+ iMeds.pl

Promixin 1 000 000 j.m.Ulotka Promixin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Promixin

1 milion jednostek międzynarodowych (j.m.)

Proszek do sporządzania roztworu do nebulizacji

Colistimethatum natricum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Promixin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Promixin

3.    Jak stosować lek Promixin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Promixin

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PROMIXIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Promixin zawiera kolistymetat sodowy i jest podawany wziewnie w leczeniu przewlekłych zakażeń płuc u pacjentów z mukowiscydozą. Lek Promixin jest stosowany, gdy te zakażenia są wywołane przez określone bakterie o nazwie Pseudomonas aeruginosa.

Są to bardzo popularne bakterie, które niemal u każdego pacjenta chorego na mukowiscydozę w pewnym momencie życia wywołują zakażenie płuc. Jeśli zakażenie to nie jest właściwie leczone, uszkodzenie płuc pogłębia się, powodując dalsze problemy.

Promixin rozpuszcza się w jałowym roztworze soli fizjologicznej lub w jałowej wodzie, a następnie wdycha się (inhaluje) do płuc, przez co większa ilość antybiotyku może działać skierowana przeciw bakteriom wywołującym zakażenie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PROMIXIN

W szczególnych okolicznościach lekarz może zdecydować, aby nie przepisywać leku Promixin. Kiedy nie stosować leku Promixin i poinformować lekarza:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kolistymetat sodowy, kolistynę lub inne polimiksyny;

Jeśli którykolwiek z wymienionych warunków dotyczy pacjenta, powinien on powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku Promixin.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Promixin i poinformować lekarza:

•    jeśli pacjent ma bądź miał problemy z nerkami;

•    jeśli pacjent choruje na miastenię (rzadka choroba polegająca na znacznym osłabieniu mięśni i bardzo szybkim męczeniu się).

•    jeśli pacjent choruje na porfirię (rzadka choroba metaboliczna, z którą niektórzy się rodzą);

•    jeśli pacjent choruj e na astm ę.

Jeśli którykolwiek z wymienionych warunków dotyczy pacjenta, powinien on powiedzieć o tym lekarzowi.

U wcześniaków i noworodków należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Promixin, ponieważ nerki nie są u nich jeszcze w pełni rozwinięte.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Leki te mogą wpływać na działanie leku Promixin.

•    leki, które mogą mieć wpływ na czynność nerek. Przyjmowanie takich leków i leku Promixin w tym samym czasie może zwiększać ryzyko uszkodzenia nerek.

• leki, które mogą mieć wpływ na układ nerwowy. Przyjmowanie takich leków i leku Promixin w tym samym czasie może zwiększać ryzyko działań niepożądanych dotyczących układu nerwowego.

• leki nazywane lekami zwiotczającymi mięśnie, często stosowane podczas znieczulenia

ogólnego. Lek Promixin może nasilać działanie tych leków. Jeśli pacjent ma mieć znieczulenie ogólne, powinien powiedzieć anestezjologowi, że przyjmuje lek Promixin.

Jeśli pacjent choruje na miastenię i przyjmuje również inne antybiotyki nazywane makrolidami (takie jak azytromycyna, klarytromycyna lub erytromycyna) lub antybiotyki nazywane fluorochinolonami (takie jak ofloksacyna, norfloksacyna i cyprofloksacyna), przyjmowanie leku Promixin bardziej zwiększa ryzyko osłabienia mięśni i trudności z oddychaniem.

Przyjmowanie leku kolistymetat sodu w infuzji w tym samym czasie co przyjmowanie Promixin w postaci inhalacji, może zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Promixin w czasie ciąży lub planując ciążę. Promixin może powodować uszkodzenie płodu.

Nie należy karmić piersią stosując lek Promixin. Promixin może przenikać do mleka matki. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Promixin może powodować zawroty głowy, uczucie splątania lub problemy z widzeniem, tj. nieostre widzenie. Jeśli u pacjenta pojawi się którykolwiek z tych objawów, wówczas nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PROMIXIN

Lek Promixin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli pacjent ma problemy z nerkami, powinien poinformować o tym lekarza, gdyż może być konieczne zmniejszenie dawki leku Promixin.

Pierwszą dawkę leku Promixin pacjent powinien przyjąć w obecności lekarza lub pielęgniarki.

Promixin należy przyjmować po zabiegu fizjoterapii (jeśli pacjent poddawany jest fizjoterapii). Spowoduje to oczyszczenie płuc i pozwoli na skuteczne działanie leku Promixin. Jeśli pacjent przyjmuje inne leki wziewne, lekarz poinformuje pacjenta, w jakiej kolejności należy je przyjmować.

Zwykle stosowana dawka dla dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 2 lat lub starszych to 1-2 fiolki (1-2 miliony jednostek) dwa do trzech razy na dobę (maksymalnie 6 milionów jednostek na dobę).

Zwykle stosowana dawka dla dzieci w wieku poniżej 2 lat to połowa fiolki lub 1 fiolka (0,5-1 milion jednostek) dwa razy na dobę (maksymalnie 2 miliony jednostek na dobę).

Lekarz może zdecydować o dostosowaniu dawki, w zależności od indywidualnej sytuacji pacjenta.

Promixin jest wdychany za pomocą urządzenia zwanego nebulizatorem. Promixin można przyjmować używając jakiegokolwiek urządzenia do nebulizacji, za pomocą którego można uwalniać antybiotyki do płuc w postaci aerozolu. Promixin dostępny jest z Promixin Disc, dlatego też może być stosowany za pomocą urządzenia I-neb AAD. Informacje dotyczące stosowania leku Promixin z I-neb znajdują się w instrukcji dołączonej do urządzenia. Jeśli pacjent stosuje inny nebulizator, powinien upewnić się, czy pomieszczenie, w którym przyjmuje lek, jest dobrze przewietrzone.

Jak przygotować lek Promixin

Lekarz lub pielęgniarka wskażą jak właściwie przygotować i stosować lek Promixin z nebulizatorem.

Przed umieszczeniem leku Promixin w nebulizatorze i inhalacją lekunależy go najpierw rozpuścić w jałowej wodzie lub w mieszaninie, pół na pół, jałowej wody i jałowego 0,9% roztworu soli fizjologicznej (fizjologiczny roztwór soli) zgodnie z poniższą instrukcją. Instrukcja załączona do nebulizatora wskazuje prawidłową objętość płynu, jaką należy dodać do fiolki z lekiem Promixin.

1) Znaleźć wystający języczek na czerwonym plastikowym kapslu obok strzałki oznaczonej “FLIP UP”. Następnie, trzymając fiolkę w jednej ręce i plastikowy kapsel w drugiej ręce, należy lekko obrócić kapsel w lewo. Umieścić kciuk pod języczkiem i podważyć go, aby ustawić go pod kątem 90° (patrz rysunek 1).

Promixin proszek do sporządzania roztworu do nebulizacji - UK/H/618/01/IA/035 Poland PiL Text V01


3) Obrócić fiolkę, aby plastikowy kapsel skierować do siebie. Przytrzymując kapsel na środku, pociągnąć go w dół i lekko obrócić w prawo (rysunek 3a) lub w lewo, aby metalowa plomba została rozerwana tylko z jednej strony (rysunek 3b).


2) Należy schwycić plastikowy kapsel tak jak pokazano na rysunku 2 i powoli pociągać, aby

otworzyć go o 180°.


4) Po rozerwaniu plomby, przytrzymać mocno fiolkę i zerwać plombę, aby odsłonić cały gumowy korek (rysunek 4).


5)    Zdjąć gumowy korek z fiolki leku Promixin trzymając jedynie za zewnętrzną krawędź korka i umieścić go spodem do góry na czystej powierzchni. Powoli dodać do fiolki jałową wodę lub jałową wodę z 0,9% roztworem soli fizjologicznej (informacja dotycząca właściwej objętości płynu dodawanego znajduje się w instrukcji do nebulizatora).

6)    Ponownie zamknąć fiolkę gumowym korkiem i ostrożnie dwa razy obrócić fiolkę spodem do

góry (rysunek 6).


7) Delikatnie rolować fiolkę pomiędzy dłońmi, aby rozpuścić cały proszek Promixin widoczny na spodzie i na ściankach fiolki (rysunek 7). Nie wstrząsać roztworem zbyt mocno, ponieważ może to spowodować jego spienienie.


8) Kiedy większość proszku została już rozpuszczona, należy odstawić fiolkę na 5-10 minut, aby pozwolić na zniknięcie piany i rozpuszczenie resztek proszku. Przelać roztwór do nebulizatora i niezwłocznie go wdychać.


Ponownie umieścić korek we fiolce i odpowiednio przechowywać ją lub wyrzucić. Nie używać roztworu przygotowanego wcześniej niż w ciągu ostatnich 24 godzin. Instrukcje przechowywania lub usuwania niewykorzystanych resztek leku Promixin podano w punkcie 5 „Jak przechowywać lek Promixin”.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Promixin

Jeśli pacjent zauważył, że przyjął większą niż zalecana dawkę leku (lub jeśli ktoś inny zastosował lek Promixin), powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Objawy zastosowania zbyt dużej dawki leku Promixin obejmują:

•    mrowienie lub drętwienie w okolicy ust lub twarzy;

•    zawroty głowy i uczucie wirowania (zaburzenia równowagi);

•    niewyraźna mowa;

•    zaburzenia widzenia;

•    uczucie splątania;

•    zaburzenia psychiczne;

•    uderzenia gorąca (zaczerwienia na twarzy).

Pominięcie zastosowania leku Promixin

Należy przyjąć pominiętą dawkę jak tylko pacjent przypomni sobie o jej zastosowaniu, chyba że zbliża się pora przyjęcia następnej dawki. Nie jest konieczne uzupełnianie dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Promixin

Nie należy przerywać stosowania leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo będzie trwało leczenie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Promixin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Promixin może czasem powodować reakcje alergiczne, takie jak wysypka skórna. Jeśli taki objaw wystąpi, należy przerwać stosowanie leku Promixin i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Wdychanie leku Promixin przez nebulizator może powodować u niektórych pacjentów uczucie ucisku w klatce piersiowej, świsty, kaszel lub brak oddechu. Dlatego też pierwszą dawkę należy zastosować w obecności lekarza lub pielęgniarki.

Lekarz może również zalecić przyjmowanie leków zapobiegających powstawaniu duszności. Lekarz może zbadać oddech podczas wizyty kontrolnej.

Promixin może również wpływać na pracę nerek, zwykle jeśli stosowana dawka jest wysoka lub jeśli pacjent jednocześnie stosuje inne leki mogące wpływać na nerki.

Promixin może czasem powodować owrzodzenie ust lub gardła.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio (patrz szczegóły poniżej). Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Polska

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: _ndl@urpl.gov.pl

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PROMIXIN

Lek Promixin przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Promixin po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce i opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania nieotwartych fiolek leku Promixin.

Promixin nie zawiera żadnych substancji konserwujących. Roztwór leku Promixin najlepiej zużyć natychmiast po przygotowaniu. Jeśli nie jest to możliwe, roztworów nie należy przechowywać dłużej niż przez 24 godziny w lodówce. Nie używać roztworu przygotowanego wcześniej niż w ciągu ostatnich 24 godzin.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Promixin

Substancją czynną leku jest kolistymetat sodowy.

Każda fiolka zawiera 1 milion j.m. kolistymetatu sodowego, co odpowiada około 80 mg. Lek nie zawiera żadnych innych substancji.

Jak wygląda lek Promixin i co zawiera opakowanie

Promixin jest proszkiem do sporządzania roztworu do nebulizacji, barwy białej do prawie białej, umieszczonym w szklanej fiolce.

Promixin jest dostępny w opakowaniach zawierających 30 fiolek. Każde opakowanie zawiera Promixin Disc do stosowania z urządzeniem I-neb AAD.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Profile Pharma Limited

Bicentennial Building

Southern Gate

Chichester

West Sussex

PO19 8EZ

Wielka Brytania

Tel.: +44 (0) 800 1300 855

Fax: +44 (0) 800 1300 856

Email: info@profilepharma.com

Wytwórca

Xellia Pharmaceuticals ApS Dalslandsgade 11, DK-2300, Copenhagen S Dania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

AOP Orphan Pharmaceuticals S.A.

Przedstawicielstwo w Polsce Rejtana 17/41 02-516 Warszawa Polska

Tel.: +48 22 542 40 68 Fax: +48 22 542 40 69 Email: biuro@aoporphan.com

Data zatwierdzenia ulotki: 10.03.2014 r.

Page 8 of 8

Promixin proszek do sporządzania roztworu do nebulizacji - UK/H/618/01/IA/035

Poland PiL Text V01

Promixin

Charakterystyka Promixin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Promixin, 1 milion jednostek międzynarodowych (j.m.), proszek do sporządzania roztworu do nebulizacji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 1 milion j.m., co odpowiada 80 mg kolistymetatu sodowego (Colistimethatum natricum).

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do nebulizacji. Proszek ma barwę białą lub prawie białą.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Promixin jest wskazany u dorosłych oraz dzieci i młodzieży z mukowiscydozą w leczeniu przewlekłych zakażeń płuc wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa (patrz punkt 5.1).

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotycząca właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zaleca się podawanie kolistymetatu sodowego pod nadzorem lekarzy z odpowiednim doświadczeniem w zakresie jego stosowania.

Dawkowanie

Dawkowanie należy dostosować w zależności od ciężkości choroby i odpowiedzi klinicznej. Zalecany zakres dawek:

Podawanie w postaci inhalacji Dorośli, młodzież i dzieci w wieku >2 lat

1-2 mln j.m. dwa do trzech razy na dobę (maksymalnie 6 mln j.m./dobę).

Dzieci w wieku <2 lat

0,5-1 mln j.m. dwa razy na dobę (maksymalnie 2 mln j.m./dobę).

Należy przestrzegać odpowiednich wytycznych klinicznych dotyczących schematów leczenia, w tym czasu trwania leczenia, częstości i jednoczesnego podawania innych leków przeciwbakteryjnych.

Osoby w podeszłym wieku

Uważa się, że dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Zaburzenia czynności nerek

Uważa się, że dostosowanie dawki nie jest konieczne, jednak zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

Uważa się, że dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Sposób podawania

Lek Promixin przeznaczony jest do stosowania poprzez nebulizację, z użyciem odpowiedniego nebulizatora.

Poniżej przedstawiono parametry dotyczące uwalniania leku, określone w badaniach in vitro z zastosowaniem różnych nebulizatorów.

Parametr

Nebulizator

Respironics I-neb AAD

Pari LC plus

z

kompresore m TurboBoy S

Respironics Sidestream z kompresorem Portaneb

z 0,3 ml (szarą) komorą na lek

z 0,5 ml (liliową) komorą na lek

(a)

Rozkład

wielkości

kropelki

(pm)

Mediana wielkości cząsteczki: d50

4,34

4,81

4,78

3,32

(b)

Całkowita ilość leku uwolniona z ustnika

nebulizatora

(milion j.m.)

0,333

0,579

0,407

0,239

(c)

Udział masowy cząstek drobnych (% < 5pm)

59,55

53,01

52,67

76,07

(d)

Całkowita ilość leku, którą otrzymuje pacjent

(milion j.m. < 5 pm)

0,198

0,307

0,214

0,182

(e)

Czas uwalniania (sekundy)

3 minuty, 36 sekund

8 minut, 29 sekund

7 minut, 4 sekundy

5 minut, 18 sekund

(f)

Szybkość podawania leku pacjentowi (milion j.m./min)

0,055

0,036

0,030

0,034

Mierzone z zastosowaniem 1 miliona j.m. produktu Promixin rozpuszczonego w 1 ml (I-neb AAD) lub 3 ml (Pari LCplus i Sidestream) mieszaniny 50:50 wody do wstrzykiwań i 0,9% roztworu NaCl, do objętości zalecanej dla każdego nebulizatora.

•    TurboBoy Spracował pod ciśnieniem 1,2 bara oraz z wydajnością 4,5 l/min. Portaneb pracował pod ciśnieniem 0,8 bara oraz z wydajnością 6 l/min.

•    (d) oblicza się ze wzoru (b) /100 x (c)

•    (f) = (d) / (e)


Kolistymetat sodowy w roztworze wodnym ulega hydrolizie do substancji czynnej, kolistyny. Specjalne ostrzeżenia dotyczące usuwania i postępowania z przygotowanymi roztworami, patrz punkt 6.6.

Jeśli pacjent stosuje inne rodzaje leczenia, powinien je stosować w kolejności zalecanej przez lekarza. Tabela przeliczenia dawek:

W UE dawka kolistymetatu sodowego musi być przepisywana i podawana wyłącznie w jednostkach międzynarodowych (j.m.). Na oznakowaniu produktu podana jest liczba j.m. w fiolce.

Z powodu różnych sposobów wyrażania dawki w odniesieniu do mocy, dochodziło do zamieszania i błędów w leczeniu. W Stanach Zjednoczonych i innych częściach świata dawka jest wyrażana w miligramach aktywności kolistyny zasady (mg CBA).

Poniższa tabela przeliczeniowa jest przygotowana w celach informacyjnych, a wartości należy traktować tylko jako nominalne i przybliżone.

Tabela przeliczenia kolistymetatu sodowego

Moc

~ masa kolistymetatu sodowego [mg]*

j.m.

~ mg CBA

12 500

0,4

1

150 000

5

12

1 000 000

34

80

4 500 000

150

360

9 000 000

300

720

* Nominalna moc substancji leczniczej = 12 500 j.m. /mg

4.3    Przeciwwskazania

Promixin jest przeciwwskazany u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na kolistymetat sodowy i inne polimiksyny.

Kolistymetat sodowy zmniejsza ilość acetylocholiny uwalnianej z presynaptycznych połączeń nerwowo-mięśniowych, dlatego też nie należy go stosować u pacjentów chorych na miastenię.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Skurcz oskrzeli

Podanie kolistymetatu sodowego metodą nebulizacji może wywoływać u pacjenta kaszel lub skurcze oskrzeli. Wskazane jest, aby pierwszą dawkę podać pod nadzorem lekarza. Wcześniejsze zastosowanie leków rozszerzających oskrzela jest zalecane i powinno być standardem, szczególnie jeśli jest częścią aktualnego schematu leczenia. Należy mierzyć wartość FEV1 zarówno przed rozpoczęciem, jak i po zakończeniu stosowania leku. Jeśli kolistymetat sodowy wywołuje nadreaktywność oskrzeli u pacjentów nieprzyjmujących wcześniej leków rozszerzających oskrzela, należy powtórzyć pomiar innym razem, po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela. Nadreaktywności oskrzeli występująca po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela może świadczyć o nadwrażliwości i wówczas podawanie produktu Promixin należy przerwać. Występujący skurcz oskrzeli należy leczyć, jeśli jest to wskazane.

Nadreaktywność oskrzeli jako reakcja na leczenie kolistymetatem sodowym może rozwinąć się wraz z kontynuowaniem leczenia i zaleca się mierzenie wartości FEV i podczas regularnych wizyt lekarskich przed rozpoczęciem i po zakończeniu leczenia.

Zaburzenia czynności nerek

Kolistymetat sodowy jest wydalany przez nerki i wykazuje toksyczny wpływ na nerki, jeśli osiąga wysokie stężenie w surowicy. Jest to mało prawdopodobne podczas stosowania leku w postaci inhalacji, jednak zaleca się oznaczanie stężenia kolistymetatu sodowego w surowicy, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Toksyczny wpływ na nerki

Zaburzenia czynności nerek notowano zwykle po podaniu dożylnym lub domięśniowym większych niż zalecane dawek pacjentom z prawidłową czynnością nerek lub po niewłaściwym zmniejszeniu dawek podawanych dożylnie lub domięśniowo pacjentom z osłabioną czynnością nerek, lub jeśli pacjent jednocześnie przyjmował inne leki o działaniu nefrotoksycznym. Działanie to zwykle ustępuje po zaprzestaniu leczenia.

Neurotoksyczność

Po przedawkowaniu lub niewłaściwemu zmniejszeniu dawki u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek wystąpić duże stężenie kolistymetatu sodowego w surowicy po podaniu dożylnym lub domięśniowym, co może prowadzić do neurotoksyczności. Jednoczesne stosowanie z niedepolaryzującymi środkami rozkurczającymi mięśnie lub z antybiotykami wykazującymi podobne działanie neurotoksyczne może również prowadzić do neurotoksyczności. Zmniejszenie dawki kolistymetatu sodowego może zmniejszyć takie objawy. Notowane objawy neurotoksyczności obejmują: zawroty głowy, przemijające drętwienie twarzy, niewyraźna mowa, niestabilność naczynioruchowa, zaburzenia widzenia, splątanie, psychoza i bezdech (patrz także punkt 4.5).

Porfiria

Zachować szczególną ostrożność stosując produkt u pacjentów z porfirią.

Oporność mikrobiologiczna

Obserwowano nabytą oporność na kolistymetat sodowy śluzowego szczepu Pseudomonas aeruginosa. U pacjentów leczonych długotrwale należy przeprowadzić badanie wrażliwości podczas regularnych wizyt kontrolnych i jeśli pacjent odczuwa nasilenie objawów (patrz punkt 5.1).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ze względu na wpływ kolistymetatu sodowego na uwalnianie acetylocholiny, niedepolaryzujące leki rozkurczające mięśnie należy stosować u pacjentów przyjmujących Promixin z zachowaniem szczególnej ostrożności, gdyż ich działanie może być wydłużone (patrz punkt 4.4).

Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania kolistymetatu sodowego podawanego drogą wziewną i innych leków o działaniu nefrotoksycznym lub neurotoksycznym (np. cefalotyna sodowa, aminoglikozydy, niedepolaryzujące leki rozkurczające mięśnie), w tym podawanych dożylnie i domięśniowo (patrz punkt 4.4).

4.6    Ciąża i laktacja

Bezpieczeństwo stosowania u kobiet w ciąży nie zostało ustalone. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Jednakże udowodniono, że kolistymetat sodowy przenika przez łożysko i w konsekwencji istnieje ryzyko toksycznego wpływu na płód, jeśli lek stosowany jest w ciąży. Promixin należy stosować w czasie ciąży jedynie wtedy, gdy korzyści przewyższają ryzyko.

Kolistymetat sodowy przenika do mleka matki; nie zaleca się karmienia piersią podczas terapii lekiem.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Po pozajelitowym podaniu kolistymetatu sodowego notowano neurotoksyczność, charakteryzującą się zawrotami głowy, splątaniem czy zaburzeniami widzenia. Jeśli takie objawy występują, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi po nebulizacji kolistymetatu sodowego są kaszel i skurcz oskrzeli (objawiające się uciskiem w klatce piersiowej zwiększeniem wartości FEVi), odnotowane u około 10% pacjentów (patrz także punkt 4.4).

Działania niepożądane przedstawione są zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz z częstością występowania. Częstość występowania działań niepożądanych jest następująca:

•    bardzo często (>1/10)

•    często (>1/100 do <1/10)

•    niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

•    rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

•    bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

występowania

Notowane działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana

Reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka skórna

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo często

Kaszel, ucisk w klatce piersiowej, zwężenie oskrzeli lub skurcz oskrzeli

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Nieznana

Owrzodzenie (ból) gardła lub jamy ustnej

Jeśli wystąpi reakcja nadwrażliwości, taka jak wysypka skórna, leczenie kolistymetatem sodowym należy przerwać.

Owrzodzenie gardła lub jamy ustnej może być spowodowane nadwrażliwością lub nadkażeniem drożdżakami z gatunku Candida.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może powodować bezdech, osłabienie mięśni, zawroty głowy, przemijające drętwienie twarzy, niewyraźną mowę, niestabilność naczynioruchową, zaburzenia widzenia, splątanie, psychozę lub niewydolność nerek.

Nie ma antidotum. Leczenie przedawkowania polega na podtrzymywaniu czynności życiowych i działaniach zwiększających klirens kolistymetatu sodowego, tj. wymuszona diureza osmotyczna z zastosowaniem mannitolu, dializa otrzewnowa lub przedłużona hemodializa.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwbakteryjne, polimiksyny. Kod ATC: J01XB01

Ogólne właściwości Mechanizm działania

Kolistymetat sodowy jest prolekiem kolistyny, antybiotykiem polimiksynowym (należącym do grupy polimiksyny E). Ma budowę polipeptydową i jest otrzymywany ze szczepu Bacillus polymyxa var. colistinus.

Antybiotyki polimiksynowe są substancjami powierzchniowo czynnymi, działającymi poprzez wiązanie z błoną komórkową, co prowadzi do zmiany jej przepuszczalności oraz śmierci komórki bakteryjnej. Polimiksyny działają bakteriobójczo na bakterie Gram-ujemne, z hydrofobową błoną zewnętrzną.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne (PK/PD)

Polimiksyny wykazują zależne od stężenia działanie bakteriobójcze na wrażliwe bakterie. Mechanizmy oporności

Oporność rozwija się ze względu na modyfikacje lipopolisacharydów (LPS) lub innych składników błony komórkowej bakterii.

Wrażliwość

Występowanie nabytej oporności może różnić się w zależności od regionu geograficznego i czasu zbierania próbek, a uzyskanie informacji o oporności szczepów na danym obszarze jest pożądane, szczególnie podczas leczenia ciężkich zakażeń. Wskazana jest porada eksperta, szczególnie jeśli miejscowo występująca oporność jest na takim poziomie, że użyteczność leku co najmniej w niektórych rodzajach zakażeń, jest wątpliwa.

Gatunki zwykle wrażliwe Acinetobacter spp.

Haemophilus influenzae Klebsiella spp.

Pseudomonas aeruginosa

Gatunki, wśród których może wystąpić problem oporności nabytej

Stenotrophomonas maltophilia

Achromobacter xylosoxidans (dawniej Alcaligenes xylosoxidans)

Drobnoustroje o oporności wrodzonej

Burkholderia cepacia i gatunki pokrewne Proteus spp.

Providencia spp.

Serratia spp.

Oporność

Nabytą oporność śluzowego szczepu Pseudomonas aeruginosa na kolistymetat sodowy notowano w około 3% przypadków. Jednakże miejscowe wskaźniki oporności mogą się różnić, możliwe są również wysokie wskaźniki (patrz punkt 4.4).

Oporność krzyżowa

Nie występuje oporność krzyżowa bakterii między polimiksynami i innymi grupami antybiotyków.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Wchłanianie z przewodu pokarmowego jest nieznaczne, toteż jest mało prawdopodobne, aby połknięcie kolistymetatu sodowego znajdującego się w części nosowej gardła zwiększało stopień narażenia ogólnoustrojowego.

Wchłanianie leku po podaniu wziewnym związane jest z rodzajem nebulizatora, wielkością kropelki aerozolu oraz zmianami chorobowymi w płucach.

F arm akokinetyka

Badania z udziałem zdrowych ochotników, którzy przyjmowali kolistymetat sodowy drogą wziewną, wykazały, iż Cmax polimiksyny E1 (składnik czynny) mieści się w zakresie pomiędzy 40,0 a 69,9 ng/ml, a AUC pomiędzy 350 a 668 ng/ml/h w zależności od nebulizatora, objętości wypełnienia i stężenia, które zmienia się w zakresie od 0,3 do 2 milionów j.m. Okres półtrwania wynosił około 5,2 godziny. Całkowita dostępność biologiczna wynosi pomiędzy 5 a 18%, w zależności od nebulizatora. Wartość AUC po podaniu dożylnym dawki 0,5 miliona j.m. wynosi 3352 ng/ml/h a Cmax 1232 ng/ml.

Metabolizm

W warunkach in vivo kolistymetat sodowy przekształca się w zasadę.

Eliminacja

Nie ma danych na temat eliminacji kolistymetatu sodowego po podaniu metodą nebulizacji.

Po podaniu dożylnym lek jest wydalany głównie przez nerki; 62% dawki podanej pozajelitowo pojawia się w moczu w ciągu 8 godzin, a około 80% - w ciągu 24 godzin.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania na zwierzętach, dotyczące stosowania kolistymetatu sodowego, nie wykazują niekorzystnego wpływu na płodność ani na rozwój embrionalno-płodowy. Nie prowadzono badań w okresie przed- i pourodzeniowym.

Brak danych dotyczących możliwej genotoksyczności i rakotwórczości kolistymetatu sodowego. W badaniach in vitro wykazano, że kolistyna indukuje aberrację chromosomów w ludzkich limfocytach, co może być związane z redukcją indeksu mitotycznego, co również obserwowano. Inne badania nie wykazały działania mutagennego kolistyny.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Dodanie innych antybiotyków do roztworu produktu Promixin może prowadzić do wytrącania się.

Tego produktu leczniczego nie należy mieszać z innymi lekami, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Przed otwarciem: 2 lata.

Po rekonstytucji:

Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną w temperaturze pokojowej przez maksymalnie 24 godziny.

Pacjentom samodzielnie stosującym leczenie antybiotykiem w aerozolu należy zalecić zużycie roztworów niezwłocznie po przygotowaniu. Jeśli nie jest to możliwe, roztworów nie należy przechowywać dłużej niż przez 24 godziny w lodówce.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt pakowany jest w fiolki z bezbarwnego szkła (typu I), z korkiem z gumy chlorobutylowej (typu I) i aluminiowym wieczkiem typu tear-off. Tekturowe pudełko zawiera 30 fiolek i Promixin Disc przeznaczony do stosowania z urządzeniem I-neb AAD.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Promixin można rozpuszczać w wodzie do wstrzykiwań - powstaje klarowny, bezbarwny do jasno żółtego, hipotoniczny roztwór, lub w mieszaninnie 50:50 wody do wstrzykiwań i 0,9% roztworu NaCl - powstaje klarowny, bezbarwny do jasnożółtego, izotoniczny roztwór. Po rozpuszczeniu Promixin można podawać za pomocą typowego nebulizatora stosownego do podawania roztworów antybiotyków.

Roztwór należy zastosować natychmiast po rozpuszczeniu. Jeśli nie jest to możliwe, roztwory należy przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 24 godzin. Jakiekolwiek nieużyte pozostałości roztworu w nebulizatorze należy zniszczyć po zastosowaniu. Promixin dostarczany jest z Promixin Disc, przeznaczonym do stosowania z urządzeniem I-neb AAD. W celu uzyskania informacji dotyczących zastosowania produktu Promixin z urządzeniem I-neb AAD, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do wyrobu.

Typowe nebulizatory działają na podstawie ciągłego przepływu i prawdopodobne jest uwalnianie nebulizowanych leków do środowiska. Jeśli Promixin podaje się za pomocą typowego nebulizatora, należy to robić w dobrze przewietrzanym pomieszczeniu, szczególnie dotyczy to szpitali, gdzie różni pacjenci mogą używać nebulizatorów w tym samym czasie. Można stosować rurki lub filtry, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska aerozolem.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Profile Pharma Limited

Bicentennial Building, Southern Gate, Chichester,

West Sussex, PO19 8EZ Wielka Brytania

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17525

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

02.12.2010 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10.03.2015 r.

Page 9 of 9

Promixin proszek do sporządzania roztworu do nebulizacji - UK/H/618/01/IA/035

Poland SmPC Text V01

Promixin