+ iMeds.pl

Prostatic 1 1 mgUlotka Prostatic 1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Prostatic 1, 1 mg, tabletki Prostatic 2, 2 mg, tabletki Prostatic 4, 4 mg, tabletki

Doxazosinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Prostatic i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Prostatic

3.    Jak stosować lek Prostatic

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Prostatic

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Prostatic i w jakim celu się go stosuje

1 tabletka leku Prostatic zawiera odpowiednio: 1 mg (Prostatic 1), 2 mg (Prostatic 2) lub 4 mg (Prostatic 4) doksazosyny. Doksazosyna blokuje receptory (tak zwane receptory alfa1-adrenergiczne) zlokalizowane w ścianie naczyń krwionośnych. Dzięki temu następuje rozszerzenie naczyń i obniżenie ciśnienia krwi. Przy dawkowaniu leku raz na dobę działanie doksazosyny utrzymuje się przez 24 godziny po podaniu.

Lek blokuje też receptory alfa1-adrenergiczne zlokalizowane w gruczole krokowym oraz w szyi pęcherza moczowego, dzięki czemu łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Działanie doksazosyny obserwuje się zwykle po okresie 2 do 6 tygodni leczenia.

Doksazosyna wpływa korzystnie na metabolizm lipidów i glukozy w organizmie. Ponadto hamuje agregacj ę płytek krwi i zmniejsza przerost mięśnia lewej komory serca.

Wskazania do stosowania leku:

•    Nadciśnienie tętnicze

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lek może być stosowany w monoterapii (jako jedyny lek) lub razem z innymi lekami obniżającymi ciśnienie: tiazydowymi lekami moczopędnymi, lekami P-adrenolitycznymi, antagonistami wapnia lub inhibitorami konwertazy angiotensyny.

•    Łagodny rozrost gruczołu krokowego

Lek jest stosowany do leczenia objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, tj. utrudnionego oddawania moczu w przypadku zwężenia drogi odpływu moczu.

Można podawać go zarówno pacjentom z prawidłowym jak i z podwyższonym ciśnieniem tętniczym.

Kiedy nie stosować leku Prostatic:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub pochodne chinazoliny (np. prazosyna, terazosyna, doksazosyna) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli pacjent ma niedociśnienie,

•    jeśli pacjent ma niedociśnienie ortostatyczne (zbyt niskie ciśnienie krwi związane z nagłą zmianą pozycji na stojącą lub z długotrwałym staniem);

•    jeśli pacjent ma łagodny rozrost gruczołu krokowego z jednoczesnym przekrwieniem górnych dróg moczowych, przewlekłym zakażeniem dróg moczowych lub kamicą pęcherza moczowego,

•    jeśli kobieta karmi piersią.

Doksazosyna jest przeciwwskazana w monoterapii u pacjentów zarówno z przepełnieniem pęcherza moczowego, bezmoczem bez postępującej niewydolności nerek lub z nią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Prostatic należy omówić to z lekarzem.

Zwłaszcza w początkowym okresie stosowania leku może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne objawiające się zawrotami głowy i uczuciem osłabienia oraz, rzadko, utratą przytomności (omdlenie). Na początku leczenia zaleca się częstą kontrolę ciśnienia tętniczego i unikanie sytuacji, w których może dojść do urazu w razie wystąpienia zawrotów głowy lub osłabienia.

Stosowanie u pacjentów z ciężką chorobą serca

Należy zachować ostrożność podczas stosowania doksazosyny u pacjentów z ciężkimi chorobami serca (obrzęk płuc spowodowany zwężeniem aorty lub zwężeniem zastawki dwudzielnej, niewydolność serca przy wysokiej pojemności minutowej, prawokomorowa niewydolność serca spowodowana zatorem płucnym lub wysiękiem osierdziowym, lewokomorowa niewydolność serca z niskim ciśnieniem napełniania). U pacjentów z ciężką chorobą serca, szybkie i znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi może spowodować zaostrzenie dolegliwości dusznicowych.

Stosowanie w połączeniu z lekami z grupy inhibitorów PDE-5 (leki stosowane w impotencji)

Podczas jednoczesnego podawania doksazosyny z lekiem z tej grupy, np. syldenafilem, wardenafilem czy tadalafilem, należy zachować ostrożność, ponieważ u niektórych pacjentów może to prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Należy również przestrzegać 6-godzinnego odstępu przed przyjęciem doksazosyny. Nie przeprowadzono badań dotyczących doksazosyny w postaci o przedłużonym uwalnianiu.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

U pacjentów ze stwierdzoną niewydolnością wątroby podawanie doksazosyny nie jest zalecane. Stosowanie u pacjentów po operacji usunięcia zaćmy

U niektórych pacjentów stosujących obecnie lub w przeszłości leki z grupy a-adrenolityków, podczas zabiegów operacyjnych oka - usuwania zaćmy może wystąpić tzw. śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS). Dlatego przed planowanym zabiegiem należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach.

Lek Prostatic a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Doksazosyna wiąże się z białkami osocza w 98%. Z badań prowadzonych in vitro (poza organizmem żywym) wynika, że doksazosyna nie ma wpływu na wiązanie z białkami osocza takich substancji jak: digoksyna, warfaryna, fenytoina czy indometacyna.

W badaniach klinicznych nie stwierdzono interakcji z żadną z poniższych grup leków: tiazydowe leki moczopędne, furosemid, niesteroidowe leki przeciwzapalne, antybiotyki, P-adrenolityki, doustne leki hipoglikemizujące (przeciwcukrzycowe), leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego i leki przeciwzakrzepowe. Doksazosyna może nasilać działanie przeciwnadciśnieniowe innych a-adrenolityków, leków obniżających ciśnienie oraz inhibitorów PDE-5, np. syldenafil, wardenafil, tadalafil. W związku z tym jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE-5 może doprowadzić do objawowego niedociśnienia u niektórych pacjentów.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania doksazosyny u kobiet w ciąży. Lek może być stosowany u kobiet w ciąży tylko wtedy, gdy lekarz uzna, że korzyści dla matki przewyższaj ą ryzyko dla płodu.

Lek jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią, ponieważ nie wiadomo, czy doksazosyna po podaniu doustnym przenika do mleka kobiecego. W przypadku, gdy leczenie doksazosyną jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, szczególnie na początku leczenia.

Lek zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Prostatic

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie i sposób podawania Nadciśnienie tętnicze

Leczenie doksazosyną należy rozpocząć od dawki 1 mg raz na dobę. Dawkę 1 mg należy stosować przez okres 1-2 tygodni, a następnie, zależnie od skuteczności, dawkę doksazosyny można zwiększyć do 2 mg raz na dobę. Jeśli to konieczne, dobową dawkę można zwiększać co 1-2 tygodnie do 4 mg, a następnie do 8 mg raz na dobę.

Zazwyczaj zalecana dawka w leczeniu podtrzymującym wynosi 2 do 4 mg raz na dobę.

Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 16 mg doksazosyny.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego

Leczenie należy rozpocząć podobnie jak w terapii nadciśnienia tętniczego od dawki 1 mg raz na dobę. W zależności od reakcji na leczenie dawkę doksazosyny można zwiększyć do 2 lub 4 mg raz na dobę, z zachowaniem odstępu 1-2 tygodni między zwiększaniem dawek.

Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 8 mg doksazosyny.

Jeżeli podawanie leku zostanie przerwane na kilka dni, leczenie należy rozpocząć od dawki początkowej, tj. 1 mg.

Tabletki należy połykać bez rozgryzania, popijając wodą.

Czas trwania leczenia

Lekarz zaleci, jak długo należy przyjmować lek Prostatic.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Prostatic jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Prostatic u dzieci.

Stosowanie leku Prostatic u pacjentów w podeszłym wieku

Zwykle nie ma konieczności dostosowywania dawkowania. Należy stosować jak najmniejszą dawkę doksazosyny, a zwiększanie dawki powinno odbywać się z zachowaniem ostrożności, pod ścisłą kontrolą lekarza.

Stosowanie leku Prostatic u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Zwykle nie ma konieczności dostosowywania dawkowania. Należy stosować jak najmniejszą dawkę doksazosyny, a zwiększanie dawki powinno odbywać się z zachowaniem ostrożności, pod ścisłą kontrolą lekarza.

Stosowanie leku Prostatic u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Podobnie jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie, należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania doksazosyny pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby.

Z uwagi na brak doświadczenia w stosowaniu leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, podawanie go w tej grupie pacjentów nie jest zalecane.

Doksazosynę należy stosować ostrożnie u pacjentów leczonych środkami wpływającymi na metabolizm wątrobowy.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Prostatic

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy zwrócić się do lekarza. Lekarz zadecyduje, czy i jakie środki powinny zostać podjęte.

W przypadku przedawkowania z objawami niedociśnienia krwi (takimi jak: zawroty głowy, uczucie osłabienia, omdlenie) należy pacjenta ułożyć na plecach z uniesionymi nogami. W razie potrzeby, lekarz zastosuje inne właściwe czynności.

Doksazosyny nie można usunąć przez dializę, ponieważ wiąże się w znacznym stopniu z białkami osocza.

Pominięcie zastosowania leku Prostatic

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Prostatic

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania doksazosyny mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Działania niepożądane występujące często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów): zakażenia dróg oddechowych, zakażenia układu moczowego, senność, apatia, zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia akomodacji, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, kołatanie serca, tachykardia (nadmierne przyspieszenie akcji serca), niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne (zbyt niskie ciśnienie krwi związane z nagłą zmianą pozycji na stojącą lub z długotrwałym staniem), obrzęki, zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, obrzęk błony śluzowej nosa, zapalenie błony śluzowej nosa, bóle brzucha, niestrawność, suchość w jamie ustnej, nudności, świąd, bóle pleców, bóle mięśni, zapalenie pęcherza moczowego, nietrzymanie moczu, osłabienie, bóle klatki piersiowej, objawy grypopodobne, obrzęk uogólniony.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100

pacjentów):

polekowe reakcje alergiczne, skaza moczanowa, zwiększone pragnienie, zwiększenie apetytu, anoreksja (jadłowstręt), pobudzenie, depresja, niepokój, bezsenność, nerwowość, chwiejność emocjonalna, udar naczyniowy mózgu, obniżone czucie dotyku, omdlenia, drżenia, sztywność mięśni, zaburzenia smaku, koszmary nocne, utrata pamięci, łzawienie, światłowstręt, szum w uszach, zawał mięśnia sercowego, omdlenia, dusznica bolesna, ból w klatce piersiowej, niedokrwienie obwodowe, zapalenie gardła, krwawienie z nosa, zaparcia, wzdęcia, wymioty, zapalenie żołądka i jelit, biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, wysypka, bóle stawów, dyzuria (bolesne oddawanie moczu), odczuwanie zwiększonej potrzeby oddawania moczu, krwiomocz, impotencja, bóle, gorączka, dreszcze, obrzęk twarzy, uderzenia gorąca, bladość, hipokaliemia, zwiększenie masy ciała.

Działania niepożądane występujące rzadko: (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

zaburzenia mózgowo-naczyniowe, obrzęk krtani, skurcze mięśni, osłabienie mięśni, wielomocz, obniżona temperatura ciała u pacjentów w podeszłym wieku, hipoglikemia (nadmierne obniżenie stężenia glukozy we krwi).

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko: (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów we krwi), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), niedokrwistość, zawroty głowy związane ze zmianą pozycji ciała, parestezje (zaburzenia czucia), niewyraźne widzenie, bradykardia (nadmierne zwolnienie akcji serca), arytmia (zaburzenia rytmu serca), uderzenia gorąca, skurcz oskrzeli, zapalenie wątroby, zastój żółci, żółtaczka, pokrzywka, łysienie, plamica, częstomocz, zaburzenia w oddawaniu moczu, nykturia (oddawanie moczu w nocy), zwiększone stężenie kreatyniny w moczu i osoczu, ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn), priapizm (długotrwały, bolesny wzwód członka), uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby.

Nieznana częstość występowania działań niepożądanych: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki, wsteczna ejakulacja.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Prostatic

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Prostatic

Substancją czynną leku jest doksazosyna w postaci mezylanu doksazosyny.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan.

Jak wygląda lek Prostatic i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki, zapakowane w blister z folii Al/PVC w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

UCB Pharma GmbH Alfred-Nobel-Str. 10 40789 Monheim, Niemcy

Wytwórca:

Aesica Pharmaceuticals GmbH Alfred-Nobel-Str. 10 40789 Monheim, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

VEDIM Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa tel.: + 48 22 696 99 20

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Prostatic 1

Charakterystyka Prostatic 1

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Prostatic 1, 1 mg, tabletki Prostatic 2, 2 mg, tabletki Prostatic 4, 4 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Prostatic 1

1 tabletka 1 mg zawiera 1 mg doksazosyny (Doxazosinum) w postaci mezylanu doksazosyny. Prostatic 2

1 tabletka 2 mg zawiera 2 mg doksazosyny (Doxazosinum) w postaci mezylanu doksazosyny. Prostatic 4

1 tabletka 4 mg zawiera 4 mg doksazosyny (Doxazosinum) w postaci mezylanu doksazosyny. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki, o średnicy: 5 mm (Prostatic 1)

7 mm (Prostatic 2)

9 mm (Prostatic 4)

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania Nadciśnienie tętnicze

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym doksazosyna może być stosowana w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie: tiazydowymi lekami moczopędnymi, lekami P-adrenolitycznymi, antagonistami wapnia i inhibitorami konwertazy angiotensyny.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH)

Doksazosyna jest stosowana do leczenia objawów klinicznych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, tj. utrudnionego oddawania moczu w przypadku zwężenia drogi odpływu moczu.

Produkt można podawać zarówno pacjentom z prawidłowym jak i podwyższonym ciśnieniem tętniczym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Nadciśnienie tętnicze

Leczenie doksazosyną należy rozpocząć od dawki 1 mg raz na dobę. Dawkę 1 mg należy stosować przez okres 1 do 2 tygodni, a następnie, zależnie od skuteczności, dawkę doksazosyny można zwiększyć do 2 mg raz na dobę. Jeśli to konieczne, dobową dawkę można zwiększać co 1-2 tygodnie do 4 mg, a następnie do 8 mg raz na dobę.

Zazwyczaj zalecana dawka w leczeniu podtrzymującym wynosi 2 do 4 mg raz na dobę.

Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 16 mg doksazosyny.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego

Leczenie należy rozpocząć podobnie jak w terapii nadciśnienia tętniczego od dawki 1 mg raz na dobę. W zależności od reakcji na leczenie dawkę doksazosyny można zwiększyć do 2 lub 4 mg, raz na dobę, z zachowaniem odstępu 1-2 tygodni między zwiększaniem dawek.

Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 8 mg doksazosyny.

Jeżeli podawanie doksazosyny zostanie przerwane na kilka dni, leczenie należy rozpocząć od dawki początkowej, tj. 1 mg.

Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania, popijaj ąc wodą. Czas trwania leczenia określa lekarz.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Zwykle nie ma konieczności dostosowywania dawkowania, ponieważ farmakokinetyka doksazosyny nie zmienia się u pacjentów w podeszłym wieku. Należy stosować jak najmniejszą dawkę doksazosy-ny, a zwiększanie dawki powinno odbywać się z zachowaniem ostrożności, pod ścisłą kontrolą lekarza.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Zwykle nie ma konieczności dostosowywania dawkowania, ponieważ farmakokinetyka doksazosyny nie zmienia się u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Nie wykazano, żeby stosowanie doksa-zosyny nasilało niewydolność nerek. Należy stosować jak najmniejszą dawkę doksazosyny, a zwiększanie dawki powinno odbywać się z zachowaniem ostrożności, pod ścisłą kontrolą lekarza.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Podczas podawania doksazosyny pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować szczególną ostrożność. Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania doksazosyny u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie u dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania doksazosyny u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania Produktu nie należy stosować:

•    u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na substancję czynną lub na pochodne chinazo-liny (takie jak prazosyna, terazosyna, doksazosyna) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

•    u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym,

•    u pacjentów z niedociśnieniem ortostatycznym w wywiadzie,

•    u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego z jednoczesnym przekrwieniem górnych dróg moczowych, przewlekłymi zakażeniami dróg moczowych lub kamicą pęcherza moczowego,

•    u kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.6).

Doksazosyna jest przeciwwskazana w monoterapii u pacjentów z przepełnieniem pęcherza moczowego, bezmoczem bez postępującej niewydolności nerek lub z nią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Niedociśnienie ortostatyczne

Rozpoczęcie leczenia: Z uwagi na właściwości a-adrenolityczne doksazosyny może u pacjentów, szczególnie na początku leczenia, wystąpić niedociśnienie ortostatyczne objawiające się zawrotami głowy i uczuciem osłabienia, lub rzadko, utratą przytomności (omdlenie). Zgodnie z ostrożną praktyką medyczną zaleca się kontrolę ciśnienia tętniczego na początku leczenia, aby ograniczyć możliwość wystąpienia objawów ortostatycznych. Pacjentów należy poinformować o konieczności unikania w początkowym okresie leczenia sytuacji, w których może dojść do urazu w przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub osłabienia.

Stosowanie u pacjentów z ciężka chorobą serca: Podobnie jak w przypadku pozostałych leków a-adrenolitycznych i innych leków rozszerzających naczynia krwionośne, zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania doksazosyny u pacjentów z ciężkimi chorobami serca, takimi jak:

- obrzęk płuc spowodowany zwężeniem aorty lub zwężeniem zastawki dwudzielnej,

-    niewydolność serca przy wysokiej pojemności wyrzutowej,

-    prawokomorowa niewydolność serca spowodowana zatorem płucnym lub wysiękiem osierdziowym,

-    lewokomorowa niewydolność serca z niskim ciśnieniem napełniania.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby: Podobnie jak w przypadku innych leków w całości metabolizowanych w wątrobie, należy zachować szczególną ostrożność przy podawaniu doksazosyny pacjentom ze stwierdzoną niewydolnością wątroby (patrz punkt 5.2). Z uwagi na brak klinicznego doświadczenia w stosowaniu produktu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, podawanie go w tej grupie pacjentów nie jest zalecane.

Stosowanie jednocześnie z inhibitorami PDE-5: Podczas jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorami PDE-5, takimi jak: syldenafil, tadalafil wardenafil, należy zachować ostrożność, ponieważ u niektórych pacjentów może to prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego, ze względu na rozszerzające naczynia krwionośne działanie obu tych produktów. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego, rozpoczęcie leczenia inhibitorami PDE-5 zaleca się dopiero po uzyskaniu stabilizacji hemodynamicznej pacjenta w terapii lekami a-adrenolitycznymi. Ponadto leczenie inhibitorami PDE-5 należy rozpocząć od najmniejszej możliwej dawki. Należy również przestrzegać 6-godzinnego odstępu przed przyjęciem doksazosyny. Nie przeprowadzono badań dotyczących doksazosyny w postaci o przedłużonym uwalnianiu.

Stosowanie u pacjentów poddawanych operacji usunięcia zaćmy: Podczas operacji usunięcia zaćmy u niektórych pacjentów, leczonych tamsulosyną obecnie lub w przeszłości, zaobserwowano „śródope-racyjny zespół wiotkiej tęczówki” (ang. Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS, odmiana zespołu małej źrenicy). Zgłaszano również pojedyncze przypadki dotyczące innych leków a-adrenolitycznych, dlatego nie można wykluczyć, że jest to działanie typowe dla tej grupy leków. Ponieważ IFIS może prowadzić do zwiększenia liczby powikłań proceduralnych w trakcie operacji usunięcia zaćmy, przed zabiegiem należy poinformować okulistę o stosowaniu leków a-adrenolitycznych obecnie lub w przeszłości.

Produkt zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie doksazosyny z inhibitorami PDE-5 (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil) i doksazosyny, może prowadzić do objawowego niedociśnienia u niektórych pacjentów (patrz punkt 4.4). Nie przeprowadzono badań z zastosowaniem doksazosyny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Doksazosyna wiąże się z białkami osocza w 98%. W badaniach in vitro z zastosowaniem ludzkiego osocza nie stwierdzono, by doksazosyna wpływała na wiązanie się z białkami osocza digoksyny, war-faryny, fenytoiny lub indometacyny.

Podczas podawania standardowej postaci doksazosyny w badaniach klinicznych nie stwierdzono niepożądanych interakcji z tiazydowymi lekami moczopędnymi, furosemidem, P-adrenolitykami, nieste-roidowymi lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami, doustnymi lekami hipoglikemizującymi, lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego i lekami przeciwzakrzepowymi. Brak danych z oficjalnych badań interakcji produktów leczniczych.

Doksazosyna może nasilać działanie zmniejszające ciśnienie krwi innych a-adrenolityków, leków przeciwnadciśnieniowych i inhibitorów PDE-5.

W otwartym, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu z udziałem 22 zdrowych ochotników płci męskiej, podanie 1 mg doksazosyny w dawce pojedynczej w pierwszym dniu 4-dniowego schematu doustnego podawania cymetydyny (400 mg dwa razy na dobę) powodowało 10% zwiększenie średniego AUC doksazosyny, nie powodowało natomiast żadnych istotnych statystycznie zmian w średnim Cmax i średnim okresie półtrwania dla doksazosyny. Zwiększenie 10% średniego AUC dla doksazosyny podawanej jednocześnie z cymetydyną mieści się w zakresie zróżnicowania między poszczególnymi uczestnikami (27%) dotyczącym średniego AUC dla doksazosyny podawanej jednocześnie z placebo.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających i dobrze kontrolowanych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania doksa-zosyny u kobiet w ciąży. Produkt może być stosowany u kobiet w ciąży tylko wtedy, gdy lekarz uzna, że korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Chociaż nie stwierdzono działania teratogennego u zwierząt, stwierdzono zmniejszenie przeżycia płodu u zwierząt po podaniu bardzo dużych dawek (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Doksazosyna jest przeciwwskazana u kobiet karmiących piersią, ponieważ nie wiadomo, czy doksazo-syna po podaniu doustnym przenika do mleka kobiecego (patrz punkt 4.3).

Dane z badań przedklinicznych wskazują, że doksazosyna przenika do mleka samic szczurów.

W przypadku, gdy leczenie doksazosyną jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Doksazosyna może spowodować ograniczenie zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, szczególnie na początku leczenia.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane opisano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA, a ich częstość oszacowano na podstawie danych uzyskanych w badaniach klinicznych i (lub) po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko

(<1/10 000)

Nieznana

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

zakażenia dróg oddechowych, zakażenia układu moczowego

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

leukopenia, małopłytko-wość, niedokrwistość

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko

(<1/10 000)

Nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

polekowe reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

skaza moczanowa, zwiększone pragnienie, zwiększenie apetytu, anoreksja

Zaburzenia

psychiczne

pobudzenie, depresja, niepokój, bezsenność, nerwowość, chwiej-ność emocjonalna

Zaburzenia

układu

nerwowego

senność, apatia, zawroty głowy, bóle głowy

udar naczyniowy mózgu, obniżone czucie dotyku, omdlenia, drżenia, sztywność mięśni, zaburzenia smaku, koszmary nocne, utrata pamięci

zawroty głowy związane ze zmianą pozycji ciała, pareste-zje

Zaburzenia oka

zaburzenia

akomodacji

łzawienie,

światłowstręt

niewyraźne

widzenie

śródopera-cyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS)

Zaburzenia ucha i błędnika

zawroty głowy

pochodzenia

błędnikowego

szum w uszach

Zaburzenia serca

kołatanie serca, tachykardia

zawał mięśnia sercowego, omdlenia, dusznica bolesna, ból w klatce piersiowej

bradykardia,

arytmia

Zaburzenia

naczyniowe

niedociśnienie,

niedociśnienie

ortostatyczne,

obrzęki

niedokrwienie

obwodowe

zaburzenia

mózgowo-

naczyniowe

uderzenia gorąca

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, obrzęk błony śluzowej nosa, zapalenie błony śluzowej nosa

zapalenie gardła, krwawienie z nosa

obrzęk krtani

skurcz oskrzeli

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko

(<1/10 000)

Nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit

bóle brzucha, niestrawność, suchość wja-mie ustnej, nudności

zaparcia, wzdęcia, wymioty, zapalenie żołądka i jelit, biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

zapalenie wątroby, zastój żółci, żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

świąd

wysypka

pokrzywka, łysienie, plamica

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

bóle pleców, bóle mięśni

bóle stawów

skurcze mięśni, osłabienie mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zapalenie pęcherza moczowego, nietrzy-manie moczu

dyzuria, odczuwanie zwiększonej potrzeby oddawania moczu, krwiomocz

wielomocz

częstomocz, zaburzenia w oddawaniu moczu, nyktu-ria, zwiększone stężenie kreatyniny w moczu i osoczu

Zaburzenia ukladu rozrodczego i piersi

impotencja

ginekomastia,

priapizm

wsteczna

ejakulacja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

osłabienie, bóle klatki piersiowej, objawy grypopodobne, obrzęk uogólniony

bóle, gorączka, dreszcze, obrzęk twarzy, uderzenia gorąca, bladość

obniżona temperatura ciała u pacjentów w podeszłym wieku

uczucie zmęczenia, złe samopoczucie

Badania

diagnostyczne

hipokaliemia, zwiększenie masy ciała

hipoglikemia

nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ul. Ząbkowska 41 PL-03 736 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania z objawami niedociśnienia krwi należy natychmiast podjąć czynności podtrzymujące układ sercowo-naczyniowy. Przywrócenie ciśnienia tętniczego krwi oraz normalizację tętna można osiągnąć poprzez ułożenie pacjenta na plecach z uniesionymi nogami. W zależności od indywidualnego przypadku należy podjąć inne właściwe czynności.

Jeżeli powyższe środki są niewystarczające, wstrząs należy leczyć produktami zwiększającymi objętość osocza. W razie konieczności należy podać leki wazopresyjne. Należy monitorować czynność nerek i w razie potrzeby podjąć działania podtrzymujące.

Doksazosyna wiąże się w znacznym stopniu z białkami osocza, dlatego dializa jako metoda leczenia przedawkowania nie jest wskazana.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna:

leki stosowane w chorobie nadciśnieniowej, kod ATC: C02CA04;

leki stosowane w łagodnym rozroście gruczołu krokowego, kod ATC: G04CA.

Doksazosyna wybiórczo blokuje postsynaptyczne receptory adrenergiczne a1, zlokalizowane w mięśniówce gładkiej ściany naczyń. Prowadzi to do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi w mechanizmie zmniejszenia obwodowego oporu naczyniowego. Dzięki zablokowaniu receptorów anastępuje rozszerzenie naczyń oraz zmniejszenie obciążenia wstępnego i następczego podczas wysiłku i odpoczynku. Działanie to odbywa się bez istotnego wpływu na częstość akcji serca, z wyjątkiem możliwej reakcji po zmianie pozycji ciała.

Po jednokrotnym dawkowaniu na dobę działanie doksazosyny utrzymuje się przez 24 godziny po podaniu. Maksymalne działanie po podaniu doustnym następuje po 2-6 godzinach.

W początkowym okresie stosowania następuje stopniowe obniżenie wartości ciśnienia tętniczego krwi. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym leczonych doksazosyną wartości ciśnienia krwi są podobne w pozycji stojącej i leżącej.

Zahamowanie receptorów a 1 w naczyniach obwodowych uniemożliwia skurcz naczyń w wyniku stymulacji adrenergicznej. Doksazosyna kompetycyjnie hamuje działanie fenylefryny i noradrenaliny, powodujących zwiększenie ciśnienia.

Wybiórcze zablokowanie receptorów a1 zlokalizowanych w mięśniówce trzonu i torebki prostaty oraz szyjce pęcherza moczowego istotnie poprawia parametry urodynamiczne i łagodzi objawy związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Działanie doksazosyny obserwuje się zwykle po 2 do 6 tygodni leczenia.

Doksazosyna pozbawiona jest niekorzystnego działania metabolicznego i w związku z tym jest szczególnie przydatna w leczeniu pacjentów z cukrzycą, dną moczanową i opornością na insulinę. Może być stosowana u pacjentów z astmą oskrzelową, przerostem mięśnia lewej komory serca oraz u pacjentów w podeszłym wieku.

W trakcie leczenia doksazosyną występuje regresja przerostu mięśnia lewej komory serca, ponadto stwierdzono zahamowanie agregacji płytek i zwiększenie aktywności tkankowego aktywatora plazmi-nogenu, zwiększa się również wrażliwość na insulinę.

Doksazosyna istotnie zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu-LDL, triglicerydów i glikemię na czczo oraz zwiększa stężenie cholesterolu-HDL w osoczu.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym doksazosyna jest dobrze wchłaniana, osiągając maksymalne stężenie w osoczu po 2-3 godzinach od podania.

Doksazosyna jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie, głównie w wyniku reakcji O-demetylacji i hydroksylacji. Doksazosyna wiąże się w 98% z białkami osocza. Stężenie metabolitów doksazosyny w osoczu jest bardzo małe, co sugeruje, że działanie przeciwnadciśnieniowe powoduje przede wszystkim macierzysta cząsteczka.

Jej dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi 62-69% i jest podobna zarówno u ludzi młodych jak i u osób w podeszłym wieku.

Eliminacja z osocza jest dwufazowa, a okres półtrwania wynosi 22 godziny, dzięki czemu możliwe jest dawkowanie raz na dobę. Doksazosyna wydalana jest przede wszystkim z kałem (63-65%) w postaci metabolitów. W stanie niezmienionym wydalane jest około 5% przyjętej dawki. Z moczem wydala się mniej niż 10% podanej dawki doksazosyny. Jej eliminacja nie jest zaburzona w przypadku niewydolności nerek.

Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego farmakokinetyki doksazosyny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Z tego względu należy zachować ostrożność stosując doksazosynę w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.4).

Badania w grupie pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z niewydolnością nerek nie wykazały istotnych różnic we właściwościach farmakokinetycznych doksazosyny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i możliwego działania rakotwórczego nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania na zwierzętach wykazały, że doksazosyna kumuluje się w mleku karmiących samic szczurów. Brak danych na temat przenikania doksazosyny do mleka kobiet karmiących piersią. Doksazosyna jest przeciwwskazana u kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.6).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza bezwodna Karboksymetyloskrobia sodowa Magnezu stearynian Sodu laurylosiarczan

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Al/PVC w tekturowym pudełku.

30 tabletek.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

UCB Pharma GmbH Alfred-Nobel-Str. 10 40789 Monheim Niemcy

8.    NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Prostatic 1: Pozwolenie nr 9054 Prostatic 2: Pozwolenie nr 9055 Prostatic 4: Pozwolenie nr 9056

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23 listopada 2001 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 31 października 2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Prostatic 1