Imeds.pl

Propofol-Lipuro 5 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Propofol-Lipuro, 5 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań lub infuzji

Propofol

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Propofol-Lipuro 5 mg/ml i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Propofol-Lipuro 5 mg/ml

3.    Jak stosować Propofol-Lipuro 5 mg/ml

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Propofol-Lipuro 5 mg/ml

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Propofol-Lipuro 5 mg/ml i w jakim celu się go stosuje

Lek Propofol-Lipuro należy do grupy leków nazywanych środkami do znieczulenia ogólnego. Środki do znieczulenia ogólnego stosowane są do wprowadzenia do znieczulenia (wywołania snu) w celu przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego lub innej procedury. Środki te mogą być również stosowane w celu sedacji (zmniejszanie poziomu świadomości pacjenta bez całkowitego usypiania).

Lek Propofol-Lipuro jest stosowany do:

•    wprowadzenia do znieczulenia ogólnego u dorosłych i dzieci w wieku >1 miesiąca;

•    sedacji pacjentów w wieku >16 lat w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, pojedynczo lub w skojarzeniu z innym środkiem do miejscowej lub regionalnej anestezji;

•    wywołania sedacji u dorosłych i dzieci w wieku >1 miesiąca w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Propofol-Lipuro 5 mg/ml Kiedy nie stosować leku Propofol-Lipuro 5 mg/ml:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na propofol, soję, orzeszki ziemne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    do podtrzymania znieczulenia ogólnego lub sedacji w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych u dzieci;

-    do sedacji w trakcie intensywnej opieki medycznej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność

-    jeśli pacjent ma chorobę, w wyniku której organizm nie przetwarza właściwie tłuszczu,

-    jeśli pacjent ma jakiekolwiek inne problemy zdrowotne, które wymagają większej ostrożności podczas stosowania emulsji tłuszczowych,

-    jeśli u pacjenta objętość krwi krążącej jest zbyt mała (hipowolemia),

-    u pacjentów bardzo osłabionych (wyniszczonych) lub mających problemy z sercem, nerkami lub wątrobą,

-    u pacjentów z wysokim ciśnieniem śródczaszkowym,

-    jeśli pacjent ma trudności z oddychaniem,

-    jeśli pacj ent ma padaczkę,

-    u pacjentów poddawanych zabiegom, w trakcie których ruchy spontaniczne są szczególnie niepożądane, np. chirurgia oka.

Jeśli u pacjenta występuje jedna z tych chorób lub stanów, należy poinformować o tym lekarza.

W przypadku jednoczesnego podawania innych tłuszczów we wlewie dożylnym, lekarz zwróci uwagę na ogólną ilość tłuszczów otrzymywanych w ciągu doby.

Propofol jest podawany pacjentowi przez lekarza przeszkolonego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Podczas znieczulenia i wybudzania pacjent jest stale monitorowany.

W przypadku wystąpienia objawów tzw. „zespołu popropofolowego” (szczegółowa lista objawów patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”) należy powiadomić lekarza; lekarz zmniejszy dawkę propofolu lub zamieni go na inny lek.

W punkcie „Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn” podano środki ostrożności, które należy podjąć po zastosowaniu propofolu.

Nie zaleca się podawania leku Propofol-Lipuro 5 mg/ml noworodkom.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Propofol stosowano skutecznie w różnych technikach znieczulenia miejscowego, które powodują znieczulenie tylko części ciała (znieczulenie nadtwardówkowe i rdzeniowe).

Oprócz tego wykazano bezpieczeństwo stosowania w połączeniu z

•    lekami podawanymi przed zabiegiem chirurgicznym,

•    innymi lekami, jak leki rozluźniające mięśnie,

•    lekami znieczulającymi, które są podawane wziewnie,

•    lekami przeciwbólowymi.

Lekarz może jednak podać niższe dawki propofolu, jeżeli znieczulenie ogólne lub uspokojenie potrzebne są jako uzupełnienie znieczulenia miejscowego.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml z alkoholem

Lekarz udzieli pacjentowi porad dotyczących spożycia alkoholu przed i po zastosowaniu leku Propofol-Lipuro.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Leku Propofol-Lipuro 5 mg/ml nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Lek ten przechodzi przez łożysko i może hamować czynności życiowe noworodka. Propofol można jednak stosować podczas zabiegów przerywania ciąży.

W przypadku kobiet karmiących piersią należy przerwać karmienie i wylać mleko po odessaniu w okresie 24 godzin po otrzymaniu leku Propofol-Lipuro 5 mg/ml. Badania prowadzone u kobiet karmiących piersią wykazały, że propofol przenika w małych ilościach do mleka kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po otrzymaniu wstrzyknięcia lub wlewu leku Propofol-Lipuro nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Lekarz doradzi pacjentowi

-    czy przy opuszczaniu placówki medycznej powinna mu towarzyszyć inna osoba;

-    kiedy będzie mógł ponownie prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny;

-    czy może stosować inne leki uspokajające (np. leki uspokajające, silne leki przeciwbólowe, alkohol).

Propofol-Lipuro 5 mg/ml zawiera sód i olej sojowy

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 20 ml, co oznacza, że zasadniczo jest pozbawiony sodu.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml zawiera olej sojowy. Nie należy stosować tego leku u osób uczulonych na orzechy ziemne lub soję.

3. Jak stosować Propofol-Lipuro 5 mg/ml

Lek Propofol-Lipuro 5 mg/ml może być podawany tylko przez anestezjologów lub lekarzy specjalnie przeszkolonych w zakresie intensywnej terapii na oddziale intensywnej terapii.

Dawkowanie

Podawana dawka będzie różnić się w zależności od wieku, masy ciała i stanu fizycznego. Lekarz poda właściwą dawkę do rozpoczęcia znieczulenia lub do uzyskania pożądanego poziomu uspokojenia uważnie obserwując jednocześnie reakcję pacjenta i jego parametry życiowe (tętno, ciśnienie krwi, oddech itd.). Lekarz zadecyduje o czasie podawania leku.

Lek Propofol-Lipuro 5 mg/ml będzie zwykle podawany we wstrzyknięciu, jeśli będzie używany do rozpoczęcia znieczulenia ogólnego. Jeśli lek Propofol-Lipuro jest stosowany jako lek uspokajający, będzie zwykle podawany powoli w sposób ciągły przy użyciu odpowiedniego aparatu. W przypadku podawania we wlewie będzie najpierw rozcieńczony.

Propofol-Lipuro 5 mg/ml można podawać maksymalnie przez 1 godzinę.

Sposób podawania

Lek Propofol-Lipuro 5 mg/ml zostanie podany przez wstrzyknięcie lub infuzję dożylną przez igłę lub niewielki wenflon umieszczony w jednej z żył pacjenta.

Podczas wykonywania wstrzyknięcia lub infuzji krążenie i oddech pacjenta będą stale kontrolowane.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Propofol-Lipuro 5 mg/ml

Wystąpienie przedawkowania jest mało prawdopodobne, ponieważ podawana dawka jest bardzo dokładnie kontrolowana.

Niemniej, jeśli przypadkowo dojdzie do przedawkowania leku, może to doprowadzić do zaburzenia czynności serca i oddychania. W takim przypadku lekarz natychmiast wdroży konieczne leczenie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią poniższe działania, należy natychmiast wezwać lekarza.

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10pacjentów):

-    Niskie ciśnienie krwi, które w rzadkich przypadkach może wymagać wlewu płynów i zmniejszenia szybkości podawania propofolu.

-    Zbyt wolne bicie serca, które w rzadkich przypadkach może być poważne.

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1 000pacjentów):

-    Drgawki przypominające padaczkę.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000pacjentów):

-    Reakcje alergiczne, w tym obrzęk twarzy, języka lub gardła, świszczący oddech, zaczerwienienie skóry i niskie ciśnienie krwi.

-    Opisano przypadki utraty przytomności po operacjach. Z tego względu pacjent będzie dokładnie kontrolowany w okresie wybudzania.

-    Woda w płucach (obrzęk płuc) po podaniu propofolu.

-    Zapalenie trzustki.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Istnieją doniesienia o pojedynczych przypadkach ciężkich działań niepożądanych będących połączeniem następujących objawów: rozpad mięśni, kumulacja substancji kwaśnych we krwi, nieprawidłowo duże stężenie potasu, duże stężenie tłuszczów we krwi, nieprawidłowości w elektrokardiogramie (EKG typu Brugadów), powiększenie wątroby, nieregularne bicie serca, niewydolność nerek i niewydolność serca. Nazwano to „zespołem popropofolowym”. U niektórych pacjentów zespół ten ostatecznie doprowadził do śmierci. Działania te wystąpiły jedynie u pacjentów na oddziałach intensywnej terapii przy dawkach propofolu większych niż 4 mg na kg masy ciała na godzinę. Patrz również punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Dodatkowe działania niepożądane

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10pacjentów):

-    Ból w miejscu wstrzyknięcia występujący w trakcie pierwszego wstrzyknięcia. Ból można zmniejszyć wstrzykując jednocześnie propofol do większych żył przedramienia. Jednoczesne wstrzykniecie lidokainy (środka znieczulającego miejscowo) i propofolu również zmniejsza ból w miejscu wstrzyknięcia.

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10pacjentów):

-    Krótkotrwały bezdech.

-    Ból głowy w okresie ustępowania działania leku.

-    Nudności lub wymioty w okresie ustępowania działania leku.

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100pacjentów):

-    Zakrzepy krwi w żyłach lub zapalenie żył.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000pacjentów):

-    Utrata kontroli popędu seksualnego w okresie ustępowania działania leku.

-    Nieprawidłowy kolor moczu po dłuższym podawaniu propofolu.

-    Przypadki gorączki po operacji.

Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Ruchy mimowolne.

-    Nieprawidłowo dobry nastrój .

-    Nadużywanie leku.

-    Niewydolność serca.

-    Rozpad tkanki mięśniowej, który zgłaszano bardzo rzadko w przypadkach, gdy propofol był podawany w dawkach większych niż zalecane jako lek uspokajający na oddziałach intensywnej terapii.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku..

5. Jak przechowywać Propofol-Lipuro 5 mg/ml

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Nie zamrażać.

Lek Propofol-Lipuro 5 mg/ml trzeba użyć bezpośrednio po otwarciu/rozcieńczeniu.

Nie używać leku Propofol-Lipuro 5 mg/ml, jeśli po wstrząśnięciu produktu w ampułce widoczne będą dwie odrębne warstwy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Propofol-Lipuro 5 mg/ml

-    Substancj ą czynną jest propofol.

Każdy mililitr leku Propofol-Lipuro 5 mg/ml zawiera 5 mg propofolu.

1 ampułka o pojemności 20 ml zawiera 100 mg propofolu.

-    Pozostałe składniki leku to: olej sojowy, oczyszczony,

triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glicerol,

lecytyna z jaja kurzego, sodu oleinian, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Propofol-Lipuro 5 mg/ml i co zawiera opakowanie

Lek jest emulsją do wstrzykiwań lub infuzji.

Ma wygląd mlecznobiałej emulsji typu olej w wodzie.

Lek jest dostępny w ampułkach o pojemności 20 mililitrów w opakowaniach zbiorczych po 5 ampułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Czechy

Dania

Finlandia

Francja

Hiszpania

Irlandia

Luksemburg

Niemcy


Propofol-Lipuro 5 mg/ml Emulsion zur Injektion oder Infusion Propofol-Lipuro 0.5 % (5 mg/ml)

Propofol “B.Braun” 5 mg/ml Propofol-Lipuro 5 mg/ml Propofol-Lipuro 5 mg/ml Propofol-Lipuro 0.5 % (5 mg/ml)

Propofol-Lipuro 0.5 % (5 mg/ml)

Propofol-Lipuro 5 mg/ml Emulsion zur Injektion oder Infusion Propofol-Lipuro 5 mg/ml Emulsion zur Injektion oder Infusion

Norwegia    Propofol-Lipuro 5 mg/ml

Polska    Propofol-Lipuro 5 mg/ml

Portugalia    Propofol-Lipuro 0.5 % (5    mg/ml)

Słowacja    Propofol-Lipuro 0.5 % (5    mg/ml)

Szwecja    Propofol-Lipuro 5 mg/ml

Węgry    Propofol-Lipuro 5 mg/ml

Wielka Brytania Propofol-Lipuro 0.5 % (5    mg/ml)

Włochy    Propofol B.Braun 0,5 %

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

<........................................................................................................................>

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Pojemniki są przeznaczone do jednorazowego użycia wyłączenie u jednego pacjenta.

Po zakończeniu podawania leku należy usunąć wszelkie niewykorzystane resztki emulsji. Pojemniki trzeba wstrząsnąć przed użyciem.

6