+ iMeds.pl

Prohance 279,3 mg/mlUlotka Prohance

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ProHance, 279,3 mg/ml (0,5 mmol/ml), roztwór do wstrzykiwań

(Gadoteridolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

-    Produkt ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

_Patrz punkt 4._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek ProHance i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ProHance

3.    Jak stosować lek ProHance

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ProHance

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek ProHance i w jakim    celu się go stosuje

Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Substancją czynną leku ProHance jest gadoteridol - niejonowy paramagnetyczny środek kontrastowy stosowany w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI).

Gadoteridol nie przechodzi przez nieuszkodzoną barierę krew-mózg i dlatego nie gromadzi się w prawidłowych strukturach mózgu lub w zmianach, w których nie doszło do uszkodzenia bariery krew-mózg np. torbiele, dojrzałe blizny pooperacyjne, itp. Jednak przerwanie bariery krew-mózg lub obecność naczyń krwionośnych umożliwia dotarcie gadoteridolu do takich zmian jak nowotwory, ropnie czy podostre zawały.

Lek ProHance stosowany jest w badaniach metodą MRI ośrodkowego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego) oraz tkanek otaczających. Zastosowanie leku ProHance poprawia widoczność (w porównaniu do badania MRI bez zastosowania środka kontrastowego) zmian patologicznych z nieprawidłowym unaczynieniem lub w przypadku których podejrzewa się uszkodzenie bariery krew-mózg.

Lek ProHance wskazany jest także do badania metodą MRI całego ciała, w tym: głowy, szyi, wątroby, gruczołu piersiowego, układu mięśniowo-szkieletowego i tkanek miękkich, w celu poprawy widoczności zmian patologicznych w tkankach miękkich i narządach miąższowych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ProHance

Lek ProHance należy stosować wyłącznie w szpitalu lub placówkach leczniczych w których dostępne są środki i personel przeszkolony w postępowaniu w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej.

Kiedy nie stosować leku ProHance

Nie należy stosować leku ProHance u pacjentów:

jeśli pacjent ma uczulenie na gadoteridol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza o tym, że:

-    pacjent ma lub miał alergię;

-    nerki pacj enta nie pracuj ą prawidłowo ;

-    pacjent niedawno przebył lub w najbliższym czasie ma mieć przeszczepienie wątroby

-    pacjent ma w wywiadzie padaczkę lub zmiany w mózgu.

Należy zawsze brać pod uwagę możliwość wystąpienia ciężkich, zagrażających życiu lub kończących się zgonem reakcji anafilaktycznych bądź idiosynkrazji (reakcji swoistych dla danego chorego). Możliwości wystąpienia tych reakcji należy szczególnie oczekiwać u osób z klinicznie potwierdzoną nadwrażliwością na składniki leku, astmą oskrzelową i innymi reakcjami alergicznymi ze strony układu oddechowego w wywiadzie.

W przypadku stosowania środków kontrastowych muszą być dostępne właściwe leki oraz sprzęt do przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zaś pacjenci z alergią w wywiadzie, reakcjami na leki lub innymi zaburzeniami rzekomo-alergicznymi powinni być bardzo uważnie obserwowani w trakcie podawania środka kontrastowego, trwania badania, jak również po jego zakończeniu przez czas, jaki zdaniem lekarza jest potrzebny w przypadku danego pacjenta.

Nie prowadzono obszernych badań z wykorzystaniem leku ProHance u pacjentów poniżej 6. miesiąca życia. Dlatego nie zaleca się stosowania leku u noworodków i niemowląt poniżej 6. miesiąca życia, chyba że w opinii lekarza korzyść z badania przeważa nad możliwym zagrożeniem dla pacjentów z tej grupy wiekowej.

W badaniach in vitro wykazano, że pod wpływem chelatów gadolinu odtlenowane sierpowate krwinki czerwone ustawiają się liniowo i prostopadle do pola magnetycznego, co w przypadku badań in vivo może być przyczyną powikłań wynikających z zamknięcia światła naczyń krwionośnych. Nie przeprowadzono badań u pacjentów z anemią sierpowatokrwinkową, innymi hemoglobinopatiami lub anemiami hemolitycznymi w celu wykluczenia możliwości nasilenia hemolizy. Dlatego zaleca się zachowanie ostrożności w trakcie podawania środka kontrastowego.

Powtarzanie badań: Nie przeprowadzono badań dotyczących wielokrotnego przeprowadzania badania. Badano jedynie przypadki, w których w obrazowaniu struktur ośrodkowego układu nerwowego zastosowano dwa kolejno po sobie występujące podania w ramach tej samej sesji.

W badaniach z zastosowaniem leku ProHance zaleca się przestrzeganie ogólnie przyjętych środków ostrożności podczas badań metodą rezonansu magnetycznego, szczególnie w przypadku pacjentów z rozrusznikiem serca lub klipsami zamykającymi tętniak i innymi elementami o właściwościach ferromagnetycznych. W takich przypadkach badanie tą metodą (z lub bez środka kontrastowego) może być wykonane tylko wtedy, gdy wcześniej udowodniono bezpieczeństwo stosowania metalowego elementu w badaniu MRI.

Aby uniknąć wynaczynienia leku, konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie podawania środka kontrastowego.

Lekarz może podjąć decyzję o wykonaniu badania krwi w celu sprawdzenia czynności nerek przed podjęciem decyzji o zastosowaniu leku ProHance, zwłaszcza u osób w wieku powyżej 65 lat.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku zalecane jest zachowanie ostrożności w trakcie oraz po podaniu leku.

Pacjenci z upośledzeniem czynności nerek

Gadoteridol wydalany jest z organizmu przez nerki, dlatego też należy zachować ostrożność w trakcie oraz po podaniu leku w przypadku pacjentów z upośledzoną czynnością nerek.

Niemowlęta od 6. miesiąca do 1. roku życia

Ze względu na nie w pełni rozwiniętą czynność nerek u niemowląt do 1. roku życia, lek ProHance należy stosować u niemowląt od 6. miesiąca do 1. roku życia jedynie po starannym rozważeniu zasadności takiego postępowania przez lekarza.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża

Kobiety, które uważają, że są w ciąży lub mogą być w ciąży powinny powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż leku ProHance nie należy stosować podczas ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Kobiety karmiące piersią lub zamierzające rozpocząć karmienie piersią powinny powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz omówi z pacjentką, czy powinna ona kontynuować karmienie piersią, czy też powinna przerwać karmienie piersią na okres 24 godzin po podaniu leku ProHance.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak informacji o wpływie leku ProHance na zdolność prowadzenia pojazdów, używanie narzędzi lub obsługę maszyn.

Należy zapytać się lekarza, czy pacjent może prowadzić pojazd i czy bezpiecznie może używać narzędzi i obsługiwać maszyny.

Lek ProHance a inne leki

Brak jest doniesień o reakcjach pomiędzy lekiem ProHance a innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek ProHance

Do badań należy stosować najniższą skuteczną dawkę.

Dorośli:

Badania metodą MRI układu mięśniowo-szkieletowego: zalecana dawka leku wynosi 0,2 ml/kg masy ciała (0,1 mmol/kg masy ciała).

Badania metodą MRI mózgu, rdzenia kręgowego, wątroby, gruczołu piersiowego i miednicy: od 0,2 ml/kg masy ciała do 0,6 ml/kg masy ciała (0,1 mmol/kg masy ciała do 0,3 mmol/kg masy ciała).

W większości zastosowań standardowa dawka leku 0,2 ml/kg masy ciała (0,1 mmol/kg masy ciała) jest wystarczająca.

Dawka 0,6 ml/kg masy ciała (0,3 mmol/kg masy ciała) przeznaczona jest dla pacjentów, u których podejrzewa się obecność przerzutów do mózgu lub innych słabo kontrastujących się zmian patologicznych.

U pacjentów, u których istnieje prawdopodobieństwo słabego kontrastowania zmian patologicznych, w przypadku niejednoznacznych wyników badania lub ich braku, można po upływie 30 minut od podania pierwszej dawki podać drugą dawkę leku wynoszącą 0,4 ml/kg masy ciała (0,2 mmol/kg masy ciała).

Lek należy podawać jako szybki wlew dożylny lub bolus.

Aby zmniejszyć potencjalne ryzyko wynaczynienia leku ProHance ważne jest sprawdzenie, czy prawidłowo wprowadzono igłę do wstrzykiwań dożylnych lub kaniulę do żyły.

Po wstrzyknięciu leku należy przepłukać pozostającą w naczyniu kaniulę lub igłę podając dożylnie 5 ml roztworu soli fizjologicznej, co zapewni całkowite wstrzyknięcie środka kontrastowego. Badanie należy zakończyć w ciągu godziny od podania leku ProHance.

Dodatkowa dawka

Zastosowanie dodatkowej dawki podczas tego samego badania analizowano jedynie w procedurze diagnostycznej ośrodkowego układu nerwowego u dorosłych. Jeśli lekarz uzna, że wymagane jest powtórzenie dawki, drugą dawkę można podać po upływie 30 minut od podania pierwszej.

Powtórne badanie

Powtórne kontrastowe badania MRI nie powinny być przeprowadzone wcześniej niż po upływie przynajmniej 6 godzin od pierwszego badania, co pozwala na usunięcie środka kontrastowego z organizmu.

Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów

Nie zaleca się stosowania leku ProHance u pacjentów z poważnymi chorobami nerek, a także u pacjentów, którzy niedawno przebyli lub w najbliższym czasie mają mieć przeszczepienie wątroby. Jeżeli jednak zastosowanie leku jest konieczne, pacjent powinien otrzymać tylko jedną dawkę leku ProHance podczas badania i nie powinien otrzymywać drugiego wstrzyknięcia przez co najmniej 7 dni.

Noworodki, niemowlęta, dzieci oraz dorośli

Dzieci (od 6. miesiąca życia)

Badania metodą MRI mózgu i kręgosłupa: zalecana dawka leku wynosi 0,2 ml/kg masy ciała (0,1 mmol/kg masy ciała).

Lek ProHance zastosowano w badaniach z udziałem ograniczonej liczby niemowląt w wieku od 6 miesięcy do 2 lat. Jeśli konieczne jest wykonanie badania metodą MRI w tej grupie wiekowej, należy zachować szczególną ostrożność.

Nie oceniano u dzieci bezpieczeństwa i skuteczności stosowania dawek większych niż 0,2 ml/kg masy ciała oraz dawek powtarzanych. Dlatego też u dzieci nie należy stosować dawek większych niż 0,2 ml/kg masy ciała lub wykonywać badań powtórnych.

Ze względu na nie w pełni rozwiniętą czynność nerek u niemowląt do 1. roku życia, lek ProHance należy stosować u niemowląt od 6. miesiąca do 1. roku życia jedynie po starannym rozważeniu zasadności takiego postępowania przez lekarza. Noworodki i niemowlęta powinny otrzymać tylko jedną dawkę leku ProHance podczas badania i nie powinny otrzymywać drugiego wstrzyknięcia przez co najmniej 7 dni.

Nie zaleca się stosowania leku ProHance u dzieci poniżej 6. miesiąca życia.

Nie zaleca się stosowania leku podczas badań MRI całego ciała u dzieci poniżej 18 lat.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma konieczności korygowania dawek u pacjentów w wieku powyżej 65 lat, lecz należy wykonać badanie krwi w celu sprawdzenia czynności nerek.

Instrukcja dotycząca stosowania leku ProHance

Leku ProHance nie wolno rozcieńczać. Należy nabrać go do strzykawki bezpośrednio przed wykorzystaniem.

Przed zastosowaniem należy skontrolować lek i upewnić się, że pojemnik i zamknięcie nie są uszkodzone, nie nastąpiła zmiana zabarwienia ani nie nastąpiło wytrącenie się substancji.

Nie wolno mieszać ani podawać przez ten sam dostęp do naczynia innych leków czy produktów do odżywiania pozajelitowego razem ze środkiem kontrastowym ze względu na możliwość wystąpienia niezgodności chemicznych.

Każda niewykorzystana w ciągu jednego badania ilość leku oraz użyte strzykawki powinny zostać zniszczone.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ProHance

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania leku ProHance. W przypadku przedawkowania należy rozpocząć działania podtrzymujące czynności życiowe i rozpocząć leczenie objawowe.

Lek ProHance może być usunięty drogą dializy.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (częściej niż u 1 na 100 i rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    Nudności

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1 000 i rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

•    Ból głowy, zaburzenia czucia, zawroty głowy, zaburzenia smaku

•    Łzawienie

•    Uderzenia gorąca, niskie ciśnienie krwi

•    Suchość w j amie ustnej, wymioty

•    Natarczywe swędzenie, wysypka skórna, świąd

•    Ból w miej scu wstrzyknięcia

•    Przyspieszenie bicia serca

•    Zmęczenie

•    Reakcje w miej scu wstrzyknięcia

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 i rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów)

•    Reakcje nadwrażliwości (najczęściej zgłaszane objawy to uczucie ucisku w gardle, podrażnienie gardła, trudności w oddychaniu, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, uczucie gorąca, trudności w przełykaniu, uczucie pieczenia, opuchlizna gardła i niskie ciśnienie krwi)

•    Lęk

•    Dezorientacja, brak koordynacji ruchów, drgawki

•    Dzwonienie w uszach

• Zmiany rytmu serca

•    Skurcz gardła, płytki oddech, wodnisty wyciek z nosa, kaszel, chwilowy zanik oddechu, świszczący oddech

•    Ból brzucha, obrzęk języka, swędzenie w jamie ustnej, zapalenie dziąseł, biegunka

•    Obrzęk twarzy

•    Zesztywnienie mięśni

•    Ból w klatce piersiowej, gorączka

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Utrata świadomości

•    Śpiączka

•    Zatrzymanie akcji serca

•    Zatrzymanie czynności oddechowej, płyn w płucach

•    Zaburzenia pracy nerek

•    Reakcja wazowagalna - najczęściej występującymi objawami są senność, zawroty głowy i obfite pocenie się. W najbardziej nasilonych przypadkach może wystąpić bladość, obfite pocenie, spowolnienie rytmu serca i potencjalnie utrata świadomości. Dodatkowymi objawami mogą być lęk, niepokój ruchowy, uczucie omdlenia i nadmierne wydzielanie śliny.

Tak jak w przypadku innych chelatów gadolinu donoszono o wystąpieniu reakcji anafilaktycznych, rzekomo-anafilaktycznych oraz nadwrażliwości. Reakcje te miały różny stopień nasilenia ze wstrząsem anafilaktycznym lub śmiercią włącznie. Obejmowały one jeden lub kilka układów, przede wszystkim układ oddechowy, krążenia i (lub) skórę i błony śluzowe.

Zgłaszano przypadki nerkopochodnego zwłóknienia układowego (choroby związanej ze stwardnieniem skóry, która może także obejmować tkanki miękkie i narządy wewnętrzne), z których większość wystąpiła u pacjentów, którzy otrzymywali lek ProHance w połączeniu z innymi lekami zawierającymi gadolin.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.:

(22) 49 21 301, faks: (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek ProHance

Przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od światła. Nie zamrażać.

Fiolki lub ampułkostrzykawki, które zamrożono, należy zniszczyć.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub fiolce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek ProHance

Substancją czynną jest gadoteridol.

Ponadto lek ProHance zawiera: sól wapniową kalteridolu, trometaminę, kwas solny lub sodu wodorotlenek do ustalenia pH, wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek ProHance i co zawiera opakowanie

Lek ProHance ma postać bezbarwnego lub lekko żółtego wodnego roztworu.

Lek ProHance umieszczany jest w fiolkach, ampułkostrzykawkach:

1 lub 5 fiolek po 5, 10, 15 lub 20 ml; 1 fiolka po 50 ml; 10 fiolek po 50 ml.

1 lub 5 ampułkostrzykawek po 10, 15 lub 17 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Bracco Imaging Deutschland GmbH Max-Stromeyer-Strasse 116 D-78467 Konstanz, Niemcy

Wytwórca:

Bracco Imaging S.p.A.

Bioindustry Park Via Ribes, 5

10010 Colleretto Giacosa (TO)

Włochy

BIPSO GmbH Robert-Gerwig-Strasse 4 78224 Singen Germany

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Bracco Imaging Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39 A 02-672 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego:

Przed podaniem produktu leczniczego ProHance zalecane jest objęcie wszystkich pacjentów badaniem w zakresie zaburzeń czynności nerek, obejmującym testy laboratoryjne.

Zgłaszano przypadki nerkopochodnego zwłóknienia układowego (ang. Nephrogenic Systemie Fibrosis, NSF) związanego ze stosowaniem niektórych produktów leczniczych zawierających gadolin u pacjentów, u których występuje ostre lub przewlekłe ciężkie zaburzenie czynności nerek (GFR< 30 ml/min/1,73 m2). Pacjenci poddani zabiegowi przeszczepienia wątroby są szczególnie narażeni, ponieważ ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek w tej grupie pacjentów jest wysokie. Ze względu na możliwość wystąpienia NSF podczas stosowania produktu leczniczego ProHance, stosowanie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów w okołooperacyjnym okresie przeszczepienia wątroby możliwe jest jedynie po starannej ocenie stosunku korzyści do ryzyka oraz jeśli informacja diagnostyczna jest niezbędna i niedostępna dla badania MRI bez zastosowania efektu wzmocnienia pokontrastowego. Jeśli użycie produktu leczniczego ProHance jest konieczne, dawka nie powinna być większa niż 0,1 mmol/kg masy ciała. Nie należy stosować więcej niż jednej dawki podczas obrazowania. Ze względu na brak danych dotyczących podań wielokrotnych produktu leczniczego ProHance nie powinno się powtarzać, chyba że przerwy pomiędzy wstrzyknięciami wynoszą co najmniej 7 dni.

Ze względu na nie w pełni rozwiniętą czynność nerek u niemowląt do 1. roku życia, produkt leczniczy ProHance należy stosować u niemowląt od 6. miesiąca do 1. roku życia jedynie po starannym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka w tej grupie pacjentów, w dawce nie większej niż 0,1 mmol/kg masy ciała. Nie należy stosować więcej niż jednej dawki podczas obrazowania. Ze względu na brak danych dotyczących wielokrotnego podawania, wstrzyknięć produktu leczniczego ProHance nie powinno się powtarzać, chyba że przerwy pomiędzy wstrzyknięciami wynoszą co najmniej 7 dni.

Ponieważ klirens nerkowy gadoteridolu może ulec zmniejszeniu u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie ważne jest obserwowanie pacjentów w wieku 65 lat i starszych w zakresie zaburzeń czynności nerek.

Hemodializa zaraz po podaniu produktu leczniczego ProHance może ułatwić usunięcie produktu leczniczego ProHance z organizmu. Brak dowodów uzasadniających rozpoczęcie hemodializy w celu zapobiegania lub leczenia NSF u pacjentów niepoddawanych jeszcze hemodializie.

Produktu leczniczego ProHance nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli stan kliniczny kobiety nie wskazuje na konieczność stosowania gadoteridolu.

Lekarz wraz z karmiącą matką powinni podjąć decyzję o kontynuowaniu karmienia piersią lub o jego przerwaniu na okres 24 godzin po podaniu produktu leczniczego ProHance.

Zerwaną z fiolki lub ampułkostrzykawki etykietę należy przykleić w karcie pacjenta w celu umożliwienia właściwej rejestracji zastosowanego produktu leczniczego zawierającego gadolin. Należy również odnotować dawkę.

Nazwa produktu leczniczego, numer serii i dawka, powinny zostać wprowadzone do elektronicznej dokumentacji pacjenta.

Osmolalność produktu leczniczego ProHance jest 2,2 razy wyższa od osmolalności osocza krwi (285 mOsmol/kg wody). Produkt leczniczy ProHance w warunkach stosowania jest roztworem hipertonicznym.

Osmolalność w temperaturze 37°C: 630 mOsm/kg wody Lepkość w temperaturze 20°C: 2,0 cP Lepkość w temperaturze 37°C: 1,3 cP Ciężar właściwy w temperaturze 25°C: 1,140 Gęstość w temperaturze 25°C: 1,137 g/cm3

9

ProHance

Charakterystyka Prohance

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ProHance, 279,3 mg/ml (0,5 mmol/ml), roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera: 279,3 mg/ml gadoteridolu.

Dane fizyko-chemiczne:

Osmolalność (stężenie osmolowe) w temperaturze 37°C: 630 mOsm/kg wody

Lepkość w temperaturze 20°C: 2,0 cP

Lepkość w temperaturze 37°C: 1,3 cP

Ciężar właściwy w temperaturze 25°C: 1,140

Gęstość w temperaturze 25°C: 1,137 g/cm3

Współczynnik oktanol: woda: -3,68 ± 0,02

Osmolalność (stężenie osmolowe) produktu leczniczego ProHance jest 2,2 razy wyższe od osmolalności (stężenia osmolowego) osocza krwi (285 mOsmol/kg wody). Produkt leczniczy ProHance w warunkach stosowania jest roztworem hipertonicznym.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Bezbarwny lub lekko żółty wodny roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Produkt leczniczy ProHance stosowany jest w badaniach metodą rezonansu magnetycznego (ang. Magnetic Resonance Imaging, MRI) ośrodkowego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego) oraz tkanek otaczających. Zastosowanie produktu leczniczego ProHance poprawia widoczność (w porównaniu do badania MRI bez zastosowania środka kontrastowego) zmian patologicznych z nieprawidłowym unaczynieniem lub w przypadku których podejrzewa się uszkodzenie bariery krew-mózg.

Produkt leczniczy ProHance wskazany jest także do badania metodą MRI całego ciała, w tym: głowy, szyi, wątroby, gruczołu piersiowego, układu mięśniowo-szkieletowego i tkanek miękkich, w celu poprawy widoczności zmian patologicznych w tkankach miękkich i narządach miąższowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do badań należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

Dawkowanie:

Dorośli:

Badania metodą MRI układu mięśniowo-szkieletowego: zalecana dawka produktu leczniczego wynosi 0,2 ml/kg masy ciała (0,1 mmol/kg masy ciała).

Badania metodą MRI mózgu, rdzenia kręgowego, wątroby, gruczołu piersiowego i miednicy: od 0,2 ml/kg masy ciała do 0,6 ml/kg masy ciała (0,1 mmol/kg masy ciała do 0,3 mmol/kg masy ciała). W większości zastosowań standardowa dawka produktu leczniczego 0,2 ml/kg masy ciała (0,1 mmol/kg masy ciała) jest wystarczająca.

Dawka 0,6 ml/kg masy ciała (0,3 mmol/kg masy ciała) przeznaczona jest dla pacjentów, u których podejrzewa się obecność przerzutów do mózgu lub innych słabo kontrastujących się zmian patologicznych.

U pacjentów, u których istnieje prawdopodobieństwo słabego kontrastowania zmian patologicznych, w przypadku niejednoznacznych wyników badania lub ich braku, można po upływie 30 minut od podania pierwszej dawki, podać drugą dawkę produktu leczniczego wynoszącą 0,4 ml/kg masy ciała (0,2 mmol/kg masy ciała).

Dzieci (od 6. miesiąca życia)

Badania metodą MRI mózgu i kręgosłupa: zalecana dawka produktu leczniczego wynosi 0,2 ml/kg masy ciała (0,1 mmol/kg masy ciała).

Specjalne grupy pacjentów

Zaburzenia, czynności nerek

ProHance należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (GFR< 30 ml/min/1,73 m2) oraz u pacjentów w okołooperacyjnym okresie przeszczepienia wątroby jedynie po starannej ocenie stosunku korzyści do ryzyka oraz jeśli informacja diagnostyczna jest niezbędna i niedostępna dla badania MRI bez zastosowania efektu wzmocnienia pokontrastowego (patrz punkt 4.4). Jeśli użycie produktu leczniczego ProHance jest konieczne, dawka nie powinna być większa niż 0,1 mmol/kg masy ciała. Nie należy stosować więcej niż jednej dawki podczas obrazowania. Ze względu na brak danych dotyczących podań wielokrotnych produktu leczniczego ProHance nie należy powtarzać, chyba że przerwy pomiędzy wstrzyknięciami wynoszą co najmniej 7 dni.

Niemowlęta od 6. miesiąca do 1. roku życia i dzieci

Ze względu na nie w pełni rozwiniętą czynność nerek u niemowląt do 1. roku życia, produkt leczniczy ProHance należy stosować u niemowląt od 6. miesiąca do 1. roku życia jedynie po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka w tej grupie pacjentów, w dawce nie większej niż 0,1 mmol/kg masy ciała. Nie należy stosować więcej niż jednej dawki podczas obrazowania. Ze względu na brak danych dotyczących podań wielokrotnych, wstrzyknięć produktu leczniczego ProHance nie należy powtarzać, chyba że przerwy pomiędzy wstrzyknięciami wynoszą co najmniej 7 dni.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego ProHance u dzieci poniżej 6. miesiąca życia.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego podczas badań MRI całego ciała u dzieci poniżej 18 lat.

Osoby w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i starsze)

Dostosowanie dawkowania nie jest uważane za konieczne. Należy zachować ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Produkt leczniczy należy podawać jako szybki wlew dożylny lub bolus.

Aby zmniejszyć potencjalne ryzyko wynaczynienia produktu leczniczego ProHance ważne jest sprawdzenie, czy prawidłowo wprowadzono igłę do wstrzykiwań dożylnych lub kaniulę do żyły.

Po wstrzyknięciu produktu leczniczego należy przepłukać pozostającą w naczyniu kaniulę lub igłę podając dożylnie 5 ml roztworu soli fizjologicznej, co zapewni wstrzyknięcie całej obliczonej dawki środka kontrastowego. Badanie należy zakończyć w ciągu godziny od podania produktu leczniczego ProHance.

Dodatkowa dawka

Zastosowanie dodatkowej dawki podczas tego samego badania analizowano jedynie w procedurze diagnostycznej ośrodkowego układu nerwowego u dorosłych. Jeśli lekarz uzna, że wymagane jest powtórzenie dawki, drugą dawkę można podać po upływie 30 minut od podania pierwszej.

Powtórne badanie

Powtórne badania kontrastowe MRI nie powinny być przeprowadzone wcześniej niż po upływie przynajmniej 6 godzin od pierwszego badania, co pozwala na usunięcie środka kontrastowego z organizmu.

Należy zachować ostrożność podczas podawania każdego środka kontrastowego w celu uniknięcia wynaczynienia.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu leczniczego ProHance u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną - gadoteridol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 lub na inne środki kontrastowe z gadolinem w wywiadzie.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjenci z alergią w wywiadzie, reakcjami na produkty lecznicze lub innymi zaburzeniami rzekomo-alergicznymi powinni być bardzo uważnie obserwowani w trakcie podawania środka kontrastowego, trwania badania, jak również po jego zakończeniu, przez czas, jaki zdaniem lekarza jest potrzebny w przypadku danego pacjenta.

Tak jak w przypadku innych chelatów gadolinu donoszono o wystąpieniu reakcji anafilaktycznych, rzekomo-anafilaktycznych oraz nadwrażliwości na gadoteridol. Reakcje te miały różny stopień nasilenia ze wstrząsem anafilaktycznym lub śmiercią włącznie. Obejmowały one jeden lub kilka układów, przede wszystkim układ oddechowy, krążenia i (lub) skórę i błony śluzowe.

Wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego po zastosowaniu gadoteridolu zgłaszano bardzo rzadko.

W przypadku stosowania środków kontrastowych muszą być dostępne właściwe produkty lecznicze oraz sprzęt do przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO).

Należy zawsze brać pod uwagę możliwość wystąpienia ciężkich, zagrażających życiu lub kończących się zgonem reakcji anafilaktycznych bądź idiosynkrazji (reakcji swoistych dla danego chorego). Możliwości wystąpienia tych reakcji należy szczególnie oczekiwać u osób z klinicznie potwierdzoną nadwrażliwością na składniki produktu leczniczego, astmą oskrzelową i innymi reakcjami alergicznymi ze strony układu oddechowego w wywiadzie.

U pacjentów z padaczką lub zmianami w mózgu, prawdopodobieństwo wystąpienia drgawek podczas badania może być większe. Niezbędne jest zachowanie środków ostrożności podczas badania tych pacjentów (np. monitorowanie chorego) oraz sprzęt i produkty lecznicze potrzebne do szybkiego leczenia ewentualnych drgawek.

Nie prowadzono obszernych badań z wykorzystaniem produktu leczniczego ProHance u pacjentów poniżej 6. miesiąca życia. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u noworodków i niemowląt poniżej 6. miesiąca życia, chyba że w opinii lekarza korzyść z badania przeważa nad możliwym zagrożeniem dla pacjentów z tej grupy wiekowej .

W badaniach in vitro wykazano, że pod wpływem chelatów gadolinu odtlenowane sierpowate krwinki czerwone ustawiają się liniowo i prostopadle do pola magnetycznego, co w przypadku badań in vivo może być przyczyną powikłań wynikających z zamknięcia światła naczyń krwionośnych. Wzmocnienie momentu magnetycznego przez produkt leczniczy ProHance może wywołać omawiane zjawisko. Nie przeprowadzono badań u pacjentów z anemią sierpowatokrwinkową, innymi hemoglobinopatiami lub anemiami hemolitycznymi w celu wykluczenia możliwości nasilenia hemolizy. Dlatego zaleca się zachowanie ostrożności w trakcie podawania środka kontrastowego.

Powtarzanie badań: Nie przeprowadzono badań dotyczących wielokrotnego przeprowadzania badania. Badano jedynie przypadki, w których w obrazowaniu struktur ośrodkowego układu nerwowego zastosowano dwa kolejno po sobie występujące podania w ramach tej samej sesji (patrz punkt 4.4 i punkt 5.2).

W badaniach z zastosowaniem produktu leczniczego ProHance zaleca się przestrzeganie ogólnie przyjętych środków ostrożności podczas badań metodą rezonansu magnetycznego, szczególnie w przypadku pacjentów z rozrusznikiem serca lub klipsami zamykającymi tętniak i innymi elementami o właściwościach ferromagnetycznych. W takich przypadkach badanie tą metodą (z lub bez środka kontrastowego) może być wykonane tylko wtedy, gdy wcześniej udowodniono bezpieczeństwo stosowania metalowego elementu w badaniu MRI.

Zaburzenia, czynności nerek

Przed podaniem produktu leczniczego ProHance zalecane jest objęcie wszystkich pacjentów badaniem w zakresie zaburzeń czynności nerek, obejmującym testy laboratoryjne.

Zgłaszano przypadki nerkopochodnego zwłóknienia układowego (ang. Nephrogenic Systemic Fibrosis, NSF) związanego ze stosowaniem niektórych produktów leczniczych zawierających gadolin u pacjentów, u których występuje ostre lub przewlekłe ciężkie zaburzenie czynności nerek (GFR< 30 ml/min/1,73 m2). Pacjenci poddani zabiegowi przeszczepienia wątroby są szczególnie narażeni, ponieważ ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek w tej grupie pacjentów jest wysokie. Ze względu na możliwość wystąpienia NSF podczas stosowania produktu leczniczego ProHance, stosowanie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów w okołooperacyjnym okresie przeszczepienia wątroby możliwe jest jedynie po starannej ocenie stosunku korzyści do ryzyka oraz jeśli informacja diagnostyczna jest niezbędna i niedostępna dla badania MRI bez wzmocnienia kontrastem.

Hemodializa zaraz po podaniu produktu leczniczego ProHance może ułatwić usunięcie ProHance z organizmu. Brak dowodów uzasadniających rozpoczęcie hemodializy w celu zapobiegania lub leczenia NSF u pacjentów niepoddawanych jeszcze hemodializie.

Niemowlęta od 6. miesiąca do 1. roku życia

Ze względu na nie w pełni rozwiniętą czynność nerek u niemowląt do 1. roku życia, produkt leczniczy ProHance należy stosować u pacjentów od 6. miesiąca do 1. roku życia jedynie po starannym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka wynikającym ze stosowania tego produktu leczniczego.

Osoby w podeszłym wieku

Ponieważ klirens nerkowy gadoteridolu może ulec zmniejszeniu u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie ważne jest obserwowanie pacjentów w wieku 65 lat i starszych w zakresie zaburzeń czynności nerek.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje z innymi produktami leczniczymi:

Nie są znane interakcje produktów leczniczych z gadoteridolem. W badaniach klinicznych produktu leczniczego ProHance nie obserwowano klinicznie istotnych zmian, ani tendencji do zmian w testach laboratoryjnych.

Interakcje produkt leczniczego - testy laboratoryjne:

U niektórych chorych po podaniu produktu leczniczego ProHance obserwowano przejściowe zmiany stężenia żelaza w surowicy krwi (w większości przypadków w granicach normy). Nie wykazano klinicznej istotności tych zmian.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania gadoteridolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Produktu leczniczego ProHance nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli stan kliniczny kobiety nie wymaga stosowania gadoteridolu.

Karmienie piersią

Produkty lecznicze zawierające gadolin przenikają w bardzo małych ilościach do mleka matki (patrz punkt 5.3). W dawkach klinicznych nie jest spodziewany wpływ na niemowlę ze względu na małą ilość wydalaną z mlekiem i słabe wchłanianie z jelita. Lekarz wraz z karmiącą matką powinni podjąć decyzję o kontynuowaniu karmienia piersią lub o jego przerwaniu na okres 24 godzin po podaniu produktu leczniczego ProHance.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Na podstawie profilu farmakokinetycznego i farmakodynamicznego stwierdzono, że produkt leczniczy ProHance nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Zatwierdzone zasady i procedury bezpieczeństwa, które są wymagane podczas wykonywania badań metodą rezonansu magnetycznego dotyczą stosowania produktu leczniczego ProHance w celu poprawy widoczności zmian patologicznych.

Poniższe działania niepożądane zgłoszono podczas stosowania produktu leczniczego ProHance. Działania niepożądane, które wykryto w trakcie badań klinicznych podano ze wskazaniem częstości występowania. Działania niepożądane odnotowane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu umieszczono w kategorii "częstość nieznana". Brak działań niepożądanych z częstością występowania większą niż 2%.

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje rzekomo-anafliaktyczne

Reakcje

anafilaktyczne

Zaburzenia

psychiczne

Lęk

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy, parestezje, zawroty głowy, zaburzenia smaku

Pogorszenie

sprawności

umysłowej,

zaburzenia

koordynacji

ruchowej, drgawki

Utrata

przytomności,

śpiączka,

reakcje

wazowagalne*

Zaburzenia oka

Nasilenie łzawienia

Zaburzenia ucha i błędnika

Szum w uszach

Zaburzenia serca

Niemiarowość

węzłowa

Zatrzymanie czynności serca

Zaburzenia

naczyniowe

Nagłe

zaczerwienienie się powłok ciała, niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Kurcz krtani, duszność, zapalenie śluzówki nosa, kaszel, bezdech, świsty

Zatrzymanie oddychania, obrzęk płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Suchość w ustach, wymioty

Ból brzucha, obrzęk języka, świąd j amy ustnej, zapalenie dziąseł, luźne stolce

Zaburzenia skóry i tkanki podskórne)

Świąd, wysypka, pokrzywka

Obrzęk twarzy

Zaburzenia mięśniowo -szkieletowe i tkanki łącznej

Sztywność

mięśniowo-

szkieletowa

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Ostra

niewydolność

nerek**

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Ból w miejscu wstrzyknięcia, osłabienie, reakcja w miejscu wstrzyknięcia

Ból w klatce

piersiowej,

gorączka

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Badania

diagnostyczne

Przyspieszenie akcji serca

Opis wybranych działań niepożądanych *Reakcje wazowagalne

Reakcje wazowagalne, rzadko prowadzące do omdlenia wazowagalnego zgłaszano podczas lub bezpośrednio po zastosowaniu produktu leczniczego ProHance. Reakcje te często związane są ze zdenerwowaniem lub bolesnym, nieprzyjemnym bodźcem (np. wkłucie igły do wstrzykiwań dożylnych). Najczęściej występującymi objawami są senność, zawroty głowy i obfite pocenie się.

W ciężkich przypadkach może dojść do omdlenia. Pacjenci są zazwyczaj bladzi i spoceni z zaburzonym stanem świadomości i bradykardią. Dodatkowo u pacjentów mogą wystąpić uczucie lęku, niepokój ruchowy, uczucie omdlenia i nadmierne wydzielanie śliny. Prawidłowe rozpoznanie tej reakcji i odróżnienie od reakcji nadwrażliwości, rzekomo-anafilaktycznej jest kluczowe dla zastosowania odpowiedniego leczenia i przywrócenia stymulacji wagalnej.

**Ostra niewydolność nerek

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami pracy nerek w wywiadzie zgłaszano przypadki ostrej niewydolności nerek.

Reakcje anafilaktyczne lub reakcje rzekomo-anafilaktyczne

Tak jak w przypadku innych chelatów gadolinu donoszono o wystąpieniu reakcji anafilaktycznych, rzekomo-anafilaktycznych oraz nadwrażliwości. Reakcje te miały różny stopień nasilenia ze wstrząsem anafilaktycznym lub śmiercią włącznie. Obejmowały one jeden lub kilka układów, przede wszystkim układ oddechowy, krążenia i (lub) skórę i błony śluzowe.

Nerkopochodne zwłóknienie układowe

Zgłaszano pojedyncze przypadki nerkopochodnego zwłóknienia układowego (ang. Nephrogenic Systemic Fibrosis, NSF) podczas stosowania produktu leczniczego ProHance, z których większość wystąpiła u pacjentów, którym podawano równocześnie inne produkty lecznicze zawierające gadolin (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Profil bezpieczeństwa produktu leczniczego ProHance jest podobny u dzieci i dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.:

(22) 49 21 301, faks: (22) 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania produktu leczniczego ProHance. W badaniach klinicznych stosowano dawki do 0,3 mmol/kg bez żadnych następstw klinicznych związanych ze zwiększaniem dawki. Jednakże nie zaleca się przekraczania zalecanego dawkowania. W przypadku przedawkowania należy rozpocząć działania podtrzymujące czynności życiowe i zastosować leczenie objawowe.

Produkt leczniczy ProHance można usunąć za pomocą hemodializy. Jednak brak dowodów, że hemodializa jest odpowiednia do zapobiegania nerkopochodnemu zwłóknieniu układowemu (NSF).

Produkt leczniczy ProHance może być usunięty drogą dializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Paramagnetyczne środki kontrastowe.

Kod ATC: V08CA04

Gadoteridol jest niejonowym paramagnetycznym środkiem kontrastowym stosowanym w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego.

Gadoteridol umieszczony w polu magnetycznym skraca czas relaksacji podłużnej (T1) w obszarach docelowych. W zakresie zalecanych dawek efekt jest obserwowany z największą intensywnością na obrazach Tl-zależnych.

Gadoteridol nie przechodzi przez nieuszkodzoną barierę krew-mózg i dlatego nie gromadzi się w prawidłowych strukturach mózgu lub w zmianach, w których nie doszło do uszkodzenia bariery krew-mózg np. torbiele, dojrzałe blizny pooperacyjne, itp. Jednak przerwanie bariery krew-mózg lub obecność naczyń krwionośnych umożliwia dotarcie gadoteridolu do takich zmian jak nowotwory, ropnie czy podostre zawały.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka podanego dożylnie gadoteridolu u zdrowych osób odpowiada otwartemu modelowi dwukompartmentowemu. Średni okres półtrwania [średnia ±SD (odchylenie standardowe)] dystrybucji i eliminacji wynosi odpowiednio 0,20 ± 0,04 godziny i 1,57 ± 0,08 godziny.

Gadoteridol jest wydalany wyłącznie z moczem. 94,4 ± 4,8% (średnia ± SD) dawki ulega wydaleniu w ciągu 24 godzin po wstrzyknięciu. Nie wiadomo, czy gadoteridol podlega biotransformacji lub rozpadowi w warunkach in vivo.

Klirens nerkowy i osoczowy (odpowiednio 1,41 ± 0,33 ml/min/kg i 1,50 ± 0,35 ml/min/kg) gadoteridolu są zasadniczo takie same, co świadczy, że nie ma zmian w szybkości eliminacji podczas przechodzenia substancji przez nerki i że jest ona usuwana głównie tą drogą. Objętość dystrybucji (204 ± 58 ml/kg) jest równa objętości płynu pozakomórkowego, a klirens jest zbliżony do wartości charakteryzujących substancje podlegające przesączaniu kłębkowemu.

Nie stwierdzono wiązania z białkami u szczurów.

Nie wiadomo, czy produkt leczniczy ProHance wiąże się z białkami krwi w warunkach in vivo. Upośledzenie czynności nerek

Farmakokinetyka gadoteridolu podanego dożylnie u osób z upośledzeniem czynności nerek jest zgodna z otwartym modelem dwukompartmentowym z okresem półtrwania dla eliminacji 0,32 godziny dla dawki 0,1 mmol/kg i 0,64 ± 0,50 godziny dla dawki 0,3 mmol/kg. Nie zaobserwowano zależności między podaną dożylnie dawką produktu leczniczego ProHance, a połowicznym okresem dystrybucji lub eliminacji. Całkowite wydzielanie produktu leczniczego ProHance przez nerki dobrze korelowało z klirensem kreatyniny, ale było zmniejszone ze względu na upośledzenie czynności nerek.

Hemodializa

Klirens dożylnie podanego produktu leczniczego ProHance w dawce 0,03 mmol/kg podczas hemodializy wynosił 97% (zakres 74 - 119%) klirensu azotu mocznikowego w surowicy. Po trzech sesjach dializacyjnych ok. 98% podanej dożylnie dawki produktu leczniczego ProHance usunięto z krwi.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność

Badania na myszach i szczurach z pojedynczą dawką produktu leczniczego wykazały, że maksymalna dawka nieletalna wynosiła odpowiednio 7 mmol/kg i 10 mmol/kg (odpowiednio 20 i 30 razy więcej niż maksymalna dawka kliniczna). U szczurów i psów w 28 dniu podawania dawek odpowiednio większych niż 0,3 mmol/kg i 1 mmol/kg, obserwowano wakuolizację w nabłonku kory nerek, odwracalną po zakończeniu leczenia. U psów pojedyncze podanie dożylne gadoteridolu (0,5 M) w dawkach do 1,50 mmol/kg nie miało niekorzystnego wpływu na parametry hemostatyczne oraz nie zaburzyło poziomu żelaza w surowicy krwi.

Nie wykazano potencjalnej możliwości podrażnienia po podaniu dotętniczym.

Mutagenność

Produkt leczniczy ProHance nie wykazywał właściwości uszkadzających geny u Salmonella typhimurium i Escherichia coli oraz w komórkach chłonnych myszy. Nie wykazał również własności indukujących aberracje chromosomalne w komórkach CHO in vitro, komórkach szpiku kostnego myszy in vivo, ani w badaniu micronucleus assay in vivo u myszy po podaniu dożylnym dawek do

5,0 mmol/kg.

Rakotwórczość

ProHance jest produktem leczniczym do pojedynczego podawania, pozbawionym potencjalnych działań mutagennych. Dlatego też nie prowadzono badań na zwierzętach oceniających właściwości rakotwórcze gadoteridolu.

Wpływ na płodność

W badaniach na szczurach i królikach, którym podawano dożylnie gadoteridol (samicom przed i po zajściu w ciążę oraz samcom) w dawce 1,5 mmol/kg/dobę (dawka 15 razy większa niż zalecana dawka u ludzi) nie stwierdzono wpływu na rozmnażanie i przebieg ciąży.

W badaniach płodności i rozmnażania przeprowadzonych na szczurach i królikach dawka nie wywołująca zauważalnych zmian (NOEL) dla samic i samców wynosiła u szczurów 6 mmol/kg lub więcej, zaś u potomstwa szczurów wynosiła 6 mmol/kg lub więcej (20 razy więcej niż maksymalna zalecana dawka u ludzi tj. 0,3 mmol/kg).

W badaniach na królikach i szczurach, przy dawkach dobowych odpowiednio 60 razy i ok. 100 razy większych niż zalecana dawka u ludzi (tj. 0,1 mmol/kg) nie stwierdzono wpływu na rozwój embrionu i płodu.

Jednakże, produkt leczniczy ProHance podawany królikom w dawce 6 mmol/kg na dobę (dawka 20 razy większa niż maksymalna dawka zalecana u ludzi lub 7 razy większa niż dawka dla człowieka wyliczona jako mmol/m2) przez 13 dni w okresie ciąży zwiększał częstość poronień samoistnych oraz przedwczesnych porodów.

Produkt leczniczy ProHance nie wpływał na płodność szczurów przy ekspozycji (AUC) równej 9,1 i 2,7 raza ekspozycji dla ludzi przy odpowiednio 0,1 i 0,3 mmol/kg.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sól wapniowa kalteridolu, trometamina, kwas solny lub sodu wodorotlenek do ustalenia pH, woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego ProHance z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze do 25°C.

Chronić od światła. Nie zamrażać.

Fiolki lub ampułkostrzykawki, które zamrożono, należy zniszczyć.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy dostępny jest w:

-    fiolkach wykonanych ze szkła typu I, zamkniętych korkiem gumowym oraz aluminiowym pierścieniem, zawierających 5, 10, 15, 20 lub 50 ml roztworu;

-    ampułkostrzykawkach wykonanych ze szkła typu I zaopatrzonych w gumowy korek, polipropylenowy tłok, zawierających 10, 15 lub 17 ml roztworu.

Fiolki i ampułkostrzykawki umieszczone są w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

1 lub 5 fiolek po 5, 10, 15 lub 20 ml; 1 fiolka po 50 ml; 10 fiolek po 50 ml.

1 lub 5 ampułkostrzykawek po 10, 15 lub 17 ml.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu do stosowania

Produkt leczniczy w fiolkach

Produktu leczniczego ProHance nie wolno rozcieńczać. Należy nabrać go do strzykawki bezpośrednio przed wykorzystaniem.

Przed zastosowaniem należy skontrolować produkt leczniczy i upewnić się, że pojemnik i zamknięcie nie są uszkodzone, nie nastąpiła zmiana zabarwienia ani nie nastąpiło wytrącenie się substancji.

Nie wolno mieszać ani podawać przez ten sam dostęp do naczynia innych produktów leczniczych czy produktów do odżywiania pozajelitowego razem ze środkiem kontrastowym ze względu ma możliwość wystąpienia niezgodności chemicznych.

Zerwaną z fiolki etykietę należy przykleić w karcie pacjenta w celu umożliwienia właściwej rejestracji zastosowanego produktu leczniczego zawierającego gadolin. Należy również odnotować dawkę.

Każda niewykorzystana w ciągu jednego badania ilość produktu leczniczego oraz użyte strzykawki powinny zostać zniszczone.

Produkt leczniczy w ampułkostrzykawkach

1.    Tłok strzykawki przekręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara należy dopchnąć do przesuwalnego korka naboju, a następnie popchnąć do przodu o kilka milimetrów tak, aby pokonać opór między przesuwalnym korkiem naboju, a ściankami strzykawki.

2.    Trzymając strzykawkę pionowo, zachowując jałowość należy usunąć gumowe nakrycie z końca strzykawki i przymocować, również z zachowaniem aseptyki, załączoną do zestawu igłę lub przez pchnięcie założyć gumowy wąż zgodny z luerowskim korkiem.

3.    Trzymając strzykawkę pionowo, pchać przesuwalny korek do przodu do momentu aż wszystkie pęcherzyki powietrza, zostaną usunięte i na końcu igły pojawi się płyn lub gumowy wąż zostanie wypełniony. Po zaaspirowaniu można wykonać wstrzyknięcie. Po podaniu środka kontrastowego należy wstrzyknąć do naczynia izotoniczny roztwór chlorku sodu.

4. Wszystkie wykorzystane narzędzia (strzykawka itp.) należy odpowiednio zniszczyć.

Zerwaną z ampułkostrzykawki etykietę należy przykleić w karcie pacjenta w celu umożliwienia właściwej rejestracji zastosowanego produktu leczniczego zawierającego gadolin. Należy również odnotować dawkę.

Nazwa produktu leczniczego, numer serii i dawka, powinny zostać wprowadzone do elektronicznej dokumentacji pacjenta.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bracco Imaging Deutschland GmbH Max-Stromeyer-Strasse 116 D-78467 Konstanz, Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8320

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

06.10.2000 r.

10.06.2005    r.

18.07.2006    r.

01.12.2008 r.

12.07.2010 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18.11.2011 r.

21.07.2014    r.

03.11.2014    r.

11

ProHance