+ iMeds.pl

Propofol-lipuro 5 mg/mlUlotka Propofol-lipuro

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Propofol-Lipuro, 5 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań lub infuzji

Propofol

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Propofol-Lipuro 5 mg/ml i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Propofol-Lipuro 5 mg/ml

3.    Jak stosować Propofol-Lipuro 5 mg/ml

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Propofol-Lipuro 5 mg/ml

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Propofol-Lipuro 5 mg/ml i w jakim celu się go stosuje

Lek Propofol-Lipuro należy do grupy leków nazywanych środkami do znieczulenia ogólnego. Środki do znieczulenia ogólnego stosowane są do wprowadzenia do znieczulenia (wywołania snu) w celu przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego lub innej procedury. Środki te mogą być również stosowane w celu sedacji (zmniejszanie poziomu świadomości pacjenta bez całkowitego usypiania).

Lek Propofol-Lipuro jest stosowany do:

•    wprowadzenia do znieczulenia ogólnego u dorosłych i dzieci w wieku >1 miesiąca;

•    sedacji pacjentów w wieku >16 lat w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, pojedynczo lub w skojarzeniu z innym środkiem do miejscowej lub regionalnej anestezji;

•    wywołania sedacji u dorosłych i dzieci w wieku >1 miesiąca w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Propofol-Lipuro 5 mg/ml Kiedy nie stosować leku Propofol-Lipuro 5 mg/ml:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na propofol, soję, orzeszki ziemne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    do podtrzymania znieczulenia ogólnego lub sedacji w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych u dzieci;

-    do sedacji w trakcie intensywnej opieki medycznej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność

-    jeśli pacjent ma chorobę, w wyniku której organizm nie przetwarza właściwie tłuszczu,

-    jeśli pacjent ma jakiekolwiek inne problemy zdrowotne, które wymagają większej ostrożności podczas stosowania emulsji tłuszczowych,

-    jeśli u pacjenta objętość krwi krążącej jest zbyt mała (hipowolemia),

-    u pacjentów bardzo osłabionych (wyniszczonych) lub mających problemy z sercem, nerkami lub wątrobą,

-    u pacjentów z wysokim ciśnieniem śródczaszkowym,

-    jeśli pacjent ma trudności z oddychaniem,

-    jeśli pacj ent ma padaczkę,

-    u pacjentów poddawanych zabiegom, w trakcie których ruchy spontaniczne są szczególnie niepożądane, np. chirurgia oka.

Jeśli u pacjenta występuje jedna z tych chorób lub stanów, należy poinformować o tym lekarza.

W przypadku jednoczesnego podawania innych tłuszczów we wlewie dożylnym, lekarz zwróci uwagę na ogólną ilość tłuszczów otrzymywanych w ciągu doby.

Propofol jest podawany pacjentowi przez lekarza przeszkolonego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Podczas znieczulenia i wybudzania pacjent jest stale monitorowany.

W przypadku wystąpienia objawów tzw. „zespołu popropofolowego” (szczegółowa lista objawów patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”) należy powiadomić lekarza; lekarz zmniejszy dawkę propofolu lub zamieni go na inny lek.

W punkcie „Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn” podano środki ostrożności, które należy podjąć po zastosowaniu propofolu.

Nie zaleca się podawania leku Propofol-Lipuro 5 mg/ml noworodkom.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Propofol stosowano skutecznie w różnych technikach znieczulenia miejscowego, które powodują znieczulenie tylko części ciała (znieczulenie nadtwardówkowe i rdzeniowe).

Oprócz tego wykazano bezpieczeństwo stosowania w połączeniu z

•    lekami podawanymi przed zabiegiem chirurgicznym,

•    innymi lekami, jak leki rozluźniające mięśnie,

•    lekami znieczulającymi, które są podawane wziewnie,

•    lekami przeciwbólowymi.

Lekarz może jednak podać niższe dawki propofolu, jeżeli znieczulenie ogólne lub uspokojenie potrzebne są jako uzupełnienie znieczulenia miejscowego.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml z alkoholem

Lekarz udzieli pacjentowi porad dotyczących spożycia alkoholu przed i po zastosowaniu leku Propofol-Lipuro.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Leku Propofol-Lipuro 5 mg/ml nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Lek ten przechodzi przez łożysko i może hamować czynności życiowe noworodka. Propofol można jednak stosować podczas zabiegów przerywania ciąży.

W przypadku kobiet karmiących piersią należy przerwać karmienie i wylać mleko po odessaniu w okresie 24 godzin po otrzymaniu leku Propofol-Lipuro 5 mg/ml. Badania prowadzone u kobiet karmiących piersią wykazały, że propofol przenika w małych ilościach do mleka kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po otrzymaniu wstrzyknięcia lub wlewu leku Propofol-Lipuro nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Lekarz doradzi pacjentowi

-    czy przy opuszczaniu placówki medycznej powinna mu towarzyszyć inna osoba;

-    kiedy będzie mógł ponownie prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny;

-    czy może stosować inne leki uspokajające (np. leki uspokajające, silne leki przeciwbólowe, alkohol).

Propofol-Lipuro 5 mg/ml zawiera sód i olej sojowy

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 20 ml, co oznacza, że zasadniczo jest pozbawiony sodu.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml zawiera olej sojowy. Nie należy stosować tego leku u osób uczulonych na orzechy ziemne lub soję.

3. Jak stosować Propofol-Lipuro 5 mg/ml

Lek Propofol-Lipuro 5 mg/ml może być podawany tylko przez anestezjologów lub lekarzy specjalnie przeszkolonych w zakresie intensywnej terapii na oddziale intensywnej terapii.

Dawkowanie

Podawana dawka będzie różnić się w zależności od wieku, masy ciała i stanu fizycznego. Lekarz poda właściwą dawkę do rozpoczęcia znieczulenia lub do uzyskania pożądanego poziomu uspokojenia uważnie obserwując jednocześnie reakcję pacjenta i jego parametry życiowe (tętno, ciśnienie krwi, oddech itd.). Lekarz zadecyduje o czasie podawania leku.

Lek Propofol-Lipuro 5 mg/ml będzie zwykle podawany we wstrzyknięciu, jeśli będzie używany do rozpoczęcia znieczulenia ogólnego. Jeśli lek Propofol-Lipuro jest stosowany jako lek uspokajający, będzie zwykle podawany powoli w sposób ciągły przy użyciu odpowiedniego aparatu. W przypadku podawania we wlewie będzie najpierw rozcieńczony.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml można podawać maksymalnie przez 1 godzinę.

Sposób podawania

Lek Propofol-Lipuro 5 mg/ml zostanie podany przez wstrzyknięcie lub infuzję dożylną przez igłę lub niewielki wenflon umieszczony w jednej z żył pacjenta.

Podczas wykonywania wstrzyknięcia lub infuzji krążenie i oddech pacjenta będą stale kontrolowane.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Propofol-Lipuro 5 mg/ml

Wystąpienie przedawkowania jest mało prawdopodobne, ponieważ podawana dawka jest bardzo dokładnie kontrolowana.

Niemniej, jeśli przypadkowo dojdzie do przedawkowania leku, może to doprowadzić do zaburzenia czynności serca i oddychania. W takim przypadku lekarz natychmiast wdroży konieczne leczenie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią poniższe działania, należy natychmiast wezwać lekarza.

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10pacjentów):

-    Niskie ciśnienie krwi, które w rzadkich przypadkach może wymagać wlewu płynów i zmniejszenia szybkości podawania propofolu.

-    Zbyt wolne bicie serca, które w rzadkich przypadkach może być poważne.

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1 000pacjentów):

-    Drgawki przypominające padaczkę.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000pacjentów):

-    Reakcje alergiczne, w tym obrzęk twarzy, języka lub gardła, świszczący oddech, zaczerwienienie skóry i niskie ciśnienie krwi.

-    Opisano przypadki utraty przytomności po operacjach. Z tego względu pacjent będzie dokładnie kontrolowany w okresie wybudzania.

-    Woda w płucach (obrzęk płuc) po podaniu propofolu.

-    Zapalenie trzustki.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Istnieją doniesienia o pojedynczych przypadkach ciężkich działań niepożądanych będących połączeniem następujących objawów: rozpad mięśni, kumulacja substancji kwaśnych we krwi, nieprawidłowo duże stężenie potasu, duże stężenie tłuszczów we krwi, nieprawidłowości w elektrokardiogramie (EKG typu Brugadów), powiększenie wątroby, nieregularne bicie serca, niewydolność nerek i niewydolność serca. Nazwano to „zespołem popropofolowym”. U niektórych pacjentów zespół ten ostatecznie doprowadził do śmierci. Działania te wystąpiły jedynie u pacjentów na oddziałach intensywnej terapii przy dawkach propofolu większych niż 4 mg na kg masy ciała na godzinę. Patrz również punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Dodatkowe działania niepożądane

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10pacjentów):

-    Ból w miejscu wstrzyknięcia występujący w trakcie pierwszego wstrzyknięcia. Ból można zmniejszyć wstrzykując jednocześnie propofol do większych żył przedramienia. Jednoczesne wstrzykniecie lidokainy (środka znieczulającego miejscowo) i propofolu również zmniejsza ból w miejscu wstrzyknięcia.

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10pacjentów):

-    Krótkotrwały bezdech.

-    Ból głowy w okresie ustępowania działania leku.

-    Nudności lub wymioty w okresie ustępowania działania leku.

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100pacjentów):

-    Zakrzepy krwi w żyłach lub zapalenie żył.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000pacjentów):

-    Utrata kontroli popędu seksualnego w okresie ustępowania działania leku.

-    Nieprawidłowy kolor moczu po dłuższym podawaniu propofolu.

-    Przypadki gorączki po operacji.

Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Ruchy mimowolne.

-    Nieprawidłowo dobry nastrój .

-    Nadużywanie leku.

-    Niewydolność serca.

-    Rozpad tkanki mięśniowej, który zgłaszano bardzo rzadko w przypadkach, gdy propofol był podawany w dawkach większych niż zalecane jako lek uspokajający na oddziałach intensywnej terapii.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku..

5. Jak przechowywać Propofol-Lipuro 5 mg/ml

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Nie zamrażać.

Lek Propofol-Lipuro 5 mg/ml trzeba użyć bezpośrednio po otwarciu/rozcieńczeniu.

Nie używać leku Propofol-Lipuro 5 mg/ml, jeśli po wstrząśnięciu produktu w ampułce widoczne będą dwie odrębne warstwy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Propofol-Lipuro 5 mg/ml

-    Substancj ą czynną jest propofol.

Każdy mililitr leku Propofol-Lipuro 5 mg/ml zawiera 5 mg propofolu.

1 ampułka o pojemności 20 ml zawiera 100 mg propofolu.

-    Pozostałe składniki leku to: olej sojowy, oczyszczony,

triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glicerol,

lecytyna z jaja kurzego, sodu oleinian, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Propofol-Lipuro 5 mg/ml i co zawiera opakowanie

Lek jest emulsją do wstrzykiwań lub infuzji.

Ma wygląd mlecznobiałej emulsji typu olej w wodzie.

Lek jest dostępny w ampułkach o pojemności 20 mililitrów w opakowaniach zbiorczych po 5 ampułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Czechy

Dania

Finlandia

Francja

Hiszpania

Irlandia

Luksemburg

Niemcy


Propofol-Lipuro 5 mg/ml Emulsion zur Injektion oder Infusion Propofol-Lipuro 0.5 % (5 mg/ml)

Propofol “B.Braun” 5 mg/ml Propofol-Lipuro 5 mg/ml Propofol-Lipuro 5 mg/ml Propofol-Lipuro 0.5 % (5 mg/ml)

Propofol-Lipuro 0.5 % (5 mg/ml)

Propofol-Lipuro 5 mg/ml Emulsion zur Injektion oder Infusion Propofol-Lipuro 5 mg/ml Emulsion zur Injektion oder Infusion

Norwegia    Propofol-Lipuro 5 mg/ml

Polska    Propofol-Lipuro 5 mg/ml

Portugalia    Propofol-Lipuro 0.5 % (5    mg/ml)

Słowacja    Propofol-Lipuro 0.5 % (5    mg/ml)

Szwecja    Propofol-Lipuro 5 mg/ml

Węgry    Propofol-Lipuro 5 mg/ml

Wielka Brytania Propofol-Lipuro 0.5 % (5    mg/ml)

Włochy    Propofol B.Braun 0,5 %

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

<........................................................................................................................>

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Pojemniki są przeznaczone do jednorazowego użycia wyłączenie u jednego pacjenta.

Po zakończeniu podawania leku należy usunąć wszelkie niewykorzystane resztki emulsji. Pojemniki trzeba wstrząsnąć przed użyciem.

6

Propofol-Lipuro

Charakterystyka Propofol-lipuro

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Propofol-Lipuro, 5 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań lub infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml emulsji do wstrzykiwań lub infuzji zawiera 5 mg propofolu. 1 ampułka o pojemności 20 ml zawiera 100 mg propofolu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

1 ml emulsji zawiera

Olej sojowy, oczyszczony    50 mg

Sód    0,03 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Emulsja do wstrzykiwań lub infuzji.

Biała mleczna emulsja typu „olej w wodzie”.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Propofol-Lipuro 5 mg/ml jest krótko działającym dożylnym lekiem do znieczulenia ogólnego, wskazanym do

•    wprowadzenia do znieczulenia ogólnego u dorosłych i dzieci w wieku >1 miesiąca;

•    wprowadzenia do znieczulenia w zabiegach diagnostycznych i chirurgicznych u dorosłych oraz dzieci w wieku >1 miesiąca;

•    tylko u osób dorosłych do krótkotrwałej sedacji podczas zabiegów diagnostycznych lub chirurgicznych, sam lub w skojarzeniu ze znieczuleniem miejscowym lub regionalnym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Informacje ogólne

Propofol-Lipuro 5 mg/ml może być podawany tylko w warunkach szpitalnych albo w odpowiednio wyposażonych ośrodkach medycznych, przez lekarzy przeszkolonych w dziedzinie anestezjologii lub intensywnej opieki. Należy stale monitorować układ krążenia oraz czynność oddechową (np. poprzez EKG i pulsoksymetrię), a urządzenia zapewniające drożność dróg oddechowych, aparatura do przeprowadzania sztucznego oddychania oraz inne urządzenia resuscytacyjne powinny być w każdej chwili natychmiast do dyspozycji. Podawania produktu Propofol-Lipuro 5 mg/ml w celu sedacji podczas zabiegów chirurgicznych lub diagnostycznych nie powinna wykonywać ta sama osoba, która wykonuje zabieg chirurgiczny lub diagnostyczny.

Produkt Propofol-Lipuro 5 mg/ml jest przeznaczony do stosowania u dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zwłaszcza wrażliwych na ból, ze względu na mniejszy ból podczas wstrzykiwania w porównaniu z większymi stężeniami.

Zazwyczaj podczas stosowania produktu Propofol-Lipuro 5 mg/ml należy podawać dodatkowe leki przeciwbólowe.

Dawkowanie

Propofol-Lipuro 5 mg/ml podaje się dożylnie. Dawkowanie należy dostosować indywidualnie, w zależności od reakcji pacjenta.

•    Znieczulenie ogólne u dorosłych Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego:

W celu wprowadzenia do znieczulenia, Propofol-Lipuro 5 mg/ml należy stopniowo podawać (20 do 40 mg propofolu co 10 sekund) obserwując reakcje pacjenta, aż do wystąpienia klinicznych cech wskazujących na wystąpienie znieczulenia. Należy się spodziewać, że u większości pacjentów w wieku poniżej 55 lat potrzebna będzie dawka propofolu w granicach od 1,5 do 2,5 mg propofolu na kg masy ciała. Możliwe jest podawanie wielokrotnych wstrzyknięć dożylnych w bolusie zgodnie z wymaganiami klinicznymi.

U starszych pacjentów oraz u pacjentów z III lub IV grupy ryzyka wg ASA, a szczególnie u osób z niewydolnością serca, może zaistnieć konieczność zmniejszenia dawki, a zatem całkowitą dawkę propofolu można zmniejszyć do 1 mg/kg masy ciała lub mniej. U tych pacjentów produkt należy podawać wolniej (około 4 ml produktu Propofol-Lipuro 5 mg/ml, czyli 20 mg propofolu co 10 sekund).

•    Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego u dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca

W celu wprowadzenia do znieczulenia Propofol-Lipuro 5 mg/ml podaje się powoli, aż do wystąpienia klinicznych cech wskazujących na wystąpienie znieczulenia. Dawkowanie powinno być odpowiednio dobrane do wieku oraz (lub) do masy ciała. U większości dzieci w wieku powyżej 8 lat w celu wprowadzenia do znieczulenia wymagana dawka wynosi około 2,5 mg propofolu na kg masy ciała. U dzieci młodszych, w szczególności w wieku od 1 miesiąca do 3 lat wymagana dawka może być większa (od 2,5 do 4 mg propofolu na kg masy ciała).

Lek Propofol-Lipuro 5 mg/ml jest przeciwwskazany do podtrzymywania znieczulenia (patrz również punkt 4.3).

U pacjentów z III lub IV grupy ryzyka wg ASA zaleca się podawanie mniejszych dawek (patrz również punkt 4.4).

•    Sedacja podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych u dorosłych

W celu uzyskania sedacji podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych należy dobrać dawkę i częstość podawania w zależności od odpowiedzi klinicznej. Do wywołania sedacji u większości pacjentów konieczne jest podanie dawki 0,5 - 1 mg propofolu na kg masy ciała w czasie 1 do 5 minut. Podtrzymanie pożądanego poziomu sedacji osiąga się dobierając odpowiednio szybkość podawania produktu Propofol-Lipuro 5 mg/ml, używając np. pompy infuzyjnej. U większości pacjentów szybkość podawania wynosi 1,5 - 4,5 mg propofolu na kg masy ciała na godzinę. Dodatkowe bolusy 10 - 20 mg propofolu (2 - 4 ml produktu Propofol-Lipuro 5 mg/ml) można podać wtedy, gdy konieczne jest szybkie pogłębienie sedacji.

U pacjentów w wieku powyżej 55 lat oraz u pacjentów z III lub IV grupy ryzyka wg ASA może być konieczne zmniejszenie dawki oraz szybkości podawania produktu Propofol-Lipuro 5 mg/ml.

•    Wprowadzenie do znieczulenia w zabiegach diagnostycznych i chirurgicznych u dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca

Wielkość dawki oraz szybkość podawania należy dostosować w zależności od pożądanego poziomu sedacji oraz odpowiedzi klinicznej. W większości przypadków pacjentom z tej grupy wiekowej podaje się 1 -2 mg propofolu / kg masy ciała na początku znieczulania.

U pacjentów z III lub IV grupy ryzyka wg ASA konieczne może być podanie mniejszych dawek. Sposób i czas stosowania

Sposób podawania

Podanie dożylne.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml podaje się dożylnie w postaci nierozcieńczonej jako wstrzyknięcie lub poprzez infuzję ciągłą po uprzednim rozcieńczeniu roztworem glukozy 50 mg/ml (5% wagowo-objętościowych), roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9% wagowo-objętościowych).

Przed użyciem należy wstrząsnąć pojemnikiem.

Przed użyciem należy zdezynfekować szyjkę ampułki spirytusem medycznym (aerozolem lub nasączonym wacikiem). Po użyciu napoczęte pojemniki należy wyrzucić.

Jeżeli stosowane są zestawy do infuzji z filtrami, muszą one umożliwiać podaż lipidów.

Podawanie produktu Propofol-Lipuro 5 mg/ml w postaci nierozcieńczonej

W przypadku ciągłego podawania produktu Propofol-Lipuro 5 mg/ml należy zawsze monitorować szybkość podawania przy użyciu odpowiednich urządzeń, np. pompy strzykawkowej. Wszelkie resztki produktu Propofol-Lipuro 5 mg/ml pozostałe po zakończeniu podawania należy wyrzucić.

Podawanie produktu Propofol-Lipuro 5 mg/ml w postaci rozcieńczonej

Do infuzji produktu Propofol-Lipuro 5 mg/ml w postaci rozcieńczonej należy zawsze używać biurety, licznika kropli, pompy strzykawkowej lub pompy infuzyjnej objętościowej w celu kontroli szybkości wlewu oraz uniknięcia niekontrolowanej infuzji dużej dawki produktu Propofol-Lipuro 5 mg/ml w postaci rozcieńczonej.

W trakcie przygotowywania mieszaniny do infuzji należy pamiętać o tym, że maksymalne rozcieńczenie produktu Propofol-Lipuro 5 mg/ml roztworem glukozy (5% wagowo-objętościowych) lub roztworem chlorku sodu (0,9% wagowo-objętościowych) to 1:4 (minimalne stężenie wynosi 1 mg propofolu/ml).

Odpowiednie rozcieńczalniki, patrz punkt 6.6.

W celu zmniejszenia bólu w miejscu wstrzyknięcia, do produktu Propofol-Lipuro 5 mg/ml można dodać lidokainę. Jedną część roztworu lidokainy 10 mg/ml (1%) wolnej od środków konserwujących można dodać do 40 części produktu Propofol-Lipuro 5 mg/ml.

Przed podaniem leków zwiotczających mięśnie, takich jak atrakurium lub miwakurium, należy przepłukać system infuzyjny, jeżeli są one podawane poprzez ten sam system infuzyjny co poprzednio Propofol-Lipuro 5 mg/ml.

Czas stosowania

Propofol-Lipuro 5 mg/ml może być podawany maksymalnie przez 1 godzinę.

4.3 Przeciwwskazania

Produkt Propofol-Lipuro 5 mg/ml jest przeciwwskazany u pacjentów z rozpoznaną nadwrażliwością na substancję aktywną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 lub na orzechy ziemne lub soję.

Produkt Propofol-Lipuro 5 mg/ml jest przeciwwskazany:

•    do podtrzymania znieczulenia ogólnego,

•    do podtrzymania sedacji podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych u dzieci,

•    do sedacji w intensywnej terapii.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Propofol powinien być podawany przez osoby przeszkolone w dziedzinie anestezjologii (lub, w stosownych przypadkach, lekarzy przeszkolonych w zakresie opieki nad pacjentami na oddziałach intensywnej terapii).

Pacjenci powinni być stale monitorowani, a sprzęt do utrzymywania drożności dróg oddechowych, sztucznej wentylacji, wzbogacania wdychanego powietrza w tlen i inne urządzenia do resuscytacji powinny być w każdej chwili łatwo dostępne. Propofolu nie powinna podawać osoba prowadząca zabieg diagnostyczny lub chirurgiczny.

Zgłaszano przypadki nadużywania propofolu, na ogół przez pracowników służby zdrowia. Podobnie jak w przypadku innych leków do znieczulenia ogólnego, podanie propofolu bez zwracania właściwej uwagi na drogi oddechowe może doprowadzić do powikłań ze strony układu oddechowego prowadzących do zgonu.

Jeśli propofol jest stosowany w celu sedacji z zachowaniem świadomości w zabiegach diagnostycznych i chirurgicznych, należy zapewnić ciągłe monitorowanie pacjenta w celu wykrycia wczesnych objawów hipotensji, niedrożności dróg oddechowych lub desaturacji.

W przypadku stosowania wielokrotnych bolusów do wprowadzenia znieczulenia ogólnego maksymalna ilość tłuszczów nie może przekraczać 150 mg tłuszczu/kg masy ciała/godzinę, co odpowiada 1,5 ml/kg masy ciała/godzinę produktu Propofol-Lipuro 5 mg/ml.

Podobnie jak w przypadku innych środków uspokajających, po zastosowaniu propofolu do sedacji pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym, mogą wystąpić u pacjentów mimowolne ruchy. W trakcie zabiegów wymagających całkowitego unieruchomienia pacjentów ruchy te mogą stanowić zagrożenie dla pola operacyjnego.

Przed przeniesieniem na oddział po zastosowaniu propofolu, koniecznie należy odczekać przez pewien czas i upewnić się, że pacjent jest w pełni wybudzony. Bardzo rzadko po zastosowaniu propofolu obserwowano wydłużenie czasu wybudzania z towarzyszącym niekiedy zwiększonym napięciem mięśniowym. Objaw ten może być poprzedzony okresem czuwania lub nie. Chociaż wybudzenie następuje samoistnie, pacjent przed wybudzeniem musi być monitorowany ze szczególną uwagą.

Upośledzenie świadomości wywołane przez propofol na ogół nie jest wykrywalne dłużej niż przez 12 godzin. Należy wziąć pod uwagę działanie propofolu, zabieg, stosowane jednocześnie leki, wiek i stan pacjenta, doradzając pacjentom w zakresie:

•    wskazań do obecności osoby towarzyszącej pacjentowi przy opuszczaniu przez niego miejsca podania propofolu,

•    czasu powrotu do wykonywania wymagających umiejętności lub ryzykownych zadań, takich jak prowadzenie pojazdów,

•    stosowania innych środków, które mogą mieć działanie uspokajające (np. benzodiazepin, opiatów, alkoholu).

Podobnie jak w przypadku innych środków podawanych dożylnie należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością serca, układu oddechowego, nerek lub wątroby, z hipowolemią, lub wyniszczonych, a także u pacjentów z padaczką.

Klirens propofolu uzależniony jest od tempa przepływu krwi, dlatego też równoczesne podawanie leków obniżających pojemność minutową serca obniża klirens propofolu.

Propofol nie ma działania wagolitycznego; zgłaszano przypadki bradykardii (czasami ciężkiej), a nawet asystolii. Należy rozważyć podanie dożylne leku przeciwcholinergicznego przed wprowadzeniem znieczulenia, szczególnie w sytuacjach, gdy prawdopodobnie przeważa napięcie nerwu błędnego lub gdy propofol jest stosowany razem z lekami, które mogą wywołać bradykardię.

Podczas podawania propofolu pacjentom z padaczką możliwe jest wystąpienie drgawek.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania propofolu pacjentom z zaburzeniami metabolizmu tłuszczów oraz pacjentom z innymi chorobami, wymagającymi szczególnej uwagi podczas stosowania emulsji tłuszczowych. Zaleca się monitorowanie stężenia tłuszczów we krwi w przypadku podawania propofolu pacjentom uważanym za szczególnie zagrożonych przeciążeniem tłuszczami. Ilość podawanego propofolu należy odpowiednio skorygować, jeżeli monitorowanie wskazuje na niedostateczne wydalanie tłuszczów z organizmu. Jeżeli pacjent aktualnie otrzymuje tłuszcze dożylnie, ich ilość należy zmniejszyć, biorąc pod uwagę ilość tłuszczów podawanych we wlewie jako składnik preparatu propofolu; 1,0 ml preparatu Propofol-Lipuro 5 mg/ml zawiera 0,1 g tłuszczu.

Nie zaleca się podawania propofolu nowonarodzonym niemowlętom w celu wprowadzenia do znieczulenia, ponieważ ta populacja pacjentów nie została jeszcze dobrze zbadana. Dane farmakokinetyczne (patrz punkt 5.2) wskazują, że u noworodków klirens jest znacząco obniżony i charakteryzuje się dużą zmiennością osobniczą. W trakcie podawania dawek zalecanych dla starszych dzieci może dojść do względnego przedawkowania, co w konsekwencji może powodować ciężką depresj ę sercowo-naczyniową.

Porady dotyczące postępowania na oddziale intensywnej terapii

Nie wykazano bezpieczeństwa i skuteczności propofolu stosowanego do sedacji (podstawowej) u dzieci w wieku poniżej 16 lat. Chociaż nie udowodniono związku przyczynowego, stosowanie propofolu do sedacji (podstawowej) u dzieci w wieku poniżej 16 lat prowadziło do ciężkich objawów niepożądanych (w tym nawet do zgonów). Te przypadki miały miejsce po zastosowaniu produktu niezgodnie z zaleceniami producenta. Opisywano następujące działania niepożądane: kwasica metaboliczna, hiperlipidemia, rabdomioliza i (lub) niewydolność serca. Występowały one najczęściej u dzieci z zakażeniami układu oddechowego, u których produkt podawano w dawkach znacznie większych niż zalecane dla dorosłych pacjentów w celu wywołania sedacji na oddziałach intensywnej terapii.

Istnieją doniesienia o występowaniu u dorosłych następujących działań niepożądanych: kwasica metaboliczna, rabdomioliza, hiperkaliemia, hepatomegalia, niewydolność nerek, hiperlipidemia, zaburzenia rytmu serca, zmiany w EKG charakterystyczne dla zespołu Brugadów (uniesienie odcinka ST i ujemny załamek T) i szybko nasilająca się niewydolność serca, zazwyczaj nieodpowiadająca na inotropowe leczenie podtrzymujące (w niektórych przypadkach prowadząca do zgonu pacjenta). Połączenie tych zdarzeń nazwano zespołem popropofolowym.

Wydaje się, że głównymi czynnikami ryzyka wystąpienia tych zdarzeń są: zmniejszenie ilości tlenu dostarczanego do tkanek; poważny uraz neurologiczny i (lub) posocznica; stosowanie wysokich dawek jednego lub więcej następujących środków farmakologicznych: środków zwężających naczynia krwionośne, steroidów, leków o działaniu inotropowym i (lub) propofolu (zazwyczaj po podaniu dawek przekraczających 4 mg/kg/godzinę).

Lekarze przepisujący produkt powinni zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia tych zdarzeń i rozważyć zmniejszenie dawki propofolu lub zmianę na alternatywny lek znieczulający przy pierwszych oznakach wystąpienia objawów. Dawkę wszystkich leków uspokajających i środków leczniczych stosowanych na oddziale intensywnej terapii, w tym propofolu, należy zwiększać stopniowo w celu utrzymania optymalnych parametrów podaży tlenu i parametrów hemodynamicznych. Podczas zmiany leczenia u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym należy zapewnić odpowiedni przepływ mózgowy. Należy pamiętać, aby w miarę możliwości nie stosować dawek większych niż 4 mg/kg/godzinę.

Dodatkowe środki ostrożności

Preparat Propofol-Lipuro 5 mg/ml nie zawiera środków konserwujących i tworzy warunki sprzyjające wzrostowi bakterii.

Emulsję należy pobrać do strzykawki lub zestawu do infuzji zaraz po otwarciu ampułki lub zdjęciu kapsla fiolki. Natychmiast należy przystąpić do podawania produktu. Wszystkie czynności związane z pobieraniem i podawaniem produktu należy wykonywać z zachowaniem zasad aseptyki. Wszystkie inne leki lub płyny stosowane jednocześnie z propofolem należy podawać w pobliżu miejsca wkłucia. Propofolu nie należy podawać przez filtry mikrobiologiczne.

Propofol i wszystkie strzykawki zawierające ten środek są przeznaczone do jednorazowego użytku, indywidualnie dla każdego pacjenta. Zgodnie z ustalonymi wytycznymi dla innych emulsji tłuszczowych, pojedynczy wlew propofolu nie może trwać dłużej niż 12 godzin. Po zakończeniu procedury lub upływie 12 godzin, cokolwiek nastąpi szybciej, należy wymienić zarówno pojemnik z produktem, jak i zestaw do wlewów.

W 20 ml produktu leczniczego znajduje się mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu, co oznacza, że zasadniczo nie zawiera sodu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Propofol stosowano w połączeniu ze znieczuleniem rdzeniowym i nadtwardówkowym oraz razem z powszechnie stosowanymi lekami do premedykacji, lekami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, lekami wziewnymi, lekami przeciwbólowymi; nie spotkano się z przypadkiem niezgodności farmakologicznych. Może zaistnieć konieczność zmniejszenia dawki propofolu, jeśli znieczulenie ogólne lub sedację stosuje się jako uzupełnienie znieczulenia regionalnego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania propofolu podczas ciąży nie zostało ustalone. Propofolu nie należy podawać w okresie ciąży, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Propofol przenika przez barierę łożyskową i może wykazywać depresyjne działanie na podstawowe czynności życiowe noworodków. Propofol można jednak stosować podczas zabiegów przerywania ciąży.

Karmienie piersią

Jak wykazały badania u matek karmiących piersią, propofol przenika w małych ilościach do mleka. Dlatego, w ciągu 24 godzin po podaniu propofolu, matki nie powinny karmić piersią. Pokarm wydzielany w tym czasie powinien być wyrzucony.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjentów należy informować, że zdolność wykonywania zadań wymagających umiejętności, takich jak prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych, może być upośledzona przez pewien czas po zastosowaniu propofolu.

Upośledzenie to wywołane propofolem na ogół nie jest wykrywalne po upływie ponad 12 godzin (patrz punkt 4.4).

4.8    Działania niepożądane

Wprowadzenie do znieczulenia lub sedacji i samo znieczulenie lub sedacja są zazwyczaj łagodne z niewielkimi objawami pobudzenia. Najczęściej zgłaszane działania niepożądane, np. niedociśnienie, są przewidywanymi farmakologicznie działaniami środków anestetycznych/uspokajających. Rodzaj, stopień nasilenia i częstość występowania zdarzeń niepożądanych obserwowanych u pacjentów otrzymujących propofol mogą być związane ze stanem pacjenta oraz z zastosowanymi procedurami operacyjnymi lub leczniczymi.

Tabela działań niepożądanych leku

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Anafilaksja - może obejmować obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, rumień i niedociśnienie

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Częstość nieznana (9)

Kwasica metaboliczna (5), hiperkaliemia (5), hyperlipidemia (5)

Zaburzenia psychiczne:

Częstość nieznana (9)

Euforia, nadużywanie leków (8)

Zaburzenia układu nerwowego:

Często

(>1/100, <1/10)

Ból głowy w fazie wybudzania

Rzadko

(>1/10 000, <1/1 000)

Ruchy padaczkopodobne łącznie z drgawkami i opistotonus podczas indukcji znieczulenia, w trakcie znieczulenia i podczas wybudzania

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieświadomość pooperacyjna

Częstość nieznana (9)

Ruchy mimowolne

Zaburzenia serca:

Często

(>1/100, <1/10)

Bradykardia (1)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Obrzęk płuc

Częstość nieznana (9)

Zaburzenia rytmu serca (5), niewydolność serca (5), (7)

Zaburzenia naczyniowe:

Często

(>1/100, <1/10)

Niedociśnienie (2)

Niezbyt często (>1/1 000, <1/100)

Zakrzepy i zapalenia żył

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często

(>1/100, <1/10)

Przej ściowy bezdech podczas indukcji

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często

(>1/100, <1/10)

Nudności i wymioty w fazie wybudzania

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Częstość nieznana (9)

Hepatomegalia (5)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Częstość nieznana (9)

Rabdomioliza (3), (5)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zmiany zabarwienia moczu po długim podawaniu produktu

Częstość nieznana (9)

Niewydolność nerek (5)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Brak zahamowań seksualnych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często (>1/10)

Miejscowy ból podczas indukcji (4)

Badania diagnostyczne:

Częstość nieznana (9)

Zmiany EKG typu zespołu Brugadów (5), (6)

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach:

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Gorączka pooperacyjna

(1)    Poważna bradykardia występuje rzadko. Zgłaszano pojedyncze przypadki progresji bradykardii do asystolii.

(2)    W sporadycznych przypadkach niedociśnienie może wymagać dożylnego podawania płynów i zmniejszenia szybkości podawania propofolu.

(3)    Otrzymywano bardzo rzadkie zgłoszenia rabdomiolizy, gdy propofol stosowano w dawkach wyższych niż 4 mg/kg/godz. do sedacji na oddziale intensywnej terapii.

(4)    Można go zmniejszyć podając środek do dużych żył przedramienia i dołu łokciowego. Miejscowy ból można też zmniejszyć podając preparat Propofol-Lipuro 5 mg/ml jednocześnie z lidokainą.

(5)    Połączenie tych zdarzeń, określane jako „zespół popropofolowy”, można obserwować u pacjentów z poważnymi schorzeniami, u których często występują liczne czynniki ryzyka wystąpienia tych zdarzeń, patrz punkt 4.4.

(6)    EKG o typie zespołu Brugadów - uniesienie odcinka ST i odwrócenie załamka T w EKG.

(7)    Gwałtownie postępująca niewydolność serca (w niektórych przypadkach prowadząca do zgonu) u dorosłych. W takich przypadkach niewydolność serca nie reaguje zazwyczaj na podtrzymujące leczenie inotropowe.

(8)    Nadużywanie leków, głównie przez pracowników służby zdrowia.

(9)    Nieznana, ponieważ nie można jej oszacować na podstawie dostępnych danych z badań klinicznych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka

stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny

zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu

Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Przypadkowe przedawkowanie może spowodować zahamowanie czynności układu oddechowego i krążenia. Wystąpienie bezdechu wymaga zastosowania wentylacji zastępczej tlenem. Zahamowanie czynności układu sercowo-naczyniowego może wymagać obniżenia głowy pacjenta i, w ciężkich przypadkach, zastosowania płynów zwiększających objętość osocza oraz leków zwężających naczynia krwionośne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki do znieczulenia ogólnego, kod ATC: N01AX10.

Mechanizm działania, działanie farmakodynamiczne

Działanie nasenne po wstrzyknięciu dożylnym produktu Propofol-Lipuro 5 mg/ml występuje szybko. W zależności od szybkości wstrzyknięcia, czas indukcji znieczulenia wynosi 30 do 40 sekund. Czas działania po pojedynczym wstrzyknięciu (bolus) jest krótki ze względu na szybki metabolizm i szybkie wydalanie leku (4 do 6 minut).

Nie zaobserwowano klinicznie istotnego kumulowania się propofolu po wielokrotnym wstrzyknięciu (bolus), kiedy stosowano go według zalecanego schematu dawkowania.

Pacjenci szybko odzyskują przytomność.

Niekiedy podczas wprowadzenia znieczulenia może wystąpić bradykardia i niedociśnienie, prawdopodobnie z powodu braku działania wagolitycznego. Zaburzenia ze strony serca i układu krążenia zwykle ustępują podczas podtrzymania znieczulenia.

Lek Propofol-Lipuro 5 mg/ml opracowano w celu osiągnięcia redukcji bólu w miejscu wstrzyknięcia. Zostało to jednoznacznie potwierdzone w dwóch badaniach klinicznych - jednym z udziałem dzieci i jednym z udziałem dorosłych.

Farmaceutyczna postać propofolu w mieszanej emulsji zawierającej triglicerydy średnio- i długołańcuchowe prowadzi do mniejszego stężenia wolnego propofolu w fazie wodnej w porównaniu do emulsji zawierających tylko triglicerydy długołańcuchowe. Ta różnica może wyjaśniać mniejszą częstość występowania bólu i jego mniejsze natężenie obserwowane podczas stosowania produktów Propofol-Lipuro w porównawczych badaniach klinicznych, szczególnie podczas stosowania Propofol-Lipuro 5 mg/ml, ze względu na bardzo małe stężenie wolnego propofolu.

Dzieci i młodzież

Ograniczona liczba badań dotycząca czasu trwania znieczulenia za pomocą propofolu u dzieci wskazuje, że bezpieczeństwo i skuteczność w okresie znieczulania trwającego do 4 godzin jest niezmieniona. Doniesienia w piśmiennictwie dotyczące tej populacji dowodzą, że stosowanie propofolu w wydłużonych procedurach nie zmienia bezpieczeństwa i skuteczności.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Dystrybucja

Po podaniu dożylnym około 98% propofolu wiąże się z białkami osocza.

Po wstrzyknięciu dożylnym (bolus), początkowe stężenie propofolu we krwi szybko się zmniejsza z powodu dystrybucji do różnych kompartymentów (faza a). Okres półtrwania w fazie dystrybucji wynosi od 2 do 4 minut.

Podczas eliminacji, stężenie leku we krwi zmniejsza się wolniej. Okres półtrwania w fazie eliminacji podczas fazy B wynosi od 30 do 60 minut. Następnie ujawnia się trzeci głęboki kompartment, który reprezentuje uwalnianie propofolu ze słabo ukrwionych tkanek.

Centralna objętość dystrybucji wynosi od 0,2 do 0,79 l/kg masy ciała, objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi od 1,8 do 5,3 l/kg masy ciała.

Metabolizm

Metabolizm propofolu, w wyniku którego powstają glukuronidy propofolu oraz glukuronidy i siarczany chinolu, zachodzi głównie w wątrobie. Wszystkie metabolity są nieaktywne.

Eliminacja.

Propofol jest eliminowany bardzo szybko (klirens całkowity wynosi około 2 l/min). Eliminacja następuje w wyniku procesów metabolicznych, głównie w wątrobie, gdzie klirens uzależniony jest od przepływu krwi. U dzieci klirens jest większy niż u dorosłych. Około 88% podanej dawki zostaje wydalone z moczem w postaci metabolitów. Tylko 0,3% dawki zostaje wydalona z moczem w stanie niezmienionym.

Dzieci i młodzież

Po podaniu dożylnym pojedynczej dawki 3 mg/kg klirens propofolu / kg masy ciała zwiększa się wraz z wiekiem pacjenta w następujący sposób: Średnia wartość klirensu była znacząco mniejsza u noworodków <1 miesiąca życia (n = 25) (20 ml/kg/min) w porównaniu do dzieci starszych (n = 36, przedział wiekowy od 4 miesięcy do 7 lat). Ponadto u noworodków (przedział dawki od 3,7 do 78 ml/kg/min) występowały znaczące różnice międzyosobnicze . Z uwagi na te ograniczone dane, wskazujące na znaczną zmienność, dla tej populacji nie można ustalić zalecanych wielkości dawek.

Średni klirens propofolu u dzieci starszych po podaniu pojedynczej dawki (bolusa) 3 mg/kg wyniósł 37,5 ml/min/kg (4 - 24 miesiące) (n = 8), 38,7 ml/min/kg (11 - 43 miesiące) (n = 6), 48 ml/min/kg (1 - 3 lata) (n = 12), 28,2 ml/min/kg (4 - 7 lat) (n = 10) w porównaniu do wartości 23,6 ml/min/kg u pacjentów dorosłych (n = 6).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie przeprowadzono badań dotyczących potencjalnego działania rakotwórczego.

Badania dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję wykazały tylko działania związane z właściwościami farmakodynamicznymi propofolu przy stosowaniu jego dużych dawek. Nie zauważono działania teratogennego.

Badania dotyczące tolerancji miejscowej wykazały uszkodzenie tkanki wokół miejsca wkłucia po wstrzyknięciu domięśniowym.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Olej sojowy, oczyszczony,

triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glicerol,

lecytyna z jaja kurzego, sodu oleinian, woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres trwałości

2 lata.

Po pierwszym otwarciu: należy zużyć natychmiast.

Po rozcieńczeniu zgodnie z instrukcją: rozcieńczone roztwory należy podawać natychmiast po przygotowaniu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Niniejszy produkt leczniczy jest dostarczany w szklanych ampułkach o pojemności 20 ml. Szklane ampułki są wytworzone z bezbarwnego szkła (typu I), zgodnie z Pharm. Eur. Wielkość opakowania:

Szklane ampułki: 5 x 20 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami

Pojemniki należy wstrząsnąć przed użyciem.

Przeznaczone tylko do jednorazowego użytku u jednego pacjenta. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu należy usunąć.

Jeżeli po wstrząśnięciu widać dwie warstwy, nie należy stosować produktu.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml można mieszać tylko z następującymi produktami leczniczymi: roztwór glukozy 5 mg/ml (5% wagowo-objętościowych), roztwór chlorku sodu 9 mg/ml (9% wagowo-objętościowych) i wolna od środków konserwujących lidokaina do wstrzykiwań 10 mg/ml (1%) (patrz punkt 4.2, podpunkt „Podawanie produktu Propofol-Lipuro 5 mg/ml w postaci rozcieńczonej”).

Równoczesne podawanie produktu Propofol-Lipuro 5 mg/ml z roztworem glukozy 5 mg/ml (5% wagowo-objętościowych) lub roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (9% wagowo-objętościowych) poprzez łącznik „Y” należy, w miarę możliwości, prowadzić jak najbliżej miejsca wkłucia.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1    Adres pocztowy

34212 Melsungen    34209 Melsungen, Niemcy

Niemcy

Tel.: +49/5661/71-0 Faks: +49/5661/71-4567

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 16149

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 01-12-2009 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

09189.3BN0820F13 11

Propofol-Lipuro