+ iMeds.pl

Propofol 1% mct/lct fresenius 10 mg/mlUlotka Propofol 1% mct/lct fresenius

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius, 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań/do infuzji w ampułko-

strzykawce

Propofol

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Propofol 1% MCT/LCT Fresenius i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

3.    Jak stosować Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Propofol 1% MCT/LCT Fresenius i w jakim celu się go stosuje

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius należy do grupy leków zwanych lekami znieczulenia ogólnego. Leki znieczulenia ogólnego stosowane są w celu utraty świadomości (snu), aby umożliwić przeprowadzenie operacji lub innych zabiegów. Leki te mogą być także stosowane do uzyskania sedacji (stanu, w którym pacjent jest senny, ale nie zostaje całkowicie uśpiony).

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius jest stosowany w celu:

-    wprowadzenia i podtrzymania znieczulenia ogólnego u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia,

-    sedacji pacjentów w wieku powyżej 16 lat wentylowanych mechanicznie wymagających intensywnej opieki medycznej,

-    sedacji dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, jako pojedynczy lek lub w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w celu wywołania znieczulenia miejscowego lub regionalnego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius Kiedy nie stosować leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

-    jeśli pacjent ma uczulenie na propofol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (patrz punkt 6),

-    do sedacji pacjentów w wieku 16 lat lub młodszych wymagających intensywnej opieki medycznej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli któraś z wymienionych poniżej sytuacji występuje lub występowała w przeszłości.

Leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius nie należy podawać lub należy podawać wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz z zapewnionym intensywnym monitorowaniem pacjentom:

-    z zaawansowaną niewydolnością serca,

-    z innymi ciężkimi chorobami serca,

-    leczonym elektrowstrząsami (terapia elektrowstrząsowa, stosowana w leczeniu psychiatrycznym).

U pacjentów w podeszłym wieku i osłabionych, Propofol 1% MCT/LCT Fresenius należy podawać z zachowaniem ostrożności.

Przed zastosowaniem leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius należy powiedzieć anestezjologowi lub lekarzowi z oddziału intensywnej opieki medycznej , jeśli u pacjenta występuje:

-    choroba serca,

-    choroba płuc,

-    choroba nerek,

-    choroba wątroby,

-    napady padaczkowe (padaczka),

-    podwyższone ciśnienie wewnątrz czaszki (podwyższone ciśnienie śródczaszkowe); w połączeniu z niskim ciśnieniem krwi, ilość krwi docierającej do mózgu może ulec zmniejszeniu,

-    zmieniony poziom tłuszczów we krwi; jeżeli pacjent żywiony jest pozajelitowo (żywienie poprzez żyłę), należy kontrolować poziom tłuszczów we krwi.

Przed zastosowaniem leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius konieczne jest wyleczenie u pacjenta następujących dolegliwości:

-    niewydolność serca,

-    niewystarczające ukrwienie tkanek (niewydolność krążenia),

-    poważne trudności z oddychaniem (niewydolność oddechowa),

-    odwodnienie (hipowolemia),

-    napady padaczkowe (padaczka).

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius może zwiększać ryzyko:

-    wystąpienia napadów padaczkowych,

-    zwolnienia częstości bicia serca (wagotonia,    bradykardia),

-    zmian w ukrwieniu narządów ciała pacjenta    (działania hemodynamiczne na układ sercowo-

naczyniowy), jeśli pacjent ma nadwagę i otrzymał duże dawki leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius.

Podczas sedacji z zastosowaniem leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius mogą wystąpić u pacjenta ruchy mimowolne. Lekarz weźmie pod uwagę, w jaki sposób może to wpłynąć na zabieg chirurgiczny wykonywany w sedacji i podejmie niezbędne środki ostrożności.

Bardzo rzadko, po znieczuleniu ogólnym może wystąpić okres pooperacyjnej utraty przytomności, z towarzyszącym wzmożonym napięciem mięśniowym. Pacjenta należy obserwować, ale nie wymaga to dodatkowego leczenia. Do odzyskania przytomności dochodzi samoistnie.

Wstrzyknięcie leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius może być bolesne. W celu zmniejszenia bólu można zastosować miejscowo działający lek znieczulający, ale jego zastosowanie może spowodować działania niepożądane.

Pacjent będzie mógł opuścić szpital, jeżeli w pełni odzyska przytomność.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius u noworodków i dzieci poniżej 1 miesiąca życia.

Należy również zachować szczególną ostrożność podając Propofol 1% MCT/LCT Fresenius dzieciom w wieku poniżej 3 lat, chociaż aktualnie dostępne dane nie wskazują, by stosowanie leku było mniej bezpieczne niż u starszych dzieci.

Leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius nie wolno stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat do sedacji w oddziałach intensywnej opieki medycznej, ponieważ nie potwierdzono bezpieczeństwa stosowania propofolu w tym wskazaniu, w tej grupie wiekowej.

Inne leki i Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent stosuje jednocześnie którekolwiek z następujących leków:

-    leki stosowane w premedykacji (anestezjolog będzie wiedział, które leki mogą wchodzić w interakcję z lekiem Propofol 1% MCT/LCT Fresenius),

-    inne leki znieczulające, w tym leki znieczulenia ogólnego, regionalnego i miejscowego oraz wziewne leki znieczulające (anestezjolog może zdecydować o zmniejszeniu dawki leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius),

-    analgetyki (leki przeciwbólowe),

-    leki zwiotczające mięśnie, np. suksametonium,

-    benzodiazepiny (leki uspokajające),

-    leki, które mogą wpływać na wewnętrzne funkcje organizmu, takie jak rytm serca, np. atropina,

-    silne leki przeciwbólowe, np. fentanyl,

-    alkohol,

-    neostygmina (lek stosowany w leczeniu osłabienia mięśniowego),

-    cyklosporyna (stosowana w celu zapobiegania odrzucaniu przeszczepu).

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius z jedzeniem, piciem i alkoholem

Po podaniu leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius, pacjent nie powinien spożywać alkoholu do czasu całkowitego odzyskania przytomności.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius nie powinien być podawany kobietom w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Matki powinny przerwać karmienie piersią i wyrzucać pokarm zebrany przez 24 godziny po podaniu leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po podaniu leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius pacjentowi nie wolno prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani pracować w niebezpiecznych warunkach. Pacjent nie powinien opuszczać szpitala bez opieki.

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius zawiera olej sojowy i sód

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius zawiera olej sojowy. Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, nie należy stosować tego leku.

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 100 ml, to znaczy, że lek uznaje się za “wolny od sodu”.

3. Jak stosować Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius zostanie podany pacjentowi wyłącznie w szpitalu lub odpowiednim oddziale terapeutycznym przez anestezjologa lub lekarza wyspecjalizowanego w intensywnej opiece medycznej.

Dawkowanie

Podana dawka będzie zależała od wieku, masy ciała i stanu pacjenta. Lekarz poda właściwą dawkę, aby wywołać i podtrzymać znieczulenie lub uzyskać wymagany poziom sedacji, uważnie obserwując reakcje pacjenta i jego parametry życiowe (puls, ciśnienie krwi, oddychanie, itp.). Na dawkę mogą również wpływać inne przyjmowane przez pacjenta leki.

Dorośli

Większość pacjentów potrzebuje od 1,5 do 2,5 mg propofolu na kg masy ciała do uśpienia (wprowadzenie do znieczulenia), a następnie od 4 do 12 mg propofolu na kg masy ciała na godzinę, aby utrzymać stan uśpienia (podtrzymanie znieczulenia). W celu zapewnienia wymaganego poziomu sedacji, dawki od 0,3 do 4,0 mg propofolu na kg masy ciała na godzinę są zwykle wystarczające.

W celu zapewnienia wymaganego poziomu sedacji w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych u dorosłych, u większości pacjentów wymagane będzie podanie dawki od 0,5 do 1 mg propofolu na kg masy ciała w czasie od 1 do 5 minut. Podtrzymanie wymaganego poziomu sedacji można osiągnąć, dobierając odpowiednio szybkość infuzji leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius. U większości pacjentów wymagane będzie zastosowanie od 1,5 do 4,5 mg propofolu na kg masy ciała na godzinę. Jeśli konieczne jest szybkie zwiększenie poziomu sedacji, infuzję można uzupełnić podając w bolusie propofol w dawce od 10 do 20 mg propofolu (od 1 do 2 ml leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius).

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 1 miesiąca życia

Nie zaleca się stosowania leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius u dzieci w wieku poniżej 1 miesiąca życia.

Należy również zachować szczególną ostrożność podając Propofol 1% MCT/LCT Fresenius dzieciom w wieku poniżej 3 lat, chociaż aktualnie dostępne dane nie wskazują, by stosowanie leku było mniej bezpieczne niż u dzieci w wieku powyżej 3 lat.

Dawkę należy dostosować uwzględniając wiek i (lub) masę ciała. U większości dzieci w wieku

powyżej 8 lat wymagana do uśpienia (wprowadzenia do znieczulenia) dawka wynosi około

2,5 mg/kg mc. leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius. U młodszych dzieci, w szczególności tych

pomiędzy 1 miesiącem a 3 rokiem życia, wymagana dawka może być większa

(od 2,5 do 4 mg/kg mc.). Dawki w zakresie od 9 do 15 mg/kg mc./godz. zwykle pozwalają osiągnąć

wymagany stan uśpienia (podtrzymanie znieczulenia). U młodszych dzieci, w szczególności tych

pomiędzy 1 miesiącem a 3 rokiem życia, może być wymagana większa dawka.

Do wywołania sedacji podczas zabiegów chirurgicznych i diagnostycznych u dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia, dla większości pacjentów wymagane jest podanie dawki od 1 do 2 mg propofolu/kg mc. Podtrzymanie wymaganego poziomu sedacji osiąga się dobierając odpowiednio szybkość infuzji leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius. U większości pacjentów wymagane jest zastosowanie od 1,5 do 9 mg propofolu/kg mc./godz. Jeśli konieczne jest szybkie zwiększenie poziomu sedacji, infuzję można uzupełnić podając w bolusie propofol w dawce do 1 mg/kg mc.

Leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius nie wolno stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat do sedacji w oddziałach intensywnej opieki medycznej, ponieważ nie potwierdzono bezpieczeństwa stosowania propofolu w tym wskazaniu w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku i osłabieni

U pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów osłabionych mogą być wymagane niższe dawki.

Sposób podawania

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius przeznaczony jest do podania dożylnego, zwykle na grzbietowej części dłoni lub przedramieniu. Anestezjolog może użyć igły lub kaniuli (czystej plastikowej rurki). Propofol 1% MCT/LCT Fresenius będzie wstrzykiwany do żyły ręcznie lub za pomocą pompy elektrycznej. Lekarz zapewni zgodność pompy z ampułko-strzykawką. Szklane ampułko-strzykawki po 10 ml i 20 ml oraz plastikowe ampułko-strzykawki po 10 ml są odpowiednie wyłącznie do wstrzykiwania ręcznego i nie wolno ich stosować z pompą.

Do jednorazowego użycia. Wszelkie niewykorzystane resztki emulsji należy usunąć. Ampułko-strzykawki należy wstrząsnąć przed użyciem. Jeśli po wstrząśnięciu w emulsji widoczne są dwie warstwy, nie należy jej stosować. Stosować wyłącznie lek o jednorodnej konsystencji i z nieuszkodzonej ampułko-strzykawki.

Stosowanie ampułko-strzykawek (dla ampułko-strzykawek gotowych do użycia punkt 2. można pominąć):

Stosować tylko z zachowaniem zasad aseptyki. Zewnętrzna powierzchnia ampułko-strzykawki i tłok nie są sterylne!

1.    Wyjąć ampułko-strzykawkę z opakowania i wstrząsnąć.

2.    Połączyć tłok z ampułko-strzykawką, wkręcając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

3.    Zdjąć wieczko z ampułko-strzykawki i podłączyć linię infuzyjną, igłę lub kaniulę do ampułko-strzykawki. Usunąć pęcherzyk powietrza (mały pęcherzyk może pozostać) i gotową do użycia ampułko-strzykawkę umieścić w pompie lub stosować ręcznie.

Czas trwania leczenia

W przypadku stosowania leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius do sedacji, nie można go podawać przez dłużej niż 7 dni.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane mogą wystąpić podczas wprowadzania do znieczulenia (często: rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    mimowolne ruchy,

-    skurcze mięśni (mioklonie),

-    drżenie mięśni (nieznaczne pobudzenie),

-    niskie ciśnienie krwi (hipotensja),

-    wolne bicie serca (bradykardia),

-    szybkie bicie serca (tachykardia),

-    uderzenia gorąca,

-    przyspieszony oddech (hiperwentylacja),

-    zaprzestanie oddychania (chwilowy bezdech),

-    kaszel po znieczuleniu,

-    czkawka.

Jeśli pacjent uważa, że występują u niego jakiekolwiek działania niepożądane wymienione poniżej lub jakiekolwiek inne działania niepożądane, powinien on niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    ból w miejscu podania podczas wstrzykiwania.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    wzrost poziomu tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia).

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    znaczne obniżenie ciśnienia krwi (hipotensja),

-    kaszel w trakcie znieczulenia,

-    zwolnienie pulsu (postępująca bradykardia).

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

-    ciężka reakcj a alergiczna (anafilaksj a), obej muj ąca:

-    obrzęk skóry twarzy, ust i gardła (obrzęk naczynioruchowy),

-    zwężenie dróg oddechowych, co utrudnia oddychanie (skurcz oskrzeli),

-    zaczerwienienie skóry (rumień),

-    niskie ciśnienie krwi (hipotensja),

-    ból głowy,

-    zawroty głowy,

-    ruchy padaczkopodobne (mimowolne ruchy podobne do epilepsji) obejmujące drgawki

i sztywnienie kręgosłupa z wygięciem łukowatym ku tyłowi i z głową odchyloną ku tyłowi (opistotonus),

-    krzepnięcie krwi (zakrzepica),

-    zapalenie naczyń krwionośnych,

-    zmiana zabarwienia moczu,

-    gorączka pooperacyjna.

Podczas wybudzania ze znieczulenia mogą wystąpić następujące rzadkie działania niepożądane:

-    euforia i seksualne pobudzenie,

-    dreszcze i uczucie zimna,

-    nieregularne bicie serca (arytmia),

-    kaszel,

-    nudności lub wymioty.

Gdy Propofol 1% MCT/LCT Fresenius jest podawany w połączeniu z lidokainą (miejscowy lek znieczulający używany w celu zmniejszenia bólu w miejscu wstrzyknięcia), rzadko mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

-    zawroty głowy,

-    wymioty,

-    senność,

-    drgawki,

-    zwolnienie bicia serca (bradykardia),

-    nieregularne bicie serca (arytmia),

-    wstrząs.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    reakcje alergiczne spowodowane olejem sojowym,

-    opóźnione napady padaczkopodobne (mimowolne ruchy podobne do epilepsji po przebudzeniu),

-    drgawki u pacjentów z padaczką,

-    brak świadomości po znieczuleniu,

-    płyn w płucach (obrzęk płuc),

-    zapalenie trzustki,

-    ciężkie odczyny tkankowe po przypadkowym podaniu poza żyłę,

-    uszkodzenie mięśni (rabdomioliza),

-    zmiana kwasowości krwi (kwasica metaboliczna),

-    wysoki poziom potasu we krwi (hiperkaliemia),

-    niewydolność serca.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius po upływie terminu ważności zamieszczonego na ampułko-strzykawce i zewnętrznym opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie zamrażać.

Po pierwszym otwarciu lek należy zużyć natychmiast.

Zestawy do podawania z nierozcieńczonym lekiem Propofol 1% MCT/LCT Fresenius powinny być wymienione 12 godzin po otwarciu ampułko-strzykawki. Rozcieńczenia 50 mg/ml (5%) roztworem glukozy lub 9 mg/ml (0,9%) roztworem chlorku sodu lub domieszką 10 mg/ml (1%) roztworu lidokainy bez konserwantów do wstrzykiwań (co najmniej 2 mg propofolu na ml) powinny być przygotowywane w warunkach aseptycznych (kontrolowanych i zwalidowanych) bezpośrednio przed podaniem i podane w ciągu 6 godzin po przygotowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

-    Substancj ą czynną leku jest propofol.

1 ml emulsji zawiera 10 mg propofolu.

Każda ampułko-strzykawka po 10 ml zawiera 100 mg propofolu.

Każda ampułko-strzykawka po 20 ml zawiera 200 mg propofolu.

Każda ampułko-strzykawka po 50 ml zawiera 500 mg propofolu.

-    Pozostałe składniki to: olej sojowy, oczyszczony, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, oczyszczone fosfolipidy jaja kurzego, glicerol, kwas oleinowy, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Propofol 1% MCT/LCT Fresenius i co zawiera opakowanie

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius jest białą emulsją typu olej w wodzie do wstrzykiwań/do infuzji w ampułko-strzykawce.

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius jest dostępny w plastikowych i szklanych ampułko-strzykawkach. Wielkości opakowań:

Opakowanie zawiera 5 szklanych ampułko-strzykawek zawierających po 10 ml emulsji, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 6 plastikowych ampułko-strzykawek zawierających po 10 ml emulsji, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 5 szklanych ampułko-strzykawek zawierających po 20 ml emulsji, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 1 plastikową ampułko-strzykawkę zawierającą 50 ml emulsji, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy

Wytwórca

Fresenius Kabi Austria GmbH HafnerstraBe 36, 8055 Graz Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. (22) 345 67 89

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj

Nazwa handlowa

Austria

Propofol „Fresenius" 1 % mit MCT Emulsion zur Injektion oder Infusion in einer Fertigspritze

Belgia

Propolipid 1 %

Cypr

Propofol MCT/LCT/ Fresenius 1% (10 mg/ml) yakáKxropa yra 8y%uop p evsap os TCpoyepropévp oúpryya

Czechy

Propofol MCT Fresenius 10 mg/ml injekční/infuzní emulze v předplněné injekční stříkačce

Dania

Propolipid

Estonia

Propoven 1%

Finlandia

Propolipid 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio, esitäytetyssä ruiskussa

Grecja

Propofol MCT/LCT/ Fresenius 1% (10 mg/ml) yakáKxropa yra éy%uop p évsop os npoyspropévp oúpryya

Hiszpania

Propofol Lipomed Fresenius 10 mg/ml emulsión inyectable y para perfusión en jeringa precargada

Holandia

Propofol 10mg/ml MCT/LCT Fresenius

Irlandia

Propoven 1% emulsion for injection/infusion in pre-filled syringe

Islandia

Propolidid 10 mg/ml, stungu- eöa innrennslislyf, fleyti í áfylltri sprautu

Litwa

Propoven 1% injekciné/infuziné emulsija užpildytame švirkšte

Luksemburg

Propofol MCT Fresenius 10 mg/ml Emulsion zur Injektion/Infusion in einer Fertigspritze

Łotwa

Propoven 1 % emulsija injekcijäm vai infuzijäm pilnšlirce

Niemcy

Propofol MCT Fresenius 10 mg/ml Emulsion zur Injektion/Infusion in einer Fertigspritze

Norwegia

Propolipid

Polska

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Portugalia

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Słowacja

Propofol MCT Fresenius 10 mg/ml injekčná/infúzna emulzia v naplnenej injekčnej striekačke

Słowenia

Propoven 10 mg/ml emulzija za injiciranje/infundiranje v napolnjeni injekcijski brizgi

Szwecja

Propolipid

Węgry

Propofol MCT Fresenius 10 mg/ml emulzió injekcióhoz vagy infúzióhoz elöretöltött fecskendöben

Wielka Brytania

Propoven 1% emulsion for injection/infusion in pre-filled syringe

Włochy

Propofol Kabi

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.10.2014 r.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius nie należy mieszać przed podaniem z roztworami do wstrzykiwań lub infuzji z wyjątkiem 50 mg/ml (5%) roztworu glukozy lub 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu lub 10 mg/ml (1%) roztworem lidokainy bez konserwantów do wstrzykiwań. Końcowe stężenie propofolu nie może być mniejsze niż 2 mg/ml.

Do jednorazowego użycia. Wszelkie niewykorzystane resztki emulsji należy usunąć. Ampułko-strzykawki należy wstrząsnąć przed użyciem.

Jeśli po wstrząśnięciu w emulsji widoczne są dwie warstwy, nie należy jej stosować.

Stosować wyłącznie lek o jednorodnej konsystencji i z nieuszkodzonej ampułko-strzykawki.

Po użyciu przekłute ampułko-strzykawki należy wyrzucić.

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius może być podawany wyłącznie w warunkach szpitalnych lub w odpowiednio wyposażonych oddziałach dziennych przez lekarzy przeszkolonych w zakresie anastezjologii lub intensywnej opieki medycznej. Należy stale monitorować wydolność krążeniową i oddechową (np. EKG, pulsoksymetria) i zapewnić przez cały czas natychmiastowy dostęp do wyposażenia umożliwiającego utrzymanie drożności dróg oddechowych i zastosowanie sztucznej wentylacji oraz innych urządzeń resuscytacyjnych.

Leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius w celu sedacji podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych nie powinna podawać ta sama osoba, która wykonuje zabieg chirurgiczny lub diagnostyczny.

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius może być stosowany do infuzji w postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczonej 50 mg/ml (5%) roztworem glukozy do infuzji dożylnej lub 9 mg/ml (0,9%) roztworem chlorku sodu do infuzji dożylnej.

Leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius nie wolno mieszać z innymi roztworami do wstrzykiwań lub infuzji niż wyżej wymienione.

Jednocześnie z lekiem Propofol 1% MCT/LCT Fresenius można podawać 50 mg/ml (5%) roztwór glukozy, 9 mg/ ml (0,9%) roztwór chlorku sodu lub 1,8 mg/ml (0,18%) roztwór chlorku sodu z 40 mg/ml (4%) roztworem glukozy przy zastosowaniu łącznika Y znajdującego się blisko miejsca wkłucia.

Inne leki lub płyny podawane jednocześnie z lekiem Propofol 1% MCT/LCT Fresenius z wykorzystaniem tej samej linii infuzyjnej należy podawać w pobliżu miejsca założenia kaniuli przy zastosowaniu łącznika Y lub zaworu trójdrożnego.

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius jest emulsją zawierającą tłuszcze bez przeciwbakteryjnych środków konserwujących i może sprzyjać szybkiemu wzrostowi drobnoustrojów.

Emulsję należy przygotować z zachowaniem zasad aseptyki. Podawanie należy rozpocząć niezwłocznie.

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius oraz wszelki sprzęt infuzyjny zawierający ten lek należy stosować z zachowaniem zasad aseptyki przez cały czas trwania infuzji. Leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius nie wolno podawać przez filtr mikrobiologiczny.

Infuzja nierozcieńczonego leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius:

Gdy Propofol 1% MCT/LCT Fresenius podaje się w infuzji w postaci nierozcieńczonej, w celu kontroli szybkości infuzji zaleca się zawsze stosować biurety, liczniki kropel, pompy strzykawkowe lub wolumetryczne pompy infuzyjne.

Tak jak zazwyczaj w przypadku stosowania emulsji tłuszczowych, infuzji leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius nie wolno podawać dłużej niż 12 godzin przez jeden zestaw do infuzji. Zestawy do infuzji leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius należy wymieniać co najmniej co 12 godzin.

Infuzja rozcieńczonego leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius:

Do podawania w infuzji rozcieńczonego leku Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius należy zawsze stosować biurety, liczniki kropel lub pompy infuzyjne wolumetryczne w celu kontroli szybkości infuzji. Maksymalne rozcieńczenia nie mogą być większe niż 1 część leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius w 4 częściach 50 mg/ml (5%) roztworu glukozy lub 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu (minimalne stężenie 2 mg propofolu na ml). Rozcieńczony lek należy przygotować aseptycznie i podać go w ciągu 6 godzin po przygotowaniu.

Leki zwiotczające mięśnie, jak atrakurium i miwakurium, można podać przez tę samą linię infuzyjną co Propofol 1% MCT/LCT Fresenius wyłącznie po uprzednim jej przepłukaniu.

W celu złagodzenia bólu w miejscu wstrzyknięcia, Propofol 1% MCT/LCT Fresenius można podać do większej żyły lub bezpośrednio przed jego podaniem wstrzyknąć lidokainę. Alternatywnie, można dodać roztwór lidokainy (20 części leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius i 1 część niezawierającego środków konserwujących 1% roztworu lidokainy do wstrzykiwań).

Lidokainy nie wolno stosować u pacjentów z dziedziczną ostrą porfirią.

DE/H/0490/003/II/025/G 10

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Charakterystyka Propofol 1% mct/lct fresenius

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius, 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań/do infuzji w ampułko-strzykawce

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml emulsji zawiera 10 mg propofolu (Propofolum).

Każda ampułko-strzykawka po 10 ml zawiera 100 mg propofolu. Każda ampułko-strzykawka po 20 ml zawiera 200 mg propofolu. Każda ampułko-strzykawka po 50 ml zawiera 500 mg propofolu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

1 ml emulsji zawiera:

olej sojowy oczyszczony    50 mg

sód    maks. 0,06 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Emulsja do wstrzykiwań/do infuzji w ampułko-strzykawce. Biała emulsja typu olej w wodzie.

pH emulsji: 7,5 - 8,5.

Osmolalność: 270 - 330 mOsmol/kg.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius jest krótko działającym dożylnym lekiem znieczulenia ogólnego przeznaczonym do:

-    wprowadzenia i podtrzymania znieczulenia ogólnego u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia,

-    sedacji dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia poddawanych zabiegom diagnostycznym i chirurgicznym, jako pojedynczy produkt leczniczy lub w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w celu wywołania znieczulenia miejscowego lub regionalnego,

-    sedacji pacjentów w wieku powyżej 16 lat wentylowanych mechanicznie w oddziałach intensywnej opieki medycznej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius może być podawany wyłącznie w warunkach szpitalnych lub w odpowiednio wyposażonych oddziałach dziennych przez lekarzy przeszkolonych w zakresie anestezjologii lub intensywnej opieki medycznej.

Należy stale monitorować wydolność krążeniową i oddechową (np. EKG, pulsoksymetria) i zapewnić przez cały czas natychmiastowy dostęp do wyposażenia umożliwiającego utrzymanie drożności dróg oddechowych i zastosowanie sztucznej wentylacji oraz innych urządzeń resuscytacyjnych.

Produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius w celu sedacji podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych nie powinna podawać ta sama osoba, która wykonuje zabieg chirurgiczny lub diagnostyczny.

Dawka produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius powinna być dobrana indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta i zastosowanej premedykacji.

Zazwyczaj, oprócz produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius, konieczne jest podanie dodatkowych leków przeciwbólowych.

Produkt leczniczy Propofol 1% MCT/LCT Fresenius może być podawany za pomocą systemu TCI (ang. Target Controlled Infusion - infuzja sterowana docelowym stężeniem leku we krwi) wyłącznie do indukcji i podtrzymywania znieczulenia ogólnego u dorosłych. Nie zaleca się podawania produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius za pomocą systemu TCI podczas jakichkolwiek zabiegów u dzieci i podczas sedacji na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

Dawkowanie

Znieczulenie ogólne u dorosłych

Wprowadzenie do znieczulenia

W celu wprowadzenia do znieczulenia Propofol 1% MCT/LCT Fresenius należy podawać stopniowo (około 20 - 40 mg propofolu co 10 sekund) obserwując reakcję pacjenta, aż do wystąpienia objawów klinicznych wskazujących na rozpoczęcie działania znieczulenia.

U większości dorosłych pacjentów w wieku poniżej 55 lat konieczne jest podanie propofolu w dawce od 1,5 do 2,5 mg/kg mc.

U pacjentów powyżej tego wieku i u pacjentów zakwalifikowanych do III lub IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA (ang. American Society of Anesthesiologists), w szczególności tych z zaburzeniami czynności serca, zapotrzebowania będą zazwyczaj mniejsze i całkowita dawka produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius może być zmniejszona do minimum 1 mg propofolu/kg mc. Należy zmniejszyć szybkość podawania produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius [około 2 ml (20 mg propofolu) co 10 sekund].

Podtrzymanie znieczulenia

Znieczulenie można podtrzymać podając Propofol 1% MCT/LCT Fresenius w infuzji lub w postaci powtarzanych wstrzyknięć (bolus).

W celu podtrzymania znieczulenia zazwyczaj stosuje się dawki od 4 do 12 mg propofolu/ kg mc./godz. W przypadku mniej obciążających zabiegów chirurgicznych, takich jak zabiegi z zakresu chirurgii małoinwazyjnej , wystarczające może być podanie mniejszej dawki podtrzymującej , około 4 mg propofolu/kg mc./godz.

U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów w nieustabilizowanym stanie ogólnym, pacjentów z zaburzeniami czynności serca lub hipowolemią oraz pacjentów zakwalifikowanych do III lub IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA dawka produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius może być dalej zmniejszona w zależności od stanu pacjenta oraz stosowanej techniki znieczulenia.

W celu podtrzymania znieczulenia z zastosowaniem powtarzanych wstrzyknięć (bolusów) należy podawać zwiększone dawki od 25 do 50 mg propofolu (= 2,5 - 5 ml produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius) zgodnie z wymaganiami klinicznymi.

U pacjentów w podeszłym wieku nie należy stosować szybkich wstrzyknięć (bolusów, pojedynczych ani powtarzanych), gdyż może to prowadzić do depresji krążeniowo-oddechowej.

Znieczulenie ogólne u dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia

Nie zaleca się podawania produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius za pomocą systemu TCI podczas jakichkolwiek zabiegów u dzieci.

Wprowadzenie do znieczulenia

W celu wprowadzenia do znieczulenia Propofol 1% MCT/LCT Fresenius należy podawać stopniowo, aż do wystąpienia objawów klinicznych wskazujących na rozpoczęcie działania znieczulenia.

Dawkę należy dostosować uwzględniając wiek i (lub) masę ciała. U większości dzieci w wieku powyżej 8 lat do wprowadzenia do znieczulenia wymagana dawka wynosi około 2,5 mg/kg mc. produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius. U młodszych dzieci, w szczególności tych pomiędzy 1 miesiącem a 3 rokiem życia, wymagana dawka może być większa (od 2,5 do 4 mg/kg mc.).

Podtrzymanie znieczulenia ogólnego

Wymagana głębokość znieczulenia może być podtrzymana przez podawanie produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius w infuzji lub w postaci powtarzanych wstrzyknięć (bolusów). Wymagana szybkość podawania różni się znacznie u poszczególnych pacjentów, ale dawki w zakresie od 9 do 15 mg/kg mc./godz. zwykle pozwalają osiągnąć wymaganą głębokość znieczulenia.

U młodszych dzieci, w szczególności tych pomiędzy 1 miesiącem a 3 rokiem życia, może być wymagana większa dawka.

U pacjentów zakwalifikowanych do III lub IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA zaleca się stosowanie mniejszych dawek (patrz także punkt 4.4).

Sedacja podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych u dorosłych pacjentów

W celu zapewnienia sedacji podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, dawka i szybkość podawania powinny być dostosowane w zależności od odpowiedzi klinicznej pacjenta. Do wywołania sedacji u większości pacjentów wymagane będzie podanie dawki od 0,5 do 1,0 mg propofolu/kg mc. w czasie od 1 do 5 minut. Podtrzymanie wymaganego poziomu sedacji można osiągnąć dobierając odpowiednio szybkość infuzji produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius. U większości pacjentów wymagane będzie zastosowanie od 1,5 do 4,5 propofolu/kg mc./godz. Jeśli konieczne jest szybkie zwiększenie poziomu sedacji, infuzję można uzupełnić podając w bolusie propofol w dawce od 10 do 20 mg (od 1 do 2 ml produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius).

U pacjentów w wieku powyżej 55 lat oraz pacjentów zakwalifikowanych do III lub IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA może być wymagane zastosowanie mniejszych dawek produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius oraz zmniejszenie szybkości podawania.

Sedacja podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych u dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia

Dawka i szybkość podawania powinny być dostosowane w zależności od wymaganego poziomu sedacji oraz odpowiedzi klinicznej pacjenta. Do wywołania sedacji u większości dzieci i młodzieży wymagane jest podanie dawki od 1 do 2 mg propofolu/kg mc. Podtrzymanie wymaganego poziomu sedacji osiąga się dobierając odpowiednio szybkość infuzji produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius. U większości pacjentów wymagane jest zastosowanie od 1,5 do 9 mg propofolu/kg mc./godz. Jeśli konieczne jest szybkie zwiększenie poziomu sedacji, infuzję można uzupełnić podając w bolusie propofol w dawce do 1 mg/kg mc.

U pacjentów zakwalifikowanych do III lub IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA może być wymagane zastosowanie mniejszych dawek.

Sedacja u pacjentów w wieku powyżej 16 lat w oddziałach intensywnej opieki medycznej

W celu sedacji pacjentów wentylowanych mechanicznie w trakcie intensywnej opieki medycznej zaleca się podawanie produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius w ciągłej infuzji dożylnej. Dawkę należy dostosować w zależności od wymaganego poziomu sedacji. Zadowalający poziom sedacji osiąga się zwykle stosując szybkość podawania w zakresie od 0,3 do 4,0 mg propofolu/kg mc./godz. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w infuzji z szybkością większą niż 4,0 mg propofolu/kg mc./godz. (patrz punkt 4.4).

Nie zaleca się podawania produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius z zastosowaniem systemu TCI do sedacji w oddziale intensywnej opieki medycznej.

Produktu leczniczego nie można podawać dłużej niż przez 7 dni.

Sposób podawania

Podanie dożylne.

Do jednorazowego użycia. Wszelkie niewykorzystane resztki emulsji należy usunąć. Ampułko-strzykawki należy wstrząsnąć przed użyciem.

Jeśli po wstrząśnięciu w emulsji widoczne są dwie warstwy, nie należy jej stosować.

Stosować wyłącznie produkt leczniczy o jednorodnej konsystencji i z nieuszkodzonej ampułko-strzykawki.

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius może być stosowany do infuzji w postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczonej (patrz punkt 6.6).

Jeżeli Propofol 1% MCT/LCT Fresenius podaje się w infuzji, zaleca się zawsze stosowanie urządzeń takich jak biurety, liczniki kropel, pompy strzykawkowe (włącznie z systemami TCI) lub pompy infuzyjne wolumetryczne w celu kontroli szybkości infuzji.

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius jest emulsją zawierającą tłuszcze bez przeciwbakteryjnych środków konserwujących i może sprzyjać szybkiemu wzrostowi drobnoustrojów.

Emulsję należy przygotować z zachowaniem zasad aseptyki i podać bezpośrednio po otwarciu ampułko-strzykawki.

Podawanie należy rozpocząć niezwłocznie.

Przez cały czas trwania infuzji należy przestrzegać zasad aseptyki w odniesieniu zarówno do produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius, jak i sprzętu infuzyjnego. Inne produkty lecznicze lub płyny podawane jednocześnie z produktem leczniczym Propofol 1% MCT/LCT Fresenius z wykorzystaniem tej samej linii infuzyjnej należy podawać w pobliżu miejsca założenia kaniuli przy zastosowaniu łącznika Y lub zaworu trójdrożnego. Instrukcja dotycząca podawania produktu leczniczego z innymi, patrz punkt 6.6.

Produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius nie wolno podawać przez filtr mikrobiologiczny.

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius oraz wszelki sprzęt infuzyjny zawierający ten produkt leczniczy przeznaczone są do jednorazowego użycia u jednego pacjenta. Po użyciu pozostałość roztworu Propofol 1% MCT/LCT Fresenius należy usunąć.

Infuzja nierozcieńczonego produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius Tak jak zazwyczaj w przypadku stosowania emulsji tłuszczowych, infuzji produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius nie wolno podawać dłużej niż 12 godzin przez jeden zestaw do infuzji. Po upływie 12 godzin zestaw do infuzji i zbiornik produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius należy wyrzucić lub, jeśli konieczne, wymienić na nowy.

Infuzja rozcieńczonego produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius Do podawania w infuzji rozcieńczonego produktu leczniczego Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius należy zawsze stosować biurety, liczniki kropel lub pompy infuzyjne w celu kontroli szybkości infuzji oraz uniknięcia ryzyka przypadkowego i niekontrolowanego podania dużych objętości rozcieńczonego produktu leczniczego Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius. Należy uwzględniać to ryzyko podczas podejmowania decyzji o maksymalnym rozcieńczeniu w biurecie.

W celu złagodzenia bólu w miej scu wstrzyknięcia, bezpośrednio przed podaniem produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius można wstrzyknąć lidokainę (patrz punkt 4.4). Alternatywnie, można zmieszać Propofol 1% MCT/LCT Fresenius z niezawierającym środków konserwujących roztworem lidokainy do wstrzykiwań (20 części produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius i co najwyżej 1 część 1% roztworu lidokainy do wstrzykiwań) w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych. Mieszanina ta musi być podana w ciągu 6 godzin po przygotowaniu.

Produkty lecznicze zwiotczające mięśnie jak atrakurium i miwakurium można podać przez tę samą linię infuzyjną co Propofol 1% MCT/LCT Fresenius wyłącznie po uprzednim jej przepłukaniu.

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius podaje się do żyły ręcznie lub za pomocą pompy elektrycznej.

W przypadku stosowania pompy elektrycznej należy zapewnić jej zgodność.

Szklane ampułko-strzykawki po 10 ml i 20 ml oraz plastikowe ampułko-strzykawki po 10 ml są odpowiednie wyłącznie do wstrzykiwania ręcznego i nie wolno ich stosować z pompą.

Szklanych ampułko-strzykawek po 10 ml i 20 ml nie wolno także stosować z łącznikami bezigłowymi, z wyjątkiem standardowego łącznika lub z trójdrożnym zaworem odcinającym, aby uniknąć uszkodzenia lub zapchania łącznika.

W przypadku uszkodzenia lub zapchania, ampułko-strzykawka musi zostać usunięta i należy użyć nowej.

Stosowanie ampułko-strzykawek (dla ampułko-strzykawek gotowych do użycia punkt 2. można pominąć):

Stosować tylko z zachowaniem zasad aseptyki. Zewnętrzna powierzchnia ampułko-strzykawki i tłok nie są sterylne!

1.    Wyjąć ampułko-strzykawkę z opakowania i wstrząsnąć.

2.    Połączyć tłok z ampułko-strzykawką, wkręcając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

3.    Zdjąć wieczko z ampułko-strzykawki i podłączyć linię infuzyjną, igłę lub kaniulę

do ampułko-strzykawki. Usunąć pęcherzyk powietrza (mały pęcherzyk może pozostać) i gotową do użycia ampułko-strzykawkę umieścić w pompie lub stosować ręcznie.

Infuzja sterowana docelowym stężeniem leku we krwi (ang. Target Controlled Infusion) -podawanie produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius za pomocą pomp (wyłącznie dla ampułko-strzykawek 50 ml):

Podawanie produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius za pomocą systemu TCI stosuje się do indukcji i podtrzymywania znieczulenia ogólnego u dorosłych. Nie zaleca się stosowania tej metody w celu sedacji pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej, sedacji pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym i diagnostycznym, a także podczas jakichkolwiek zabiegów u dzieci.

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius może być podawany za pomocą systemu TCI, zawierającego komputerowe oprogramowanie przeznaczone do tego celu. Użytkownicy powinni zapoznać się z instrukcją obsługi pompy oraz z zasadami podawania produktu Propofol 1% MCT/LCT Fresenius w systemie TCI.

System ten umożliwia anestezjologowi uzyskanie pożądanej szybkości indukcji oraz planowanej głębokości znieczulenia poprzez wcześniejsze określenie pożądanego (przewidywanego) stężenia propofolu w surowicy.

Należy wziąć pod uwagę różne sposoby działania różnych systemów pomp np. system TCI może zakładać, że początkowe stężenie propofolu we krwi pacjenta wynosi zero. Dlatego u pacjentów, którym rozpoczyna się podawanie za pomocą systemu TCI i którym wcześniej podano propofol, może zaistnieć potrzeba wybrania mniejszego początkowego stężenia docelowego. Podobnie, natychmiastowe rozpoczęcie podawania za pomocą systemu TCI nie jest zalecane, gdy pompa została wyłączona.

Poniżej podano zasady ustalania pożądanego stężenia produktu leczniczego w surowicy. Ponieważ istnieją osobnicze różnice w farmakokinetyce i farmakodynamice propofolu, dawkę należy dobierać indywidualnie dla każdego pacjenta, niezależnie od tego czy stosowano premedykację, czy nie.

Wprowadzenie i podtrzymanie znieczulenia ogólnego podczas podawania za pomocą systemu TCI

U dorosłych pacjentów w wieku poniżej 55 lat wprowadzenie do znieczulenia uzyskuje się zwykle, gdy stężenie propofolu w surowicy wynosi od 4 do 8 pg/ml. Zaleca się, aby stężenie początkowe propofolu u pacjentów po premedykacji wynosiło 4 pg/ml, a u pacjentów bez premedykacji - 6 pg/ml. Czas wprowadzania do znieczulenia wynosi wtedy zwykle od 60 do 120 sekund. Jeśli ustalono większe docelowe stężenie leku w surowicy, możliwa jest szybsza indukcja znieczulenia, ale jednocześnie może wystąpić bardziej nasilona depresja układu oddechowego i układu krążenia.

U pacjentów w wieku powyżej 55 lat oraz należących do 3 lub 4 grupy według klasyfikacji ASA należy przyjąć niższe wartości początkowego stężenia leku w surowicy. Następnie należy je zwiększać o 0,5 do 1,0 pg/ml/min w odstępie 1 minuty, stopniowo osiągając indukcję znieczulenia.

Z reguły konieczne jest równoczesne stosowanie leków przeciwbólowych. Dawka podawanych środków przeciwbólowych może wpływać na zmniejszenie stężenia leku niezbędnego do podtrzymania znieczulenia. Stężenie leku w surowicy umożliwiające podtrzymanie znieczulenia wynosi zwykle od 3 do 6 pg/ml.

Podczas wybudzania chorego, w zależności od zastosowanej dawki leków przeciwbólowych, stężenie propofolu wynosi zwykle 1,0 do 2,0 pg/ml.

Sedacja w oddziałach intensywnej opieki medycznej (podawanie za pomocą systemu TCI nie jest zalecane)

Do wywołania sedacji wymagane będzie ustawienie docelowego stężenia propofolu we krwi w zakresie od 0,2 do 2,0 pg/ml. Podawanie należy rozpoczynać od niskich dawek, które należy zwiększać w zależności od wymaganego poziomu sedacji oraz odpowiedzi klinicznej pacjenta.

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną, soję, orzeszki ziemne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Sedacja u pacjentów w wieku 16 lat lub młodszych podczas intensywnej opieki medycznej.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tak jak w przypadku innych produktów leczniczych o działaniu uspokajającym, po zastosowaniu propofolu do sedacji pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym mogą wystąpić ruchy mimowolne. Jest to szczególnie niebezpieczne w trakcie zabiegów wymagających całkowitego unieruchomienia pacjenta.

W pojedynczych przypadkach może wystąpić okres pooperacyjnej utraty przytomności z towarzyszącym niekiedy wzmożonym napięciem mięśniowym. Wystąpienie tego objawu jest niezależne od tego, czy pacjent został wybudzony ze znieczulenia czy nie. Chociaż do odzyskania przytomności dochodzi samoistnie, nieprzytomnego pacjenta należy starannie obserwować.

Przed wypisaniem pacjenta należy upewnić się, że jest on w pełni wybudzony ze znieczulenia.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius u noworodków, ponieważ brak wystarczających danych w tej populacji pacjentów. Dane farmakokinetyczne (patrz punkt 5.2) wskazują, że klirens jest znacząco obniżony u noworodków z bardzo wysoką zmiennością międzyosobniczą. Podczas podawania dawek zalecanych u starszych dzieci może wystąpić względne przedawkowanie prowadzące do poważnej depresji sercowo-naczyniowej.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius do wywołania znieczulenia ogólnego u dzieci w wieku poniżej 1 miesiąca życia. Należy zachować szczególną ostrożność w każdym przypadku, gdy propofol jest stosowany do znieczulenia u niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat, chociaż aktualnie dostępne dane nie wskazują na znaczące różnice w bezpieczeństwie stosowania w porównaniu z dziećmi w wieku powyżej 3 lat.

Nie zaleca się podawania u dzieci produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius z zastosowaniem systemu TCI (ang. Target Controlled Infusion - infuzja sterowana docelowym stężeniem leku we krwi).

Bezpieczeństwo stosowania propofolu do sedacji dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat w oddziale intensywnej opieki medycznej nie zostało ustalone.

Pomimo, że nie udowodniono związku przyczynowo-skutkowego, obserwowano ciężkie działania niepożądane podczas stosowania produktu leczniczego niezgodnie ze wskazaniami do sedacji pacjentów w wieku poniżej 16 lat (również ze skutkiem śmiertelnym). Działania te obejmowały w szczególności kwasicę metaboliczną, hiperlipidemię, rabdomiolizę, niewydolność nerek i (lub) niewydolność serca. Działania te obserwowano najczęściej u dzieci z zakażeniami dróg oddechowych, które otrzymywały produkt leczniczy w dawkach przewyższających dawki zalecane u dorosłych w celu sedacji w oddziałach intensywnej opieki medycznej.

Szczególne grupy pacjentów

Niewydolność serca, krążenia lub oddechowa oraz hipowolemia

Tak jak w przypadku innych dożylnych produktów leczniczych znieczulających, należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności serca, oddychania, nerek lub wątroby oraz u pacjentów z hipowolemią lub osłabionych. Klirens propofolu jest zależny od przepływu krwi, dlatego też, jednoczesne podawanie produktów leczniczych spowalniających pracę serca zmniejszy także klirens propofolu.

Przed podaniem produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius należy wyrównać niewydolność serca, krążenia lub oddechową oraz hipowolemię.

Produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius nie należy podawać pacjentom z zaawansowaną niewydolnością serca lub innymi ciężkimi chorobami mięśnia sercowego, chyba że ze szczególną ostrożnością oraz zapewnionym intensywnym monitorowaniem.

Ryzyko względnej wagotonii może być zwiększone, ponieważ propofol nie wykazuje działania wagolitycznego. Zgłaszano przypadki bradykardii (niekiedy nasilonej), a nawet asystolii. Należy rozważyć dożylne podanie leku antycholinergicznego przed wprowadzeniem lub w trakcie podtrzymywania znieczulenia, zwłaszcza w sytuacjach, w których może przeważać napięcie nerwu błędnego lub kiedy Propofol 1% MCT/LCT Fresenius jest stosowany w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi mogącymi powodować bradykardię.

Padaczka

Przed znieczuleniem pacjenta z padaczką należy sprawdzić, czy pacjent ten otrzymał leki przeciwpadaczkowe. Chociaż wiele badań wykazało skuteczność stosowania propofolu w leczeniu stanu padaczkowego, podawanie tego produktu leczniczego u pacjentów z padaczką może zwiększać ryzyko napadu drgawkowego.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius podczas leczenia elektrowstrząsami.

Pacjenci z zaburzeniami metabolizmu tłuszczów

Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius pacjentom z zaburzeniami metabolizmu tłuszczów oraz z innymi schorzeniami wymagającymi ostrożności podczas stosowania emulsji tłuszczowych. Jeżeli pacjenci żywieni są pozajelitowo, należy uwzględnić ilość tłuszczów zawartych w produkcie leczniczym Propofol 1% MCT/LCT Fresenius: 1 ml produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius zawiera 0,1 g tłuszczu.

U pacjentów leczonych w oddziale intensywnej opieki medycznej należy kontrolować stężenie tłuszczów co 2 dni.

U pacjentów ze znaczną nadwagą należy wziąć pod uwagę ryzyko zaburzeń hemodynamicznych w układzie sercowo-naczyniowym po podaniu produktu leczniczego ze względu na zastosowanie większej dawki.

Pacjenci z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym i niskim średnim ciśnieniem tętniczym ze względu na ryzyko znacznego zmniejszenia ciśnienia perfuzji mózgu.

Podobnie donoszono o bardzo rzadkich przypadkach wystąpienia kwasicy metabolicznej, rabdomiolizy, hiperkaliemii, arytmii i (lub) szybko postępującej niewydolności serca (w niektórych przypadkach ze skutkiem śmiertelnym) u dorosłych leczonych przez ponad 48 godzin dawkami większymi niż 5 mg propofolu/kg mc./godz. Dawki takie przekraczały zalecaną obecnie maksymalną dawkę stosowaną do sedacji w oddziale intensywnej opieki medycznej wynoszącą 4 mg/kg mc./godz. Pacjenci ci to głównie (ale nie tylko) chorzy z ciężkimi urazami głowy, ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym (ICP). W tych przypadkach leki o działaniu inotropowym zazwyczaj nie były skuteczne w leczeniu niewydolności serca.

Lekarze stosujący produkt leczniczy powinni pamiętać, aby jeśli jest to możliwe, nie stosować dawki większej niż 4 mg propofolu/kg mc./godz.

Lekarze stosujący produkt leczniczy powinni zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia opisanych wyżej działań niepożądanych i rozważyć zmniejszenie dawki propofolu lub zmianę na inny produkt leczniczy uspokajający po pierwszych oznakach sugerujących wystąpienie działań niepożądanych. Pacjenci z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym powinni otrzymywać odpowiednie produkty lecznicze wspomagające perfuzję mózgu podczas modyfikacji leczenia.

Ból w miejscu wstrzyknięcia

W celu zmniejszenia bólu w miejscu wstrzyknięcia w trakcie wprowadzenia do znieczulenia produktem leczniczym Propofol 1% MCT/LCT Fresenius, przed podaniem emulsji propofolu można podać pacjentowi lidokainę.

Rozcieńczeń z roztworem lidokainy nie wolno stosować u pacjentów z dziedziczną ostrą porfirią.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 100 ml, to znaczy, że produkt leczniczy uznaje się za „wolny od sodu”.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius można stosować w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w znieczuleniu (lekami stosowanymi w premedykacji, wziewnymi lekami znieczulającymi, lekami przeciwbólowymi, lekami zwiotczającymi mięśnie, lekami do znieczulenia miejscowego). Zgłaszano przypadki ciężkich interakcji z tymi produktami leczniczymi. Ponieważ niektóre z tych ośrodkowo działających produktów leczniczych mogą wykazywać działanie hamujące na układ krążenia i oddechowy, ich jednoczesne stosowanie z produktem leczniczym Propofol 1% MCT/LCT Fresenius może nasilać to działanie.

W przypadkach stosowania znieczulenia ogólnego w połączeniu z regionalnym może być wymagane zastosowanie mniejszych dawek.

Zgłaszano, że jednoczesne stosowanie benzodiazepin, parasympatykolityków lub wziewnych produktów leczniczych znieczulających przedłuża znieczulenie i zmniejsza częstość oddechów.

Po dodatkowej premedykacji opioidami, działanie uspokajające propofolu może być nasilone i utrzymywać się dłużej, a bezdech może być częstszy i dłuższy.

Należy wziąć pod uwagę, że stosowanie propofolu jednocześnie z produktami leczniczymi stosowanymi w premedykacji, produktami leczniczymi wziewnymi lub przeciwbólowymi może pogłębić znieczulenie i nasilić sercowo-naczyniowe działania niepożądane.

Jednoczesne podawanie propofolu i substancji działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. alkohol, produkty lecznicze znieczulenia ogólnego, narkotyczne leki przeciwbólowe) nasili ich działanie uspokajające. Jeśli Propofol 1% MCT/LCT Fresenius jest stosowany razem z podawanymi pozajelitowo produktami leczniczymi działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, może wystąpić ciężka niewydolność układu oddechowego i układu krążenia.

Po podaniu fentanylu stężenie propofolu we krwi może być przez pewien czas podwyższone ze zwiększoną częstością bezdechów.

Po zastosowaniu suksametonium lub neostygminy może wystąpić bradykardia i zatrzymanie czynności serca.

Zgłaszano przypadki występowania leukoencefalopatii u pacjentów otrzymujących cyklosporynę i emulsje lipidowe, takie jak propofol.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania propofolu w okresie ciąży nie zostało ustalone. Dlatego też, nie należy stosować tego produktu leczniczego u kobiet w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Propofol przenika przez łożysko i może osłabiać czynności życiowe noworodka (patrz punkt 5.3). Należy unikać stosowania dużych dawek propofolu (większych niż 2,5 mg propofolu/kg mc. do wprowadzenia do znieczulenia lub 6 mg propofolu/kg mc./godz. do podtrzymania znieczulenia).

Karmienie piersią

Badania z udziałem kobiet karmiących piersią wykazały, że propofol w małym stopniu przenika do mleka. Dlatego też, matki powinny przerwać karmienie piersią i wyrzucać pokarm zebrany przez 24 godziny po zakończeniu podawania propofolu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Po podaniu produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius pacjent powinien znajdować się przez odpowiedni czas pod obserwacją. Pacjent powinien być poinformowany, że nie wolno mu

prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani pracować w potencjalnie niebezpiecznych warunkach. Pacjent nie powinien być wypisany do domu bez towarzyszącej mu osoby oraz należy go poinformować o konieczności unikania picia alkoholu.

4.8 Działania niepożądane

Często występującymi działaniami niepożądanymi propofolu są niedociśnienie i depresja oddechowa. Działania te zależą od podanej dawki propofolu, ale również od rodzaju premedykacji i innych podanych jednocześnie produktów leczniczych.

W tym punkcie częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób: Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W każdej grupie o określonej częstości występowania, działania niepożądane przedstawione są zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko

Kliniczne objawy anafilaksji, które mogą obejmować obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, rumień i niedociśnienie.

Bardzo rzadko

Reakcje alergiczne wywołane olejem z nasion soi.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często

Hipertriglicerydemia.

Zaburzenia psychiczne:

Rzadko

Euforia, fantazje seksualne i pobudzenie seksualne podczas wybudzania ze znieczulenia.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często

Ruchy mimowolne i mioklonie, niewielkie pobudzenie występujące podczas wprowadzenia do znieczulenia.

Rzadko

Bóle głowy, zawroty głowy, dreszcze lub uczucie zimna występujące podczas wybudzania ze znieczulenia.

Ruchy padaczkopodobne, w tym drgawki i opistotonus.

Bardzo rzadko

Opóźnione napady padaczkopodobne, opóźnienie może wynosić od kilku godzin do kilku dni. Ryzyko wystąpienia drgawek u pacjentów z padaczką po podaniu propofolu.

Przypadki pooperacyjnej utraty przytomności (patrz punkt 4.4).

Często

Niedociśnienie, bradykardia, tachykardia, uderzenia gorąca występujące podczas wprowadzenia do znieczulenia.

Niezbyt często

Znaczne niedociśnienie tętnicze. Może być konieczne zmniejszenie szybkości podawania produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius i (lub) zastosowania płynów dożylnych oraz, jeśli to konieczne, leków zwężających naczynia krwionośne. Należy wziąć pod uwagę możliwość znacznego spadku ciśnienia tętniczego u pacjentów z zaburzoną perfuzją mięśnia sercowego lub mózgu lub u pacjentów z hipowolemią.

Nasilająca się bradykardia (do asystolii) podczas znieczulenia ogólnego. Należy rozważyć dożylne podanie produktu leczniczego przeciwcholinergicznego przed wprowadzeniem do znieczulenia lub podczas podtrzymywania znieczulenia (patrz również punkt 4.4).

Rzadko

Arytmia podczas wybudzania ze znieczulenia.

Zaburzenia naczyniowe:

Rzadko

Zakrzepica i zapalenie żył.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często

Hiperwentylacja, przemijający bezdech, kaszel, czkawka występujące podczas wprowadzenia do znieczulenia.

Niezbyt często

Kaszel występujący podczas podtrzymywania znieczulenia.

Rzadko

Kaszel występujący podczas wybudzania ze znieczulenia.

Bardzo rzadko Obrzęk płuc.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko

Nudności lub wymioty występujące podczas wybudzania ze znieczulenia.

Bardzo rzadko

Donoszono o występowaniu zapalenia trzustki po zastosowaniu propofolu. Nie udowodniono jednak związku przyczynowo-skutkowego.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo rzadko

Ciężkie odczyny tkankowe po przypadkowym podaniu poza żyłę.

Rzadko

Przypadki odbarwienia moczu po przedłużonym podawaniu propofolu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często

Ból w miejscu podania występujący podczas pierwszego wstrzyknięcia produktu leczniczego. Zapobieganie lub leczenie - patrz poniżej.

Miejscowy ból mogący wystąpić podczas początkowego wstrzyknięcia produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius można zmniejszyć przez jednoczesne podanie z lidokainą (patrz punkt 4.2 i wstrzyknięcie lub infuzję do większych żył przedramienia i zgięcia łokciowego. Po jednoczesnym podaniu lidokainy mogą rzadko (>1/10 000 do <1/1000) wystąpić następujące działania niepożądane: zawroty głowy, wymioty, senność, drgawki, bradykardia, zaburzenia rytmu serca, wstrząs.

Rzadko

Przypadki gorączki pooperacyjnej.

Bardzo rzadko

Donoszono o pojedynczych przypadkach ciężkich działań niepożądanych występujących jako zespół następujących objawów: rabdomioliza, kwasica metaboliczna, hiperkaliemia i niewydolność serca, czasem prowadząca do zgonu. Większość tych przypadków obserwowano u pacjentów w oddziale intensywnej opieki medycznej po podaniu propofolu w dawce większej niż 4 mg/kg mc./godz.

Więcej szczegółów, patrz punkt 4.4.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może spowodować depresję czynności układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Jeśli wystąpi depresja oddechowa, należy prowadzić sztuczną wentylację. Depresja czynności układu sercowo-naczyniowego może wymagać ułożenia pacjenta z głową poniżej klatki piersiowej, podania płynów uzupełniających objętość osocza oraz leków zwiększających ciśnienie tętnicze.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki do znieczulenia ogólnego, inne Kod ATC: N01AX10.

Mechanizm działania/Rezultat działania farmakodynamiczne go

Propofol (2,6-diizopropylofenol) jest krótko działającym lekiem stosowanym do ogólnego znieczulenia o szybkim początku działania. W zależności od szybkości wstrzyknięcia, czas wystąpienia początku działania znieczulenia wynosi od 30 do 40 sekund. Działanie po podaniu w pojedynczym wstrzyknięciu (bolusie) jest krótkie i trwa, w zależności od metabolizmu i wydalania, od 4 do 6 minut.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Podczas przestrzegania zaleconego schematu dawkowania nie obserwowano klinicznie znaczącej kumulacji propofolu ani po powtarzanych wstrzyknięciach (bolusach) ani po podaniu w infuzji. Pacjenci szybko odzyskują przytomność.

Bradykardia i niedociśnienie obserwowane podczas wprowadzenia do znieczulenia mogą być spowodowane przez działanie wagotoniczne lub hamowanie aktywności współczulnej. Jednakże, w trakcie podtrzymywania znieczulenia hemodynamika zazwyczaj powraca do normalnego stanu.

Dzieci i młodzież

Ograniczone badania dotyczące czasu działania znieczulenia z wykorzystaniem propofolu u dzieci wskazują, że bezpieczeństwo i skuteczność pozostają niezmienione przez okres do 4 godzin. Dane z piśmiennictwa dotyczące stosowania u dzieci dokumentują stosowanie propofolu do przedłużonych zabiegów bez zmiany bezpieczeństwa i skuteczności.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Propofol wiąże się z białkami osocza w około 98%. Farmakokinetyka propofolu po podaniu dożylnym może być opisana za pomocą modelu trójkompartmentowego.

Dystrybucj a/Metabolizm/Eliminacj a

Propofol jest dystrybuowany do wielu tkanek ustroju i szybko eliminowany (całkowity klirens: od 1,5 do 2 litrów/minutę). Eliminacja odbywa się w wyniku procesów metabolicznych, głównie w wątrobie, gdzie jest zależna od przepływu krwi, poprzez tworzenie nieaktywnych połączeń propofolu i chinolu, które są wydalane z moczem.

Po pojedynczej dawce dożylnej 3 mg/kg mc. klirens propofolu/kg mc. wzrastał wraz z wiekiem następująco: mediana klirensu była znacznie niższa u noworodków w wieku poniżej 1 miesiąca życia (n=25) (20 ml/kg mc./min) w porównaniu do starszych dzieci (n=36, przedział wiekowy od 4 miesięcy do 7 lat). Ponadto, zmienność międzyosobnicza była znaczna u noworodków (przedział od 3,7 do 78 ml/kg mc./min). Z powodu tych ograniczonych danych, które wskazują na dużą zmienność, nie można zalecić dawek dla tej grupy wiekowej.

Mediana klirensu propofolu u starszych dzieci po pojedynczym bolusie 3 mg/kg mc. wynosiła 37,5 ml/min/kg mc. (od 4 do 24 miesięcy) (n=8), 38,7 ml/min/kg mc. (od 11do 43 miesięcy) (n=6),

48 ml/min/kg mc. (od 1 do 3 lat) (n=12), 28,2 ml/min/kg mc. (od 4 do 7 lat) (n=10) w porównaniu z 23,6 ml/min/kg mc. u dorosłych (n=6).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie przeprowadzono badań dotyczących rakotwórczości. Badania dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję wykazały działania wynikające z właściwości farmakodynamicznych propofolu jedynie po zastosowaniu go w dużych dawkach.

Nie stwierdzono działania teratogennego. Badania tolerancji miejscowej wykazały uszkodzenia tkanek otaczających miejsce podania po wstrzyknięciu domięśniowym oraz odczyn histologiczny w postaci nacieku zapalnego i miejscowe włóknienie po wstrzyknięciu poza żyłę lub podskórnie.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Olej sojowy, oczyszczony

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha

Oczyszczone fosfolipidy jaja kurzego

Glicerol

Kwas oleinowy

Sodu wodorotlenek

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Plastikowe ampułko-strzykawki po 50 ml oraz szklane ampułko-strzykawki po 10 ml i po 20 ml: Okres ważności produktu leczniczego w oryginalnym opakowaniu przed otwarciem: 2 lata.

Plastikowe ampułko-strzykawki po 10 ml:

Okres ważności produktu leczniczego w oryginalnym opakowaniu przed otwarciem: 1 rok.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: Po otwarciu produkt leczniczy należy zużyć natychmiast. Zestawy do podawania nierozcieńczonego produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius powinny być wymienione po upływie 12 godzin.

Okres ważności po rozcieńczeniu: Produkt leczniczy należy zużyć natychmiast po rozcieńczeniu. Podać w ciągu 6 godzin po rozcieńczeniu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułko-strzykawka po 10 ml lub 20 ml (ze szkła, klasa hydrolityczna I) z nasadką z gumy bromobutylowej, korkiem z gumy bromobutylowej i tłokiem z PP.

Ampułko-strzykawka po 10 ml (z kopolimeru cykloolefinowego) z nasadką z gumy bromobutylowej, korkiem z gumy bromobutylowej i tłokiem z PP

Ampułko-strzykawka po 50 ml (z kopolimeru cykloolefinowego) z nasadką z gumy bromobutylowej, korkiem z gumy bromobutylowej i tłokiem z PP.

Opakowanie zawiera 5 szklanych ampułko-strzykawek zawierających po 10 ml emulsji, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 6 plastikowych ampułko-strzykawek zawierających po 1 0 ml emulsji, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 5 szklanych ampułko-strzykawek zawierających po 20 ml emulsji, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 1 plastikową ampułko-strzykawkę zawierającą 50 ml emulsji, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius nie należy mieszać przed podaniem z roztworami do wstrzykiwań lub infuzji z wyjątkiem 50 mg/ml (5%) roztworu glukozy lub 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu lub 1% roztworem lidokainy bez konserwantów do wstrzykiwań. Maksymalne rozcieńczenia nie mogą być większe niż 1 część produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius w 4 częściach 50 mg/ml (5%) roztworu glukozy lub 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu (minimalne stężenie 2 mg propofolu/ml). Rozcieńczony produkt leczniczy należy przygotować aseptycznie (z zachowaniem kontrolowanych i zwalidowanych warunków) bezpośrednio przed podaniem i podać w ciągu 6 godzin po przygotowaniu (patrz także punkt 4.2).

Końcowe stężenie propofolu nie może być mniejsze niż 2 mg/ml.

Jednocześnie z produktem leczniczym Propofol 1% MCT/LCT Fresenius można podawać 50 mg/ml (5%) roztwór glukozy lub 9 mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu lub 1,8 mg/ml (0,18%) roztwór chlorku sodu z 40 mg/ml (4%) roztworem glukozy przy zastosowaniu łącznika Y znajdującego się blisko miej sca wkłucia.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy

8. NUMER (-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 21359

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25.07.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

07.10.2014 r.

DE/H/0490/003/II/025/G 15

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius