkach może zmienić się zapotrzebowanie na doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulinę w wyniku zmiany tolerancji glukozy.

Interakcje z alkoholem

Spożywanie dużych ilości alkoholu w czasie stosowania HTZ może prowadzić do zwiększenia stężenia wolnego estradiolu.

Wpływ na wyniki testów laboratoryjnych

Przyjmowanie hormonów steroidowych może wpływać na wyniki niektórych testów laboratoryjnych, określających np. biochemiczne parametry czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia globuliny wiążącej kortykosteroidy i białek wiążących frakcje lipidowe, parametry metabolizmu węglowodanów i parametry koagulacji i fibrynolizy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt Progynova-21 jest niewskazany w okresie ciąży i karmienia piersią. Jeżeli w okresie leczenia produktem Progynova-21 pacjentka zajdzie w ciążę, należy natychmiast przerwać stosowanie tego produktu.

Wyniki większości badań epidemiologicznych odnoszące się do nieświadomej ekspozycji płodu na estrogeny nie wykazały działania teratogennego jak i toksycznego.

Karmienie piersią

Produkt Progynova-21 nie jest wskazany do stosowania w okresie karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie stwierdzono wpływu produktu Progynova-21 na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane, które mogą towarzyszyć hormonalnej terapii zastępczej zostały także wymienione w punkcie 4.4.

Tabela poniżej zawiera działania niepożądane występujące u kobiet stosujących hormonalną terapię zastępczą (HTZ) uporządkowane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA.

Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała

Zaburzenia

psychiczne

nastrój depresyjny

niepokój, zwiększenie lub zmniejszenie libido

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

zawroty głowy

migrena

Zaburzenia oka

zaburzenia widzenia

nietolerancja soczewek kontaktowych

Zaburzenia serca

kołatanie serca

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha, nudności

niestrawność

wzdęcia,

wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka,

świąd

rumień guzowaty, pokrzywka

hirsutyzm,

trądzik

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

kurcze mięśni

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

krwawienia lub plamienia z macicy lub pochwy

ból piersi, tkliwość piersi

bolesne

miesiączkowanie, upławy, zespół napięcia

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

przedmiesiączkowego, powiększenie piersi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

obrzęk

zmęczenie

Do opisu niektórych działań niepożądanych, ich synonimów i stanów pokrewnych zastosowano naibardziei odpowiednie terminy MedDRA.

U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywoływać albo

nasilać jego objawy (patrz punkt 4.4).

Ryzyko raka piersi

•    U kobiet stosujących estrogen i progestagen przez okres dłuższy niż 5 lat obserwowano prawie dwukrotne zwiększenie ryzyka raka piersi.

•    U kobiet stosujących wyłącznie estrogeny zwiększone ryzyko raka piersi jest istotnie mniejsze niż u kobiet stosujących estrogeny i progestagen.

•    Ryzyko zależy od czasu stosowania (patrz punkt 4.4).

•    Poniżej przedstawiono wyniki największego randomizowanego, kontrolowanego placebo badania (badanie WHI) i największego badania epidemiologicznego (MWS).

Badanie Million Women Study - oszacowane dodatkowe ryzyko raka piersi po 5 latach stosowania

Zakres wieku (lata)

Dodatkowe przypadki raka piersi na 1000 kobiet nigdy nie stosujących HTZ przez okres 5 lat*

Ryzyko i 95% CI**

Dodatkowe przypadki raka piersi na 1000 kobiet stosujących HTZ przez okres 5 lat (95% CI)

HTZ tylko estrogenowe

50-65

9-12

1,2

1-2 (0-3)

Połączenie estrogenu i progestagenu

50-65

9-12

1,7

6 (5-7)

* zaczerpnięte z podstawowych danych dotyczących częstości występowania raka piersi w krajach rozwijających się.

** ryzyko ogólne. Ryzyko nie jest stałe, ale będzie się zwiększać wraz z czasem stosowania. Uwaga: ponieważ wyjściowa częstość raka piersi różni się w zależności od kraju UE, ilość dodatkowych przypadków raka piersi także różni się w zależności od kraju UE, to ilość dodatkowych przypadków raka piersi będzie się odpowiednio zmieniała.

danie US WHI - dodatkowe ryzyko raka piersi

po 5 latach stosowania

Zakres wieku (lata)

Częstość

występowania raka piersi na 1000 kobiet stosujących placebo przez okres 5 lat

Ryzyko i 95% CI

Dodatkowe przypadki raka piersi na 1000 kobiet stosujących HTZ przez okres 5 lat (95% CI)

CEE wyłącznie estrogen

50-79

21

0,8 (0,7-1,0)

-4 (-6-0)***

CEE + MPA skojarzenie estrogenu i progestagenu****

50-79

17

1,2 (1,0-1,5)

+4 (0-9)

*** badanie WHI przeprowadzone wśród kobiet zwiększonego ryzyka raka piersi.

****po zawężeniu badania do kobiet, które nie st podczas pierwszych 5 lat leczenia nie obserwowa ryzyko było większe, niż u kobiet niestosujących

bez macicy, u których nie obserwowano

osowały HTZ przed rozpoczęciem badania, no zwiększonego ryzyka raka piersi; po 5 latach HTZ.

Ryzyko raka endometrium

Kobiety po menopauzie z zachowaną macicą

Ryzyko raka endometrium dotyczy 5 na 1000 kobiet z zachowaną macicą niestosujących HTZ.

U kobiet z zachowaną macicą stosowanie wyłącznie estrogenowej HTZ nie jest zalecane, ponieważ powoduje to zwiększenie ryzyka raka endometrium (patrz punkt 4.4). W zależności od czasu trwania terapii estrogenowej i stosowanej dawki, zwiększenie ryzyka raka endometrium w badaniach epidemiologicznych wahało się od 5 do 55 dodatkowych przypadków zdiagnozowanych wśród każdego 1000 kobiet w wieku od 50 do 65 lat.

Dodawanie progestagenu do terapii estrogenowej przez 12 dni w każdym cyklu, może zapobiegać zwiększonemu ryzyku. W badaniu MWS stosowanie estrogenowo-progestagenowej HTZ (cyklicznie lub ciągle) nie powodowało zwiększenia ryzyka raka endometrium (RR 1,00 (0,8-1,2)).

Ryzyko raka jajnika

Długotrwałe stosowanie wyłącznie estrogenowej lub estrogenowo-progestagenowej HTZ powodowało niewielkie zwiększenie ryzyka raka jajnika. Badanie WMS wykazało, że 5 letnie stosowanie HTZ skutkowało 1 dodatkowym przypadkiem raka jajnika na 2500 stosujących.

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

HTZ jest związana z 1,3-3-krotnie większym ryzykiem względnym rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), czyli zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Wystąpienie takich zdarzeń jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku stosowania terapii hormonalnej (patrz punkt 4.4). Wyniki badania WHI poniżej:

Badanie WHI - dodatkowe ryzyko ŻChŻŻ w ciągu 5 lat stosowania__

Zakres wieku (lata)

Częstość

występowania ŻChZZ na 1000 kobiet stosujących placebo przez okres 5 lat

Ryzyko i 95% CI

Dodatkowe przypadki ŻChZZ na 1000 kobiet stosujących HTZ

Doustna terapia estrogenowa*****

50-59

7

1,2 (0,6-2,4)

1 (-3-10)

Doustna terapia łączona, estrogen i progestagen

50-59

4

2,3 (1,2-4,3)

5 (1-13)

***** badanie przeprowadzone u kobiet bez macicy

Ryzyko choroby wieńcowej

Ryzyko choroby wieńcowej jest nieznacznie zwiększone u kobiet stosujących estrogenowo-progestagenową HTZ w wieku powyżej 60 lat (patrz punkt 4.4).

Ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu

Stosowanie terapii estrogenowej lub estrogenowo-progestagenowej związane jest z 1,5-krotnie zwiększonym ryzykiem relatywnym udaru niedokrwiennego. Ryzyko udaru krwotocznego nie zwiększa się podczas stosowania HTZ.

Relatywne ryzyko nie jest zależne od wieku ani czasu trwania terapii, ale jako że ryzyko pierwotne jest ściśle zależne od wieku, ogólne ryzyko udaru mózgu u kobiet stosujących HTZ zwiększa się z wiekiem, patrz punkt 4.4.

Badanie WHI łączone - dodatkowe ryzyko udaru niedokrwiennego****** w ciągu 5 lat stosowania

Zakres wieku (lata)

Częstość

Ryzyko i 95% CI

Dodatkowe przypadki

występowania udaru

udaru

niedokrwiennego na

niedokrwiennego na

1000 kobiet

1000 kobiet

stosujących placebo przez okres 5 lat

stosujących HTZ

50-59

8

1,3 (1,1-1,6)

3 (1-5)

****** brak rozgraniczenia między udarem niedokrwiennym a krwotocznym.

Inne działania niepożądane, związane z zastosowaniem terapii estrogenowo-progestagenowej:

-    choroby pęcherzyka żółciowego

-    choroby skóry i tkanki podskórnej: ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, plamica naczyniowa.

-    możliwa demencja u kobiet w wieku powyżej 65 lat (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Wyniki badań toksyczności ostrej nie wykazały ostrych efektów ubocznych w przypadku niezamierzonego zastosowania wielokrotności dziennej dawki terapeutycznej.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony płciowe i modulatory układu płciowego; estrogeny; estrogeny naturalne i półsyntetyczne; estradiol, kod ATC: G03CA03.

Produkt zawiera estrogen - estradiolu walerianian, prolek ludzkiego 17p-estradiolu. Zastępuje on braki w wytwarzaniu estrogenu w okresie menopauzy i łagodzi objawy w jej przebiegu. Estrogeny zapobiegają zmniejszaniu masy kostnej u kobiet po menopauzie lub po usunięciu jajników.

Produkt Progynova-21 łagodzi wiele objawów, związanych z niedoborem estradiolu u kobiet w okresie menopauzy oraz zmniejsza resorpcję kości i opóźnia lub zatrzymuje pomenopauzalny ubytek kości. Długotrwałe stosowanie produktu zmniejsza ryzyko złamań kończyn u kobiet po menopauzie. Po przerwaniu HTZ masa kostna zmniejsza się do poziomu porównywalnego z okresem bezpośrednio po menopauzie. Nie ma jednak żadnych dowodów świadczących, że stosowanie HTZ powoduje odbudowanie masy kostnej do poziomu sprzed menopauzy. HTZ wywiera też pozytywny wpływ na jakość kolagenu skórnego i grubość skóry oraz może prowadzić do opóźniania procesu starzenia skóry.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Estradiolu walerianian wchłania się szybko i całkowicie po podaniu doustnym. Ester steroidowy jest metabolizowany do estradiolu i kwasu walerianowego podczas wchłaniania oraz efektu pierwszego przejścia w wątrobie. W tym samym czasie estradiol metabolizowany jest do estronu, estriolu i siarczanu estronu. Biodostępność estradiolu po podaniu doustnym estradiolu walerianianu wynosi około 3%. Pożywienie nie wpływa na biodostępność estradiolu.

Dystrybucja

Maksymalne stężenie estradiolu walerianianu w osoczu wynosi około 30 pg/ml i występuje po 4 do 9 godzinach od przyjęcia tabletki. W ciągu 24 godzin od przyjęcia leku stężenie estradiolu w osoczu zmniejsza się do około 15 pg/ml.

Estradiol wiąże się z albuminami i globulinami wiążącymi hormony płciowe (SHBG). Około 1 do 1,5% estradiolu w osoczu występuje w postaci wolnej, a 30-40% w postaci związanej z SHBG.

Metabolizm

Po egzogennym podaniu estradiolu walerianianu następuje rozkład estru, a estradiol ulega przemianom metabolicznym typowym dla endogennego hormonu. Estradiol metabolizowany jest głównie w wątrobie, ale również poza nią np. w jelicie, nerkach, mięśniach szkieletowych i narządach docelowych. Przemiany te obejmują tworzenie estronu, estriolu, estrogenów katecholowych oraz siarczanów i glukuronidów sprzężonych z tymi związkami, które wykazują znacznie mniejsze właściwości estrogenne lub wręcz są ich pozbawione.

Wydalanie

Pewna część metabolitów estradiolu jest wydalana z żółcią i podlega tzw. krążeniu jelitowo-wątrobowemu. Ostatecznie większość metabolitów estradiolu jest wydalana w postaci siarczanów i glukuronidów z moczem.

Stan stacjonarny

W porównaniu z dawką pojedynczą, po podaniu wielokrotnym stężenie estradiolu w osoczu zwiększa się mniej więcej dwukrotnie. Średnio, stężenie estradiolu waha się między 30 (stężenie minimalne), a 60 pg/ml (stężenie maksymalne). Estron, jako metabolit o mniej nasilonych właściwościach estrogennych, osiąga 8-krotnie większe stężenie w osoczu, a siarczan estronu osiąga około 150 razy większe stężenie. Po zaprzestaniu leczenia produktem Progynova-21 powrót do wyjściowych wartości stężeń estradiolu i estronu następuje w ciągu 2-3 dób.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil toksykologiczny estradiolu jest dobrze znany. Nie ma żadnych dodatkowych danych przedklinicznych mających znaczenie dla lekarza przepisującego produkt, poza tymi opisanymi już w innych punktach.

Rakotwórczość

Wyniki badań nad toksycznością podczas podania wielokrotnego, w tym również badania nad rakotwórczością nie wskazują na szczególne ryzyko związane ze stosowaniem u ludzi. Niemniej jednak należy pamiętać, że hormony płciowe mogą nasilać rozrost niektórych zależnych od hormonów tkanek i nowotworów.

Embriotoksyczność i (lub) teratogenność

Toksykologiczne badania nad wpływem estradiolu walerianianu na przebieg procesu reprodukcji, nie wykazały potencjału teratogennego. Produkt nie stanowi ryzyka dla płodu, gdyż po podaniu doustnym, w osoczu nie dochodzi do niefizjologicznego stężenia estradiolu.

Mutagenność

Badania in vitro i in vivo z zastosowaniem 17p-estradiolu nie wykazały działania mutagennego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Powidon 25 000 Talk

Magnezu stearynian

Otoczka:

Sacharoza Powidon 700 000 Makrogol 6000 Wapnia węglan Talk

Glicerol 85%

Tytanu dwutlenek (E171)

Indygotyna (E132)

Wosk Montana

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Bez specjalnych wymagań.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

21 tabletek w blistrze PVC/Al.

1 lub 3 blistry w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/3041

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 06.01.1994 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 28.01.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14

Progynova-21