+ iMeds.pl

Prostamol uno 320 mgUlotka Prostamol uno

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta PROSTAMOL UNO, 320 mg, kapsułki miękkie

Sabalis serrulatae fructu extractum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek PROSTAMOL UNO i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku PROSTAMOL UNO

3.    Jak stosować lek PROSTAMOL UNO

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek PROSTAMOL UNO

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek PROSTAMOL UNO i w jakim celu się go stosuje

PROSTAMOL UNO zawiera wyciąg z owoców boczni piłkowanej (Sabalis serrulatae fructu extractum), który łagodzi dolegliwości związane z rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu, jak np.: słaby strumień moczu, parcie na mocz, częstomocz, częste oddawanie moczu w nocy.

PROSTAMOL UNO stosuje się w leczeniu zaburzeń oddawania moczu występujących w początkowym stadium łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku PROSTAMOL UNO Kiedy nie stosować leku PROSTAMOL UNO:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na wyciąg z owoców boczni piłkowanej lub na którykolwiek z pozostałych składników leku PROSTAMOL UNO.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Prostamol Uno należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. PROSTAMOL UNO łagodzi dolegliwości związane z rozrostem gruczołu krokowego nie prowadząc do jego zmniejszenia, a tym samym nie eliminuje choroby. Pacjenci powinni regularnie konsultować się z lekarzem. Konsultacja lekarska jest konieczna zwłaszcza w przypadku stwierdzenia obecności krwi w moczu, ciągłego wyciekania moczu z powodu przepełnienia pęcherza moczowego (nietrzymanie moczu) lub w przypadku wystąpienia bolesnego parcia na mocz z nagłą niezdolnością oddawania moczu (ostre zatrzymanie moczu).

Lek PROSTAMOL UNO a inne leki

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

PROSTAMOL UNO nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek PROSTAMOL UNO

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z instrukcją zawartą w tej ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób stosowania

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej zazwyczaj stosowana dawka to 1 kapsułka na dobę. Kapsułki należy przyjmować codziennie o tej samej porze, po posiłku. Kapsułki należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynu. Regularne przyjmowanie produktu PROSTAMOL UNO jest szczególnie ważne dla skuteczności leczenia.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, nasilenia oraz przebiegu choroby.

O czasie trwania leczenia decyduje lekarz na podstawie wyników regularnych kontroli.

Poprawa stanu pacjenta i zmniejszenie objawów najczęściej obserwuje się po około 4 tygodniach od rozpoczęcia leczenia.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku, gdy dolegliwości nie ustępują lub nasilają się.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku PROSTAMOL UNO

Do tej pory nie odnotowano przypadków przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku PROSTAMOL UNO

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku PROSTAMOL UNO

W tym przypadku mogą wystąpić ponowne objawy choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Rzadko mogą wystąpić zaburzenia żołądkowe.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek PROSTAMOL UNO

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 oC.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek PROSTAMOL UNO

Substancja czynna:

Każda kapsułka miękka zawiera 320 mg wyciągu z owoców boczni piłkowanej (Serenoa repens (Bartram) Small (Sabal serrulata (Michaux) Nichols (Saw palmetto fruit) (9-11:1).

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: alkohol etylowy 96%(V/V).

Inne składniki leku to:

Sukcynylowana żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czarny (E172), karmin (E 120).

Jak wygląda lek PROSTAMOL UNO i co zawiera opakowanie

Owalne kapsułki miękkie z nieprzejrzystą, dwukolorową czerwono-czarną otoczką, wypełnione brązowym do żółto- lub zielonkawo-brązowego (oleistym) płynem.

Kapsułki miękkie.

Kapsułki są pakowane w opakowanie z blistrem PVC/PVDC-AL.

Lek PROSTAMOL UNO dostępny jest w opakowaniach zawierających 30, 60 i 90 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Berlin-Chemie / Menarini Polska Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 7B

02-677 Warszawa

Tel: (22) 566 21 00

Fax: (22) 566 21 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Prostamol Uno

Charakterystyka Prostamol uno

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PROSTAMOL UNO;

320 mg, kapsułki miękkie

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera 320 mg wyciągu z owoców boczni piłkowanej Serenoa repens (Bartram) Small (Sabal serrulata (Michaux) Nichols (Saw palmetto fruit) (9-11:1).

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: alkohol etylowy 96%(V/V).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki miękkie.

Owalne kapsułki miękkie z nieprzejrzystą, dwukolorową czerwono-czarną otoczką, wypełnione brązowym do żółto- lub zielonkawo-brązowego (oleistym) płynem.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania

Produkt łagodzi dolegliwości związane z rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu, jak np.: słaby strumień moczu, parcie na mocz, częstomocz, częste oddawanie moczu w nocy.

Zaburzenia oddawania moczu występujące w początkowym stadium łagodnego rozrostu prostaty odpowiadające stadium I do II wg Alken lub II do III według Vahlensiek.

Klasyfikacja stadiów zaawansowania łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (wg Alken):

Stadium

rozwoju

Nazwa

Opis

I

Stadium podrażnienia

Dolegliwości podczas oddawania moczu, utrudnienie oddawania moczu z powodu podrażnienia dróg moczowych i / lub obecności przeszkody w drogach moczowych, całkowite opróżnienie pęcherza po mikcji

II

Stadium zalegania moczu

Objętość moczu zalegającego w pęcherzu po mikcji > 50 ml, przerost mięśnia wypieracza pęcherza moczowego

III

Stadium dekompensacji (niewyrównania)

Przepełniony pęcherz moczowy, ostre zatrzymanie moczu w pęcherzu, zastój moczu w drogach moczowych, niewydolność nerek

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej zazwyczaj stosowana dawka to 1 kapsułka na dobę. Kapsułki należy przyjmować codziennie o tej samej porze, po posiłku. Kapsułki należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynu. Regularne przyjmowanie produktu jest szczególnie ważne dla skuteczności leczenia.

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, nasilenia oraz przebiegu choroby.

O czasie trwania leczenia decyduje lekarz na podstawie wyników regularnych kontroli.

Poprawa stanu pacjenta i zmniejszenie objawów najczęściej obserwuje się po około 4 tygodniach od rozpoczęcia leczenia.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku, gdy dolegliwości nie ustępują lub nasilają się.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, lub którąkolwiek substancję pomocniczą wchodzącą w skład produktu, wymienioną w punkcie 6.1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt łagodzi dolegliwości związane z przerostem gruczołu krokowego nie prowadząc do jego zmniejszenia, a tym samym nie eliminuje choroby.

Pacjenci powinni regularnie konsultować się z lekarzem. Konsultacja lekarska jest konieczna zwłaszcza w przypadku stwierdzenia obecności krwi w moczu, przepełnionego pęcherza moczowego oraz w przypadku ostrego zatrzymania moczu w pęcherzu.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie dotyczy. Produkt jest stosowany wyłącznie u mężczyzn.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Produkt nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Do oceny działań niepożądanych przyjęto następujące częstości występowania:

Bardzo często: > 1/10 Często: > 1/100 do < 1/10 Niezbyt często: > 1/1000 do < 1/100 Rzadko: > 1/10,000 do < 1/1000 Bardzo rzadko: < 1/10 000,

Nieznana (częstość nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia żołądka i jelit Rzadko: zaburzenia żołądkowe.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania produktem.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki urologiczne, inne leki stosowane w łagodnym rozroście gruczołu krokowego.

Kod ATC: G04C X02

Produkt zawiera wyciąg etanolowy z owoców boczni piłkowanej (Serenoa repens (Bartram) Small (Sabal serrulata (Michaux) Nichols). Mechanizm działania nie został w pełni potwierdzony.

Przyjmuje się, że wyciąg z owoców boczni piłkowanej zmniejsza aktywność 5-alfa-reduktazy, przez co zmniej sza syntezę dihydrotestosteronu (DHT) i wywiera efekt antyandrogenowy.

- Inne właściwości wyciągu z owoców boczni piłkowanej, które również mogą mieć wpływ na hamowanie przerostu prostaty, to działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Nie są znane szczegółowe dane dotyczące właściwości farmakokinetycznych.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach nie obserwowano objawów ostrego lub przewlekłego zatrucia. Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Otoczka kapsułki: sukcynylowana żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czarny (E172), karmin (E 120).

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 oC.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie zawierające blistry PVC/PVDC-AL w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera: 30, 60 lub 90 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/6939

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 01.04.2002 r. /23.04.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Prostamol Uno