Imeds.pl

Propofol 1% Fresenius 10 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

PROPOFOL 1% FRESENIUS, 10 mg/ml (1%), emulsja do wstrzykiwań lub infuzji

Propofolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Propofol 1% Fresenius i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Propofol 1% Fresenius

3.    Jak stosować Propofol 1% Fresenius

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Propofol 1% Fresenius

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Propofol 1% Fresenius i w jakim celu się go stosuje

Propofol 1% Fresenius należy do grupy leków zwanych lekami znieczulenia ogólnego. Leki znieczulenia ogólnego stosowane są w celu utraty świadomości (snu), aby umożliwić przeprowadzenie operacji lub innych zabiegów. Leki te mogą być także stosowane do uzyskania sedacji (uspokojenia).

Propofol 1% Fresenius jest stosowany w celu:

-    wprowadzenia i podtrzymania znieczulenia ogólnego u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia,

-    sedacji pacjentów w wieku powyżej 16 lat wentylowanych mechanicznie wymagających intensywnej opieki medycznej,

-    sedacji dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, jako pojedynczy lek lub w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w celu wywołania znieczulenia miejscowego lub regionalnego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Propofol 1% Fresenius Kiedy nie stosować leku Propofol 1% Fresenius

-    jeśli pacjent ma uczulenie na propofol, soję, orzeszki ziemne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    do sedacji pacjentów w wieku 16 lat lub młodszych wymagających intensywnej opieki medycznej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem podawania leku Propofol 1% Fresenius należy omówić z lekarzem, jeśli poniżej wymienione choroby dotyczą pacjenta.

Leku Propofol 1% Fresenius nie należy podawać pacjentom:

-    z zaawansowaną niewydolnością serca,

-    z innymi ciężkimi chorobami serca,

-    leczonym elektrowstrząsami (terapia elektrowstrząsowa, stosowana w leczeniu psychiatrycznym), chyba że ze szczególną ostrożnością oraz zapewnionym intensywnym monitorowaniem.

Przed podaniem leku Propofol 1% Fresenius koniecznie należy wyleczyć u pacjenta następujące dolegliwości:

-    niewydolność serca,

-    niewystarczające ukrwienie tkanek (niewydolność krążenia),

-    poważne trudności z oddychaniem (niewydolność oddechowa),

-    odwodnienie (hipowolemia).

Propofol 1% Fresenius należy podawać wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pacjentom:

-    z zaburzeniami czynności serca,

-    z zaburzeniami oddychania,

-    z zaburzeniami nerek lub wątroby,

-    z hipowolemią,

-    osłabionym,

-    z zaburzeniami metabolizmu tłuszczów oraz innymi schorzeniami wymagającymi ostrożności podczas stosowania emulsji tłuszczowych; j eżeli pacjent żywiony jest pozajelitowo (żywienie poprzez żyłę), lekarz będzie kontrolował poziom tłuszczów we krwi (u pacjentów leczonych

w oddziale intensywnej opieki medycznej lekarz będzie kontrolował stężenie tłuszczów co dwa dni),

-    z podwyższonym ciśnieniem wewnątrz czaszki (podwyższone ciśnienie śródczaszkowe);

w połączeniu z niskim ciśnieniem krwi, ilość krwi docierającej do mózgu może ulec zmniejszeniu; pacjent będzie otrzymywał odpowiednie leki wspomagające przepływ krwi w mózgu podczas leczenia,

-    z napadami padaczkowymi (padaczka); przed znieczuleniem lekarz sprawdzi, czy pacjent otrzymał leki przeciwpadaczkowe,

-    przyjmującym leki spowalniające pracę serca.

Propofol 1% Fresenius może:

-    zwiększać ryzyko wystąpienia napadów padaczkowych,

-    zwiększać ryzyko zwolnienia częstości bicia serca (bradykardia) aż do zatrzymania czynności elektrycznej serca,

-    zwiększać ryzyko zmian w ukrwieniu narządów ciała pacjenta (działania hemodynamiczne na układ sercowo-naczyniowy), jeśli pacjent ma znaczną nadwagę i otrzymał duże dawki leku Propofol 1% Fresenius,

-    powodować ruchy mimowolne podczas sedacji,

-    bardzo rzadko powodować ciężkie działania niepożądane (określane jako zespół propofolowy), patrz punkt 4,

-    w pojedynczych przypadkach powodować, po znieczuleniu ogólnym, pooperacyjną utratę przytomności, z towarzyszącym wzmożonym napięciem mięśniowym. Pacjent musi znajdować się pod obserwacją lekarza, ale nie wymaga to dodatkowego leczenia. Do odzyskania przytomności dochodzi samoistnie.

Wstrzyknięcie leku Propofol 1% Fresenius może być bolesne. W celu zmniejszenia bólu lekarz może podać miejscowo działający lek znieczulający - lidokainę. Lidokainy nie wolno stosować u pacjentów z dziedziczną ostrą porfirią.

Pacjent będzie mógł opuścić szpital, jeżeli zostanie w pełni wybudzony ze znieczulenia.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Propofol 1% Fresenius u noworodków.

Należy również zachować szczególną ostrożność podając Propofol 1% Fresenius niemowlętom i dzieciom w wieku poniżej 3 lat, chociaż aktualnie dostępne dane nie wskazują, by stosowanie leku było mniej bezpieczne niż u starszych dzieci.

Bezpieczeństwo stosowania propofolu do sedacji dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat w oddziałach intensywnej opieki medycznej nie zostało ustalone.

Propofol 1% Fresenius a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent stosuje jednocześnie którekolwiek z następujących leków:

-    leki stosowane w premedykacji (podawane przez anestezjologa przed podaniem leku znieczulającego w celu uśmierzenia bólu, poprawienia stanu psychicznego pacjenta i złagodzenia niepożądanych działań leku znieczulającego),

-    inne leki znieczulające, w tym leki znieczulenia ogólnego, regionalnego i miejscowego oraz wziewne leki znieczulające (anestezjolog może zdecydować o zmniejszeniu dawki leku Propofol 1% Fresenius),

-    analgetyki (leki przeciwbólowe),

-    leki zwiotczające mięśnie, np. suksametonium,

-    benzodiazepiny (leki uspokajające),

-    leki, które mogą wpływać na wewnętrzne funkcje organizmu, takie jak rytm serca, np. atropina,

-    leki spowalniające pracę serca,

-    silne leki przeciwbólowe, np. fentanyl,

-    neostygmina (lek stosowany w leczeniu osłabienia mięśniowego),

-    cyklosporyna (stosowana w celu zapobiegania odrzucaniu przeszczepu).

Propofol 1% Fresenius z alkoholem

Po podaniu leku Propofol 1% Fresenius, pacjent nie powinien spożywać alkoholu do czasu odzyskania pełnej przytomności.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Propofol 1% Fresenius nie należy podawać kobietom w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwględnie konieczne. Matki powinny przerwać karmienie piersią i wyrzucać pokarm zebrany przez 24 godziny po podaniu leku Propofol 1% Fresenius.

Brak danych klinicznych dotyczących wpływu leku Propofol 1% Fresenius na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po podaniu leku Propofol 1% Fresenius pacjentowi nie wolno prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani pracować w niebezpiecznych warunkach. Pacjent nie powinien opuszczać szpitala bez opieki.

Propofol 1% Fresenius zawiera olej sojowy i sód

Propofol 1% Fresenius zawiera olej sojowy. Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, nie należy stosować tego leku.

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 100 ml, to znaczy, że lek uznaje się za “wolny od sodu”.

3. Jak stosować Propofol 1% Fresenius

Propofol 1% Fresenius zostanie podany pacjentowi wyłącznie w szpitalu lub w odpowiednim oddziale terapeutycznym przez lekarza anestezjologa lub lekarza wyspecjalizowanego w intensywnej opiece medycznej.

Dawkowanie

Podana dawka będzie zależała od wieku, masy ciała i stanu pacjenta oraz od zastosowanej premedykacji (przygotowania pacjenta do znieczulenia). Lekarz poda właściwą dawkę, aby wywołać i podtrzymać znieczulenie lub uzyskać wymagany poziom uspokojenia, uważnie obserwując reakcje pacjenta i jego parametry życiowe (puls, ciśnienie krwi, oddychanie, itp.). Na dawkę mogą również wpłynąć inne przyjmowane przez pacjenta leki.

Większość pacjentów potrzebuje od 1,5 do 2,5 mg propofolu na kg masy ciała do uśpienia (wprowadzenie do znieczulenia), a następnie od 4 do 12 mg propofolu na kg masy ciała na godzinę, aby utrzymać stan uśpienia (podtrzymanie znieczulenia). W celu zapewnienia wymaganego poziomu sedacji, dawki od 0,3 do 4,0 mg propofolu na kg masy ciała na godzinę są zwykle wystarczające.

W celu zapewnienia wymaganego poziomu sedacji w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych u dorosłych, u większości pacjentów wymagane będzie podanie dawki od 0,5 do 1 mg propofolu na kg masy ciała w czasie od 1 do 5 minut. Podtrzymanie wymaganego poziomu sedacji można osiągnąć dobierając odpowiednio szybkość infuzji leku Propofol 1% Fresenius.

U większości pacjentów wymagane będzie zastosowanie od 1,5 do 4,5 mg propofolu na kg masy ciała na godzinę. Jeśli konieczne jest szybkie zwiększenie poziomu sedacji, infuzję można uzupełnić podając w bolusie propofol w dawce od 10 do 20 mg propofolu (od 1 do 2 ml leku Propofol 1% Fresenius).

U młodszych dzieci, w szczególności tych pomiędzy 1 miesiącem a 3 rokiem życia, wymagana dawka może być większa.

U niektórych pacjentów, w tym w wieku powyżej 55 lat, mogą być wymagane mniejsze dawki. Sposób podawania

Propofol 1% Fresenius przeznaczony jest do podania dożylnego, zwykle na grzbietowej części dłoni lub przedramieniu. Anestezjolog może użyć igły lub kaniuli (jałowej plastikowej rurki). Podczas długich operacji i w intensywnej opiece medycznej może być stosowana pompa infuzyjna.

Czas trwania leczenia

W przypadku stosowania leku Propofol 1% Fresenius do sedacji, nie można go podawać dłużej niż przez 7 dni.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli pacjent uważa, że występują u niego jakiekolwiek działania niepożądane wymienione poniżej lub jakiekolwiek inne działania niepożądane, powinien on natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Częstość występowania działań niepożądanych oszacowano następująco:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    ból w miejscu podania podczas wstrzykiwania.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    wzrost poziomu tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia).

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    znaczne obniżenie ciśnienia krwi (hipotensja),

-    kaszel w trakcie znieczulenia,

-    nasilające się zwolnienie bicia serca (aż do braku czynności elektrycznej serca).

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

-    ciężka reakcja alergiczne (anafilaksja), obejmująca:

-    obrzęk skóry twarzy, ust i gardła (obrzęk naczynioruchowy),

-    zwężenie dróg oddechowych, co utrudnia oddychanie (skurcz oskrzeli),

-    zaczerwienienie skóry (rumień),

-    niskie ciśnienie krwi (hipotensja),

-    ruchy padaczkopodobne (mimowolne ruchy podobne do epilepsji) obejmujące drgawki

i sztywnienie kręgosłupa z wygięciem łukowatym ku tyłowi z głową odchyloną ku tyłowi (opistotonus),

-    zakrzepica,

-    zapalenie naczyń krwionośnych,

-    zmiana zabarwienia moczu,

-    gorączka pooperacyjna.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    reakcje alergiczne spowodowane olejem sojowym,

-    opóźnione (od kilku godzin do kilku dni) napady padaczkopodobne,

-    drgawki u pacjentów z padaczką,

-    pooperacyjna utrata przytomności,

-    płyn w płucach (obrzęk płuc),

-    zapalenie trzustki,

-    ciężkie odczyny tkankowe po przypadkowym podaniu poza żyłę,

-    ciężkie działania niepożądane (określane jako zespół propofolowy): uszkodzenie mięśni (rabdomioliza), zmiana kwasowości krwi (kwasica metaboliczna), wysoki poziom potasu we krwi (hiperkaliemia), wysoki poziom tłuszczów we krwi (hiperlipidemia), nieregularne bicie serca (arytmia), niewydolność serca, niewydolność nerek, czasem zakończone zgonem.

Następujące działania niepożądane mogą wystąpić podczas wprowadzania do znieczulenia (często):

-    mimowolne ruchy,

-    skurcze mięśni (mioklonie),

-    niewielkie pobudzenie,

-    niskie ciśnienie krwi (hipotensja),

-    wolne bicie serca (bradykardia),

-    szybkie bicie serca (tachykardia),

-    uderzenia gorąca,

-    przyspieszony oddech (hiperwentylacja),

-    zaprzestanie oddychania (chwilowy bezdech),

-    kaszel po znieczuleniu,

-    czkawka.

Podczas wybudzania ze znieczulenia mogą rzadko wystąpić następujące działania niepożądane:

-    euforia i seksualne pobudzenie,

-    bóle głowy, zawroty głowy, dreszcze i uczucie zimna,

-    nieregularne bicie serca (arytmia),

-    kaszel,

-    nudności lub wymioty.

Gdy Propofol 1% Fresenius jest podawany w połączeniu z lidokainą (miejscowy lek znieczulający używany w celu zmniejszenia bólu w miejscu wstrzyknięcia), rzadko mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

-    zawroty głowy,

-    wymioty,

-    senność,

-    drgawki,

-    zwolnienie bicia serca (bradykardia),

-    nieregularne bicie serca (arytmia),

-    wstrząs.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Propofol 1% Fresenius

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na ampułce/butelce i zewnętrznym opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Po otwarciu lek należy zużyć natychmiast.

Zestawy do podawania z nierozcieńczonym lekiem Propofol 1% Fresenius powinny być wymienione 12 godzin po otwarciu ampułki lub butelki.

Rozcieńczenia z 5% w/v roztworem glukozy lub 0,9% w/v roztworem chlorku sodu lub domieszką 1% roztworu lidokainy bez konserwantów do wstrzykiwań (co najmniej 2 mg propofolu na ml) należy przygotowywać w warunkach aseptycznych (kontrolowanych i zwalidowanych) bezpośrednio przed podaniem i podać w ciągu 6 godzin od rozcieńczenia.

Opakowanie należy wstrząsnąć przed użyciem.

Jeśli po wstrząśnięciu opakowania w emulsji widoczne są dwie warstwy, nie należy jej stosować. Stosować wyłącznie lek o jednorodnej konsystencji i z nieuszkodzonego opakowania.

Do jednorazowego użycia. Wszelkie niewykorzystane resztki emulsji należy usunąć.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Propofol 1% Fresenius

-    Substancj ą czynną leku jest propofol.

1 ml emulsji zawiera 10 mg propofolu.

Każda ampułka po 20 ml zawiera 200 mg propofolu.

Każda butelka po 50 ml zawiera 500 mg propofolu.

Każda butelka po 100 ml zawiera 1000 mg propofolu.

-    Pozostałe składniki to: olej sojowy, lecytyna jaja kurzego, glicerol, kwas oleinowy, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Propofol 1% Fresenius i co zawiera opakowanie

Propofol 1% Fresenius jest białą emulsją typu olej w wodzie do wstrzykiwań lub infuzji.

Propofol 1% Fresenius jest dostępny w bezbarwnych szklanych ampułkach lub butelkach.

Szklane butelki zamknięte są gumowymi korkami.

Wielkości opakowań:

5 szklanych ampułek zawierających po 20 ml emulsji w tekturowym pudełku.

1 szklana butelka zawierająca po 50 lub 100 ml emulsji w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi Deutschland GmbH D-61346 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy

Wytwórca

Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstrasse 36 A-8055 Graz Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. (22) 345 67 89

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Leku Propofol 1% Fresenius nie należy mieszać przed podaniem z roztworami do wstrzykiwań lub infuzji z wyjątkiem 5% w/v roztworu glukozy lub 0,9% w/v roztworu chlorku sodu, lub 1% roztworu lidokainy bez konserwantów do wstrzykiwań. Końcowe stężenie propofolu nie może być mniejsze niż 2 mg/ml.

Do jednorazowego użycia. Wszelkie niewykorzystane resztki emulsji należy usunąć.

Opakowanie należy wstrząsnąć przed użyciem.

Jeśli po wstrząśnięciu opakowania w emulsji widoczne są dwie warstwy, nie należy jej stosować. Stosować wyłącznie lek o jednorodnej konsystencji i z nieuszkodzonego opakowania.

Przed użyciem szyjkę ampułki lub gumową membranę należy oczyścić alkoholem w aerozolu lub wacikiem nasączonym alkoholem. Po użyciu przekłute opakowania należy wyrzucić.

Propofol 1% Fresenius można podawać wyłącznie w warunkach szpitalnych lub w odpowiednio wyposażonych oddziałach dziennych przez lekarzy przeszkolonych w zakresie anestezjologii lub intensywnej opieki medycznej.

Leku Propofol 1% Fresenius w celu sedacji podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych nie powinna podawać ta sama osoba, która wykonuje zabieg chirurgiczny lub diagnostyczny.

Należy stale monitorować wydolność krążeniową i oddechową (np. EKG, pulsoksymetria) i zapewnić przez cały czas natychmiastowy dostęp do wyposażenia umożliwiającego utrzymanie drożności dróg oddechowych i zastosowanie sztucznej wentylacji oraz innych innych urządzeń resuscytacyjnych.

Propofol 1% Fresenius można stosować do infuzji w postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczonej 5% w/v roztworem glukozy do infuzji dożylnej lub 0,9% w/v roztworem chlorku sodu do infuzji dożylnej.

5% w/v roztwór glukozy, 0,9% w/v roztwór chlorku sodu lub 0,18% w/v roztwór chlorku sodu z 4% w/v roztworem glukozy mogą być podawane przez ten sam zestaw do infuzji. Leku Propofol 1% Fresenius nie wolno mieszać z innymi roztworami do wstrzykiwań lub infuzji.

Inne leki lub płyny podawane jednocześnie z lekiem Propofol 1% Fresenius z wykorzystaniem tej samej linii infuzyjnej należy podawać w pobliżu miejsca założenia kaniuli przy zastosowaniu łącznika Y lub zaworu trójdrożnego.

Propofol 1% Fresenius jest emulsją zawierającą tłuszcze bez przeciwbakteryjnych środków konserwujących i może sprzyjać szybkiemu wzrostowi drobnoustrojów.

Emulsję należy pobrać z zachowaniem zasad aseptyki do jałowej strzykawki lub zestawu infuzyjnego bezpośrednio po otwarciu ampułki lub przebiciu korka butelki i niezwłocznie rozpocząć podawanie.

Propofol 1% Fresenius oraz wszelki sprzęt infuzyjny zawierający ten lek należy stosować z zachowaniem zasad aseptyki przez cały czas trwania infuzji. Leku Propofol 1% Fresenius nie wolno podawać przez filtr mikrobiologiczny.

Infuzja nierozcieńczonego leku Propofol 1% Fresenius

Gdy Propofol 1% Fresenius podaje się w infuzji w postaci nierozcieńczonej, w celu kontroli szybkości infuzji zaleca się zawsze stosować biurety, liczniki kropel, pompy strzykawkowe lub wolumetryczne pompy infuzyjne.

Tak jak zazwyczaj w przypadku stosowania emulsji tłuszczowych, infuzji leku Propofol 1% Fresenius nie wolno podawać dłużej niż 12 godzin przez jeden zestaw do infuzji. Zestawy do infuzji leku Propofol 1% Fresenius należy wymieniać co najmniej co 12 godzin.

Infuzja rozcieńczonego leku Propofol 1% Fresenius

Do podawania w infuzji leku Propofol 1% Fresenius należy zawsze stosować biurety, liczniki kropel lub pompy infuzyjne wolumetryczne w celu kontroli szybkości infuzji. Maksymalne rozcieńczenia nie mogą być większe niż 1 część leku Propofol 1% Fresenius w 4 częściach 5% w/v roztworu glukozy lub 0,9% w/v roztworu chlorku sodu (minimalne stężenie 2 mg propofolu na ml). Rozcieńczony lek należy przygotować aseptycznie i podać go w ciągu 6 godzin po przygotowaniu.

W celu złagodzenia bólu w miejscu wstrzyknięcia do leku Propofol 1% Fresenius można dodać roztwór lidokainy (20 części leku Propofol 1% Fresenius i 1 część niezawierającego środków konserwujących 1% roztworu lidokainy do wstrzykiwań). Lidokainy nie wolno stosować u pacjentów z dziedziczną ostrą porfirią.

Leki zwiotczające mięśnie, jak atrakurium i miwakurium, można podać przez tę samą linię infuzyjną co Propofol 1% Fresenius wyłącznie po uprzednim jej przepłukaniu.

Zmiana typu II 9