+ iMeds.pl

Pronoran 50 mgUlotka Pronoran

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

PRONORAN 50 mg

tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu

Piribedilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pronoran i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pronoran

3.    Jak stosować lek Pronoran

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pronoran

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Pronoran i w jakim    celu się go stosuje

Pronoran zawiera pirybedyl, który należy do leków zwanych agonistami receptorów dopaminowych. Pobudza receptory dopaminowe w mózgu oraz działa rozszerzająco na obwodowe naczynia krwionośne.

Działanie leku utrzymuje się przez ponad 24 godziny.

Lek Pronoran jest wskazany w leczeniu choroby Parkinsona:

•    w monoterapii - jako jedyny lek (szczególnie postaci przebiegających z drżeniem);

•    w leczeniu skojarzonym z lewodopą; od początku lub zastosowanym później, szczególnie w postaci przebiegającej z drżeniem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pronoran Kiedy nie stosować leku Pronoran:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na pirybedyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występuje wstrząs sercowo-naczyniowy;

-    jeśli u pacjenta występuje ostra faza zawału serca;

-    jeśli pacjent przyjmuje leki zwane neuroleptykami (oprócz klozapiny).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W trakcie leczenia pirybedylem była obserwowana senność i nagłe napady snu, szczególnie u pacjentów z chorobą Parkinsona. Nagłe zaśnięcie w trakcie dnia, w niektórych przypadkach bez świadomości lub objawów ostrzegawczych, było obserwowane bardzo rzadko.

Pacjenci muszą być o tym poinformowani oraz należy im zalecić zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn w trakcie leczenia pirybedylem.

Pacjenci, u których wystąpiła senność i (lub) nagły napad snu, muszą powstrzymać się od prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Lekarz może zalecić zmniejszenie dawki lub zakończenie leczenia lekiem Pronoran.

U pacjentów leczonych pirybedylem ryzyko upadków z powodu nagłego napadu snu, niedociśnienia tętniczego lub stanu splątania (dezorientacji) rośnie z wiekiem.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent lub jego bliscy zauważą nietypowe zachowania będące wynikiem nieodpartego impulsu, przymusu, natrętnego wykonywania pewnych czynności, szkodliwych dla pacjenta lub innych osób. Takie zachowania są zwane zaburzeniami kontroli impulsów i mogą obejmować uzależnienie od hazardu, nadmierne objadanie się lub wydawanie pieniędzy, nadmierny popęd seksualny lub nasilone myśli i odczucia seksualne. Lekarz może zdecydować o dostosowaniu leczenia lub odstawieniu leku.

Pronoran a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przyjmowanie pirybedylu w skojarzeniu z antagonistami dopaminy - neuroleptykami (oprócz klozapiny) oraz z pewnymi lekami stosowanymi w zapobieganiu nudności i wymiotów jest przeciwwskazane.

Stosowanie pirybedylu w skojarzeniu z tetrabenazyną nie jest zalecane.

Z powodu możliwego nasilonego działania uspokajającego należy zachować ostrożność w przypadku stosowania pirybedylu z innymi lekami uspokajającymi.

Pronoran z alkoholem

Nie zaleca się picia alkoholu podczas przyjmowania leku Pronoran.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Z powodu braku istotnych danych nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjenci leczeni lekiem Pronoran oraz wykazujący senność i (lub) nagłe napady snu, muszą być poinformowani o powstrzymaniu się od prowadzenia pojazdów lub wykonywania czynności, w przypadku których zaburzona czujność może ich samych lub inne osoby narażać na ryzyko poważnego wypadku lub śmierci (np. podczas obsługiwania maszyn), do czasu aż takie powtarzające się napady i senność ustąpią.

Lek Pronoran zawiera sacharozę i barwnik - czerwień koszenilową (E124)

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Barwnik - czerwień koszenilowa (E124) może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Pronoran

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek Pronoran stosuje się doustnie.

Leczenie choroby Parkinsona:

-    w monoterapii: od 150 do 250 mg, tj. od 3 do 5 tabletek na dobę w 3 - 5 podzielonych dawkach;

-    w skojarzeniu z lewodopą: od 100 do 150 mg na dobę w 2 - 3 podzielonych dawkach.

Tabletki należy połknąć popijając połową szklanki wody po posiłku.

Dawkę, na zalecenie lekarza, należy zwiększać stopniowo: o jedną tabletkę co 3 dni.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Pronoran nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pronoran

W bardzo dużych dawkach ujawnia się działanie wymiotne pirybedylu. Wobec powyższego tabletki zostaną wydalone, co wyjaśnia fakt braku danych dotyczących przedawkowania.

Nie mniej jednak, ze względu na działanie leku, można spodziewać się następujących objawów przedawkowania:

-    wahania ciśnienia tętniczego (wzrost lub obniżenie ciśnienia tętniczego);

-    nudności i wymioty.

W razie przedawkowania należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Pronoran

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia zapomnianej, tylko przyjąć następną dawkę jak zazwyczaj.

Przerwanie przyjmowania leku Pronoran

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Obserwowano następujące działania niepożądane:

-    często: niewielkie zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, wzdęcia), które mogą ustąpić po indywidualnym dostosowaniu dawek.

-    w trakcie leczenia pirybedylem była obserwowana senność; bardzo rzadko były obserwowane przypadki nadmiernej senności w ciągu dnia i nagłe napady snu.

-    często: zaburzenia psychiczne, takie jak dezorientacja, omamy, pobudzenie lub zawroty głowy, które ustępują po przerwaniu leczenia.

-    niezbyt często: niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne (spadek ciśnienia tętniczego związany ze zmianą pozycji ciała z leżącej lub siedzącej na stojącą albo wahania ciśnienia tętniczego)

z omdleniami lub złe samopoczucie, lub niestabilne ciśnienie krwi.

-    z powodu zawartości barwnika - czerwieni koszenilowej występuje ryzyko reakcji alergicznych. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

-    niezdolność odparcia impulsu, pokusy czy przymusu wykonania czynności, które mogą być szkodliwe dla pacjenta lub innych osób; dotyczy to:

•    silnego impulsu do niepohamowanego uprawiania hazardu, mimo poważnych osobistych lub rodzinnych konsekwencji,

•    zmienionych lub zwiększonych zainteresowań oraz zachowań seksualnych o dużym znaczeniu dla pacjenta lub innych osób, np. czynności związanych z nasilonym popędem seksualnym,

•    kompulsywnego, niekontrolowanego wydawania pieniędzy lub kupowania,

• napadowego objadania się (spożywania ogromnych ilości jedzenia w krótkim czasie) lub kompulsywnego jedzenia (spożywania większej ilości jedzenia niż normalnie oraz większych ilości niż jest to potrzebne do zaspokojenia głodu).

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przejawia któreś z tych zachowań, aby omówić sposoby kontrolowania lub ograniczenia tych objawów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pronoran

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku Pronoran po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nieużywa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Pronoran

-    Substancją czynną leku jest pirybedyl. Każda tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 50 mg pirybedylu.

-    Pozostałe składniki leku to: magnezu stearynian, powidon, talk. Składniki otoczki: karmeloza sodowa, polisorbat 80, czerwień koszenilowa (E124), powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sacharoza, tytanu dwutlenek (E171), talk, wosk biały.

Jak wygląda lek Pronoran i co zawiera opakowanie

Lek Pronoran jest dostępny w opakowaniach zawierających 30 tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja

Wytwórca

Les Laboratoires Servier Industrie 905 route de Saran 45520 Gidy Francja

lub

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S. A. ul. Annopol 6 B 03-236 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Servier Polska Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 10 01-248 Warszawa Nr telefonu: (22) 594-90-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Pronoran

Charakterystyka Pronoran

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PRONORAN, 50 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 50 mg pirybedylu (Piribedilum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza w ilości 57,17 mg/tabletkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu. Okrągła tabletka barwy czerwonej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie choroby Parkinsona:

•    w monoterapii (szczególnie postaci przebiegających z drżeniem);

•    w leczeniu skojarzonym z lewodopą; od początku lub zastosowanym później, szczególnie w postaci przebiegającej z drżeniem.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Leczenie choroby Parkinsona:

-    w monoterapii: od 150 do 250 mg, tj. od 3 do 5 tabletek na dobę w 3 - 5 podzielonych dawkach;

-    w skojarzeniu z lewodopą: od 100 do 150 mg, tj. od 2 do 3 tabletek na dobę w 2 - 3 podzielonych dawkach.

Tabletki należy połknąć popijając połową szklanki wody po posiłku.

Dawkę należy zwiększać stopniowo: o jedną tabletkę co 3 dni.

Dzieci i młodzież

Pronoran nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na pirybedyl lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Wstrząs sercowo-naczyniowy.

-    Ostra faza zawału serca.

-    Stosowanie w skojarzeniu z neuroleptykami (oprócz klozapiny), patrz punkt 4.5.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W trakcie leczenia pirybedylem była obserwowana senność i nagłe napady snu, szczególnie u pacjentów z chorobą Parkinsona. Nagłe zaśnięcie w trakcie dnia, w niektórych przypadkach bez świadomości lub objawów ostrzegawczych, było obserwowane bardzo rzadko. Pacjenci muszą być o tym poinformowani oraz należy im zalecić zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn w trakcie leczenia pirybedylem. Pacjenci, u których wystąpiła senność i (lub) nagły napad snu, muszą powstrzymać się od prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Ponadto może być rozważane zmniejszenie dawki lub zakończenie leczenia.

U pacjentów leczonych pirybedylem ryzyko upadków z powodu nagłego napadu snu, niedociśnienia tętniczego lub stanu splątania rośnie z wiekiem.

Zaburzenia kontroli impulsów

Należy regularnie monitorować pacjentów pod kątem rozwoju zaburzeń kontroli impulsów. Należy poinformować pacjentów i ich opiekunów, że u osób leczonych agonistami dopaminy, w tym produktem Pronoran, mogą wystąpić behawioralne objawy zaburzeń kontroli impulsów, w tym: uzależnienie od hazardu, zwiększone libido, hiperseksualność, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub kupowanie oraz kompulsywne lub napadowe objadanie się. W takich przypadkach zaleca się rozważenie zmniejszenia dawki lub stopniowe odstawienie leku.

Z powodu zawartości sacharozy w produkcie Pronoran pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy lub z niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Produkt zawiera czerwień koszenilową (E124), która może powodować reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

•    Stosowanie pirybedylu w skojarzeniu z neuroleptykami (oprócz klozapiny) jest przeciwwskazane ze względu na antagonizm między lekami dopaminergicznymi stosowanymi w chorobie Parkinsona a neuroleptykami.

1.    Pacjenci z zespołem pozapiramidowym wywołanym przez neuroleptyki powinni być leczeni lekiem antycholinergicznym, a nie lekiem dopaminergicznym stosowanym w chorobie Parkinsona (receptory dopaminergiczne blokowane przez neuroleptyki).

2.    Leki będące agonistami dopaminergicznymi mogą indukować lub nasilać zaburzenia psychotyczne. Jeśli leczenie neuroleptyczne jest konieczne u pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych agonistami dopaminergicznymi, to dawka drugiego leku musi być stopniowo zmniejszana, aż do całkowitego odstawienia leku (nagłe odstawienie leków dopaminergicznych powoduje wystąpienie ryzyka złośliwego zespołu neuroleptycznego).

3.    Neuroleptyki przeciwwymiotne: należy zastosować lek przeciwwymiotny nie mający wpływu na układ pozapiramidowy.

•    Stosowanie w skojarzeniu z tetrabenazyną nie jest zalecane ze względu na antagonizm między lekami dopaminergicznymi stosowanymi w chorobie Parkinsona a tetrabenazyną.

•    Nie zaleca się jednoczesnego przyjmowania pirybedylu i alkoholu.

• Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania pirybedylu z innymi lekami uspokajającymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Płodność

Nie przeprowadzono badań toksyczności dotyczących rozrodu.

Ciąża

Wykazano, że pirybedyl przenika przez barierę łożyskową u ciężarnych myszy i jest rozmieszczany w narządach płodu.

Z powodu braku istotnych danych nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Z powodu braku istotnych danych nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjenci leczeni pirybedylem, wykazujący senność i (lub) nagłe napady snu, muszą być poinformowani o powstrzymaniu się od prowadzenia pojazdów lub wykonywania czynności, w przypadku których zaburzona czujność może ich samych lub inne osoby narażać na ryzyko poważnego wypadku lub śmierci (np. podczas obsługiwania maszyn), do czasu aż takie powtarzające się napady i senność ustąpią (patrz punkt 4.4).

4.8    Działania niepożądane

Podczas leczenia pirybedylem obserwowano następujące działania niepożądane i zaklasyfikowano je według następującej częstości występowania:

bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1 000, <1/100); rzadko (>1/10 000, <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: niewielkie zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, wzdęcia), które mogą ustąpić zwłaszcza po indywidualnym dostosowaniu dawki (objawy żołądkowo-jelitowe mogą być znacznie zmniejszone przez stopniowe zwiększanie dawki (zwiększanie dawki o 50 mg co 2 tygodnie)).

Zaburzenia psychiczne

Często: obserwowano zaburzenia psychiczne, takie jak splątanie, omamy, pobudzenie, które ustępują po przerwaniu leczenia.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: obserwowano zawroty głowy, które ustępują po przerwaniu leczenia.

Stosowanie pirybedylu jest związane z sennością oraz było bardzo rzadko związane z nadmierną sennością w ciągu dnia i nagłymi napadami snu (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia sercowo-naczyniowe

Niezbyt często: niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne z omdleniami lub złe samopoczucie, lub niestabilne ciśnienie tętnicze.

Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej (E124), występuje ryzyko reakcji alergicznych.

Zaburzenia kontroli impulsów

U pacjentów leczonych agonistami dopaminy, w tym produktem Pronoran, może wystąpić uzależnienie od hazardu, zwiększone libido, hiperseksualność, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub kupowanie oraz kompulsywne lub napadowe objadanie się (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Ze względu na działanie wymiotne piribedylu przyjętego w bardzo dużych dawkach, przedawkowanie leku w postaci tabletek jest mało prawdopodobne.

Jednakże w razie przypadkowego przyjęcia dawki większej od dawki terapeutycznej, mogą być obserwowane następujące objawy przedmiotowe i podmiotowe:

-    wahania ciśnienia tętniczego (nadciśnienie lub niedociśnienie);

-    zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności i wymioty).

Objawy te ustępują po odstawieniu produktu i po zastosowaniu leczenia objawowego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Agoniści dopaminergiczni.

Kod ATC: N04BC08.

Agonista dopaminergiczny - pirybedyl stymuluje receptory dopaminowe D2/D3 i mózgowe drogi dopaminergiczne.

Pirybedyl ma właściwości podobne do właściwości innych znanych agonistów dopaminergicznych.

U ludzi:

Mechanizm działania został potwierdzony w farmakologicznych badaniach klinicznych:

•    dopaminergiczny rodzaj stymulacji elektrycznej czynności kory mózgu, zarówno w czasie czuwania jak i podczas snu;

•    wpływ na różne funkcje kontrolowane przez dopaminę, badane za pomocą skal oceniających zachowanie lub czas procesów psychicznych.

Pirybedyl zwiększa przepływ w tętnicach udowych (obecność receptorów dopaminergicznych w tętnicach udowych może tłumaczyć mechanizm działania pirybedylu na krążenie obwodowe).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

-    Pirybedyl wchłania się szybko z przewodu pokarmowego i osiąga stężenie maksymalne w osoczu

w godzinę po podaniu doustnym. Eliminacja leku z osocza jest dwufazowa: pierwsza faza charakteryzuje się okresem półtrwania trwającym 1,7 godziny, a druga wolniejsza faza charakteryzuje się okresem półtrwania wynoszącym 6,9 godziny.

-    Prawdopodobieństwo interakcji pirybedylu z innymi lekami jest małe. Pirybedyl w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza. Pirybedyl jest metabolizowany szybko; w procesie metabolizmu powstają dwa główne metabolity: pochodna hydroksylowa i dihydroksylowa.

-    Lek wydalany jest w postaci metabolitów głównie z moczem - w 68% i z żółcią w 25%.

-    W badaniach in vitro i in vivo wykazano przedłużone uwalnianie pirybedylu. Badania farmakokinetyki leku wykazały, że działanie terapeutyczne trwa ponad 24 godziny.

In vivo tabletki o przedłużonym uwalnianiu zawierające 50 mg pirybedylu zapewniały stopniowe uwalnianie i wchłanianie substancji czynnej.

-    Pirybedyl jest wydalany z moczem w około 50% w ciągu 24 godzin i w 100% po 48 godzinach.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Brak dodatkowych danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń:

magnezu stearynian,

powidon,

talk.

Otoczka:

karmeloza sodowa, polisorbat 80,

czerwień koszenilowa (E124), powidon,

krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sacharoza,

tytanu dwutlenek (E171), talk,

wosk biały.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

2 blistry PVC/Aluminium po 15 tabletek w tekturowym pudełku.

1 blister PVC/Aluminium po 30 tabletek w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 8463

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 6 grudnia 2000 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 17 grudnia 2010 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Pronoran