Imeds.pl

Propofol 1% Mct/Lct Fresenius 10 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius, 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań/do infuzji w ampułko-

strzykawce

Propofol

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Propofol 1% MCT/LCT Fresenius i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

3.    Jak stosować Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Propofol 1% MCT/LCT Fresenius i w jakim celu się go stosuje

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius należy do grupy leków zwanych lekami znieczulenia ogólnego. Leki znieczulenia ogólnego stosowane są w celu utraty świadomości (snu), aby umożliwić przeprowadzenie operacji lub innych zabiegów. Leki te mogą być także stosowane do uzyskania sedacji (stanu, w którym pacjent jest senny, ale nie zostaje całkowicie uśpiony).

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius jest stosowany w celu:

-    wprowadzenia i podtrzymania znieczulenia ogólnego u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia,

-    sedacji pacjentów w wieku powyżej 16 lat wentylowanych mechanicznie wymagających intensywnej opieki medycznej,

-    sedacji dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, jako pojedynczy lek lub w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w celu wywołania znieczulenia miejscowego lub regionalnego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius Kiedy nie stosować leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

-    jeśli pacjent ma uczulenie na propofol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (patrz punkt 6),

-    do sedacji pacjentów w wieku 16 lat lub młodszych wymagających intensywnej opieki medycznej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli któraś z wymienionych poniżej sytuacji występuje lub występowała w przeszłości.

Leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius nie należy podawać lub należy podawać wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz z zapewnionym intensywnym monitorowaniem pacjentom:

-    z zaawansowaną niewydolnością serca,

-    z innymi ciężkimi chorobami serca,

-    leczonym elektrowstrząsami (terapia elektrowstrząsowa, stosowana w leczeniu psychiatrycznym).

U pacjentów w podeszłym wieku i osłabionych, Propofol 1% MCT/LCT Fresenius należy podawać z zachowaniem ostrożności.

Przed zastosowaniem leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius należy powiedzieć anestezjologowi lub lekarzowi z oddziału intensywnej opieki medycznej , jeśli u pacjenta występuje:

-    choroba serca,

-    choroba płuc,

-    choroba nerek,

-    choroba wątroby,

-    napady padaczkowe (padaczka),

-    podwyższone ciśnienie wewnątrz czaszki (podwyższone ciśnienie śródczaszkowe); w połączeniu z niskim ciśnieniem krwi, ilość krwi docierającej do mózgu może ulec zmniejszeniu,

-    zmieniony poziom tłuszczów we krwi; jeżeli pacjent żywiony jest pozajelitowo (żywienie poprzez żyłę), należy kontrolować poziom tłuszczów we krwi.

Przed zastosowaniem leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius konieczne jest wyleczenie u pacjenta następujących dolegliwości:

-    niewydolność serca,

-    niewystarczające ukrwienie tkanek (niewydolność krążenia),

-    poważne trudności z oddychaniem (niewydolność oddechowa),

-    odwodnienie (hipowolemia),

-    napady padaczkowe (padaczka).

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius może zwiększać ryzyko:

-    wystąpienia napadów padaczkowych,

-    zwolnienia częstości bicia serca (wagotonia,    bradykardia),

-    zmian w ukrwieniu narządów ciała pacjenta    (działania hemodynamiczne na układ sercowo-

naczyniowy), jeśli pacjent ma nadwagę i otrzymał duże dawki leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius.

Podczas sedacji z zastosowaniem leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius mogą wystąpić u pacjenta ruchy mimowolne. Lekarz weźmie pod uwagę, w jaki sposób może to wpłynąć na zabieg chirurgiczny wykonywany w sedacji i podejmie niezbędne środki ostrożności.

Bardzo rzadko, po znieczuleniu ogólnym może wystąpić okres pooperacyjnej utraty przytomności, z towarzyszącym wzmożonym napięciem mięśniowym. Pacjenta należy obserwować, ale nie wymaga to dodatkowego leczenia. Do odzyskania przytomności dochodzi samoistnie.

Wstrzyknięcie leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius może być bolesne. W celu zmniejszenia bólu można zastosować miejscowo działający lek znieczulający, ale jego zastosowanie może spowodować działania niepożądane.

Pacjent będzie mógł opuścić szpital, jeżeli w pełni odzyska przytomność.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius u noworodków i dzieci poniżej 1 miesiąca życia.

Należy również zachować szczególną ostrożność podając Propofol 1% MCT/LCT Fresenius dzieciom w wieku poniżej 3 lat, chociaż aktualnie dostępne dane nie wskazują, by stosowanie leku było mniej bezpieczne niż u starszych dzieci.

Leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius nie wolno stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat do sedacji w oddziałach intensywnej opieki medycznej, ponieważ nie potwierdzono bezpieczeństwa stosowania propofolu w tym wskazaniu, w tej grupie wiekowej.

Inne leki i Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent stosuje jednocześnie którekolwiek z następujących leków:

-    leki stosowane w premedykacji (anestezjolog będzie wiedział, które leki mogą wchodzić w interakcję z lekiem Propofol 1% MCT/LCT Fresenius),

-    inne leki znieczulające, w tym leki znieczulenia ogólnego, regionalnego i miejscowego oraz wziewne leki znieczulające (anestezjolog może zdecydować o zmniejszeniu dawki leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius),

-    analgetyki (leki przeciwbólowe),

-    leki zwiotczające mięśnie, np. suksametonium,

-    benzodiazepiny (leki uspokajające),

-    leki, które mogą wpływać na wewnętrzne funkcje organizmu, takie jak rytm serca, np. atropina,

-    silne leki przeciwbólowe, np. fentanyl,

-    alkohol,

-    neostygmina (lek stosowany w leczeniu osłabienia mięśniowego),

-    cyklosporyna (stosowana w celu zapobiegania odrzucaniu przeszczepu).

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius z jedzeniem, piciem i alkoholem

Po podaniu leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius, pacjent nie powinien spożywać alkoholu do czasu całkowitego odzyskania przytomności.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius nie powinien być podawany kobietom w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Matki powinny przerwać karmienie piersią i wyrzucać pokarm zebrany przez 24 godziny po podaniu leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po podaniu leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius pacjentowi nie wolno prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani pracować w niebezpiecznych warunkach. Pacjent nie powinien opuszczać szpitala bez opieki.

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius zawiera olej sojowy i sód

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius zawiera olej sojowy. Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, nie należy stosować tego leku.

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 100 ml, to znaczy, że lek uznaje się za “wolny od sodu”.

3. Jak stosować Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius zostanie podany pacjentowi wyłącznie w szpitalu lub odpowiednim oddziale terapeutycznym przez anestezjologa lub lekarza wyspecjalizowanego w intensywnej opiece medycznej.

Dawkowanie

Podana dawka będzie zależała od wieku, masy ciała i stanu pacjenta. Lekarz poda właściwą dawkę, aby wywołać i podtrzymać znieczulenie lub uzyskać wymagany poziom sedacji, uważnie obserwując reakcje pacjenta i jego parametry życiowe (puls, ciśnienie krwi, oddychanie, itp.). Na dawkę mogą również wpływać inne przyjmowane przez pacjenta leki.

Dorośli

Większość pacjentów potrzebuje od 1,5 do 2,5 mg propofolu na kg masy ciała do uśpienia (wprowadzenie do znieczulenia), a następnie od 4 do 12 mg propofolu na kg masy ciała na godzinę, aby utrzymać stan uśpienia (podtrzymanie znieczulenia). W celu zapewnienia wymaganego poziomu sedacji, dawki od 0,3 do 4,0 mg propofolu na kg masy ciała na godzinę są zwykle wystarczające.

W celu zapewnienia wymaganego poziomu sedacji w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych u dorosłych, u większości pacjentów wymagane będzie podanie dawki od 0,5 do 1 mg propofolu na kg masy ciała w czasie od 1 do 5 minut. Podtrzymanie wymaganego poziomu sedacji można osiągnąć, dobierając odpowiednio szybkość infuzji leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius. U większości pacjentów wymagane będzie zastosowanie od 1,5 do 4,5 mg propofolu na kg masy ciała na godzinę. Jeśli konieczne jest szybkie zwiększenie poziomu sedacji, infuzję można uzupełnić podając w bolusie propofol w dawce od 10 do 20 mg propofolu (od 1 do 2 ml leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius).

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 1 miesiąca życia

Nie zaleca się stosowania leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius u dzieci w wieku poniżej 1 miesiąca życia.

Należy również zachować szczególną ostrożność podając Propofol 1% MCT/LCT Fresenius dzieciom w wieku poniżej 3 lat, chociaż aktualnie dostępne dane nie wskazują, by stosowanie leku było mniej bezpieczne niż u dzieci w wieku powyżej 3 lat.

Dawkę należy dostosować uwzględniając wiek i (lub) masę ciała. U większości dzieci w wieku

powyżej 8 lat wymagana do uśpienia (wprowadzenia do znieczulenia) dawka wynosi około

2,5 mg/kg mc. leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius. U młodszych dzieci, w szczególności tych

pomiędzy 1 miesiącem a 3 rokiem życia, wymagana dawka może być większa

(od 2,5 do 4 mg/kg mc.). Dawki w zakresie od 9 do 15 mg/kg mc./godz. zwykle pozwalają osiągnąć

wymagany stan uśpienia (podtrzymanie znieczulenia). U młodszych dzieci, w szczególności tych

pomiędzy 1 miesiącem a 3 rokiem życia, może być wymagana większa dawka.

Do wywołania sedacji podczas zabiegów chirurgicznych i diagnostycznych u dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia, dla większości pacjentów wymagane jest podanie dawki od 1 do 2 mg propofolu/kg mc. Podtrzymanie wymaganego poziomu sedacji osiąga się dobierając odpowiednio szybkość infuzji leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius. U większości pacjentów wymagane jest zastosowanie od 1,5 do 9 mg propofolu/kg mc./godz. Jeśli konieczne jest szybkie zwiększenie poziomu sedacji, infuzję można uzupełnić podając w bolusie propofol w dawce do 1 mg/kg mc.

Leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius nie wolno stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat do sedacji w oddziałach intensywnej opieki medycznej, ponieważ nie potwierdzono bezpieczeństwa stosowania propofolu w tym wskazaniu w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku i osłabieni

U pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów osłabionych mogą być wymagane niższe dawki.

Sposób podawania

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius przeznaczony jest do podania dożylnego, zwykle na grzbietowej części dłoni lub przedramieniu. Anestezjolog może użyć igły lub kaniuli (czystej plastikowej rurki). Propofol 1% MCT/LCT Fresenius będzie wstrzykiwany do żyły ręcznie lub za pomocą pompy elektrycznej. Lekarz zapewni zgodność pompy z ampułko-strzykawką. Szklane ampułko-strzykawki po 10 ml i 20 ml oraz plastikowe ampułko-strzykawki po 10 ml są odpowiednie wyłącznie do wstrzykiwania ręcznego i nie wolno ich stosować z pompą.

Do jednorazowego użycia. Wszelkie niewykorzystane resztki emulsji należy usunąć. Ampułko-strzykawki należy wstrząsnąć przed użyciem. Jeśli po wstrząśnięciu w emulsji widoczne są dwie warstwy, nie należy jej stosować. Stosować wyłącznie lek o jednorodnej konsystencji i z nieuszkodzonej ampułko-strzykawki.

Stosowanie ampułko-strzykawek (dla ampułko-strzykawek gotowych do użycia punkt 2. można pominąć):

Stosować tylko z zachowaniem zasad aseptyki. Zewnętrzna powierzchnia ampułko-strzykawki i tłok nie są sterylne!

1.    Wyjąć ampułko-strzykawkę z opakowania i wstrząsnąć.

2.    Połączyć tłok z ampułko-strzykawką, wkręcając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

3.    Zdjąć wieczko z ampułko-strzykawki i podłączyć linię infuzyjną, igłę lub kaniulę do ampułko-strzykawki. Usunąć pęcherzyk powietrza (mały pęcherzyk może pozostać) i gotową do użycia ampułko-strzykawkę umieścić w pompie lub stosować ręcznie.

Czas trwania leczenia

W przypadku stosowania leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius do sedacji, nie można go podawać przez dłużej niż 7 dni.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane mogą wystąpić podczas wprowadzania do znieczulenia (często: rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    mimowolne ruchy,

-    skurcze mięśni (mioklonie),

-    drżenie mięśni (nieznaczne pobudzenie),

-    niskie ciśnienie krwi (hipotensja),

-    wolne bicie serca (bradykardia),

-    szybkie bicie serca (tachykardia),

-    uderzenia gorąca,

-    przyspieszony oddech (hiperwentylacja),

-    zaprzestanie oddychania (chwilowy bezdech),

-    kaszel po znieczuleniu,

-    czkawka.

Jeśli pacjent uważa, że występują u niego jakiekolwiek działania niepożądane wymienione poniżej lub jakiekolwiek inne działania niepożądane, powinien on niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    ból w miejscu podania podczas wstrzykiwania.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    wzrost poziomu tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia).

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    znaczne obniżenie ciśnienia krwi (hipotensja),

-    kaszel w trakcie znieczulenia,

-    zwolnienie pulsu (postępująca bradykardia).

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

-    ciężka reakcj a alergiczna (anafilaksj a), obej muj ąca:

-    obrzęk skóry twarzy, ust i gardła (obrzęk naczynioruchowy),

-    zwężenie dróg oddechowych, co utrudnia oddychanie (skurcz oskrzeli),

-    zaczerwienienie skóry (rumień),

-    niskie ciśnienie krwi (hipotensja),

-    ból głowy,

-    zawroty głowy,

-    ruchy padaczkopodobne (mimowolne ruchy podobne do epilepsji) obejmujące drgawki

i sztywnienie kręgosłupa z wygięciem łukowatym ku tyłowi i z głową odchyloną ku tyłowi (opistotonus),

-    krzepnięcie krwi (zakrzepica),

-    zapalenie naczyń krwionośnych,

-    zmiana zabarwienia moczu,

-    gorączka pooperacyjna.

Podczas wybudzania ze znieczulenia mogą wystąpić następujące rzadkie działania niepożądane:

-    euforia i seksualne pobudzenie,

-    dreszcze i uczucie zimna,

-    nieregularne bicie serca (arytmia),

-    kaszel,

-    nudności lub wymioty.

Gdy Propofol 1% MCT/LCT Fresenius jest podawany w połączeniu z lidokainą (miejscowy lek znieczulający używany w celu zmniejszenia bólu w miejscu wstrzyknięcia), rzadko mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

-    zawroty głowy,

-    wymioty,

-    senność,

-    drgawki,

-    zwolnienie bicia serca (bradykardia),

-    nieregularne bicie serca (arytmia),

-    wstrząs.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    reakcje alergiczne spowodowane olejem sojowym,

-    opóźnione napady padaczkopodobne (mimowolne ruchy podobne do epilepsji po przebudzeniu),

-    drgawki u pacjentów z padaczką,

-    brak świadomości po znieczuleniu,

-    płyn w płucach (obrzęk płuc),

-    zapalenie trzustki,

-    ciężkie odczyny tkankowe po przypadkowym podaniu poza żyłę,

-    uszkodzenie mięśni (rabdomioliza),

-    zmiana kwasowości krwi (kwasica metaboliczna),

-    wysoki poziom potasu we krwi (hiperkaliemia),

-    niewydolność serca.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius po upływie terminu ważności zamieszczonego na ampułko-strzykawce i zewnętrznym opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie zamrażać.

Po pierwszym otwarciu lek należy zużyć natychmiast.

Zestawy do podawania z nierozcieńczonym lekiem Propofol 1% MCT/LCT Fresenius powinny być wymienione 12 godzin po otwarciu ampułko-strzykawki. Rozcieńczenia 50 mg/ml (5%) roztworem glukozy lub 9 mg/ml (0,9%) roztworem chlorku sodu lub domieszką 10 mg/ml (1%) roztworu lidokainy bez konserwantów do wstrzykiwań (co najmniej 2 mg propofolu na ml) powinny być przygotowywane w warunkach aseptycznych (kontrolowanych i zwalidowanych) bezpośrednio przed podaniem i podane w ciągu 6 godzin po przygotowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

-    Substancj ą czynną leku jest propofol.

1 ml emulsji zawiera 10 mg propofolu.

Każda ampułko-strzykawka po 10 ml zawiera 100 mg propofolu.

Każda ampułko-strzykawka po 20 ml zawiera 200 mg propofolu.

Każda ampułko-strzykawka po 50 ml zawiera 500 mg propofolu.

-    Pozostałe składniki to: olej sojowy, oczyszczony, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, oczyszczone fosfolipidy jaja kurzego, glicerol, kwas oleinowy, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Propofol 1% MCT/LCT Fresenius i co zawiera opakowanie

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius jest białą emulsją typu olej w wodzie do wstrzykiwań/do infuzji w ampułko-strzykawce.

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius jest dostępny w plastikowych i szklanych ampułko-strzykawkach. Wielkości opakowań:

Opakowanie zawiera 5 szklanych ampułko-strzykawek zawierających po 10 ml emulsji, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 6 plastikowych ampułko-strzykawek zawierających po 10 ml emulsji, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 5 szklanych ampułko-strzykawek zawierających po 20 ml emulsji, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 1 plastikową ampułko-strzykawkę zawierającą 50 ml emulsji, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy

Wytwórca

Fresenius Kabi Austria GmbH HafnerstraBe 36, 8055 Graz Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. (22) 345 67 89

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj

Nazwa handlowa

Austria

Propofol „Fresenius" 1 % mit MCT Emulsion zur Injektion oder Infusion in einer Fertigspritze

Belgia

Propolipid 1 %

Cypr

Propofol MCT/LCT/ Fresenius 1% (10 mg/ml) yaMKrropa yra śy%uop ń evsop os npoyspropern oupryya

Czechy

Propofol MCT Fresenius 10 mg/ml injekćm/infuzm emulze v predplnene injekćm stnkaćce

Dania

Propolipid

Estonia

Propoven 1%

Finlandia

Propolipid 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio, esitaytetyssa ruiskussa

Grecja

Propofol MCT/LCT/ Fresenius 1% (10 mg/ml) yaMKrropa yra śy%uop ń śvsop os npoyspropevn oupryya

Hiszpania

Propofol Lipomed Fresenius 10 mg/ml emulsión inyectable y para perfusión en jeringa precargada

Holandia

Propofol 10mg/ml MCT/LCT Fresenius

Irlandia

Propoven 1% emulsion for injection/infusion in pre-filled syringe

Islandia

Propolidid 10 mg/ml, stungu- eóa innrennslislyf, fleyti ^ afylltri sprautu

Litwa

Propoven 1% injekcine/infuzine emulsija uzpildytame svirkste

Luksemburg

Propofol MCT Fresenius 10 mg/ml Emulsion zur Injektion/Infusion in einer Fertigspritze

Łotwa

Propoven 1 % emulsija injekcijam vai infuzijam pilnslirce

Niemcy

Propofol MCT Fresenius 10 mg/ml Emulsion zur Injektion/Infusion in einer Fertigspritze

Norwegia

Propolipid

Polska

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Portugalia

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Słowacja

Propofol MCT Fresenius 10 mg/ml injekćna/infuzna emulzia v naplnenej injekćnej striekaćke

Słowenia

Propoven 10 mg/ml emulzija za injiciranje/infundiranje v napolnjeni injekcijski brizgi

Szwecja

Propolipid

Węgry

Propofol MCT Fresenius 10 mg/ml emulzió injekcióhoz vagy infuzióhoz eloretoltott fecskendoben

Wielka Brytania

Propoven 1% emulsion for injection/infusion in pre-filled syringe

Włochy

Propofol Kabi

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.10.2014 r.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius nie należy mieszać przed podaniem z roztworami do wstrzykiwań lub infuzji z wyjątkiem 50 mg/ml (5%) roztworu glukozy lub 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu lub 10 mg/ml (1%) roztworem lidokainy bez konserwantów do wstrzykiwań. Końcowe stężenie propofolu nie może być mniejsze niż 2 mg/ml.

Do jednorazowego użycia. Wszelkie niewykorzystane resztki emulsji należy usunąć. Ampułko-strzykawki należy wstrząsnąć przed użyciem.

Jeśli po wstrząśnięciu w emulsji widoczne są dwie warstwy, nie należy jej stosować.

Stosować wyłącznie lek o jednorodnej konsystencji i z nieuszkodzonej ampułko-strzykawki.

Po użyciu przekłute ampułko-strzykawki należy wyrzucić.

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius może być podawany wyłącznie w warunkach szpitalnych lub w odpowiednio wyposażonych oddziałach dziennych przez lekarzy przeszkolonych w zakresie anastezjologii lub intensywnej opieki medycznej. Należy stale monitorować wydolność krążeniową i oddechową (np. EKG, pulsoksymetria) i zapewnić przez cały czas natychmiastowy dostęp do wyposażenia umożliwiającego utrzymanie drożności dróg oddechowych i zastosowanie sztucznej wentylacji oraz innych urządzeń resuscytacyjnych.

Leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius w celu sedacji podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych nie powinna podawać ta sama osoba, która wykonuje zabieg chirurgiczny lub diagnostyczny.

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius może być stosowany do infuzji w postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczonej 50 mg/ml (5%) roztworem glukozy do infuzji dożylnej lub 9 mg/ml (0,9%) roztworem chlorku sodu do infuzji dożylnej.

Leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius nie wolno mieszać z innymi roztworami do wstrzykiwań lub infuzji niż wyżej wymienione.

Jednocześnie z lekiem Propofol 1% MCT/LCT Fresenius można podawać 50 mg/ml (5%) roztwór glukozy, 9 mg/ ml (0,9%) roztwór chlorku sodu lub 1,8 mg/ml (0,18%) roztwór chlorku sodu z 40 mg/ml (4%) roztworem glukozy przy zastosowaniu łącznika Y znajdującego się blisko miejsca wkłucia.

Inne leki lub płyny podawane jednocześnie z lekiem Propofol 1% MCT/LCT Fresenius z wykorzystaniem tej samej linii infuzyjnej należy podawać w pobliżu miejsca założenia kaniuli przy zastosowaniu łącznika Y lub zaworu trójdrożnego.

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius jest emulsją zawierającą tłuszcze bez przeciwbakteryjnych środków konserwujących i może sprzyjać szybkiemu wzrostowi drobnoustrojów.

Emulsję należy przygotować z zachowaniem zasad aseptyki. Podawanie należy rozpocząć niezwłocznie.

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius oraz wszelki sprzęt infuzyjny zawierający ten lek należy stosować z zachowaniem zasad aseptyki przez cały czas trwania infuzji. Leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius nie wolno podawać przez filtr mikrobiologiczny.

Infuzja nierozcieńczonego leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius:

Gdy Propofol 1% MCT/LCT Fresenius podaje się w infuzji w postaci nierozcieńczonej, w celu kontroli szybkości infuzji zaleca się zawsze stosować biurety, liczniki kropel, pompy strzykawkowe lub wolumetryczne pompy infuzyjne.

Tak jak zazwyczaj w przypadku stosowania emulsji tłuszczowych, infuzji leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius nie wolno podawać dłużej niż 12 godzin przez jeden zestaw do infuzji. Zestawy do infuzji leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius należy wymieniać co najmniej co 12 godzin.

Infuzja rozcieńczonego leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius:

Do podawania w infuzji rozcieńczonego leku Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius należy zawsze stosować biurety, liczniki kropel lub pompy infuzyjne wolumetryczne w celu kontroli szybkości infuzji. Maksymalne rozcieńczenia nie mogą być większe niż 1 część leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius w 4 częściach 50 mg/ml (5%) roztworu glukozy lub 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu (minimalne stężenie 2 mg propofolu na ml). Rozcieńczony lek należy przygotować aseptycznie i podać go w ciągu 6 godzin po przygotowaniu.

Leki zwiotczające mięśnie, jak atrakurium i miwakurium, można podać przez tę samą linię infuzyjną co Propofol 1% MCT/LCT Fresenius wyłącznie po uprzednim jej przepłukaniu.

W celu złagodzenia bólu w miejscu wstrzyknięcia, Propofol 1% MCT/LCT Fresenius można podać do większej żyły lub bezpośrednio przed jego podaniem wstrzyknąć lidokainę. Alternatywnie, można dodać roztwór lidokainy (20 części leku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius i 1 część niezawierającego środków konserwujących 1% roztworu lidokainy do wstrzykiwań).

Lidokainy nie wolno stosować u pacjentów z dziedziczną ostrą porfirią.

DE/H/0490/003/II/025/G 10