+ iMeds.pl

Propofol 1% fresenius 10 mg/mlUlotka Propofol 1% fresenius

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

PROPOFOL 1% FRESENIUS, 10 mg/ml (1%), emulsja do wstrzykiwań lub infuzji

Propofolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Propofol 1% Fresenius i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Propofol 1% Fresenius

3.    Jak stosować Propofol 1% Fresenius

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Propofol 1% Fresenius

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Propofol 1% Fresenius i w jakim celu się go stosuje

Propofol 1% Fresenius należy do grupy leków zwanych lekami znieczulenia ogólnego. Leki znieczulenia ogólnego stosowane są w celu utraty świadomości (snu), aby umożliwić przeprowadzenie operacji lub innych zabiegów. Leki te mogą być także stosowane do uzyskania sedacji (uspokojenia).

Propofol 1% Fresenius jest stosowany w celu:

-    wprowadzenia i podtrzymania znieczulenia ogólnego u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia,

-    sedacji pacjentów w wieku powyżej 16 lat wentylowanych mechanicznie wymagających intensywnej opieki medycznej,

-    sedacji dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, jako pojedynczy lek lub w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w celu wywołania znieczulenia miejscowego lub regionalnego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Propofol 1% Fresenius Kiedy nie stosować leku Propofol 1% Fresenius

-    jeśli pacjent ma uczulenie na propofol, soję, orzeszki ziemne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    do sedacji pacjentów w wieku 16 lat lub młodszych wymagających intensywnej opieki medycznej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem podawania leku Propofol 1% Fresenius należy omówić z lekarzem, jeśli poniżej wymienione choroby dotyczą pacjenta.

Leku Propofol 1% Fresenius nie należy podawać pacjentom:

-    z zaawansowaną niewydolnością serca,

-    z innymi ciężkimi chorobami serca,

-    leczonym elektrowstrząsami (terapia elektrowstrząsowa, stosowana w leczeniu psychiatrycznym), chyba że ze szczególną ostrożnością oraz zapewnionym intensywnym monitorowaniem.

Przed podaniem leku Propofol 1% Fresenius koniecznie należy wyleczyć u pacjenta następujące dolegliwości:

-    niewydolność serca,

-    niewystarczające ukrwienie tkanek (niewydolność krążenia),

-    poważne trudności z oddychaniem (niewydolność oddechowa),

-    odwodnienie (hipowolemia).

Propofol 1% Fresenius należy podawać wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pacjentom:

-    z zaburzeniami czynności serca,

-    z zaburzeniami oddychania,

-    z zaburzeniami nerek lub wątroby,

-    z hipowolemią,

-    osłabionym,

-    z zaburzeniami metabolizmu tłuszczów oraz innymi schorzeniami wymagającymi ostrożności podczas stosowania emulsji tłuszczowych; j eżeli pacjent żywiony jest pozajelitowo (żywienie poprzez żyłę), lekarz będzie kontrolował poziom tłuszczów we krwi (u pacjentów leczonych

w oddziale intensywnej opieki medycznej lekarz będzie kontrolował stężenie tłuszczów co dwa dni),

-    z podwyższonym ciśnieniem wewnątrz czaszki (podwyższone ciśnienie śródczaszkowe);

w połączeniu z niskim ciśnieniem krwi, ilość krwi docierającej do mózgu może ulec zmniejszeniu; pacjent będzie otrzymywał odpowiednie leki wspomagające przepływ krwi w mózgu podczas leczenia,

-    z napadami padaczkowymi (padaczka); przed znieczuleniem lekarz sprawdzi, czy pacjent otrzymał leki przeciwpadaczkowe,

-    przyjmującym leki spowalniające pracę serca.

Propofol 1% Fresenius może:

-    zwiększać ryzyko wystąpienia napadów padaczkowych,

-    zwiększać ryzyko zwolnienia częstości bicia serca (bradykardia) aż do zatrzymania czynności elektrycznej serca,

-    zwiększać ryzyko zmian w ukrwieniu narządów ciała pacjenta (działania hemodynamiczne na układ sercowo-naczyniowy), jeśli pacjent ma znaczną nadwagę i otrzymał duże dawki leku Propofol 1% Fresenius,

-    powodować ruchy mimowolne podczas sedacji,

-    bardzo rzadko powodować ciężkie działania niepożądane (określane jako zespół propofolowy), patrz punkt 4,

-    w pojedynczych przypadkach powodować, po znieczuleniu ogólnym, pooperacyjną utratę przytomności, z towarzyszącym wzmożonym napięciem mięśniowym. Pacjent musi znajdować się pod obserwacją lekarza, ale nie wymaga to dodatkowego leczenia. Do odzyskania przytomności dochodzi samoistnie.

Wstrzyknięcie leku Propofol 1% Fresenius może być bolesne. W celu zmniejszenia bólu lekarz może podać miejscowo działający lek znieczulający - lidokainę. Lidokainy nie wolno stosować u pacjentów z dziedziczną ostrą porfirią.

Pacjent będzie mógł opuścić szpital, jeżeli zostanie w pełni wybudzony ze znieczulenia.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Propofol 1% Fresenius u noworodków.

Należy również zachować szczególną ostrożność podając Propofol 1% Fresenius niemowlętom i dzieciom w wieku poniżej 3 lat, chociaż aktualnie dostępne dane nie wskazują, by stosowanie leku było mniej bezpieczne niż u starszych dzieci.

Bezpieczeństwo stosowania propofolu do sedacji dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat w oddziałach intensywnej opieki medycznej nie zostało ustalone.

Propofol 1% Fresenius a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent stosuje jednocześnie którekolwiek z następujących leków:

-    leki stosowane w premedykacji (podawane przez anestezjologa przed podaniem leku znieczulającego w celu uśmierzenia bólu, poprawienia stanu psychicznego pacjenta i złagodzenia niepożądanych działań leku znieczulającego),

-    inne leki znieczulające, w tym leki znieczulenia ogólnego, regionalnego i miejscowego oraz wziewne leki znieczulające (anestezjolog może zdecydować o zmniejszeniu dawki leku Propofol 1% Fresenius),

-    analgetyki (leki przeciwbólowe),

-    leki zwiotczające mięśnie, np. suksametonium,

-    benzodiazepiny (leki uspokajające),

-    leki, które mogą wpływać na wewnętrzne funkcje organizmu, takie jak rytm serca, np. atropina,

-    leki spowalniające pracę serca,

-    silne leki przeciwbólowe, np. fentanyl,

-    neostygmina (lek stosowany w leczeniu osłabienia mięśniowego),

-    cyklosporyna (stosowana w celu zapobiegania odrzucaniu przeszczepu).

Propofol 1% Fresenius z alkoholem

Po podaniu leku Propofol 1% Fresenius, pacjent nie powinien spożywać alkoholu do czasu odzyskania pełnej przytomności.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Propofol 1% Fresenius nie należy podawać kobietom w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwględnie konieczne. Matki powinny przerwać karmienie piersią i wyrzucać pokarm zebrany przez 24 godziny po podaniu leku Propofol 1% Fresenius.

Brak danych klinicznych dotyczących wpływu leku Propofol 1% Fresenius na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po podaniu leku Propofol 1% Fresenius pacjentowi nie wolno prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani pracować w niebezpiecznych warunkach. Pacjent nie powinien opuszczać szpitala bez opieki.

Propofol 1% Fresenius zawiera olej sojowy i sód

Propofol 1% Fresenius zawiera olej sojowy. Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, nie należy stosować tego leku.

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 100 ml, to znaczy, że lek uznaje się za “wolny od sodu”.

3. Jak stosować Propofol 1% Fresenius

Propofol 1% Fresenius zostanie podany pacjentowi wyłącznie w szpitalu lub w odpowiednim oddziale terapeutycznym przez lekarza anestezjologa lub lekarza wyspecjalizowanego w intensywnej opiece medycznej.

Dawkowanie

Podana dawka będzie zależała od wieku, masy ciała i stanu pacjenta oraz od zastosowanej premedykacji (przygotowania pacjenta do znieczulenia). Lekarz poda właściwą dawkę, aby wywołać i podtrzymać znieczulenie lub uzyskać wymagany poziom uspokojenia, uważnie obserwując reakcje pacjenta i jego parametry życiowe (puls, ciśnienie krwi, oddychanie, itp.). Na dawkę mogą również wpłynąć inne przyjmowane przez pacjenta leki.

Większość pacjentów potrzebuje od 1,5 do 2,5 mg propofolu na kg masy ciała do uśpienia (wprowadzenie do znieczulenia), a następnie od 4 do 12 mg propofolu na kg masy ciała na godzinę, aby utrzymać stan uśpienia (podtrzymanie znieczulenia). W celu zapewnienia wymaganego poziomu sedacji, dawki od 0,3 do 4,0 mg propofolu na kg masy ciała na godzinę są zwykle wystarczające.

W celu zapewnienia wymaganego poziomu sedacji w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych u dorosłych, u większości pacjentów wymagane będzie podanie dawki od 0,5 do 1 mg propofolu na kg masy ciała w czasie od 1 do 5 minut. Podtrzymanie wymaganego poziomu sedacji można osiągnąć dobierając odpowiednio szybkość infuzji leku Propofol 1% Fresenius.

U większości pacjentów wymagane będzie zastosowanie od 1,5 do 4,5 mg propofolu na kg masy ciała na godzinę. Jeśli konieczne jest szybkie zwiększenie poziomu sedacji, infuzję można uzupełnić podając w bolusie propofol w dawce od 10 do 20 mg propofolu (od 1 do 2 ml leku Propofol 1% Fresenius).

U młodszych dzieci, w szczególności tych pomiędzy 1 miesiącem a 3 rokiem życia, wymagana dawka może być większa.

U niektórych pacjentów, w tym w wieku powyżej 55 lat, mogą być wymagane mniejsze dawki. Sposób podawania

Propofol 1% Fresenius przeznaczony jest do podania dożylnego, zwykle na grzbietowej części dłoni lub przedramieniu. Anestezjolog może użyć igły lub kaniuli (jałowej plastikowej rurki). Podczas długich operacji i w intensywnej opiece medycznej może być stosowana pompa infuzyjna.

Czas trwania leczenia

W przypadku stosowania leku Propofol 1% Fresenius do sedacji, nie można go podawać dłużej niż przez 7 dni.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli pacjent uważa, że występują u niego jakiekolwiek działania niepożądane wymienione poniżej lub jakiekolwiek inne działania niepożądane, powinien on natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Częstość występowania działań niepożądanych oszacowano następująco:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    ból w miejscu podania podczas wstrzykiwania.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    wzrost poziomu tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia).

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    znaczne obniżenie ciśnienia krwi (hipotensja),

-    kaszel w trakcie znieczulenia,

-    nasilające się zwolnienie bicia serca (aż do braku czynności elektrycznej serca).

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

-    ciężka reakcja alergiczne (anafilaksja), obejmująca:

-    obrzęk skóry twarzy, ust i gardła (obrzęk naczynioruchowy),

-    zwężenie dróg oddechowych, co utrudnia oddychanie (skurcz oskrzeli),

-    zaczerwienienie skóry (rumień),

-    niskie ciśnienie krwi (hipotensja),

-    ruchy padaczkopodobne (mimowolne ruchy podobne do epilepsji) obejmujące drgawki

i sztywnienie kręgosłupa z wygięciem łukowatym ku tyłowi z głową odchyloną ku tyłowi (opistotonus),

-    zakrzepica,

-    zapalenie naczyń krwionośnych,

-    zmiana zabarwienia moczu,

-    gorączka pooperacyjna.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    reakcje alergiczne spowodowane olejem sojowym,

-    opóźnione (od kilku godzin do kilku dni) napady padaczkopodobne,

-    drgawki u pacjentów z padaczką,

-    pooperacyjna utrata przytomności,

-    płyn w płucach (obrzęk płuc),

-    zapalenie trzustki,

-    ciężkie odczyny tkankowe po przypadkowym podaniu poza żyłę,

-    ciężkie działania niepożądane (określane jako zespół propofolowy): uszkodzenie mięśni (rabdomioliza), zmiana kwasowości krwi (kwasica metaboliczna), wysoki poziom potasu we krwi (hiperkaliemia), wysoki poziom tłuszczów we krwi (hiperlipidemia), nieregularne bicie serca (arytmia), niewydolność serca, niewydolność nerek, czasem zakończone zgonem.

Następujące działania niepożądane mogą wystąpić podczas wprowadzania do znieczulenia (często):

-    mimowolne ruchy,

-    skurcze mięśni (mioklonie),

-    niewielkie pobudzenie,

-    niskie ciśnienie krwi (hipotensja),

-    wolne bicie serca (bradykardia),

-    szybkie bicie serca (tachykardia),

-    uderzenia gorąca,

-    przyspieszony oddech (hiperwentylacja),

-    zaprzestanie oddychania (chwilowy bezdech),

-    kaszel po znieczuleniu,

-    czkawka.

Podczas wybudzania ze znieczulenia mogą rzadko wystąpić następujące działania niepożądane:

-    euforia i seksualne pobudzenie,

-    bóle głowy, zawroty głowy, dreszcze i uczucie zimna,

-    nieregularne bicie serca (arytmia),

-    kaszel,

-    nudności lub wymioty.

Gdy Propofol 1% Fresenius jest podawany w połączeniu z lidokainą (miejscowy lek znieczulający używany w celu zmniejszenia bólu w miejscu wstrzyknięcia), rzadko mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

-    zawroty głowy,

-    wymioty,

-    senność,

-    drgawki,

-    zwolnienie bicia serca (bradykardia),

-    nieregularne bicie serca (arytmia),

-    wstrząs.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Propofol 1% Fresenius

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na ampułce/butelce i zewnętrznym opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Po otwarciu lek należy zużyć natychmiast.

Zestawy do podawania z nierozcieńczonym lekiem Propofol 1% Fresenius powinny być wymienione 12 godzin po otwarciu ampułki lub butelki.

Rozcieńczenia z 5% w/v roztworem glukozy lub 0,9% w/v roztworem chlorku sodu lub domieszką 1% roztworu lidokainy bez konserwantów do wstrzykiwań (co najmniej 2 mg propofolu na ml) należy przygotowywać w warunkach aseptycznych (kontrolowanych i zwalidowanych) bezpośrednio przed podaniem i podać w ciągu 6 godzin od rozcieńczenia.

Opakowanie należy wstrząsnąć przed użyciem.

Jeśli po wstrząśnięciu opakowania w emulsji widoczne są dwie warstwy, nie należy jej stosować. Stosować wyłącznie lek o jednorodnej konsystencji i z nieuszkodzonego opakowania.

Do jednorazowego użycia. Wszelkie niewykorzystane resztki emulsji należy usunąć.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Propofol 1% Fresenius

-    Substancj ą czynną leku jest propofol.

1 ml emulsji zawiera 10 mg propofolu.

Każda ampułka po 20 ml zawiera 200 mg propofolu.

Każda butelka po 50 ml zawiera 500 mg propofolu.

Każda butelka po 100 ml zawiera 1000 mg propofolu.

-    Pozostałe składniki to: olej sojowy, lecytyna jaja kurzego, glicerol, kwas oleinowy, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Propofol 1% Fresenius i co zawiera opakowanie

Propofol 1% Fresenius jest białą emulsją typu olej w wodzie do wstrzykiwań lub infuzji.

Propofol 1% Fresenius jest dostępny w bezbarwnych szklanych ampułkach lub butelkach.

Szklane butelki zamknięte są gumowymi korkami.

Wielkości opakowań:

5 szklanych ampułek zawierających po 20 ml emulsji w tekturowym pudełku.

1 szklana butelka zawierająca po 50 lub 100 ml emulsji w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi Deutschland GmbH D-61346 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy

Wytwórca

Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstrasse 36 A-8055 Graz Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. (22) 345 67 89

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Leku Propofol 1% Fresenius nie należy mieszać przed podaniem z roztworami do wstrzykiwań lub infuzji z wyjątkiem 5% w/v roztworu glukozy lub 0,9% w/v roztworu chlorku sodu, lub 1% roztworu lidokainy bez konserwantów do wstrzykiwań. Końcowe stężenie propofolu nie może być mniejsze niż 2 mg/ml.

Do jednorazowego użycia. Wszelkie niewykorzystane resztki emulsji należy usunąć.

Opakowanie należy wstrząsnąć przed użyciem.

Jeśli po wstrząśnięciu opakowania w emulsji widoczne są dwie warstwy, nie należy jej stosować. Stosować wyłącznie lek o jednorodnej konsystencji i z nieuszkodzonego opakowania.

Przed użyciem szyjkę ampułki lub gumową membranę należy oczyścić alkoholem w aerozolu lub wacikiem nasączonym alkoholem. Po użyciu przekłute opakowania należy wyrzucić.

Propofol 1% Fresenius można podawać wyłącznie w warunkach szpitalnych lub w odpowiednio wyposażonych oddziałach dziennych przez lekarzy przeszkolonych w zakresie anestezjologii lub intensywnej opieki medycznej.

Leku Propofol 1% Fresenius w celu sedacji podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych nie powinna podawać ta sama osoba, która wykonuje zabieg chirurgiczny lub diagnostyczny.

Należy stale monitorować wydolność krążeniową i oddechową (np. EKG, pulsoksymetria) i zapewnić przez cały czas natychmiastowy dostęp do wyposażenia umożliwiającego utrzymanie drożności dróg oddechowych i zastosowanie sztucznej wentylacji oraz innych innych urządzeń resuscytacyjnych.

Propofol 1% Fresenius można stosować do infuzji w postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczonej 5% w/v roztworem glukozy do infuzji dożylnej lub 0,9% w/v roztworem chlorku sodu do infuzji dożylnej.

5% w/v roztwór glukozy, 0,9% w/v roztwór chlorku sodu lub 0,18% w/v roztwór chlorku sodu z 4% w/v roztworem glukozy mogą być podawane przez ten sam zestaw do infuzji. Leku Propofol 1% Fresenius nie wolno mieszać z innymi roztworami do wstrzykiwań lub infuzji.

Inne leki lub płyny podawane jednocześnie z lekiem Propofol 1% Fresenius z wykorzystaniem tej samej linii infuzyjnej należy podawać w pobliżu miejsca założenia kaniuli przy zastosowaniu łącznika Y lub zaworu trójdrożnego.

Propofol 1% Fresenius jest emulsją zawierającą tłuszcze bez przeciwbakteryjnych środków konserwujących i może sprzyjać szybkiemu wzrostowi drobnoustrojów.

Emulsję należy pobrać z zachowaniem zasad aseptyki do jałowej strzykawki lub zestawu infuzyjnego bezpośrednio po otwarciu ampułki lub przebiciu korka butelki i niezwłocznie rozpocząć podawanie.

Propofol 1% Fresenius oraz wszelki sprzęt infuzyjny zawierający ten lek należy stosować z zachowaniem zasad aseptyki przez cały czas trwania infuzji. Leku Propofol 1% Fresenius nie wolno podawać przez filtr mikrobiologiczny.

Infuzja nierozcieńczonego leku Propofol 1% Fresenius

Gdy Propofol 1% Fresenius podaje się w infuzji w postaci nierozcieńczonej, w celu kontroli szybkości infuzji zaleca się zawsze stosować biurety, liczniki kropel, pompy strzykawkowe lub wolumetryczne pompy infuzyjne.

Tak jak zazwyczaj w przypadku stosowania emulsji tłuszczowych, infuzji leku Propofol 1% Fresenius nie wolno podawać dłużej niż 12 godzin przez jeden zestaw do infuzji. Zestawy do infuzji leku Propofol 1% Fresenius należy wymieniać co najmniej co 12 godzin.

Infuzja rozcieńczonego leku Propofol 1% Fresenius

Do podawania w infuzji leku Propofol 1% Fresenius należy zawsze stosować biurety, liczniki kropel lub pompy infuzyjne wolumetryczne w celu kontroli szybkości infuzji. Maksymalne rozcieńczenia nie mogą być większe niż 1 część leku Propofol 1% Fresenius w 4 częściach 5% w/v roztworu glukozy lub 0,9% w/v roztworu chlorku sodu (minimalne stężenie 2 mg propofolu na ml). Rozcieńczony lek należy przygotować aseptycznie i podać go w ciągu 6 godzin po przygotowaniu.

W celu złagodzenia bólu w miejscu wstrzyknięcia do leku Propofol 1% Fresenius można dodać roztwór lidokainy (20 części leku Propofol 1% Fresenius i 1 część niezawierającego środków konserwujących 1% roztworu lidokainy do wstrzykiwań). Lidokainy nie wolno stosować u pacjentów z dziedziczną ostrą porfirią.

Leki zwiotczające mięśnie, jak atrakurium i miwakurium, można podać przez tę samą linię infuzyjną co Propofol 1% Fresenius wyłącznie po uprzednim jej przepłukaniu.

Zmiana typu II 9

Propofol 1% Fresenius

Charakterystyka Propofol 1% fresenius

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PROPOFOL 1% FRESENIUS, 10 mg/ml (1%), emulsja do wstrzykiwań lub infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml emulsji zawiera 10 mg propofolu (Propofolum).

Każda ampułka po 20 ml zawiera 200 mg propofolu. Każda butelka po 50 ml zawiera 500 mg propofolu. Każda butelka po 100 ml zawiera 1000 mg propofolu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

1 ml emulsji zawiera:

olej sojowy    100 mg

sód    maks. 0,06 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Emulsja do wstrzykiwań lub infuzji Biała emulsja typu olej w wodzie

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Propofol 1% Fresenius jest krótko działającym dożylnym produktem leczniczym służącym do znieczulenia ogólnego przeznaczonym do:

-    wprowadzenia i podtrzymania znieczulenia ogólnego u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia,

-    sedacji dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia poddawanych zabiegom diagnostycznym i chirurgicznym, jako pojedynczy produkt leczniczy lub

w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w celu wywołania znieczulenia miejscowego lub regionalnego,

-    sedacji pacjentów w wieku powyżej 16 lat wentylowanych mechanicznie w oddziałach intensywnej opieki medycznej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Propofol 1% Fresenius wolno podawać wyłącznie w warunkach szpitalnych lub w odpowiednio wyposażonych oddziałach dziennych przez lekarzy przeszkolonych w zakresie anestezjologii lub intensywnej opieki medycznej.

Należy stale monitorować wydolność krążeniową i oddechową (np. EKG, pulsoksymetria) i zapewnić przez cały czas natychmiastowy dostęp do wyposażenia umożliwiającego utrzymanie drożności dróg oddechowych i zastosowanie sztucznej wentylacji oraz innych urządzeń resuscytacyjnych.

Produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius w celu sedacji podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych nie powinna podawać ta sama osoba, która wykonuje zabieg chirurgiczny lub diagnostyczny.

Dawkę produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius należy dobrać indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta i zastosowanej premedykacji.

Zazwyczaj, oprócz produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius, konieczne jest podanie dodatkowych leków przeciwbólowych.

Dawkowanie

Znieczulenie ogólne u dorosłych pacjentów

Wprowadzenie do znieczulenia

W celu wprowadzenia do znieczulenia Propofol 1% Fresenius należy podawać stopniowo (około 20-40 mg propofolu co 10 sekund) obserwując reakcję pacjenta, aż do wystąpienia objawów klinicznych wskazujących na rozpoczęcie działania znieczulenia.

U większości dorosłych pacjentów w wieku poniżej 55 lat konieczne jest podanie propofolu w dawce od 1,5 do 2,5 mg/kg mc.

U pacjentów powyżej tego wieku i u pacjentów zakwalifikowanych do III lub IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA (ang. American Society of Anesthesiologists), w szczególności tych z zaburzeniami czynności serca, zapotrzebowania będą zazwyczaj mniejsze i całkowita dawka produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius może być zmniejszona do minimum 1 mg propofolu/kg mc. Należy zmniejszyć szybkość podawania produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius [około 2 ml (20 mg propofolu) co 10 sekund].

Podtrzymanie znieczulenia

Znieczulenie można podtrzymać podając Propofol 1% Fresenius w ciągłej infuzji lub w postaci powtarzanych wstrzyknięć (bolus).

W celu podtrzymania znieczulenia zazwyczaj stosuje się dawki od 4 do 12 mg propofolu/kg mc./godz. W przypadku mniej obciążających zabiegów chirurgicznych, takich jak zabiegi z zakresu chirurgii małoinwazyjnej, wystarczające może być podanie mniejszej dawki podtrzymującej, około 4 mg propofolu/kg mc./godz.

U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów w nieustabilizowanym stanie ogólnym, pacjentów z zaburzeniami czynności serca lub hipowolemią oraz pacjentów zakwalifikowanych do III lub IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA dawka produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius może być dalej zmniejszona w zależności od stanu pacjenta oraz stosowanej techniki znieczulenia.

W celu podtrzymania znieczulenia z zastosowaniem powtarzanych wstrzyknięć (bolusów) należy podawać zwiększone dawki od 25 do 50 mg propofolu (od 2,5 do 5 ml produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius) zgodnie z wymaganiami klinicznymi.

U pacjentów w podeszłym wieku nie należy stosować szybkich wstrzyknięć (bolusów, pojedynczych ani powtarzanych), gdyż może to prowadzić do depresji krążeniowo-oddechowej.

Znieczulenie ogólne u dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia

Wprowadzenie do znieczulenia

W celu wprowadzenia do znieczulenia Propofol 1% Fresenius należy podawać stopniowo, aż do wystąpienia objawów klinicznych wskazujących na rozpoczęcie działania znieczulenia.

Dawkę należy dostosować uwzględniając wiek i (lub) masę ciała.

U większości dzieci w wieku powyżej 8 lat do wprowadzenia do znieczulenia wymagana dawka wynosi około 2,5 mg propofolu/kg mc. U młodszych dzieci, w szczególności tych pomiędzy 1 miesiącem a 3 rokiem życia, wymagana dawka może być większa (od 2,5 do 4 mg/kg mc.).

Podtrzymanie znieczulenia ogólnego

Wymagana głębokość znieczulenia może być podtrzymana przez podawanie produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius w infuzji lub w postaci powtarzanych wstrzyknięć (bolusów). Wymagana szybkość podawania różni się znacznie u poszczególnych pacjentów, ale dawki w zakresie od 9 do 15 mg/kg mc./godz. zwykle pozwalają osiągnąć wymaganą głębokość znieczulenia. U młodszych dzieci, w szczególności tych pomiędzy 1 miesiącem a 3 rokiem życia, może być wymagana większa dawka.

U pacjentów zakwalifikowanych do III lub IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA zaleca się stosowanie mniejszych dawek (patrz także punkt 4.4).

Sedacja podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych u dorosłych pacjentów

W celu zapewnienia sedacji podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, dawkę i szybkość podawania należy dostosować do odpowiedzi klinicznej pacjenta. Do wywołania sedacji u większości pacjentów wymagane będzie podanie dawki od 0,5 do 1,0 mg propofolu/kg mc. w czasie od 1 do 5 minut. Podtrzymanie wymaganego poziomu sedacji można osiągnąć dobierając odpowiednio szybkość infuzji produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius. U większości pacjentów wymagane będzie zastosowanie od 1,5 do 4,5 mg propofolu/kg mc./godz. Jeśli konieczne jest szybkie zwiększenie poziomu sedacji, infuzję można uzupełnić podając w bolusie propofol w dawce od 10 do 20 mg (od 1 do 2 ml produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius).

U pacjentów w wieku powyżej 55 lat oraz pacjentów zakwalifikowanych do III lub IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA może być wymagane zastosowanie mniejszych dawek produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius oraz zmniejszenie szybkości podawania.

Sedacja podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych u dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia

Dawkę i szybkość podawania należy dostosować do wymaganego poziomu sedacji oraz odpowiedzi klinicznej pacjenta. Do wywołania wstępnej sedacji u większości dzieci i młodzieży wymagane jest podanie dawki od 1 do 2 mg propofolu/kg mc. Podtrzymanie wymaganego poziomu sedacji osiąga się dobierając odpowiednio szybkość infuzji produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius. U większości pacjentów wymagane jest zastosowanie od 1,5 do 9 mg propofolu/kg mc./godz. Jeśli konieczne jest szybkie zwiększenie poziomu sedacji, infuzję można uzupełnić podając w bolusie propofol w dawce do 1 mg/kg mc.

U pacjentów zakwalifikowanych do III lub IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA może być konieczne zastosowanie mniejszych dawek.

Sedacja u pacjentów w wieku powyżej 16 lat w oddziałach intensywnej opieki medycznej

W celu sedacji pacjentów wentylowanych mechanicznie w trakcie intensywnej opieki medycznej zaleca się podawanie produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius w ciągłej infuzji dożylnej. Dawkę należy dostosować do wymaganego poziomu sedacji. Zadowalający poziom sedacji osiąga się zwykle stosując szybkość podawania w zakresie od 0,3 do 4,0 mg propofolu/kg mc./godz. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w infuzji z szybkością większą niż 4,0 mg propofolu/kg mc./godz. (patrz punkt 4.4).

Nie zaleca się podawania produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius z zastosowaniem sytemu TCI (ang. Target Controlled Infusion - infuzja sterowana docelowym stężeniem leku we krwi) do sedacji w oddziale intensywnej opieki medycznej.

Sposób podawania Podanie dożylne.

Propofol 1% Fresenius może być stosowany do infuzji w postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczonej wyłącznie 5% w/v roztworem glukozy do infuzji dożylnej lub 0,9% w/v roztworem chlorku sodu do infuzji dożylnej, w szklanych butelkach infuzyjnych.

Jeżeli Propofol 1% Fresenius podaje się w infuzji w postaci nierozcieńczonej, zaleca się zawsze stosowanie urządzeń takich jak biurety, liczniki kropel, pompy strzykawkowe lub pompy infuzyjne wolumetryczne w celu kontroli szybkości infuzji.

Przed użyciem opakowanie należy wstrząsnąć.

Stosować wyłącznie produkt leczniczy o jednorodnej konsystencji i z nieuszkodzonego opakowania.

Przed użyciem szyjkę ampułki lub gumową membranę należy oczyścić alkoholem w aerozolu lub wacikiem nasączonym alkoholem. Po użyciu przekłute opakowania należy usunąć.

Propofol 1% Fresenius jest emulsją zawierającą tłuszcze bez przeciwbakteryjnych środków konserwujących i może sprzyjać szybkiemu wzrostowi drobnoustrojów.

Emulsję należy pobrać z zachowaniem zasad aseptyki do jałowej strzykawki lub zestawu infuzyjnego bezpośrednio po otwarciu ampułki lub przebiciu korka butelki i niezwłocznie rozpocząć podawanie.

Przez cały czas trwania infuzji należy przestrzegać zasad aseptyki w odniesieniu zarówno do produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius, jak i sprzętu infuzyjnego. Inne produkty lecznicze lub płyny podawane jednocześnie z produktem leczniczym Propofol 1% Fresenius z wykorzystaniem tej samej linii infuzyjnej należy podawać w pobliżu miejsca założenia kaniuli przy zastosowaniu łącznika Y lub zaworu trójdrożnego.

Produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius nie wolno mieszać z innymi roztworami do infuzji lub wstrzykiwań. Można natomiast podawać przez odpowiednie przystawki w miejscu założenia kaniuli 5% w/v roztwór glukozy, 0,9% w/v roztwór chlorku sodu lub 0,18% w/v roztwór chlorku sodu z 4% w/v roztworem glukozy.

Produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius nie wolno podawać przez filtr mikrobiologiczny.

Propofol 1% Fresenius oraz wszelki sprzęt infuzyjny zawierający ten produkt leczniczy przeznaczone są do jednorazowego użycia u jednego pacjenta. Po użyciu pozostałość roztworu Propofol 1% Fresenius należy usunąć.

Infuzja nierozcieńczonego produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius

Tak jak zazwyczaj w przypadku stosowania emulsji tłuszczowych, infuzji produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius nie wolno podawać dłużej niż 12 godzin przez jeden zestaw do infuzji.

Po upływie 12 godzin zestaw do infuzji i zbiornik produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius należy wyrzucić lub, jeśli konieczne, wymienić na nowy.

Infuzja rozcieńczonego produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius

Do podawania w infuzji rozcieńczonego produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius należy zawsze stosować biurety, liczniki kropel lub pompy infuzyjne wolumetryczne w celu kontroli szybkości infuzji oraz uniknięcia ryzyka przypadkowego i niekontrolowanego podania dużych objętości rozcieńczonego produktu. Należy uwzględniać to ryzyko podczas podejmowania decyzji o maksymalnym rozcieńczeniu w biurecie.

Maksymalne rozcieńczenia nie mogą być większe niż 1 część produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius w 4 częściach 5% w/v roztworu glukozy lub 0,9% w/v roztworu chlorku sodu (minimalne stężenie 2 mg propofolu/ml). Rozcieńczony produkt leczniczy należy przygotować aseptycznie (z zachowaniem kontrolowanych i zwalidowanych warunków) bezpośrednio przed podaniem i podać w ciągu 6 godzin po przygotowaniu.

Produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius nie wolno mieszać z innymi roztworami do infuzji lub wstrzykiwań. Jednakże jednocześnie z produktem leczniczym Propofol 1% Fresenius można podawać 5% w/v roztwór glukozy lub 0,9% w/v roztwór chlorku sodu, lub 0,18% w/v roztwór chlorku sodu z 4% w/v roztworem glukozy przy zastosowaniu łącznika Y znajdującego się blisko miejsca wkłucia.

W celu złagodzenia bólu w miej scu wstrzyknięcia, bezpośrednio przed podaniem produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius można wstrzyknąć lidokainę (patrz punkt 4.4) lub też zmieszać Propofol 1% Fresenius z niezawierającym środków konserwujących roztworem lidokainy do wstrzykiwań (20 części produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius i co najwyżej 1 część 1% roztworu lidokainy do wstrzykiwań) w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych. Mieszanina ta musi być podana w ciągu 6 godzin od przygotowania.

Leki zwiotczające mięśnie, jak atrakurium i miwakurium, można podać przez tę samą linię infuzyjną co Propofol 1% Fresenius wyłącznie po uprzednim jej przepłukaniu.

Czas podawania

Produktu leczniczego nie wolno podawać dłużej niż przez 7 dni.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na propofol, soję, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Sedacja pacjentów w wieku 16 lat lub młodszych podczas intensywnej opieki medycznej.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tak jak w przypadku innych dożylnych leków znieczulających, należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności serca, oddychania, nerek lub wątroby, a także u pacjentów z hipowolemią lub osłabionych.

Klirens propofolu jest zależny od przepływu krwi, dlatego też, jednoczesne podawanie produktów leczniczych spowalniających pracę serca zmniejszy także klirens propofolu.

Przed podaniem produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius należy wyrównać niewydolność serca, krążenia lub oddechową oraz hipowolemię.

Przed znieczuleniem pacjenta z padaczką należy sprawdzić, czy pacjent ten otrzymał leki przeciwpadaczkowe. Chociaż wiele badań wykazało skuteczność stosowania propofolu w leczeniu stanu padaczkowego, podawanie tego produktu leczniczego u pacjentów z padaczką może zwiększać ryzyko napadu drgawkowego.

Produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius nie należy podawać pacjentom z zaawansowaną niewydolnością serca ani innymi ciężkimi chorobami mięśnia sercowego, chyba że ze szczególną ostrożnością oraz zapewnionym intensywnym monitorowaniem.

Ryzyko względnej wagotonii może być zwiększone, ponieważ propofol nie wykazuje działania wagolitycznego. Zgłaszano przypadki bradykardii (niekiedy nasilonej), a nawet asystolii. Należy rozważyć dożylne podanie leku antycholinergicznego przed wprowadzeniem lub w trakcie podtrzymywania znieczulenia, zwłaszcza w sytuacjach, w których może przeważać napięcie nerwu błędnego lub kiedy Propofol 1% Fresenius jest stosowany w skojarzeniu z innymi lekami mogącymi powodować bradykardię.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius podczas leczenia elektrowstrząsami.

Tak jak w przypadku innych leków o działaniu uspokajającym, po zastosowaniu propofolu do sedacji pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym mogą wystąpić ruchy mimowolne. Jest to szczególnie niebezpieczne w trakcie zabiegów wymagających całkowitego unieruchomienia pacjenta.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius pacjentom z zaburzeniami metabolizmu tłuszczów oraz innymi schorzeniami wymagającymi ostrożności podczas stosowania emulsji tłuszczowych. Jeżeli pacjenci żywieni są pozajelitowo, należy uwzględnić ilość tłuszczów zawartych w produkcie leczniczym Propofol 1% Fresenius: 1 ml produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius zawiera 0,1 g tłuszczu.

U pacjentów leczonych w oddziale intensywnej opieki medycznej należy kontrolować stężenie tłuszczów co dwa dni.

U pacjentów ze znaczną nadwagą należy wziąć pod uwagę ryzyko zaburzeń hemodynamicznych w układzie sercowo-naczyniowym po podaniu produktu leczniczego ze względu na zastosowanie większej dawki.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym i niskim średnim ciśnieniem tętniczym ze względu na ryzyko znacznego zmniejszenia ciśnienia perfuzji mózgu.

W celu zmniejszenia bólu w miejscu wstrzyknięcia w trakcie wprowadzenia do znieczulenia produktem leczniczym Propofol 1% Fresenius, przed podaniem emulsji propofolu można podać pacjentowi lidokainę. Lidokainy nie wolno stosować u pacjentów z dziedziczną ostrą porfirią.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius u noworodków, ponieważ brak wystarczających danych w tej populacji pacjentów. Dane farmakokinetyczne (patrz punkt 5.2) wskazują, że klirens jest znacząco obniżony u noworodków z bardzo wysoką zmiennością międzyosobniczą. Podczas podawania dawek zalecanych u starszych dzieci może wystąpić względne przedawkowanie prowadzące do poważnej depresji sercowo-naczyniowej.

Należy zachować szczególną ostrożność w każdym przypadku, gdy propofol jest stosowany do znieczulenia u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 3 lat, chociaż aktualnie dostępne dane nie wskazują na znaczące różnice w bezpieczeństwie stosowania w porównaniu z dziećmi w wieku powyżej 3 lat.

Nie zaleca się podawania u dzieci produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius z zastosowaniem systemu TCI (ang. Target Controlled Infusion - infuzja sterowana docelowym stężeniem leku we krwi).

Bezpieczeństwo stosowania propofolu do sedacji dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat w oddziale intensywnej opieki medycznej nie zostało ustalone.

Obserwowano ciężkie działania niepożądane (zespół propofolowy PRIS - ang. Propofol Infusion Syndrome) podczas stosowania produktu leczniczego niezgodnie ze wskazaniami do sedacji pacjentów w wieku poniżej 16 lat (również ze skutkiem śmiertelnym). Działania te obejmowały w szczególności kwasicę metaboliczną, hiperlipidemię, rabdomiolizę, niewydolność nerek i (lub) niewydolność serca. Działania te obserwowano najczęściej u dzieci z zakażeniami dróg oddechowych, które otrzymywały produkt leczniczy w dawkach przewyższających dawki zalecane u dorosłych w celu sedacji w oddziałach intensywnej opieki medycznej.

Podobnie, bardzo rzadko zgłaszano przypadki występowania kwasicy metabolicznej, rabdomiolizy, hiperkaliemii, arytmii i (lub) szybko postępującej niewydolności serca (w niektórych przypadkach ze skutkiem śmiertelnym) u dorosłych leczonych przez ponad 48 godzin dawkami większymi niż 5 mg propofolu/kg mc./godz. Dawki te przekraczały zalecaną obecnie maksymalną dawkę stosowaną do sedacji w oddziale intensywnej opieki medycznej wynoszącą 4 mg propofolu/kg mc./godz.

Pacjenci ci to głównie (ale nie tylko) chorzy z ciężkimi urazami głowy, ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym (ICP). W tych przypadkach leki o działaniu inotropowym zazwyczaj nie były skuteczne w leczeniu niewydolności serca.

Lekarz prowadzący powinien pamiętać, aby jeśli to możliwe, nie stosować dawki większej niż 4 mg propofolu/kg mc./godz. Lekarz powinien zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia opisanych wyżej działań niepożądanych i rozważyć zmniejszenie dawki propofolu lub zmianę na inny lek uspokajający po pierwszych oznakach sugerujących wystąpienie tych działań niepożądanych. Pacjenci z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym powinni otrzymywać odpowiednie produkty lecznicze wspomagające perfuzję mózgu podczas modyfikacji leczenia.

W pojedynczych przypadkach może wystąpić okres pooperacyjnej utraty przytomności z towarzyszącym niekiedy wzmożonym napięciem mięśniowym. Wystąpienie tego objawu jest niezależne od tego, czy pacjent został wybudzony ze znieczulenia czy nie. Chociaż do odzyskania przytomności dochodzi samoistnie, nieprzytomnego pacjenta należy starannie obserwować.

Przed wypisaniem pacjenta należy upewnić się, że jest on w pełni wybudzony ze znieczulenia.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 100 ml, to znaczy, że produkt leczniczy uznaje się za „wolny od sodu”.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Propofol 1% Fresenius można stosować w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w znieczuleniu (lekami wykorzystywanymi w premedykacji, wziewnymi lekami znieczulającymi, lekami przeciwbólowymi, lekami zwiotczającymi mięśnie, lekami do znieczulenia miejscowego). Zgłaszano przypadki ciężkich interakcji z tymi produktami leczniczymi. Ponieważ niektóre z tych ośrodkowo działających produktów leczniczych mogą wykazywać działanie hamujące na układ krążenia i oddechowy, ich jednoczesne stosowanie z produktem leczniczym Propofol 1% Fresenius może nasilać to działanie.

W przypadkach stosowania znieczulenia ogólnego w połączeniu z regionalnym może być wymagane zastosowanie mniejszych dawek.

Zgłaszano, że jednoczesne stosowanie benzodiazepin, parasympatykolityków lub wziewnych leków znieczulających przedłuża znieczulenie i zmniejsza częstość oddechów.

Po dodatkowej premedykacji opioidami, działanie uspokajające propofolu może być nasilone i utrzymywać się dłużej, a bezdech może być częstszy i dłuższy.

Należy wziąć pod uwagę, że stosowanie propofolu jednocześnie z lekami stosowanymi w premedykacji, lekami wziewnymi lub przeciwbólowymi może pogłębić znieczulenie i nasilić sercowo-naczyniowe działania niepożądane.

Jednoczesne podawanie propofolu i substancji działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. alkohol, leki znieczulenia ogólnego, narkotyczne leki przeciwbólowe) nasili ich działanie uspokajające. Jeśli Propofol 1% Fresenius jest stosowany razem z podawanymi pozajelitowo lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, może wystąpić ciężka depresja oddechowa i sercowo-naczyniowa.

Po podaniu fentanylu stężenie propofolu we krwi może być przez pewien czas podwyższone ze zwiększoną częstością bezdechów.

Po zastosowaniu suksametonium lub neostygminy może wystąpić bradykardia i zatrzymanie czynności serca.

Zgłaszano przypadki występowania leukoencefalopatii u pacjentów otrzymujących cyklosporynę i emulsje lipidowe, takie jak propofol.

Jednoczesne podawanie produktów leczniczych spowalniających pracę serca zmniejszy także klirens propofolu (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania propofolu w okresie ciąży nie zostało ustalone. Dlatego też, nie należy stosować tego produktu leczniczego u kobiet w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Propofol przenika przez łożysko i może osłabiać czynności życiowe noworodka (patrz punkt 5.3). Należy unikać stosowania dużych dawek propofolu (większych niż 2,5 mg propofolu/kg mc. do wprowadzenia do znieczulenia lub 6 mg propofolu/kg mc./godz. do podtrzymania znieczulenia).

Karmienie piersią

Badania z udziałem kobiet karmiących piersią wykazały, że propofol w małym stopniu przenika do mleka. Dlatego też, matki powinny przerwać karmienie piersią i wyrzucać pokarm zebrany w ciągu 24 godzin od zakończenia podawania propofolu.

Płodność

Brak danych klinicznych dotyczących wpływu produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Po podaniu produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius pacjent powinien znajdować się przez odpowiedni czas pod obserwacją. Należy poinformować pacjenta, że nie wolno mu prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani pracować w potencjalnie niebezpiecznych warunkach. Pacjent nie powinien być wypisany do domu bez towarzyszącej mu osoby oraz należy go poinformować o konieczności unikania picia alkoholu.

4.8    Działania niepożądane

Często występującymi działaniami niepożądanymi propofolu są niedociśnienie i depresja oddechowa. Działania te zależą od podanej dawki propofolu, ale również od rodzaju premedykacji i innych podanych jednocześnie produktów leczniczych.

W tym punkcie częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób:

bardzo często (>1/10)

często (>1/100 do <1/10)

niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

bardzo rzadko (<1/10 000)

W każdej grupie o określonej częstości występowania, działania niepożądane przedstawione są zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko

Kliniczne objawy anafilaksji, które mogą obejmować obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, rumień i niedociśnienie.

Bardzo rzadko

Reakcje alergiczne wywołane olejem z nasion soi.

Często

Hipertriglicerydemia.

Zaburzenia psychiczne:

Rzadko

Euforia, fantazje seksualne i pobudzenie seksualne podczas wybudzania ze znieczulenia.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często

Ruchy mimowolne i mioklonie, niewielkie pobudzenie występujące podczas wprowadzenia do znieczulenia.

Rzadko

Bóle głowy, zawroty głowy, dreszcze lub uczucie zimna występujące podczas wybudzania ze znieczulenia.

Ruchy padaczkopodobne, w tym drgawki i opistotonus.

Bardzo rzadko

Opóźnione napady padaczkopodobne, opóźnienie może wynosić od kilku godzin do kilku dni.

Ryzyko wystąpienia drgawek u pacjentów z padaczką, po podaniu propofolu.

Przypadki pooperacyjnej utraty przytomności (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia serca i naczyniowe:

Często

Niedociśnienie, bradykardia, tachykardia, uderzenia gorąca występujące podczas wprowadzenia do znieczulenia.

Niezbyt często

Znaczne niedociśnienie tętnicze. Może być konieczne zmniejszenie szybkości podawania produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius i (lub) zastosowania płynów dożylnych oraz, jeśli to konieczne, leków zwężających naczynia krwionośne. Należy wziąć pod uwagę możliwość znacznego spadku ciśnienia tętniczego u pacjentów z zaburzoną perfuzją mięśnia sercowego lub mózgu, lub u pacjentów z hipowolemią.

Nasilająca się bradykardia (do asystolii) podczas znieczulenia ogólnego. Należy rozważyć dożylne podanie leku antycholinergicznego przed wprowadzeniem do znieczulenia lub podczas podtrzymywania znieczulenia (patrz również punkt 4.4).

Rzadko

Arytmia podczas wybudzania ze znieczulenia.

Zakrzepica i zapalenie żył.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często

Hiperwentylacja, przemijający bezdech, kaszel, czkawka występujące podczas wprowadzenia do znieczulenia.

Niezbyt często

Kaszel występujący podczas podtrzymywania znieczulenia.

Rzadko

Kaszel występujący podczas wybudzania ze znieczulenia.

Bardzo rzadko Obrzęk płuc.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko

Nudności lub wymioty występujące podczas wybudzania ze znieczulenia.

Bardzo rzadko

Donoszono o występowaniu zapalenia trzustki po zastosowaniu propofolu. Nie udowodniono jednak związku przyczynowo-skutkowego.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo rzadko

Ciężkie odczyny tkankowe po przypadkowym podaniu poza żyłę.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Rzadko

Przypadki odbarwienia moczu po przedłużonym podawaniu propofolu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często

Ból w miejscu podania występujący podczas pierwszego wstrzyknięcia produktu leczniczego. Zapobieganie lub leczenie - patrz poniżej.

Miejscowy ból mogący wystąpić podczas początkowego wstrzyknięcia produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius można zmniejszyć przez jednoczesne podanie lidokainy (patrz punkt 4.2) i wstrzyknięcie lub infuzję do większych żył przedramienia i zgięcia łokciowego. Po jednoczesnym podaniu lidokainy mogą rzadko (>1/10 000 do <1000) wystąpić następujące działania niepożądane: zawroty głowy, wymioty, senność, drgawki, bradykardia, zaburzenia rytmu serca, wstrząs.

Rzadko

Przypadki gorączki pooperacyjnej.

Bardzo rzadko

Obserwowano wystąpienie pojedynczych przypadków następujących ciężkich działań niepożądanych (określanych jako zespół propofolowy): rabdomioliza, kwasica metaboliczna, hiperkaliemia, hiperlipidemia, niewydolność nerek, arytmia i (lub) niewydolność serca, czasem zakończonych zgonem. Większość tych przypadków obserwowano u pacjentów w oddziale intensywnej opieki medycznej po podaniu propofolu w dawce większej niż 4 mg/kg mc./godz. Aby poznać więcej szczegółów, patrz punkt 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może spowodować depresję czynności układu oddychania i sercowo-naczyniowego. Jeśli wystąpi depresja oddechowa należy prowadzić sztuczną wentylację. Depresja czynności układu sercowo-naczyniowego może wymagać ułożenia pacjenta z głową poniżej klatki piersiowej, podania płynów uzupełniających objętość osocza oraz leków zwiększających ciśnienie tętnicze.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki do znieczulenia ogólnego, inne; kod ATC: N01AX10.

Mechanizm działania i rezultat działania farmakodynamicznego

Propofol (2,6-diizopropylofenol) jest krótko działającym lekiem stosowanym do ogólnego znieczulenia o szybkim początku działania. W zależności od szybkości wstrzyknięcia, czas wystąpienia początku działania znieczulenia wynosi od 30 do 40 sekund. Działanie po podaniu w pojedynczym wstrzyknięciu (bolusie) jest krótkie i trwa, w zależności od metabolizmu i wydalania, od 4 do 6 minut.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Podczas przestrzegania zaleconego schematu dawkowania nie obserwowano klinicznie znaczącej kumulacji propofolu ani po powtarzanych wstrzyknięciach (bolusach) ani po podaniu w infuzji. Pacjenci szybko odzyskują przytomność.

Bradykardia i niedociśnienie obserwowane podczas wprowadzania do znieczulenia mogą być spowodowane przez działanie wagotoniczne lub hamowaniem aktywności współczulnej. Jednakże, w trakcie podtrzymywania znieczulenia hemodynamika zazwyczaj powraca do normalnego stanu.

Dzieci i młodzież

Ograniczone badania dotyczące czasu działania znieczulenia z wykorzystaniem propofolu u dzieci wskazują, że bezpieczeństwo i skuteczność pozostają niezmienione przez okres do 4 godzin. Dane z piśmiennictwa dotyczące stosowania u dzieci dokumentują stosowanie propofolu do przedłużonych zabiegów bez zmiany bezpieczeństwa i skuteczności.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Propofol wiąże się z białkami osocza w około 98%. Farmakokinetyka propofolu po podaniu dożylnym może być opisana za pomocą modelu trójkompartmentowego.

Dystrybucja, metabolizm i eliminacja

Propofol jest dystrybuowany do wielu tkanek ustroju i szybko eliminowany (całkowity klirens: od 1,5 do 2 litrów/minutę). Eliminacja odbywa się w wyniku procesów metabolicznych, głównie w wątrobie, gdzie jest zależna od przepływu krwi, poprzez tworzenie nieaktywnych połączeń propofolu i chinolu, które są wydalane z moczem.

Po pojedynczej dawce dożylnej 3 mg/kg mc. klirens propofolu/kg mc. wzrastał wraz z wiekiem następująco: mediana klirensu była znacznie niższa u noworodków w wieku poniżej 1 miesiąca życia (n=25) (20 ml/kg mc./min) w porównaniu ze starszymi dziećmi (n=36, przedział wiekowy od 4 miesięcy do 7 lat). Ponadto, zmienność międzyosobnicza była znaczna u noworodków (przedział od 3,7 do 78 ml/kg mc./min). Z powodu tych ograniczonych danych, które wskazują na dużą zmienność, nie można zalecić dawek dla tej grupy wiekowej.

Mediana klirensu propofolu u starszych dzieci po pojedynczym bolusie 3 mg/kg mc. wynosiła 37,5 ml/min/kg mc. (od 4 do 24 miesięcy) (n=8), 38,7 ml/min/kg mc. (od 11 do 43 miesięcy) (n=6), 48 ml/min/kg mc. (od 1 do 3 lat) (n=12), 28,2 ml/min/kg mc. (od 4 do 7 lat) (n=10) w porównaniu z 23,6 ml/min/kg mc. u dorosłych (n=6).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie przeprowadzono badań dotyczących potencjalnego działania rakotwórczego. Badania dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję wykazały działania wynikające z właściwości farmakodynamicznych propofolu jedynie po zastosowaniu go w dużych dawkach. Nie stwierdzono działania teratogennego. Badania tolerancji miejscowej wykazały uszkodzenia tkanek otaczających miejsce podania po wstrzyknięciu domięśniowym oraz odczyn histologiczny w postaci nacieku zapalnego i miejscowe włóknienie po wstrzyknięciu poza światło żyły lub podskórnie.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Olej sojowy Lecytyna jaja kurzego Glicerol Kwas oleinowy Sodu wodorotlenek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego w oryginalnym opakowaniu: 3 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: po otwarciu produkt leczniczy należy zużyć natychmiast.

Zestawy do podawania nierozcieńczonego produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius powinny być wymienione po upływie 12 godzin po otwarciu ampułki lub butelki.

Rozcieńczenia z 5% w/v roztworem glukozy lub 0,9% w/v roztworem chlorku sodu lub domieszką 1% roztworu lidokainy bez konserwantów (co najmniej 2 mg propofolu na ml) należy przygotować w warunkach aseptycznych (kontrolowanych i zwalidowanych) bezpośrednio przed podaniem i podać w ciągu 6 godzin od rozcieńczenia.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Ampułki z bezbarwnego szkła typu I po 20 ml.

Butelki z bezbarwnego szkła typu II zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej po 50 ml.

Butelki z bezbarwnego szkła typu II zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej po 100 ml.

5 szklanych ampułek zawierających po 20 ml emulsji w tekturowym pudełku.

1 szklana butelka zawierająca po 50 lub 100 ml emulsji w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produktu leczniczego Propofol 1% Fresenius nie należy mieszać przed podaniem z roztworami do wstrzykiwań lub infuzji z wyjątkiem 5% w/v roztworu glukozy, 0,9% w/v roztworu chlorku sodu lub 1% roztworu lidokainy bez środków konserwujących do wstrzykiwań (patrz także punkt 4.2). Końcowe stężenie propofolu nie może być mniejsze niż 2 mg/ml.

Do jednorazowego użycia. Wszelkie niewykorzystane resztki emulsji należy usunąć.

Opakowanie należy wstrząsnąć przed użyciem.

Jeśli po wstrząśnięciu opakowania w emulsji widoczne są dwie warstwy, nie należy jej stosować. Stosować wyłącznie produkt leczniczy o jednorodnej konsystencji i z nieuszkodzonego opakowania.

Przed użyciem szyjkę ampułki lub gumową membranę należy oczyścić alkoholem w aerozolu lub wacikiem nasączonym alkoholem. Po użyciu przekłute opakowania należy usunąć.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi Deutschland GmbH D-61346 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4663

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 15.12.1999 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 12.03.2015 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Zmiana typu II 13

Propofol 1% Fresenius