+ iMeds.pl

Propofol-lipuro 2% (20 mg/ml) emulsja do wstrzykiwań lub infuzji 20 mg/mlUlotka Propofol-lipuro 2% (20 mg/ml) emulsja do wstrzykiwań lub infuzji

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) emulsja do wstrzykiwań lub infuzji

Propofolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml)

3.    Jak stosować Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml)

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml)

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST PROPOFOL-LIPURO 2% (20 MG/ML) I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) należy do grupy leków nazywanych środkami znieczulającymi ogólnymi. Ośrodki znieczulające ogólne stosowane są do wprowadzenia do znieczulenia (wywołania snu) w celu przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego lub innej procedury. Środki te mogą być również stosowane w celu sedacji (zmniejszanie poziomu świadomości pacjenta bez całkowitego usypiania).

Lek Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) jest stosowany do:

•    wprowadzenia do znieczulenia ogólnego u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat

•    sedacji pacjentów w wieku powyże16 lat na oddziałach intensywnej terapii przy stosowaniu sztucznego oddychania

•    sedacji u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat w trakcie zabiegów diagnostycznych

i chirurgicznych, pojedynczo lub w skojarzeniu z innym środkiem do miejscowej lub regionalnej anestezji

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM PROPOFOL-LIPURO 2% (20 MG/ML) Kiedy nie stosować leku Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml):

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na propofol, soję lub orzeszki ziemne lub którykolwiek z pozostałych składników leku Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml),

Leku nie wolno podawać pacjentom w wieku do 16 lat w celu sedacji w czasie intensywnej terapii.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml)

-    jeśli u pacjenta występuje choroba, w wyniku której organizm nie przetwarza właściwie tłuszczu

-    jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek inne problemy zdrowotne, które wymagają większej ostrożności podczas stosowania emulsji tłuszczowych,

-    u pacjentów ze znaczną nadwagą,

-    jeśli u pacjenta objętość krwi krążącej jest zbyt mała (hipowolemia),

-    u pacjentów bardzo osłabionych lub mających problemy z sercem, krążeniem, nerkami lub wątrobą,

-    u pacjentów z wysokim ciśnieniem śródczaszkowym i niskim ciśnieniem tętniczym,

-    jeśli u pacj enta występuj ą trudności z oddychaniem,

-    jeśli u pacj enta występuj e padaczka,

- u pacjentów poddawanych zabiegom, w trakcie których ruchy spontaniczne są szczególnie niepożądane, np. chirurgia oka.

Jeśli u pacjenta występuje jedna z tych chorób lub stanów, należy poinformować o tym lekarza.

Nie zaleca się podawania leku Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) dzieciom w wieku poniżej 3 lat.

Leku nie należy stosować u pacjentów leczonych elektrowstrząsami.

W razie jednoczesnego leczenia dożylnego lekarz powinien zwrócić uwagę na całkowitą dobową podaż tłuszczów.

Stosowanie leku Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki mogą spowodować depresję oddychania lub krążenia w przypadku ich łącznego podawania z propofolem lub mogą wydłużać działanie propofolu:

Środki przeciwbólowe, leki uspokajające z grupy benzodiazepin, gazy narkotyczne, niektóre anestetyki o działaniu miejscowym, fentanyl, inne produkty lecznicze podawane zwykle przed operacjami.

Z drugiej strony lek może nasilać działanie sedatywne wymienionych produktów leczniczych.

Niektóre leki stosowane do zwiotczenia mięśni (suksametonium) lub jako antidotum (neostygmina) podawane łącznie z propofolem mogą działać depresyjnie na czynność serca.

U pacjentów otrzymujących emulsje tłuszczowe takie jak Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) w skojarzeniu z cyklosporyną (lekiem stosowanym do hamowania reakcji odrzucenia przeszczepu i hamowania nadreaktywności układu odpornościowego) opisano obecność specyficznych zmian organicznych w mózgu (leukoencefalopatia).

Należy powiadomić lekarza, jeśli pacjent zażywa jakikolwiek z tych produktów leczniczych. Stosowanie leku Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) z jedzeniem i piciem

Alkohol i propofol nasilają wzajemnie własne działania uspokajające. Z tego względu bezpośrednio przed i po podaniu leku Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Należy zachować ostrożność i unikać dużych dawek.

W przypadku kobiet karmiących piersią należy przerwać karmienie i wyrzucić mleko po odessaniu w okresie 24 godzin po otrzymaniu leku Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml). Badania prowadzone u kobiet karmiących piersią wykazały, że propofol przenika w małych ilościach do mleka kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Po wstrzyknięciu lub infuzji leku Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych. Lekarz udzieli informacji, jak długo należy odczekać, przed ponownym prowadzeniem pojazdów lub obsługą urządzeń mechanicznych.

Niniejszy produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 100 ml, co oznacza, że zasadniczo jest pozbawiony sodu.

Propofol-Lipuro 20 mg/ml zawiera olej sojowy. Leku nie należy podawać pacjentom uczulonym na olej z orzeszków ziemnych lub soję.

3. JAK STOSOWAĆ PROPOFOL-LIPURO 2% (20 MG/ML)

Lek Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) może być podawany tylko przez anestezjologów lub lekarzy specjalnie przeszkolonych w zakresie intensywnej terapii.

Dawkowanie

Podawana dawka będzie różnić się w zależności od wieku, masy ciała i stanu fizycznego. Lekarz poda właściwą dawkę do rozpoczęcia i utrzymania znieczulenia lub do uzyskania pożądanego poziomu uspokojenia obserwując jednocześnie reakcję pacjenta i jego parametrów życiowych (puls, ciśnienie krwi, oddychanie itd).

W razie potrzeby lekarz będzie monitorować czas stosowania.

Lek Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) będzie zwykle podawany we wstrzyknięciu, jeśli będzie używany do rozpoczęcia znieczulenia ogólnego lub w infuzji ciągłej (wolniejsze i dłuższe wstrzyknięcie), jeśli będzie używany do utrzymania znieczulenia ogólnego. Jeśli lek jest stosowany jako środek uspokajający, będzie zwykle podawany w infuzji.

Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) można podawać maksymalnie przez 7 dni.

Sposób podawania

Lek zostanie podany przez wstrzyknięcie lub infuzję dożylną, co oznacza, że lek zostanie podany przez igłę lub niewielką rurkę umieszczoną w jednej z żył pacjenta.

Ponieważ lek Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) nie zawiera środków konserwujących, infuzja przygotowana z jednej fiolki leku Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) nie może trwać dłużej niż 12 godzin.

Podczas wykonywania wstrzyknięcia lub infuzji krążenie i oddech pacjenta będą stale kontrolowane.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml)

Wystąpienie przedawkowania jest mało prawdopodobne, ponieważ podawana dawka jest bardzo dokładnie kontrolowana.

Niemniej jeśli przypadkowo dojdzie do przedawkowania leku, może to doprowadzić do zaburzenia czynności serca, krążenia i oddychania. W takim przypadku lekarz natychmiast wdroży konieczne leczenie.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Znaczenie terminów wykorzystanych do opisania częstotliwości działań niepożądanych w poniższym tekście jest następujące:

„bardzo często” (występuje częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

„często” (występuje częściej niż u 1 na 100 pacjentów i rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

“niezbyt często” (występuje częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów i rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów) „rzadko” (występuje częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów i rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów) „bardzo rzadko” (występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów, włączając także pojedyncze przypadki)

Jeśli wystąpią poniższe działania, należy natychmiast wezwać lekarza

Niezbyt często:

-    Znaczny spadek ciśnienia krwi. Konieczne może być zastosowanie specjalnego leczenia, w tym infuzji płynów, i podanie odpowiednich leków w celu normalizacji ciśnienia krwi.

Rzadko:

-    Reakcje alergiczne, w tym obrzęk twarzy, języka lub gardła, świszczący oddech, zaczerwienienie twarzy i zmniejszenie ciśnienia krwi

-    Drgawki jak w padaczce

-    Nieregularne bicie serca lub zbyt wolna praca serca. W celu unormowania pracy serca konieczne może być podanie odpowiednich leków

Bardzo rzadko:

-    Napady drgawek występujące od kilku godzin do kilku dni po zastosowaniu propofolu.

-    W pojedynczych przypadkach pojawienie się drgawek obserwowano po podaniu propofolu u pacjentów z padaczką.

-    Opisano przypadki utraty przytomności po operacjach. Z tego względu pacjent będzie dokładnie kontrolowany w okresie wybudzania.

-    Obrzęk płuc (gromadzenie się płynu w płucach) po podaniu propofolu (pojedyncze przypadki).

-    Po podaniu propofolu występowało zapalenie trzustki. Jest jednak wątpliwe, czy mogło to zostać wywołane propofolem.

-    Istnieją doniesienia o izolowanych przypadkach ciężkich działań niepożądanych będących połączeniem następujących objawów: rozpad mięśni, kumulacja substancji kwaśnych we krwi, nieprawidłowo duże stężenie potasu, duże stężenie tłuszczów we krwi i niewydolność serca. Nazwano to „zespołem infuzji propofolu”. U niektórych pacjentów zespół ten ostatecznie doprowadził do śmierci. Działania te wystąpiły jedynie u pacjentów na oddziałach intensywnej terapii przy dawkach propofolu większych niż 4 mg na kg masy ciała na godzinę.

-    Ciężkie reakcje tkankowe w przypadku wstrzyknięcia w tkanki wokół żyły.

W przypadku podawania leku Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) łącznie z lidokainą, którą można podać w celu zmniejszenia bólu, mogą wystąpić następujące działania niepożądane: zawroty głowy, wymioty, senność, drgawki, zmiany w pracy serca i wstrząs.

Inne działania niepożądane to:

Bardzo często:

-    Ból w miejscu wstrzyknięcia występujący w trakcie pierwszego wstrzyknięcia. Ból można zmniejszyć wstrzykując jednocześnie lidokainę (środek znieczulający miejscowo).

Często:

-    Ruchy spontaniczne i drżenia mięśniowe w okresie rozpoczynania znieczulenia ogólnego

-    Łagodny lub umiarkowany spadek ciśnienia krwi

-    Szybkie oddychanie lub krótkotrwałe przerwanie oddechu, kaszel

-    Czkawka podczas rozpoczynania znieczulenia

-    Uderzenia gorąca podczas rozpoczynania znieczulenia

Niezbyt często:

-    Mimowolne skurcze mięśni i inne niekontrolowane ruchy.

-    Kaszel w trakcie znieczulenia ogólnego.

Rzadko:

-    Nieprawidłowo dobry nastrój lub utrata kontroli popędu seksualnego w okresie ustępowania działania leku.

-    Ból głowy, zawroty głowy, dreszcze i uczucie zimna w okresie ustępowania działania leku

-    Kaszel w okresie ustępowania działania leku.

-    Nudności lub wymioty w okresie ustępowania działania leku.

-    Nieprawidłowy kolor moczu po dłuższym podawaniu propofolu.

-    Przypadki gorączki po operacji

-    Skrzepliny krwi w żyłach lub zapalenie żył.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PROPOFOL-LIPURO 2% (20 MG/ML)

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie używać leku Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) po upływie terminu ważności (EXP) podanego na oznakowaniu opakowania i tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Pojemnik przechowywać w kartoniku zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Nie zamrażać.

Lek Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) trzeba użyć bezpośrednio po otwarciu fiolki.

Nie używać leku Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml), jeśli widoczne będą dwie odrębne warstwy w fiolce po wstrząśnięciu produktu.

Leku Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml)

-    Substancją czynną jest propofol.

Każdy mililitr leku Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) zawiera 20 mg propofolu. 1 fiolka o pojemności 50 ml zawiera 1000 mg propofolu.

-    Inne składniki leku to: olej sojowy, oczyszczony,

triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha,

lecytyna jaja kurzego,

glicerol,

oleinian sodu,

woda do wstrzykiwań.

Lek jest emulsją do wstrzykiwań lub infuzji.

Ma wygląd mleczno białej emulsji oleju w wodzie.

Lek znajduje się w szklanych fiolkach po 50 mililitrów, dostępnych w opakowaniach zawierających 10 fiolek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1    Adres pocztowy:

34212 Melsungen, Niemcy    34209 Melsungen, Niemcy

Tel.: +49/5661/71-0 Faks: +49/5661/71-4567

Ten produkt leczniczy został zatwierdzony w Krajach Członkowskich EEA pod następującymi nazwami:

Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml):, Irlandia, Łotwa, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania, Polska,

Słowacja

Propofol “B.Braun” 20 mg/ml:    Dania

Propofol-Lipuro 20 mg/ml:    Austria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Litwa,

Luksemburg, Holandia, Norwegia, Słowenia, Szwecja Propofol-Lipuro 2%:    Grecja

Data zatwierdzenia ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Pojemniki są przeznaczone do jednorazowego użycia wyłączenie u jednego pacjenta.

Po zakończeniu podawania leku należy wyrzucić jakąkolwiek niewykorzystaną ilość emulsji. Pojemniki trzeba wstrząsnąć przed użyciem.

1313-PILv01 harm-PL Page 6 of 6

Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) emulsja do wstrzykiwań lub infuzji

Charakterystyka Propofol-lipuro 2% (20 mg/ml) emulsja do wstrzykiwań lub infuzji

HC-RA-DE08S/CF 1.3.1.1 Charakterystyka Produktu Leczniczego

BiBRAUN Propofol-Lipuro 2 % (20 mg/ml)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) emulsja do wstrzykiwań lub infuzji

2    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml emulsji do wstrzykiwań lub infuzji zawiera:

20 mg

1000 mg propofolu)


Propofol

(czyli 1 fiolka o pojemności 50 ml zawiera Substancje pomocnicze:

1 ml emulsji do wstrzykiwań lub infuzji zawiera Olej sojowy oczyszczony 50 mg Sód 0,03 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Emulsja do wstrzykiwań lub infuzji Mlecznobiała emulsja typu „olej w wodzie”

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) jest krótko działającym dożylnym środkiem do znieczulenia ogólnego, stosowanym do

   wprowadzenia i podtrzymania znieczulenia ogólnego u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat

   sedacji u pacjentów w wieku powyżej 16 lat na oddziałach intensywnej terapii podczas oddychania kontrolowanego

   sedacji pacjentów dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat podczas zabiegów diagnostycznych lub chirurgicznych, stosowany jest sam lub w skojarzeniu ze znieczuleniem miejscowym lub regionalnym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

4.2.1    Specjalne ostrzeżenia

Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) może być podawany tylko w warunkach szpitalach albo w odpowiednio wyposażonych przychodniach, przez lekarzy przeszkolonych w dziedzinie anestezjologii lub intensywnej opieki. Należy stale monitorować krążenie oraz czynność oddechową (np. poprzez EKG i pulsoksymetrię), a urządzenia zapewniające drożność dróg oddechowych, aparatura do przeprowadzania sztucznego oddychania oraz inne urządzenia reanimacyjne powinny być w każdej chwili natychmiast do dyspozycji. Podawania produktu Propofol-Lipuro 2% (20

hc-ra-de08s/cf    1.3.1.1 Charakterystyka Produktu Leczniczego

mg/ml) w celu sedacji podczas zabiegów chirurgicznych lub diagnostycznych nie powinna wykonywać ta sama osoba, która wykonuje zabieg chirurgiczny lub diagnostyczny.

Zazwyczaj podczas stosowania preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) należy podawać dodatkowe leki przeciwbólowe.

4.2.2 Zalecany schemat dawkowania

Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) podaje się dożylnie. Dawkowanie należy dostosować indywidualnie, w zależności od reakcji pacjenta.

•    Znieczulenie ogólne u dorosłych Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego:

W celu wprowadzenia do znieczulenia, Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) należy stopniowo podawać (20 do 40 mg propofolu co 10 sekund) obserwując reakcje pacjenta, aż do wystąpienia klinicznych cech rozpoczęcia znieczulenia. Należy się spodziewać, że u większości pacjentów w wieku poniżej 55 lat potrzebna będzie dawka propofolu w granicach od 1,5 do 2,5 mg/kg masy ciała.

U starszych pacjentów oraz u pacjentów z III lub IV grupy ryzyka wg ASA, a szczególnie u osób z niewydolnością serca, może zaistnieć konieczność zmniejszenia dawki, a zatem całkowitą dawkę preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ ml) można zmniejszyć do 1 mg/kg masy ciała lub mniej. U tych pacjentów, Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ ml) należy podawać wolniej (około 1 ml, czyli 20 mg co 10 sekund).

Podtrzymanie znieczulenia:

Znieczulenie podtrzymuje się podając Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) we wlewie ciągłym. Wymagana dawka mieści się zazwyczaj w zakresie od 4 do 12 mg/kg masy ciała na godzinę.

U starszych pacjentów, pacjentów w złym stanie ogólnym, pacjentów z III lub IV grupy ryzyka wg ASA oraz u pacjentów z hipowolemią może zaistnieć konieczność dalszego zmniejszenia dawki w zależności od ciężkości stanu pacjenta oraz od stosowanej techniki znieczulenia.

•    Znieczulenie ogólne u dzieci w wieku powyżej 3 lat Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego:

W celu wprowadzenia do znieczulenia, Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) podaje się powoli, aż do wystąpienia klinicznych cech rozpoczęcia znieczulenia. Dawkowanie powinno być odpowiednio dopasowane do wieku oraz (lub) do masy ciała.

U większości dzieci w wieku powyżej 8 lat, w celu wprowadzenia do znieczulenia wymagana dawka propofolu wynosi około 2,5 mg/kg masy ciała. U dzieci młodszych, w szczególności w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, wymagana dawka może być większa (od 2,5 do 4 mg/kg masy ciała).

Podtrzymanie znieczulenia ogólnego:

W celu utrzymania poziomu znieczulenia można podawać lek Propofol-Lipuro 2% na drodze infuzji. Wymagana szybkość podawania leku znacząco różni się u różnych pacjentów, wahając się w przedziale od 9 do 15 mg/kg/godzinę w celu uzyskania zadowalającego poziomu znieczulenia. U dzieci młodszych, w szczególności w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, wymagane dawki mogą być wyższe.

U pacjentów z III lub IV grupy ryzyka wg ASA zaleca się mniejszą dawkę (patrz punkt 4.4).

•    Sedacja pacjentów na oddziałach intensywnej terapii podczas wentylacji respiratorem

hc-ra-deo8s/cf    1.3.1.1 Charakterystyka Produktu Leczniczego

W celu sedacji pacjentów podczas intensywnej terapii powinno się podawać Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) we wlewie ciągłym. Szybkość wlewu należy dostosować do pożądanego stopnia sedacji. Wystarczającą sedację można w większości przypadków osiągnąć za pomocą dawek z zakresu od 0,3 do 4,0 mg propofolu na kg masy ciała na godzinę (patrz punkt 4.4).

Propofol nie jest wskazany do sedacji dzieci w wieku lat 16 i młodszych podczas intensywnej terapii (patrz punkt 4.3). Nie zaleca się podawania propofolu systemem Diprifusor TCI dla uzyskania sedacji u pacjentów na oddziałach intensywnej terapii.

•    Sedacja podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych u dorosłych

W celu wywołania sedacji podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych należy dobrać dawkę w zależności od reakcji pacjenta. Do wywołania wstępnej sedacji u większości pacjentów konieczne jest podanie dawki od 0,5 do 1 mg/kg masy ciała w czasie 1 do 5 minut. Podtrzymanie pożądanego poziomu sedacji osiąga się dobierając odpowiednio szybkość wlewu preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml). U większości pacjentów szybkość wlewu wynosi od 1,5 do 4,5 mg/kg masy ciała na godzinę.

U pacjentów w wieku powyżej lat 55 oraz u pacjentów z III lub IV grupy ryzyka wg ASA może być konieczne zmniejszenie szybkości wlewu oraz dawki preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml).

Alternatywnie, w zależności od wymaganych dawek, podawać można lek Propofol-Lipuro 10 mg/ml.

•    Sedacja w zabiegach diagnostycznych i chirurgicznych u dzieci w wieku powyżej 3 lat

Wielkość dawki oraz szybkość podawania należy dostosować w zależności od wymaganego poziomu sedacji oraz reakcji klinicznej. Dla większości pacjentów z tej grupy wiekowej wymagana dawka propofolu to 1 - 2 mg/kg masy ciała na początku sedacji. Podtrzymanie znieczulenia można uzyskać poprzez miareczkowanie propofolu na drodze infuzji, aż do uzyskania pożądanego poziomu znieczulenia. Dla większości pacjentów wymagana dawka propofolu to 1,5 - 9 mg/kg/godzinę.

U pacjentów z III lub IV grupy ryzyka wg ASA wymagane mogą być mniejsze dawki.

4.2.3 Sposób i czas stosowania

•    Sposób podawania

Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) podaje się dożylnie w postaci nierozcieńczonej. Przed użyciem należy wstrząsnąć fiolki zawierające preparat.

Przed użyciem należy zdezynfekować powierzchnię gumowego korka fiolki spirytusem medycznym (aerozolem lub nasączonym wacikiem). Po użyciu napoczęte fiolki należy wyrzucić.

Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) nie zawiera środków konserwujących przeciwko drobnoustrojom i może sprzyjać ich wzrostowi. Dlatego należy pobrać Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) w warunkach aseptycznych do sterylnej strzykawki lub zestawu do infuzji zaraz po otwarciu fiolki. Natychmiast też należy przystąpić do podawania preparatu. Należy koniecznie zwracać uwagę na aseptyczne postępowanie podczas trwania wlewu zarówno odnośnie preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) jak również zestawu do infuzji.

hc-ra-de08s/cf    1.3.1.1 Charakterystyka Produktu Leczniczego

Wszystkie inne leki lub płyny stosowane jednocześnie z preparatem Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) (przez ten sam zestaw do infuzji) należy podawać w pobliżu miejsca wkłucia kaniuli. Preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) nie należy podawać przez filtry mikrobiologiczne.

Zawartość każdej fiolki oraz strzykawki zawierającej Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) jest przeznaczona do jednorazowego użytku u jednego pacjenta. Wszelkie resztki pozostałe po użyciu należy wyrzucić.

Podczas podawania preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) należy zawsze używać biurety, licznika kropli, pompy infuzyjnej strzykawkowej lub pompy infuzyjnej wolumetrycznej w celu kontroli szybkości wlewu. Jak powszechnie przyjęto dla parenteralnego podawania wszelkiego rodzaju emulsji tłuszczowych, czas wlewu ciągłego preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) z jednego systemu infuzyjnego nie może być dłuższy niż 12 godzin. Najpóźniej po tym czasie należy usunąć i wymienić system infuzyjny oraz pojemnik z preparatem Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml). Należy wyrzucić wszelkie resztki preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml), które pozostały po zakończeniu wlewu lub przy wymianie systemu infuzyjnego.

Nie należy mieszać preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) z innymi roztworami do wstrzykiwań lub infuzji, za wyjątkiem roztworów wymienionych w punkcie 6.6.

W celu zmniejszenia bólu przy pierwszym wstrzyknięciu preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) podczas wprowadzenia do znieczulenia ogólnego można wstrzyknąć lidokainę bezpośrednio przed wstrzyknięciem preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml).

Przed podaniem środków zwiotczających, takich jak atrakurium lub miwakurium, należy przepłukać system infuzyjny, jeżeli są one podawane poprzez ten sam system infuzyjny co poprzednio Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml).

Propofol można także stosować w ramach wlewu sterowanego (TCI = Target Controlled Infusion). W związku z tym, że na rynku dostępne są różne algorytmy, w celu ustalenia wielkości dawki należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia typu TCI.

•    Czas stosowania

Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) może być stosowany maksymalnie przez 7 dni.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy stosować preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml):

   u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na propofol, soję lub orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu

   u dzieci w wieku lat 16 lub młodszych w celu sedacji podczas intensywnej terapii (patrz także punkt 4.4).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością serca, układu oddechowego, nerek lub wątroby lub z hipowolemią, wyniszczonych, a także u pacjentów z padaczką. U tych pacjentów Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) powinien być podawany z mniejszą szybkością (patrz punkt 4.2). Klirens propofolu uzależniony jest od tempa przepływu krwi, dlatego też równoczesne podawanie leków obniżających pojemność minutową serca obniża klirens propofolu. W miarę możliwości należy wyrównać hipowolemię, niewydolność serca, zaburzenia czynności układu krążenia lub oddechowego przed podaniem preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml).

hc-ra-deo8s/cf    1.3.1.1 Charakterystyka Produktu Leczniczego

Przed wykonaniem znieczulenia u pacjenta z padaczką należy się upewnić, że pacjent otrzymał leki przeciwpadaczkowe. Mimo że poszczególne badania wykazały skuteczność propofolu w leczeniu stanu padaczkowego, to jednak jego podawanie pacjentom cierpiącym na padaczkę może także zwiększyć ryzyko napadu padaczki.

Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) należy podawać z ostrożnością podczas sedacji pacjentów poddanych zabiegom, przy których spontaniczne ruchy są szczególnie niepożądane, np. chirurgii oczu.

Nie zaleca się stosowania preparatu podczas leczenia elektrowstrząsami.

U pacjentów z ciężką niewydolnością serca zaleca się podawać Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) zachowując dużą ostrożność oraz pod intensywną kontrolą.

Istnieje możliwość wzmożonego ryzyka wagotonii, ponieważ Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) nie posiada właściwości wagolitycznych. Należy rozważyć podanie dożylne leku antycholinergicznego przed wprowadzeniem lub podczas podtrzymania znieczulenia, szczególnie w sytuacjach, gdy prawdopodobnie przeważa napięcie nerwu błędnego, lub gdy Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) jest stosowany razem z lekami, które mogą wywołać bradykardię.

Nie zaleca się podawania leku Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) nowonarodzonym niemowlakom w celu wprowadzenia do znieczulenia, ponieważ ta populacja pacjentów nie została jeszcze dobrze zbadana. Dane farmakokinetyczne (patrz punkt 5.2) wskazują, że u noworodków klirens jest znacząco obniżony i charakteryzuje się dużą zmiennością osobniczą. W trakcie podawania dawek zalecanych dla starszych dzieci może dojść do względnego przedawkowania, co w konsekwencji może skutkować ciężką depresją sercowo-naczyniową.

Nie zaleca się podawania leku Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) w celu sedacji w zabiegach diagnostycznych i chirurgicznych u dzieci w wieku poniżej 3 lat, ponieważ 2%-owe stężenie propofolu utrudnia, przy ustalaniu niezwykle małej dawki, dokładne miareczkowanie w przypadku małych pacjentów.

Chociaż nie udowodniono związku przyczynowego, stosowanie propofolu do sedacji u dzieci poniżej lat 16 prowadziło do ciężkich objawów niepożądanych, a czasem nawet do zgonów. Te przypadki zaobserwowano na podstawie doniesień o stosowaniu preparatu niezgodnie z zaleceniami producenta. Opisywano następujące działania niepożądane: kwasica metaboliczna, hiperlipidemia, rabdomioliza i (lub) niewydolność serca. Występowały one najczęściej u dzieci z zakażeniami układu oddechowego, u których preparat podawano w dawkach znacznie większych niż zalecane dla dorosłych pacjentów w celu wywołania sedacji na oddziałach intensywnej terapii.

Również u dorosłych pacjentów, którym podawano preparat dłużej niż przez 58 godzin w dawkach większych niż 5 mg/kg masy ciała na godzinę, bardzo rzadko występowały następujące działania niepożądane: kwasica metaboliczna, rabdomioliza, hiperkaliemia i (lub) szybko nasilająca się niewydolność serca (w niektórych przypadkach prowadząca do zgonu pacjenta). Dawki te były większe od maksymalnej dawki obecnie zalecanej 4 mg/kg masy ciała na godzinę, stosowanej w celu wywołania sedacji podczas intensywnej terapii. Działania te występowały głównie (ale nie jedynie) u pacjentów z ciężkimi urazami głowy, ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym. W tych przypadkach leki o działaniu inotropowym nie były skuteczne w leczeniu niewydolności serca.

Należy pamiętać, aby jeśli to możliwe nie stosować dawek większych niż 4 mg/kg masy ciała na godzinę. Należy zwracać szczególną uwagę na możliwość wystąpienia wymienionych działań niepożądanych, a w przypadku pierwszych oznak wystąpienia jakichkolwiek objawów działań niepożądanych należy rozważyć zmniejszenie dawki propofolu lub zmianę leku uspokajającego.

hc-ra-de08s/cf    1.3.1.1 Charakterystyka Produktu Leczniczego

Podczas zmiany leczenia u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym należy zastosować właściwe leczenie w celu zapewnienia odpowiedniego przepływu mózgowego.

Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) należy podawać szczególnie ostrożnie pacjentom z zaburzeniami metabolizmu tłuszczów oraz pacjentom z innymi schorzeniami, wymagającymi szczególnej uwagi podczas stosowania emulsji tłuszczowych.

U pacjentów, u których stosowane jest żywienie pozajelitowe konieczne jest uwzględnianie ilości tłuszczu podawanego we wlewie preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml): 1,0 ml preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) zawiera 0,1 g tłuszczu.

Podczas intensywnej terapii należy kontrolować parametry metabolizmu tłuszczu po 3 dobach.

W przypadku pacjentów o dużej nadwadze należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia niepożądanych działań hemodynamicznych ze względu na stosowanie u nich większych dawek.

Szczególną ostrożność zaleca się w przypadku pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym i z małym ciśnieniem tętniczym, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo znacznego zmniejszenia śródmózgowego ciśnienia perfuzyjnego.

W celu zmniejszenia bólu przy pierwszym wstrzyknięciu preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) podczas wprowadzenia znieczulenia ogólnego można wstrzyknąć lidokainę bezpośrednio przed wstrzyknięciem preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml). Należy pamiętać, aby nie podawać lidokainy przy wrodzonej ostrej porfirii.

W pojedynczych przypadkach po zastosowaniu preparatu obserwowano występowanie pooperacyjnej utraty świadomości, z towarzyszącym niekiedy zwiększonym napięciem mięśniowym. Wystąpienie tego objawu jest niezależne od tego czy pacjent został wybudzony czy nie. Chociaż do powrotu świadomości dochodzi samoistnie, nieprzytomnego pacjenta należy monitorować ze szczególną uwagą.

Przed wypisaniem pacjenta do domu należy się upewnić, że jest w pełni wybudzony.

Pacjent nie powinien być wypisany do domu bez towarzyszącej mu osoby; należy go poinformować o konieczności unikania picia alkoholu.

Stosowanie preparatu u kobiet karmiących piersią, patrz punkt 4.6.

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 100 ml, co oznacza, że jest “pozbawiony sodu”.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Można stosować Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) razem z innymi środkami powszechnie stosowanymi podczas znieczulenia (np. lekami do premedykacji, anestetykami wziewnymi, środkami przeciwbólowymi, środkami zwiotczającymi mięśnie i lekami do znieczulenia miejscowego). Dotychczas nie stwierdzono żadnych ciężkich interakcji z wyżej wymienionymi środkami. Niektóre z tych środków działających na ośrodkowy układ nerwowy, mogą wykazać objawy depresji układu oddechowego i układu krążenia, które mogą być nasilone podczas równoczesnego stosowania z preparatem Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml). Istnieją doniesienia, że jednoczesne stosowanie benzodiazepin, środków parasympatykolitycznych lub anestetyków wziewnych powoduje przedłużenie znieczulenia ogólnego i zwalnia częstość oddechu.

W przypadku dodatkowej premedykacji opioidem częściej może wystąpić bezdech i może on trwać dłużej.

Po podaniu suksametonium lub neostygminy może wystąpić bradykardia i zatrzymanie czynności serca.

Należy wziąć pod uwagę, że jednoczesne stosowanie propofolu i środków do premedykacji, znieczulenia wziewnego lub środków przeciwbólowych może pogłębić znieczulenie i nasilić sercowo-naczyniowe działania niepożądane. Jednoczesne podanie substancji działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, np. alkoholu, środków do znieczulenia ogólnego i opioidowych leków przeciwbólowych, prowadzi do nasilenia ich działania uspokajającego.

Po podaniu fentanylu może dojść do przejściowego zwiększenia stężenia propofolu we krwi, w skutek czego zwiększone jest prawdopodobieństwo bezdechu.

U pacjentów otrzymujących cyklosporynę po podaniu emulsji tłuszczowej, zawierającej np. propofol, obserwowano leukoencefalopatię.

Może zaistnieć konieczność zmniejszenia dawki preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) jeśli stosuje się go jako uzupełnienie znieczulenia regionalnego.

4.6    Ciąża i laktacja

Bezpieczeństwo stosowania propofolu podczas ciąży nie zostało ustalone. Z tego powodu propofolu nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Propofol przenika przez barierę łożyskową i może wykazywać depresyjne działanie na podstawowe czynności życiowe noworodków (patrz również punkt 5.3). Nie zaleca się dużych dawek (więcej niż 2,5 mg/kg masy ciała do wprowadzenia lub 6 mg/kg masy ciała na godzinę do podtrzymania znieczulenia).

Jak wykazały badania u kobiet karmiących piersią, propofol przenika w małych ilościach do mleka. Dlatego, w ciągu 24 godzin po podaniu propofolu, matki nie powinny karmić piersią, a pokarm wydzielany w tym czasie powinien być wyrzucony.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) wywiera istotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Po podaniu leku Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) wybudzony pacjent powinien znajdować się przez odpowiedni czas pod obserwacją, aby się upewnić, iż dostatecznie odzyskał przytomność. Pacjent powinien zostać poinstruowany, że nie wolno mu kierować pojazdami, ani obsługiwać maszyn lub pracować w potencjalnie niebezpiecznych warunkach np. przy braku bezpiecznego podparcia.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej obserwowane działania niepożądane propofolu to spadek ciśnienia tętniczego i depresja układu oddechowego. Działania te zależą od podanej dawki propofolu, ale także od rodzaju leków do premedykacji i leków podawanych równocześnie z propofolem. Zaobserwowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko (>1/10 000, <1/ 1 000):

Kliniczne objawy ciężkiej nadwrażliwości (anafilaksja) mogące obejmować obrzęk Quinckego, skurcz oskrzeli, rumień i spadek ciśnienia krwi.

hc-ra-deo8s/cf    1.3.1.1 Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zaburzenia psychiczne

Rzadko (>1/10 000, <1/ 1 000): Euforia i odhamowanie seksualne podczas wybudzania.

Zaburzenia układu nerwowego Często (>1/100,<1/10):

Podczas indukcji znieczulenia można zaobserwować spontaniczne ruchy i mioklonie.

Niezbyt często (>1/1 000, <1/100):

Dystonia i inne mimowolne zaburzenia ruchu.

Rzadko (>1/10 000, <1/ 1 000):

Bóle głowy, zawroty głowy, dreszcze i odczucie zimna podczas wybudzania;

Ruchy padaczkopodobne łącznie z opistotonusem.

Bardzo rzadko (<1/10 000):

Napady padaczkopodobne, które wystąpiły z opóźnieniem w zakresie od kilku godzin do kilku dni. W pojedynczych przypadkach, po podaniu propofolu, zaobserwowano drgawki u pacjentów z padaczką.

Odnośnie przypadków pooperacyjnej nieprzytomności, patrz punkt 4.4.

Zaburzenia serca i układu krążenia

Często (>1/100,<1/10): Łagodny lub umiarkowany spadek ciśnienia tętniczego.

Niezbyt często (>1/1 000, <1/100):

Znaczny spadek ciśnienia tętniczego. Może z tego wynikać konieczność stosowania płynów dożylnych, leków wazokonstrykcyjnych, oraz wolniejszego podawania preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml). Należy się liczyć z możliwością ciężkiego spadku ciśnienia krwi u pacjentów z osłabionym przepływem wieńcowym lub mózgowym lub u pacjentów z hipowolemią.

Rzadko (>1/10 000, <1/ 1 000):

Zaburzenia rytmu serca podczas wybudzania;

Bradykardia podczas znieczulenia ogólnego, w niektórych przypadkach o wzrastającej cieżkości (aż do asystolii). Należy rozważyć podanie dożylne leku antycholinergicznego przed wprowadzeniem lub podczas podtrzymania znieczulenia (patrz punkt 4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia Często (>1/100,<1/10):

Hiperwentylacja, przejściowy bezdech lub kaszel podczas indukcji znieczulenia.

Niezbyt często (>1/1 000, <1/100): Kaszel podczas podtrzymania znieczulenia.

Rzadko (>1/10 000, <1/ 1 000): Kaszel podczas wybudzania.

Bardzo rzadko (<1/10 000):

W pojedynczych przypadkach donoszono o występowaniu obrzęku płuc po podaniu propofolu.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Często (>1/100,<1/10): Czkawka podczas indukcji znieczulenia.

Rzadko (>1/10 000, <1/ 1 000): Nudności lub wymioty podczas wybudzania.

Bardzo rzadko (<1/10 000):

Zapalenie trzustki po podaniu propofolu. Nie stwierdzono jednak związku przyczynowego.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Rzadko (>1/10 000, <1/ 1 000):

W rzadkich przypadkach po dłuższym podawaniu preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) wystąpiły zmiany zabarwienia moczu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często (>1/100,<1/10): Zaczerwienienie twarzy podczas indukcji znieczulenia.

Rzadko (>1/10 000, <1/ 1 000): Gorączka pooperacyjna.

Bardzo rzadko (<1/10 000):

Opisano pojedyncze przypadki zespolonych ciężkich działań niepożądanych, jak np. rabdomioliza, kwasica metaboliczna, hiperkaliemia oraz niewydolność serca, w niektórych przypadkach prowadząca do zgonu pacjenta. Działania te zaobserwowano u pacjentów podczas intensywnej terapii, u których stosowano preparat w dawkach większych niż 4 mg/kg masy ciała na godzinę (patrz punkt 4.4).

Bardzo często (>1/10):

Miejscowy ból występujący podczas pierwszego wstrzyknięcia. Zapobieganie i leczenie, patrz dalej. Rzadko (>1/10 000, <1/ 1 000): Zakrzepy i zapalenia naczyń żylnych.

Bardzo rzadko (<1/10 000):

Ciężkie odczyny tkankowe po podaniu poza żyłę (w pojedynczych przypadkach).

Miejscowy ból, występujący czasem podczas pierwszego wstrzyknięcia preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml), można zmniejszyć podając preparat do większych żył przedramienia lub dołu łokciowego. Ból można również zmniejszyć podając równocześnie lidokainę (patrz punkt 4.2). Podczas równoczesnego podawania lidokainy mogą wystąpić następujące działania niepożądane: zawroty głowy, wymioty, senność, drgawki, bradykardia, zaburzenia rytmu serca oraz wstrząs.

4.9 Przedawkowanie

Przypadkowe przedawkowanie może spowodować zahamowanie czynności układu oddechowego i krążenia. Wystąpienie bezdechu wymaga zastosowania wentylacji zastępczej. Zahamowanie czynności układu sercowo-naczyniowego może wymagać obniżenia głowy pacjenta i zastosowania płynów zwiększających objętość osocza oraz leków zwężających naczynia krwionośne.

5    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne środki do znieczulenia ogólnego, kod ATC: N01AX10.

Działanie nasenne po wstrzyknięciu dożylnym preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) występuje szybko. W zależności od szybkości wstrzyknięcia, czas indukcji znieczulenia wynosi 30 do 40 sekund. Czas działania po pojedynczym wstrzyknięciu (bolus) jest krótki ze względu na szybki metabolizm i szybkie wydalanie preparatu (4 do 6 minut).

Nie zaobserwowano klinicznie istotnego kumulowania się propofolu po wielokrotnym wstrzyknięciu (bolus) lub po wlewie, kiedy stosowano go według zalecanego schematu dawkowania.

Pacjenci szybko odzyskują przytomność.

Podczas wprowadzenia znieczulenia może wystąpić bradykardia i spadek ciśnienia tętniczego, prawdopodobnie z powodu braku działania wagolitycznego. Zaburzenia ze strony serca i układu krążenia zwykle ustępują podczas podtrzymania znieczulenia.

Pacjenci pediatryczni

Ograniczone badania dotyczące czasu trwania znieczulenia za pomocą propofolu u dzieci wskazują, że bezpieczeństwo i skuteczność w okresie znieczulania do 4 godzin jest niezmieniona. Doniesienia literaturowe w zakresie tej populacji dokumentują stosowanie propofolu w wydłużonych procedurach bez zmian w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym około 98% propofolu wiąże się z białkami osocza. Po wstrzyknięciu dożylnym (bolus), początkowe stężenie propofolu we krwi szybko się zmniejsza z powodu dystrybucji do różnych kompartymentów (faza a). Okres półtrwania w fazie dystrybucji wynosi 2 do 4 minut.

Podczas eliminacji, stężenie preparatu we krwi zmniejsza sie wolniej. Okres półtrwania w fazie eliminacji podczas fazy B wynosi 30 do 60 minut. Następnie ujawnia się trzeci głęboki kompartment, który reprezentuje uwalnianie propofolu ze słabo ukrwionych tkanek. U dzieci klirens jest większy niż u dorosłych.

Centralna objętość dystrybucji wynosi 0,2 do 0,79 l/kg masy ciała, objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi 1,8 do 5,3 l/kg masy ciała. Eliminacja następuje w wyniku procesów metabolicznych głównie zachodzących w wątrobie, gdzie klirens uzależniony jest od przepływu krwi, w wyniku których powstają glukuronidy propofolu oraz glukuronidy i siarczany hydrochinonu. Wszystkie metabolity są nieaktywne. Około 88 % podanej dawki zostaje wydalone z moczem w postaci metabolitów. Tylko 0,3 % dawki zostaje wydalone z moczem w stanie niezmienionym.

Pacjenci pediatryczni

Po podaniu dożylnym pojedynczej dawki 3 mg/kg klirens propofolu / kg masy ciała zwiększa się wraz z wiekiem pacjenta w następujący sposób: Średnia wartość klirensu była znacząco mniejsza u noworodków w wieku < 1 miesiąca (n = 25) (20 ml/kg/min.) w porównaniu do dzieci starszych (n = 36, przedział wiekowy od 4 miesięcy do 7 lat). Dodatkowo wzajemna odmienność / zmienność osobnicza była znacząca u noworodków (przedział od 3,7 do 78 ml/kg/min.). Z uwagi na te ograniczone dane, wskazujące na znaczną odmienność, dla tej populacji nie można ustalić zalecanych wielkości dawek.

Średni klirens propofolu u dzieci starszych po podaniu pojedynczej dawki bolusa 3 mg/kg wyniósł 37,5 ml/min./kg (4 - 24 miesiące) (n = 8), 38,7 ml/min./kg (11 - 43 miesiące) (n = 6), 48 ml/min./kg (1 - 3 lata) (n = 12), 28,2 ml/min./kg (4 - 7 lat) (n = 10) w porównaniu do wartości 23,6 ml/min./kg u pacjentów dorosłych (n = 6).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie przeprowadzono badań dotyczących potencjalnego działania rakotwórczego.

Badania dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję wykazały tylko działania związane z właściwościami farmakodynamicznymi propofolu przy stosowaniu jego dużych dawek. Nie zauważono działania teratogennego.

Badania dotyczące tolerancji miejscowej wykazały uszkodzenie tkanki wokół miejsca wkłucia po wstrzyknięciu domięśniowym.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Olej sojowy oczyszczony, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glicerol, lecytyna z jaja kurzego, sodu oleinian, woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie można mieszać preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) z innymi lekami, za wyjątkiem wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres trwałości

2 lata.

Po pierwszym otwarciu: należy zużyć natychmiast.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy    przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze    powyżej 25    °C.

Nie zamrażać.

Przechowywać fiolki w zewnętrznym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Szklane fiolki są wytworzone z bezbarwnego szkła (typu II), zgodnie z Pharm. Eur. Fiolki są zaopatrzone w zamknięcie z gumy bromobutylowej wraz z aluminiowym kapslem.

Niniejszy produkt jest dostarczany w szklanych fiolkach po 50 ml,

Opakowania zawierają: 1 lub 10 sztuk.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Wszelkie pozostałości produktu lub odpady po podaniu produktu należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Należy wstrząsnąć przed użyciem.

Przeznaczone tylko do jednorazowego użytku. Niewykorzystany preparat należy zniszczyć (patrz punkt 4.2. i punkt 4.4).

Jeżeli widać dwie warstwy po wstrząśnięciu, nie należy stosować produktu.

Nie można mieszać preparatu Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) z innymi roztworami do wstrzykiwań lub infuzji. Niemniej jednak lek ten można podawać równocześnie z 5% roztworem glukozy lub z

HC-RA-DE08S/CF    1.3.1.1 Charakterystyka Produktu Leczniczego

0,9% roztworem chlorku sodu lub z mieszaniną 0,18% roztworu chlorku sodu i 4% roztworu glukozy za pomocą łącznika Y umieszczonego jak najbliżej miejsca wkłucia.

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Niemcy

Adres pocztowy:

D-34209 Melsungen, Niemcy

Telefon: +49/5661/71-0 Faks: +49/5661/71-4567

8 NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12962

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

21.06.2007r.

10    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI

PRODUKTU LECZNICZEGO

120510MP CHPL Propofol-Lipuro 2.doc B. Braun Melsungen AG 12

Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) emulsja do wstrzykiwań lub infuzji