Imeds.pl

Propycil 50 Mg 50 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Propycil 50 mg,

50 mg, tabletki

Propylthiouracilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Propycil 50 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Propycil 50 mg

3.    Jak stosować lek Propycil 50 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Propycil    50 mg

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK PROPYCIL 50 MG I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Propycil 50 mg jest propylotiouracyl.

Wskazania do stosowania:

-    nadczynność tarczycy (hypertyreoza), w tym choroba Graves-Basedowa i łagodne guzki nadczynne tarczycy (autonomiczne guzki tarczycy).

-    przygotowanie do operacji wycięcia tarczycy lub leczenia jodem radioaktywnym, w celu osiągnięcia prawidłowej czynności tarczycy.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PROPYCIL 50 MG Kiedy nie stosować leku Propycil 50 mg

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na propylotiouracyl lub którykolwiek z pozostałych składników leku Propycil 50 mg, lub inny lek przeciwtarczycowy;

-    jeśli u pacjenta występowały wcześniej poważne działania niepożądane w wyniku leczenia propylotiouracylem (zwłaszcza niedobór krwinek białych - granulocytów obojętnochłonnych i niewydolność wątroby).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Propycil 50 mg

Jeśli podczas stosowania leku wystąpią gorączka, uczucie rozbicia, zapalenie gardła lub zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, należy natychmiast zgłosić się do lekarza, gdyż konieczne jest zaprzestanie stosowania leku. Należy natychmiast wykonać badania morfologii krwi, ponieważ objawy te mogą wskazywać na agranulocytozę - zagrażający życiu ciężki niedobór białych krwinek.

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów uszkodzenia wątroby, takich jak: nudności, mdłości, zażółcenie skóry lub oczu, ciemne zabarwienie moczu, jasne zabarwienie stolca, krwawienia, świąd, dreszcze. Po zastosowaniu leku obserwowano występowanie ciężkich uszkodzeń wątroby i ostrą niewydolność tego narządu, w niektórych przypadkach zakończonych zgonem, zarówno u dorosłych, jak i dzieci.

Lek Propycil 50 mg może być stosowany u dzieci tylko pod warunkiem gdy lekarz stwierdzi, że zawiodły inne sposoby leczenia nadczynności tarczycy.

U pacjentów przyjmujących lek Propycil 50 mg może wystąpić niedoczynność tarczycy. W czasie leczenia lekiem Propycil 50 mg konieczne jest systematyczne kontrolowanie czynności tarczycy.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Propycil 50 mg powinno być przeprowadzone badanie krwi (kompletna morfologia krwi z rozmazem).

Podczas stosowania leku Propycil 50 mg należy regularnie wykonywać badania krwi, jak morfologia krwi z rozmazem, badanie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz) i enzymów wskazujących na zastój żółci.

Należy także uwzględnić możliwość dalszego powiększania się wola (niebezpieczeństwo zwiększenia objętości przy wolu zamostkowym).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Wpływ innych leków na działanie leku Propycil 50 mg

Jednoczesne podanie tyroksyny zmniejsza wychwytywanie propylotiouracylu przez tarczycę i osłabia jego działanie.

Podanie jodu lub uprzednie zastosowanie środków zawierających jod (np. preparaty kontrastowe stosowane w rentgenodiagnostyce) może osłabić skuteczność propylotiouracylu i opóźnić uzyskanie prawidłowej czynności tarczycy.

Leki osłabiające czynność szpiku kostnego (wpływające na układ odpornościowy), leki o działaniu toksycznym na wątrobę czy zawierające lit, mogą potęgować działania niepożądane leku Propycil 50 mg.

Wpływ leku Propycil 50 mg na działanie innych leków

Pod wpływem leczenia lekiem Propycil 50 mg może ulec zmianie działanie propranololu, pochodnych kumaryny (leki o działaniu przeciwzakrzepowym, np. warfaryna) oraz teofiliny (stosowana w astmie).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Leku Propycil 50 mg nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli lekarz uzna, że konieczne jest zastosowanie leku Propycil 50 mg, zaleci możliwie najmniejszą skuteczną dawkę.

Karmienie piersią

Jeśli w opinii lekarza należy zastosować lek Propycil 50 mg w okresie karmienia piersią, konieczne jest monitorowanie noworodka, ze względu na ryzyko niedoczynności tarczycy u noworodków.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, gdyż działania niepożądane leku mogą wpływać na koncentrację.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Propycil 50 mg

Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PROPYCIL 50 MG

Lek Propycil 50 mg należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Propycil 50 mg jest zwykle stosowany co 6 do 8 godzin, jak opisano poniżej.

Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 10 lat:

Zwykle początkowa dawka dobowa stosowana w nadczynności tarczycy o średnim nasileniu wynosi 100 mg do 300 mg propylotiouracylu, stosowana w 2-3 dawkach podzielonych, każda po 50 mg-100 mg (1 do 2 tabletek). Dawka podtrzymująca to 50 mg do 150 mg propylotiouracylu (1 do 3 tabletek) na dobę. W cięższych przypadkach oraz w wyniku skażenia jodem zalecane są większe dawki początkowe, tj. 300 mg do 600 mg propylotiouracylu (6 do 12 tabletek) na dobę, w 4-6 dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku powyżej 6 do 10 lat:

Zwykle dawka początkowa wynosi 50 mg do 150 mg propylotiouracylu (1 do 3 tabletek) na dobę, w 1-3 dawkach podzielonych, natomiast dawka podtrzymująca wynosi około 25 mg do 50 mg propylotiouracylu (1/2 do 1 tabletki) na dobę, w 1-2 dawkach podzielonych.

Lek Propycil 50 mg może być stosowany u dzieci tylko pod warunkiem, gdy zawiodą inne sposoby leczenia nadczynności tarczycy.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Pacjentom w podeszłym wieku lekarz zaleci stosowanie mniejszej dawki niż zwykle zalecana. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Dawka leku Propycil 50 mg powinna być zmniejszona o 25% w lekkich do średnio ciężkich zaburzeniach czynności nerek, w ciężkich - o 50%.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Lekarz rozważy zredukowanie dawki leku Propycil 50 mg u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Zaleca się zbadanie czynności nerek i wątroby przed rozpoczęciem terapii lekiem Propycil 50 mg.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Propycil 50 mg

Jeśli wystąpią objawy przedawkowania leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Po przedawkowaniu mogą wystąpić między innymi następujące objawy: bóle mięśni, nudności lub wymioty, znużenie lub osłabienie, zaburzenia cyklów menstruacyjnych, zwiększone odczucie chłodu, zaparcia, sucha, opuchnięta skóra, bóle głowy, apatia, ospałość, zwiększenie przyrostu masy ciała.

W przypadku długotrwałego stosowania lub nieprawidłowego dawkowania leku mogą pojawić się objawy przedawkowania, prowadzące do powstania wola (zwiększenia tarczycy) lub niedoczynności tarczycy, co wymaga zakończenia stosowania leku Propycil 50 mg.

Pominięcie zastosowania leku Propycil 50 mg

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Propycil 50 mg

Tylko lekarz może podjąć decyzję o przerwaniu stosowania leku Propycil 50 mg.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Propycil 50 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas leczenia lekiem Propycil 50 mg mogą wystąpić:

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10pacjentów): przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Często (występujące u mniej niż 1 na 10 i więcej niż 1 na 100pacjentów):

znaczny niedobór krwinek białych - granulocytów obojętnochłonnych (neutropenia), alergiczne

wysypki skórne (świąd, wykwit, pokrzywka), zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty.

Niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100 i więcej niż 1 na 1000pacjentów):

ciężki, zagrażający życiu drastyczny spadek liczby krwinek białych - granulocytów obojętnochłonnych (agranulocytoza), zaburzenia smaku i zapachu przemijające po zaprzestaniu leczenia.

Rzadko (występujące u mniej niż 1 na 1000 i więcej niż 1 na 10 000pacjentów):

uszkodzenia wątroby, gorączka polekowa, zawroty głowy, zaburzenia nerwowo-mięśniowe.

Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10 000pacjentów):

ogólne zaburzenia morfologii krwi np. zaburzenia powstawania krwinek czerwonych, niedobór płytek krwi, zmniejszenie liczby wszystkich elementów komórkowych krwi, pozytywny test Coombsa (wykrywanie u kobiet w ciąży przeciwciał, które mogą przeniknąć przez łożysko i zaatakować krwinki dziecka), powiększenie węzłów chłonnych, bóle stawów, zapalenie naczyń, guzkowe zapalenie naczyń, zespół kliniczny przypominający objawy tocznia rumieniowatego (np. gorączka, bóle mięśniowe i stawowe, zmiany skórne), utrata włosów, obrzęki obwodowe, zapalenie płuc, ciężkie przypadki chorób wątroby, powstawanie wola u noworodków, utrata słuchu.

Podczas stosowania leku Propycil 50 mg może również wystąpić przemijające zwiększenie masy ciała.

Dotychczas istniejące wole może się powiększyć w wyniku leczenia lekiem Propycil 50 mg.

Pomimo prawidłowego leczenia matki, opisywano niekiedy występowanie wola u noworodka.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PROPYCIL 50 MG

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować leku Propycil 50 mg po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Propycil 50 mg

-    Substancją czynną leku jest propylotiouracyl.

-    Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, skrobię kukurydzianą, magnezu stearynian (E 572), krzemionkę koloidalną bezwodną, powidon K 30, skrobię żelowaną.

Jak wygląda lek Propycil 50 mg i co zawiera opakowanie

Opakowanie leku to butelka szklana zalakowana korkiem z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), z przekładką z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), umieszczona w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 20 lub 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Admeda Arzneimittel GmbH Trift 4

23863 Nienwohld Niemcy

Wytwórca:

Haupt Pharma Berlin GmbH Moosrosenstrasse 7 12347 Berlin, Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki: