+ iMeds.pl

Propycil 50 mg 50 mgUlotka Propycil 50 mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Propycil 50 mg,

50 mg, tabletki

Propylthiouracilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Propycil 50 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Propycil 50 mg

3.    Jak stosować lek Propycil 50 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Propycil    50 mg

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK PROPYCIL 50 MG I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Propycil 50 mg jest propylotiouracyl.

Wskazania do stosowania:

-    nadczynność tarczycy (hypertyreoza), w tym choroba Graves-Basedowa i łagodne guzki nadczynne tarczycy (autonomiczne guzki tarczycy).

-    przygotowanie do operacji wycięcia tarczycy lub leczenia jodem radioaktywnym, w celu osiągnięcia prawidłowej czynności tarczycy.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PROPYCIL 50 MG Kiedy nie stosować leku Propycil 50 mg

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na propylotiouracyl lub którykolwiek z pozostałych składników leku Propycil 50 mg, lub inny lek przeciwtarczycowy;

-    jeśli u pacjenta występowały wcześniej poważne działania niepożądane w wyniku leczenia propylotiouracylem (zwłaszcza niedobór krwinek białych - granulocytów obojętnochłonnych i niewydolność wątroby).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Propycil 50 mg

Jeśli podczas stosowania leku wystąpią gorączka, uczucie rozbicia, zapalenie gardła lub zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, należy natychmiast zgłosić się do lekarza, gdyż konieczne jest zaprzestanie stosowania leku. Należy natychmiast wykonać badania morfologii krwi, ponieważ objawy te mogą wskazywać na agranulocytozę - zagrażający życiu ciężki niedobór białych krwinek.

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów uszkodzenia wątroby, takich jak: nudności, mdłości, zażółcenie skóry lub oczu, ciemne zabarwienie moczu, jasne zabarwienie stolca, krwawienia, świąd, dreszcze. Po zastosowaniu leku obserwowano występowanie ciężkich uszkodzeń wątroby i ostrą niewydolność tego narządu, w niektórych przypadkach zakończonych zgonem, zarówno u dorosłych, jak i dzieci.

Lek Propycil 50 mg może być stosowany u dzieci tylko pod warunkiem gdy lekarz stwierdzi, że zawiodły inne sposoby leczenia nadczynności tarczycy.

U pacjentów przyjmujących lek Propycil 50 mg może wystąpić niedoczynność tarczycy. W czasie leczenia lekiem Propycil 50 mg konieczne jest systematyczne kontrolowanie czynności tarczycy.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Propycil 50 mg powinno być przeprowadzone badanie krwi (kompletna morfologia krwi z rozmazem).

Podczas stosowania leku Propycil 50 mg należy regularnie wykonywać badania krwi, jak morfologia krwi z rozmazem, badanie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz) i enzymów wskazujących na zastój żółci.

Należy także uwzględnić możliwość dalszego powiększania się wola (niebezpieczeństwo zwiększenia objętości przy wolu zamostkowym).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Wpływ innych leków na działanie leku Propycil 50 mg

Jednoczesne podanie tyroksyny zmniejsza wychwytywanie propylotiouracylu przez tarczycę i osłabia jego działanie.

Podanie jodu lub uprzednie zastosowanie środków zawierających jod (np. preparaty kontrastowe stosowane w rentgenodiagnostyce) może osłabić skuteczność propylotiouracylu i opóźnić uzyskanie prawidłowej czynności tarczycy.

Leki osłabiające czynność szpiku kostnego (wpływające na układ odpornościowy), leki o działaniu toksycznym na wątrobę czy zawierające lit, mogą potęgować działania niepożądane leku Propycil 50 mg.

Wpływ leku Propycil 50 mg na działanie innych leków

Pod wpływem leczenia lekiem Propycil 50 mg może ulec zmianie działanie propranololu, pochodnych kumaryny (leki o działaniu przeciwzakrzepowym, np. warfaryna) oraz teofiliny (stosowana w astmie).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Leku Propycil 50 mg nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli lekarz uzna, że konieczne jest zastosowanie leku Propycil 50 mg, zaleci możliwie najmniejszą skuteczną dawkę.

Karmienie piersią

Jeśli w opinii lekarza należy zastosować lek Propycil 50 mg w okresie karmienia piersią, konieczne jest monitorowanie noworodka, ze względu na ryzyko niedoczynności tarczycy u noworodków.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, gdyż działania niepożądane leku mogą wpływać na koncentrację.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Propycil 50 mg

Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PROPYCIL 50 MG

Lek Propycil 50 mg należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Propycil 50 mg jest zwykle stosowany co 6 do 8 godzin, jak opisano poniżej.

Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 10 lat:

Zwykle początkowa dawka dobowa stosowana w nadczynności tarczycy o średnim nasileniu wynosi 100 mg do 300 mg propylotiouracylu, stosowana w 2-3 dawkach podzielonych, każda po 50 mg-100 mg (1 do 2 tabletek). Dawka podtrzymująca to 50 mg do 150 mg propylotiouracylu (1 do 3 tabletek) na dobę. W cięższych przypadkach oraz w wyniku skażenia jodem zalecane są większe dawki początkowe, tj. 300 mg do 600 mg propylotiouracylu (6 do 12 tabletek) na dobę, w 4-6 dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku powyżej 6 do 10 lat:

Zwykle dawka początkowa wynosi 50 mg do 150 mg propylotiouracylu (1 do 3 tabletek) na dobę, w 1-3 dawkach podzielonych, natomiast dawka podtrzymująca wynosi około 25 mg do 50 mg propylotiouracylu (1/2 do 1 tabletki) na dobę, w 1-2 dawkach podzielonych.

Lek Propycil 50 mg może być stosowany u dzieci tylko pod warunkiem, gdy zawiodą inne sposoby leczenia nadczynności tarczycy.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Pacjentom w podeszłym wieku lekarz zaleci stosowanie mniejszej dawki niż zwykle zalecana. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Dawka leku Propycil 50 mg powinna być zmniejszona o 25% w lekkich do średnio ciężkich zaburzeniach czynności nerek, w ciężkich - o 50%.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Lekarz rozważy zredukowanie dawki leku Propycil 50 mg u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Zaleca się zbadanie czynności nerek i wątroby przed rozpoczęciem terapii lekiem Propycil 50 mg.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Propycil 50 mg

Jeśli wystąpią objawy przedawkowania leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Po przedawkowaniu mogą wystąpić między innymi następujące objawy: bóle mięśni, nudności lub wymioty, znużenie lub osłabienie, zaburzenia cyklów menstruacyjnych, zwiększone odczucie chłodu, zaparcia, sucha, opuchnięta skóra, bóle głowy, apatia, ospałość, zwiększenie przyrostu masy ciała.

W przypadku długotrwałego stosowania lub nieprawidłowego dawkowania leku mogą pojawić się objawy przedawkowania, prowadzące do powstania wola (zwiększenia tarczycy) lub niedoczynności tarczycy, co wymaga zakończenia stosowania leku Propycil 50 mg.

Pominięcie zastosowania leku Propycil 50 mg

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Propycil 50 mg

Tylko lekarz może podjąć decyzję o przerwaniu stosowania leku Propycil 50 mg.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Propycil 50 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas leczenia lekiem Propycil 50 mg mogą wystąpić:

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10pacjentów): przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Często (występujące u mniej niż 1 na 10 i więcej niż 1 na 100pacjentów):

znaczny niedobór krwinek białych - granulocytów obojętnochłonnych (neutropenia), alergiczne

wysypki skórne (świąd, wykwit, pokrzywka), zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty.

Niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100 i więcej niż 1 na 1000pacjentów):

ciężki, zagrażający życiu drastyczny spadek liczby krwinek białych - granulocytów obojętnochłonnych (agranulocytoza), zaburzenia smaku i zapachu przemijające po zaprzestaniu leczenia.

Rzadko (występujące u mniej niż 1 na 1000 i więcej niż 1 na 10 000pacjentów):

uszkodzenia wątroby, gorączka polekowa, zawroty głowy, zaburzenia nerwowo-mięśniowe.

Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10 000pacjentów):

ogólne zaburzenia morfologii krwi np. zaburzenia powstawania krwinek czerwonych, niedobór płytek krwi, zmniejszenie liczby wszystkich elementów komórkowych krwi, pozytywny test Coombsa (wykrywanie u kobiet w ciąży przeciwciał, które mogą przeniknąć przez łożysko i zaatakować krwinki dziecka), powiększenie węzłów chłonnych, bóle stawów, zapalenie naczyń, guzkowe zapalenie naczyń, zespół kliniczny przypominający objawy tocznia rumieniowatego (np. gorączka, bóle mięśniowe i stawowe, zmiany skórne), utrata włosów, obrzęki obwodowe, zapalenie płuc, ciężkie przypadki chorób wątroby, powstawanie wola u noworodków, utrata słuchu.

Podczas stosowania leku Propycil 50 mg może również wystąpić przemijające zwiększenie masy ciała.

Dotychczas istniejące wole może się powiększyć w wyniku leczenia lekiem Propycil 50 mg.

Pomimo prawidłowego leczenia matki, opisywano niekiedy występowanie wola u noworodka.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PROPYCIL 50 MG

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować leku Propycil 50 mg po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Propycil 50 mg

-    Substancją czynną leku jest propylotiouracyl.

-    Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, skrobię kukurydzianą, magnezu stearynian (E 572), krzemionkę koloidalną bezwodną, powidon K 30, skrobię żelowaną.

Jak wygląda lek Propycil 50 mg i co zawiera opakowanie

Opakowanie leku to butelka szklana zalakowana korkiem z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), z przekładką z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), umieszczona w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 20 lub 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Admeda Arzneimittel GmbH Trift 4

23863 Nienwohld Niemcy

Wytwórca:

Haupt Pharma Berlin GmbH Moosrosenstrasse 7 12347 Berlin, Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki:

Propycil 50 mg

Charakterystyka Propycil 50 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Propycil 50 mg, 50 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 50 mg propylotiouracylu (Propylthiouracilum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Białe, okragłe, dwustronnie wypukłe tabletki z linią dzielącą.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Nadczynność tarczycy, w tym choroba Gravesa-Basedowa oraz autonomiczny toksyczny gruczolak gruczołu tarczowego.

-    Przygotowanie do wycięcia gruczołu tarczowego lub leczenia jodem radioaktywnym w przypadku nadczynności tarczycy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Propycil 50 mg jest podawany zazwyczaj co 6 do 8 godzin.

Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 10 lat:

Początkowa dawka dobowa stosowana w nadczynności tarczycy o średnim nasileniu wynosi 100 mg-300 mg propylotiouracylu, podawana w 2-3 dawkach podzielonych, każda po 50 mg-100 mg (1 do 2 tabletek). Dawka podtrzymująca to 50 mg do 150 mg propylotiouracylu (1 do 3 tabletek) na dobę. W cięższych przypadkach oraz w wyniku skażenia jodem zalecane są większe dawki początkowe, tj. 300 mg do 600 mg propylotiouracylu (6 do 12 tabletek) na dobę, w 4-6 dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku powyżej 6 do 10 lat:

Dawka początkowa wynosi 50 mg do 150 mg propylotiouracylu (1 do 3 tabletek) na dobę, w 1-3 dawkach podzielonych, natomiast dawka podtrzymująca wynosi około 25 mg do 50 mg propylotiouracylu (1/2 do 1 tabletki) na dobę, w 1-2 dawkach podzielonych.

W przypadku uzyskania prawidłowych wartości hormonów tarczycy (eutyreoza), dawkowanie powinno być dostosowane indywidualnie.

Produkt Propycil 50 mg może być stosowany u dzieci tylko pod warunkiem, gdy zawiodą inne sposoby leczenia nadczynności tarczycy.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjentom w podeszłym wieku zaleca się stosowanie mniejszej dawki niż zwykle zalecana.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Dawkę produktu leczniczego Propycil 50 mg należy zredukować o 25% w lekkich do średnio ciężkich zaburzeniach czynności nerek, w ciężkich - o 50%.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Należy rozważyć zredukowanie dawki produktu Propycil 50 mg u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Zaleca się zbadanie czynności nerek i wątroby przed rozpoczęciem terapii produktem Propycil 50 mg.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość (alergia) na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu Propycil 50 mg, lub inny lek tyreostatyczny.

Produktu Propycil 50 mg nie wolno stosować, jeżeli u pacjenta (w wywiadzie) występowały wcześniej ciężkie działania niepożądane, spowodowane leczeniem propylotiouracylem (zwłaszcza agranulocytoza i niewydolność wątroby).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Agranulocytoza może rozwinąć się w ciągu kilku godzin po rozpoczęciu leczenia produktem zawierającym propylotiouracyl. W większości przypadków, pomimo monitorowania morfologii krwi, nie można przewidzieć wystąpienia agranulocytozy. Pacjent musi być poinformowany o objawach klicznych agranulocytozy (gorączka, złe samopoczucie, zapalenie migdałków, zapalenie jamy ustnej) i o konieczności przeprowadzenia natychmiastowego badania morfologii krwi, jeśli one wystapią. Przed rozpoczęciem leczenia produktem Propycil 50 mg powinna być wykonana kompletna morfologia krwi z rozmazem. Ponadto podczas leczenia konieczne jest ciągłe monitorowanie pacjenta. Jeżeli zachodzi podejrzenie agranulocytozy, produkt Propycil 50 mg należy natychmiast odstawić. Po skonsultowaniu się z hematologiem należy rozważyć podawanie G-CSF - czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów (patrz punkt 4.8).

Po zastosowaniu propylotiouracylu obserwowano występowanie ciężkich, ostrych reakcji ze strony wątroby, które w niektórych przypadkach powodowały zgon lub konieczność transplantacji wątroby, zarówno u dorosłych jak i u dzieci. W większości przypadków reakcje ze strony wątroby występowały w ciągu 6 miesięcy po rozpoczęciu leczenia. Jeśli podczas leczenia wystąpią znaczne zaburzenia aktywności enzymów wątrobowych, należy natychmiast zaprzestać stosowania propylotiouracylu.

Produkt leczniczy może powodować występowanie niedoczynności tarczycy.

Produkt Propycil 50 mg może być stosowany u dzieci tylko wtedy, gdy zawiodą inne metody leczenia nadczynności tarczycy.

Leczenie propylotiouracylem należy zarezerwować dla pacjentów nietolerujacych innych metod leczenia, jak leczenie tiamazolem, jodem radioaktywnym czy leczenie chirurgiczne.

Ponadto, z powodu uszkodzeń płodu, które mogą być spowodowane przez tiamazol podawany w pierwszym trymestrze ciąży, propylotiouracyl powinien być preferowany u kobiet w tym okresie.

Produkt Propycil 50 mg zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Interakcje innych leków z produktem Propycil 50 mg:

Jednoczesne podawanie tyroksyny zmniejsza wchłanianie propylotiouracylu przez gruczoł tarczowy, w wyniku czego może być konieczne zastosowanie większej dawki propylotiouracylu. Przeciwtarczycowe działanie produktu Propycil 50 mg może być osłabione w wyniku jednoczesnego podawania jodu lub uprzedniego skażenia organizmu lekami zawierającymi jod lub produktami kontrastowymi do rentgenodiagnostyki. Może to opóźniać normalizację czynności tarczycy.

Jednocześnie stosowane leki działające depresyjnie na szpik kostny, leki o działaniu toksycznym na wątrobę czy zawierające lit, mogą potęgować działania niepożądane propylotiouracylu.

Interakcje produktu Propycil 50 mg z innymi lekami:

Jednoczesne stosowanie propylotiouracylu może wpływać na stężenie leków hamujących receptory P-adrenergiczne (propranolol) i leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny we krwi w taki sposób, że może być konieczne dostosowanie dawki.

Leki o działaniu tyreostatycznym, w tym propylotiouracyl, mogą zaburzać metabolizm teofiliny (nasilać w nadczynności tarczycy, osłabiać w jej niedoczynności) i dlatego konieczna może być modyfikacja dawki teofiliny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża:

Produktu Propycil 50 mg nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. W przypadku konieczności podania produktu Propycil 50 mg należy zastosować możliwie najmniejszą skuteczną dawkę.

Nadczynność tarczycy występująca u kobiet w czasie ciąży związana jest z większą częstością występowania poronienia oraz deformacji płodu. Matczyna niedoczynność tarczycy jest w równym stopniu związana z większą częstością występowania poronienia.

Płodowa produkcja hormonu następuje w 10 do 14 tygodnia ciąży. Dawka leku o działaniu przeciwtarczycowym musi być tak mała jak to możliwe, żeby uniknąć poronienia oraz niedoczynności tarczycy, jak również powstania wola u płodu. W ostatnim trymestrze ciąży stan nadczynności tarczycy często usuwa się samoistnie. Łagodna nadczynność tarczycy jest lepiej tolerowana przez kobiety ciężarne niż stan niedoczynności.

Dlatego też niezbędne jest ścisłe monitorowanie pacjenta podczas stosowania leków przeciwtarczycowych w ciąży. Parametry niezwiązanych hormonów tarczycowych powinny mieścić się w górnej granicy normy, a wartości TSH powinny być raczej małe lub nieoznaczalne.

Karmienie piersią:

Propylotiouracyl jest uważany za lek z wyboru podczas laktacji, ponieważ jego stężenie w mleku matki stanowi jedną dziesiątą jego stężenia we krwi matki. Pomimo tego, konieczne jest monitorowanie noworodka, ponieważ są pojedyncze doniesienia o występowaniu niedoczynności tarczycy u noworodków.

Łączne podawanie propylotiouracylu oraz tyroksyny podczas ciąży i laktacji jest uważane za przestarzałe.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Stan kliniczny pacjenta oraz potencjalne działania niepożądane powinny być rozważone przed prowadzeniem pojazdów oraz obsługiwaniem maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Zakres występowania działań niepożądanych może różnić się w zależności od wskazania, dawkowania i rodzaju jednoczesnego leczenia innymi lekami.

Objawy kliniczne działań niepożądanych zosały przedstawione zgodnie z systemem klasyfikacji układów i narządów MedDRA i konwencją MedDRA dotyczącą częstości występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana częstość (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Badania diagnostyczne:

Bardzo często: przemijajace zwiększenie aktywności aminotransferaz.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Często: neutropenia bez objawów klinicznych.

Niezbyt często: agranulocytoza.

Bardzo rzadko: trombocytopenia, pancytopenia, zaburzenia erytropoezy, hemoliza, pozytywny test Coombsa, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych.

U 0,3 do 0,6% pacjentów występuje agranulocytoza, która może ujawnić się dopiero po tygodniach lub miesiącach po rozpoczęciu terapii. W razie wystąpienia agranulocytozy, konieczne jest zaprzestanie stosowania produktu Propycil 50 mg. Należy również rozważyć, po konsultacji z hematologiem, podanie czynnika stymulującego tworzenie się kolonii granulocytów (G-CSF, filgrastim).

Zaburzenia układu nerwowego:

Rzadko: zawroty głowy, zaburzenia nerwowo-mięśniowe.

Zaburzenia ucha i błędnika:

Bardzo rzadko: w pojedynczych przypadkach może wystąpić utrata słuchu.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie płuc.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty.

Niezbyt często: zaburzenia smaku i zapachu (dysgeusia, ageusia) przemijające po zaprzestaniu leczenia, mogące trwać do kilku tygodni.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: swędząca wysypka, pokrzywka.

Bardzo rzadko: utrata włosów, obwodowe obrzęki.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Bardzo rzadko: bóle stawów bez objawów zapalenia.

Zaburzenia endokrynologiczne:

Bardzo rzadko: powstawanie wola u noworodków.

Zaburzenia naczyniowe:

Bardzo rzdko: zapalenie naczyń, objawy podobne do tocznia, guzkowe zapalenie naczyń, obwodowe obrzęki.

Podczas leczenia propylotiouracylem pacjenci z chorobą Gravesa mogą mieć podwyższony poziom przeciwciał cytoplazmatycznych przeciw-neutrofilowych skierowanych przeciwko mieloperoksydazie (MPO-ANCA), wraz z zaburzeniami reumatycznymi (bóle tkanek miękkich, bóle stawów) lub symptomy przypominające grypę.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Często: reakcje nadwrażliwości. Często występują alergiczne wysypki skórne (świąd, wykwit, pokrzywka). Mają one zazwyczaj łagodny przebieg i przemijają często podczas kontynuacji terapii (patrz zaburzenia skóry i tkanki podskórnej).

Rzadko: gorączka polekowa, uszkodzenia wątroby (patrz: zaburzenia wątroby i dróg żółciowych). Bardzo rzadko: bóle stawów (patrz: zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej).

Zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: uszkodzenia wątroby szczególnie po zastosowaniu dużych dawek. Opisano reakcje typu zapalenia wątroby z obumieraniem komórek wątrobowych i przemijającą cholestazą. Objawy te ustąpiły po zaprzestaniu podawania propylotiouracylu. Podkreśla się, że nadczynność tarczycy już przed rozpoczęciem terapii, może powodować zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy i fosfatazy zasadowej we krwi.

Bardzo rzadko: odnotowano ciężkie przypadki chorób wątroby spowodowane stosowaniem propylotiouracylu.

Częstość nieznana: zapalenie wątroby, niewydolność wątroby.

Uwagi:

Podczas stosowania produktu Propycil 50 mg, w wyniku redukcji zwiększonego poziomu zużytkowania energii występującego w nadczynności tarczycy, może nastąpić zwiększenie masy ciała. Pacjenci powinni zostać poinformowani, że wydatek energetyczny ulegnie znormalizowaniu wraz z postępem leczenia.

Podczas leczenia aby uniknąć przedawkowania, należy monitorować czynność tarczycy.

Duże dawki leków tyreostatycznych prowadzą do powstania wola lub powiększenia już (rozwinięcia) istniejącego wola. Powinno brać się to pod uwagę w przypadkach wola śródpiersiowego w związku z rozwinięciem rozdwojenia tchawicy. Podczas stosowaniu dużych dawek istnieje również ryzyko subklinicznej lub klinicznej niedoczynności tarczycy. Dawka produktu Propycil 50 mg powinna być zredukowana po osiągnięciu stanu eutyreozy lub być podawana jednocześnie z lewotyroksyną. Nie powinno się całkowicie zaprzestać podawania produktu Propycil 50 mg podczas leczenia tyroksyną.

Wzrost wola podczas leczenia produktem Propycil 50 mg przy obniżonym poziomie TSH jest wynikiem istniejącej choroby i nie można temu zapobiec poprzez podanie dodatkowych hormonów tarczycy.

Orbitopatia endokrynna występuje lub nasila się niezależnie od istniejących chorób tarczycy i nie powinna stanowić powodu do zmiany koncepcji terapii (leki tyreostatyczne, zabieg chirurgiczny, radioterapia) oraz być interpretowana jako działanie niepożądane odpowiedniego leczenia.

W rzadkich przypadkach może wystąpić „późna” niedoczynność tarczycy, co powinno być interpretowane raczej jako wynik stanu zapalnego tarczycy.

Podczas stosowania propylotiouracylu należy monitorować morfologię krwi, aktywność aminotransferaz oraz enzymów wskazujących na istnienie cholestazy.

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku zatrucia propylotiouracylem. Po przedawkowaniu mogą wystąpić następujące objawy: zaburzenia cyklów menstruacyjnych, zwiększone odczucie chłodu, zaparcia, sucha, opuchnięta skóra, bóle głowy, apatia, ospałość, bóle mięśni, nudności lub wymioty, znużenie lub osłabienie, zwiększenie przyrostu masy ciała. Specjalne metody działania w takich przypadkach nie zostały ustalone. Ze względu na szybkie wchłanianie propylotiouracylu, wątpliwe jest płukanie żołądka lub endoskopowe usunięcie pozostających tabletek.

Przewlekłe przedawkowanie prowadzi do powstawania wola lub stanu niedoczynności tarczycy

(z objawami korelującymi ze stopniem niedoczynności tarczycy), co wymaga zakończenia stosowania produktu Propycil 50 mg.

Podawanie tyroksyny musi być rozpoczęte w przypadkach kiedy stopień ciężkości nadczynności tarczycy lub wola będzie wymagać takiego postępowania. Ogólnie, można spodziewać się spontanicznej normalizacji czynności gruczołu tarczowego po zaprzestaniu stosowania propylotiouracylu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: lek o działaniu tyreostatycznym, kod ATC: H03BA02

Propylotiouracyl jest lekiem przeciwtarczycowym, który działa poprzez hamowanie aktywności układu peroksydazy tarczycowej. Zmniejsza on wiązanie jodu przez tyreoglobulinę, hamując w ten sposób wytwarzanie tyroksyny. Zahamowane jest również wiązanie jodowanej reszty tyrozylowej z cząsteczkami tyreoglobuliny.

Propylotiouracyl powoduje wyczerpanie jodu w gruczole tarczowym, upośledza przemiany tyroksyny w trijodotyroninę w tkankach obwodowych. Te mechanizmy działania umożliwiają leczenie objawowe nadczynności tarczycy, niezależnie od etiologii. Propylotiouracyl nie działa na hormony tarczycy już zsyntetyzowane. Propylotiouracyl nie wywiera wpływu na uwalnianie hormonów tarczycy na skutek zniszczenia tkanki tarczycy, np. w wyniku radioterapii.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie i dystrybucja

Propylotiouracyl dobrze wchłania się po podaniu doustnym, osiąga maksymalne stężenie w surowicy po 1 do 2 godzin po podaniu.

Produkty przeciwtarczycowe ulegają koncentracji w gruczole tarczowym w wyniku transportu aktywnego. Pomimo, że propylotiouracyl nie jest wykrywany w surowicy po 8 godzinach po podaniu, czas jego działania - ze względu na znaczną kumulację w gruczole tarczowym - po podaniu dużej, pojedynczej dawki wynosi około 6 do 8 godzin. Dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi 50-75%.

Metabolizm i eliminacja

Okres półtrwania propylotiouracylu w osoczu w fazie eliminacji wynosi 1 do 2 godzin. Propylotiouracyl jest prawdopodobnie metabolizowany w wątrobie oraz wydalany z moczem, z czego mniej niż 2% wydala się w postaci niezmienionej a więcej niż 50% w postaci glukuronidów.

Farmakokinetyka w grupach specjalnych

Pacjenci w podeszłym wieku: istnieją dane wskazujące na zmniejszone wchłanianie propylotiouracylu. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: w przypadku niedoczynności nerek, okres eliminacji może ulec wydłużeniu - w takich przypadkach należy zastosować mniejszą dawkę produktu (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: metabolizm oraz eliminacja propylotiouracylu może ulec wydłużeniu - w takich przypadkach należy zastosować mniejszą dawkę produktu (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra:

Ostra dawka letalna propylotiouracylu zaobserwowana u szczurów wynosi 1250 mg/kg masy ciała po jednorazowym podaniu doustnym.

Toksyczność przewlekła:

W badaniach toksyczności podostrej u szczurów po zastosowaniu różnych metod podawania propylotiouracylu zaobserwowano następujące zależne od dawki objawy toksyczne: redukcja przyrostu masy ciała, rozrost gruczołu tarczycy, leukopenia i powiększenie wątroby.

Mutagenność/Kancerogenność:

Własności mutagenne propylotiouracylu nie zostały dostatecznie oszacowane.

W badaniach na różnych gatunkach zwierząt, zaobserwowano zwiększone częstości występowania guzów tarczycy po podaniu doustnym, jak również niedoczynność tarczycy.

Podczas jednoczesnego stosowania ze znanymi substancjami o działaniu kancerogennym, zaobserwowano nasilenie działania rakotwórczego.

Na podstawie dostępnych danych nie można wykluczyć działania rakotwórczego u ludzi.

Wpływ na reprodukcję i rozwój potomstwa:

Propylotiouracyl może wykazywać działanie teratogenne oraz powodować okołoporodową niedoczynność tarczycy. Jednak ze względu na to, że w niewielkim stopniu przenika przez barierę łożyska, może być stosowany w okresie ciąży w bezwzględnej konieczności.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian (E 572), krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K 30, skrobia żelowana

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka szklana zalakowana korkiem z LDPE, z przekładką z polietylenu o wysokiej gęstości, w tekturowym pudełku.

Opakowania 20-tabletkowe Opakowania 100-tabletkowe

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Health-Med Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Walewska 8/5 04-022 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Propycil 50 mg