+ iMeds.pl

Propecia 1 mgUlotka Propecia

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

PROPECIA

(Finasteridum)

1 mg, tabletki powlekane

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

LEK STOSUJE SIĘ WYŁĄCZNIE U MĘŻCZYZN


Spis treści:

1.    Co to jest lek Propecia i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Propecia

3.    Jak stosować lek Propecia

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Propecia

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Propecia i w jakim celu się go stosuje

Lek Propecia ma postać tabletek powlekanych, zawiera substancję czynną frnasteryd.

Finasteryd hamuje aktywność 5a-reduktazy typu II - enzymu uczestniczącego w metabolizmie testosteronu. U mężczyzn z łysieniem adrogenowym finasteryd zmniejsza w organizmie stężenie produktu przemiany testosteronu, który przyczynia się do łysienia typu męskiego (androgenowego).

Lek hamuje proces miniaturyzacji mieszków włosowych na głowie, prowadząc do odwrócenia procesu łysienia. Najlepsze wyniki leczenia uzyskuje się u mężczyzn z łagodną i umiarkowaną utratą włosów.

Finasteryd nie wykazuje działania w leczeniu łysienia androgenowego u kobiet.

Wskazania do stosowania

Lek Propecia jest wskazany w leczeniu łysienia typu męskiego (łysienie androgenowe). Stosowany jest u mężczyzn w celu zwiększenia wzrostu włosów i zapobiegania ich dalszej utracie.

Lek może być stosowany tylko u mężczyzn.

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet i dzieci.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Propecia

Kiedy nie stosować leku Propecia:

-    u kobiet,

-    jeśli pacjent ma uczulenie na finasteryd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    u mężczyzn stosujących finasteryd lub inne inhibitory 5a-reduktazy typu II w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego albo innych chorób.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Propecia, w przypadku oznaczania wartości stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA) we krwi. Przed oceną wyników testu PSA, lekarz powinien rozważyć podwojenie wartości stężenia PSA u mężczyzn przyjmujących lek Propecia.

Kobiety w ciąży, lub u których istnieje podejrzenie, że mogą być w ciąży, nie powinny dotykać pokruszonych lub uszkodzonych tabletek leku Propecia. Dotykanie uszkodzonych tabletek może spowodować przenikanie substancji czynnej finasterydu przez skórę do krwi i doprowadzić do powstania wad rozwojowych u płodu. Ryzyko to nie występuje podczas użytkowania nieuszkodzonych tabletek, gdyż są one powlekane, co zabezpiecza przed bezpośrednim kontaktem z substancją czynną.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy poinformować lekarza o wszystkich chorobach występujących obecnie lub w przeszłości oraz o uczuleniach.

Dzieci i młodzież

Nie stosować leku Propecia u dzieci i młodzieży.

Lek Propecia a inne leki

Lek Propecia zwykle nie wpływa na działanie innych stosowanych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Lek Propecia jest przeciwwskazany u kobiet.

Stosowanie leku Propecia jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży.

Kobiety, które są w ciąży lub mogą być w ciąży nie powinny dotykać pokruszonych lub uszkodzonych tabletek. Nawet minimalna ilość leku, przyjęta przez kobietę w ciąży, może spowodować zaburzenia rozwoju narządów płciowych płodów męskich, stwierdzane po urodzeniu.

Karmienie piersią

Lek Propecia jest przeciwwskazany u kobiet.

Stosowanie leku Propecia jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Dostępne dane wskazują, że lek Propecia nie upośledza zdolności prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek Propecia zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Propecia

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Zalecana dawka to 1 mg (1 tabletka) raz na dobę. Lek należy przyjmować doustnie podczas lub niezależnie od posiłków.

Ważne jest, aby przyjmować lek Propecia tak długo jak zaleci lekarz, gdyż lek działa tylko po dłuższym czasie. Aby zwiększyć wzrost włosów i zapobiec ich dalszej utracie, konieczne jest stosowanie leku codziennie - co najmniej przez 3 miesiące. W celu utrzymania wyników leczenia, zaleca się nieprzerwane stosowanie leku. Odstawienie leku powoduje zanik wyników jego działania w ciągu 9 do 12 miesięcy.

Dzieci i młodzież

Nie stosować leku Propecia u dzieci i młodzieży.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Propecia

W przypadku przyjęcia większej ilości tabletek niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Propecia

Lek Propecia należy przyjmować zgodnie ze zaleceniami lekarza. Jeżeli jednak dawka leku zostanie pominięta, nie należy przyjmować dodatkowej tabletki. Następnego dnia należy powrócić do schematu dawkowania zaleconego przez lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do objawów niepożądanych związanych ze stosowaniem leku może należeć zmniejszenie zainteresowania seksem i trudność w osiągnięciu wzwodu (erekcji).

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 osób)

•    zmniejszenie popędu płciowego,

•    zaburzenia erekcji,

• zaburzenia wytrysku (ejakulacji), np. zmniejszenie objętości ejakulatu (ilości nasienia),

•    depresja.

W niektórych przypadkach objawy te mogą ustąpić w trakcie leczenia. Jeżeli jednak objawy niepożądane utrzymują się, lekarz może podjąć decyzję o przerwaniu stosowania leku Propecia.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    reakcje uczuleniowe, w tym wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk warg, języka, gardła i twarzy),

•    powiększenie i (lub) tkliwość piersi,

•    ból jąder,

•    kołatanie serca,

•    utrzymywanie się zaburzeń erekcji i ejakulacji po przerwaniu leczenia,

•    utrzymywanie się osłabionego popędu płciowego po przerwaniu leczenia,

•    niepłodność,

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

•    rak piersi u mężczyzn.

Jeśli wystąpią reakcje uczuleniowe, należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Należy niezwłocznie zgłaszać lekarzowi prowadzącemu wszelkie zmiany zauważone w tkance gruczołów sutkowych, takie jak guzki, bolesność, powiększenie piersi czy obecność wydzieliny z brodawek, ponieważ mogą one być objawem ciężkiej choroby, jak rak piersi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Propecia

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać blistry w zamkniętym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Propecia

Substancją czynną leku jest finasterydu (1 mg).

Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, karboksymetyloskrobia sodowa typu A, sodu dokuzynian, magnezu stearynian; otoczka: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Propecia i co zawiera opakowanie:

Lek Propecia ma postać tabletek powlekanych.

Opakowanie

28 tabletek powlekanych (4 blistry po 7szt.) lub 100 tabletek powlekanych (10 blistrów po 10szt.), umieszczonych w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

MSD Polska Sp. z o. o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Wytwórca

Merck Sharp & Dohme Ltd., Shotton Lane, Cramlington, Northumberland NE23 3JU, Wielka Brytania.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MSD Polska Sp. z.o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, nr tel.: 0-22 549-51-00 Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Propecia

Charakterystyka Propecia

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PROPECIA 1 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka powlekana zawiera 1 mg finasterydu (Finasteridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Ośmiokątne, wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem 'PROPECIA' po jednej stronie i literą 'P' po drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Propecia jest wskazany w leczeniu łysienia typu męskiego u mężczyzn (łysienie androgenowe), w celu zwiększenia wzrostu włosów i zapobiegania ich dalszej utracie.

Produkt leczniczy Propecia nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet, dzieci i młodzieży.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Do stosowania doustnego.

Zaleca się stosowanie jednej tabletki (1 mg) raz na dobę. Produkt leczniczy Propecia należy przyjmować podczas lub niezależnie od posiłków.

Aby zwiększyć wzrost włosów i (lub) zapobiec ich dalszej utracie, konieczne jest stosowanie produktu leczniczego codziennie, przez co najmniej 3 miesiące. W celu utrzymania wyników leczenia zaleca się nieprzerwane stosowanie produktu leczniczego. Odstawienie produktu leczniczego powoduje zanik wyników jego działania w ciągu 9 do 12 miesięcy.

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Propecia jest przeciwwskazany:

-    u kobiet (patrz punkt 4.6 i 5.1),

-    w nadwrażliwości na finasteryd lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-    u mężczyzn stosujących finasteryd lub inne inhibitory 5a-reduktazy typu II w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego lub innych chorób.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego Propecia nie należy stosować u dzieci i młodzieży. Brak danych wykazujących skuteczność czy bezpieczeństwo stosowania finasterydu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

W trakcie badań klinicznych nad produktem leczniczym Propecia, przeprowadzonych u mężczyzn w wieku od 18 do 41 lat, przeciętne wartości stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA) w surowicy zmniejszyły się z wartości początkowej 0,7 ng/ml do 0,5 ng/ml w 12. miesiącu leczenia. Przed dokonaniem oceny wyników tego testu należy rozważyć podwojenie wartości stężenia PSA u mężczyzn przyjmujących produkt leczniczy Propecia.

Brak danych dotyczących długotrwałego wpływu na płodność u ludzi i nie przeprowadzono specjalnych badań u mężczyzn z zaburzeniami płodności. Początkowo z badań klinicznych wykluczono pacjentów płci męskiej planujących poczęcie dziecka. W badaniach na zwierzętach nie wykazano istotnego niekorzystnego wpływu na płodność, jednak w okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu otrzymano spontaniczne zgłoszenia przypadków niepłodności.

Niewydolność wątroby

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu niewydolności wątroby na farmakokinetykę finasterydu.

Rak piersi u mężczyzn

Podczas badań klinicznych oraz w okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki raka piersi u mężczyzn przyjmujących finasteryd w dawce wynoszącej 1 mg. Lekarze powinni poinformować pacjentów o konieczności niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian zauważonych w tkance gruczołów sutkowych, takich jak guzki, bolesność, powiększenie gruczołów sutkowych czy wyciek z brodawki sutkowej.

Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Finasteryd metabolizowany jest głównie z udziałem układu cytochromu P450 3A4, ale nie wpływa na ten układ. Chociaż szacuje się, że ryzyko wpływu finasterydu na farmakokinetykę innych leków jest niewielkie, istnieje możliwość, że substancje będące inhibitorami i induktorami cytochromu P450 3A4 wpływają na stężenie finasterydu w osoczu. Jednak na podstawie ustalonych marginesów bezpieczeństwa jest mało prawdopodobne, aby jakiekolwiek zwiększenie stężenia leku z powodu jednoczesnego stosowania takich inhibitorów było istotne klinicznie.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Stosowanie produktu leczniczego Propecia u kobiet w ciąży lub w wieku rozrodczym jest przeciwwskazane.

Ze względu na to, że finasteryd hamuje przekształcanie testosteronu do dihydrotestosteronu (DHT), produkt leczniczy Propecia podawany kobietom w ciąży, może przyczyniać się do powstawania wad rozwojowych narządów płciowych u płodów płci męskiej.

Dotykanie uszkodzonych tabletek może spowodować wchłanianie finasterydu przez skórę i doprowadzić do powstania wad rozwojowych u płodów płci męskiej. Kobiety w ciąży, lub u których istnieje podejrzenie, że są w ciąży oraz kobiety w wieku rozrodczym, nie powinny dotykać pokruszonych albo uszkodzonych tabletek produktu leczniczego Propecia. Tabletki Propecia są powlekane, co zapobiega bezpośredniemu kontaktowi z substancją czynną, pod warunkiem jednak, że tabletki nie są uszkodzone lub pokruszone.

Karmienie piersią

Stosowanie produktu leczniczego Propecia u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane. Nie wiadomo, czy finasteryd jest wydzielany z mlekiem kobiecym.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych wskazujących na to, że produkt leczniczy Propecia wywiera wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W tabeli poniżej wymieniono działania niepożądane zgłaszane podczas badań klinicznych i (lub) po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Częstość występowania działań niepożądanych określono jak poniżej:

Bardzo często (>1/10); Często (>1/100, <1/10); Niezbyt często (>1/1 000, <1/100);

Rzadko (>1/10 000, <1/1000); Bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Częstości występowania działań niepożądanych zgłaszanych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu nie można ustalić, ponieważ pochodzą ze zgłoszeń spontanicznych.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Nieznana: Reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka, świąd, pokrzywka oraz obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk warg, języka, gardła i twarzy).

Zaburzenia serca:

Nieznana: kołatanie serca

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często*: obniżone libido.

Niezbyt często: depresja1)

Nieznana: utrzymywanie się osłabionego libido po przerwaniu leczenia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Nieznana: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Niezbyt często*: zaburzenia erekcji, zaburzenia ejakulacji (w tym zmniejszenie objętości ejakulatu).

Nieznana: tkliwość i powiększenie gruczołów sutkowych, ból jąder, niepłodność**, utrzymywanie się zaburzeń erekcji i ejakulacji po przerwaniu leczenia, rak piersi u mężczyzn. **Patrz punkt 4.4.

*Częstość występowania podano jako różnicę względem placebo stwierdzoną w badaniach klinicznych w 12. miesiącu.

1 To działanie niepożądane zostało stwierdzone w ramach nadzoru po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, lecz częstość jego występowania w randomizowanych, kontrolowanych badaniach klinicznych fazy III (Protokoły 087, 089 oraz 092) nie różniła się w grupie przyjmującej finasteryd i w grupie przyjmującej placebo.

Związane z przyjmowaniem produktu leczniczego działania niepożądane w postaci zaburzeń funkcji seksualnych występowały częściej u mężczyzn leczonych finasterydem niż u mężczyzn przyjmujących placebo, przy czym w okresie pierwszych 12 miesięcy częstość ich występowania wyniosła odpowiednio 3,8% (finasteryd) w porównaniu z 2,1% (placebo). Częstość występowania tych działań zmniejszyła się u mężczyzn leczonych finasterydem do 0,6% w ciągu następnych czterech lat. Około 1% mężczyzn z każdej z grup leczonych zrezygnowało z terapii z powodu wystąpienia związanych z przyjmowaniem produktu leczniczego działań niepożądanych, jak zaburzenia funkcji seksualnych w okresie pierwszych 12 miesięcy, a po tym czasie stwierdzono zmniejszenie częstości ich występowania.

Ponadto zgłaszano po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu: utrzymywanie się zaburzeń erekcji i ejakulacji po przerwaniu leczenia produktem leczniczym Propecia, utrzymywanie się osłabionego popędu płciowego po przerwaniu leczenia produktem leczniczym Propecia; rak piersi u mężczyzn (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W badaniach klinicznych jednorazowe dawki finasterydu do 400 mg i wielokrotnie stosowane dawki do 80 mg na dobę podawane przez okres 3 miesiący nie wywoływały objawów przedawkowania.

W przypadku przedawkowania produktu leczniczego Propecia nie zaleca się specjalnego postępowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki dermatologiczne.

Grupa ATC: D 11 AX 10.

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Finasteryd jest kompetycyjnym i swoistym inhibitorem 5a-reduktazy typu II. Nie ma powinowactwa do receptora androgenowego, nie ma także działania androgennego, przeciwandrogennego, estrogennego, przeciwestrogennego lub progestagennego. Zahamowanie aktywności tego enzymu blokuje obwodową konwersję testosteronu do dihydrotestosteronu (androgen DHT). Powoduje to istotne zmniejszenie stężenia DHT w surowicy i tkankach. Finasteryd powoduje szybkie zmniejszenie stężenia DHT w surowicy. Do istotnej supresji DHT dochodzi już w ciągu 24 godzin po podaniu produktu leczniczego.

Mieszki włosowe zawierają 5a-reduktazę typu II. U mężczyzn z łysieniem typu męskiego w łysiejącej skórze stwierdza się występowanie zminiaturyzowanych mieszków włosowych i zwiększone stężenie DHT. Finasteryd zmniejsza stężenie DHT w skórze głowy i w surowicy krwi. Łysienie typu męskiego nie występuje u mężczyzn z genetycznym niedoborem 5a-reduktazy typu II. Dane te oraz wyniki badań klinicznych potwierdzają, że finasteryd hamuje proces warunkujący miniaturyzację mieszków włosowych na głowie, prowadząc do odwrócenia procesu łysienia.

Badania kliniczne prowadzone w grupie mężczyzn

W badaniach klinicznych wzięło udział 1879 mężczyzn w wieku 18 do 41 lat z łagodną lub umiarkowaną, lecz nie całkowitą, utratą włosów w okolicy wierzchołka głowy i (lub) okolicy czołowo-środkowej .W dwóch badaniach klinicznych z udziałem mężczyzn z łysieniem wierzchołka głowy (n=1553), 290 mężczyzn leczonych było przez 5 lat produktem leczniczym Propecia, w porównaniu z 16 pacjentami otrzymującymi placebo. W tych dwóch badaniach skuteczność leczenia oceniano przy zastosowaniu następujących metod: (i) liczba włosów na wybranym polu 5,1 cmczaszki, (ii) kwestionariusz samooceny pacjenta, (iii) ocena badacza za pomocą skali siedmiopunktowej oraz (iv) ocena fotograficzna standaryzowanych par zdjęć, dokonana przez niezależny zespół specjalistów dermatologów przy zastosowaniu skali siedmiopunktowej.

W trwających 5 lat badaniach, u mężczyzn leczonych produktem leczniczym Propecia, już po 3 miesiącach terapii stwierdzono poprawę w porównaniu ze stanem początkowym oraz z grupą placebo, która została zaobserwona zarówno w ocenie pacjenta jak i badacza. W odniesieniu do liczby włosów, pierwszorzędowy punkt końcowy w tych badaniach - zwiększenie w porównaniu do stanu wyjściowego - osiągnięto począwszy od 6 miesiąca (najwcześniejszy czas osiągnięcia punktu końcowego) do końca badania.

U mężczyzn leczonych produktem leczniczym Propecia największe wzrosty liczby włosów obserwowano po 2 latach i następnie obserwowano stopniowy ich spadek do końca okresu 5 lat. Natomiast w grupie otrzymującej placebo obserwowano stopniowo postępującą utratę włosów w porównaniu do stanu wyjściowego przez cały okres 5 lat.

U mężczyzn leczonych produktem leczniczym Propecia liczba włosów w wybranym polu 5,1 cm2 zwiększyła się średnio o 88 w porównaniu ze stanem wyjściowym [p <0.01; 95% CI (77.9, 97.8); n=433] po 2 latach i o 38 [ p <0.01; 95% CI (20.8, 55.6); n=219] po 5 latach, podczas gdy w grupie otrzymującej placebo liczba włosów zmniejszyła się o 50 [ p <0.01; 95% CI (-80.5, -20.6);n=47] po 2 latach i o 239 [ p <0.01; 95% CI (-304.4, -173.4); n=15] po 5 latach.

W standaryzowanej ocenie fotograficznej skuteczność leczenia po 5 latach przyjmowania finasterydu u 48% mężczyzn określono jako poprawę, a u kolejnych 42% jako stan bez zmian. W grupie placebo, po 5 latach wyniki 25% mężczyzn określono jako poprawę lub stan bez zmian. Wyniki te wskazują, że leczenie produktem leczniczym Propecia przez 5 lat przyniosło stabilizację w utracie włosów, która postępowała u mężczyzn leczonych placebo.

Dodatkowe badanie trwające 48 tygodni, z grupą kontrolną leczoną placebo, w którym uczestniczyło 212 mężczyzn z łysieniem androgenowym, przeprowadzono w celu oceny wpływu produktu leczniczego Propecia na fazy cyklu wzrostu włosa (faza wzrostu [anagenowa] i faza spoczynku [telogenowa]) u pacjentów z łysieniem wierzchołka głowy. Na początku badania oraz po 48 tygodniach terapii obliczono liczbę włosów ogółem oraz liczbę włosów telogenowych i anagenowych na obszarze owłosionej skóry głowy o powierzchni 1 cm2. Leczenie produktem leczniczym Propecia spowodowało zwiększenie liczby włosów anagenowych, natomiast u mężczyzn w grupie placebo stwierdzono zmniejszenie liczby włosów anagenowych. Po 48 tygodniach w grupie mężczyzn leczonych produktem leczniczym Propecia stwierdzono, w porównaniu z grupą placebo, zwiększenie całkowitej liczby włosów na badanym obszarze o 17 oraz liczby włosów anagenowych o 27. Zwiększenie po 48 tygodniach, liczby włosów anagenowych względem całkowitej liczby włosów, prowadziło do poprawy wskaźnika liczby włosów anagenowych do telogenowych o 47% w grupie mężczyzn otrzymujących produkt leczniczy Propecia, w porównaniu z grupą placebo.

Dane te stanowią bezpośredni dowód na to, że leczenie produktem leczniczym Propecia pobudza cebulki włosowe do czynnego wzrostu.

Badania kliniczne przeprowadzone w grupie kobiet

Trwające 12 miesięcy, kontrolowane placebo badania, przeprowadzone w grupie kobiet po menopauzie (n=137), leczonych produktem leczniczym Propecia z powodu łysienia androgenowego, wykazały brak jego skuteczności. U pacjentek poddanych leczeniu nie stwierdzono zwiększenia liczby włosów. Potwierdziły to same badane, osoby prowadzące badanie oraz ocena na podstawie standaryzowanych fotografii głowy, w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (patrz punkt 4.1).

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Biodostępność finasterydu po podaniu doustnym wynosi w przybliżeniu 80% w porównaniu z podaną dożylnie referencyjnej dawką. Pokarm nie wpływa na biodostępność. Maksymalne stężenie finasterydu w osoczu występuje mniej więcej po 2 godzinach po podaniu. Produkt leczniczy jest wchłaniany całkowicie po 6-8 godzinach.

Dystrybucja

Finasteryd wiąże się z białkami osocza w około 93%. Średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi w przybliżeniu 76 litrów.

Po podaniu dawki 1 mg na dobę, maksymalne stężenie finasterydu w osoczu w stanie stacjonarnym wynosiło średnio 9,2 ng/ml i występowało po 1do 2 godzin po podaniu leku; AUC(0-24h) wynosiło 53 ng x h/ml.

Finasteryd był oznaczony w płynie mózgowo-rdzeniowym, jednak nie wydaje się, by wykazywał powinowactwo do płynu mózgowo rdzeniowego. Bardzo małe ilości finasterydu wykrywano w nasieniu u leczonych mężczyzn.

Metabolizm

Finasteryd jest metabolizowany głównie przez podgrupę enzymów cytochromu P450 3A4.

Po podaniu doustnym finasterydu znakowanego węglem 14C stwierdzono, że jedynie dwa metabolity finasterydu w niewielkim stopniu hamują aktywność 5a-reduktazy.

Wydalanie

Po podaniu doustnym finasterydu znakowanego węglem 14C 39% dawki było wydalane z moczem w postaci metabolitów (nie zmieniony produkt leczniczy praktycznie nie był wydalany z moczem), a 57% z kałem.

Klirens osoczowy wynosi około 165 ml/min.

Prędkość wydalania finasterydu zmniejsza się nieco z wiekiem. Średni okres półtrwania w końcowej fazie wynosi około 5-6 godzin u mężczyzn od 18 do 60 lat i 8 godzin powyżej 70 lat.

Dane te nie mają znaczenia klinicznego, wobec czego brak podstaw do zmniejszania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie jest konieczna zmiana dawki u niedializowanych pacjentów z niewydolnością nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach laboratoryjnych na zwierzętach stwierdzono, że objawy związane z doustnym stosowaniem finasterydu spowodowane były farmakologicznymi skutkami zablokowania 5a-reduktazy.

Dożylne podawanie finasterydu ciężarnym małpom rezus w dawkach do 800 ng na dobę, przez cały okres rozwoju embrionalnego i płodowego nie spowodowało nieprawidłowości rozwojowych męskich płodów. Ekspozycja na finasteryd była co najmniej 750 razy większa niż podczas kontaktu ciężarnych kobiet z finasterydem zawartym w nasieniu mężczyzn stosujących produkt leczniczy w dawce 1 mg na dobę. W celu potwierdzenia, czy wyniki badań doświadczalnych na rezusach odnoszą się do rozwoju płodów u ludzi, podawano doustnie ciężarnym małpom bardzo duże dawki finasterydu (2 mg/kg mc. na dobę, 100 razy większe od zalecanej u ludzi dawki 1 mg na dobę i około 12 milionów razy większe od największego szacowanego stężenia finasterydu występującego w nasieniu mężczyzn stosujących produkt leczniczy w dawce 1 mg na dobę), wywołując zaburzenia rozwoju zewnętrznych narządów płciowych u płodów płci męskiej. Nie zaobserwowano innych wad u płodów płci męskiej, ani wad związanych z podawaniem finasterydu (bez względu na dawkę) u płodów płci żeńskiej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, karboksymetyloskrobia sodowa typu A, sodu dokuzynian, magnezu stearynian.

Otoczka:

Hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Przechowywać blistry w zamkniętym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

28 tabletek (4 blistry po 7 tabletek) lub 100 tabletek (10 blistrów po 10 tabletek), umieszczonych w tekturowym pudełku.

Opakowanie bezpośrednie: blister NYLON/Al/PVC-Al.

Opakowanie zewnętrzne: tekturowe pudełko.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Kobiety w ciąży lub kobiety w wieku rozrodczym nie powinny dotykać pokruszonych lub połamanych tabletek produktu leczniczego Propecia (patrz punkt 4.6). Tabletki Propecia są powlekane, co zapobiega bezpośredniemu kontaktowi z substancją czynną, pod warunkiem, że tabletki nie są uszkodzone lub pokruszone.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MSD Polska Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa

8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4602

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24.11.1999 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 08.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Propecia