+ iMeds.pl

Propofol sandoz 10 mg/mlUlotka Propofol sandoz

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Propofol Sandoz, 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań/do infuzji

Propofolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

■    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Propofol Sandoz i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Propofol Sandoz

3.    Jak stosować Propofol Sandoz

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Propofol Sandoz

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Propofol Sandoz i w jakim celu się go stosuje

Propofol Sandoz należy do grupy leków nazywanych lekami znieczulającymi (anestetykami). Leki te stosuje się w celu wywołania utraty świadomości (głębokiego snu) i umożliwienia w ten sposób przeprowadzenia operacji chirurgicznych lub innych zabiegów. Można je również stosować do uzyskania tzw. sedacji (stanu, w którym pacjent jest senny, ale nie zostaje całkowicie uśpiony).

Propofol Sandoz podawany jest we wstrzyknięciu przez lekarza.

Propofol Sandoz stosuje się w celu:

♦    wywołania i podtrzymania znieczulenia ogólnego u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca;

♦    sedacji pacjentów w wieku powyżej 16 lat wentylowanych mechanicznie w warunkach intensywnej opieki medycznej;

♦    sedacji pacjentów dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, osobno lub razem z innymi lekami stosowanymi w celu wywołania znieczulenia miejscowego lub regionalnego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Propofol Sandoz Kiedy nie stosować leku Propofol Sandoz:

♦    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na propofol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

♦    jeśli pacjent ma uczulenie na orzeszki ziemne lub soję (Propofol Sandoz zawiera olej sojowy);

♦    w celu uzyskania sedacji w warunkach intensywnej opieki medycznej u pacjentów w wieku 16 lat i młodszych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania leku Propofol Sandoz u noworodków.

Przed zastosowaniem leku Propofol Sandoz należy omówić to z lekarzem, jeśli:

♦    pacjent ma problemy zdrowotne, takie jak zaburzenia czynności serca, oddychania, nerek lub wątroby;

♦    pacjent utracił dużo wody (ma tzw. hipowolemię);

♦    pacjent miał kiedykolwiek drgawki;

♦    kiedykolwiek w przeszłości stwierdzono u pacjenta bardzo duże stężenie lipidów (tłuszczów) we krwi. W takim wypadku lekarz może zlecić badanie krwi w celu oznaczenia aktualnego ich stężenia;

♦    kiedykolwiek w przeszłości stwierdzono, że w organizmie pacjenta występują zaburzenia przetwarzania tłuszczów. W takim wypadku lekarz może zlecić badanie krwi w celu oznaczenia stężenia tłuszczów we krwi;

♦    u pacjenta stwierdzono wrodzoną skłonność do ostrej porfirii.

Jeśli wkrótce po zastosowaniu propofolu pacjent może wrócić do domu, powinna mu towarzyszyć inna osoba.

W razie wątpliwości, czy którakolwiek z opisanych wyżej sytuacji dotyczy pacjenta, przed otrzymaniem leku Propofol Sandoz należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Propofol Sandoz a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym lekach wydawanych bez recepty, obejmujących leki, preparaty ziołowe, tzw. zdrową żywność lub suplementy diety zakupione samodzielnie przez pacjenta.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent przyjmuje/otrzymuje następujące leki:

♦    niektóre leki stosowane w premedykacji (anestezjolog będzie wiedział, których leków to dotyczy);

♦    inne leki znieczulające (w tym leki do znieczulenia ogólnego, miejscowego lub wziewne anestetyki);

♦    leki przeciwbólowe;

♦    silne leki przeciwbólowe (fentanyl lub opioidy);

♦    leki parasympatykolityczne (leki stosowane w celu leczenia np. bolesnych kurczów narządów, astmy lub choroby Parkinsona);

♦    benzodiazepiny (leki stosowane w leczeniu lęku);

♦    suksametonium (lek zwiotczający mięśnie);

♦    neostygmina (lek stosowany w leczeniu miastenii);

♦    cyklosporyna (lek stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub pielęgniarki przed otrzymaniem tego leku. Lek można stosować u kobiet w ciąży tylko w razie bezwzględnej konieczności.

Podczas stosowania leku Propofol Sandoz nie należy karmić piersią. Pokarm zebrany w czasie 24 godzin po otrzymaniu leku Propofol Sandoz należy wylać.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjent, który otrzymał Propofol Sandoz, może odczuwać senność jeszcze przez jakiś czas. Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać urządzeń lub maszyn do czasu upewnienia się, że działanie leku całkowicie ustąpiło.

Jeśli wkrótce po zastosowaniu propofolu pacjent może wrócić do domu, nie powinien prowadzić samochodu.

Należy zapytać lekarza, kiedy można znowu wykonywać te czynności i kiedy można powrócić do pracy.

Propofol Sandoz zawiera olej sojowy

Jeśli pacjent ma uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, nie powinien go otrzymywać (patrz wyżej

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 100 ml, to znaczy uznaje się go za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować Propofol Sandoz

Propofol Sandoz podawany jest przez anestezjologa lub lekarza zajmującego się intensywną opieką medyczną albo pod ich bezpośrednim nadzorem. Lek podawany jest we wstrzyknięciu lub infuzji (kroplówce) do żyły na grzbietowej części dłoni lub przedramieniu.

♦    Lekarz podaje lek, stosując igłę lub cienką plastikową rurkę, tzw. wenflon.

♦    W celu podtrzymania znieczulenia lub wywołania sedacji lek może być podawany w infuzji dożylnej (kroplówce) z zastosowaniem elektrycznej pompy infuzyjnej, która automatycznie kontroluje szybkość podawania leku. Lek może być podawany w ten sposób podczas długich operacji lub w oddziale intensywnej opieki medycznej.

Dawka leku Propofol Sandoz może być różna, w zależności od wieku, masy ciała i stanu zdrowia pacjenta. Na podstawie uważnej obserwacji reakcji pacjenta i jego parametrów życiowych (takich jak tętno, ciśnienie tętnicze, czynność oddechowa), lekarz dobierze dawkę odpowiednią do wywołania i podtrzymania znieczulenia lub do osiągnięcia wymaganego stopnia sedacji.

Do utrzymania snu lub senności, działania przeciwbólowego, odpowiedniego oddychania pacjenta i stabilności jego ciśnienia krwi, może być konieczne zastosowanie kilku różnych leków. O tym, jakie to leki i kiedy należy je podać, decyduje lekarz.

Znieczulenie ogólne

Dorośli

   W celu indukcji (rozpoczęcia) znieczulenia u większości dorosłych pacjentów w wieku poniżej 55 lat konieczne może być podanie propofolu w dawce 1,5 do 2,5 mg/kg masy ciała.

♦    W celu podtrzymania znieczulenia podaje się zazwyczaj dawki od 4 do 12 mg/kg masy ciała na godzinę lub dawki od 25 mg do 50 mg w powtarzanych wstrzyknięciach (bolus).

U osób w podeszłym wieku mogą być wymagane mniejsze dawki.

Sedacja

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat

   W celu uzyskania sedacji u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat w warunkach intensywnej opieki medycznej dawkę dostosowuje się do wymaganego poziomu sedacji. Zazwyczaj podaje się propofol w ciągłej infuzji w dawce od 0,3 do 4,0 mg/kg masy ciała na godzinę. Nie zaleca się podawania infuzji z szybkością większą niż 4,0 mg/kg masy ciała na godzinę.

Dorośli

   W celu zapewnienia sedacji u dorosłych w trakcie procedur diagnostycznych i chirurgicznych, zazwyczaj konieczne jest podawanie propofolu w dawce od 0,5 do 1 mg/kg masy ciała w czasie od 1 do 5 minut. Podtrzymanie sedacji wymaga podawania od 1,5 do 4,5 propofolu na kg masy ciała na godzinę. Jeśli konieczne jest szybkie pogłębienie sedacji (senności), można podać dodatkowo propofol w pojedynczych wstrzyknięciach w dawce od 10 do 20 mg.

Znieczulenie ogólne

Dzieci w wieku _powyżej 1 miesiąca

   W celu indukcji znieczulenia u większości dzieci w wieku powyżej 8 lat konieczne może być

podanie propofolu w dawce około 2,5 mg/kg masy ciała.

U dzieci w wieku poniżej 8 lat dawka może być większa (2,5 do 4 mg/kg masy ciała).

♦    W celu podtrzymania znieczulenia z zastosowaniem ciągłej infuzji dawki od 9 do 15 mg/kg masy ciała na godzinę mają zazwyczaj wystarczające działanie.

U młodszych dzieci, zwłaszcza w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, może być konieczne zastosowanie większych dawek.

Sedacja

Dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca

   W celu uzyskania sedacji w trakcie procedur diagnostycznych i chirurgicznych dawkę należy dostosować do wymaganej głębokości sedacji. U większości pacjentów do wywołania sedacji konieczne jest podanie propofolu w dawce od 1 do 2 mg/kg masy ciała. Podtrzymanie sedacji wymaga dawki 1,5 do 9 mg/kg masy ciała na godzinę. Jeśli konieczne jest szybkie pogłębienie sedacji (senności), można podać dodatkowo propofol w pojedynczej dawce do 1 mg/kg masy ciała.

Leku Propofol Sandoz nie wolno stosować u dzieci i młodzieży w wieku 16 lat lub poniżej w celu wywołania sedacji w warunkach intensywnej opieki medycznej.

Czas stosowania

W celu wywołania sedacji leku nie wolno stosować dłużej niż przez 7 dni.

Podanie większej niż zalecana dawki leku Propofol Sandoz

Lekarz zapewni podawanie właściwej ilości propofolu, dostosowanej do potrzeb pacjenta i wykonywanego zabiegu. Jednak dawka dla każdego pacjenta jest inna i w razie podania za dużej ilości leku anestezjolog podejmie działania w celu podtrzymania właściwej akcji serca i czynności oddechowej. Jest to przyczyna, dla której leki znieczulające podawane są wyłącznie przez lekarzy wyszkolonych w stosowaniu znieczulenia ogólnego lub w opiece nad pacjentami w warunkach intensywnej opieki medycznej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do anestezjologa lub lekarza w oddziale intensywnej opieki medycznej.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas znieczulenia

Następujące działania niepożądane mogą wystąpić podczas znieczulenia (podczas podawania leku lub gdy pacjent jest senny lub zasnął). Lekarz będzie obserwował, czy działanie takie nie wystąpiło, a jeśli tak się zdarzy, wdroży odpowiednie postępowanie.

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)

-    odczucie bólu w miejscu wstrzyknięcia (w trakcie podawania, przed zaśnięciem)

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

-    powolna czynność serca

-    niskie ciśnienie krwi

-    zmiany w oddychaniu

-    czkawka

-    uderzenia gorąca

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

-    kaszel (może również wystąpić po wybudzeniu)

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

-    drganie i drżenie ciała lub drgawki (mogą również wystąpić po wybudzeniu)

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

-    ciężka reakcja alergiczna, która powoduje trudności w oddychaniu lub zawroty głowy

-    zastój płynu w płucach, który może spowodować duszność (może również wystąpić po odzyskaniu świadomości)

-    nietypowe zabarwienie moczu (może również wystąpić po wybudzeniu)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    ruchy mimowolne

Działania niepożądane, które mogą wystąpić po znieczuleniu

Następujące działania niepożądane mogą wystąpić po znieczuleniu (podczas lub po wybudzeniu)

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

-    pobudzenie, ból głowy

-    nudności, wymioty

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

-    obrzęk i zaczerwienienie lub zakrzepy krwi w żyle wzdłuż miejsca podania

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

-    zawroty głowy, dreszcze i odczucie zimna

-    kaszel

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

-    brak świadomości po operacji (w takich wypadkach pacjenci bez problemu powracali do świadomości)

-    zapalenie trzustki, które powoduje silny ból brzucha (nie wykazano związku przyczynowego ze stosowaniem propofolu)

-    odczucie pobudzenia seksualnego

-    gorączka pooperacyjna

-    zmiany w zapisie EKG (zmiany obrazujące tzw. zespół Brugadów)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    odczucie euforii

-    nieregularna czynność serca

-    powiększenie wątroby

-    niewydolność nerek

-    rozpad komórek mięśni (rabdomioliza), zakwaszenie krwi, duże stężenie potasu i lipidów we krwi, niewydolność serca

-    ciężkie reakcje skórne i tkankowe po nieumyślnym podaniu poza żyłę

-    nadużywanie leku, głównie przez fachowych pracowników służby zdrowia

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie zamrażać.

Przechowywać ampułkę/fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Okres ważności przed otwarciem Ampułki/fiolki: 2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu/rozcieńczeniu

Lek należy przygotowywać z zachowaniem aseptyki bezpośrednio przed podaniem i podawać w ciągu 6 godzin od przygotowania.

Zgodnie z wytycznymi dla innych emulsji tłuszczowych, jedna infuzja leku Propofol Sandoz nie może przekraczać 12 godzin. Po zakończeniu zabiegu lub po 12 godzinach (zależnie od tego, co nastąpi wcześniej) zarówno zbiornik leku, jak i system infuzyjny trzeba wyrzucić i zastąpić nowym.

Wykazano, że lek zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godziny w temperaturze 25°C.

Ze względu na czystość mikrobiologiczną lek należy zużyć natychmiast. Jeśli nie, za czas i warunki przechowywania przed podaniem odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Nie stosować, jeśli widoczne są cząstki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Propofol Sandoz

-    Substancją czynną jest propofol. Każdy mililitr emulsji do wstrzykiwań/do infuzji zawiera 10 mg propofolu.

-    Pozostałe składniki to: olej sojowy, oczyszczony, fosfolipidy z jaja kurzego, glicerol, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Propofol Sandoz i co zawiera opakowanie

Propofol Sandoz jest białą, izotoniczną emulsją typu olej w wodzie. Dostępny jest w ampułkach o pojemności 20 ml z bezbarwnego szkła typu I, w tekturowym pudełku lub w szklanych fiolkach

0    pojemności 20, 50 i 100 ml z bezbarwnego szkła typu I, z korkami z gumy bromobutylowej

1    aluminiowym uszczelnieniem, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań:

5 ampułek x 20 ml 5 fiolek x 20 ml 1 fiolka x 50 ml 5 fiolek x 50 ml 1 fiolka x 100 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

CORDEN PHARMA S.p.A.

Viale dell’Industria 3E Reparto via Galilei 17 Caponago, 20867, Włochy

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa Tel. 22 209 70 00

Logo Sandoz

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego Sposób podania Podanie dożylne.

Nie zaleca się podawania produktu leczniczego Propofol Sandoz przy użyciu sytemu TCI (ang. Target Controlled Infusion - infuzja sterowana docelowym stężeniem produktu leczniczego we krwi) w celu uzyskania sedacji w warunkach intensywnej opieki medycznej.

Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Produkty lecznicze do podawania pozajelitowego należy przed podaniem obejrzeć, czy nie zawierają osadu. W razie obecności widocznych cząstek, emulsji nie należy podawać.

Przed użyciem ampułkę/fiolkę należy wstrząsnąć. Jeśli po wstrząśnięciu widoczne są dwie warstwy, emulsji nie należy używać.

Propofol Sandoz można podawać w infuzji w postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczonej 50 mg/ml (5%) roztworem glukozy do infuzji dożylnych lub 9 mg/ml (0,9%) roztworem sodu chlorku do infuzji dożylnych, lub połączeniem roztworu glukozy 40 mg/ml (4%) z roztworem sodu chlorku 1,8 mg/ml (0,18%).

Przed użyciem szyjkę ampułki i gumowy korek fiolki należy zdezynfekować alkoholem do zastosowań medycznych (w postaci aerozolu lub nasączonego gazika). Po użyciu pozostałą zawartość należy usunąć.

Propofol Sandoz nie zawiera środków konserwujących i może stanowić podłoże dla wzrostu drobnoustrojów. Emulsję należy pobrać z zachowaniem aseptyki do jałowej strzykawki lub zestawu infuzyjnego natychmiast po otwarciu ampułki lub przebiciu korka fiolki.

Podawanie produktu leczniczego należy rozpocząć niezwłocznie. Przez cały czas trwania infuzji należy przestrzegać jałowości produktu leczniczego Propofol Sandoz i sprzętu infuzyjnego.

Produkty lecznicze lub płyny dodawane do linii infuzyjnej, przez którą podawany jest produkt leczniczy Propofol Sandoz, należy wprowadzać w pobliżu miejsca założenia wenflonu.

Nie podawać produktu leczniczego Propofol Sandoz przez zestawy infuzyjne wyposażone w filtry mikrobiologiczne.

Zawartość jednej ampułki/fiolki produktu leczniczego Propofol Sandoz oraz cały zestaw infuzyjny wykorzystany do jej podawania są przeznaczone do jednorazowego użycia u jednego pacjenta.

Wszelkie pozostałości należy usunąć natychmiast po użyciu.

Infuzja nierozcieńczonego produktu leczniczego Propofol Sandoz

Jeśli Propofol Sandoz podawany jest w ciągłej infuzji, zaleca się kontrolowanie szybkości podawania z użyciem: biurety, licznika kropli, pompy strzykawkowej lub wolumetrycznej pompy infuzyjnej.

Tak jak w przypadku pozajelitowego podawania wszystkich rodzajów emulsji tłuszczowych, zastosowanie jednego systemu infuzyjnego do podania produktu leczniczego Propofol Sandoz w ciągłej infuzji nie może przekraczać 12 godzin. Po upływie tego czasu system infuzyjny i zbiornik produktu leczniczego trzeba wyrzucić i zastąpić nowym.

Jeśli to możliwe, jednoczesne podawanie produktu leczniczego Propofol Sandoz z 50 mg/ml (5%) roztworem glukozy do infuzji dożylnych, 9 mg/ml (0,9%) roztworem sodu chlorku do infuzji dożylnych lub połączeniem roztworu glukozy 40 mg/ml (4%) o sodu chlorku 1,8 mg/ml (0,18%), należy wykonywać przy użyciu łącznika Y w pobliżu miejsca wstrzyknięcia.

Każdą pozostałość produktu leczniczego Propofol Sandoz po zakończeniu infuzji lub po zmianie systemu infuzyjnego należy usunąć i zniszczyć.

Infuzja rozcieńczonego produktu leczniczego Propofol Sandoz

Jeśli Propofol Sandoz podawany jest w postaci rozcieńczonej w ciągłej infuzji, zaleca się zastosowanie biurety, licznika kropli, pompy strzykawkowej lub wolumetrycznej pompy infuzyjnej w celu kontrolowania szybkości podawania infuzji i zapobiegania przypadkowemu podaniu zbyt dużej objętości rozcieńczonego produktu leczniczego.

Maksymalne rozcieńczenie nie może być większe niż 1 część produktu leczniczego Propofol Sandoz i 4 części jednego z następujących roztworów (co najmniej 2 mg propofolu/ml): 50 mg/ml (5%) roztwór glukozy do infuzji dożylnych lub 9 mg/ml (0,9%) roztwór sodu chlorku do infuzji dożylnych, lub połączenie roztworu glukozy 40 mg/ml (4%) z roztworem sodu chlorku 1,8 mg/ml (0,18%). Rozcieńczenie należy przygotować z zachowaniem aseptyki bezpośrednio przed podaniem, a gotową mieszaninę podać w ciągu 6 godzin od przygotowania.

Produktu leczniczego Propofol Sandoz nie mieszać z roztworami do wstrzykiwań lub infuzji innymi niż wyżej wymienione.

W celu zmniejszenia bólu w miejscu wstrzyknięcia można bezpośrednio przed podaniem produktu leczniczego Propofol Sandoz wstrzyknąć lidokainę lub Propofol Sandoz można zmieszać bezpośrednio przed użyciem z niezawierającym konserwantów roztworem lidokainy do wstrzykiwań.

Jeśli leki zwiotczające mięśnie (typu atrakurium i miwakurium) podawane są przez ten sam system infuzyjny, co Propofol Sandoz, system ten należy przepłukać przed ich podaniem.

Usuwanie

Po użyciu pozostałą zawartość należy usunąć.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

9 NL/H/2283/001/IB/006

Propofol Sandoz

Charakterystyka Propofol sandoz

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Propofol Sandoz, 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań/do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml emulsji do wstrzykiwań/do infuzji zawiera 10 mg propofolu (Propofolum).

Każda 20 ml ampułka/fiolka zawiera 200 mg propofolu.

Każda 50 ml fiolka zawiera 500 mg propofolu.

Każda 100 ml fiolka zawiera 1000 mg propofolu.

Substancje pomocnicze:

1 ml emulsji do wstrzykiwań/do infuzji zawiera 100 mg oleju sojowego, oczyszczonego oraz 0,0018 mmol (0,04 mg) sodu.

Każda 20 ml ampułka/fiolka zawiera 2 g oleju sojowego, oczyszczonego oraz 0,036 mmol (0,8 mg) sodu.

Każda 50 ml fiolka zawiera 5 g oleju sojowego, oczyszczonego oraz 0,09 mmol (2 mg) sodu.

Każda 100 ml fiolka zawiera 10 g oleju sojowego, oczyszczonego oraz 0,18 mmol (4 mg) sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Emulsja do wstrzykiwań/do infuzji

Biała izotoniczna emulsja typu olej w wodzie.

Osmolalność: 285 - 320 mOsm/kg pH w zakresie od 6,0 do 8,5

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Propofol Sandoz jest krótko działającym, dożylnym środkiem do znieczulenia ogólnego stosowanym

w celu:

♦    indukcji i podtrzymania znieczulenia ogólnego u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia;

♦    sedacji w trakcie procedur diagnostycznych i chirurgicznych, w monoterapii lub w skojarzeniu ze znieczuleniem miejscowym lub regionalnym, u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia;

♦    sedacji pacjentów w wieku powyżej 16 lat wentylowanych mechanicznie w warunkach intensywnej opieki medycznej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Propofol Sandoz może być podawany wyłącznie w warunkach szpitalnych lub w odpowiednio

wyposażonych placówkach leczenia dziennego przez lekarzy wyspecjalizowanych w zakresie

anestezjologii lub intensywnej opieki medycznej.

Należy stale monitorować czynność układu krążenia i oddechowego (np. EKG, pulsoksymetria).

Należy zapewnić stały, bezpośredni dostęp do wyposażenia umożliwiającego utrzymanie drożności dróg oddechowych, zastosowanie sztucznej wentylacji i innych urządzeń resuscytacyjnych.

W celu uzyskania sedacji w trakcie procedur chirurgicznych i diagnostycznych produktu leczniczego Propofol Sandoz nie powinna podawać ta sama osoba, która wykonuje zabieg chirurgiczny lub diagnostyczny.

Sam Propofol Sandoz nie ma działania przeciwbólowego, dlatego zazwyczaj konieczne jest dodatkowe podanie leków przeciwbólowych.

Dawkowanie

Dawkę produktu leczniczego Propofol Sandoz należy dostosować indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta.

U osób w podeszłym wieku nie należy wykonywać szybkich wstrzyknięć w formie bolusu (pojedynczych ani powtarzanych), gdyż może to prowadzić do depresji krążeniowo-oddechowej.

Znieczulenie ogólne u dorosłych

Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego

W celu indukcji znieczulenia Propofol Sandoz należy podawać stopniowo (około 20 do 40 mg propofolu co 10 sekund), obserwując reakcję pacjenta, aż do wystąpienia klinicznych objawów znieczulenia.

U większości dorosłych pacjentów w wieku poniżej 55 lat konieczne jest podanie propofolu w dawce od 1,5 do 2,5 mg/kg masy ciała.

U pacjentów w wieku powyżej 55 lat i pacjentów zakwalifikowanych do III i IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA fang. American Society of Anesthesiologistsf, zwłaszcza z zaburzeniami czynności serca, zapotrzebowanie na produkt leczniczy jest z reguły mniejsze i dawkę całkowitą propofolu można zmniejszyć do 1 mg na kg masy ciała. U tych pacjentów należy również zmniejszyć szybkość podawania do około 2 ml (co odpowiada 20 mg propofolu) co 10 sekund.

Podtrzymanie znieczulenia ogólnego

Znieczulenie można podtrzymać, podając Propofol Sandoz w ciągłej infuzji lub w powtarzanych wstrzyknięciach (bolus).

Ciągła infuzja

W celu podtrzymania znieczulenia metodą ciągłej infuzji należy zazwyczaj stosować dawki od 4 do 12 mg /kg mc. na godzinę. U osób w podeszłym wieku, pacjentów w ogólnie złym stanie zdrowia, pacjentów z zaburzeniami czynności serca lub z hipowolemią oraz u pacjentów z III lub IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA, dawka produktu leczniczego Propofol Sandoz może być jeszcze mniejsza, w zależności od stanu pacjenta i od stosowanej metody znieczulenia.

Powtarzane wstrzyknięcia (bolus)

W celu podtrzymywania znieczulenia ogólnego z zastosowaniem powtarzanych wstrzyknięć (bolus) należy stosować dawki od 25 mg do 50 mg propofolu (co odpowiada 2,5 ml do 5 ml produktu Propofol Sandoz), zależnie od potrzeb klinicznych.

Sedacjapacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach intensywnej opieki medycznej

Dorośli i młodzież (w wieku >16 lat)

W celu wywołania sedacji u pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach intensywnej opieki medycznej zaleca się podawanie produktu leczniczego Propofol Sandoz w ciągłej infuzji. Szybkość podania należy dostosować do pożądanego stopnia sedacji.

Zadowalający stopień sedacji można zazwyczaj uzyskać stosując propofol w dawce od 0,3 do 4,0 mg /kg mc., na godzinę (patrz punkt 4.4).

Nie zaleca się podawania produktu leczniczego Propofol Sandoz przy użyciu sytemu TCI (ang. Target Controlled Infusion - infuzja sterowana docelowym stężeniem produktu leczniczego we krwi) w celu uzyskania sedacji w warunkach intensywnej opieki medycznej.

Jeśli Propofol Sandoz stosuje się u pacjentów z potencjalnym ryzykiem nadmiernego obciążenia lipidami, zaleca się kontrolowanie u nich stężenia lipidów we krwi. Jeśli monitorowanie wykaże niewystarczające usuwanie substancji tłuszczowych z organizmu, podawanie produktu leczniczego Propofol Sandoz należy odpowiednio dostosowywać. Jeśli pacjent otrzymuje jednocześnie dożylnie inne lipidy, należy zmniejszyć ich ilość, biorąc pod uwagę lipidy podawane w infuzji produktu Propofol Sandoz.

Jeden ml produktu leczniczego Propofol Sandoz zawiera około 0,1 g tłuszczu.

Jeśli sedacja trwa ponad 3 dni, stężenie lipidów należy kontrolować u wszystkich pacjentów.

Sedacja pacjentów dorosłych w trakcie procedur diagnostycznych i chirurgicznych

W celu uzyskania sedacji w trakcie procedur diagnostycznych i chirurgicznych, dawkę i szybkość podawania produktu leczniczego należy dostosować do odpowiedzi klinicznej.

Do indukcji sedacji u większości pacjentów wymagana jest dawka propofolu od 0,5 do 1,0 mg /kg masy ciała w czasie od 1 do 5 minut.

W celu podtrzymania sedacji dawkę produktu leczniczego Propofol Sandoz w infuzji należy zwiększać stopniowo, aż do uzyskania pożądanego stopnia sedacji. Na ogół konieczne jest podanie dawek od 1,5 do 4,5 mg /kg masy ciała na godzinę.

Jeśli konieczne jest szybkie pogłębienie sedacji, infuzję dożylną można uzupełnić, podając Propofol Sandoz w pojedynczych wstrzyknięciach (bolus) w dawce od 10 do 20 mg (1 do 2 ml).

U pacjentów w wieku powyżej 55 lat i pacjentów z III i IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA, może być konieczne zmniejszenie szybkości podawania i zastosowanie mniejszych dawek.

Dzieci i młodzież

Znieczulenie ogólne u dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Propofol Sandoz w celu indukcji i podtrzymania znieczulenia u dzieci w wieku poniżej 1 miesiąca (patrz punkt 4.4).

Indukcja znieczulenia ogólnego

W celu indukcji znieczulenia produkt leczniczy Propofol Sandoz należy podawać stopniowo i powoli, aż do wystąpienia klinicznych objawów znieczulenia. Dawkę należy dostosować do wieku i (lub) masy ciała. U większości dzieci w wieku powyżej 8 lat dawka propofolu konieczna do indukcji znieczulenia wynosi około 2,5 mg /kg masy ciała.

U młodszych dzieci, zwłaszcza w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, może być konieczne zastosowanie większych dawek (od 2,5 do 4 mg/kg masy ciała).

Podtrzymanie znieczulenia ogólnego

W celu podtrzymania pożądanej głębokości znieczulenia produkt leczniczy Propofol Sandoz można podawać w infuzji lub powtarzanych wstrzyknięciach (bolus). Konieczna do tego szybkość podania propofolu różni się u poszczególnych pacjentów, ale w zakresie od 9 do 15 mg /kg mc. na godzinę zapewnia na ogół zadowalające znieczulenie.

U dzieci młodszych, zwłaszcza w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, może być konieczne zastosowanie większych dawek.

U pacjentów zakwalifikowanych do III i IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA zaleca się stosowanie mniejszych dawek (patrz też punkt 4.4).

Sedacja pacjentów pediatrycznych wentylowanych mechanicznie w warunkach intensywnej opieki medycznej

Stosowanie produktu leczniczego Propofol Sandoz w celu wywołania sedacji w warunkach intensywnej opieki medycznej u dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Sedacja dzieci w wieku >1 miesiąca w trakcie procedur diagnostycznych i chirurgicznych

Dawkę i szybkość podawania produktu leczniczego należy dostosować do pożądanej głębokości sedacji i odpowiedzi klinicznej. Do wywołania sedacji u większości pacjentów konieczna jest dawka propofolu od 1 do 2 mg /kg masy ciała. Podtrzymanie sedacji można uzyskać przez stopniowe zwiększanie dawki produktu leczniczego Propofol Sandoz w infuzji, aż do uzyskania pożądanego stopnia sedacji. U większości pacjentów konieczne jest podanie dawek od 1,5 do 9 mg /kg mc. na godzinę. Jeśli konieczne jest szybkie pogłębienie sedacji, infuzję dożylną można uzupełnić, podając Propofol Sandoz w pojedynczych wstrzyknięciach (bolus) w dawce do 1 mg/kg mc.

U pacjentów z III i IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA konieczne może być zastosowanie mniejszych dawek.

Sposób podawania

Przed użyciem ampułkę/fiolkę należy wstrząsnąć. Jeśli po wstrząśnięciu widoczne są dwie warstwy, emulsji nie należy używać.

Propofol Sandoz podaje się dożylnie we wstrzyknięciu lub w ciągłej infuzji, w postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczonej 50 mg/ml (5%) roztworem glukozy do infuzji dożylnych lub 9 mg/ml (0,9%) roztworem sodu chlorku do infuzji dożylnych, lub połączeniem roztworu glukozy 40 mg/ml (4%) z roztworem sodu chlorku 1,8 mg/ml (0,18%), patrz punkt 6.6.

Przed użyciem szyjkę ampułki i gumowy korek fiolki należy zdezynfekować alkoholem do zastosowań medycznych (w postaci aerozolu lub nasączonego gazika). Po użyciu pozostałą zawartość należy usunąć (patrz punkt 6.6).

Propofol Sandoz nie zawiera środków konserwujących i może stanowić podłoże dla wzrostu drobnoustrojów. Emulsję należy pobrać z zachowaniem aseptyki do jałowej strzykawki lub zestawu infuzyjnego natychmiast po otwarciu ampułki lub przebiciu korka fiolki.

Podawanie produktu leczniczego należy rozpocząć niezwłocznie. Przez cały czas trwania infuzji należy przestrzegać zasad aseptyki w odniesieniu do produktu leczniczego Propofol Sandoz i sprzętu infuzyjnego.

Produkty lecznicze lub płyny dodawane do linii infuzyjnej, przez którą podawany jest produkt leczniczy Propofol Sandoz, należy wprowadzać w pobliżu miejsca założenia wenflonu.

Nie podawać produktu leczniczego Propofol Sandoz przez zestawy infuzyjne wyposażone w filtry mikrobiologiczne.

Zawartość jednej fiolki produktu leczniczego Propofol Sandoz oraz cały zestaw infuzyjny wykorzystany do jej podawania są przeznaczone do jednorazowego użycia u jednego pacjenta.

Wszelkie pozostałości należy usunąć natychmiast po użyciu.

Infuzja nierozcieńczonego produktu leczniczego Propofol Sandoz

Jeśli Propofol Sandoz podawany jest w ciągłej infuzji, zaleca się kontrolowanie szybkości podawania z użyciem: biurety, licznika kropli, pompy strzykawkowej lub wolumetrycznej pompy infuzyjnej.

Tak jak w przypadku pozajelitowego podawania wszystkich rodzajów emulsji tłuszczowych, zastosowanie jednego systemu infuzyjnego do podania produktu leczniczego Propofol Sandoz w ciągłej infuzji nie może przekraczać 12 godzin. Po upływie tego czasu system infuzyjny i zbiornik produktu leczniczego trzeba wyrzucić i zastąpić nowym.

Jeśli to możliwe, jednoczesne podawanie produktu leczniczego Propofol Sandoz z 50 mg/ml (5%) roztworem glukozy do infuzji dożylnych, 9 mg/ml (0,9%) roztworem sodu chlorku do infuzji dożylnych lub połączeniem roztworu glukozy 40 mg/ml (4%) i sodu chlorku 1,8 mg/ml (0,18%), należy wykonywać przy użyciu łącznika Y w pobliżu miej sca wstrzyknięcia.

Każdą pozostałość produktu leczniczego Propofol Sandoz po zakończeniu infuzji lub po zmianie systemu infuzyjnego należy usunąć i zniszczyć.

Infuzja rozcieńczonego produktu leczniczego Propofol Sandoz

Jeśli Propofol Sandoz podawany jest w postaci rozcieńczonej w ciągłej infuzji, zaleca się zastosowanie biurety, licznika kropli, pompy strzykawkowej lub wolumetrycznej pompy infuzyjnej w celu kontrolowania szybkości podawania infuzji i zapobiegania przypadkowemu podaniu zbyt dużej objętości rozcieńczonego produktu leczniczego.

Produktu leczniczego Propofol Sandoz nie mieszać z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

W celu zmniejszenia bólu w miejscu wstrzyknięcia można bezpośrednio przed podaniem produktu leczniczego Propofol Sandoz wstrzyknąć lidokainę lub Propofol Sandoz można zmieszać bezpośrednio przed użyciem z niezawierającym konserwantów roztworem lidokainy do wstrzykiwań (patrz punkt 6.6). Szczególne ryzyko związane z podaniem lidokainy, patrz punkty 4.4 i 4.8.

Jeśli leki zwiotczające mięśnie (typu atrakurium i miwakurium) podawane są przez ten sam system infuzyjny, co Propofol Sandoz, system ten należy przepłukać przed ich podaniem.

Czas podawania produktu leczniczego

Propofol Sandoz można podawać przez maksymalnie 7 dni.

4.3    Przeciwwskazania

♦    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

♦    Produkt leczniczy Propofol Sandoz zawiera olej sojowy i nie powinien być stosowany u pacjentów z nadwrażliwością na soję lub orzeszki ziemne.

♦    Produktu leczniczego Propofol Sandoz nie wolno stosować u pacjentów w wieku 16 lat lub młodszych w celu wywołania sedacji podczas intensywnej opieki medycznej (patrz punkt 4.4).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Propofol Sandoz powinien być podawany przez lekarzy wyspecjalizowanych w zakresie anestezjologii (lub, jeśli to wskazane, lekarzy wyszkolonych w zakresie intensywnej opieki medycznej).

Należy stale monitorować stan pacjenta. Należy zapewnić stały, bezpośredni dostęp do wyposażenia umożliwiającego utrzymanie drożności dróg oddechowych, zastosowanie sztucznej wentylacji i wzbogacania tlenu oraz do innych urządzeń resuscytacyjnych. Produktu leczniczego Propofol Sandoz nie powinna podawać ta sama osoba, która wykonuje zabieg chirurgiczny lub diagnostyczny.

Opisywano nadużywanie propofolu, głównie przez pracowników ochrony zdrowia. Tak jak wypadku

innych leków do znieczulenia ogólnego, stosowanie propofolu bez zapewnienia ochrony dróg oddechowych może spowodować zagrażające życiu powikłania.

Jeśli Propofol Sandoz stosowany jest w celu uzyskania sedacji u przytomnych pacjentów, podczas chirurgicznych i diagnostycznych procedur, należy stale kontrolować, czy nie występują wczesne objawy niedociśnienia tętniczego, niedrożności dróg oddechowych i desaturacji.

Podczas wprowadzania do znieczulenia może wystąpić niedociśnienie tętnicze i przemijający bezdech, w zależności od dawki i zastosowanej premedykacji oraz innych leków.

Tak jak w przypadku innych produktów leczniczych o działaniu uspokajającym, po zastosowaniu propofolu do sedacji operowanych pacjentów mogą wystąpić ruchy mimowolne. Jest to szczególnie niebezpieczne w trakcie zabiegów wymagających całkowitego unieruchomienia pacjenta.

Przed przeniesieniem pacjenta na oddział (lub wypisaniem pacjenta do domu) po zastosowaniu propofolu koniecznie należy odczekać przez pewien czas i upewnić się, że pacjent jest w pełni wybudzony. Bardzo rzadko zastosowanie propofolu może spowodować wydłużenie czasu wybudzania z towarzyszącym niekiedy zwiększonym napięciem mięśniowym. Objaw ten może być poprzedzony okresem czuwania lub nie. Wprawdzie wybudzenie następuje samoistnie, ale stan pacjenta przed wybudzeniem należy kontrolować ze szczególną uwagą.

Zmniejszenie świadomości wywołane przez propofol nie utrzymuje się na ogół dłużej niż 12 godzin. Należy wziąć pod uwagę działanie propofolu, rodzaj zabiegu, stosowane jednocześnie leki, wiek i stan pacjenta, udzielając porady w zakresie:

■    obecności osoby towarzyszącej pacjentowi przy opuszczaniu przez niego miejsca podania propofolu;

■    czasu powrotu do wykonywania zadań wymagających umiejętności lub ryzykownych, takich jak prowadzenie pojazdów;

■    stosowania innych środków, które mogą mieć działanie uspokajające (tj. benzodiazepiny, opiaty, alkohol).

Podobnie jak w przypadku innych podawanych dożylnie leków znieczulających, należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności serca, układu oddechowego, nerek lub wątroby, lub z hipowolemią albo wyniszczonych. Klirens propofolu zależy od przepływu krwi, dlatego jednoczesne podawanie leków zmniejszających pojemność minutową serca zmniejsza również klirens propofolu.

Propofol nie ma działania wagolitycznego i zgłaszano przypadki bradykardii (czasami znacznej) oraz asystolii. Należy rozważyć dożylne podanie leku przeciwcholinergicznego przed wprowadzeniem lub podczas podtrzymywania znieczulenia, zwłaszcza w sytuacjach, gdy prawdopodobnie przeważa napięcie nerwu błędnego lub gdy propofol jest stosowany razem z lekami, które mogą wywołać bradykardię.

Podawanie propofolu pacjentowi z padaczką wiąże się z ryzykiem wystąpienia drgawek.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu tłuszczów oraz z innymi schorzeniami wymagającymi zachowania ostrożności podczas stosowania emulsji tłuszczowych.

Jeśli Propofol Sandoz stosuje się u pacjentów ze szczególnym ryzykiem nadmiernego obciążenia lipidami, zaleca się kontrolowanie u nich stężenia lipidów we krwi. Jeśli monitorowanie wykaże niewystarczające usuwanie substancji tłuszczowych z organizmu, podawanie produktu leczniczego Propofol Sandoz należy odpowiednio dostosowywać. Jeśli pacjent otrzymuje jednocześnie dożylnie inne lipidy, należy zmniejszyć ich ilość, biorąc pod uwagę lipidy podawane w infuzji produktu Propofol Sandoz: 1,0 ml produktu leczniczego Propofol Sandoz zawiera około 0,1 g tłuszczu.

Nie zaleca się stosowania propofolu jednocześnie z leczeniem elektrowstrząsami.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Propofol Sandoz u noworodków, gdyż nie przeprowadzono pełnych badań w tej populacji pacjentów. Dane farmakokinetyczne (patrz punkt 5.2) wskazują, że u noworodków klirens jest istotnie zmniejszony i stwierdzono bardzo dużą zmienność osobniczą. Podanie dawek zalecanych dla starszych dzieci może spowodować względne przedawkowanie, co może prowadzić do poważnego zahamowania czynności układu krążenia.

Porady dotyczące postępowania na oddziale intensywnej terapii

Nie wykazano bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Propofol Sandoz stosowanego do (podstawowej) sedacji u dzieci w wieku poniżej 16 lat (patrz punkt 4.3). Wprawdzie nie ustalono związku przyczynowego, ale stosowanie produktu leczniczego w okresie przed dopuszczeniem do obrotu do sedacji u dzieci w wieku poniżej 16 lat prowadziło do ciężkich działań niepożądanych (w tym zakończonych zgonem). Działania te obejmowały przede wszystkim kwasicę metaboliczną, hiperlipidemię, rabdomiolizę i (lub) niewydolność serca. Obserwowano je najczęściej u dzieci z zakażeniami dróg oddechowych, którym podawano dawki większe niż zalecane u dorosłych w celu wywołania sedacji na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

Istnieją doniesienia o łącznym występowaniu u dorosłych następujących działań niepożądanych: kwasica metaboliczna, rabdomioliza, hiperkaliemia, hepatomegalia, niewydolność nerek, hiperlipidemia, zaburzenia rytmu serca, zmiany w EKG charakterystyczne dla zespołu Brugadów (uniesienie odcinka ST i ujemny załamek T) i szybko nasilająca się niewydolność serca, zazwyczaj nieodpowiadająca na inotropowe leczenie podtrzymujące (w niektórych przypadkach zakończona zgonem). Połączenie tych zdarzeń nazwano zespołem popropofolowym.

Wydaje się, że głównymi czynnikami ryzyka wystąpienia tych zdarzeń są: zmniejszenie ilości tlenu dostarczanego do tkanek; ciężki uraz neurologiczny i (lub) posocznica; stosowanie dużych dawek jednego lub więcej następujących produktów leczniczych - leków zwężających naczynia krwionośne, steroidów, leków o działaniu inotropowym i (lub) propofolu (zazwyczaj po podaniu dawek przekraczających 4 mg/kg mc./godzinę).

Lekarze przepisujący propofol powinni zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia tych zdarzeń i rozważyć zmniejszenie jego dawki lub zmianę na inny lek znieczulający po wystąpieniu pierwszych objawów. Dawkę wszystkich leków uspokajających i leków stosowanych w oddziale intensywnej terapii, w tym propofolu, należy zwiększać stopniowo w celu utrzymania optymalnych parametrów podaży tlenu i parametrów hemodynamicznych. Podczas modyfikacji leczenia u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym należy zastosować odpowiednie metody w celu podtrzymania przepływu mózgowego. Należy pamiętać, aby w miarę możliwości nie stosować dawek większych niż 4 mg/kg mc./godzinę.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 100 ml, to znaczy uznaje się go za „wolny od sodu”.

Dodatkowe środki ostrożności

Propofol Sandoz nie zawiera środków konserwujących i może stanowić podłoże dla wzrostu drobnoustrojów.

Emulsję należy pobrać z zachowaniem aseptyki do jałowej strzykawki lub zestawu infuzyjnego natychmiast po otwarciu ampułki lub przebiciu korka fiolki. Podawanie produktu leczniczego należy rozpocząć niezwłocznie. Przez cały czas trwania infuzji należy przestrzegać zasad aseptyki w odniesieniu do produktu leczniczego Propofol Sandoz i sprzętu infuzyjnego. Inne płyny podawane jednocześnie z wykorzystaniem tej samej linii infuzyjnej, należy podawać w pobliżu miejsca założenia wenflonu. Produktu leczniczego Propofol Sandoz nie należy podawać przez zestawy infuzyjne wyposażone w filtry mikrobiologiczne.

Propofol Sandoz i wszystkie strzykawki z tym produktem leczniczym są przeznaczone do jednorazowego użycia u jednego pacjenta. Zgodnie z ustalonymi wytycznymi dla innych emulsji tłuszczowych, infuzja propofolu z użyciem jednego systemu infuzyjnego nie może trwać dłużej niż 12 godzin. Po zakończeniu procedury lub 12 godzinach (cokolwiek nastąpi szybciej) należy wymienić

zarówno pojemnik z produktem leczniczym, jak i zestaw do infuzji.

Produktu leczniczego Propofol Sandoz rozcieńczonego roztworem lidokainy nie wolno podawać pacjentom z dziedziczną ostrą porfirią.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Propofol Sandoz można stosować w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w znieczuleniu (do premedykacji, wziewnymi środkami znieczulającymi, przeciwbólowymi, zwiotczającymi, miejscowo znieczulającymi). Dotychczas nie odnotowano ciężkich interakcji z wymienionymi produktami leczniczymi. Niektóre z tych produktów leczniczych działających ośrodkowo mogą wykazywać działanie hamujące na układ krążenia i układ oddechowy, powodując w ten sposób nasilenie działania podczas stosowania razem z produktem leczniczym Propofol Sandoz.

Donoszono o przypadkach przedłużenia znieczulenia i zmniejszenia częstości oddechów po jednoczesnym zastosowaniu propofolu z benzodiazepinami, produktami leczniczymi działającymi parasympatykolitycznie lub wziewnymi środkami znieczulającymi.

Może być konieczne zmniejszenie dawki produktu leczniczego Propofol Sandoz stosowanego w połączeniu ze znieczuleniem miejscowym.

Po dodatkowej premedykacji opioidem częściej może wystąpić bezdech i może on trwać dłużej.

Po podaniu suksametonium lub neostygminy może wystąpić bradykardia i zatrzymanie czynności serca.

Należy wziąć pod uwagę, że jednoczesne stosowanie propofolu i produktów leczniczych do premedykacji, wziewnych środków znieczulających lub przeciwbólowych produktów leczniczych może pogłębić znieczulenie i nasilać działania niepożądane ze strony układu krążenia. Jednoczesne podawanie propofolu i środków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (tj. alkohol, produkty lecznicze do znieczulenia ogólnego, opioidowe leki przeciwbólowe) prowadzi do nasilenia ich działania uspokajającego.

Po podaniu fentanylu stężenie propofolu we krwi może być czasowo zwiększone, co może zwiększyć częstość bezdechu.

Opisywano wystąpienie leukoencefalopatii po zastosowaniu emulsji lipidowych, takich jak propofol, u pacjentów otrzymujących cyklosporynę.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania propofolu u kobiet w ciąży. Produktu leczniczego Propofol Sandoz nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Propofol przenika przez łożysko i może hamować czynności życiowe noworodka. Propofol można jednak stosować podczas zabiegu przerwania ciąży.

Karmienie piersią

Badania z udziałem kobiet karmiących piersią wykazały, że małe ilości propofolu przenikają do mleka kobiecego. Dlatego w ciągu 24 godzin po podaniu propofolu nie należy karmić piersią. Pokarm wydzielony w tym czasie należy usunąć.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjenta należy poinformować, że po znieczuleniu ogólnym zdolność wykonywania skomplikowanych czynności, takich jak prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn, może być przez pewien czas zaburzona. Takie działanie propofolu nie jest zazwyczaj stwierdzane po upływie

ponad 12 godzin (patrz punkt 4.4).

4.8 Działania niepożądane

Wprowadzenie do znieczulenia i jego podtrzymanie lub sedacja z zastosowaniem propofolu przebiegają na ogół łagodnie z niewielkimi objawami pobudzenia.

Najczęściej obserwowane działania niepożądane propofolu, to przewidywane farmakologicznie działania leków znieczulających/uspokajających, takie jak niedociśnienie tętnicze. Rodzaj, nasilenie i częstość działań niepożądanych obserwowanych u pacjentów otrzymujących propofol mogą być związane ze stanem pacjenta i z zastosowanymi procedurami operacyjnymi lub leczniczymi.

Obserwowano zwłaszcza wymienione niżej działania niepożądane. Częstość działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często często

niezbyt często rzadko

bardzo rzadko


(>1/10)

(>1/100 do <1/10) (>1/1000 do <1/100) (>1/10 000 do <1/1000) (<1/10 000)

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Częstość

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznana

Zaburzenia

układu

immunolo

gicznego

Anafilaksja -w tym obrzęk naczynioru-chowy,

skurcz oskrzeli, rumień

i niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Kwasica metaboliczna (5), hiperkaliemia (5), hiperlipidemia (5)

Zaburzenia

psychiczne

Euforia,

nadużywanie leku (8)

Zaburzenia

układu

nerwowego

Pobudzenie, ból głowy w fazie wybudzania

Ruchy

przypominające

napad

padaczkowy, w tym drgawki i opistotonus podczas indukcji znieczulenia, w trakcie

znieczulenia i podczas wybudzania, zawroty głowy, dreszcze i odczucie zimna w fazie wybudzania

Nieprzytom

ność

pooperacyjna

Ruchy mimowolne

Zaburzenia

serca

Bradykardia (1)

Obrzęk płuc

Zaburzenia rytmu serca (5),

niewydolność serca


Częstość

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznana

(5), (7)

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnienie tętnicze (2)

Zakrzepica i zapalenie

żyły

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Hiperwentyla-

cja,

przemijający bezdech, kaszel podczas indukcji znieczulenia

Kaszel

podczas

podtrzymy

wania

znieczulenia

Kaszel podczas wybudzania ze znieczulenia

Zaburzenia żołądka i jelit

Czkawka

podczas

indukcji

znieczulenia,

nudności

i wymioty w

fazie

wybudzania

Zapalenie

trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Powiększenie wątroby (5)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rabdomioliza (3), (5)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zmiany zabarwienia moczu po długotrwałym stosowaniu

Niewydolność nerek (5)

Zaburzenia

układu

rozrodczego i piersi

Brak

zahamowań

seksualnych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Miejscowy

ból

podczas indukcji znieczulenia (4)

Uderzenia gorąca podczas indukcji znieczulenia

Ciężkie reakcje tkankowe po przypadkowym podaniu poza żyłę

Badania

diagnostyczne

Zmiany w EKG odpowiadające zespołowi Brugadów (5), (6)

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Gorączka

pooperacyjna

(1)    Ciężka bradykardia występuje rzadko. Zgłaszano pojedyncze przypadki progresji do zatrzymania krążenia.

(2)    Sporadycznie niedociśnienie tętnicze może wymagać dożylnego podania płynów i wolniejszego podawania propofolu .

(3)    Bardzo rzadko zgłaszano wystąpienie rabdomiolizy, gdy propofol podawano w dawkach większych niż 4 mg/kg mc./godz. w celu uzyskania sedacji w oddziale intensywnej opieki medycznej.

(4)    Ból można zmniejszyć, podając propofol do dużych żył przedramienia i dołu łokciowego. Można też go zminimalizować podając produkt Propofol Sandoz razem z lidokainą.

(5)    Połączenie tych objawów, opisywane jako „zespół popropofolowy”, można obserwować u ciężko chorych pacjentów, u których często stwierdza się wiele czynników ryzyka rozwoju opisanych objawów (patrz punkt 4.4).

(6)    Zmiany w EKG odpowiadające zespołowi Brugadów - uniesienie odcinka ST i ujemny załamek T w EKG.

(7)    Gwałtownie postępująca niewydolność serca (w niektórych przypadkach prowadząca do zgonu) u dorosłych. W takich wypadkach niewydolność serca nie reaguje zwykle na podtrzymujące leczenie inotropowe.

(8)    Nadużywanie leków, głównie przez pracowników służby zdrowia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nieumyślne przedawkowanie może spowodować zahamowanie czynności układu oddechowego i układu krążenia. Depresję oddechową należy leczyć stosując sztuczną wentylację. Zahamowanie czynności układu krążenia może wymagać ułożenia pacjenta z głową poniżej klatki piersiowej, a w ciężkich przypadkach podania płynów uzupełniających objętość osocza oraz produktów leczniczych zwiększających ciśnienie tętnicze.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki znieczulające, ogólne; inne leki do znieczulenia ogólnego.

Kod ATC: N01AX10

Początek działania nasennego propofolu po wstrzyknięciu dożylnym następuje szybko. Zależnie od szybkości wstrzyknięcia, czas ten wynosi od 30 do 40 sekund. Działanie propofolu po podaniu w pojedynczym wstrzyknięciu (bolus) jest krótkie (4 do 6 minut) ze względu na szybki metabolizm i wydalanie.

Przy przestrzeganiu zaleconego schematu dawkowania nie obserwowano klinicznie znaczącej kumulacji propofolu po wielokrotnym podaniu w szybkich wstrzyknięciach lub w infuzji dożylnej. Pacjenci szybko odzyskują przytomność.

Podczas indukcji znieczulenia sporadycznie występuje bradykardia i niedociśnienie tętnicze, prawdopodobnie z powodu braku wagolitycznego działania propofolu. Zaburzenia układu krążenia ustępują zwykle w fazie podtrzymywania znieczulenia.

Ograniczone badania, w których oceniano czas trwania znieczulenia wywołanego przez propofol u dzieci, wykazały, że w czasie do 4 godzin bezpieczeństwo i skuteczność pozostały niezmienione.

W literaturze udokumentowano stosowanie propofolu u dzieci podczas dłużej trwających zabiegów, bez wpływu na bezpieczeństwo lub skuteczność jego stosowania.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Około 98% propofolu podanego dożylnie wiąże się z białkami osocza.

Propofol podlega rozległej dystrybucji i jest szybko usuwany z organizmu (całkowity klirens wynosi 1,5-2 l/min). Eliminacja następuje w wyniku procesów metabolicznych głównie zachodzących w wątrobie, gdzie zależy ona od przepływu krwi i gdzie powstają nieaktywne koniugaty propofolu oraz jego odpowiedni metabolit chinol, wydalane w moczu .

W okresie eliminacji zmniejszenie stężenia propofolu we krwi jest wolniejsze. Okres półtrwania w fazie eliminacji podczas fazy P wynosi 30 do 60 minut. Następnie widoczny staje się trzeci głęboki kompartment, który reprezentuje redystrybucję propofolu ze słabo ukrwionych tkanek.

U dzieci klirens jest większy niż u dorosłych.

Po podaniu dożylnym pojedynczej dawki 3 mg/kg mc. klirens propofolu w przeliczeniu na kg masy ciała zwiększa się z wiekiem pacjenta w następujący sposób: mediana klirensu była znacząco mniejsza u noworodków w wieku <1 miesiąca (n=25) (20 ml/kg mc./min.) niż u dzieci starszych (n=36, przedział wiekowy od 4 miesięcy do 7 lat). Dodatkowo u noworodków stwierdzono znaczną zmienność międzyosobniczą (zakres od 3,7 do 78 ml/kg mc./min.). Ze względu na ograniczone dane z tego badania, wskazujące na znaczną zmienność, nie można określić zaleceń dotyczących dawkowania propofolu dla pacjentów tej grupy wiekowej.

Mediana klirensu propofolu u starszych dzieci po podaniu w bolusie pojedynczej dawki 3 mg/kg mc. wynosiła 37,5 ml/min/kg mc, (4-24 miesiące; n=8), 38,7 ml/min/kg mc. (11-43 miesiące; n=6),

48 ml/min/kg mc. (1-3 lata; n=12), 28,2 ml/min/kg mc. (4-7 lat; n=10) w porównaniu z wartością u dorosłych, wynoszącą 23,6 ml/min/kg mc. (n=6).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, wynikające z konwencjonalnych badań toksyczności po podaniu wielokrotnym lub genotoksyczności, nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Nie przeprowadzono badań działania rakotwórczego.

Badania toksycznego wpływu na reprodukcję wykazały działania związane z właściwościami farmakodynamicznymi propofolu tylko po zastosowaniu dużych dawek. Nie zaobserwowano działania teratogennego.

Badania tolerancji miejscowej wykazały uszkodzenie tkanki wokół miejsca wkłucia po wstrzyknięciu domięśniowym.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Olej sojowy, oczyszczony Fosfolipidy z jaja kurzego Glicerol

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

Leków zwiotczających mięśnie typu atrakurium czy miwakurium nie należy podawać przez ten sam system infuzyjny, co Propofol Sandoz, bez uprzedniego przepłukania systemu.

6.3    Okres ważności

Okres ważności przed otwarciem Ampułki/fiolki: 2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu/rozcieńczeniu

Produkt leczniczy należy przygotowywać z zachowaniem aseptyki bezpośrednio przed podaniem i podawać w ciągu 6 godzin od przygotowania.

Zgodnie z wytycznymi dla innych emulsji tłuszczowych, jedna infuzja produktu leczniczego Propofol Sandoz nie może przekraczać 12 godzin. Po zakończeniu zabiegu lub po 12 godzinach (zależnie od tego, co nastąpi wcześniej), zarówno zbiornik produktu leczniczego, jak i system infuzyjny trzeba wyrzucić i zastąpić nowym.

Wykazano, że produkt leczniczy zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godziny w temperaturze 25°C.

Ze względu na czystość mikrobiologiczną produkt leczniczy należy zużyć natychmiast. Jeśli nie, za czas i warunki przechowywania przed podaniem odpowiedzialność ponosi użytkownik.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie zamrażać.

Przechowywać ampułkę/fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania rozcieńczonego produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

20 ml emulsji do wstrzykiwań/do infuzji w bezbarwnych, szklanych (typ I) ampułkach lub fiolkach zamkniętych korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem, w tekturowym pudełku. Opakowania zawierają 5 ampułek lub fiolek.

50 ml emulsji do wstrzykiwań/do infuzji w bezbarwnych, szklanych (typ I) fiolkach zamkniętych korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem, w tekturowym pudełku. Opakowania zawierają 1 lub 5 x 1 fiolkę.

100 ml emulsji do wstrzykiwań/do infuzji w bezbarwnych, szklanych (typ I) fiolkach zamkniętych korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem, w tekturowym pudełku. Opakowania zawierają 1 fiolkę.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produktu leczniczego Propofol Sandoz nie należy mieszać przed podaniem z roztworami do wstrzykiwań lub infuzji innymi niż 50 mg/ml (5%) roztwór glukozy do infuzji dożylnych lub 9 mg/ml (0,9%) roztwór sodu chlorku do infuzji dożylnych, lub połączenie roztworu glukozy 40 mg/ml (4%) z roztworem sodu chlorku 1,8 mg/ml (0,18%).

Maksymalne rozcieńczenie nie może być większe niż 1 część produktu leczniczego Propofol Sandoz i 4 części jednego z wyżej wymienionych roztworów do infuzji (co najmniej 2 mg /ml). Rozcieńczenie należy przygotować z zachowaniem aseptyki bezpośrednio przed podaniem, a gotową mieszaninę podać w ciągu 6 godzin od przygotowania.

Później Propofol Sandoz można zmieszać (bezpośrednio przed podaniem) z lidokainą w niezawierającym konserwantów roztworze do wstrzykiwań (20 części produktu leczniczego Propofol Sandoz z maksymalnie jedną częścią 1% roztworu lidokainy do wstrzykiwań).

Jeśli to możliwe, jednoczesne podawanie produktu leczniczego Propofol Sandoz z 50 mg/ml (5%) roztworem glukozy do infuzji dożylnych, 9 mg/ml (0,9%) roztworem sodu chlorku do infuzji dożylnych lub połączeniem roztworu glukozy 40 mg/ml (4%) i sodu chlorku 1,8 mg/ml (0,18%), należy wykonywać przy użyciu łącznika Y w pobliżu miej sca wstrzyknięcia.

Tylko do jednorazowego użytku.

Produkty lecznicze do podawania pozajelitowego należy przed podaniem obejrzeć, czy nie zawierają osadu. W razie obecności widocznych cząstek, emulsji nie należy podawać.

Przed użyciem ampułkę/fiolkę należy wstrząsnąć. Jeśli po wstrząśnięciu widoczne są dwie warstwy, emulsji nie należy używać.

Przed użyciem szyjkę ampułki i gumowy korek należy zdezynfekować alkoholem do zastosowań medycznych (w postaci aerozolu lub nasączonego gazika).

Po użyciu pozostałości leku należy usunąć.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 22039

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12.08.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3.11.2014

14 NL/H/2283/001/IB/006

Propofol Sandoz