Imeds.pl

Propofol Pfizer 20 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Propofol Pfizer, 20 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań / do infuzji

Propofolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Propofol Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Propofol Pfizer

3.    Jak stosować lek Propofol Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Propofol Pfizer

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PROPOFOL PFIZER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Propofol Pfizer należy do grupy leków nazywanych lekami znieczulającymi (anestetykami). Leki te stosuje się w celu wywoływania utraty świadomości (głębokiego snu) podczas wykonywania operacji chirurgicznych lub innych zabiegów. Można je również stosować do uzyskania sedacji (stanu, w którym pacjent jest senny, ale nie zostaje całkowicie uśpiony).

Propofol Pfizer stosuje się w celu:

• wywołania i podtrzymania znieczulenia ogólnego u pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 3 lat;

•    sedacji pacjentów w wieku powyżej 16 lat wentylowanych mechanicznie w warunkach intensywnej opieki medycznej;

•    sedacji pacjentów dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w celu wywołania znieczulenia miejscowego lub regionalnego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU PROPOFOL PFIZER Kiedy nie stosować leku Propofol Pfizer

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na propofol lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na soję lub orzeszki ziemne.

•    Jeśli sedacji w warunkach intensywnej opieki medycznej poddawany jest pacjent w wieku poniżej 16 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Propofol Pfizer

Pacjent może otrzymać Propofol Pfizer wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i przy zapewnionym intensywnym monitorowaniu:

•    Jeśli pacjent ma zaawansowaną niewydolność serca.

•    Jeśli pacjent ma inne poważne choroby serca.

•    Jeśli pacjent stosuje leczenie elektrowstrząsami (ECT, leczenie psychiatryczne).

Nie zaleca się stosowania leku Propofol Pfizer u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Podawanie leku Propofol Pfizer dzieciom w wieku poniżej 3 lat wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Chociaż zgromadzone dotychczas dane wykazują, że nie ma wyraźnych różnic dotyczących bezpieczeństwa stosowania w porównaniu ze starszymi dziećmi. Nie określono bezpieczeństwa stosowania propofolu do sedacji w warunkach intensywnej opieki medycznej dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Lek Propofol Pfizer należy stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych.

Przed zastosowaniem leku Propofol Pfizer, należy powiedzieć anestezjologowi lub lekarzowi na oddziale intensywnej terapii:

•    Jeśli pacjent ma chorobę serca.

•    Jeśli pacjent ma chorobę płuc.

•    Jeśli pacjent ma chorobę nerek.

•    Jeśli pacjent ma chorobę wątroby.

•    Jeśli pacjent ma drgawki (padaczkę).

• Jeśli pacjent ma duże ciśnienie śródczaszkowe (ciśnienie wywierane przez płyn mózgowo-rdzeniowy na tkankę mózgową) i małe ciśnienie tętnicze, ponieważ zachodzi wtedy ryzyko znacznego zmniejszenia dopływu krwi do mózgu.

•    Jeśli pacjent ma duże stężenie lipidów we krwi. Gdy pacjent jest żywiony pozajelitowo (dożylnie), należy monitorować stężenie lipidów we krwi.

Przed zastosowaniem leku Propofol Pfizer, konieczne jest wyleczenie następujących dolegliwości:

•    Niewydolność serca.

•    Niewystarczające ukrwienie tkanek (niewydolność krążenia).

•    Znaczne trudności w oddychaniu (niewydolność oddechowa).

•    Zbyt małe wypełnienie naczyń krwią (hipowolemia).

•    Drgawki (padaczka).

Przyjmowanie leku Propofol Pfizer zwiększa ryzyko wystąpienia następuj ących działań niepożądanych:

•    Napady drgawkowe.

•    Odruch nerwowy powodujący spowolnienie częstości akcji serca, czyli wolne bicia serca (wagotonia, bradykardia).

•    Zmiany w ukrwieniu organów (działanie hemodynamiczne na układ sercowo-naczyniowy) w przypadku pacjentów z nadwagą, otrzymuj ących duże dawki leku Propofol Pfizer.

Podczas wywoływania sedacji z zastosowaniem leku Propofol Pfizer mogą wystąpić ruchy mimowolne. Lekarz oceni jak może wpłynąć to na planowany zabieg w znieczuleniu i podejmie odpowiednie środki ostrożności.

W pojedynczych przypadkach może wystąpić okres pooperacyjnej utraty świadomości, z towarzyszącym wzmożonym napięciem mięśniowym. Chociaż do odzyskania przytomności dochodzi samoistnie, nieprzytomnych pacjentów należy starannie obserwować.

Wstrzyknięcie leku Propofol Pfizer może być bolesne. Aby zmniejszyć ból w miejscu wstrzyknięcia, można zastosować miejscowe środki przeciwbólowe, należy jednak pamiętać o ich możliwych działaniach niepożądanych.

Przed przeniesieniem pacjenta na oddział należy upewnić się, że jest on w pełni wybudzony po znieczuleniu ogólnym.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to leków, preparatów ziołowych, zdrowej żywności lub suplementów diety zakupionych samodzielnie przez pacjenta.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku równoczesnego przyjmowania któregokolwiek z następujących leków:

•    leki stosowane w premedykacji (będzie o nich wiedział anestezjolog);

• leki znieczulające;

•    leki przeciwbólowe;

•    leki zwiotczające mięśnie, np. suksametonium;

• benzodiazepiny (leki przeciwlękowe), np. Relanium;

•    leki parasympatykolityczne (leki hamuj ące działanie układu nerwowego parasympatycznego kontrolującego skurcz mięśni gładkich, regulującego czynność serca, a także pobudzającego lub hamującego wydzielanie gruczołów);

•    leki, które mogą wpływać na wewnętrzne funkcje organizmu, takie jak częstość pracy serca, np. atropina;

•    silne leki przeciwbólowe, np. fentanyl;

•    alkohol;

•    neostygmina (lek stosowany w leczeniu osłabienia mięśniowego);

•    cyklosporyna (stosowana do zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu).

Stosowanie leku Propofol Pfizer z jedzeniem i piciem

Alkohol i propofol mogą wzajemnie nasilać swoje działanie uspokajające. Dlatego nie należy pić alkoholu bezpośrednio przed zastosowaniem lub po zastosowaniu leku Propofol Pfizer, do czasu całkowitego ustąpienia jego działań.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Propofol Pfizer nie należy podawać kobietom w ciąży, o ile nie jest to wyraźnie konieczne. Matki powinny przerwać karmienie i usunąć mleko zebrane w okresie 24 godzin po otrzymaniu leku Propofol Pfizer. Niewielkie ilości propofolu przenikają do mleka kobiet karmiących.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po podaniu leku Propofol Pfizer pacjent nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani pracować w niebezpiecznych warunkach. Pacjent nie powinien wracać do domu sam i nie powinien pić alkoholu przed całkowitym ustąpieniem znieczulenia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Propofol Pfizer

Lek zawiera olej sojowy. Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w 100 ml, czyli praktycznie nie zawiera sodu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PROPOFOL PFIZER Dawkowanie

Lek Propofol Pfizer zostanie podany pacjentowi przez anestezjologa lub lekarza zajmującego się intensywną opieką medyczną.

Dawka leku Propofol Pfizer zależy od wieku, masy ciała i stanu zdrowia pacjenta oraz od wymaganego stopnia znieczulenia. Na podstawie odpowiedzi klinicznej pacjenta i monitorowania czynności życiowych (tętno, ciśnienie tętnicze, czynność oddechowa itp.), lekarz dobierze właściwą dawkę, odpowiednią do wywołania i podtrzymania znieczulenia, lub do osiągnięcia wymaganego stopnia sedacji. Dobór dawki może być także zależny od innych przyjmowanych przez pacjenta leków. Większość pacjentów staje się senna lub zasypia po otrzymaniu dawki 1,5-2,5 mg propofolu/kg masy ciała, a następnie podaje się od 4 do 12 mg propofolu/kg masy ciała /godz. W celu uzyskania sedacji dawka od 0,3 do 4,0 mg propofolu/kg masy ciała /godz. jest zazwyczaj wystarczająca.

Stosowanie u dorosłych

W celu uzyskania sedacji dorosłych w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, u większości pacjentów wymagana jest dawka od 0,5 do 1 mg propofolu/kg masy ciała w czasie od 1 do 5 minut. W celu podtrzymania sedacji produkt Propofol Pfizer należy podawać stopniowo, do wystąpienia pożądanego stopnia sedacji. Większość pacjentów wymaga dawek od 1,5 do 4,5 mg propofolu/kg masy ciała /godzinę.

Jeśli jest konieczne szybkie pogłębienie sedacji, wlew dożylny można uzupełnić, podając pojedyncze wstrzyknięcia (bolus) w dawce od 10 do 20 mg propofolu (0,5-1 ml leku Propofol Pfizer, 20mg/ml).

Propofol Pfizer podaje się we wstrzyknięciu lub we wlewie do żyły, zazwyczaj na grzbiecie ręki lub na przedramieniu. Anestezjolog może zastosować igłę lub wenflon (cienką plastikową rureczkę).

W trakcie długotrwałych operacji oraz na oddziałach intensywnej opieki medycznej do podawania wstrzyknięcia może zostać użyta pompa elektryczna.

U pacjentów w wieku podeszłym może być konieczne zastosowanie mniejszych dawek.

Stosowanie u dzieci

U dzieci konieczne jest zwykle zastosowanie większych dawek. Dawka leku Propofol Pfizer zależy od wieku i (lub) masy ciała.

Leku Propofol Pfizer nie należy stosować w celu uzyskania sedacji przez czas dłuższy niż 7 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Propofol Pfizer

Jest to mało prawdopodobne, gdyż podawane pacjentom dawki są bardzo starannie kontrolowane.

Jeśli pacjent przypadkowo otrzyma zbyt dużą dawkę leku, może to prowadzić do zaburzeń czynności serca, układu krążenia i oddychania. W takim przypadku lekarz niezwłocznie podejmie niezbędne leczenie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Propofol Pfizer może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane są uzależnione nie tylko od podanej dawki propofolu, lecz także od rodzaju premedykacji oraz innych podawanych jednocześnie leków.

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    miejscowy ból podczas wykonywania wstrzyknięcia.

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100):

•    zmniejszone ciśnienie tętnicze (niedociśnienie);

•    płytki oddech (depresja oddechowa);

•    ruchy mimowolne;

•    wolna czynność serca (bradykardia);

•    szybka czynność serca (tachykardia);

•    uderzenia gorąca;

•    chwilowy bezdech (zaprzestanie oddychania);

•    kaszel po znieczuleniu;

•    czkawka;

•    hiperwentylacj a (zwiększona wentylacj a płuc);

•    hipertrójglicerydemia (nadmiar cholesterolu i trójglicerydów we krwi).

Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1000):

•    istotne zmniejszenie ciśnienia tętniczego (hipotonia);

•    kaszel podczas znieczulenia.

Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

•    wstrząs anafilaktyczny (ciężka reakcja uczuleniowa);

•    euforia (uczucie szczęścia) i pobudzenie seksualne w fazie ustępowania znieczulenia;

•    ból głowy;

•    zawroty głowy;

•    dreszcze i uczucie zimna w fazie ustępowania znieczulenia;

•    ruchy padaczkopodobne (przypominaj ące padaczkę);

•    nieregularne bicie serca (arytmia) w fazie ustępowania znieczulenia;

•    kaszel w fazie ustępowania znieczulenia;

•    zmiany barwy moczu;

•    gorączka pooperacyjna;

•    zakrzepy krwi (zakrzepica) i zapalenie naczyń krwionośnych (zapalenie żył);

•    czerwone zabarwienie skóry (rumień);

•    niskie ciśnienie tętnicze (hipotonia);

•    skurcz oskrzeli (stan powodujący trudności w oddychaniu);

•    nudności lub wymioty.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    opóźnione napady padaczkopodobne (objawy przypominające padaczkę po ustąpieniu znieczulenia);

•    płyn w płucach (obrzęk płuc);

•    zapalenie trzustki;

•    ciężkie odczyny tkankowe po przypadkowym wstrzyknięciu leku do tkanek;

•    rabdomioliza (rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych);

•    kwasica metaboliczna (kwaśny odczyn krwi);

•    zwiększone stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia);

•    niewydolność serca;

•    pooperacyj na utrata przytomności.

Podczas stosowania leku Propofol Pfizer w połączeniu z lidokainą (miejscowym środkiem przeciwbólowym, stosowanym w celu zmniejszenia bólu w miejscu wstrzyknięcia), mogą wystąpić następuj ące działania niepożądane:

•    zawroty głowy;

•    wymioty;

•    senność;

•    drgawki;

•    spowolnienie czynności serca (bradykardia);

•    nieregularna czynność serca (arytmia);

•    wstrząs.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PROPOFOL PFIZER

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Propofol Pfizer, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie zamrażać.

Po pierwszym otwarciu zużyć natychmiast.

Przed użyciem fiolkę należy wstrząsnąć.

Jeżeli po wstrząśnięciu nadal widoczne są dwie warstwy, nie należy używać emulsji.

Należy używać wyłącznie produktów homogennych w nieuszkodzonych pojemnikach.

Do użytku jednorazowego. Po użyciu cały niewykorzystany produkt należy usunąć.

Za właściwe przechowywanie, stosowanie i usuwanie leku Propofol Pfizer odpowiadają lekarz anestezjolog i farmaceuta szpitalny.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Propofol Pfizer

Substancją czynną leku j est propofol.

1 ml emulsji do wstrzykiwań / do infuzji zawiera 20 mg propofolu.

Każda fiolka po 50 ml zawiera 1000 mg propofolu.

Ponadto lek zawiera: olej sojowy oczyszczony, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glicerol, lecytyna z jaja kurzego, sodu oleinian, sodu wodorotlenek (do ustalenia odpowiedniego pH) oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Propofol Pfizer i co zawiera opakowanie

Biała emulsja typu olej w wodzie, do wstrzykiwań / do infuzji.

Lek jest dostarczany w następującej postaci:

Emulsja do wstrzykiwań / do infuzji w fiolce z bezbarwnego szkła (typ II) z szarym, bromobutylowym gumowym korkiem.

Dostępne opakowania:

Fiolka z bezbarwnego szkła (typu II), o pojemności 50 ml, z szarym korkiem z gumy bromobutylowej; wielkości opakowań: 1, 10 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania

Importer:

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930, Zaventem, Belgia.

Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29, route des Industries, 37530 Poce-Sur-Cisse, Francja.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Austria

Propofol Pfizer 20 mg/ml Emulsion zur Injektion /Infusion

Belgia

PROPOFOL PFIZER 20 mg/ml emulsion injectable/pour perfusion, Emulsie voor injectie/infusie, Emulsion zur Injektion/Infusion

Cypr

Propofol Pfizer

Dania

Propofol Pfizer 20 mg/ml Injektions-/infusionsv$ske, emulsion

Estonia

Propofol Pfizer

Finlandia

Propofol Pfizer 20 mg/ml injektio-/ infuusioneste, emulsio

Francja

Propofol Pfizer 20 mg/ml Emulsion injectable/pour perfusion

Niemcy

Propofol Pfizer 20 mg/ml Emulsion zur Injektion/Infusion

Grecja

Propofol Pfizer

Węgry

Propofol Pfizer 20 mg/ml emulzió injekcióhoz vagy infuzióhoz

Irlandia

Propofol Pfizer 20 mg/ml Emulsion for injection/infusion

Włochy

Propofol Pfizer

Łotwa

Propofol Pfizer 20 mg/ml emulsija injekcijam vai infuzijam

Luksemburg

PROPOFOL PFIZER 20 mg/ml emulsion injectable/pour perfusion

Malta

Propofol Pfizer 20 mg/ml Emulsion for injection/infusion

Holandia

Propofol Pfizer 20 mg/ml emulsie voor injectie/infusie

Norwegia

Propofol Pfizer

Portugalia

Propofol Pfizer

Polska

Propofol Pfizer

Rumunia

Propofol Pfizer 20 mg/ml emulsie injectabila/perfuzabila

Hiszpania

Propofol Pfizer 20 mg/ml emulsión inyectable y para perfusión

Szwecja

Propofol Pfizer

Wielka Brytania

Propofol 20 mg/ml Emulsion for injection/infusion

Data zatwierdzenia ulotki: 10/2012

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników

służby zdrowia

Propofol Pfizer może być podawany wyłącznie w warunkach szpitalnych lub w odpowiednio wyposażonych placówkach leczenia dziennego, przez lekarzy wyspecjalizowanych w zakresie anestezjologii lub intensywnej terapii.

Należy stale monitorować wydolność krążeniową i oddechową (np. EKG, pulsoksymetria), przy czym konieczny jest bezpośredni i ciągły dostęp do odpowiedniego wyposażenia umożliwiającego utrzymanie drożności dróg oddechowych, zastosowanie sztucznej wentylacji oraz prowadzenie innych działań resuscytacyjnych.

W trakcie zabiegów chirurgicznych lub diagnostycznych produkt Propofol Pfizer nie powinien być podawany w celu uzyskania sedacji przez tę samą osobę, która wykonuje zabieg chirurgiczny lub diagnostyczny.

Jeżeli produkt Propofol Pfizer stosuje się w ciągłym wlewie, zaleca się kontrolowanie szybkości podawania produktu przy użyciu: biurety, licznika kropel, pompy strzykawkowej lub wolumetrycznej pompy infuzyjnej.

Przed użyciem fiolkę należy wstrząsnąć. Jeżeli po wstrząśnięciu nadal widoczne są dwie warstwy, nie należy używać emulsji.

Należy używać wyłącznie produktów homogennych w nieuszkodzonych pojemnikach.

Do użytku jednorazowego. Po użyciu cały niewykorzystany produkt należy usunąć.

Przed użyciem, gumowy korek należy zdezynfekować alkoholem do zastosowań medycznych w postaci aerozolu lub nasączonego gazika. Przekłute fiolki należy usunąć po użyciu.

Produkt Propofol Pfizer ma postać emulsji tłuszczowej i nie zawiera środków konserwujących. Może stanowić podłoże dla szybkiego wzrostu drobnoustrojów.

Emulsję należy pobrać do jałowej strzykawki lub zestawu infuzyjnego, z zachowaniem zasad aseptyki, natychmiast po przebiciu korka fiolki, a następnie niezwłocznie rozpocząć podawanie.

Przez cały czas trwania wlewu należy przestrzegać zasad aseptyki w odniesieniu zarówno do produktu Propofol Pfizer, jak i sprzętu infuzyjnego. Jednoczesne podawanie innych produktów leczniczych lub płynów z wykorzystaniem linii infuzyjnej, przez którą podawany jest produkt Propofol Pfizer, należy wykonywać w pobliżu miejsca założenia wenflonu, przy użyciu odpowiedniego rozgałęźnika lub zaworu trójdrożnego.

Produkt Propofol Pfizer podaje się w ciągłym wlewie dożylnym, w postaci nierozcieńczonej. Podczas podtrzymywania znieczulenia nie należy podawać produktu Propofol Pfizer w powtarzanych wstrzyknięciach w postaci bolusu.

Produktu Propofol Pfizer nie należy mieszać z innymi roztworami do wstrzykiwań lub infuzji.

Możliwe jest jednak podawanie produktu Propofol Pfizer równocześnie z następującymi produktami: glukoza, 50 mg/ml (5%) roztwór do wstrzykiwań; sodu chlorek, 9 mg/ml (0,9%) roztwór do wstrzykiwań lub sodu chlorek, 1,8 mg/ml (0,18%) i glukoza, 40 mg/ml (4%) roztwór do wstrzykiwań, oraz lidokaina, 10mg/ml (1%) niezawierający środków konserwujących roztwór do wstrzykiwań, przy czym roztwory te należy podawać przez łącznik w pobliżu miejsca wkłucia.

Produktu Propofol Pfizer nie należy podawać za pośrednictwem zestawów infuzyjnych wyposażonych w filtry mikrobiologiczne.

Produkt Propofol Pfizer oraz cały zestaw infuzyjny wykorzystany do podawania tego produktu są przeznaczone do użytku jednorazowego u jednego pacjenta.

Wszelkie pozostałości należy usunąć po użyciu produktu.

Wlew dożylny nierozcieńczonego produktu Propofol Pfizer:

Jeżeli produkt Propofol Pfizer podaje się w ciągłym wlewie w postaci nierozcieńczonej, zaleca się kontrolowanie szybkości podawania produktu przy użyciu: biurety, licznika kropel, pompy strzykawkowej lub wolumetrycznej pompy infuzyjnej.

Podobnie jak w przypadku podawania pozajelitowego wszystkich rodzajów emulsji tłuszczowych, czas trwania ciągłego wlewu produktu Propofol Pfizer przez jeden system infuzyjny nie może trwać dłużej niż 12 godzin. Po upływie tego czasu system infuzyjny i zbiornik produktu należy wyrzucić lub wymienić na nowe.

Produktu Propofol Pfizer nie należy mieszać z innymi roztworami do wstrzykiwań lub infuzji.

Możliwe jest jednak podawanie produktu Propofol Pfizer równocześnie z następującymi produktami: glukoza, 50 mg/ml (5%) roztwór do wstrzykiwań; sodu chlorek, 9 mg/ml (0,9%) roztwór do wstrzykiwań lub sodu chlorek, 1,8 mg/ml (0,18%) i glukoza, 40 mg/ml (4%) roztwór do wstrzykiwań, przy czym roztwory te należy podawać przez łącznik w pobliżu miejsca wkłucia.

Aby zmniejszyć ból w miejscu wstrzyknięcia, produkt Propofol Pfizer należy podawać do większej żyły lub przed wprowadzeniem do znieczulenia można wstrzyknąć roztwór lidokainy.

Leki zwiotczające mięśnie typu atrakurium czy miwakurium, można podać przez ten sam system infuzyjny co Propofol Pfizer tylko, po uprzednim przepłukaniu tego systemu.