+ iMeds.pl

Propofol-lipuro 10 mg/mlUlotka Propofol-lipuro

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Propofol-Lipuro, 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań lub infuzji

Propofol

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Propofol-Lipuro 10 mg/ml i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Propofol-Lipuro 10 mg/ml

3.    Jak stosować Propofol-Lipuro 10 mg/ml

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Propofol-Lipuro 10 mg/ml

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Propofol-Lipuro 10 mg/ml i w jakim celu się go stosuje

Lek Propofol-Lipuro 10 mg/ml należy do grupy leków nazywanych środkami znieczulającymi ogólnymi. Ośrodki znieczulające ogólne stosowane są do wprowadzenia do znieczulenia (wywołania snu) w celu przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego lub innej procedury. Środki te mogą być również stosowane w celu sedacji (zmniejszanie poziomu świadomości pacjenta bez całkowitego usypiania).

Lek Propofol-Lipuro 10 mg/ml jest stosowany do:

•    wprowadzenia do znieczulenia ogólnego u dorosłych i dzieci > 1 miesiąca życia

•    sedacji u pacjentów powyżej 16 roku życia na oddziałach intensywnej terapii podczas oddychania kontrolowanego

•    sedacji u dorosłych i dzieci > 1 miesiąca życia w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, pojedynczo lub w skojarzeniu z innym środkiem do miejscowej lub regionalnej anestezji

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Propofol-Lipuro 10 mg/ml Kiedy nie stosować leku Propofol-Lipuro 10 mg/ml:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na propofol, soję, orzeszki ziemne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

Leku nie wolno stosować u dzieci poniżej 16 lat jako środek uspokajający podczas intensywnej opieki medycznej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność

-    jeśli u pacjenta występuje choroba, w wyniku której organizm nie przetwarza właściwie tłuszczu

-    jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek inne problemy zdrowotne, które wymagają większej ostrożności podczas stosowania emulsji tłuszczowych,

-    jeśli u pacjenta objętość krwi krążącej jest zbyt mała (hipowolemia),

-    u pacjentów bardzo osłabionych (wycieńczonych) lub mających problemy z sercem, nerkami lub wątrobą,

-    u pacjentów z wysokim ciśnieniem śródczaszkowym,

-    jeśli u pacjenta występują trudności z oddychaniem,

-    jeśli u pacjenta występuje padaczka,

-    u pacjentów poddawanych zabiegom, w trakcie których ruchy spontaniczne są szczególnie niepożądane,

Jeśli u pacjenta występuje jedna z tych chorób lub stanów, należy poinformować o tym lekarza.

W przypadku jednoczesnego podawania innych tłuszczów we wlewie dożylnym lekarz powinien zwrócić uwagę na całkowitą dobową podaż tłuszczów.

Propofol jest podawany pacjentowi przez lekarza przeszkolonego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Podczas znieczulenia i wybudzania pacjent jest stale monitorowany.

W przypadku wystąpienia objawów tzw. „zespołu popropofolowego” (szczegółowa lista objawów patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”, w przypadku ich wystąpienia należy powiadomić lekarza) lekarz zmniejszy dawkę propofolu lub zamieni go na inny lek.

W punkcie „Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn” podano środki ostrożności, które należy podjąć po zastosowaniu propofolu.

Nie zaleca się podawania leku Propofol-Lipuro noworodkom.

Inne leki i Propofol-Lipuro 10 mg/ml

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Propofol stosowano skutecznie w różnych technikach znieczulenia miejscowego, które powodują znieczulenie tylko części ciała (znieczulenie nadtwardówkowe i rdzeniowe).

Oprócz tego wykazano bezpieczeństwo stosowania w połączeniu z

-    lekami podawanymi przed zabiegiem chirurgicznym,

-    innymi lekami, jak leki rozluźniające mięśnie,

-    lekami anestezjologicznymi, które są podawane wziewnie,

-    lekami przeciwbólowymi.

Lekarz może jednak podać niższe dawki propofolu, jeżeli znieczulenie ogólne lub uspokojenie potrzebne są jako uzupełnienie znieczulenia miejscowego..

Propofol-Lipuro 10 mg/ml z alkoholem

Lekarz udzieli pacjentowi porad dotyczących spożycia alkoholu przed i po zastosowaniu leku Propofol-Lipuro.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Leku Propofol-Lipuro 10 mg/ml nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Lek ten przechodzi przez łożysko i może powodować depresję czynności życiowych noworodka. Propofol można jednak stosować przy zabiegach przerywania ciąży.

W przypadku kobiet karmiących piersią należy przerwać karmienie i wyrzucić mleko po odciagnięciu w okresie 24 godzin po otrzymaniu leku Propofol-Lipuro 10 mg/ml. Badania prowadzone u kobiet karmiących piersią wykazały, że propofol przenika w małych ilościach do mleka kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Po wstrzyknięciu lub infuzji leku Propofol-Lipuro 10 mg/ml nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Lekarz doradzi pacjentowi

-    czy przy opuszczaniu placówki medycznej powinna mu towarzyszyć inna osoba

-    kiedy będzie mógł ponownie prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny

-    czy może stosować inne leki uspokajające (np. leki uspokajające, silne leki przeciwbólowe, alkohol).

Propofol-Lipuro 10 mg/ml zawiera sód i olej sojowy

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 100 ml, co oznacza, że zasadniczo jest pozbawiony sodu.

Propofol-Lipuro 10 mg/ml zawiera olej sojowy. Nie należy stosować tego leku u osób uczulonych na orzechy ziemne lub soję.

3. Jak stosować Propofol-Lipuro 10 mg/ml

Lek Propofol-Lipuro 10 mg/ml może być podawany tylko przez anestezjologów lub specjalnie przeszkolonych lekarzy na oddziale intensywnej opieki medycznej.

Dawkowanie

Podawana dawka będzie różnić się w zależności od wieku, masy ciała i stanu fizycznego pacjenta. Lekarz poda właściwą dawkę do rozpoczęcia i utrzymania znieczulenia lub do uzyskania pożądanego poziomu uspokojenia obserwując jednocześnie reakcję pacjenta i jego parametry życiowe (puls, ciśnienie krwi, oddychanie itd). Kiedy to będzie konieczne lekarz ograniczy czas stosowania leku.

Propofol-Lipuro 10 mg/ml będzie zwykle podawany we wstrzyknięciu, jeśli będzie używany do rozpoczęcia znieczulenia ogólnego lub w infuzji ciągłej (wolniejsze i dłuższe wstrzyknięcie), jeśli będzie używany do utrzymania znieczulenia ogólnego. Jeśli lek jest stosowany jako środek uspokajający, będzie zwykle podawany w infuzji.

Propofol-Lipuro 10 mg/ml można podawać maksymalnie przez 7 dni.

Sposób podawania

Lek zostanie podany przez wstrzyknięcie lub infuzję dożylną, co oznacza, że lek zostanie podany przez igłę lub niewielką rurkę umieszczoną w jednej z żył pacjenta.

W związku z tym, że preparat Propofol-Lipuro 10 mg/ml nie zawiera środków konserwujących, nie można podawać leku z jednej fiolki dłużej niż 12 godzin. Podawanie rozcieńczonego preparatu Propofol-Lipuro 10 mg/ml z jednego pojemnika nie może trwać dłużej niż 6 godzin.

Podczas wykonywania wstrzyknięcia lub infuzji krążenie i oddech pacjenta będą stale kontrolowane.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Propofol-Lipuro 10 mg/ml

Wystąpienie przedawkowania jest mało prawdopodobne, ponieważ podawana dawka jest bardzo dokładnie kontrolowana.

Niemniej, jeśli przypadkowo dojdzie do przedawkowania leku, może to doprowadzić do zaburzenia czynności serca, krążenia i oddychania. W takim przypadku lekarz natychmiast wdroży konieczne leczenie.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Propofol-Lipuro 10 mg/ml może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią poniższe objawy, należy natychmiast wezwać lekarza

Często (może występować nawet u 1 na 10 osób):

-    Niskie ciśnienie krwi, które w rzadkich przypadkach może wymagać wlewu płynów i zmniejszenia szybkości podawania propofolu.

-    Zbyt wolne bicie serca, które w rzadkich przypadkach może być poważne.

Rzadko (może występować nawet u 1 na 1000 osób):

-    Drgawki przypominające padaczkę.

Bardzo rzadko (może występować nawet u 1 na 10 000 osób):

-    Reakcje alergiczne, w tym obrzęk twarzy, języka lub gardła, świszczący oddech, zaczerwienienie skóry i niskie ciśnienie krwi

-    Opisano przypadki utraty przytomności po operacjach. Z tego względu pacjent będzie dokładnie kontrolowany w okresie wybudzania.

-    Woda w płucach (obrzęk płuc) po podaniu propofolu.

-    Zapalenie trzustki.

Nieznana (częstości nie można oszacować na podstawie dostępnych danych):

-    Istnieją doniesienia o izolowanych przypadkach ciężkich działań niepożądanych będących połączeniem następujących objawów: rozpad mięśni, kumulacja substancji kwaśnych we krwi, nieprawidłowo duże stężenie potasu, duże stężenie tłuszczów we krwi, nieprawidłowości w elektrokardiogramie (EKG typu Brugadów), powiększenie wątroby, nieregularne bicie serca, niewydolność nerek i niewydolność serca. Nazwano to „zespołem popropofolowym”. U niektórych pacjentów zespół ten ostatecznie doprowadził do śmierci. Działania te wystąpiły jedynie u pacjentów na oddziałach intensywnej terapii przy dawkach propofolu większych niż 4 mg na kg masy ciała na godzinę. Patrz również punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Inne działania niepożądane to:

Bardzo często (występuje częściej niż u 1 na 10 osób):

-    Ból w miejscu wstrzyknięcia występujący w trakcie pierwszego wstrzyknięcia. Ból można zmniejszyć wstrzykując jednocześnie propofol do większych żył przedramienia. Jednoczesne wstrzykniecie lidokainy (środek znieczulający miejscowo) i propofolu również zmniejsza ból w miejscu wstrzyknięcia.

Często (może występować nawet u 1 na 10 osób):

-    Krótkotrwały bezdech

-    Ból głowy w okresie ustępowania działania leku.

-    Nudności lub wymioty w okresie ustępowania działania leku.

Niezbyt często (może występować nawet u 1 na 100 osób):

-    Zakrzepy krwi w żyłach lub zapalenie żył

Bardzo rzadko (może występować nawet u 1 na 10 000 osób):

-    Utrata kontroli popędu seksualnego w okresie ustępowania działania leku.

-    Nieprawidłowy kolor moczu po dłuższym podawaniu propofolu.

-    Przypadki gorączki po operacji.

Nieznane (częstości nie można oszacować na podstawie dostępnych danych):

-    Ruchy mimowolne

-    Nieprawidłowo dobry nastrój

-    Nadużywanie leku

-    Niewydolność serca

-    Rozpad tkanki mięśniowej, który zgłaszano bardzo rzadko w przypadkach, gdy propofol był podawany w dawkach większych niż zalecane jako lek uspokajający na oddziałach intensywnej terapii.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Propofol-Lipuro 10 mg/ml

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie używać tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na oznakowaniu opakowania i tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać fiolki i ampułki w zewnętrznym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Lek Propofol-Lipuro 10 mg/ml należy użyć bezpośrednio po otwarciu ampułki lub fiolki.

Lek Propofol-Lipuro, 10 mg/ml należy rozcieńczyć natychmiast po przygotowaniu.

Nie używać leku Propofol-Lipuro 10 mg/ml , jeśli widoczne będą dwie odrębne warstwy w fiolce po wstrząśnięciu produktu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Propofol-Lipuro 10 mg/ml

-    Substancją czynną jest propofol.

Każdy mililitr leku Propofol-Lipuro 10 mg/ml zawiera 10 mg propofolu.

1 ampułka lub fiolka o pojemności 20 ml zawiera 200 mg propofolu 1 fiolka o pojemności 50 ml zawiera 500 mg propofolu.

1 fiolka o pojemności 100 ml zawiera 1000 mg propofolu.

-    Inne składniki leku to:

Oczyszczony olej sojowy,

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha,

Lecytyna z jaja kurzego,

Glicerol,

Sodu oleinian,

Woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Propofol-Lipuro 10 mg/ml i co zawiera opakowanie

Lek jest emulsją do wstrzykiwań lub infuzji.

Ma wygląd mlecznobiałej emulsji typu olej w wodzie.

Lek znajduje się w

•    szklanych ampułkach o pojemności 20 mililitrów, dostępnych w opakowaniach zawierających 5 ampułek,

•    szklanych fiolkach o pojemności 20 mililitrów, dostępnych w opakowaniach zawierających 10 fiolek

•    szklanych fiolkach o pojemności 50 lub 100 ml, dostępnych w opakowaniach zawierających 1 lub 10 fiolek.

W Polsce dostępne są następujące wielkości opakowań:

5 ampułek zawierających 20 ml roztworu.

10 fiolek zawierających 50 ml roztworu.

10 fiolek zawierających 100 ml roztworu.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1    Adres pocztowy:

34212 Melsungen, Niemcy    34209 Melsungen, Niemcy

Tel.: +49/5661/71-0 Faks: +49/5661/71-4567

Ten produkt leczniczy został zatwierdzony w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Propofol-Lipuro 1% (10 mg/ml):

Propofol B.Braun 1%:

Propofol „B.Braun” 10 mg/ml: Propofol-Lipuro 10 mg/ml:


Propofol-Lipuro 1%:


Czechy, Irlandia, Malta, Polska, Portugalia, Słowacja,

Wielka Brytania

Włochy

Dania

Austria, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Norwegia Cypr, Grecja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 10/2011

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla pracowników służby zdrowia:

Pojemniki są przeznaczone do jednorazowego użycia wyłączenie u jednego pacjenta.

Po zakończeniu podawania leku należy wyrzucić jakąkolwiek niewykorzystaną ilość emulsji. Pojemniki należy wstrząsnąć przed użyciem.

7

Propofol-Lipuro

Charakterystyka Propofol-lipuro

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Propofol-Lipuro, 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań lub infuzji

2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Propofol-Lipuro zawiera

1 ml

ampułka lub fiolka 20 ml

fiolka 50 ml

fiolka 100 ml

Propofol

10 mg

200 mg

500 mg

1000 mg

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

1 ml emulsji do wstrzykiwań lub infuzji zawiera Olej sojowy oczyszczony    50 mg

Sód    0,03 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3 POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Emulsja do wstrzykiwań lub infuzji Mlecznobiała emulsja typu olej w wodzie

4    SZCZEGÓŁOWE DANE    KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Propofol-Lipuro jest krótko działającym dożylnym środkiem do znieczulenia ogólnego, stosowanym do:

•    wprowadzenia i podtrzymania znieczulenia ogólnego u dorosłych i dzieci > 1 miesiąca życia

•    sedacji u pacjentów powyżej 16 roku życia na oddziałach intensywnej terapii podczas oddychania kontrolowanego

•    sedacji podczas zabiegów diagnostycznych lub chirurgicznych u osób dorosłych i dzieci powyżej 1 miesiąca życia, stosowany jest sam lub w skojarzeniu ze znieczuleniem miejscowym lub regionalnym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Ogólne zalecenia

Propofol-Lipuro może być podawany tylko w warunkach szpitalnych albo w odpowiednio wyposażonych przychodniach, przez lekarzy przeszkolonych w dziedzinie anestezjologii lub intensywnej opieki. Należy stale monitorować krążenie oraz czynność oddechową (np. poprzez EKG i pulsoksymetrię), a urządzenia zapewniające drożność dróg oddechowych, aparatura do przeprowadzania sztucznego oddychania oraz inne urządzenia reanimacyjne powinny być w każdej chwili natychmiast do dyspozycji. Podawania produktu Propofol-Lipuro w celu sedacji podczas zabiegów chirurgicznych lub diagnostycznych nie powinna wykonywać ta sama osoba, która wykonuje zabieg chirurgiczny lub diagnostyczny.

Zazwyczaj podczas stosowania produktu Propofol-Lipuro należy podawać dodatkowe leki przeciwbólowe.

Dawkowanie

Propofol-Lipuro podaje się dożylnie. Dawkowanie należy dostosować indywidualnie, w zależności od reakcji pacjenta.

1.    Znieczulenie ogólne u dorosłych Wprowadzenie w znieczulenie ogólne:

W celu wprowadzenia w znieczulenie, Propofol-Lipuro należy stopniowo podawać (20 do 40 mg propofolu co 10 sekund) obserwując reakcje pacjenta, aż do wystąpienia klinicznych cech rozpoczęcia znieczulenia. Należy się spodziewać, że u większości pacjentów w wieku poniżej 55 lat potrzebna będzie dawka propofolu w granicach od 1,5 do 2,5 mg/kg masy ciała.

U pacjentów w wieku powyżej 55 lat oraz u pacjentów z III lub IV grupy ryzyka wg ASA, a szczególnie u osób z niewydolnością serca, może zaistnieć konieczność zmniejszenia dawki, przy czym całkowitą dawkę produktu Propofol-Lipuro (10 mg/ ml) można zmniejszyć do 1 mg/kg masy ciała lub poniżej tej wartości. U tych pacjentów, Propofol-Lipuro (10 mg/ ml) należy podawać wolniej (około 2 ml, co odpowiada 20 mg co 10 sekund).

Podtrzymanie znieczulenia:

Znieczulenie podtrzymuje się podając Propofol-Lipuro we wlewie ciągłym lub w postaci kolejnych wstrzyknięć (bolusów). W przypadku stosowania techniki powtórnego wstrzyknięcia dawkę można zwiększać w zależności od wskazań klinicznych od 25 mg (2,5 ml Propofol-Lipuro) do 50 mg (5,0 ml Propofol-Lipuro). W celu podtrzymania znieczulania z zastosowaniem techniki wlewu ciągłego wymagana dawka mieści się zwykle w zakresie od 4 do 12 mg/kg masy ciała na godzinę.

U starszych pacjentów w złym stanie ogólnym, u pacjentów z III lub IV grupy ryzyka wg ASA oraz u pacjentów z hipowolemią może zaistnieć konieczność dalszego zmniejszenia dawki w zależności od stanu pacjenta oraz od stosowanej techniki znieczulenia.

2.    Znieczulenie ogólne u dzieci powyżej 1 miesiąca życia Wprowadzenie w znieczulenie ogólne:

W celu wprowadzenia w znieczulenie, Propofol-Lipuro podaje się powoli aż do wystąpienia klinicznych cech rozpoczęcia znieczulenia. Dawkowanie powinno być odpowiednio dostosowane do wieku i (lub) do masy ciała.

U większości dzieci w wieku powyżej 8 lat, w celu wprowadzenia w znieczulenie wymagana dawka wynosi około 2,5 mg/kg masy ciała. U dzieci młodszych, w szczególności w wieku od 1 miesiąca do 3 roku życia wymagane dawki mogą być większe (od 2,5 do 4 mg/kg masy ciała).

U pacjentów z III lub IV grupy ryzyka wg ASA zaleca się mniejszą dawkę (patrz punkt 4.4).

Podtrzymanie znieczulenia ogólnego:

W celu utrzymania poziomu znieczulenia można podawać lek Propofol-Lipuro 10 mg/ml na drodze infuzji lub poprzez podanie kolejnego bolusa. Wymaga szybkość podawania leku znacząco różni się u różnych pacjentów, wahając się w przedziale od 9 do 15 mg/kg/godzinę w celu uzyskania zadowalającego poziomu znieczulenia. U dzieci młodszych, w szczególności w wieku od 1 miesiąca do 3 roku życia, wymagane dawki mogą być wyższe.

U pacjentów z III lub IV grupy ryzyka wg ASA zaleca się mniejszą dawkę (patrz punkt 4.4).

3.    Sedacja pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej podczas wentylacji respiratorem

W celu sedacji pacjentów podczas intensywnej opieki medycznej powinno się podawać Propofol-Lipuro we wlewie ciągłym. Szybkość wlewu należy dostosować do pożądanego stopnia sedacji. Wystarczającą sedację można w większości przypadków osiągnąć za pomocą dawek z zakresu od 0,3 do 4 mg/kg/godzinę (patrz punkt 4.4). Propofol nie jest wskazany do sedacji dzieci w wieku lat 16 i młodszych podczas intensywnej terapii (patrz punkt 4.3). Nie zaleca się podawania propofolu systemem TCI (Target Controlled Infusion- infuzja sterowana docelowym stężeniem leku we krwi) dla uzyskania sedacji u pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

4.    Sedacja podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych u dorosłych

W celu wywołania sedacji podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych należy dobrać dawkę w zależności od reakcji pacjenta. Do wywołania wstępnej sedacji u większości pacjentów konieczne jest podanie dawki od 0,5 do 1 mg/kg masy ciała w czasie 1 do 5 minut. Podtrzymanie pożądanego poziomu sedacji osiąga się dobierając odpowiednio szybkość wlewu produktu Propofol-Lipuro. U większości pacjentów szybkość wlewu wynosi od 1,5 do 4,5 mg/kg masy ciała na godzinę.

Dodatkowo można podać bolus 10 - 20 mg propofolu (1 - 2 ml produktu Propofol-Lipuro) wtedy, gdy konieczne jest szybkie pogłębienie sedacji.

U pacjentów w wieku powyżej lat 55 oraz u pacjentów z III lub IV grupy ryzyka wg ASA może być konieczne zmniejszenie szybkości wlewu oraz dawki produktu Propofol-Lipuro.

Sedacja podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych u dzieci powyżej 1 miesiąca życia

Wielkość dawki oraz szybkość podawania należy dostosować w zależności od wymaganego poziomu sedacji oraz reakcji klinicznej. Dla większości pacjentów z tej grupy wiekowej wymagana dawka propofolu to 1 - 2 mg/kg masy ciała na początku sedacji. Podtrzymanie znieczulenia można uzyskać poprzez miareczkowanie leku Propofol-Lipuro 10 mg/ml na drodze infuzji, aż do uzyskania pożądanego poziomu znieczulenia. Dla większości pacjentów wymagana dawka propofolu to 1,5 - 9 mg/kg/godzinę. Jeśli wymagane jest szybkie pogłębienie poziomu znieczulenia, wówczas infuzja może być uzupełniona o podanie bolusa w wielkości do 1 mg/kg masy ciała.

U pacjentów z III lub IV grupy ryzyka wg ASA wymagane mogą być mniejsze dawki.

Sposób i czas stosowania

5.    Sposób podawania

Podanie dożylne

Propofol-Lipuro podaje się we wstrzyknięciu dożylnym lub w infuzji ciągłej w postaci nierozcieńczonej lub po uprzednim rozcieńczeniu 5% roztworem glukozy, 0,9% roztworem chlorku sodu lub 0,18% roztworem chlorku sodu i 4% roztworem glukozy (patrz również punkt 6.6).

Przed użyciem należy wstrząsnąć opakowaniem zawierającym produkt.

Przed użyciem należy zdezynfekować szyjkę ampułki lub powierzchnię gumowego korka fiolki spirytusem medycznym (aerozolem lub nasączonym wacikiem). Po użyciu napoczęte opakowania należy wyrzucić.

Propofol-Lipuro nie zawiera środków konserwujących przeciwko drobnoustrojom i może sprzyjać ich wzrostowi. Dlatego należy pobrać Propofol-Lipuro w warunkach aseptycznych do sterylnej strzykawki lub zestawu do infuzji zaraz po otwarciu ampułki lub fiolki. Natychmiast też należy przystąpić do podawania produktu. Należy koniecznie zwracać uwagę na aseptyczne postępowanie podczas trwania wlewu, co dotyczy zarówno produktu Propofol-Lipuro jak również zestawu do infuzji.

Wszelkie produkty lecznicze lub płyny podawane równocześnie z produktem Propofol-Lipuro należy podawać w okolicy wkłucia kaniuli. Produktu Propofol-Lipuro nie wolno podawać z zastosowaniem zestawów do infuzji zawierających filtry mikrobiologiczne.

Zawartość każdej ampułki i fiolki oraz strzykawki zawierającej Propofol-Lipuro jest przeznaczona do jednorazowego użytku u jednego pacjenta.

Podawanie produktu Propofol-Lipuro w postaci nierozcieńczonej

W przypadku ciągłego podawania produktu Propofol-Lipuro należy zawsze monitorować szybkość wlewu za pomocą odpowiednich urządzeń, np. biuret, aparatu umożliwiającego precyzyjne dawkowanie kroplowe, pomp strzykawkowych lub pomp objętościowych. Jak potwierdzają doniesienia kliniczne w przypadku podawania wszelkiego rodzaju produktów tłuszczowych, czas trwania podawania produktu Propofol-Lipuro we wlewie ciągłym z jednego systemu do infuzji nie może przekroczyć 12 godzin. Linia infuzyjna oraz pojemnik z produktem Propofol-Lipuro należy wymienić najpóźniej po upływie 12 godzin. Wszelkie pozostałości produktu Propofol-Lipuro po zakończeniu infuzji należy wyrzucić.

Podawanie produktu Propofol-Lipuro w postaci rozcieńczonej

Podczas podawania produktu Propofol-Lipuro w postaci rozcieńczonej należy zawsze używać biuret, aparatu umożliwiającego precyzyjne dawkowanie kroplowe, pomp infuzyjnych strzykawkowych lub pomp infuzyjnych objętościowych w celu kontroli szybkości wlewu, aby uniknąć niekontrolowanej infuzji dużej dawki produktu Propofol-Lipuro.

Nie wolno przekroczyć największego rozcieńczenia wyrażonego proporcją: 1 część produktu Propofol-Lipuro do 4 części 5% roztworu glukozy lub 0,9% roztworu chlorku sodu lub 0,18% roztworu chlorku sodu i 4% roztworu glukozy (wówczas najmniejsze stężenie propofolu wyniesie 2 mg/ml). Mieszanina powinna zostać przygotowana w warunkach aseptycznych bezpośrednio przed podaniem i zużyta w ciągu 6 godzin od przygotowania.

W celu zmniejszenia bólu na początku podawania produktu Propofol-Lipuro można zmieszać go z produktem 1% lidokainy wolnym od środków konserwujących (w stosunku 20:1, tj. 20 części produktu Propofol-Lipuro z jedną częścią wolnego od konserwantów produktu lidokainy 1%).

Przed podaniem środków zwiotczających, takich jak atrakurium lub miwakurium, należy przepłukać system infuzyjny, jeżeli są one podawane poprzez ten sam system infuzyjny, przez który poprzednio podawano Propofol-Lipuro.

Propofol można również stosować z urządzeniami wyposażonymi w funkcję TCI (ang. Target Controlled Infusion). Ze względu na różne algorytmy dostępnych na rynku urządzeń należy stosować się do zaleceń producenta stosowanego urządzenia.

•    Czas stosowania

Propofol-Lipuro może być stosowany najdłużej przez 7 dni.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt Propofol-Lipuro 10 mg/ml jest przeciwwskazany:

•    u pacjentów z rozpoznaną nadwrażliwością na propofol lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu

Produkt Propofol-Lipuro 10 mg/ml zawiera olej sojowy, nie powinno się go stosować u pacjentów z nadwrażliwością na orzechy ziemne lub soję.

Produktu Propofol-Lipuro 10 mg/ml nie wolno stosować u dzieci w wieku 16 lat i młodszych w celu sedacji podczas intensywnej terapii

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Propofol powinien być podawany przez osoby przeszkolone w dziedzinie anestezjologii (lub, w stosownych przypadkach, lekarzy przeszkolonych w zakresie opieki nad pacjentami na oddziałach intensywnej terapii).

Pacjenci powinni być stale monitorowani, a sprzęt do utrzymywania drożności dróg oddechowych, sztucznej wentylacji, wzbogacania wdychanego powietrza w tlen i inne urządzenia do resuscytacji powinny być w każdej chwili łatwo dostępne. Propofolu nie powinna podawać osoba prowadząca zabieg diagnostyczny lub chirurgiczny.

Zgłaszano przypadki nadużywania propofolu, na ogół przez pracowników służby zdrowia. Podobnie jak w przypadku innych leków do znieczulenia ogólnego, podanie propofolu bez zwracania właściwej uwagi na drogi oddechowe może doprowadzić do powikłań ze strony układu oddechowego prowadzących do zgonu.

Jeśli propofol jest stosowany w celu sedacji z zachowaniem świadomości w zabiegach diagnostycznych i chirurgicznych, należy zapewnić ciągłe monitorowanie pacjenta w celu wykrycia wczesnych objawów hipotensji, niedrożności dróg oddechowych lub desaturacji.

Podobnie jak w przypadku innych środków uspokajających, po zastosowaniu propofolu do sedacji pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym, mogą wystąpić mimowolne ruchy pacjentów. W trakcie zabiegów wymagających całkowitego unieruchomienia pacjentów ruchy te mogą stanowić zagrożenie dla pola operacyjnego.

Przed przeniesieniem na oddział po zastosowaniu propofolu koniecznie należy odczekać przez pewien czas i upewnić się, że pacjent jest w pełni wybudzony. Bardzo rzadko po zastosowaniu propofolu obserwowano wydłużenie czasu wybudzania z towarzyszącym niekiedy zwiększonym napięciem mięśniowym. Objaw ten może być poprzedzony okresem czuwania lub nie. Chociaż wybudzenie następuje samoistnie, pacjent przed wybudzeniem musi być monitorowany ze szczególną uwagą.

Upośledzenie świadomości wywołane przez propofol na ogół nie jest wykrywalne dłużej niż przez 12 godzin. Należy wziąć pod uwagę działanie propofolu, zabieg, stosowane jednocześnie leki, wiek i stan pacjenta, doradzając pacjentom w zakresie:

•    wskazań do obecności osoby towarzyszącej pacjentowi przy opuszczaniu przez niego miejsca podania propofolu.

•    czasu powrotu do wykonywania zadań wymagających umiejętności lub ryzykownych, takich jak prowadzenie pojazdów,

•    stosowania innych środków, które mogą mieć działanie uspokajające (np. benzodiazepiny, opiatów, alkoholu).

Podobnie jak w przypadku innych środków podawanych dożylnie należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością serca, układu oddechowego, nerek lub wątroby lub z hipowolemią, lub wyniszczonych.

Klirens propofolu uzależniony jest od tempa przepływu krwi, dlatego też równoczesne podawanie leków obniżających pojemność minutową serca obniża klirens propofolu.

Propofol nie ma działania wagolitycznego i zgłaszano przypadki bradykardii (czasami ciężkiej), a nawet asystolii. Należy rozważyć podanie dożylne leku przeciwcholinergicznego przed wprowadzeniem znieczulenia, szczególnie w sytuacjach, gdy prawdopodobnie przeważa napięcie nerwu błędnego lub, gdy propofol jest stosowany razem z lekami, które mogą wywołać bradykardię.

Przy podawaniu propofolu u pacjenta z padaczką możliwe jest wystąpienie drgawek.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania propofolu pacjentom z zaburzeniami metabolizmu tłuszczów oraz pacjentom z innymi chorobami, wymagającymi szczególnej uwagi podczas stosowania emulsji tłuszczowych. Zaleca się monitorowanie poziomów tłuszczów we krwi w przypadku podawania propofolu pacjentom uważanym za szczególnie zagrożonych przeładowaniem tłuszczami. Ilość podawanego propofolu należy odpowiednio skorygować, jeżeli monitorowanie wskazuje na niedostateczne wydalanie tłuszczu z organizmu. Jeżeli pacjent aktualnie otrzymuje tłuszcze dożylnie, ich ilość należy zmniejszyć, biorąc pod uwagę ilość tłuszczów podawanych we wlewie jako składnik preparatu propofolu; 1,0 ml produktu Propofol-Lipuro 20 mg/ml zawiera 0,1 g tłuszczu.

Nie zaleca się podawania propofolu nowonarodzonym niemowlętom w celu wprowadzenia do znieczulenia, ponieważ ta populacja pacjentów nie została jeszcze dobrze zbadana. Dane farmakokinetyczne (patrz punkt 5.2) wskazują, że u noworodków klirens jest znacząco obniżony i charakteryzuje się dużą zmiennością osobniczą. W trakcie podawania dawek zalecanych dla starszych dzieci może dojść do względnego przedawkowania, co w konsekwencji może skutkować ciężką depresją sercowo-naczyniową.

Porady dotyczące postępowania na oddziale intensywnej terapii

Nie wykazano bezpieczeństwa i skuteczności propofolu stosowanego do sedacji (podstawowej) u dzieci poniżej 16 lat. Chociaż nie udowodniono związku przyczynowego, stosowanie propofolu do sedacji u pacjentów poniżej lat 16 prowadziło do ciężkich objawów niepożądanych, a czasem nawet do zgonów. Te przypadki zaobserwowano na podstawie doniesień o stosowaniu produktu niezgodnie z zaleceniami producenta. Opisywano następujące działania niepożądane: kwasica metaboliczna, hiperlipidemia, rabdomioliza i (lub) niewydolność serca. Występowały one najczęściej u dzieci z zakażeniami układu oddechowego, u których produkt podawano w dawkach znacznie większych niż zalecane dla dorosłych pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej w celu wywołania sedacji.

Istnieją doniesienia o łącznym występowaniu u dorosłych następujących działań niepożądanych: kwasica metaboliczna, rabdomioliza, hiperkaliemia, hepatomegalia, niewydolność nerek, hiperlipidemia, zaburzenia rytmu serca, zmiany w EKG charakterystyczne dla zespołu Brugadów (uniesienie odcinka ST i ujemny załamek T) i szybko nasilająca się niewydolność serca, zazwyczaj nieodpowiadająca na inotropowe leczenie podtrzymujące (w niektórych przypadkach prowadząca do zgonu pacjenta). Połączenie tych zdarzeń nazwano zespołem popropofolowym.

Wydaje się, że głównymi czynnikami ryzyka wystąpienia tych zdarzeń są: zmniejszenie ilości tlenu dostarczanego do tkanek; poważny uraz neurologiczny i (lub) posocznica; stosowanie wysokich dawek jednego lub więcej następujących środków farmakologicznych - środków zwężających naczynia krwionośne, steroidów, leków o działaniu inotropowym i (lub) propofolu (zazwyczaj po podaniu dawek przekraczających 4 mg/kg/godzinę).

Lekarze przepisujący produkt powinni zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia tych zdarzeń i rozważyć zmniejszenie dawki propofolu lub zmianę na alternatywny lek znieczulający przy pierwszych oznakach wystąpienia objawów. Dawkę wszystkich leków uspokajających i środków leczniczych stosowanych na oddziale intensywnej terapii, w tym propofolu, należy zwiększać stopniowo w celu utrzymania optymalnych parametrów podaży tlenu i parametrów hemodynamicznych. Podczas zmiany leczenia u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym należy zapewnić odpowiedni przepływ mózgowy. Należy pamiętać, aby w miarę możliwości nie stosować dawek większych niż 4 mg/kg/godzinę.

Dodatkowe środki ostrożności

Produkt Propofol-Lipuro 10 mg/ml nie zawiera środków konserwujących i tworzy warunki sprzyjające wzrostowi bakterii. Emulsję należy pobrać do strzykawki lub zestawu do infuzji zaraz po otwarciu ampułki. Natychmiast też należy przystąpić do podawania produktu. Wszystkie czynności związane z pobieraniem i podawaniem produktu należy wykonywać z zachowaniem zasad aseptyki. Wszystkie inne leki lub płyny stosowane jednocześnie z propofolem należy podawać w pobliżu miejsca wkłucia. Propofolu nie należy podawać przez filtry mikrobiologiczne.

Propofol i wszystkie strzykawki zawierające ten środek są przeznaczone do jednorazowego użytku, indywidualnie dla każdego pacjenta. Zgodnie z ustalonymi wytycznymi dla innych emulsji tłuszczowych, wlew propofolu z użyciem tego samego sprzętu nie może trwać dłużej niż 12 godzin.

Po zakończeniu procedury lub upływie 12 godzin, cokolwiek nastąpi szybciej, należy wymienić zarówno pojemnik z produktem, jak i zestaw do wlewów.

W 100 ml produktu leczniczego znajduje się mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu, co oznacza, że jest on wolny od sodu.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Propofol stosowano w połączeniu ze znieczuleniem rdzeniowym i nadtwardówkowym oraz razem z powszechnie stosowanymi lekami do premedykacji, lekami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, lekami wziewnymi, lekami przeciwbólowymi; nie spotkano się z przypadkiem niezgodności farmakologicznych. Może zaistnieć konieczność zmniejszenia dawki propofolu, jeśli znieczulenie ogólne lub sedację stosuje się jako uzupełnienie znieczulenia regionalnego.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania propofolu podczas ciąży nie zostało ustalone. Propofolu nie należy podawać w okresie ciąży, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Propofol przenika przez barierę łożyskową i może wykazywać depresyjne działanie na podstawowe czynności życiowe noworodków. Propofol można jednak stosować podczas zabiegów przerywania ciąży.

Karmienie piersią

Jak wykazały badania u matek karmiących piersią, propofol przenika w małych ilościach do mleka. Dlatego, w ciągu 24 godzin po podaniu propofolu, matki nie powinny karmić piersią. Pokarm wydzielany w tym czasie powinien być wyrzucony.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Pacjentów należy informować, że zdolność wykonywania zadań wymagających umiejętności, takich jak prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu, może być upośledzona przez pewien czas po zastosowaniu propofolu.

Upośledzenie to wywołane propofolem na ogół nie jest wykrywalne po upływie ponad 12 godzin (patrz punkt 4.4).

4.8 Działania niepożądane

Wprowadzenie do znieczulenia lub sedacji i samo znieczulenie lub sedacja są zazwyczaj łagodne z niewielkimi objawami pobudzenia. Najczęściej zgłaszane działania niepożądane, np. niedociśnienie, są przewidywanymi farmakologicznie działaniami środków anestetycznych/uspokajających. Rodzaj, stopień ciężkości i częstość występowania zdarzeń niepożądanych obserwowanych u pacjentów otrzymujących propofol mogą być związane ze stanem pacjenta oraz z zastosowanymi procedurami operacyjnymi lub leczniczymi.

Tabela działań niepożądanych leku

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Anafilaksja - może obejmować obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, rumień i niedociśnienie

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Częstość nieznana (9)

Kwasica metaboliczna (5), hiperkaliemia (5), hyperlipidemia

(5)

Zaburzenia psychiczne:

Częstość nieznana (9)

Euforia, nadużywanie leków (8)

Zaburzenia układu nerwowego:

Często

(>1/100, <1/10)

Ból głowy w fazie wybudzania

Rzadko

(>1/10 000, <1/1000)

Ruchy padaczkopodobne łącznie z drgawkami i opistotonus podczas indukcji znieczulenia, w trakcie znieczulenia i podczas wybudzania

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieprzytomność pooperacyjna

Częstość nieznana (9)

Ruchy mimowolne

Zaburzenia serca:

Często

(>1/100, <1/10)

Bradykardia (1)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Obrzęk płuc

Częstość nieznana (9)

Zaburzenia rytmu serca (5), niewydolność serca (5), (7)

Zaburzenia naczyniowe:

Często

(>1/100, <1/10)

Niedociśnienie (2)

Niezbyt często (>1/1000, <1/100)

Zakrzepy i zapalenia żył

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często

(>1/100, <1/10)

Przejściowy bezdech podczas indukcji

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często

(>1/100, <1/10)

Nudności i wymioty w fazie wybudzania

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana (9)

Hepatomegalia (5)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Częstość nieznana (9)

Rabdomioliza (3), (5)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zmiany zabarwienia moczu po długim podawaniu produktu

Częstość nieznana (9)

Niewydolność nerek (5)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Brak zahamowań seksualnych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często (>1/10)

Miejscowy ból podczas indukcji

(4)

Badania diagnostyczne

Częstość nieznana (9)

Zmiany EKG typu zespołu Brugadów (5), (6)

Urazy, zatrucia i powikłania

Bardzo rzadko

Gorączka pooperacyjna

po zabiegach:

(<1/10 000)

(1)    Poważne bradykardie występują rzadko. Zgłaszano pojedyncze przypadki progresji do zatrzymania krążenia

(2)    W sporadycznych przypadkach niedociśnienie może wymagać dożylnego podawania płynów i zmniejszenia szybkości podawania propofolu.

(3)    Otrzymywano bardzo rzadkie zgłoszenia rabdomiolizy, gdy propofol stosowano w dawkach wyższych niż 4 mg/kg/godz. do sedacji na oddziale intensywnej terapii.

(4)    Można go zmniejszyć podając środek do dużych żył przedramienia, dołu łokciowego. Miejscowy ból można też zmniejszyć podając produkt Propofol-Lipuro 10 mg/ml jednocześnie z lidokainą.

(5)    Połączenie tych zdarzeń, określane jako „zespół popropofolowy”, można obserwować u pacjentów z poważnymi schorzeniami, u których często występują liczne czynniki ryzyka wystąpienia tych zdarzeń, patrz punkt 4.4.

(6)    EKG o typie zespołu Brugadów - uniesienie odcinka ST i odwrócenie załamka T w EKG.

(7)    Gwałtownie postępująca niewydolność serca (w niektórych przypadkach prowadząca do zgonu) u dorosłych. W takich przypadkach niewydolność serca nie reaguje zazwyczaj po podtrzymującym leczeniu inotropowym.

(8)    Nadużywanie leków, głównie przez pracowników służby zdrowia.

(9)    Nieznana, ponieważ nie można jej oszacować na podstawie dostępnych danych z badań klinicznych.

4.8 Przedawkowanie

Przypadkowe przedawkowanie może spowodować zahamowanie czynności układu oddechowego i krążenia. Wystąpienie bezdechu wymaga zastosowania sztucznej wentylacji z tlenem. Zahamowanie czynności układu sercowo-naczyniowego może wymagać obniżenia głowy pacjenta i zastosowania płynów zwiększających objętość osocza oraz, w ciężkich przypadkach, leków podnoszących ciśnienie tętnicze krwi.

5    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne środki do znieczulenia ogólnego, kod ATC: N01AX10.

Mechanizm działania, rezultat działania farmakodynamicznego

Działanie nasenne po wstrzyknięciu dożylnym produktu Propofol-Lipuro występuje szybko. W zależności od szybkości wstrzyknięcia, czas indukcji znieczulenia wynosi 30 do 40 sekund. Czas działania po pojedynczym wstrzyknięciu (bolus) jest krótki ze względu na szybki metabolizm i szybkie wydalanie produktu (4 do 6 minut).

Nie zaobserwowano klinicznie istotnego kumulowania się propofolu po wielokrotnym wstrzyknięciu (bolus) lub po wlewie, kiedy stosowano go według zalecanego schematu dawkowania.

Pacjenci szybko odzyskują świadomość.

Podczas wprowadzenia znieczulenia może wystąpić bradykardia i obniżenie ciśnienia tętniczego, prawdopodobnie z powodu braku działania wagolitycznego. Zaburzenia ze strony serca i układu krążenia zwykle ustępują podczas podtrzymania znieczulenia.

Pacjenci pediatryczni

Ograniczone badania dotyczące czasu trwania znieczulenia za pomocą propofolu u dzieci wskazują, że bezpieczeństwo i skuteczność w okresie znieczulania do 4 godzin jest niezmieniona. Doniesienia literaturowe w zakresie tej populacji dokumentują stosowanie propofolu w wydłużonych procedurach bez zmian w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dystrybucja

Po podaniu dożylnym około 98 % propofolu wiąże się z białkami osocza.

Po wstrzyknięciu dożylnym (bolus), początkowe stężenie propofolu we krwi szybko się zmniejsza z powodu dystrybucji do różnych kompartmentów (faza a). Okres półtrwania w fazie dystrybucji wynosi 2 do 4 minut.

Podczas eliminacji, stężenie produktu we krwi zmniejsza się wolniej. Okres półtrwania w fazie eliminacji podczas fazy ß wynosi 30 do 60 minut. Następnie ujawnia się trzeci głęboki kompartment, który reprezentuje uwalnianie propofolu ze słabo ukrwionych tkanek.

Centralna objętość dystrybucji wynosi 0,2 do 0,79 l/kg masy ciała, objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi 1,8 do 5,3 l/kg masy ciała.

Biotransformacj a

Metabolizm propofolu, w wyniku których powstają glukuronidy propofolu oraz glukuronidy i siarczany hydrochinonu, zachodzi głównie w wątrobie. Wszystkie metabolity są nieaktywne.

Eliminacja.

Propofol jest eliminowany bardzo szybko (klirens całkowity wynosi około 2 l/min). Eliminacja następuje w wyniku procesów metabolicznych, głównie zachodzących w wątrobie, gdzie klirens uzależniony jest od przepływu krwi. U dzieci klirens jest większy niż u dorosłych. Około 88% podanej dawki zostaje wydalone z moczem w postaci metabolitów. Tylko 0,3% dawki zostaje wydalone z moczem w stanie niezmienionym.

Pacjenci pediatryczni

Po podaniu dożylnym pojedynczej dawki 3 mg/kg klirens propofolu / kg masy ciała zwiększa się wraz z wiekiem pacjenta w następujący sposób: Średnia wartość klirensu była znacząco mniejsza u noworodków < 1 miesiąca życia (n = 25) (20 ml/kg/min.) w porównaniu do dzieci starszych (n = 36, przedział wiekowy od 4 miesięcy do 7 lat). Dodatkowo wzajemna odmienność / zmienność osobnicza była znacząca u noworodków (przedział od 3,7 do 78 ml/kg/min.). Z uwagi na te ograniczone dane, wskazujące na znaczną odmienność, dla tej populacji nie można ustalić zalecanych wielkości dawek.

Średni klirens propofolu u dzieci starszych po podaniu pojedynczej dawki bolusa 3 mg/kg wyniósł 37,5 ml/min./kg (4 - 24 miesiące) (n = 8), 38,7 ml/min./kg (11 - 43 miesiące) (n = 6), 48 ml/min./kg (1 - 3 lata) (n = 12), 28,2 ml/min./kg (4 - 7 lat) (n = 10) w porównaniu do wartości 23,6 ml/min./kg u pacjentów dorosłych (n = 6).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie przeprowadzono badań dotyczących potencjalnego działania rakotwórczego.

Badania dotyczące toksyczności reprodukcyjnej wykazały tylko działania związane z właściwościami farmakodynamicznymi propofolu po stosowaniu jego dużych dawek. Nie zaobserwowano działania teratogennego.

Badania dotyczące tolerancji miejscowej wykazały uszkodzenie tkanki wokół miejsca wkłucia po wstrzyknięciu domięśniowym.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych oczyszczony olej sojowy

triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha

lecytyna z jaja kurzego

glicerol

sodu oleinian

woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produkt leczniczy Propofol-Lipuro nie powinien być mieszany z innymi produktami leczniczymi, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Produkt leczniczy w nienaruszonym opakowaniu: 2 lata.

Po pierwszym otwarciu: należy zużyć natychmiast.

Po rozcieńczeniu zgodnie z instrukcją: produkt należy zużyć natychmiast po rozcieńczeniu.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie zamrażać.

Przechowywać ampułki i fiolki w zewnętrznym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki z bezbarwnego szkła typu I o pojemności 20 ml.

Fiolki z bezbarwnego szkła typu II z korkiem z gumy bromobutylowej, z aluminiowym uszczelnieniem o pojemności 20 ml, 50 lub 100 ml.

Opakowanie zewnętrzne: tekturowe pudełko.

Wielkość opakowania: szklane ampułki:    5 x 20 ml

szklane fiolki:    10 x 20 ml, 1 x 50 ml, 10 x 50 ml, 1 x 100 ml, 10 x 100 ml

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Pozostałości niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Należy wstrząsnąć przed użyciem.

Przeznaczone tylko do jednorazowego użytku. Pozostałości produktu należy zniszczyć (patrz punkt 4.2.).

Jeżeli po wstrząśnięciu widać dwie warstwy, nie należy stosować produktu leczniczego.

Propofol-Lipuro można mieszać tylko z następującymi produktami leczniczymi: 5% roztwór glukozy, 0,9% roztwór chlorku sodu, 0,18% roztwór chlorku sodu i 4% roztwór glukozy i wolna od środków

konserwujących lidokaina do wstrzykiwań 1% (patrz punkt 4.2 podpunkt „Podawanie produktu Propofol-Lipuro w postaci rozcieńczonej”).

Równoczesne podawanie produktu Propofol-Lipuro z 5% roztworem glukozy, 0,9% roztworem chlorku sodu lub 0,18% roztwór chlorku sodu i 4% roztwór glukozy można prowadzić poprzez łącznik „Y” znajdujący się blisko miejsca wkłucia.

7    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Niemcy

Telefon+49 5661 71 0 Fax +49 5661 71 4567

8    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15085

9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

27.01.2009

10    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10/2010

12

Propofol-Lipuro