+ iMeds.pl

Propafenone orion 300 mgUlotka Propafenone orion

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Propafenone Orion, 150 mg, tabletki powlekane Propafenone Orion, 300 mg, tabletki powlekane

Propafenoni hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Propafenone Orion i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Propafenone Orion

3.    Jak stosować Propafenone Orion

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Propafenone Orion

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST PROPAFENONE ORION I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Propafenone Orion należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwarytmicznymi. Propafenone Orion spowalnia pracę serca i pomaga regulować jego bicie. Tabletki Propafenone Orion są stosowane w leczeniu i zapobieganiu zaburzeń rytmu serca (arytmii).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PROPAFENONE ORION

Kiedy nie stosować leku Propafenone Orion:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na propafenon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    jeśli pacjent ma niewydolność krążenia lub inne choroby serca poza nieprawidłowym rytmem

-    jeśli pacjent ma lub miał kiedykolwiek wcześniej zawał serca

-    jeśli pacjent ma bardzo wolną akcję serca lub niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie)

-    jeśli pacjent choruje na marskość wątroby (chorobę wątroby)

-    jeśli pacjent stosuje pewne leki zwane beta-blokerami (np. karwedylol, bisoprolol, metoprolol, nebiwolol): patrz punkt „Inne leki i Propafenone Orion” poniżej

-    jeśli pacjent stosuje pewne leki przeciwarytmiczne (amiodaron, digoksyna, sotalol): patrz punkt „Inne leki i Propafenone Orion” poniżej

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Propafenone Orion należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki:

-    jeśli pacjent ma jakiekolwiek problemy z oddychaniem (np. astmę)

-    jeśli pacjent ma rozrusznik serca (może być konieczna zmiana dawki)

-    jeśli pacjent cierpi na zaburzenia czynności wątroby (może być konieczna zmiana dawki)

-    jeśli lekarz stwierdził, że u pacjenta występują zaburzenia stężenia elektrolitów we krwi (np. wapnia lub magnezu)

-    jeśli pacjent ma miastenię rzekomoporaźną (choroba układu nerwowego i mięśni, powodująca ich osłabienie i męczliwość);

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę (patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność” poniżej)

-    jeśli pacjentka karmi piersią (patrz punkt „Wpływ na płodność, ciążę i laktację” poniżej)

Dzieci

Nie ma danych dotyczących stosowania Propafenone Orion u dzieci (osób poniżej 18 roku życia). Lek Propafenone Orion nie powinien być stosowany u dzieci.

Inne leki i Propafenone Orion

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jest szczególnie istotne, aby poinformować lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

-    amiodaron, digoksyna, chinidyna, sotalol (leki wpływające na czynność serca (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Propafenone Orion” powyżej)

-    antykoagulanty (leki zapobiegające skrzepom, np. warfaryna)

-    ryfampicyna (antybiotyk)

-    betablokery (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi), na przykład bisoprolol, karwedylol, metoprolol, nebiwolol (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Propafenone Orion” powyżej, ponieważ zwykle nie należy przyjmować betablokerów z lekiem Propafenone Orion). W niektórych przypadkach może być zastosowany betabloker esmolol

-    bupropion (lek stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych oraz jako środek wspomagający rzucenie palenia)

-    duloksetyna, fluoksetyna, fluwoksamina lub paroksetyna (lek stosowany w leczeniu depresji oraz zaburzeń lękowych uogólnionych)

-    dziurawiec zwyczajny (ziołowy lek stosowany w depresji)

-    cinakalcet (lek stosowany w leczeniu nadczynności przytarczyc)

-    darifenacyna (lek stosowany w leczeniu nietrzymania moczu)

-    teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy)

-    terbinafina (lek stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby)

-    karbamazepina, fosfenytoina, fenobarbital, fenytoina, prymidon (leki stosowane w leczeniu padaczki i drgawek)

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Zwykle lekarz prowadzący zaleci odstawienie leku Propafenone Orion zanim pacjentka zajdzie w ciążę, lub gdy tylko pacjentka dowie się, że jest w ciąży.

Lek Propafenone Orion nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani używać żadnych narzędzi lub maszyn dopóki nie będzie wiadomo, jakie jest jego działanie na organizm. U niektórych osób lek Propafenone Orion może powodować zaburzenia widzenia, zawroty głowy, zmęczenie i niskie ciśnienie tętnicze krwi. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać narzędzi lub maszyn.

3.    JAK STOSOWAĆ PROPAFENONE ORION

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka, to:

Dorośli

Od jednej tabletki 150 mg leku Propafenone Orion trzy razy dziennie do jednej tabletki 300 mg trzy razy dziennie. Dawka zostanie ustalona przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta.

Osoby starsze:

Należy porozmawiać z lekarzem. U osób starszych konieczne może być zmniejszenie dawki leku. Stosowanie u dzieci i młodzieży

Tabletki leku Propafenone Orion nie są zalecane dla dzieci ani młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Upośledzenie czynności nerek i wątroby

Należy porozmawiać z lekarzem. W przypadku upośledzenia czynności nerek lub wątroby konieczne może być zmniejszenie dawki leku.

Tabletki należy połykać w całości, po posiłku, popijaj ąc wodą.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Propafenone Orion

W przypadku zażycia większej niż zalecana przez lekarza dawki leku Propafenone Orion, należy udać się do lekarza, farmaceuty lub najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą tabletki leku Propafenone Orion w oryginalnym opakowaniu.

Pominięcie leku Propafenone Orion

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent zapomni o tabletce, należy przyjąć ją najszybciej, jak to możliwe. Jednak w przypadku, gdy zbliża się czas przyjmowania kolejnej dawki, należy przyjąć lek w takiej ilości jak zwykle.

Przerwanie stosowania leku Propafenone Orion

Jeśli pacjent przestanie przyjmować lek Propafenone Orion bez konsultacji z lekarzem, może doj ść do pogorszenia choroby. Należy przyjmować tabletki tak długo jak zaleci to lekarz. Nie należy przerywać stosowania leku tylko dlatego, że pacjent czuje się lepiej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku Propafenone Orion i natychmiast udać się po pomoc lekarską, jeśli:

-    pacjent zauważy łatwe powstawanie siniaków lub wystąpi ból gardła z wysoką gorączką

-    u pacjenta wystąpi wysypka lub zażółcenie skóry i/lub oczu

-    u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne takie jak

-    zaczerwienienie skóry, świąd lub wysypka (z wyczuwalnymi grudkami)

-    trudności w oddychaniu

-    obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła

-    trudności w połykaniu.

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć doi na 10 osób):

-    Utrata apetytu (anoreksja)

-    Ból głowy, zawroty głowy, niepokój, dezorientacja, zaburzenia widzenia

-    Ból w klatce piersiowej (dusznica bolesna), zwolnione bicie serca (bradykardia), nieregularne bicie serca, niewydolność serca, przyspieszone bicie serca (tachykardia) lub migotanie komór spowodowane samymi lekami przeciwarytmicznymi (działanie sprzyjające arytmii) lub inne zaburzenia rytmu serca

- Metaliczny smak, suchość w ustach, mdłości, wymioty

-    Ból brzucha, zaparcie, biegunka

- Zmęczenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób)

- Zmniejszona liczba białych krwinek (leukocytopenia). Może to powodować zmniejszenie odporności na zakażenia

- Trudności w oddychaniu i/lub połykaniu, obrzęk twarzy, warg, j ęzyka i/lub gardła (reakcje uczuleniowe)

- Podwyższona aktywność enzymów wątrobowych

-    Jasnoczerwone, wyczuwalne, swędzące grudki (przewlekła idiopatyczna pokrzywka).

Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób)

-    Zmniejszona liczba granulocytów (rodzaj białych krwinek) we krwi (granulocytopenia). Może to powodować zmniejszenie odporności na zakażenia

-    Znaczny spadek liczby białych krwinek (agranulocytoza). Może wystąpić nagła gorączka, dreszcze i/lub ból gardła

-    Zmniejszona liczba płytek krwi (trombocytopenia). Może wystąpić krwawienie z nosa, dziąseł i/lub dochodzić do łatwego powstawania siniaków

-    Brak koordynacji ruchowej (ataksja), ruchy mimowolne (drżenie)

-    Uczucie pieczenia, kłucia lub zdrętwienia skóry (drętwienie)

-    Zaburzenia snu, koszmary nocne

-    Depresja, znaczna dezorientacja

-    Zaburzenia ruchu, takie jak sztywność mięśni lub niepokój ruchowy

-    Niskie ciśnienie tętnicze krwi, w tym zawroty głowy

-    Zapalenie opłucnej. Może wystąpić ostry ból podczas wdechu

-    Zaburzenia wątroby, w tym uszkodzenie komórek wątroby, żółtaczka i zapalenie wątroby. Może wystąpić zażółcenie skóry i/lub oczu

-    Alergiczne reakcje skóry, na przykład zaczerwienienie skóry, świąd lub wysypka z wyczuwalnymi grudkami

-    Zapalenie tkanki łącznej, włączając gorączkę, osłabienie, zmęczenie, bóle stawów, zmiany skórne (znane jako zespół toczniopodobny)

-    Wypadanie włosów, impotencja, obniżona produkcja plemników i drżenie.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób)

-    Utrata przytomności (omdlenie).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    Uczucie wirowania w głowie (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PROPAFENONE ORION

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Ten produkt medyczny nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Propafenone Orion

-    Substancją czynną leku jest propafenonu chlorowodorek 150 mg lub 300 mg na tabletkę.

-    Pozostałe składniki rdzenia tabletki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typu A), powidon K30, i magnezu stearynian.

-    Składniki otoczki to alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350 i talk.

Jak wygląda lek Propafenone Orion i co zawiera opakowanie

150 mg tabletki: Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki o średnicy 9,14 mm z wytłoczonym kodem „ORN37” po jednej stronie i rowkiem dzielącym po drugiej stronie. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

300 mg tabletki: Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki o średnicy 11,18 mm z wytłaczanym kodem „ORN39” po jednej stronie i rowkiem dzielącym po drugiej stronie. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Wielkości opakowań:

Opakowanie blistrowe PVC/PVDC/Aluminium.

20, 30, 50, 60, 90 lub 100 tabletek powlekanych w blistrach po 10 sztuk każdy.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Wytwórca

Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Republika Czeska Propafenone Orion 150 mg, 300 mg Dania    Propafenonhydrochlorid    Orion

Grecja    Propafenone/Orion

Litwa    Propafenone Orion 150 mg, 300 mg plevele dengtos tabletćs

Polska    Propafenone Orion

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 22.05.2015

7 (7)

Propafenone Orion

Charakterystyka Propafenone orion

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Propafenone Orion, 150 mg, tabletki powlekane Propafenone Orion, 300 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Propafenone Orion 150 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg propafenonu chlorowodorku.

Propafenone Orion 300 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 300 mg propafenonu chlorowodorku. Pełny wykaz substancji pomocniczych znajduje się w punkcie 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Tabletka 150 mg:

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki o średnicy 9,14 mm z wytłoczonym kodem „ORN37” po jednej stronie i rowkiem dzielącym po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Tabletka 300 mg:

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki o średnicy 11,18 mm z wytłaczanym kodem „ORN39” po

jednej stronie i rowkiem dzielącym po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie i profilaktyka nawrotów udokumentowanych objawowych i obezwładniających komorowych zaburzeń rytmu, przy potwierdzonym braku dysfunkcji lewej komory lub choroby wieńcowej.

Zapobieganie nawrotom udokumentowanego częstoskurczu nadkomorowego w przypadku ustalenia konieczności leczenia oraz przy potwierdzonym braku dysfunkcji lewej komory.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zaleca się rozpoczynanie leczenia propafenonu chlorowodorkiem w warunkach szpitalnych przez specjalistów medycyny wewnętrznej, kardiologów lub kardiologów dziecięcych. Indywidualna dawka podtrzymująca powinna być ustalona pod nadzorem kardiologicznym, łącznie z EKG i kontrolą ciśnienia krwi. Jeśli zespół QRS wydłuży o więcej niż 20% lub w przypadku wystąpienia bloku przedsionkowo-komorowego II lub III stopnia, dawka powinna być zredukowana lub leczenie przerwane aż EKG powróci do normalnych wartości.

Dorośli:

Początkowo 150 mg trzy razy dziennie, zwiększając dawkę w odstępach nie mniejszych, niż co trzy lub cztery dni do 300 mg dwa razy dziennie oraz w razie konieczności, do maksymalnej dawki 300 mg trzy razy dziennie.

Dla pacjentów ze strukturalnymi zaburzeniami mięśnia sercowego (kardiomiopatia) bardziej korzystne będzie wolniejsze zwiększanie dawki, z przerwami 5-8 dniowymi.

Tabletki należy połykać w całości, po posiłku, popijając wodą. Dla pacjentów o wadze mniejszej niż 70 kg zalecane jest zmniejszenie całkowitej dobowej dawki.

Osoby w podeszłym wieku:

Początkowo 150 mg trzy razy na dobę, następnie dawkę można zwiększać stopniowo, co pięć do ośmiu dni do dawki 300 mg dwa razy na dobę, a w razie konieczności, maksymalnie do 300 mg trzy razy na dobę.

W trakcie leczenia zaobserwowano większe stężenia propafenonu chlorowodorku w osoczu. Pacjenci w podeszłym wieku mogą zatem reagować na niższą dawkę. Podczas leczenia należy systematycznie monitorować stężenie propafenonu w osoczu.

Dzieci:

Nie ma dawki propafenonu chlorowodorku przeznaczonej dla dzieci. Brak doświadczeń u dzieci.

Zaburzenia czynności wątroby:

Propafenonu chlorowodorek jest w znacznym stopniu metabolizowany poprzez nasycalny oksydacyjny szlak wątrobowy. W związku ze zwiększoną biodostępnością i wydłużonym okresem półtrwania propafenonu chlorowodorku w fazie eliminacji, może być konieczne zmniejszenie zalecanej dawki. W trakcie leczenia należy systematycznie monitorować stężenie propafenonu w osoczu.

Zaburzenia czynności nerek:

Pomimo tego, że zaburzenia nerek nie maj ą wpływu na eliminacj ę propafenonu chlorowodorku i jego głównych metabolitów, lek należy podawać ostrożnie. W trakcie leczenia należy systematycznie monitorować stężenie propafenonu w osoczu.

Monitorowanie EKG i holterowskie:

Pacjenci z komorowymi zaburzeniami rytmu wymagaj ą ścisłego monitorowania czynności układu sercowo-naczyniowego na początku leczenia propafenonem. Leczenie można rozpocząć tylko wtedy, gdy dostępny jest sprzęt do monitorowania i resuscytacji. W trakcie leczenia wszyscy pacjenci muszą być poddani regularnej kontroli (np. poprzez standardowe 12-kanałowe EKG raz w miesiącu, monitorowanie holterowskie co trzy miesiące oraz, w razie potrzeby, elektrokardiograficzną próbę wysiłkową).

4.3 Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych wymienionych w punkcie 6.1.

•    Zawał serca (ostry lub przebyty), jeśli nie ma zagrożenia częstoskurczem komorowym.

•    Pacjenci w okresie 3 miesięcy po zawale serca oraz pacjenci, których frakcja wyrzutowa lewej komory wynosi < 35%, jeśli nie występują komorowe zaburzenia rytmu zagrażające życiu.

• Niewydolność serca, niezależnie od rodzaju arytmii.

• Bradykardia objawowa (wcześniejsza dysfunkcja węzła zatokowego oraz zespół chorego węzła zatokowego, jeśli pacjenci nie są zabezpieczeni rozrusznikiem serca).

• Całkowity blok odnogi pęczka Hisa, blok dwuwiązkowy, blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, jeśli pacjenci nie są zabezpieczeni rozrusznikiem serca.

•    Ciężkie niedociśnienie.

•    Marskość wątroby.

• W połączeniu z niektórymi beta-blokerami wskazanymi w leczeniu niewydolności serca (karwedylol, bisoprolol, metoprolol, nebiwolol) (patrz punkt 4.5).

•    W połączeniu z lekami przeciwarytmicznymi (amiodaron, dizopiramid chinidyna, sotalol) (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia specjalne

Inne leki przeciwarytmiczne klasy IC zostały zbadane w randomizowanym badaniu wieloośrodkowym z podwójną ślepą próbą (CAST) u pacjentów z bezobjawowymi komorowymi zaburzeniami rytmu niezagrażającymi życiu, którzy przebyli zawał serca nie wcześniej niż 6 dni oraz nie później niż dwa lata. Wskaźniki umieralności oraz zatrzymania akcji serca bez skutku śmiertelnego były wyższe w grupie leków przeciwarytmicznych IC niż w grupie placebo.

Tak jak w przypadku innych leków przeciwarytmicznych klasy I, nie ma kontrolowanych badań wykazujących korzystne działanie propafenonu chlorowodorku na przeżycie oraz ograniczenie nagłych zgonów.


Z reguły nie należy stosować propafenonu chlorowodorku w następujących przypadkach:

•    Ciężka niewydolność wątroby,

•    Przewlekła zaporowa choroba płuc lub astma.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Działanie proarytmiczne:

Propafenonu chlorowodorek podawany z innymi lekami przeciwarytmicznymi, może powodować wystąpienie cięższych postaci arytmii, zwiększać częstotliwość istniejącej arytmii lub nasilać jej objawy. Samoistna zmienność arytmii, specyficzna dla danego pacjenta, może być trudna do odróżnienia od pogorszenia spowodowanego podawaniem leku. Jeśli wystąpią częste polimorficzne przedwczesne dodatkowe skurcze komorowe, należy przerwać leczenie.

Zmiany elektrokardiograficzne:

• u pacjentów z istniej ącymi zaburzeniami przewodzenia propafenon należy stosować ostrożnie.

• jeśli w trakcie leczenia wystąpi blok przedsionkowo-komorowy, utrwalony blok odnogi pęczka Hisa lub całkowity blok zatokowo-przedsionkowy, należy przerwać leczenie.

•    w przypadku przedłużenia czasu trwania zespołu QRS o ponad 25%, należy zmniejszyć dawkę.

W przypadku modyfikacji dawki lub leczenia współistniejącego, które może mieć wpływ na układ przewodzący serca, należy ściśle monitorować pacjentów za pomocą EKG, zwłaszcza pacjentów z zaburzeniami przewodzenia.

Zaburzenia równowagi elektrolitowej:

Hipokaliemia, hiperkaliemia lub hipomagnezemia mogą powodować działanie proarytmiczne leków przeciwarytmicznych klasy I, dlatego zaburzenia te należy skorygować przed rozpoczęciem podawania propafenonu chlorowodorku.

Stosowanie u pacjentów z trzepotaniem przedsionków:

Odnotowano konwersję bloku do przewodzenia 1:1 (lub konwersję migotania przedsionków do trzepotania przedsionków z towarzyszącym blokiem przewodzenia 2:1 lub 1:1).

Dlatego, w niektórych przypadkach należy dołączyć leki blokujące przewodzenie w węźle przedsionkowo-komorowym (glikozyd naparstnicy, diltiazem, werapamil, beta-blokery), według uznania lekarza.

Należy jednak podkreślić, że takie połączenie wymaga ścisłej kontroli klinicznej i monitorowania EKG, zwłaszcza u osób starszych oraz na początku leczenia (patrz punkt 4.5).

Choroba wątroby:

   W przypadku uszkodzenia wątroby oraz u osób starszych szybkość eliminacji może być mniejsza. Wiąże się to z ryzykiem kumulacji leku w osoczu i tkankach, co może prowadzić do działań niepożądanych. Obecność tego ryzyka uzasadnia obniżenie dawki.

• Należy przerwać podawanie propafenonu w przypadku podwyższenia aktywności enzymów wątrobowych (ponad 3-krotnie powyżej górnej granicy normy).

Wpływ na próg stymulacji:

Zaobserwowano, że propafenonu chlorowodorek w połączeniu z innymi lekami przeciwarytmicznymi zmienia wrażliwość i próg stymulacji. U pacjentów posiadających rozrusznik serca, wymagana może być odpowiednia regulacja podczas trwania i po zakończeniu leczenia.

Miastenia ciężka rzekomoporaźna:

Propafenonu chlorowodorek może nasilić ciężką miastenię rzekomoporaźną.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki przeciwarytmiczne

Niektóre leki przeciwarytmiczne obniżaj ą automatyzm, przewodzenie oraz kurczliwość serca.

Połączenie leków przeciwarytmicznych różnych klas może mieć korzystny efekt terapeutyczny, jednak jest to zazwyczaj trudne, gdyż wymaga ścisłej kontroli klinicznej oraz monitorowania EKG. Połączone stosowanie leków przeciwarytmicznych zwiększających ryzyko torsades de pointes (amiodaron, dizopiramid, chinidyna, sotalol) jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Nie zaleca się łącznego stosowania leków przeciwarytmicznych tej samej klasy, za wyjątkiem nielicznych przypadków, z powodu podwyższonego ryzyka sercowych zdarzeń niepożądanych.

Połączenie leków o działaniu inotropowo i chronotropowo ujemnym lub zwalniaj ącym przewodzenie przedsionkowo-komorowe jest trudne i wymaga monitorowania klinicznego i kontroli EKG.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leków przeciwarytmicznych z powodu możliwości podwyższenia ryzyka działań niepożądanych ze strony serca poprzez działanie addytywne.

Łączenie leków przeciwarytmicznych jest trudne i wymaga ścisłego monitorowania klinicznego oraz kontroli EKG.

Połączenie leków o działaniu inotropowo i chronotropowo ujemnym lub zwalniaj ącym przewodzenie przedsionkowo-komorowe wymaga monitorowania klinicznego i kontroli EKG.

Beta-blokery stosowane w leczeniu niewydolności serca (bisoprolol, karwedylol, metoprolol, nebiwolol) Ujemne działanie inotropowe z ryzykiem niewydolności serca (efekt synergistyczny). Połączenie propafenonu z beta-blokerami jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Doustne antykoagulanty

Zwiększone działanie przeciwzakrzepowe oraz ryzyko krwawienia poprzez zahamowanie metabolizmu doustnych leków przeciwzakrzepowych. W trakcie leczenia propafenonem oraz po jego zakończeniu zaleca się częstszą kontrolę współczynnika INR oraz, w razie potrzeby, modyfikacj ę dawki doustnego leku przeciwzakrzepowego.

Bupropion

Ryzyko nasilonych działań niepożądanych propafenonu z powodu zmniejszenia jego metabolizmu wątrobowego przez bupropion.

W trakcie leczenia bupropionem zaleca się monitorowanie kliniczne oraz, w razie potrzeby, modyfikację dawki propafenonu.

Leki przeciwdrgawkowe indukujące enzymy (karbamazepina, fosfenytoina, fenobarbital, fenytoina, prymidon)

Zmniejszone stężenie propafenonu w osoczu spowodowane zwiększeniem metabolizmu wątrobowego przez induktor.

Monitorowanie kliniczne i EKG. W razie konieczności, modyfikacja dawki propafenonu podczas leczenia skojarzonego oraz po odstawieniu leku przeciwdrgawkowego indukującego enzymy.

Beta-blokery (z wyjątkiem esmololu) oraz beta-blokery stosowane w niewydolności serca (patrzpołączenia przeciwwskazane)

Zaburzenia kurczliwości, automatyzmu oraz przewodzenia (supresja współczulnych mechanizmów kompensacyjnych).

Zaleca się monitorowanie kliniczne i EKG.

Cinakalcet

Podwyższone stężenie propafenonu w osoczu z ryzykiem przedawkowania, co jest spowodowane spadkiem metabolizmu wątrobowego wywołanym przez cinakalcet. W trakcie leczenia cinakalcetem zaleca się monitorowanie kliniczne oraz zmniejszenie dawki.

Darifenacyna

Podwyższone stężenie propafenonu w osoczu z ryzykiem przedawkowania, co jest spowodowane spadkiem metabolizmu wątrobowego wywołanym przez darifenacynę. W trakcie leczenia darifenacyną zaleca się monitorowanie kliniczne oraz zmniejszenie dawki.

Digoksyna

Podwyższony poziom digoksyny w osoczu, zwłaszcza u osób starszych.

Monitorowanie kliniczne oraz możliwa kontrola poziomu digoksyny w osoczu w trakcie leczenia propafenonem oraz po jego zakończeniu.

Duloksetyna oraz inne produkty metabolizowane przez CYP2D6

Podwyższone stężenie propafenonu w osoczu z ryzykiem przedawkowania, co jest spowodowane spadkiem metabolizmu wątrobowego (duloksetyna, fluoksetyna, fluwoksamina lub paroksetyna). W trakcie leczenia tymi produktami zaleca się monitorowanie kliniczne oraz zmniejszenie dawki.

Esmolol

Zaburzenia kurczliwości, automatyzmu oraz przewodzenia (supresja współczulnych mechanizmów kompensacyjnych). Monitorowanie kliniczne i EKG.

Dziurawiec zwyczajny

Zmniejszone stężenie propafenonu w osoczu spowodowane zwiększeniem metabolizmu wątrobowego przez dziurawiec zwyczajny.

Monitorowanie kliniczne i EKG. W razie konieczności, modyfikacja dawki propafenonu podczas leczenia skojarzonego oraz po odstawieniu dziurawca zwyczajnego.

Ryfampicyna

Zmniejszone stężenie propafenonu w osoczu spowodowane zwiększeniem metabolizmu wątrobowego przez ryfampicynę.

Monitorowanie kliniczne i EKG. W razie konieczności, modyfikacja dawki propafenonu podczas leczenia skojarzonego oraz po odstawieniu ryfampicyny.

Terbinafina

Ryzyko nasilonych działań niepożądanych propafenonu z powodu zmniejszenia jego metabolizmu wątrobowego przez terbinafinę. Monitorowanie kliniczne. Jeśli jest to konieczne, modyfikacja dawki propafenonu w trakcie leczenia terbinafiną.

Teofilina

Podwyższony poziom teofiliny w osoczu spowodowany obniżeniem metabolizmu wątrobowego przez propafenon.

Monitorowanie kliniczne oraz możliwa kontrola stężenia teofiliny w osoczu w trakcie leczenia propafenonem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma danych dotyczących stosowania propafenonu chlorowodorku u kobiet ciężarnych. W związku z tym leku nie należy stosować podczas ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Stwierdzono, że propafenon przenika przez łożysko w około 30%.

Karmienie piersią

W trakcie leczenia propafenonu chlorowodorkiem karmienie piersią należy przerwać, gdyż nie ma danych dotyczących ewentualnych skutków działania leku na niemowlęta.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Propafenon może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nieostrość widzenia, zawroty głowy, zmęczenie i hipotonia ortostatyczna mogą wpływać na szybkość reakcji pacjenta i upośledzać zdolność do obsługiwania maszyn lub prowadzenia pojazdów.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane pojawiają się częściej u pacjentów metabolizujących lek wolniej niż u tych, u których metabolizm przebiega szybko. U 58% pacjentów występuje co najmniej jedno działanie niepożądane. Zazwyczaj działania niepożądane obserwuje się na początku leczenia, a około 15% osób musi z tego powodu zaprzestać leczenia. Najczęściej zgłaszane działania niepożądane to zawroty głowy, mdłości, zaburzenia widzenia i metaliczny smak w ustach. Pojawiają się u około 9 do 21% pacjentów. Działanie proarytmiczne występuje u około 6% pacjentów, a niewydolność serca u ok. 3%. Zaburzenia przewodzenia odnotowuje się u 8% pacjentów, z czego jedna czwarta ma znaczenie kliniczne.

Poniżej wymienione są działania niepożądane rejestrowane podczas leczenia różnymi postaciami farmaceutycznymi propafenonu chlorowodorku. Związek przyczynowo-skutkowy nie został ustalony.

Tabela działań niepożądanych

Bardzo często (>1/10)_

Często (>1/100 do <1/10)_

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)_

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)_

Bardzo rzadko (>1/10 000)_

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).


W każdej z grup układów i narządów działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się ich nasileniem.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często

Leukocytopenia

Rzadko

Granulocytopenia, trombocytopenia, agranulocytoza.

Zaburzenia układu odpornościowego

Niezbyt często

Reakcje alergiczne.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Anoreksja.

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Rzadko

Ból głowy, zawroty głowy pochodzenia odśrodkowego, niepokój, łagodne zdezorientowanie.

Ataksja, drżenie, drętwienie, zaburzenia snu, koszmary nocne, depresja dezorientacja, objawy ze strony układu pozapiramidowego.

Bardzo rzadko (w tym pojedyncze zgłoszenia)

Omdlenia.

Częstość nieznana Zaburzenia oka

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego.

Często

Zaburzenia widzenia.

Zaburzenia serca

Często

Ból w klatce piersiowej (dusznica bolesna), bradykardia, zaburzenia przewodzenia, niewydolność serca. Działanie sprzyjające arytmii w postaci przyspieszenia tętna (tachykardia) lub migotanie komór. Zwiększona aktywność ektopowa.

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko

Niedociśnienie, w tym niedociśnienie ortostatyczne.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko

Zapalenie opłucnej.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Anoreksja, mdłości, wymioty, metaliczny smak, zaparcia, biegunka, suchość w ustach, ból brzucha.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Podwyższona aktywność enzymów wątrobowych (transaminazy i fosfataza alkaliczna w surowicy).

Rzadko

Zaburzenia wątroby, w tym uszkodzenie komórek wątrobowych, żółtaczka cholestatczna wewnątrzwątrobowa, zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Pokrzywka.

Rzadko

Alergiczne reakcje skóry, świąd, łysienie, zespół toczniopodobny.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Rzadko

Impotencja, zmniejszona spermatogeneza.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Zmęczenie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dane dotyczące przedawkowania są ograniczone. Nie jest znane specyficzne antidotum.

Metody zwiększające eliminację leku z organizmu jak hemodializa lub hemoperfuzja mają niewielkie szanse powodzenia ze względu na dużą obj ętość dystrybucji leku. W mięśniu sercowym skutki przedawkowania propafenonu chlorowodorku przejawiaj ą się zaburzeniami generacji impulsów i przewodzenia, takimi jak przedłużenie odcinka PQ, poszerzenie QRS, zmniejszenie automatyzmu węzła zatokowego, blok przedsionkowo-komorowy, tachykardia komorowa, trzepotanie i migotanie komór. Może także pojawić się niedociśnienie. Ponadto może dojść do drgawek, senności i zgonu.

Należy zastosować typowe procedury ratunkowe w ostrej zapaści sercowo-naczyniowej. W przypadku ciężkich zaburzeń przewodzenia związanych z upośledzoną czynnością serca, wymagane może być leczenie atropiną, izoprenaliną lub zastosowanie stymulacji serca. Jeśli nie jest możliwa stymulacja elektryczna, należy spróbować skrócić czas trwania QRS i zwiększyć częstość akcji serca, stosuj ąc wysokie dawki izoprenaliny. Blok odnogi pęczka Hisa nie stanowi wskazania do stosowania izoprenaliny. Niedociśnienie może wymagać podania leków inotropowych. Drgawki należy leczyć dożylnym podaniem diazepamu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty przeciwarytmiczne należące do klasy Ic. Kod ATC: C01BC03. Sposób działania

Lek ten ma działanie stabilizujące błony mięśnia sercowego, redukuje szybki sodowy prąd dokomórkowy, zmniejsza tempo depolaryzacji i przedłuża przewodzenie impulsów w przedsionku, węźle przedsionkowo-zatokowym oraz przede wszystkim w układzie His-Purkinje.

Przewodzenie impulsów przez drogi dodatkowe, jak w zespole WPW, jest hamowane poprzez przedłużenie okresu refrakcji lub blokadę drogi przewodzenia zarówno w kierunku zstępującym, jak i (głównie) wstecznym.

Jednocześnie, spontaniczna pobudliwość jest zmniejszana poprzez zwiększenie progu stymulacji mięśnia sercowego natomiast pobudliwość elektryczna mięśnia sercowego jest obniżona przez zwiększenie progu migotania komór.

Działanie przeciwarytmiczne: Spowalnianie prędkości narastania potencjału czynnościowego, zmniejszenie pobudliwości, ujednorodnianie szybkości przewodzenia, zniesienie automatyzmu ektopowego, zmniejszona podatność mięśnia sercowego na migotanie.

Propafenonu chlorowodorek ma umiarkowane działanie beta sympatykolityczne, co jednak nie ma znaczenia klinicznego. Jednakże wysokie dawki dobowe (900 - 1200 mg) mogą wywoływać działanie sympatykolityczne (przeciwadrenergiczne).

W badaniu EKG propafenonu chlorowodorek powoduje nieznaczne przedłużenie czasu trwania załamka P i QRS oraz odcinka PR natomiast odcinek QTC z reguły pozostaje niezmieniony.

U pacjentów z frakcją wyrzutową 35-50%, u których stosowana jest naparstnica w dawkach terapeutycznych, kurczliwość lewej komory jest nieco zmniejszona. U pacjentów z zawałem pełnościennym i niewydolnością krążenia, dożylne podawanie propafenonu chlorowodorku może spowodować znaczną redukcję frakcji wyrzutowej lewej komory; ryzyko to jest znacznie mniejsze w ostrym okresie zawału bez współistniejącej niewydolności krążenia. W obydwu przypadkach nieznacznie wzrasta ciśnienie w tętnicy płucnej. Ciśnienie tętnicze krwi nie ulega znaczącym zmianom. Dowodzi to, że propafenonu chlorowodorek nie wywiera niekorzystnego, mającego znaczenie kliniczne działania na czynność lewej komory. Znaczące z klinicznego punktu widzenia zaburzenia czynności skurczowej lewej komory może wystąpić jedynie u pacjentów z wcześniej zaburzoną czynnością lewej komory.

Nieleczona niewydolność krążenia może ulec pogorszeniu, powodując dekompensację.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po doustnym podaniu propafenonu chlorowodorek jest niemal całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego zależnie od dawki i ulega szybkiej dystrybucji ustrojowej.

Dystrybucja i metabolizm

Po podaniu jednej tabletki, biodostępność wynosi około 50%. Po wielokrotnych dawkach, stężenie w osoczu i biodostępność rosną nieproporcjonalnie w związku z nasyceniem metabolizmu pierwszego przejścia w wątrobie. Propafenonu chlorowodorek jest głównie metabolizowany w wątrobie do dwóch aktywnych metabolitów: 5-hydroksypropafenonu - z udziałem CYP2D6 oraz N-depropylopropafenonu (norpropafenonu) - z udziałem CYP3A4 i CYP1A2. Stan stacjonarny jest osiągany po 3-4 dniach, gdy biodostępność rośnie do około 100%. Stężenie terapeutyczne w osoczu mieści się w zakresie od 150 ng/ml do 1500 ng/ml. W zakresie stężenia terapeutycznego ponad 95% propafenonu chlorowodorku jest związane z białkami w osoczu. Porównanie zbiorczego stężenia w moczu w ciągu 24 godzin pozwoliło na obliczenie, że 1,3% dożylnego (70 mg) i 0,65% doustnego (600 mg) propafenonu chlorowodorku jest wydzielane w formie niezmienionej; oznacza to, że propafenonu chlorowodorek jest niemal w całości metabolizowany w wątrobie. Nawet w przypadku upośledzonej czynności nerek, mało prawdopodobne jest zmniejszenie eliminacji propafenonu chlorowodorku, co potwierdzaj ą opisy przypadków i pojedyncze badania kinetyki u pacjentów przewlekle hemodializowanych. Wartości chemii klinicznej nie różnią się od tych u pacjentów, u których nie występuje upośledzenie czynności nerek.

Eliminacja

Końcowy okres półtrwania eliminacji u pacjentów wynosi 5-7 godzin (w niektórych przypadkach 12 godzin) po podaniu dawek wielokrotnych. U większości zdrowych ochotników i u chorych stwierdzono ścisłą dodatnią korelacj ę pomiędzy stężeniem propafenonu w osoczu i czasem przewodzenia przedsionkowo-komorowego.

Przy stężeniu propafenonu w osoczu wynoszącym 500 ng/ml, odcinek PR jest statystycznie znacznie wydłużony w porównaniu do wartości wyj ściowych, co pozwala na miareczkowanie dawki i monitorowanie pacjentów za pomocą zapisów EKG. Częstotliwość dodatkowych skurczów komorowych zmniejsza się w miarę wzrastania stężenia w osoczu. W pojedynczych przypadkach odpowiednie działanie przeciwarytmiczne było obserwowane przy stężeniu w osoczu wynoszącym nawet poniżej500 ng/ml.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na reprodukcję i rozwój, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna.

Skrobia kukurydziana.

Karboksymetyloskrobia sodowa (typu A).

Powidon K30.

Magnezu stearynian.

Powłoka:

Alkohol poliwinylowy.

Tytanu dwutlenek (E 171).

Makrogol 3350.

Talk.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Ten produkt leczniczy nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PCV/PVDC/Aluminium. Blistry są pakowane w tekturowe pudełka.

Wielkości opakowań 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:    150 mg: 20420

300 mg: 20421

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2012.07.20

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

22.05.2015

12 (12)

Propafenone Orion